Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2011. április 21-i  képviselő-testületének ülésen

2011.04.30.
-
˙
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester, Girasek Károly képviselő, dr. Katona Ernő alpolgármester, Majnik László képviselő, dr. Szájbely Ernő képviselő, Jávorka János képviselő, Kapecska Ferencné bizottsági tag, Bulejka András bizottsági tag, Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető, Kramlik Kornélia építéshatósági csoportvezető, Hatvani Gábor pályázatíró, Hutter Jánosné jegyzőkönyvvezető, lakosság részéről 1 fő
˙
Majnik László képviselő, KB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A Közbeszerzési Bizottság a közbeszerzői tanácsadói feladatok ellátására beérkezett pályázatokat értékelte. Három ajánlat érkezett, a Nagy-ferenczi kft ajánlatát megismételte, a közbeszerzési tanácsadói feladatokkal kapcsolatban 3 millió Ft+ áfa összegben. Márkus és Társai Kft. 2011.04.18. 10.42-perckor érkezett ajánlatában 2.900.000 Ft +725 000 Ft áfa, összesen 3.625.000 Ft összegben. A Computerv GM Kft. szintén 2011.04.18 10.42 perckor érkezett ajánlatában 3.500.000 Ft + 875.000 Ft áfa, összesen 4.375.000 Ft összegben. A bizottság megállapította, hogy a Nagy-ferenci Kft pályázata formai és tartalmi hibás, nem felel meg a pályázati feltételeknek. A 2. és 3. sz. pályázatok formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek. A közbeszerzési bizottság a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Márkus és Társai Kft. megbízását javasolja a képviselő-testületnek. Köszönöm szépen!
Mezőfi Zoltán polgármester: Tekintettel arra, hogy a pénzügyi bizottságnak külön meghívó nem került kiküldésre, egyetlen napirendet javaslok Rétság Város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázat megvitatását, ez egy műhelymunka. Köszönöm a Közbezserzési Bizottság javaslatát.
˙
Majnik László képviselő: Javaslom, hogy két napirend legyen egyik a közbeszerzés, amin már túl is vagyunk, a másik a pályázat.
˙
Girasek Károly képviselő: Nem értek egyet polgármester úr, képviselő-testületi ülésre lettünk összehívva, nem megbeszélésre.
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitom. Javaslom felvenni a bizottság által javasoltat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 fő jelenlétével határozatképes. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem Girasek Károly és Majnik Lászlóképviselő urakat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek Girasek Károly képviselő urat és Majnik László képviselő urat jelöli ki.
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt van közöttünk Hatvani Gábor úr! Az elmúlt időszakban roham léptekben dolgoztak.
˙
Jávorka János képviselő: Napirendi javaslatom lenne az óvoda fűtésrendszer bontásából származó anyagok értékesítése és felhasználása témában!
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki Jávorka úr javaslatával egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal az óvoda fűtésrendszer bontásából származó anyagok értékesítése és felhasználásáról szóló javaslatot az ülés napirendjére felveszi.
Girasek Károly képviselő: Három napirend van, közbeszerzés, pályázat és az anyagértékesítés.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal a napirendi pontra tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Közbeszerzési Bizottság tájékoztatója  Előterjesztő: 
Majnik László KB elnöke
2.) Rétság Város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázat hiánypótlásának megvitatása
Előterjesztő: 
Mezőfi Zoltán polgármester
3.) Óvoda fűtésrendszer bontásából származó anyagok értékesítése és felhasználása
Előterjesztő: 
Jávorka János képviselő
4.) Egyebek1. számú napirend
Közbeszerzési Bizottság tájékoztatója
(16:23)

Mezőfi Zoltán polgármester: A Közbeszerzési Bizottság javaslatával kapcsolatosan megnyitom a vitát. Kérdés? 

Bulejka András bizottsági tag:. Hány partnernek lett kiküldve a felkérés?

Hutter Jánosné aljegyző: A Képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően négy partnert kerestünk meg a felhívással.

Bulejka András bizottsági tag: A benyújtott pályázatokhoz megállapodás tervezet is megérkezett?

Majnik László KB: elnöke: A Márkusnál és Computervnél van, Ferenczinél nincs.

Girasek Károly képviselő: Kifogásolom a módszert. Rendes menetben kellett volna tárgyalni. Bizottság javaslata Márkus és Társára vonatkozik. Van megállapodás tervezet, senki nem tudja, hogy mi van benne. Holnapi határidővel értesítsük a nyertes felet, és holnapi határidővel menjen el a szerződés, hogy munkába tudjon állni. Nem csak arról szavazunk, hogy ki nyert, hanem hogy melyik megállapodás-tervezetet fogadjuk el. A táblázatokban ezt az összeget szerepeltetjük, tehát van hatása a következő napirend tárgyalására is. Köszönöm!

Bulejka András bizottsági tag: Nagyon késésben vagyunk. Van egy hiánypótlási határidő és a képviselő-testület most fog dönteni a közbeszerzési szakértő kiválasztásáról. Miért nem volt ez testület előtt? Ezen régen túl kellene lenni, a közbeszerzési szakértőnek számtalan egyéb folyamatot el kellett volna indítania. Már egyéb a műszaki ellenőr és egyéb partnereknek kellene döntési helyzetbe hozni az önkormányzatot. Ez az egyetlen egy olyan, ami nem a közbeszerzés hatálya alá tartozik, viszont minden egyéb partner, aki ebben részt vesz a közbeszerzési törvénynek megfelelően kell kiválasztásra kerüljön. Itt nagyon nagy, legalább fél éves csúszás van. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Volt konkrét javaslata Girasek úrnak! Igénylitek a szünetet?

A nyertesről lehet szavazni, másról nem! Nagyon sok anyag ment ki, valamennyi dokumentum itt van, mostanra minden az a közel 40 pontos kérdéssorozat megtekinthető. Hiányzik az aláírt szerződés az előző napirend kapcsán, hiányzik a forintosított önrész vállalás. Konkrétan a Nagy-ferenci Kft-vel egyeztetve elkészült a határozati javaslat az önrész vállalására vonatkozóan. Néhány forinttal alatta van a költségvetésben szereplő önrésznek.

Bulejka András bizottsági tag: A 72 millióból mennyi lett eddig elhasználva.

Kramlik Kornélia építésügyi előadó: kb. 45 millió forint

Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető: 45.365 eFt ingatlanvásárlásokra.

Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid technikai szünetet rendelek el.

SZÜNET 
(16:22)

(A szünetben megérkezik dr. Katona Ernő alpolgármester 16:35-kor, 
a képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozat képes)

Mezőfi Zoltán polgármester: Bizottság javaslata, hogy induljon meg a közbeszerzés és legyen aláírt szerződés becsatolva.

Bulejka András bizottsági tag: Azt kérjük Gábortól, hogy ha a döntés megszületik, akkor ezt kell bedolgozni a benyújtandó hiánypótlásba.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ezt nem lehet kivitelezni. Van egy költségvetés, és ha másik ajánlat szerepel benne, akkor minden táblát javítani kell, adatlapot, ATT-t javítani kell, előttünk a húsvét, és nem tudjuk megcsinálni

Girasek Károly képviselő: Mondja ki, hogy nem tudja teljesíteni a megbízást.

Bulejka András bizottsági tag: December 5-e környékén szó volt erről és akkor azt az információt kaptuk, hogy természetesen a kiválasztásoknál azok a szervezetek kerülnek be a pályázatba, akiket a képviselőt-estület törvényesen kiválaszt. Most kellene a kérdést rendezni. Négy partnernek ki lett küldve, eljárás folyamata végig megvolt, a közbeszerzési bizottság ebben állást foglalt, a testület előtt van. Első olyan anyag, amiben a polgármestert semmiféle támadás nem érheti és a város is törvényes szerződést köt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Tehát azt javaslod, a közbeszerzésre vonatkozik, és ezt kell átdolgozni. Gáborék küldtek erre ajánlatot. Megoldás irányába szeretnék menni. Pályázatírónak az lenne a dolga, hogy a költségvetését az Excel táblával átjavítsa. 

Bulejka András bizottsági tag: Ez többször napirendre kerül, többször szó volt, ha eljutunk odáig tessék azokat a partnereket átvezetni. NORDA-tól is érdeklődtünk, mindaddig megfelelő indokkal át lehet vezetni, amíg a finanszírozási szerződést meg nem kötjük. Itt még a II. forduló hiánypótlása folyik.

Girasek Károly képviselő: Ez kerüljön beépítésre.

Bulejka András bizottsági tag: Minden munka munka, de azért ez nem olyan rettenetes sok.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ez három nap.

Girasek Károly képviselő: Az első napirendnél tartunk, konkrét javaslat van, az a kérésem, fogalmazzuk meg, hogy a bizottság javaslata alapján a legolcsóbb ajánlatot adó Márkus és társa Kft-t 900 eFt+ Áfa összegben a mellékelt szerződés alapján. A kapcsolattartó személye a megbízó részéről: aljegyző. És holnapi dátummal kerüljön aláírásra.

Mezőfi Zoltán polgármester: Továbbá utasítja a polgármestert a szerződé aláírására. 

Bulejka András bizottsági tag: Egyben utasítja a polgármestert, hogy a hiánypótlásnál ezek az adatok jelenjenek meg.

Határidő: azonnal
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
92/2011(IV.21.) kt.határozat
A képviselő-testület a közbeszerzési bizottság javaslata alapján az ÉMOP-3.1-2/A-09-2f-2011-0003 számú pályázat közbeszerzői tanácsadói feladatainak ellátásával a legkedvezőbb ajánlatot adó Márkus és Társai Kft.-t (3100 Salgótarján Május 1.út 73.) bízza meg az ajánlatban rögzített 2.900.000 Ft + ÁFA összegben, a mellékelt szerződés alapján. A kapcsolattartó a megbízó részéről Hutter Jánosné aljegyző. Egyben utasítja a polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlásában a döntésnek megfelelő adatok jelenjenek meg. A szerződés aláírásának határideje: 2011. április 22.
Határidő: 2011. április 22.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Következő az önrész vállalása. A hiánypótlás előírja, hogy jegyző által hitelesített
Bulejka András bizottsági tag: Olyan határozati javaslatom lenne, hogy maximum bruttó 72.289.253 Ft erejéig vállal saját forrást a testület. Ez alatt lehet, de ettől magasabb nem. Ezt befogadja a NORDA.
Mezőfi Zoltán polgármester: András javaslatával értek egyet!
Girasek Károly képviselő: Nem csak az önerővállalásról kell nyilatkozni. Az adatlapban valahol be van írva, hogy ennyi önrész rendelkezésre áll. Nem az van, hogy ingatlanban vagy egyéb.

Kapecska Ferencné bizottsági tag: Ebben nem látok problémát.

Bulejka András bizottsági tag: Saját kockázatára az önkormányzat belevágott az ingatlanvásárlásba. Probléma, ha a pályázat nem nyer, akkor ez a 45,5 mFt az önkormányzatot terheli. 

(Hutter Jánosné aljegyző felolvassa az elhangzottak alapján összeállított határozati javaslatot)

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az aljegyző által felolvasott javaslattal egyetért, kérem szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
93/2011(IV.21.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete önrészként maximum bruttó 72.289.253 Ft erejéig saját forrást biztosít Rétság Város Központi Településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja című ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű pályázat megvalósítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.04.26.


S Z Ü N E T
(16:47 - 17:09)


2. számú napirend
Rétság Város központi településrészének funkcióbővítő település 
rehabilitációja című pályázat hiánypótlásának megvitatása
(17:09)
Mezőfi Zoltán polgármester: Mai napon szavaztunk. Van egy támadható szerződés. Szavaztunk arról, hogy a közbeszerzési szakértői tevékenységgel megbízza a képviselő-testülete a Márkus és társai Kft-t. Még mindig itt van a Nagy-ferenci projektmenedzsmentbe beadott dolga, ami eredetileg benne volt a szerződésben. Az lenne a járható út, ha visszavonja.
Bulejka András bizottsági tag: Mivel nem szabályszerű volt a szerződés, ezért közös megegyezéssel felbontásra kerül ez a pontja. természetesen a továbbiakban a közbeszerzési eljárás lefolytatásakor ugyanúgy pályázhat, és onnan kezdve a Kbt. szabályai szerint folytatódik le az eljárás.
dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: gyakorlatilag az 1.2-est kell visszavonni. Ennyi az egész.

Kapecska Ferencné bizottsági tag: Maga a menedzsment kiválasztása közbeszerzés útján kellett volna történjen.

Girasek Károly képviselő: Nehezményezem az ülés összehívását, de meg van a formai előírása. Itt törvényes és érvényes döntést nem is hozhatunk, nincs bizottsági, nincs kiadott anyag, nincs előterjesztés, nincs tanácsnokolás, nincs ellenjegyzés. Akkor is, ha soron kívüli ülés összehívásra kerül, igenis írja le valaki az előterjesztést. Le kell írni a döntési alternatívákat. Valaki aki ennek az előterjesztője írja le a döntéseket és azok következményeit. Ezt írja elő az SZMSZ. Ez a testületi ülés ebben a formában törvénytelen és nem is vagyunk alkalmasak a döntésre. Én magam ma, 12.45-kor kaptam 300 oldal anyagot. Átnézhetetlen értelmezhetetlen feldolgozhatatlan. Vannak benne erősen vitatható és pontosítandó anyagok. Ne legyen legközelebb ilyen! Arról volt szó, hogy hétfőn lesz ez a dolog, aztán, hogy csütörtökig kiküldésre kerül ezt elfogadhatatlannak tartom. Ezt a szerződést most érvénytelennek kell kimondani, és ez a javaslatom is. Elegáns lenne, ha ezt a Nagy-ferenci Kft tenné meg, mert akkor nem kell a törvénysértésre hivatkozni. A hiánypótlási jegyzőkönyvben benne van. hogy kérik a szerződést, a kiválasztás dokumentumait, magyarul a közbeszerzési eljárás dokumentumait. Ha ez nincs meg, akkor kockáztatjuk a pályázat elvesztését. Ha nem mellékeljük be a közbeszerzési eljárás dokumentumait, akkor elutasítják a szerződéssel együtt. Ilyet nem tudunk tenni, szerződéshamisítást nem lehet, ennek a hiánypótlásnak nem tudunk megfelelni. Egyetlen tisztességes és törvényes megoldás, hogy ne a testület mondja ki a szerződés érvénytelenségét, hanem a Nagy-ferenci Kft, azokat a részeket, amiket testületi döntés nem támaszt alá, azt vonja vissza. Ezer oka lehet egy cégnek, hogy egy ilyen szerződést felmond. Felmondja, az önkormányzat kényszerhelyzetben volt, akkor erről nincs jogvita. Az önkormányzat pályázni akar, kényszerhelyzetben van. Azonnal elindította a törvényes módon kiválasztási eljárást, ennek dokumentumait be tudjuk csatolni, és oda írjuk, hogy a kiválasztás folyamatban van. Ezt meg kell beszélni Szabó Beátával. Ez az egyetlen törvényes út. Hogy ilyen trükkökkel fizessünk a Nagy-ferencinek, úgysem fogjuk megtenni! Ez lenne a pályázatírás sikere érdekében az eljárás, amit javasoltam. Felmondja, lehetősége van rá, a testület ez elfogadja. Azonnal elindította a kiválasztást és lehet hivatkozni rá az anyagban. Összegek egyelőre maradnak, mint keretösszegek. Azt kell kihasználni, mert ha megmarad, nem biztos, hogy át lehet tenni máshová.

Mezőfi Zoltán polgármester: Én azt támogatom, amit András mond

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Nem a teljes megbízásit kell felmondani, csak az 1. pont 1.és 2. alpontját. és az 5. pont 1. és 2. pontját. Jogszerű az eddigi kifizetés. A szerződés többi része érvényben marad.

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem húzva az időt, műhely munkára szerződtünk a mai nap. Nem tilos összevont ülést tartani, nem törvénytelen az eljárás. Koncentráljunk arra, hogy mi a következő lépés!

Hatvani Gábor pályázatíró: Jegyzőkönyvbe kérem rögzíteni, hogy amikor a pályázat készült a Nagy-ferenci Kft jóhiszeműen járt el, hiszen egy érvényben lévő szerződés alapján készítettük el a pályázatot és az IVS-t, mindkét fél aláírta és szerződtünk a projektmenedzsment szolgáltatás ellátására és a közbeszerzési szakértői díjra. Ez alapján készítettük a pályázatot a II. fordulóra, a pályázati útmutatónak a jogosultsági kritériumoknál alapvető feltétele volt, hogy a projektmenedzsment kiválasztott kell legyen. Ez az útvolantervben rögzített mérföldkövek szerint haladt a munka, előző képviselő-testület fogadta el 2009. október 15-én a megbízási szerződés.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Nem fogadta el a testület!

Hatvani Gábor pályázatíró: Bocsánat, de a megbízási szerződésünk szerint nekünk nem kellett vizsgálni ennek körülményeit, a polgármester megbízását. Mi ez alapján jártunk el, és teljesítettük a mérföldkövet is, ami arról szólt, hogy ki kell választani a projektmenedzsmentet, és be kell mutatni a vele szemben várt követelményeket és az ő adottságait: Ez az útmutató szerint is kritérium. Ha ennek nem felel meg a pályázat bármilyen szempontból, akkor tartalmi szempontból elutasítják a pályázatot. Mi eszerint a megbízási szerződés szerint készítettük el a pályázati dokumentációt, a hozzá tartozó Excel táblázatot, és minden egyéb dokumentumot. Mi ezt tekintettük érvényesnek, ezért ha az önkormányzat úgy dönt, hogy nem a Nagy-ferenci Kft, tehát nem az útvonaltervben elfogadottak szerint kerül benyújtásra a pályázat, nem az előzetesen a NORDA-val egyeztetett módon, akkor mi nem tudjuk vállalni a pályázat sikerességét és nem garantáljuk a pályázat nyerését, ez viszont nem róható fel nekünk hibaként. Mi úgy tekintjük, hogy mi vállaltuk a szerződésben ránk vonatkozó feladatokat, és akkor önhibánkon kívül fog a pályázat elutasításra kerülni. Ezt így kérem jegyzőkönyvbe foglalni az esetleges további jogviták és problémák tisztázása véget. Köszönöm!

Girasek Károly képviselő: Kétségtelen, hogy a Nagy-ferenci Kft. jóhiszeműen járt el, mert van egy aláírt szerződése. A szerződés határozaton alapszik, el lehetett volna kérni. Nem vitatom a jóhiszeműségét. Nem ez a probléma. Az a probléma, hogyha nem így járunk el, ahogy Hatvani úr mondta elbukjuk a pályázatot. Ha ezt adjuk be akkor is elbukhatjuk, hiszen nem lett törvényesen kiválasztva.

A kiválasztást és ennek dokumentációját kérik. Hol volt meghirdetve, ki pályázott stb.? Ezek érdekes dolgok, hogy most kerül elénk. A képviselő-testület erről hozott határozatot. Teljes folyamatot be kell mutatni, ezt kérték hiánypótlásba. Olyat nem hiszek el, hogy a NORDA azt mondja, hogy nem lehet szerződést bontani. Akkor azt kell leírni ami igaz. Volt egy mérföldkő, előtte még egy héttel sem kaptuk meg. Legyen leírva, hogy a mérföldkő előtt egy nappal kaptuk meg a neveket. Erre tekintettel akkor azt kell mondani, hogy a hivatalba, vagy bárhol belső ellenőrzés felderítette, hogy a szerződés megkötése nem felelt meg minden tekintetben a törvényeknek ezért kölcsönösen felmondtuk, hogy törvényes kiválasztás történjen. Ez a legtisztább.

Mezőfi Zoltán polgármester: Vannak ebben olyan mondatok, amikkel lavinát zúdítunk magunkra. Gábor parancsolj!

Hatvani Gábor pályázatíró: Az a véleményem, hogy akkor jár el legfájdalommentesebben az önkormányzat, ha a megbízási szerződés 1. sz. módosítását amit elküldtem és megfelel a hiánypótlási leírásban foglaltaknak, ezt fogadja el a testület, és így menjen be a pályázatba. Én nem a Nagy-ferenci képviselője vagyok, de számítást végeztem, és ezek az összegek 24 hónapon keresztül bruttó 305 Ft-os órabért jelentenek, nem lesz nehéz meggyőzni a Nagy-ferenci Kft-t, hogy erről lemondjon. Nem fogja elvállalni. Ez így menjen be a megbízási szerződés módosítása.

Bulejka András bizottsági tag: Végül is egy törvénytelenséget szentesítene a képviselő-testület. December 5-én volt a testületi ülés, - meg kell nézni a jegyzőkönyvet, hanganyag van róla - akkor a polgármester és Gábor is azt nyilatkozta, semmilyen problémát nem okoz, fusson valamilyen név, és a finanszírozási szerződés előtt bármikor lehet a törvényes eljárásokat lefolytatni, amik akkor még hiányoztak. Nem volt szó róla, hogy ébresztő képviselő-testület, soron kívül kezdjük el az eljárásokat. Ez decemberben volt. Most előkeveredett egy olyan szerződés, amiben kiderül, hogy nem csak a pályázatírásra, közbeszerzésre, projektmenedzsmentre stb. Ez a szerződés a mai napig hivatalosan kiadva se a bizottságnak, se a testületnek nem volt. Ott vannak a képviselő-testületi határozatok. Ezekben pályázat írásról volt szó. Ha egy szerződésre egy eljárásban történt a kiválasztás pályázatírásra, közbeszerzésre, projektmenedzsmentre, - és semmi bajom a céggel - akkor ez az összeg akkora, hogy ezt már nem ezzel a metodikával kellett volna megtenni. hangsúlyozom, hogy a polgármestert hozzuk olyan helyzetbe, hogy szentesítjük ezzel a helyzettel a törvénytelenséget. Akkor nem igaz a december. Hallgassuk vissza, elő lehet venni. Akkor nem szólt arról, hogy itt nincs más választás és van már szerződés. Arról szólt, hogy kerüljön ez ide be, semmiféle problémát nem okoz, erre világosan emlékszem. Sajnálom, de akkor nem azokat az információkat kapjuk, ami kell. Én a mai napon utánajártam, hogy mi történik, ha hiánypótlásnál módosul a közbeszerzésnél a társaság neve. Azt mondták, hogy semmi problémát nem okoz, egy a lényeg, minden dokumentum csatolva legyen hozzá, amiben benne van, hogy milyen formában volt az eljárás lefolytatva, jegyzőkönyv és a szerződés aláírása. Pontosan ebben számtalan esetben arra hivatkoztak és ezt a NORDA felé kell megküldeni, hogy jelen körülmények között most indul a közbeszerzési eljárás, ezért kérjük, hogy határidő módosítást adjanak az önkormányzat részére és természetesen a törvényes eljárások lefolytatása után soron kívül megküldjük. A finanszírozási szerződés aláírása előtt ezeknek az összes folyamatnak meg kell lenni. Ma ezt a kérdést úgy rendezzük le, hogy ne legyen belőle problémája senkinek. Ne legyen belőle gond, ne legyen kártérítés. Ha nagyon megnézzük a szerződést, - nem véletlenül nem fogadta el a NORDA - ezek a folyamatok forintosítva. Nem véletlen, hogy kérik a módosítást. Ha a módosítást kérik és a testület így megszavazza, akkor ezt szentesítjük.

Mezőfi Zoltán polgármester: Foglaljuk össze. Az 1. pont 2-es részét továbbá az 5-ből az 1.2-est kívánja érvényteleníteni, ezzel együtt megindítja a közbeszerzésre az eljárást, és a mai napon keletkezett közbeszerzési bizottsági és testületi jegyzőkönyv kedden beadásra kerül.

Bulejka András bizottsági tag: Másik megoldás, hogy a NORDA felé közli, hogy a mai napon kiválasztotta a közbeszerzési szakértőt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szerintem ezt szavazzuk meg, ez kezelhető, szerintem Gáborék ebben partnerek lesznek, és a közbeszerzésen indulhatnak. Nincs jobb ötletem, ebben látom az egyetértést. Ragozzuk még ezt?

Kapecska Ferencné bizottsági tag: Törvénytelenség híve nem vagyok. Az utólagos variálgatás úgyis kibukik minden, ezzel nem szabad játszani. Becsületesen el kell vállalni, ha az ember elrontott valamit, és törekedni kell arra, hogy helyrehozza. A hiánypótlásba szerepel, hogy a Nagy-ferenci Kft-vel a szerződéshez csatolja be a kiválasztási eljárás lefolytatásának dokumentációját is. Eleve itt van a baj! Pályázatírásra kért az önkormányzat ajánlatot. Akkor milyen alapon kötött szerződést a menedzsmentre is. Ha be lesznek ezek a papírok csatolva, rögtön ki fog jönni. Sokkal egyszerűbb és tisztább, ha a testület döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, a szerződést aláírta, bele kell írni, hogy most indult az eljárás, kérünk határidő módosítást. Akkor is tisztább dolog! Rögtön ki fog ugrani, pályázat írásra szólt az ajánlat kérés!

Bulejka András bizottsági tag: Szabálytalan, mert értékhatár felett van. A Nagy-ferenci Kft-t bíznánk meg, és ide se jön!

Kapecska Ferencné bizottsági tag: A pályázat írás független a menedzsmenttől, a második fordulóra pályázhat!

Mezőfi Zoltán polgármester: Át kell vezetni azt az egy tételt, ezen megborul az egész.

Hatvani Gábor pályázatíró: Kolleganő szabadságon van ez egy két napos munka, nem tudom megoldani.

Bulejka András bizottsági tag: Meg kell küldeni a Nagy-ferencinek, oldja meg! Vele vagyunk szerződéses jogviszonyban,

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
94/2011 (IV.21.) kt. határozat
A képviselő-testület a Nagy-ferenci Kft-vel 2009. október 15-én kötött megbízási szerződést módosítja. A szerződés 1 rész 1.2 és az 5. pont 1.2. részét érvényteleníti, ezzel együtt megindítja a közbeszerzési eljárást.
Határidő: 2011. április 22.
Felelős: polgármester
Jávorka János képviselő: Hatvani Gábor úr kapta a megbízást a Nagy-ferenczi Kft-től. Én azt javaslom, hogy a polgármester úr és Gábor tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezeknek érvényt szerezzenek. Ez közös érdekünk. Nem tudom hányadszor tárgyaljuk ezt a kérdést, 2008-től nem is láttuk még őket.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezzel a sarkos részén túl vagyunk a pályázatnak, Jánosnak vannak még javaslatai!
Kapecska Ferencné bizottsági tag: Egy pillanat polgármester úr, az adatlapra vonatkozóan kérdések vannak: 4. oldal. előkészítő tevékenység. Előkészítés költség aránya a projekt összes elszámolható költségéből, szerintem az nem 810,06!
Hatvani Gábor pályázatíró: Azt a program számolja ki. Oda nem enged beírni a kitöltő program.

Girasek Károly képviselő: Ez nem így van!

Kapecska Ferencné bizottsági tag: A többinél egyezik, csak itt nem. Már jeleztem egyszer, hogy a 6. oldalon az alapítás időpontja önkormányzat esetén a legutolsó alakuló ülés dátuma, ezt 2010.október 18-ra kell javítani. A 217/1998-as kormányrendelet hatályon kívül van helyezve.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ez legördülő menü, és ugyanez a pályázati adatlap megnevezése is, nem tudom átírni. Ugyanez van a pályázati adatlap megnevezésénél. Én ezt jeleztem Szabó Beáta felé.

Kapecska Ferencné bizottsági tag: 28. oldal Rákóczi út helyett utca van írva. A 78. oldalon a Palettánál az összes költség és a támogatás 3 féle számon jelenik meg. Nem sok az eltérés, de tudom melyik a jó. 

Hatvani Gábor pályázatíró: Megint csak magyarázkodok, de az Excel kerekítése miatt van így!

Kapecska Ferencné bizottsági tag: Én részenként kiszedtem a tevékenységenként rögzített összköltséget meg a támogatást és az önerőnél is 576 Ft az eltérés, ez a Paletta miatt lehet.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ezek nem olyan horderejű hibák, hogy holnap a pályázati adatlapot át kelljen írni.

Kapecska Ferencné bizottsági tag: Pénzügynél 576 Ft eltérés az jelentős hiba. Még olyan kérdésem lenne a pénzügyi ütemezésnél, hogy a 125. oldalon a támogatási igény és a költségek. 2010.első félévre vissza nem térítendő forrása 44.700.444 Ft, saját önkormányzati forrás 12 mFt. Szerintem ott még nem lehetett ilyen ütemezés? 132. oldal projekt menedzsment, projekt előkészítés és szolgáltatás. Ez nem azonos az előkészítés költségével, ugye?

Hatvani Gábor pályázatíró: Itt az IVS, ATT, ezek vannak benne.

Kapecska Ferencné bizottsági tag: A 4. oldalon a projekt benyújtása előtt és megkezdése előtti előkészítés költsége az az 500.000 Ft ez mi?

Hatvani Gábor pályázatíró: A piactér közbeszerzési költsége, amely ütemezés szerint 2011. második félévében felmerülő költség.

Girasek Károly képviselő: Van néhány észrevételem a táblához. Azt javaslom, utasítsuk a polgármestert és a pályázatírót, hogy legjobb tudása szerint, maximálisan kitöltve adja be a pályázatot. Legyen ez benne a jegyzőkönyvben. A testület semmiképpen nem áll el a pályázattól. Nem ismer olyat, hogy valami ezért vagy azért nem jó, a felelősök tegyék meg amit kell, és adják be a pályázatot. A táblázatba találtam néhány problémát. Szövegekbe nagy mértékbe javítások kerültek, és ki lettek hagyva felesleges és meg nem valósuló dolgok, de még mindig van benne. Többször visszatér, hogy a Paletta felújítása európai színvonalú városképbe illő, meg egyéb. Ez egy nagy marhaság! Ugyanez az épület be lesz festve sárgára, vagy fehérre. Ki kellene hagyni, mert az itt leírtak köteleznek minket.

Az iskola előtti parképítés. Erre nincs pénz. Lehet, hogy csinálnánk, vagy kellene, de nincs rá pénz. Van itt másik elem is, ami be van írva, megmondtuk, hogy a pályázati pénzen és az önrészen felül nincs rá egy fillér sem. Eddig nem volt a projekttábla bejelölve. Most „A” és „D” tábla jelölve van. A „A” egy millió forint. Már most megjelennek olyan elemek, ami a költségvetésbe nincs benne. Bele van írva, kötelező lesz megcsinálni. Piactér teljes közmű felújítása is benne van, erre nem kerül sor. Nem lehet, nincs költségelve a villamos berendezés föld alá helyezése. Nincs költségelve. Nincs a teljes közmű felújítva, ha beleírjuk meg kell csinálni, ez újabb 10-20 mFt. Vagy pontosítani kell. Jó lett volna megcsinálni, ha most tervezik, de nem lesz miből. Táblázatban ki van pipálva a nyilvánosság. Saját honlap ez nincs! A kérdés, hogy erre nem volt pénz tervezve, akkor miből és ki?

Mezőfi Zoltán polgármester: Jó a felvetés, képviselő-testület kérheti a honlap üzemeltetőjét, hogy nyisson egy ablakot.

Girasek Károly képviselő: Nem ez van a pályázatba, itt saját honlapról beszél. Lebonyolításban résztvevő egyik helyen 2 fő, máshol 3 fő, lejjebb leírva, hogy 1 fő 12 órában főfoglalkozásban a másik 8 órában, ez sincs helyen. Szoft programokkal foglalkoznék. Átnéztem a táblát 8 mFt kötelező elköltendő Szoft programokra. Ezt egy éve el kellett volna kezdeni tárgyalni, nem történt meg. Most szaladgál az igazgató úr, hogy leadjon valamit, ami üti már az összes leadottat. Átgondolatlan egyeztetetlen dátumokkal. Árajánlat már helyre teszi ezt. Kérdés, hogy a táblázattól eltérhetünk-e? Ha a szofton belül 8 milliót elhasználunk, nem úgy ahogy oda van írva, akkor mi történik?

Hatvani Gábor pályázatíró: Támogatási szerződés szerint kell végrehajtani.

Girasek Károly képviselő: Tehát ha a támogatási szerződésig a szoftot módosítjuk, akkor az mehet. Jó! Abba van 1,5 mFt környezetvédelmi program kidolgozására. Szerintem nem is lehet itt felhasználni, mert ez az önkormányzat kötelező feladata. Decemberre aszfalt rajzverseny. Vannak benne olyan rendezvényeink, amire se terünk se emberünk se lehetőségünk nincs. Árajánlat több helyen már helyre teszi. Ságok találkozója idén nem lesz. Ha a szoft 8 mFt-ját, ha azokat időpontban, rendezvényhez át lehet skálázni, akkor ehhez többet nem mondok.

(Polgármester elhagyja az üléstermet)

Legyen bent a jegyzőkönyvben, hogy elment a polgármester. Adja be a pályázatot, én megszavazom, többi legyen az ő felelőssége. Meg azé, aki írta, meg aki előkészítetlenül beadta. Itt munkaülés van, mondja a polgármester. 

(Polgármester visszatér az ülésre)

Mindent megtettünk, nem nekünk kell dolgozni. Megnézni és megszavazni. Nem nekünk kell bogarászni. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Érdemben? Ha nincs, ezt a napirendet lezárhatjuk. Aki egyetért a javaslattal, hogy a képviselő-testület utasítja a polgármestert és a pályázatírót, hogy legjobb tudása szerint határidőben a pályázat beadásra kerüljön. A felelősök adják be a pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
95/2011 (IV.21.) kt. határozat
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a pályázatírót, hogy a Rétság Város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázatot legjobb tudása szerint, határidőben a nyújtsa be.
Határidő: 2011. április 26.
Felelős: polgármester

3. számú napirend
Óvoda gépészeti felújítás fémhulladék értékesítése
(megtárgyalására a 16:47-kor kezdődő szünet idején került sor)

Mezőfi Zoltán polgármester: Jánosnak van egy javaslata, átadom a szót!

Jávorka János képviselő, tanácsnok: Beszéltem Meggyesi Péter vállalkozóval, aki az óvoda gépészeti felújítás gázszerelési munkálatait végzi. Le van pontosítva az óvodavezetővel minden. A bontásból keletkezett fémszerkezetek fűtéscsövek, radiátorok, különböző szerelvények értékesítésével mi történjen. Két lehetőség van. Az egyik, hogy a vállalkozó levagdossa az anyagokat, kirakják az óvoda udvarára és az önkormányzat azt csinál vele amit akar. Kell keresni autót, felpakolni stb. A másik lehetőség, hogy a vállalkozót megbízza a testület, hogy a bontási összegként megjelölt 600.000 Ft-ért és természetesen megállapodás alapján a vállalkozó a lebontott fémszerelvényeket elszállítja, értékesíti és a 600.000 Ft-ot befizeti az önkormányzat számlájára. Az óvoda kérése, hogy lehetőleg ez az összeg kerüljön vissza az óvodához, mert ebből a festést meg tudják oldani, ezzel tulajdonképpen rendben lenne az óvoda. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Összefoglalva a javaslat: A képviselő-testület az óvoda gépészeti felújítása során keletkezett fémhulladékot külön megállapodás alapján 600.000 Ft összegért Medgyesi Péter vállalkozó tulajdonába adja. 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
96/2011 (IV.21.) kt. határozat
A képviselő-testület az óvoda gépészeti felújítása során keletkezett fémhulladékot külön megállapodás alapján 600.000 Ft összegért Medgyesi Péter vállalkozó tulajdonába adja. 
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester

Egyebek
(18:14)

Jávorka János képviselő:Felvetődött, hogy idén a majális ne a sportpályán, hanem a Hunyadi liget területén kerüljön megrendezésre. Kedden ez ügyben bejárást fogunk tartani. Megnézzük a területet, és ezt követően egyeztetünk a helyszínről. Mindenesetre mindkét terülten szükség lesz a rendezvényig fűnyírásra is.

A KRESZ parkba több kocsi föld van hordva. A YFS 607 kék IFA hordta oda. Kapitánysággal beszéltem, kérése, hogy aljegyző kérje meg a rendőrséget a tulajdonos megadására, szólítsuk fel a szükséges intézkedések megszüntetésére. Nem az a módja, hogyha van egy terület, akkor mindenki kénye-kedve szerint ledepózza oda a kitermelt felesleges földjét, tele sittel és építési törmelékkel. Először kérjen engedélyt és utána intézkedjen. Köszönöm!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Jó pár téma kidolgozás alatt van, ezért kezdeményezem, hogy május 04-én 16 órára soron kívüli ülés összehívására kerüljön sor. Ugyanazon a napon 15 órára a Pénzügyi Bizottság ülését is össze lehet hívni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Mi lenne a napirend?

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A folyamatban lévő sürgős témákra gondoltam és zárt ülés keretében személyi kérdések. A napirendi javaslatot meg fogom küldeni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt és az ülést 18 óra 22 perckor bezárom!

Kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester sk.
˙
Fejes Zsolt
jegyző sk.
˙
Girasek Károly
jegyzőkönyvi hitelesítő
Majnik László
jegyzőkönyvi hitelesítő

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-