Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2010. számú JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. november 25-én 18 órakor. megtartott képviselőtestületi ülésen
2011.01.25.
- -
Jelen vannak:
Mezőfi Zoltán polgármester 
dr.Katona Ernő alpolgármester 
Girasek Károly képviselő 
Hegedűs Ferenc képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
dr.Szájbely Ernő képviselő 
Fejes Zsolt jegyző 
Feketéné Gyurcsik Magdolna óvodavezető 
Végh József intézményvezető 
Hutter Jánosné aljegyző 
lakosság részéről 3 fő 
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 25-i rendes nyílt ülése 

Mezőfi Zoltán polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület a 2010. november havi rendes ülésén megjelent képviselő hölgyeket és urakat, intézményvezetőket, bizottsági tagokat, a megjelent érdeklődőket és a meghívott vendégeket. Mai napon közmeghallgatást tartunk, ami azt jelenti, hogy az állampolgárok közérdekű kérdéseket tehetnek fel a képviselő-testületnek, jegyzőnek, polgármesternek. A képviselő-testület ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 fő jelenlétével határozatképes. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvi hitelesítőnek javaslom Majnik László és dr. Szájbely Ernő képviselő urakat.

Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek Majnik László és dr. Szájbely Ernő képviselő urat jelölik ki. 


Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Mezőfi Zoltán polgármester: Várom a kérdéseket! Az SZMSZ szerint kérem a hozzászólásokat megtenni! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Szeretném kérdezni, hogy annak idején olyan javaslat született, hogy térjünk vissza mindazokra a korábbi képviselőtestületi határozatokra, amelyek nem nyertek végrehajtást, folyamatban vannak, vagy nincs bennük intézkedés. Négy olyan határozatot találtam, amit szeretnénk, ha folyamatosan szerepelnének a következő előterjesztésekben. Ezek: 

  • 97./2010.(IV.29.) határozat, a művelődési központ tulajdonjogának átruházásáról, a múltkor kaptunk erre választ, de még nincs lezárva 
  • 100./2010.(IV.29.) határozat, amiben szintén érdemi intézkedés nem történt a Kölcsey utca útburkolat felújítása és közvilágítás kiépítése, 
  • 176./2010.(VI.29.) határozat, a laktanya kárigény érvényesítéséről, szintén le nem zárt téma, ezt is napirenden kell tartani 
  • 197./2010.(VIII.26.) határozat, a laktanya hirdetmény, szintén erre folyamatosan vissza kell térni. A folyamatban levő és végre nem hajtott határozatok szerepeljenek mind addig, amíg végleges végrehajtás, megoldás nem történik az adott kérdésekben. Néhány apró kérdés: a 6, 7, és 11. pontnál a feladatkörök meghatározásánál ezt a 2011. januári ülésre kell ütemezni, itt csak elírás történt. A 26. sorszám alatt, amiben a laktanya jelenlegi állapotának rögzítését határozta el a testület, be van írva, megfelelő személyi és technikai feltételek hiánya miatt a végrehajtás még nem történt meg. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen feltétel kell hozzá, hogy ez megtörténhessen, mert fontos lenne rögzíteni, hogy milyen állapotban vettük át a laktanyát. Van még egy örökzöld a 34 hektáros terület, amiben még mindig nincsen döntés, ennek a számát nem találtam meg, de ez is olyan téma, amire folyamatosan vissza kell térni. Köszönöm szépen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? Jegyzőnek megadom a szót! 

Fejes Zsolt jegyző: Az elhangzottakkal egyetértek, ezekre a határozatokra vissza fogunk térni. Kölcsey utcával kapcsolatban arról tudom tájékoztatni a Tisztelt képviselő-testületet, hogy elkészült a tervezői költségvetés, a következő ülésre be fogjuk hozni. Ez a jövő évi költségvetést érintő kérdés, tehát a jövő évi költségvetés tervezésekor mindenképpen napirendre fog kerülni. Nem egyszerűen csak útburkolatról van szó, hanem közvilágítás és társai, tehát ez egy komoly költségvetési kérdés lesz. A laktanya felmérésével kapcsolatban azért írtam azt a kicsit homályos mondatot, mert amikor belegondoltam a feladatba akkor jöttem rá, hogy ez nem csak felvétel készítéséből áll. Erről kell egy komoly alaprajzi mellékletének lenni, a közterületekről, az épületekről kívülről, szisztematikusan, tehát kell egy rendszer, hogyan dokumentáljuk az épületek állagát. Ha összevissza elkezdünk fényképezgetni abból csak kuszaság lesz. Girasek úr segítségét fogom kérni, hogy ennek kell egy informatikai hátteret adni. 

Egy olyan típusú dokumentációt kell összeállítani, ami később elemezhető, értékelhető, abból később bármilyen adat kiszedhető. Néhány épületről van már konkrét értékbecslés, amely tartalmaz komoly adatokat. Talán ezek mintájára lehetne ezt összeállítani. Erre nincs emberem, hiába küldök ki egy közmunkást. Sokkal komolyabb a feladat, mint ahogy gondoltam, amikor megkaptam. Természetesen végre lesz hajtva, csak a határidőt kell módosítani. A módosítások értelemszerűen javításra kerülnek a lejárt határidejű határozatokban. Laktanya hirdetményre újabb döntés szükséges, mert lejárt. A gond az, hogy a legutóbbi határozat értelmében, amikor meghirdettem több 10.000 Ft-ot kellett fizetnem a hirdetményre, és ezek ablakon kidobott pénzek. Sajnos az országos lapi hirdetmények nem olcsók. Valami más, olcsóbb szisztémát kell kitalálnunk, ezért bátorkodtam javasolna a vagyonrendelet módosítását, mert nagyon szigorúan szabályozza a pályáztatás feltételeit. A permanens hirdetés ellentétes a vagyonrendelettel. Ha ezt akarjuk, akkor így kell módosítani a rendeletet. Ezért szenved hiányt lakatanya hirdetmény dolga is. Laktanya kárigény előző képviselő-testület és bizottság javaslatai alapján elkészült, ügyvéd úrnak átadtuk, aki kielemezte és megállapította, hogy vannak benne olyan túlzó tételek, amit nem tud felelősen képviselni ő sem. Vissza fogjuk hozni következő képviselő-testületi ülésre, meg kell tárgyalni, hogy mi a reális kárigény. Napirendre fog kerülni a következő ülésen. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Értékbecslés alatt van a 34 hektáros terület, igazságügyi értékbecslés alapján fognak minket értesíteni, és arra lehet ajánlatot tenni. Köszönöm! 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: A 9. és 14. pontra kérek választ. Sajnos megtörtént a bűncselekmény a Kossuth utcában. Volt egy kérés a lakóktól, hogy a fertőtlenítésre kerüljön sor. Be van írva hogy árajánlatot kértek. Kérdésem hogy áll ez a dolog? Másik, Dankó Vilmos kár esete, amikor is a fűnyírás közben kitört egy autó szélvédője. Érdemi választ még nem kapott, pontosabban azt várják tőle, hogy nyújtson be valamiféle számlát. 

Fejes Zsolt jegyző: A Kossuth utcai bűneset ügyében a kút fertőtlenítésére megkerestem azt a céget, aki ezzel foglalkozik, kb. 34.000 Ft+ ÁFA lesz a költség. Mai napon megrendeltem, mert az ingatlan tulajdonosát egyelőre nem találjuk. Magánterületről van szó, ezért a felelősség és a költség a tulajdonosé: azért végeztettem el a munkát, mert más magánterületekre is átment. Dankó Vilmos ügye nem közérdek. Valóban nem tud benyújtani megfelelő számlát, ennek hiányában az önkormányzat nem tud kifizetést megejteni. Megfelelő bizonylatok hiányában nem tudunk fizetni. Egyébként jogilag további egyeztetést kíván a dolog, ez folyamatban van. A biztosítóval is egyezkedünk, mert ez az önkormányzat tevékenysége által okozott kár, amit a biztosító vitat. Ezen dolgozunk. A gond az, hogy a konkrét összegről nincs bizonylat. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés, vélemény? Girasek úré a szó! 

Girasek Károly képviselő: A laktanyai kárigénnyel kapcsolatban az elhangzottakat tudomásul vettem, de mivel erről született egy határozat, akkor ennek a testület elé kell kerülni. Ezt látnunk kell, hogy mik szerepelnek a kárigényben és majd a testület eldönti. 

Fejes Zsolt jegyző:  Elnézést, ez megtörtént, képviselő-testület előtt volt, testület határozta meg. 

Girasek Károly képviselő: Mivel ennek a testületnek van ebbe kötelezettsége, kérem, hogy kerüljön be. Másik! Mivel meg lettem szólítva laktanyával kapcsolatban, illetve a meghirdetések. Az egyszerű végrehajtandó megoldások helyett jegyző úr előadott egy bonyolult rendszer felvetést. A kettő között van a megoldás. Ha készült volna 100 fotó, a műszaki csoportnak és a városházának van fényképezőgépe, egy nap alatt ki lehet menni, megnézni a 10.-es épületet, és ha a testület azt mondja ez kevés, akkor úgy kell intézkedni, de legyen egy minimális állapotrögzítés. A meghirdetéssel jegyző úrnak abban igaza van, hogy a folyamatos meghirdetés szabálytalan, ugyanakkor azt mondom, hogy az eddigi meghirdetések eredménytelenek és törvénytelenek voltak. Az Áht. szerinti meghirdetés eddig nem történt. Valóban olyan kötelezettség nincs, hogy folyamatos legyen. Ebben egyetértek. fertőtlenítés én magam is kiírtam. Máskor is volt ilyen eset, nem került 30.00 Ftba. Ismerni kell az erőforrásainkat. Amikor árvíz volt akkor az önkéntes tűzoltók klórmésszel azonnal fertőtlenítettek. Ugyanezt lehetett volna itt is tenni. Van nekünk erre emberünk, gépünk, csak meg kell őket keresni. Egy hónap után már teljesen felesleges dolog. Az állampolgárok felvetése viszont azonnal volt érdekes. Az anyaggal kapcsolatban az a véleményem, hogy jelentős előrelépés történt a korábbiakhoz képest, 30 % végrehajtás helyett 70-80 % van, de ezt én nem tudom elfogadni. Főleg a magyarázatoknál. Nagyon furcsának tartom, hogy van néhány tétel, ami mintha szándékosan lenne úgy a beszámolóba, hogy az anyag kiküldése után, de a testületi ülés előtt ígér valami megoldást. Belátom, hogy van néhány ilyen megoldás, mert kint voltunk a bejáráson, de a beszámolás eléggé kétséges. Nem tudom, hogy a Bonbon presszó ügyében történt-e valami előbbre lépés? Szerintem, folyamatban van címszó alatt nem történt semmi. Nem kell vele felvenni a kapcsolatot, ezt ő már számtalanszor megtette, mert ebben ügyiratnak kell lenni, intézkedni kell, valami egyértelmű választ adni az ügyfélnek. Ma ott voltam, nem emlékezett a kisasszony, hogy bármilyen kapcsolatfelvétel lett volna. Megoldást kell keresni! Sportöltöző tetejére, ez porhintés, hogy körbe kerítették szalaggal, nem ez volt a felvetés jegyző úr! A felvetés az volt, hogy itt milliós kár érte az önkormányzatot a miatt, mert a jó gazda gondosságával nem védte meg az, akire ez tartozik. Ennek van felelőse, és a körbekerítés erre nem megoldás. 

A KRESZ park mellett a hulladékkupac eltűnt, ez igaz, a szelektív hulladékgyűjtő környékéről is, most olyan zsákos kupac van ott, remélem, az valahová jut. A hiányosságok miatt ezt a beszámolót én nem fogom megszavazni, a leírt anyagok között ismét kimaradnak sorszámok, lehet, hogy azért mert még nem járt le a határideje. De volt olyan határozat, hogy a Hangadóban jelenjenek meg a rendeletek. Itt nem szerepel. Igazgató úr a kivonatot megkapta, ezzel ez végre van hajtva Jegyző Úr? Mert a közzéteendő rendeletet nem kapta meg a mai napig. Internetes portál kapcsán is fogom mondani, hogy nem tud megjelenni valami ha nincs róla adatszolgáltatás Itt szerepel, hogy az SZMSZ-en átvezetve több módosítás. Nincs átvezetve, mert nincs egységes szerkezetbe. A módosító rendelet elkészült, de nem egységes szerkezetű. Volt olyan döntésünk, hogy a polgármester minden alkalommal számoljon be a Járóbeteg Ellátóval kapcsolatos kérdésekről. Ez most itt nem szerepel a napirend előtt. Pedig közmeghallgatás van, és a lakosságot érdekli. Ne mond Polgármester úr, hogy olt erről külön bizottsági ülés. Ez igaz, sok mindenről tájékozódtunk, de a lakosság és a TV nézők itt várnak tájékoztatót, olvasható anyagot, ami erről a témáról szól. Ezek miatt nem kívánom elfogadni a beszámolót. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném megköszönni Girasek úrnak, hogy közbenjárásával, sokkal korábban jelent meg a Hangadó. Megadom a szót a Jegyző úrnak! 

Fejes Zsolt jegyző: Laktanya felméréssel kapcsolatban az a fényképező, ami régen a műszaki csoportnál volt elromlott. A hivatalnak az óta nincs saját gépe, hanem a Védelmi Bizottság bocsátott a rendelkezésünkre egy digitális fényképező gépet. Nagy gondom ezzel is, ez a gép pl. nem tudja megoldani, hogy a dátumot bevetítse. Innen ez nagy hiányossága a dokumentálásnak. Rosszul esett a semmit nem tevés dolga. Ha valamit nem intéztem el azt odaírom, azt nem kerültem ki. A kút tisztítás kapcsán felvettem a kapcsolatot a tűzoltósággal, az ANTSZ-el, a polgári védelemmel és minden létező szervezettel, aki ebben kompetens. Mindenki lehárította megáról, mindenki megmondta hogyan csináljam. Mivel a foglalkoztatásunkban lévő közmunkásokat sem tudtam odaküldeni megfelelő védőoltás híján, kénytelen voltam megkeresni ez ügyben egy kifejezetten ezzel a területtel foglalkozó vállalkozót. A Bonbon vezetőével személyesen vettem fel a kapcsolatot, elmondta ki mindenkit megkeresett már, de írásbeli beadványról nem tudok. A probléma sokkal nagyobb, mint véltem. A tervezővel tárgyaltam, aki a település rehabilitáció kapcsán dolgozik ezzel a területtel és kértem szakértést a területtel kapcsolatban. A következő bizottsági ülésre mindenképpen elő fogok állni azzal a javaslattal, hogy amikor a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság műszaki tartalmát összeállítja a város rehabilitációs pályázatnak, akkor ezt bele kéne venni, mert egy nagyon komoly veszélyforrást tudunk elhárítani ezzel. A közterület egyébként igényli is azt a helyreállítást, és azzal megoldódna a presszó problémája is. 

A sportöltöző tetejével kapcsolatban, én pénz nélkül nem tehetek semmit. Közmunkásokat nem küldhetek oda fel, amit hatóságként megtehettem, hogy a közvetlen baleset és életveszély megelőzésére körbekerítettem a területet. A többi pénzügyi kérdés. Meg kell rendelni, vagy önkénteseket kell keresni, úgy tudom, van ilyen. Hangadóban jelenjenek meg a rendeletek. A rendeletek egységes szerkezetbe foglalása gyakorlatilag megtörtént, de még össze kell olvasni. Ha mindezek megvannak, el fogjuk küldeni az igazgató úrnak, és mindenhol közzétesszük. A Járóbeteg ügyben magamra vállalom a felelősséget. A pénzügyi bizottság elnökével egyeztettem abban a kérdésben, hogy tekintettel a 24 napirendi pontra – mivel ezt a kérdést a napokban kitárgyaltuk – ne térjünk most ki. Megfeledkeztem a közmeghallgatásról, tehát én vállalom ezért a felelősséget. Köszönöm! 

Girasek Károly képviselő: Nem az egységesnek kell megjelenni, hanem az eredeti döntések. Köszönöm, tudomásul veszem. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Egyéb kérdés, vélemény? Azt gondolom meg kell dicsérni a jegyzőt, hogy a Kossuth utcai bűncselekmény kapcsán a hatáskörébe nem is tartozó feladatot így körbejárta. Félelmetes hogy a hatóságok kitértek a probléma elől. Elgondolkodtató. Ha nincs több vélemény, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 nem szavazattal a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2010. december havi beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
az önkormányzat érdekében végzett munkáról

(18.45)

Mezőfi Zoltán polgármester: Várom a kérdéseket! Tegnap vízmű felügyelő bizottsági ülés volt, december 10-én lesz közgyűlés, ahol 3-4 % közötti víz és csatornadíj emelés van napirenden. A DMRV Rt ajánlatáról a többit leírtam a képviselőknek, ez még nem került elfogadásra. Tessenek kérdezni! A november 09-i DMRV Zrt-s az független ettől. 

Girasek Károly képviselő: Furcsa véleményem van erről a beszámolóról. A képviselő-testület hozott egy döntést arról, hogy ez miről szóljon. Az előterjesztésben és a meghívóban szereplő cím nem egyezik. A meghívóban jól van feltüntetve, de az anyagban nem! Kifejezésre juttattuk, hogy ne tartalmazzon protokolláris dolgokat, ez is benne van. Az október 27-én volt egy ruharaktár megtekintést is ide kellene írni. Mindszenty emléknap, ezt hagyjuk! 

Itt az van, hogy több mint 70 Ft-tal lehetne csökkenteni a vízdíjat, komoly tárgyalás erről szól, amire ráment 1-2 óra polgármesteri munka, de most hallottam, hogy ehhez képest emelés várható. Kistérségi fórumról az a véleményem, hogy az egy önálló szervezet, az azzal kapcsolatos delegálások oda tartoznak, de köszönjük a tájékoztatást. Ezt az egyebekben kellene elmondani. Van itt egy komoly munka a Megyeri Istvánnal történt megegyezést. Nem polgármesteri munka a GIBS gyár megnyitásán való részvétel. Összeszámoltam, hogy ebben, erős jóindulattal 2 kemény óra munka van az egész hónapból. Ez a hónap 31 napból áll, abból legalább 20 munkanap van. van. Meg kell nézni, hogy a bánki polgármester hogyan számol be majd minden napjáról, fel lehet lapozni a jegyzőkönyveket, tételesen beszámol arról, hogy mit tett ő. Továbbra is azt kérem, hogy a testületi döntésnek megfelelően szóljon a beszámoló. Nem megnyugtató, hogy összesen ennyi történt polgármesteri tevékenységként a két ülés között. Én ezt sem tartom elfogadhatónak. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés, vélemény? 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Csatlakozom Girasek Károly képviselő úr véleményéhez. A címet elfelejtetted átírni, kérem javítani! Ez az október 28-i ülés utáni első beszámoló. Ha megnézzük, van három olyan dolog felsorolva, mint a ruházati raktár, a DMRV és a Megyeri féle tárgyalás, ami nevezhető az önkormányzat érdekében végzett munkának. Itt valami nem stimmel a dologban. Vagy ennyi a munka, és akkor ez egy tragédia, vagy nem írod le, amit elvégeztél. Azt szeretném, ha a jövőben ennél sokkal részletesebb tájékoztatást kapnánk. Erre nem szabad sajnálni az időt. Kérem, hogy akár heti rendszerességgel rögzítsd, mert nem hiszem, hogy ennyi a feladatod. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt képviselő-testület! Én értettem mindkét hozzászólást. Ha ebből akar egy állampolgárok tájékozódni, akkor ez semmi, de ti sem gondoljátok komolyan, hogy ezt naponta vezessem. A protokollról csak egy mondat van benne, és úgy folytatódik, hogy az államtitkár úrral megnéztük a laktanyát. Nehéz annak a kérésnek eleget tenni, hogy ez az ne legyen benne, de mégis számoljunk be. Kérem, hogy fogadják el a tájékoztatót! 

Girasek Károly képviselő: kétségtelen, hogy gyakran jövök a hivatalba, de ez nem arról szól, ezt az anyagot keresik, nézik! 

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? Nincs! Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen 2 nem 2 tartózkodás szavazattal a két ülés között történt fontosabb eseményekről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló 2010.november havi beszámolót nem fogadta el. 
(19:00)

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm, a napirendi pontok megállapítására kerül sor. A kiküldött napirendeket javaslom elfogadásra a bizottság elnökökkel történt egyeztetést követően Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e módosító javaslat? Nincs! Akkor kérem a kiküldött napirendi pontokról szavazzunk! 

Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
Napirendek: 
 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2010.évi költségvetése időarányos teljesítéséről
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
3.) Fejlesztési hitel felvétele
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
4.) 207./2010.(VIII.26.) sz. határozat módosítása
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
5.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
6.) HPV elleni védőoltás 
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
7.) Pedagógiai program módosítása 
előterjesztő: Borosné Gellai Katalin intézményvezető 
8.) Katolikus Karitasz raktárhelyiség kérelme 
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
9.) Katolikus Karitasz támogatási kérelme 
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
10.) Beke Istvánné és Sipos Sándor vízbekötési ügye 
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
11.) Szabó Anna, Turcsányi Péter és Zemeny Viktor kérelme
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
12.) Kristály István és Kristály Istvánné kérelme
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
13.) Go-Max Kft (T-com partner) hozzájárulás iránti kérelme 
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester tulajdonosi
14.) Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő 
távközlési létesítmények elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
15.) Rétság Város Központi Településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázattal kapcsolatos telekalakítás
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
16.) Területbérleti díjak meghatározása
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
17.) előzetes konzultáció az M2 gyorsforgalmi út Vác-Parassapuszta (országhatár) közötti szakaszának létesítésére vonatkozóan.
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
18.) Tájékoztatás a Zöld Híd Régió Kft ajánlatának megvitatása
előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
19.) Kistérségi autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos vizsgálat
előterjesztő: Girasek Károly képviselő
20.) Javaslat a városháza parkolási helyzetének megoldására
előterjesztő: Girasek Károly képviselő
21.) Tájékoztató közérdekű adatok megjelenítésével és a honlap működésével kapcsolatban
előterjesztő: Girasek Károly képviselő 
22.) 211/2010.(IX.23.) kt. határozat visszavonása 
előterjesztő: dr.Szájbely Ernő elnök
23.) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslatai a képviselő-testületnek
előterjesztő: dr.Szájbely Ernő elnök
24.) Egyebek

SZÜNET
(19:03 - 19:13) 

(Szünetben megérkezik Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató)


1. számú napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2010.évi költségvetése időarányos 
teljesítéséről
(19.13)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszatérve a szünetről, folytassuk az ülést! A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérem az előterjesztés készítőjét Vargáné Fodor Rita kolleganőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az előterjesztésről. 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Tisztelt képviselő-testület. A bizottság 23-i ülésén határozatképes volt, 9 fővel megtárgyaltuk a napirendet. Kitért a bizottság a kintlévőségek behajtásának kérdésére, a beruházások finanszírozására, a hitel lehívására, a tervezett, de elmaradt ingatlan értékesítésből keletkező költségvetési hiányra. Az anyagban felmerülő könyvelési hibák javítását el kell végezni. Ami a számokat illeti a módosított költségvetés 49.832 eFt-os működési és 147.617 eFt-os fejlesztési hiánya miatt az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézmények szinten tartott működtetését, a fejlesztési célú hitel és kamattörlesztési kötelezettséget, a pénzügyi egyensúlyt folyószámlahitel felvétellel, továbbá az augusztus havi bérek kifizetéséhez munkabérhitel igénybevételével lehetett biztosítani. Ami az év zárását illeti a mai előrejelzések szerint kb. 55 millió Ft körüli mínusszal fogja zárni az önkormányzat az évet. Ez egy folyószámlahitel, amit jövő év májusában kell majd visszafizetni. Néhány vélemény, ami elhangzott az ülésen: A volt laktanya területén, a Szőlő utcában és a Radnóti úton jelentős összegű ingatlan értékesítések kerültek tervezésre mely bevételekből eddig nem realizálódott semmi. Ez rontja a költségvetés pozícióját Kérdésként elhangzott a nőgyógyászat és urológiai csempézése, erre nem kaptunk választ. Amit ír az anyag, hogy a tervezett és nem ellentételezett költségvetési hiány miatt tartós folyószámlahitel igénybevétellel, esetenként munkabérhitel felvétellel kell számolnunk. Összefoglalva az előző képviselő-testület túlvállalta magát. Lehet ugyan hitelt felvenni, de azt sajnos vissza is kell fizetni. Nem igazán látni az alagút végét. Olyan feladatok jöttek be, amik viszik a pénzt. 

A nem kötelező feladatoknál van egy jelentős túlvállalás, ami most és a következő évek költségvetésénél fog visszaköszönni. jelentős testületi kötelezettségvállalások történtek a Járóbeteg Ellátó Központtal ez 108 millió Ft-ot tesz ki. Itt van még a város rehabilitációs pályázat valamint az urnafal. Ezeknek valamilyen formában a fedezetét meg kell teremteni. A beszámolót a bizottság korrektnek minősítette, a helyzetet azonban szomorúnak. Mivel itt tényszámok vannak a vita lezárást követően 8 igen és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek! Köszönöm szépen! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény, mehet együtt is! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A csempézésre nem kaptunk választ! 

Fejes Zsolt jegyző: Az elhangzott kérdés alapján utánanéztem a kifizetésnek. Valóban megtörtént, de az idő rövidsége miatt nem tudtam minden dokumentációt előkeríteni. Bizottságok és képviselő-testület ülésén volt szó arról, hogy az épületen belül költségtakarékosság címén lemosható tapétát terveztek csempe helyett. Utólag azonban a csempét felrakták, amit a vállalkozó túlmunkaként kiszámlázott. Természetesen ez az összeg nem az önkormányzaté. Folynak az egyeztetések és átadott pénzeszközben kerül könyvelésre. Pénzügy technikailag helyre fogjuk tenni. 

Vargáné Fodor Rita: Jelenleg is oda van könyvelve, de még rendezésre vár. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? A projekt értekezleten tájékoztattam a jelenlévőket, hogy átutaltuk a mai napon a STRAPI ill. a Nonprofit Kft felé az önkormányzati önrészt képező 7 millió Ft-ot. 

Fejes Zsolt jegyző: Eddig a döntésnek megfelelően teljesítettük a kötelezettségünket. 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Csempézés. Mikor a tervezés volt követtek el hibát a tervezők és ez odáig vezetet, mivel nem volt olyan személy, aki a rétsági érdekeket képviselte volna a beruházás és kivitelezés folyamán, így lemosható tapétával készültek el a rendelők. Közben felhívták erre az illetékesek figyelmét, és a már feltapétázott rendelőkből a tapétát eltávolították és csempézni kellett. Valamilyen okból az urológia és a nőgyógyászat lemaradt, ezt kellett pótolni. Ilyeneket kellene elkerülni a jövőben pontos elszámoltatással és ellenőrzéssel. 

dr. Katona Ernő alpolgármester: Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Kiegészítésként az elmondottakhoz a tervezési hibák bár sokszor egyeztettük, nem kerültek végrehajtásra, a kivitelezők a saját maguk által okozott hibákat sem javították. Napi bejárásokat tartottunk Szájbely doktorral, még az eredetileg általuk is rossznak tartott terv alapján kezdték meg az építkezést. 

Nem kerültek átvezetésre azok a módosítások, amiben előzőleg megegyeztünk. Itt csempe volt tervezve és kvázi költségmegtakarítás címén vetették fel, hogy ezt így meg lehet oldani. Megkerestük az ÁNTSZ-t és a velük történt egyeztetés után tételesen megjelöltük, hogy hol ragaszkodik a csempézéshez. Ennek ellenére a következő bejárásnál tapasztaltuk, hogy ez az egyeztetés ellenére sem történt meg a csempézés. Annak ellenére, hogy igyekeztünk odafigyelni és sajátunknak tekintettük a beruházást. A jövőben, ha kórházat építünk, akkor körültekintőbbek leszünk! A költségek nagyon érdekesen alakultak. Köszönöm! 

Hegedűs Ferenc képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Főorvos úr felolvasta a számokat a Járóbeteggel kapcsolatban. A laktanya teljes közműve 40 mFt volt. Ez nem csak a Járóbetegé. Tudni kell, hogy az önkormányzat 87 millió Ft-os beruházását, az önerőt egy kb. 10.000 Ft-os m2 árral befogadta az alakuló térrel. Tulajdonképpen eladtunk ezen az áron egy területet A másik a 38 millió Ft ami megváltozott az ÁFA és egyéb dolgok miatt. Mondhatni, hogy idáig 14 millió Ft-ba van a Járóbeteg ellátó a városnak. Most vitatkozzunk rajta, ne legyen a városban az, hogy milyen rossz döntés volt ez az előző képviselő-testülettől. Elhangzott, hogy túlvállaltuk magunkat. Persze mert az elmúlt 20 évben nem történt semmi. Fontos volt a hivatal rendbetétele, az iskola és az óvoda beruházása. Kár lett volna ezt a beruházást nem megvalósítani ilyen kis összegért. Ezt mind meg lehetett volna úszni, ha az intézmények túlfinanszírozására figyelünk. Túlköltekezés van. Ennek a pénznek meg kellett volna maradni, ha takarékosan tudunk gazdálkodni. 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Én vitatkoznék Hegedűs képviselő úrral. Ha a Járóbeteg Ellátó központ indulását nézzük! A képviselő-testület eldöntötte, hogy induljunk, elfogadott egy fejlesztési megállapodást, melyben egy 180.000 Ft-os üzletrészt 10.000 Ft-ért adtunk el. Ha így nézzük végig a kérdést, hogy mibe kerül Rétságnak akkor a következő a helyzet. Alakuló tér 70 millió Ft, ez az önkormányzat tulajdonából az intézményé lesz. Az 55.számú épület 23 millióra van becsülve. az önkormányzat tulajdonából az intézményé lesz. 14 millió Ft-ot készpénzben kell fizetnünk az önrészből eredően, ÁFA emelkedésből 38 milliót kell hozzátennünk, működés vonatkozásában az OEP 25,5 millió Ft-ot prognosztizált 100 %-os működés mellett. Hogy ez jár-e az idén vagy nem jár, ezen lehet vitatkozni. Megépült a vizi közmű a laktanyában a Járóbeteg ellátó Központ érdekében, mert muszáj volt megépíteni ez 34 millió Ft-ot jelent. Ha ezt összeadjuk 179 millió Ft-ot jelent. Hogy a működés hogyan miképpen fog alakulni, erre csak saccolások vannak. Hozzáértő szakértők azt mondják kemény milliókba fog nekünk kerülni az elkövetkező években. Ezzel azonban már nincs mit tenni, előre kell menekülni ebben a témában. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kötelezettségeket teljesíteni tudjuk, hiszen a KFt-nek el kell számolni december 31-ig, hiszen a befogadott és kifizetett számlákat fogják nekünk majd visszafizetni, Ennek a kamatterhei valószínőleg a rétsági önkormányzatot fogja terhelni, mert a másik 17 tag nem vállalt semmit. Ezt a helyzetet kezelni kell a más egyéb vállalt kötelezettségekkel együtt. Köszönöm szépen! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! Én a tényekhez ragaszkodom, nem szeretek a levegőbe beszélni. Fogadd el Feri, hogy a 108 millió Ft, amit eddig az önkormányzat ráfordított a szakellátóra, ezek tényeken alapszanak. 14 mFt volt a város készpénzben fizetendő önereje, 15 mFt-ot fordított a város a Kft megalapítására, és annak működési költségeire, ezt ugyanis a pályázat nem kezelte. 24 mFt-ot kell még átutalni az ÁFA változás miatt december 08-ig, 21 mFt pedig a működési költségre vállalt éves kötelezettsége az önkormányzatnak. Ezen kívül van a 34 mFt a közmű kiépítés volt, ami a későbbiekben szolgálhat mást is, de jelenleg a Járóbeteg Ellátó Központ miatt került kiépítésre. Egyébként ez is a működésből lett elvéve ez a pénz. Azzal végképp nem értek egyet, hogy az intézmények úgy vannak finanszírozva, hogy ott folynak el a pénzek. Ez alapvető kérdés, mert minden évben megtárgyalta az éves költségvetést a testület és nem nagyon talált olyan tételt, ahol 100 milliókat meg lehetett volna takarítani, mert akkor megtette volna. Nem emlékszem, hogy bármelyik intézménynél ehhez hasonló tartalékok lettek volna. Sajnos nincsenek úgy eleresztve az intézmények. Az elmúlt 20 évben itt nem történt semmi, ez egy kicsit túlzás. Intézményi szinten is történtek, hiszen az óvoda beázását meg kellett szüntetni, a magas tetőt meg kellett csinálni, a művelődési ház tetejét meg kellett csinálni. Nyilvánvaló, hogy alapszabály hogy addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró ér. Nem arról van szó, hogy felelőtlenül vagy rossz célok érdekében történt volna valami, de ki fog derülni a későbbi évek költségvetésénél, hogy ezek olyan komoly terheket fognak jelenteni a városnak, ami igencsak behatárolja a lehetőségeinket. Ezért kell most felvenni az 50 mFt-ot, és fel kell venni a második 50 milliót. És akkor még nem szóltunk egyéb beruházásokról. Nem vitatom ezek fontosságát, de egyszerre ez sok. Ezek hiába jó célok, ezek túlvállalások. Hitelfelvételre mindent meg lehet szavazni egészen a hitelfelvételi korlátig Jelenleg Rétság ott tart, hogy jövőre nagyon össze kell szedni magunkat, hogy a hitelfelvételi korlátot tartani tudjuk. Ezeken a számokon nincs mit vitatkozni. hozzá kell tenni sok millió Ft-ot. Köszönöm szépen! 

Hegedűs Ferenc képviselő: Az elmúlt néhány év és talán még lesz 1-2 év, hogy pályázati pénzekhez hozzá lehet jutni, és most van lehetőség, hogy ezt kihasználjuk, még akkor is, ha ehhez hitel kell. A város bevételeiből meg kellene takarítani az önerőt ezekhez, de ha ezt nem tudjuk, akkor a hitel lehetőségét ki kellhasználni. Én mindig a megtakarítás híve voltam, és ezt csak az intézményeken lehet megtakarítani, hiszen a bérek viszik el a város pénzét. Az adóból csak félre kellene tenni valamennyit! Az építményadót rá kéne költeni ezekre, a gépjármű adót az utakra kellene költeni. 46 mFt építményadónk van, 20 mFt gépjármű adónk, ez 60 mFt, nem igaz, hogy ezt nem lehet megtakarítani! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom, ne kezdjünk pénzügyi bizottsági ülést. Érthető mind a két vélemény! Girasek úrnál van a szó! 

Girasek Károly képviselő: Amikor komoly költségvetési tételekről van szó, akkor sorozatosan megjelennek olyan programbeszédek, aminek semmi köze nincs az előterjesztéshez. 

Ami tény, hogy 55 mFt hiánnyal zárja a város az évet, és ez elsősorban a Járóbeteg beruházásnak köszönhető. Azt gondolom, hogy felelőtlen volt az a döntés előkészítés, ahogyan ez a Járóbeteg indult. Ha tudja a képviselő-testület, hogy még mennyi kiadása van, és az önrész felett még 100 mFt-ba fog kerülni, és vannak kötelező feladatai, lehet, hogy másként dönt, lehet, hogy jobban megnézi, hogyan vonhatja be a szomszédos településeket, mert azok nélkül elindulni valóban kockázatos. A propaganda beszédek itt is félrevezetnek, ugyanis a városnak vannak kötelezően ellátandó feladatai, mint az oktatás, az egészségügy és egyéb, amit a normatíva mellett a saját bevételekből, adóbevételekből köteles fedezni. Nem úgy van, hogy az adóbevételeket ki lehet vonni, és abból nem kell az intézményekre költeni. A tényekkel kell szembenézni! A tények azt mutatják,hogy igen, plusz költségek keletkeztek, igen, 55 millió hiánnyal zárjuk az évet. Én sem azt mondom, hogy a Járóbeteget porig kell rombolni, ténykérdés hogy van, elindult, működtetni kell, de hozzá kell tenni, hogy a Járóbeteg működtetése nem kötelező feladat. Az iskola, óvoda, egészségügy ellátása, utak, hidak, intézmények működtetése kötelező feladat. Javaslom, hogy pénzügyekben ragaszkodjuk a számokhoz, mert azok többet árulnak el. Az évet 55 millió Ft hiánnyal zártuk, ilyen még ebben a városban nem volt. 

Majnik László képviselő: Nehogy azt képzeljük, hogy az önkormányzat majd kap valamennyi pénzt, és azt elkölti. Nem! Minden egyes fillér utólag - amikor már előre ki van fizetve - jön majd be, ezért van szükség folyószámla és bérhitelre. Nem hiszem, hogy egyetlen napig olyan helyzetben van az önkormányzat, hogy annyi pénze van, hogy eldöntheti, hogy annak csak 10-20 /%-át döntheti el. Ne higgyük azt, hogy van egy rakás pénzünk, amit arra költünk, amire akarunk. Köszönöm szépen! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Eddig csak úgy beszéltünk a Járóbeteg központról mintha ez lenne a világvége. Egy másik szempontból is meg kell ezt közelíteni. Nagyon nagy értéknövelő. 10.000 Ft-os m2 árat hol értek el ebben a városban? A minisztérium elfogadta! Hagy dicsérjem meg a testületeket, mert mindig a saját teljesítményünket becsüljük le, és ez nem jó. Mindig úgy közelítjük meg, hogy mi nem jó! A közműnél nem hangzott el, hogy még 30 mFt még benne volt a pályázati támogatásban. Összességében mi 30 mFt-ot csináltunk meg, de még plusz 30 mFt benne volt a pályázatban. Ott van egy egymilliárdos vagyon, ezért ne becsüljük le ezt a fejlesztést! Legyünk egy kicsit pozitívabbak is. További vélemény? Ha nincs, akkor a vitát lezárom! Aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával illetve a határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
278./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt tudomásul veszi. Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható. 
Kiemelt feladatként kell kezelni a már befejezett felújítások pályázati támogatásának lehívását, valamint a tervezett fejlesztési hitel mielőbbi felvételét annak érdekében, hogy a Járóbeteg ellátó központ építéséhez, városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó testületi kötelezettség vállalások az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett is finanszírozható legyen. 
Határidő: folyamatos, majd december 31. felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jelenlévő állampolgárok részéről – tekintettel hogy mai napon közmeghallgatás van,- van e közérdekű bejelentés, kérdés? Nincs? Ha nincs, akkor második napirendünk következik!


2. számú napirend 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

(19.53)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének. 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Bizottság megtárgyalta, néhány dolgot idézek az anyagból: „ A rendelkezésre álló adatokból összeállított előzetes költségvetési bevételek jövőre is lényegesen elmaradnak a kiadási szükségletektől. Itt volt egy olyan hozzászólás a bizottsági ülésen, hogy a bevételeknek a növelése az a városvezetésnek az egyik első rendű feladata, és szeretnénk, ha ezt kiemelt feladatként kezelné a polgármester úr. A bevételeknél a működési bevételek közel 38 millió Ft-os csökkenést mutatnak, tudjuk azt is, hogy az adóbevételek is csökkenő tendenciát mutatnak, hiszen a korábbi évekhez képest elég jelentős adócsökkenés fog bekövetkezni a 2011.évben, nem csak a helyi, hanem az SZJA tekintetében is, kb.5 mFt mínusszal lehet számolni. A tervezet szerint, ami tartalmazza valamennyi költségvetési kiadást, a működési hitel összege 144.280. eFt lenne. 

Ezt mindenképpen csökkenteni kell, mert erre a meglevő, illetve most igényelt hitelállomány egyszerűen nem leszünk jogosultak. A hiány várható összege kihat a mindennapi pénzügyeinkre is. A jövő év igen feszes gazdálkodást fog követelni az önkormányzattól. Januárban, februárban és augusztusban fizetésképtelenség alakulhat ki. Bízunk benne, hogy ezt sikerül elkerülni. A várható hiány összege változhat még évvégére. Az előttünk álló év feladatai jelentős mértékben meghaladják pénzügyi lehetőségeinket. Arra utal, hogy a feladatvállalások olyan helyzet elé állították a jelenlegi képviselő-testületet, hogy fel kell kötni az alsóneműt, hogy a jövő év költségvetés működőképes legyen. Hozzászólásokból idéznék! Bevételi oldal alaposan bizonytalan. Hiába van betervezve az ingatlanértékesítés 60 mFt-os összege, ha nem realizálódik, mert a végén ez mínuszként fog jelentkezni. A bevételi oldala alaposan bizonytalana a jövő évben is. Látszik, hogy a nehéz gazdálkodás jövőre még nehezebb lesz. A hitelfelvételi korlátot meg fogjuk haladni. Rangsorolni kell a feladatokat. Lényeges a tervezésnél, hogy számba vegyük a kötelezően ellátandó alapfeladatokat, és mik azok, amiket tetszőlegesen felvállalhat az önkormányzat az anyagi lehetőségei függvényében. A kötelező azért kötelező, mert mindenképpen el kell látni. Ezen felül, ha van pénz, akkor tetszőleges nem kötelező feladatot is felvállalhat önként. Az alapfeladatokat nem lehet megnyirbálni. előző évben láttunk számos példát, hogy komoly összegek lettek a működésből a fejlesztésekre átcsoportosítva. Több hozzászóló javasolta a nem kötelező feladatok átgondolását. A koncepció tartalmazza a kötelező és nem kötelező feladatok felsorolását. Kellene egy hosszú távú városfejlesztési stratégia, ilyen sajnos nincs. Kellene egy ezt lebontó rövid távú városfejlesztési program aktualizált változatban, ez sincs. A feladathoz kell a szervezetet, létszámot, és funkciókat rendelni és nem fordítva. Az eddig elindított fejlesztéseken kívül nem lehet újabbakban gondolkodni az elkövetkező években sem. Van egy kész helyzet, visszavonhatatlan feladatokkal, és igen nagy kérdőjelekkel. A jogszabályban előírt feladatokat prioritásként kell kezelni. Jegyző úr elmondta, hogy nem lehet tudni a központi számokat, hiszen nincs még elfogadott költségvetése az országnak, kötelező feladatoknál is lehetnek jelentős változások, akár a közoktatás, akár az egészségügy területén. Felvetődött a laktanya értékesítés kérdése is. A laktanya sajnos súlyos állapotba került az elmúlt 4 év során! Elég szerencsétlen intézkedések történtek itt is, megszűnt a laktanya nappali őrzése és széthordták. A hozzászóló úgy fogalmazott, hogy lassan már nem tekinthető vagyonnak. Működési hitel összege első hallásra is döbbenetes és kezelhetetlen, ezt valahogy kezelni kell! A várható 55 millió hiányt 2011. májusában kell visszafizetni. Át kell tekinteti a kötelező és nem kötelező feladatokat. Az anyag jól van összeállítva, és meg fogja könnyíteni a végleges költségvetés összeállítását, ami további egyeztetéseket fog követelni. A koncepciót jónak tartotta a bizottság, mert adott egy olyan áttekintő képet, hogy a jelenlegi számok ismeretében hogyan nézhet ki a jövő évi költségvetés, és ez hogy finoman fogalmazzak meglehetősen sötét képet vetít előre. Mindenképpen igen nehéz éveknek fogunk elébe nézni. 

A bizottság ezt a koncepciót 9 igen szavazattal javasolja elfogadni azzal, hogy az eredeti határozati javaslatot több ponton módosította, amely kiegészítésekkel a határozati javaslat kiosztásra került. Köszönöm szépen! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm szépen! Kérdés, vélemény, mehet egyben! 

Girasek Károly képviselő: Könyvvizsgáló vizsgálta a 2009-es évet, erről most készült egy végleges lezáró jelentés, nem szokta megkapni a képviselő-testület. Ezt miért nem kaptuk meg, hiszen ez a koncepcióhoz tartozik? 

Fejes Zsolt jegyző: Nem szokta megkapni, ezzel nem értek egyet. Könyvvizsgáló asszony a kötelező napirendeknél meg is jelenik, írásban benyújtja. Valóban a tavalyi év lezárása elkészült, a héten érkezett meg, holnap megkapja mindenki. 

Girasek Károly képviselő: Nem ismerem a tartalmát, de ezen dokumentumok címzettje a képviselő-testület. Kimerítő volt az ülés, néhány dologra itt kitérek. Van egy konkrét javaslatom: a város gazdasági programja készüljön el a januári testületi ülésre, mert a törvény megengedi, de nem teszi kötelezővé, hogy hat hónapon belül készüljön el! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Benne van a kiegészítésben! 

Girasek Károly képviselő: Köszönöm! Az van leírva, alapos és részletes számbavétel után az elvárt kiadásoknak, hogy mindez 144 mFt működési hitelből lehet megvalósítani. A bizottsági ülésen elmondtam én is egy csomó vágyálmot, illetve kötelezően megvalósítandó feladatot, ami nincs a koncepcióba. Ebből egy fillér nem megy fejlesztésre, sőt az eddig fejlesztésre felvett hitel egy részét is működésre fordította a város. További hiteleket kellene felvenni a városközpont fejlesztés miatt. Összességében azt gondolom, hogy az előttünk álló anyag részletes és precíz, pontosan látjuk milyen feladat vár ránk. Tragikus a helyzet, mert mindenki tudja, hogy 144 mFt-ot nem lehet felvenni, ebből következik, hogy az intézményi kiadásokat csökkenteni kell. Sokat lehetne erről elmélkedni, de ha a fizetésképtelenség beáll, akkor a kijelölt biztos meg fogja határozni, hogy mi álljon le. Ezt a helyzetet nem a most működő önkormányzat érte el, így kaptuk! Tudtuk, hogy nem lesz könnyű helyzetünk, de erre azért nem számítottunk. Azzal fogadom el a koncepciót, hogy a jövő évben reálisan kell tervezni, ilyen hitellel nem lehet tervezni! Köszönöm! 

Hegedűs Ferenc képviselő: Remélem nem így lesz! Igazgatási költségeknél láttam 4.455 eFt-ot, ezzel szemben a költség 126.225 eFt, településüzemeltetésénél 64 mFt-tal szemben 109 mFt. Szociális feladat 2.500 eFt-ot és mi elköltünk 22,5 mFt-ot. Konyha 36 mFt-ba van. Ezeken kell spórolni! Óvoda 14 mFt-tal szemben 55 mFt-ot költünk rá! Nem tudom, hogy valójában érdemes-e felvenni a normatívát olyan gyerekek után, akik nem járnak be. Egészségügyi feladatra 39 mFt-hoz 106 mFt van tervezve. 

Közművelődésre 50 mFt, a művelődési házra, ha abban benne van a vizesblokkfelújítása, akkor rendben, állok elébe. Át kell gondolni, de csak így lehet megtakarításokat elérni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További vélemény? Nincs! Akkor a vitát lezárom!Értem a véleményeket! Ilyenkor mindig a koncepciós perek jutnak eszembe, a valóság elferdítésével. Csupa negatív a Tisztelt képviselők hozzáállása. Költői kérdésem: tudja-e valaki, hogy az előző évben hogy zártuk a költségvetést? Én nem merem azt mondani, hogy 150 millió lesz a vége, és nem merem azt mondani, hogy csőd biztost kell hívni. Legyetek már egy kicsit bizakodóbbak is. Nem vitatkozom a számokkal! Elmondtam a közműfejlesztéssel kapcsolatos véleményemet is. Ennek az évnek vége van. és lesz következő esztendő is. A tavalyi évet is jól zártuk. Köszönöm mindazoknak a kollegáimnak, akik jól tudtak sakkozni. Ne kiáltsunk farkast! Nem ott tartunk! Súlyos gondok vannak napi szinten, de ez nem azt jelenti. 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Ezt az előterjesztést te jegyezted, ha valaki ebben egy optimista számot talál, akkor annak gratulálok. A tényeknél szerencsés maradni, és nem tudok másból kiindulni, mint ami ide le van írva, senki nem szopta az ujjából az 55 mFt-ot. A Kft-re amint utaltál a kft ott tartott, hogy a számláján 38.000 Ft volt, nem tudtak bért fizetni. A Kft-nek is működnie kell. Ma volt egy projekt értekezlet, ott egyezkedtem a 21 mFt-os tételben, mert nem tudjuk átutalni, de az ott dolgozóknak sem lehet azt mondani, hogy dolgozzatok, de fizetést nem tudunk adni. Ott tartanak, hogy havonta 4 mFt kellene nekik a működéshez. Ebben az anyagban van leírva, hogy január februárban fenyeget a működésképtelenség. Nem én, vagy a pénzügyi bizottság találta ki, hanem a polgármester írta le az anyagban. Gondolom, hogy ezek a számok igazak. Ezekből az előterjesztésekből sajnos ez derül ki! Az lesz a következő költségvetés összeállításának a nehéz feladata, hogy honnan mit lehet elhagyni, mit hogyan lehet átcsoportosítani, hogy kezelhető helyzetbe kerüljön az önkormányzat. Visszafelé felesleges mutogatni! A helyzet azért messzemenően nem rózsás. 

Girasek Károly képviselő: Valóban polgármester úr írta le a 144 mFt-os hiányt. A részletes anyagból ezek a számok jöttek le. Fejlesztési célú bevétel van, amiből laktanyai ingatlan eladás 60 mFt, ami tovább növeli a hiányt, ha nem kerül eladásra. Le van írva, hogy tartós, de nem kötelező feladatok elhagyása indokolt. EZ tény, és ez valóban egy tragikus helyzet. Az a korrekt, ha ezzel most szembenézünk. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat kötelező feladata az óvoda és iskola, akkor is, ha a kormányzat nem ad rá egy fillért se. Ha az állam ad az 50 mFt-ból 14 mFt-ot azt meg kell köszönni, de nem azt jelenti, hogy ebből kell üzemeltetni. Meg kell nézni, hogyan lehet a kiadásokat csökkenteni, de az abszurdum és lehetetlen, hogy a kiadások az állami finanszírozásra csökkenjen. A törvények azért engedik az adóbeszedést az önkormányzatoknak, hogy abból ezeket fedezzék. A kötelező feladatokat akkor is el kell látni, ha arra a központi költségvetés nem biztosít semmit. Ezt kérem tisztelettel tudomásul venni. 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
279 ./2010. (XI.25.) kt. határozata
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést. A képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentése érdekében az alábbiakat határozza meg: 
a.) a polgármester és a jegyző a képviselő-testület január havi ülésére tegyen javaslatot a költségek csökkentésére és a bevételek növelésére b.) a polgármester és a jegyző a képviselő-testület január havi ülésére tegyen javaslatot a nem kötelező feladatok és támogatások csökkentésére 
c.) az intézményi költségvetésekben a jogszabályban foglaltak kivételével jutalmat tervezni nem szabad d.) a felhalmozási kiadásokat a képviselő-testület rangsorolni kívánja és a rendelkezésre álló források arányában, a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek e.) felül kell vizsgálni valamennyi intézmény vonatkozásában hogy az ott foglalkoztatott dolgozók besorolása, illetményének megállapítása szabályszerűen történt-e meg? 
f.) a városüzemeltetési feladatok ellátását a technikai dolgozók és a közfoglalkoztatottak vezetését meg kell oldani 
g.) A költségvetés bevételi oldalának növelése érdekében át kell tekinteni az értékesíthető ingatlanok számát, illetve hasznosíthatóságuk lehetőségeit, és ezeket a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni. 
h.) További kiadások csökkentése érdekében célszerű megvizsgálni a hatályos szolgáltatási szerződéseket, a szolgáltatásokat és a nagy tételben történő vásárlásokat meg kell versenyeztetni. 
i.) A polgármester és a jegyző tegyenek meg mindent a bevételi lehetőségek felkutatása és kiaknázása céljából. Ezen tevékenységükről negyedévenként tájékoztató jelleggel be kell számolni. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a képviselőtestület 2011.január havi rendes ülésére terjessze be.
Határidő: a.) b), d), e), f.) pontok esetén a január havi testületi ülés c.), g.) h.) pontok esetén azonnal i.) pont esetén szöveg szerint 
felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
S Z Ü N E T
(20:36 - 20: 51)


3. számú napirend- Fejlesztési hitel felvétele

(20:51)

Mezőfi Zoltán polgármester: Szájbely doktornál van a szó! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Mint az ismeretes az elmúlt ülésen született egy olyan határozat, hogy pénzintézetektől kell bekérni ajánlatot. Határozati javaslatban legalább hat volt megjelölve, tudtommal ennél többtől kértünk ajánlatot, erre három ajánlat érkezett. Rövid vita után a bizottság 9 egyöntetű szavazattal azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Járóbeteg-ellátó Központ építéséhez biztosítandó önrész, áfa különbözet és devizakompenzáció többletköltségeire beérkezett hitelajánlatok közül az OTP Bank Zrt. ajánlatát fogadja el. Vita a futamidő meghatározásán volt, illetve hogy legyen-e egy éves halasztás kikötés. A bizottság 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal javasolja az egy éves halasztás kikötését, a futamidőben pedig 5 szavazattal a 10 éves és 4 szavazattal a 15 éves futamidőre érkezett javaslat. Ez alapján a 10 éves futamidő elfogadását javasolja a bizottság a testületnek. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény mehet együtt! 

Girasek Károly képviselő: Egy rövid kiegészítés. 50 millió forint helyett majdnem 75 milliót fogunk visszafizetni. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tegnap az OTP regionális igazgatójával tárgyaltam, és az eddigi tapasztalatok alapján kértem, hogy legyen segítségünkre, hogy májusban kezdtük a hitel felvételét és a mai napon még mindig nem nyílt meg a likvidhitel lehetőség, amit kértünk, hiába írtuk alá a szerződést. Javaslom egyébként a bizottság véleményét. 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Annyi módosítást tennék, hogy az egy éves halasztással magam is egyetértek, de a futamidőt azt gondolom, 15 évben lenne célszerű megállapítani. Ez egy módosító javaslat a bizottság javaslatához képest. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény, más módosítás? Ha nincs, akkor a módosító javaslatot szavazzuk! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal a fejlesztési hitel felvételére vonatkozó módosító javaslatot -miszerint a hitelt 1 év 
halasztással 15 éves futamidővel kívánja felvenni-elfogadja. 


Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem a határozati javaslatról a módosító javaslattal együtt szavazni szíveskedjenek! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
280 ./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Járóbeteg-ellátó Központ építésérhez biztosítandó önrész, áfa különbözet és devizakompenzáció többletköltségeire beérkezett hitelajánlatokat. A képviselő-testület az ajánlattevő pénzintézetek közül az OTP Bank Zrt. bankkal kíván szerződést kötni. A képviselő-testület a futamidőt 15 évben határozza meg és a tőkére egy éves időtartamú halasztott fizetési opciót kér a pénzintézettől. 
Utasítja Fejel Zsolt jegyzőt a hitelkérelem benyújtására. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és Fejes Zsolt jegyzőt a hitelszerződés aláírására. 
Határidő: azonnal felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Fejes Zsolt jegyző

4. számú napirend- 
207./2010.(VIII.26.) sz. határozat módosítása
(20:57) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót az elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen, ez tulajdonképpen a korábban beadott 50 milliós hitel felvételéről szóló határozat módosítására vonatkozik. AZ OTP kezdeményezte és 30 napon belül teljesítendő utólagos feltételéről van szó. Ez a hitelfelvétel az óvoda és iskola akadálymentesítésére, városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulóig teljesítendő kiadásaira, valamint a temetőben urnafal és előtető építésére vonatkozik. A bizottság 9 egyöntetű igen szavazattal javasolja a módosítást a képviselő-testületnek. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? Nincs! Akkor szavazzunk a javaslatról! 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
281./2010. (XI.25.) kt. határozata 
A képviselő-testület a 207./2010.(VIII.26.) határozatát módosítja és a 2010. évi fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében 50.000.000. Ft összegű Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (ÖKIF) keretében történő hitel felvétele mellett döntött az alábbi részletezés szerint: 
3-as cél (Közoktatási célú beruházások) 
-  Óvoda akadálymentesítésére 1.547.000 Ft 
-  iskola akadálymentesítésére 10.384.061 Ft 
2-es cél (Általános beruházási feladatok) 
Városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulóig teljesítendő kiadásaira 29.359.939 Ft Temetőben urnafal és előtető építésére 8.709.000 Ft 
A futamidőt 180 hónapban, a törlesztést negyedéves ütemezésben határozza meg. A képviselő-testület nem kíván élni a halasztott fizetés (türelmi idő) lehetőségével. A hitelt az Önkormányzat a kiírás szerinti konstrukcióban kéri, költségmentes előtörlesztési jog biztosításával. A fejlesztési hitelkeretet megnyitni a legkedvezőbb ajánlatot tevő OTP Bank-nál kell. A képviselő-testület vállalja, hogy a hiteltörlesztés tőke és kamatrészét a futamidő alatt éves költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a szerződés megkötésére. 
felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

5. számú napirend – Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
(21:00) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Felhívom a figyelmet, hogy Szociális Bizottság tárgyalta. Amennyiben egyetért a testült akkor nyilvános ülésen, ha azonban lesz módosítás, akkor kénytelen leszek zárt ülést elrendelni. Elnök úré a szó! 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Tisztelt képviselő-testület! A bizottság megtárgyalta a napirendet, a bizottság teljes létszámmal jelen volt. Ezt az Oktatási Minisztérium írta ki, az augusztusi ülésen elfogadta a testület a részvételt a pályázatom,mert ezzel is elő tudjuk segíteni megfelelő források biztosításával a rétsági fiatalok tovább tanulási lehetőségét. A pályázati kiírást a hivatal ennek megfelelően elindította, megjelent azokon a fórumokon ahol meg kellett jelennie, a kérelmek beérkeztek. A bizottság a korábbi gyakorlatnak megfelelően ponttáblázat alapján dolgozta ezt fel. teszem hozzá ezen a jövőben lehet javítani. Elsősorban a szociálisan rászoruló gyermekek kerülnek támogatásra. A bizottság által rangsoroltak alapján a most kiadott táblázat szerint teszi meg a bizottság a javaslatát. A 2010.éviben megállapított keret erejéig. Ehhez az összeghez, az állam ugyanennyit tesz hozzá és a megyei közgyűlés is, ugyan nem mindegyikhez, hanem a rászorulók esetében. 5 igen szavazattal a kiosztott táblázat szerint javasolja a bizottság. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Én köszönöm a bizottság munkáját, úgy tudom mindenki részesült valamilyen támogatásban. Ha nincs kérdés és vélemény, szavazás következik. Aki egyetért a szociális bizottság javaslatával, kérem, most szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
282./2010. (XI.25.) kt. határozata
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat elbírálta és a támogatásokról az alábbiak szerint döntött: Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató pályázók közül, az együtt élő családtagok egy főre eső alacsony jövedelmét, valamint szociális helyzetét befolyásoló egyéb körülményeket (egyedülálló szülő, családban előforduló tartós betegség, munkanélküliség, tanulmányokat folytató testvér, félárva, árva) figyelembe véve Az ösztöndíj pályázatokra vonatkozó bírálati lapokat december 01-ig a Nógrád Megyei Önkormányzat részére meg kell küldeni. A Polgármesteri Hivatal a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatkeretében nyújtott támogatások összesített adatait a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza, és a pályázókat értesíti 
NÉV Támogatás összege (Ft) Rangsor 
BURSA "A" 
Antalics Brigitta 2000 15 
Appl Róbert 3000 9 
Bakó Erzsébet 2000 11 
Bakó Mónika 2000 12 
Bányai Szabolcs 4000 2 
Füleki Tamás 3000 13 
Gál Gábor 2000 17 
Jobbágy Éva 2000 18 
Jobbágy Dániel 2000 25 
Jobbágyi Ádám 3000 7 
Jobbágyi Péter 3000 8 
Kasza József 3000 5 
Keresztes Zsanett 3000 6 
Laczkó Gergő 2000 23 
Lomen Péter 2000 24 
Maszlik Pál Zoltán 2000 27 
Misik Tamás 2000 16 
Nagy Edina Katalin Elutasítva 
Nagy Noémi 2000 19 
Oros Tímea 3500 3 
Pekáry Anna 2000 20 
Salgai Dávid 3000 4 
Sági Bence 2000 21 
Szabó Flóra 3000 14 
Szabó Judit 2000 26 
Szikszai Dániel 2000 22 
Rakonczai Réka 3000 10 
Zemeny Alíz 4000 1 
BURSA "B" 
Appl Roland 3000 
Összesen 71500 
felelős: Fejes Zsolt jegyző Határidő: szöveg szerint

6. számú napirend HPV elleni védőoltás
(21:03) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót a PVB elnökének! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Mint az ismeretes a képviselő-testület előző ülésén döntött a HPV elleni védőoltás program folytatásáról. A bizottsági ülésen kaptunk egy szerződés tervezetet. Kérdésként felmerült, hogy a szerződés nem tért ki arra, hogy négy évre történő szerződéskötés esetén minden évben változatlan, vagy kedvezőbb áron kapja az önkormányzat az oltóanyagot. 

A bizottság végül 9 egyöntetű igen szavazattal javasolja a szerződésben foglaltak elfogadását azzal, hogy a szerződésben szerepeltetni kell, hogy a forgalmazó az oltóanyagot a szerződésben rögzített négy évben változatlan vagy kedvezőbb áron biztosítja önkormányzatunk részére. AZ ülésen felmerült az , hogy lehetőleg a csütörtöki ülésre vegye fel a jegyző a kapcsolatot a szállító céggel és kezdeményezze a szerződés módosítását azzal a kitétellel, amit a bizottságjavasolt. Úgy tudom ez meg is történt. Köszönöm! 

Fejes Zsolt jegyző: Alpolgármester úr segítségével felvettük a kapcsolatot a szállító cég jogi képviselőjével. Pozitívan álltak a kérésünkhöz, a módosítást beleszerkesztették a szerződésbe, és késő délután meg is érkezett a módosítás. A 

2.1. pont első mondatát követően:- a felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatálya alatt a szállító a 4.sz. mellékletben lévő árlistában megjelölt áron szállítja az árut. - A következő mondatot ki is vették. A 2.1. pont utolsó mondata: A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatálya alatt az áru árának esetleges csökkenése esetén az áru áráról tárgyalást folytatnak. Volt egy olyan probléma is, hogy felmerült, hogy a település gesztorként más településeket is bevonhat. Sikerült ezt kiiktatni, nem leszünk gesztorok, másik településekkel külön kötnek szerződést. Én tisztelettel javasolom, hogy a PVB észrevételeivel módosított szerződéstervezetet elfogadni szíveskedjenek! 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Beszéltem a bánki polgármester úrral, aki jelezte nekem, hogy folytatott ilyen megbeszélést Katona doktorral. Mennyiben fogja ezt a kérdést befolyásolni. 

dr. Katona Ernő alpolgármester: Kétféle képen valósulhat meg. Én egyeztettem a forgalmazó céggel, a forgalmazó nem fog névsort kérni. Minden évben mi állapítjuk meg az ellátandók körét és ezt veszi alapul. Tehetjük azt is, hogy elfogadjuk azt a pénzt, amit felajánlanak, így egy kézbe folyik össze a dolog. A másik lehetőség, hogy megkeressük közösen a szállító céget, és velük is köthetnek szerződést. Bármelyik mód megoldható. 

Fejes Zsolt jegyző: Jegyzői szinten én is tárgyaltam a kolleganővel, felajánlottuk a segítséget, mert kérték a közreműködésünket, de úgy tűnik, hogy nem lesz rá szükség, mert a cég önállóan megoldja a társult önkormányzatokkal. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? Vélemény? Nincs! Aki ezekkel a kiegészítésekkel együtt a szerződéstervezet elfogadását támogatja, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
283 ./2010. (XI.25.) kt. határozata Rétság Város képviselő-testülete a 257./2010. (X.28.) kt. határozattal elrendelt HPV védőoltásra vonatkozó szerződés-tervezetet megismerte és jóváhagyja azzal, hogy a szerződésben szerepeltetni kell, hogy a forgalmazó az oltóanyagot a szerződésben rögzített négy évben változatlan vagy kedvezőbb áron biztosítja önkormányzatunk részére. 
Felkéri a polgármestert fentiek szerinti szerződés megkötésére. 
felelős: polgármester Határidő: azonnal 
dr. Katona Ernő alpolgármester távozik az ülésről. A képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes


7. számú napirend Pedagógiai program módosítása
(21:10) 

Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet tárgyalta a pénzügyi bizottság, elnök úré a szó! 

dr. Szájbely Ernőképviselő, PVB elnöke: A programhoz kaptunk egy tanácsnoki véleményt is, amelyben kifejtésre került, hogy a pedagógiai program szakértői véleményezése szükséges. Intézményvezető asszony tájékoztatta a bizottságot, hogy ez egy korábban benyújtott tervezet, ami nem került be az októberi ülésre. Az első és másik cikkelyre nem kell szakértő, viszont a harmadikra igen. Igazgató asszony ezen kívül elkészítette az SZMSZ egyik mellékletét az adatkezelési szabályzatot, erről nem kötelező dönteni, de a pedagógiai programról kell. Kérdésként hangzott el, hogy mikor volt az utolsó szakértés? A tavalyi elfogadás óta nem volt szakértői vélemény kikérve. Igazgató asszony is egyetértett a szakértő szükségességéről. A decemberi ülésre a szakértővel véleményezett program elfogadásra kerülhet. A bizottság a szakértést és a decemberi ülésre történő benyújtását javasolja 9 igen szavazattal. Egyúttal javasolja az általános iskola SZMSZ külön napirendként tárgyalását szintén a decemberi ülésen. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kiegészítés tehát hogy a szakértő díjazását a képviselőt-estület felvállalja. Kérdés, vélemény mehet egyben! 

Girasek Károly képviselő: AZ SZMSZ-t a következő havi ülésre tűzzük, de eredetileg ez a bizottság hatáskörébe van utalva. Tény, hogy a városi SZMSZ-en a bizottság neve nincs átvezetve, bár ugyanazt a funkciót látja el. Ezt a dilemmát majd feloldjuk, lényeg, hogy decemberbe legyen megtárgyalva. 

Fejes Zsolt jegyző: Azzal nem követünk el hibát, ha a testület jóváhagyja! Az lenne a probléma, ha lejjebb vinnénk a döntési szintet rendelet nélkül. 

Girasek Károly képviselő: De igen, ha nincs hatáskörében, akkor igen! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk! Aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
284./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város képviselő-testülete a pedagógiai program szakértői véleményezését rendeli el. A szakértői díjazás költségét a képviselő-testület 2010.évi költségvetése terhére biztosítja. A véleményezett programot 2010. december havi ülésén megtárgyalja. Az Általános iskola SZMSZ-át külön napirendként tárgyalja a december havi ülésen. 
felelős: intézményvezető Határidő: azonnal

8. számú napirend Katolikus Karitasz raktárhelyiség kérelme
(21:16) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót dr.Szájbely Ernő elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen! Anyaggal kapcsolatosan elhangzott, hogy hivatalosan bejegyzett szervezetről van-e szó? Rendelkezik-e a szerződéskötés feltételeivelő Bizottsági tag jelezte, hogy abban a helyiségben, amely megjelölésre került, abban a helyiségben van az iskolabusz, a polgárőrség autója, illetve az urnafalhoz leszállított anyagok, tehát ez a helyiség nem adható ki! Elhangzott, hogy csak úgy lehet szerződést kötni, ha a kezelést, karbantartást vállalják! Jegyző úr ígérte, hogy utána néz, hogy jogképes-e a szervezet, illetve felmerült az a javaslat, hogy pontosítani kellene a helyszínt, mert ahol a rajz szerint egy falnak kéne lenni, ott se ajtó se ablak, de ha vállalják a feltételeket, akkor legyen egy részletes rajz, ami valóságot rögzíti. Volt olyan javaslat, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítésre az átalakítás karbantartás költségeire vonatkozóan. Felmerült az is, hogy melyik helyiséget lenne célszerű kiadni, ezzel együtt volt olyan vélemény, hogy ebben a formában nem kellően előkészített az anyag. Jegyző úr vállalta, hogy a kérelmezővel, a helyiséggel kapcsolatos kérdéseket tisztázza. A PVB 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: A bizottság a felmerült kérdések tisztázása esetén a kérelmet támogatásra javasolja a képviselő-testületnek 

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt képviselő-testület! A megbízás alapján felvettem a kapcsolatot a kérelmezővel. Valóban úgy van, hogy van egy váci központi szervezetük, és ennek csak csoportja a rétsági szervezet, ami önállóan nem jogképes. A képviselő megígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a szervezettel, és vagy úgy módosul a kérelem, hogy a váci karitász adja be, és vele szerződünk, vagy kibocsát egy nyilatkozatot, hogy a csoport az ő képviseletében jár el, és mögötte a váci karitász áll a jogképességével. Sajnos éppen ez irányú tevékenysége miatt nem volt elérhető ember a központban. 

dr. Katona Ernő alpolgármester 21:19-kor visszatér az ülésre, a képviselő-testület 7 képviselő jelenlétével határozatképes
Fejes Zsolt jegyző: Abban viszont megállapodtunk, hogy a szerződéstervezet úgy módosul, hogy belekerülnek a bizottság által igényelt pontok Megfogalmazódik, hogy az ingyenes használat fejében a használatba vevő elvégzi a helyiségek rendeltetésszerű használatával kapcsolatos karbantartási, felújítási munkálatokat. Ezen munkálatok ellenértékére a használati szerződés megszűnésekor nem tarthat igényt. Belevettük a szerződésbe, hogy a használat időtartama alatt köteles betartani a bérleménnyel kapcsolatos tűzvédelmi, balesetvédelmi, állagmegóvási és vagyonvédelmi szabályokat, előírásokat. Azt tudom mondani, hogy ezek után is tisztelettel kérem, hogy vegyük le a napirendről vélhetően a decemberi ülésre ezek a dolgok tisztázódnak, és akkor tud róla dönteni a testület. Elkészítettük azt a bizonyos alaprajzot, amit a bizottság kért, jól látható, hogy ez a három helyiség az önkormányzat által használt garázs és lomtár helyiségek mellett van külön bejárattal és ablakokkal, és az alapterület pár m2-rel módosul a pontosítás okán. Sajnos a garázsba egy alkalommal már betörtek falbontással. Ha ez a bérlet megvalósul, akkor erről az oldalról is védelmet kap a garázs én továbbra is ennek a helyiségnek a kiadását javaslom. A továbbiakban már csak a képviselő személye változhat. A részletkérdésekről megegyezhetünk most is! 

Girasek Károly képviselő: Javaslom, hogy ha már ennyit dolgoztunk, a szerződésre vezessük rá záradékban, hogy akkor válik érvényessé és végrehajthatóvá, ha a váci karitász ellen jegyzi, és akkor nem kell újra visszahozni testület elé. Ilyen feltételt hozhatunk a határozatban. Ezek a helyiségek alkalmasak? 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: A pontosításokat követően a vázlat szerint igen!

dr. Katona Ernő alpolgármester 21:23-kor távozik az ülésről, 
a képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm, akkor ezzel a kiegészítéssel, ezekkel a feltételekkel, aki egyetért, szavazzon! időközben alpolgármester úrnak beteghez kellett mennie. 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
285 ./2010. (XI.25.) kt. határozata
A képviselő-testület a Katolikus Karitasz kérelmét megismerte és a karitatív tevékenység támogatására ingyenes használatra 2010.december 01.napjától határozatlan időre a volt laktanya területén 356/56.hrsz-ú garázs épületből 63 m2 területű elkülönített részt raktárhelyiségként biztosít. Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket, a használt területtel arányos részét a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint meg kell térítenie. Felkéri a polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
A szerződés a Váci Karitasz ellenjegyzésével válik érvényessé.
Határidő: 2010.december 1. felelős: polgármester 

KÖZMEGHALLGATÁS 
(21:26) 

Mezőfi Zoltán polgármester: A mai ülésen közmeghallgatást tartunk! Kérdezem a jelenlévőket, van-e valakinek közérdekű közügyekben bejelenteni valója, kérdése? 

Sirkó Jánosné rétsági lakos: Szeretném a polgármestert és a jegyzőt megkérdezni, hogy volt-e összeférhetetlenségi vizsgálat a jelenlegi képviselő testületi tagokkal illetve a külsős tagokkal –mert több településről hallottam erről és erről kérek tájékoztatást, és a Közigazgatási Hivatal véleményét is kérem. Másik szelektív gyűjtést. Sok egyedül élő van a városban. Lesz-e lehetőség kisebb kukák bérlésére? 

Ültettek zöld növényeket, fákat, volt-e valaki, aki ezt felügyelte? Sajnos több helyen látom, hogy később problémás lesz a vezetékek miatt, és át kell majd telepíteni. 

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt Kérdező! Már az önkormányzati választások során a képviselő jelöltnek nyilatkozni kellett arról, hogy van-e a jelölés kapcsán összeférhetetlen állása, vagy végeznek olyan tevékenységet, amely megválasztása során összeférhetetlenséget okozna. Ezt a nyilatkozatot minden képviselőjelölt megtette, ennek alapján úgy gondolom, nem lehet összeférhetetlenség. Ettől függetlenül, ha ilyenről valakinek tudomása van, - mivel bárki tehet ilyen bejelentést,- akkor a képviselő-testület erre kijelölt bizottsága köteles lefolytatni összeférhetetlenségi eljárást. Bizottsági tagokra is ezek az összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Én az alakuló ülésen mindenkit tájékoztattam arról, hogy milyen kötelezettségeik vannak, sőt a Belügyminisztérium tájékoztatójára is felhívtam a figyelmet, és teszem ezt most is. A szemétszállítási költségek csökkentésével kapcsolatban jó hírem nincs, mert minden bizonnyal emelkedni fognak a költségek. Az egyedülálló, idős emberek számára csak a képviselő-testület döntése alapján a többletköltség felvállalásával van lehetőség a hulladék mennyiségének mérésével akár háztartásonként. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az egyedülálló kisnyugdíjasok esetében a tényleges mérlegelés alapján számított kedvezőbb díjat fizessék. Jelen pillanatban kommunális adó fizetés van, szemétdíj nincs, de ez csak hozzájárulás a tényleges költségekhez, nagyságrendekkel nem fedezi azt. A növények ültetésére személyesen keresett meg az a csoport, aki felvállalta ezt saját költségén, áttekintettük a helyszíneket, egyeztettük a közműveket. Azt vállalták, hogy olyan típusú évelő növényt nem ültetnek, amelynek gyökérzete vagy lombja bármilyen veszélyeztetést okozna. Ha ilyen van, akkor saját költségen el is távolítják. Dicséretes a kezdeményezés. Köszönöm. Elfogadható a válasz? 

Girasek Károly képviselő: Én is azt gondolom, hogy egy városnak szüksége van olyan lelkes segítőkre, akik anyagiakat is felvállalnak, hogy szebbé tegyék a környezetüket. Valóban úgy van, hogy a kezdeményezők megkeresték jegyző urat, csak hát nem történt erről a tárgyalásról sem feljegyzés sem jegyzőkönyv. kötelező az ilyen esetekben, hogy úgy, mint a Hunyadi liget esetében tulajdonosi hozzájárulás keretében a képviselő-testület is megnézze és megvitassa ezeket a dolgokat és akkor a felmerülő kérdéseket, kifogásokat is tisztázni lehet, és törvényessé tehető a dolog. Ismétlem, egy városnak nagyon nagy szüksége van arra, hogy ilyen lelkes és anyagi áldozatvállalást is vállaló személyek és csoportok a szépítésén dolgozzanak, de tájékoztatni kell őket, hogy megfelelő módon dokumentálják a szándékot és a testület elé kell ennek kerülni. Utólag nincs értelme pótolni, mert megtörtént a dolog. Utólag meg kell nézni szakemberrel, hogy van-e olyan növény, amit esetleg át kell ültetni. Én úgy látom, hogy a növények a foghíjas területekre kerültek, és a magam részéről csak köszönni tudom. 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: A szemétszállításra visszatérve. Szerepel a mai testületi ülésen, két ajánlat érkezett be, valószínőleg a testület ma nem is tud dönteni. Az ajánlatok nem tartalmaznak ilyet. 

Jegyző urat csak megerősíteni tudom sajnos, eddig a kommunális adóból lett rendezve és az önkormányzat több millió forinttal kellett, hogy hozzájáruljon. Valószínőleg az önkormányzat ezt a továbbiakban nem fogja tudni így rendezni. További kérdéseket fog felvetni. 

Fejes Zsolt jegyző: Girasek úr észrevételére szeretnék reagálni. Valóban úgy van, hogy az utolsó pillanatban került hozzám a kérelmező. Én felhívtam a figyelmét, hogy a tulajdonosi hozzájárulásra szükség lesz, de addigra a növények megérkeztek, és az önkénteseket sem lehetett már visszamondani. Abban azonban megállapodtunk, hogyha olyan probléma történik, akkor ők saját költségükön átültetik a növényeket.

Girasek Károly képviselő: Tudomásom szerint a hivatal műszaki csoportjában érdeklődött, és nem kapott felvilágosítást. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Érthetőek voltak a hozzászólások, megszívleljük a javaslatokat, köszönjük meg a kezdeményezést. Kérdező elfogadja a válaszokat? 

Sirkó Jánosné rétsági lakos: Igen elfogadom, de az összeférhetetlenségi vizsgálat ügyében kérem a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását. 

Hegedűs Ferenc képviselő: Egyebekbe szerettem volna elmondani, hogy engem több ember megkeresett, hogy miért nem kérdezzük meg az összeférhetetlenség dolgát, mert többen a kistérségben dolgoznak. Van egy jogászunk, bízzuk meg ennek a problémának a kivizsgálásával.

Fejes Zsolt jegyző: Általánosságban nem folytathatunk le ilyen vizsgálatot. Bárki tehet ilyen észrevételt, de konkrétan meg kell jelölni, hogy véleménye szerint kivel szemben milyen összeférhetetlenség áll fenn. Ezt vizsgálja a testület bizottsága. Természetesen ezekre kérhetünk állásfoglalást. Mindenkivel szemben elindítani egy eljárást, akkor ki marad a bizottságban. 

Mezőfi Zoltán polgármester Meg kell kérni a pénzügyi és városüzemeltetési bizottságot, mert oda tartozik, hogy az ügyvéd vagy a jegyző segítségével végezze el a vizsgálatot, nem vagyunk olyan sokan, nem kell itt jelentgetni! 

Fejes Zsolt jegyző: Ez a technikája! 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Ne beszéljünk rébuszokba, mondjanak neveket. Megvan erre a szabályozás, akkor lehet válaszolni, hogy kire mi vonatkozik. 

Girasek Károly képviselő: A 2000.évi XCVI.törvény 5.§-a részletesen leírja, hogy ki az összeférhetetlen, ebben nem szerepel olyan, hogy kistérségi társulás. Meg kell nézni, hogy benne van-e? Nincs benne! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Az hogy van egy állampolgári bejelentés az egy dolog, nem kell ezt most vizsgálni. 

Fejes Zsolt jegyző: Én sem jogászkodom, de van egy törvény, amely rögzíti az összeférhetetlenség eseteit és a kivizsgálás módját. Ez nem feljelentés, bárki konkrét személyre vonatkozó bejelentésére az erre hivatott bizottság megvizsgálja az összeférhetetlenséget és annak fennállása esetén felszólítja az érintettet az összeférhetetlenség megszüntetésre. Innen van az érintettnek 30 napja az összeférhetetlenség megszüntetésére. Meg vannak azok a fellebbviteli fórumok, ahol kivizsgálják egyet nem értés esetén. Akinek ilyen problémája van névre szólóan konkrétan megteheti, polgármester úrnál lehet bejelenteni. 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Egyetértek Jegyző úrral, akinek problémája van, tegyen konkrét bejelentést. 

Hegedűs Ferenc képviselő: Hozzám általánosságban fordultak ezzel a kéréssel, hogy a jogásszal vizsgáltassuk ki az összeférhetetlenséget és nem személyre szólóan. 

Fejes Zsolt jegyző: Ha valakinek olyan aggálya van, hogy retorzió érheti, kérheti adatainak a zárt kezelését,de a tevékenységet is kérem megjelölni. A bizottsági tagokra ugyanezek a szabályok vonatkoznak. 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Létrehozott korábban a testület egy nonprofit Kft-t aminek az ügyvezetőjét megválasztottuk. Én konkrét bejelentést tettem az összeférhetetlenségre, amit a testület megállapított a jogszabály alapján, és nem volt vita. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm, térjünk rá a következő napirendi pontra! 


9. számú napirend Katolikus Karitász támogatási kérelme 
(21:50) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elnök úré a szó! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen! A bizottság megtárgyalta ezt a kérelmet, és véleménye szerint, amennyiben a költségvetés jelenlegi helyzete szerint lehetőség van a támogatásra, akkor azt a képviselőtestület a szociális bizottság útján tegye meg, egyébként pedig a legnagyobb tisztelettel javasolja a kérelem elutasítását, a határozati javaslat szerint! 

Fejes Zsolt jegyző: Sajnálom, hogy elnök úr nem mondta el, de az indoklást nagyon fontosnak tartom. Amikor az önkormányzat komoly terheket vállal, és magas kamatra felvett kölcsönökből tartja fent az intézményeit, akkor nincs lehetőség arra, hogy ezt a pénzt jótékonysági célra átadja. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Mehet egybe! Nincs! Kérem, aki a bizottság javaslatával, pontosabban a „B” verzióval egyetért, most szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
286./2010. (XI.25.) kt. határozata 
A képviselő-testület a Katolikus Karitasz rétsági csoportjának támogatási kérelmét megismerte azonban a rászoruló családok karácsonyi élelmiszercsomagokkal történő ajándékozásához anyagi támogatást 2010.évi költségvetése terhére nem tud nyújtani. 
Határidő: 2010.december 3. felelős: polgármester 

10. számú napirend 
Beke Istvánné és Sipos Sándor vízbekötési ügye 
(21:53) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Továbbra is kérelmeknél tartunk. Visszaadom a szót elnök úrnak 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Volt egy rendezetlen helyzet a két ingatlan vonatkozásában, hogy valamikor a múltban olyan vezetékek lettek kiépítve, amik nem voltak a vízmű kezelésében, jogilag nem volt rendezett a helyzet. Egy csőtörés kapcsán derült ki, és megoldást kellett találni. Ideiglenes megoldással végül megoldódott a két ingatlan vízellátása, de tekintettel arra, hogy ezzel a megoldással sem az önkormányzat területén, hanem a CBA területén megy keresztül a vezeték, egy teljesen más megoldást kellett találni. A bizottság megtárgyalta ezt a kérelmet és elhangzott, hogy ezt két féle képpen lehet lebonyolítani. Úgy, hogy az önkormányzat köt szerződést a teljes beruházásra, ha a két fél a ráeső részt az önkormányzat pénztárába befizeti. Másik lehetőség, hogy az önkormányzat kiépíti a gerinchálózatot, és lehetőséget ad a tulajdonosoknak a rákötésre. Ez a tulajdonosok szempontjából valamivel drágább megoldás.

Elhangzott az is, hogyha az önkormányzat megrendeli a gerincvezetéket, akkor egyidejőleg a Földhivatalnál kérni kell, hogy a szolgalmi jog a műszaki átadást küvetően bejegyzésre kerüljön, nehogy később ebből probléma legyen. Ha elkészül az új, az engedélyezett terv alapján készül. A két ingatlan tulajdonosának nyilatkoznia kell. A vízóra aknától kétfelé lesz a bekötés, ha később esetleg tulajdonos váltás következik be, a szolgalmi jog bejegyzés miatt nem kerülhet veszélybe a másik ingatlan vízellátása. A terv szerint körülbelül az Evangélikus Imaház előtt van lehetőség a vezeték elindítására, és végig a járda mellett lehet elvezetni az ingatlan határáig. A vízműtől kértünk egy költségkalkulációt, amelyben öt tétel van felsorolva. A bizottság véleménye, hogy az öt tételből a tervezési díj, a földmunka kézi árokásás ami 55 m tesz ki, és az optikai kábel védelmét biztosító cső lefektetése az önkormányzatot terheli. A többi a tulajdonosokat terheli. Sipos SÁndor kérelmező jelen volt a bizottsági ülésen, maga nevéebn tudott csak nyilatkozni és a bizottság javaslatát elfogadta és jónak tartotta. A bizottság a kérelet támogatásra javasolja a képviselő-testületnek a felsorolt tételek az önkormányzatot terhelik ez 287.500 Ft ÁFÁ-val együtt, ezt a 2010 és 2011.évi költségvetés terhére kell biztosítani. Ezzel a megoldással jogilag rendeződik a helyzet. Köszönöm szépen! 

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt képviselő-testület! A bizottság megbízása alapján a másik kérelmezővel beszéltem, az egyik kérelmező nem tud hozzájárulni a teljes kiviteli költséghez, ezzel kapcsolatban egy kérelmet nyújtott be amit a bizottságok elé fogok terjeszteni, viszont ez befolyásolja a javasolt döntést, ezért én a második alternatíva elfogadását javaslom, hogy az önkormányzat a bekötés lehetőségét bizotsítsa. Ezzel a törvényi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz az önkormányzat. A szolgalmi jog bejegyzését nem az önkormányzat kezdeményezi egyik esetben sem.Jelen pillanatban van vizük, de ez a vezeték hosszútávon nem tartható fenn. Már újabb csőtörés következett be az egyik kérelmező saját területén. Ez a vezeték annyira elöregedett, hogy napi problémát fog okozni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A kérelem megfut a bizottságoknál és a decemberi ülésre visszakerül ide. Kérdés, vélemény Mehet együtt! 

Girasek Károly képviselő: Azt gondolom, hogy ez a határozati javaslat korrekt, ebben javaslom, hozzunk határozatot. Magam sem vagyok híve, hogy hitel terhére szavazgassunk, de forrást valószínőleg lehet találni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tehát összegszerűen, a kiosztott határozati javaslatot szavazzuk, utána rövid szünetet tartunk. 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen nem tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
287./2010. (XI.25.) t. határozata 
A képviselő-testület a Beke Istvánné és Sipos Sándor rétsági lakosok vízbekötési ügyét megismerte. A vízbekötési költségkalkuláció és az érintettekkel történt egyeztetés alapján a költségkalkulációban szereplő tervezési díj, földmunka kézi árokásással, optikai kábel védelem költségeit mindösszesen 287.500 Ft összegben 2010. illetve 2011.évi költségvetése terhére biztosítja. 
Határidő: 2010.december 3. felelős: polgármester
SZÜNET
(22:03) 


11. számú napirend 
Szabó Anna, Turcsányi Péter és Zemeny Viktor kérelme 
(22:15)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! A bizottság megtárgyalta a kérelmet, valamennyi hozzászóló a támogatást erősítette. A napi élet megköveteli a megoldást, amit saját maguk akarnak megvalósítani. Nem elég a sáros terültet zúzott kővel megteríteni, hanem szegélykővel meg kell akadályozni, hogy a felszórt követ az autók újra szétvigyék, másrészt a fűnyírást nem lehet biztosítani. Közös érdek, hogy rendezett viszonyok alakuljanak ki. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását a következő kiegészítésekkel: felkéri a hivatalt, hogy jelölje ki a zúzalékszórás nyomvonalát, melyet szegélykővel be kell határolni, a célforgalom szabályozására, valamint a beépített értékről rendelkezni kell a tulajdonjog vonatkozásában 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? 

Hegedűs Ferenc képviselő: Én ezt már régebben is mondtam, és kértem, hogy próbálnunk meg segíteni. Ez a terület a nagyparkolóhoz tartozik, amit valamikor az önkormányzat eladott és nem lett bekalkulálva az anyagszállítás. Valamennyit segítsünk, mert kizárt, hogy a három vállalkozó meg tudja oldani, ez annál nagyobb falat. Ez attól több, hogy csak hozzájáruljunk, hogy ők megcsinálják. Valami komolyabb megoldás kell, kicsit mélyebben merüljünk el benne, ezt a megoldást kevésnek tartom. 

Mezőfi Zoltán polgármester. Egyetértek a felvetéssel, viszont a bizottság határozatát javaslom szavazni betű szerint. 

Mezőfi Zoltán polgármester. Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem a bizottság javaslatáról szavazni szíveskedjenek! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
288./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete Szabó Anna, Turcsányi Péter és Zemeny Viktor kérelmére a Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közterület Nagyparkoló üzletsor mögötti területének zúzott kővel való felszórásához tulajdonosi hozzájárulását adja. A közterületrész felújításával kapcsolatos minden költség a kérelmezőket terheli. Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a kivitelezéssel kapcsolatban szükséges más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. 
A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy jelölje ki a zúzalékszórás nyomvonalát melyet szegélykővel be kell határolni, a célforgalom szabályozására, valamint a beépített értékről rendelkezni kell a tulajdonjog vonatkozásában 
felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő 

12. számú napirend 
Kristály István és Kristály Istvánné kérelme 
(22:20) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! A bizottság röviden megvitatta ezt a kérelmet, és sajnos nem tartja támogathatónak főleg az önkormányzat gazdasági helyzete miatt, erre most az önkormányzatnak nincs lehetősége. 

Az más kérdés, hogy a telek megközelíthetőségén a későbbiekben lehet valami közös megoldást keresni, de jelen pillanatban támogatni nem tudja. A bizottság 8 igen javaslattal a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? 

Hegedűs Ferenc képviselő: Ezek az emberek teljesen el lesznek zárva! Nem kereste meg és nem tájékoztatta őket senki! Kicsit mélyebben bele kéne menni. El kell gondolkodni rajta, hogyha megvalósul a buszmegálló, akkor nem tudjuk-e tovább értékesíteni, akkor meg tudjuk oldani a problémájukat és esetleg kereshetünk rajta. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Úgy látom azonos a véleményed a jegyzőjével. Megadom aszót a jegyző úrnak. 

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt képviselő-testület! Javaslom, hogy talán további párbeszéd indokolt lenne. Az ingatlan megközelíthetőségét a későbbiekben valahogy biztosítaná az önkormányzat. Ettől függetlenül ugyanazon okokból én sem értek egyet a kérelem támogatásával. Az hogy nem tudják hogy mi történik ott, az lehet, de ami ott történik az értéknövelő lesz az ingatlan szempontjából az biztos. 

Girasek Károly képviselő: Az hogy nem hallottak róla, azt nem vitatom, de hogy hiba, hogy így van, mert egy ilyen beruházást akármilyen értéknövelő nem lehet egyetlen egy jogos igény rovására megvalósítani. nagyarányú kifüggesztés, konszenzus, lakossági véleményezés kellett volna,a mit én mindig képviseltem. Meggyőződésem, hogy nem történi itt semmi olyan, ami valakinek az érdekét sértené, mert ez a terület közterületről eddig sem volt megközelíthető. Ha valakinek az a javaslata, hogy vegyük meg, mindjárt tegye mellé a forrást is, mert hitel terhére nem mehet. A bizottság véleménye megalapozott. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés, vélemény? Nincs! Aki egyetért a bizottság javaslatával, a "B" verzióval, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
289./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kristály István és Kristály Istvánné által a Rétság, Kossuth utca 26. szám 212 hrsz-ú ingatlanból 2000 m2 területrész eladására tett javaslatát elutasítja. 
felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: Értesítésre 8 munkanap 

13. számú napirend 
Go-Max Kft (T-com partner) tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelme 
(22:26)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! Jelenleg a volt Börzsöny Vendéglő előtti telefonfülkét szeretné áttelepíteni a kérelmező a térképen megjelölt helyre. A bizottság ülésén felmerült, hogy a kérelem támogatható, viszont területhasználati díjat is kell kérni és csak ezzel a feltétellel adja meg az önkormányzat a hozzájárulását. A bizottság 8 igen szavazattal a tulajdonosi hozzájárulás megadását javasolja a testületnek megfelelő közterület foglalási díj mellett. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? 

Girasek Károly képviselő: Nem tudom milyenek a közvilágítási állapotok? AZ ügyben legyen konzultáció, hogy a fülkében belső világítás legyen. A bizottsági ülésen a pontos helyét még nem tudtuk, de terepszemlét tartottunk. Ott nincs megfelelő közvilágítás, erre kérek intézkedést. 

Fejes Zsolt jegyző: Én ezt felvetettem a kérelmezőnek és azt a választ kaptam, hogy erről természetesen ők gondoskodnak. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További vélemény? Ha nincs, aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, most szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
290 ./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a Go-Max Kft (Székhelye: 2044 Budaörs, Szabadság út 44., T-Partner) részére a tulajdonában lévő Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közterületből a Rétság, Rákóczi út 24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhelyezése céljára  2,0 m2 területet biztosít, a telefonfülke elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja. Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a telefonfülke elhelyezésével kapcsolatban szükséges közműegyeztetések illetve más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. 
Felkéri a jegyzőt a közterület foglalási díj megállapítására és érvényesítésére. 
felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 

14. számú napirend
Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő távközlési létesítmények elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
(22:29)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak!

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! A Járóbeteg Szakellátó Központban a telefonkábelt ki kell építeni, ehhez kérnek tulajdonosi hozzájárulást. Kiderült, hogy a Hunyadi utcából légvezetéken vezetné be egy oszlopra, majd a bejárattal szemben baloldalon föld alá vinné és valahol a régi CSMO és a Központ között út átvágással vinné át a túloldalra, és onnan folytatódna a Járóbeteg központig. A bizottság a térképet megtekintette. Az merült fel, hogy a félpályás átvágások mindig problémát okoznak, ez egy nagyon szilárd bazaltút, emiatt a bizottság javasolja, hogy adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást azzal, hogy útbontás nélkül átsajtolással vigyék át a kábelt az út alatt. A bizottság ezzel a feltétellel javasolja a hozzájárulás megadását. Ma a projektértekezleten az informatikus ígérte, hogy utána néz, hogy a kivitelezőnek okoz-e e z többletköltséget, de ez a bizottság javaslatát nem érinti. 

Fejes Zsolt jegyző: Az informatikus közreműködésével a kivitelező jelentkezett és leírta a többletköltségeket. (Felolvassa az e-mailt, amely az előterjesztés mellékletét képezi) Ezeket az összegeket egyértelműen az önkormányzatra akarja terhelni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: ezzel nekünk nem kell foglalkozni. Van egy álláspontunk, azt futtassuk meg náluk! 

Girasek Károly képviselő: Ezen csak derülni tudok, mert azt nem írta meg, hogy mennyit fizet nekünk az elmarad bontás költségére. A szakértő szerint ez paritásban van. Hozzuk meg a határozatot utána lehet reklamálni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom a bizottság javaslatát elfogadni, úgy ahogy van, kérem, erről szavazzunk! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
291./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából eljáró Hál-Ép Telekommunikációs Hálózattervező és Kivitelező Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Ady E. u. 54., levelezési címe: 1223 Budapest, Rókales u. 2/a.) részére a mellékelten benyújtott – Dömény Veronika tervező által készített – tervdokumentáció alapján, a tervdokumentációban szereplő nyomvonalon az önkormányzat tulajdonában lévő, Rétság 356/42 hrsz-ú út területén a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ ellátásához távközlési hálózat kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja azzal a feltétellel, hogy az út átvágása helyett a vezetéket az út alatt átsajtolással kell átvinni. 
Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a hálózat kiépítésével kapcsolatban szükséges más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól. 
felelős: polgármester 
Határidő: 

15. számú napirend
Rétság Város Központi Településrészének funkcióbővítő 
település rehabilitációja című pályázattal kapcsolatos telekalakítás 
(22:36)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! A lényeg, hogy arról a terület cseréről van szó, amelyet Megyeri Istvánnal szeretnénk megejteni. Ez mind a két fél számára előnyös. Kérés csak annyi volt, hogy legyenek feltüntetve a helyrajzi számok, ezek a most kiosztott anyagban már szerepelnek, elfogadásra javasolja a bizottság. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? Ha nincs, aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
292 ./2010. (XI.25.) kt. határozata 
A képviselő-testület a rétsági belterületi 203/3, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 209/2, 211/1, 211/2 valamint a 202/6 helyrajzi számokat érintő, Völgyi Viktor földmérő által készített 8-1/2010. és 8-2/2010. számú változási vázrajzok szerinti telekalakításhoz hozzájárul. 

16. számú napirend Területbérleti díjak meghatározása
(22:37) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! Ezek a díjak 2005-től változatlanok, most új kérelmező van, ez a kérelem egyelőre nem került a testület elé. Abban maradtunk, hogy javaslatot teszünk a 20 Ft/m2/év árra, és a 2011. évi földhaszon bérleti szerződéseket ezzel a díjtétellel kell megkötni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Ha nincs, szavazunk a bizottság javaslatáról!

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
293./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a földhaszonbérleti díj módosításával kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja. A földhaszonbérleti díjat 20 Ft/m2/év összegben állapítja meg. A 2011. évi földhaszonbérleti szerződéseket a megállapított díjtétel alapján kell megkötni. 
Határidő: folyamatos felelős: polgármester 

17. számú napirend
előzetes konzultáció az M2 gyorsforgalmi út Vác-Parassapuszta (országhatár) közötti szakaszának létesítésére vonatkozóan. 
(22:40)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! Ez egy régi történet, mert a 90-es évek elején elindult ennek az útnak a tervezése. Jegyző úr kapott felkérést, hogy bizonyos kérdésekben véleményt nyilvánítson, A bizottság állásfoglalása ugyanaz volt, mint annak idején, hogy az uralkodó szélirány valamint a zaj miatt mindenképpen keletről kellene, hogy elkerülje a várost. Ez lényeges kérdés lehet Rétság későbbi életében, mert a véleményezés után elindul a folyamat, és ha nem foglalkozunk vele nem is lesz rá befolyásunk. Rétság fejlődését is jelentősen befolyásolja. 
előnyeit és hátrányait élvezni fogjuk, komolyan kell vele foglalkozni, és amit most elmulasztunk, azt később nem tudjuk pótolni. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a keleti nyomvonal preferálását, és a két lehajtó Pusztaszántó (Tolmács) leágazás is épüljön meg a Bánk (körforgalom) leágazással együtt csatlakozzon be. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Ha nincs, aki a bizottság véleményével egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
294./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A képviselő-testület az M2 gyorsforgalmi út Vác-Parassapuszta (országhatár) közötti szakaszának létesítésére vonatkozóan az alábbi észrevételeit fogalmazza meg: Rétság Város érdekében figyelembe véve az uralkodó szélirányt levegő és zajterhelés szempontjából, valamint a település terjeszkedési lehetőségét a keleti nyomvonal kiépítését támogatja. Megfogalmazza továbbá, hogy a településen átmenő forgalom racionalizálása szempontjából a településnek elengedhetetlen érdeke, hogy az eredeti terv szerint is tervezett lehajtó Pusztaszántó (Tolmács) leágazás is épüljön meg a Bánk (körforgalom) leágazással együtt. 
felelős: jegyző Határidő: november 30. 

- KÖZMEGHALLGATÁS - 

Mezőfi Zoltán polgármester: A mai ülésen közmeghallgatást tartunk! Kérdezem a jelenlévőket, van-e valakinek közérdekű közügyekben bejelenteni valója, kérdése? 

Görgényi Zoltán rétsági lakos: Földvásárlási kérdés a buszmegállónál. Senki meg nem kérdezett. Engem csak közvetve érint, én lakok egyedül hátul, egy vadonatúj ingatlannal rendelkezem, a telekhatár ott van a buszmegállónál. Engem senki meg nem kérdezett. Én szívesen felajánlom a lakást! Vadonat új ház, odaadom a buszmegálló javára! Két héttel ezelőtt az én telkemen mérték a csatornát, még a kivitelezők sem tudják, hogy hol van a határ! először úgy volt, hogy a szomszéd telek nem esik a buszmegállóba, kiderült, hogy az is beleesik. Az én házam lesz a buszmegálló mellett. Ez ott van közvetlen nálam, én nem azért építettem oda, hogy a buszokat hallgassam. 2005-ben beadtam a tervet és behúzták, hogy csak felfelé építkezhetek. Én tudtam akkor, hogy buszmegálló lesz, de itt szerettem volna építeni. Nem értem! Most egy hónapja kiderül, hogy én vagyok atelekhatáron. Nem tudom, hogy megy ez a dolog. Én is adok be egy kérelmet, cserére vagy bármit! Engem a földrészlet nem érint, csak az épület. Én ott lakom hátul! Elhangzott, hogy nem érint senkit! Engem érint! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szó nincs arról, hogy bárkit is kihagynánk. Ha meglesznek a konkrét tervek, azok tükrében tudunk tárgyalni. Nincs meg pontosan a helye. 

Girasek Károly képviselő: A felszólalónak nagyon sok mindenben igaza van, olyan dolgokban, amiket én is már kifogásoltam. Nevezetesen, hogy egy ilyen beruházást csak a legnagyobb lakossági konszenzussal, kifüggesztéssel és a rendezési tervtételes egyeztetésével lehet kivitelezni. Ezek sorozatosan elmaradtak Ha a lakók a rendezési terv kapcsán írásbeli véleményeket tesznek, akkor ezek a viták elkerülhetők lettek volna. A rendezési terv hagy egy kifutási időt erre. Én nem ismerem a konkrét helyet, ezek az előkészítetlenségek, és a törvénytelenségek ilyen helyzetekhez vezet. A telek felajánlásáról volt szó, de a testület nem tudja megvásárolni. Az egyéb sérelmeket valamilyen módon orvosolni kell. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Ha lesz konkrét terv, akkor megosztjuk az érintett lakókkal. Senki nem akarja azt, hogy az a ház vagy telek értéktelenné váljon! Eddig kérem a türelmét mindenkinek. Addig konkrétumot nem tudok mondani, félretájékoztatni pedig nem akarok senkit. 

Girasek Károly képviselő: Ezt már a pályázat benyújtása előtt meg kellett volna tenni! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Meg fogjuk találni a módját a megegyezésnek. Folytassuk a testületi ülést. 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Ha már a pályázat kiírásnál körbejárta az akkori testület és a szakemberek, mi meg most találkozunk egy helyzettel, amire vagy lesz megoldás, vagy nem, lehet, hogy tovább fog bonyolódni. 18. számú napirend 
Tájékoztatás a Zöld Híd Régió Kft ajánlatának megvitatása 
(22.54)

Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm! A bizottság részletesen megvitatta ezt a napirendet. A vélemények azt támasztották alá, hogy a megkapott szerződéstervezet egyoldalú, bebetonozza a szolgáltatót, másrészt a megállapított díjak vonatkozásában olyan szabályozást tartalmaz, hogy az önkormányzatnak el kellene fogadni a nem is kevés díjemelést. 

Felvetődött, hogy az URÁNUSZ Kft-nek lejár a szerződése december 31-el. Ez már a múltban is megtörtént, de rábeszélésre folytatta a szállítást. Valószínű, hogy december 31-től nem kívánja a tevékenységet ellátni. Sok kérdés tisztázásra vár, nem tisztázott, hogyha nem a Zöld híddal kötünk szerződést, akkor az egyéb tevékenységekkel mi történik, szelektív, lomtalanítás, hulladéksziget üzemeltetés? Felvet?dött, hogy lehet-e ezeket a pontokat módosítani, vagy lehet-e valamilyen módosítás? Közben beérkezett egy ajánlat egy vállalkozótól kedvező áron. Közbeszerzési eljárást kellene kiírni a tevékenység elvégzésére, erre viszont nincsen idő. Ezt a kérdést valahogy át kellene hidalni. Egy határozott idejű szerződéssel lehetne ezt a kérdést megoldani. Elhangzott, hogy a társulásba belépve, tagdíjfizetés mellett van egy társulási megállapodás, amit viszont nem láttunk, nem tudjuk, hogy milyen kötelezettségeink vannak. Mindenképen megoldást kell találni és január 01-től a szemétszállításnak mennie kell. Vélemény volt, hogy az anyag előkészítetlen kidolgozatlan, felelős döntést ez alapján nem lehet hozni. Ahhoz hogy érdemi döntést lehessen hozni, ezekre a kérdésekre megnyugtató választ kell találni. A bizottság úgy fogalmazott, hogyha a mai ülésig a kérdéseket tisztázzák, akkor foglalkozzunk a kérdéssel, egyébként pedig a decemberi ülésen térjünk rá vissza. A bizottság javaslata, hogy a végleges döntést akkor hozza meg a testület, ha a felsorolt kérdések tisztázását követ?en több alternatívát kidolgozva visszakerült az anyag a képviselő-testület és a bizottság elé. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Amennyiben más vélemény nincs, kérem, a bizottság javaslatáról dönteni szíveskedjenek! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
295./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A képviselő-testület a Zöld Híd Régió Kft ajánlatáról most nem dönt. A felsorolt kérdések tisztázását követően több alternatívát kidolgozva kerüljön vissza az anyag a képviselő-testület és a bizottság elé. 
felelős: polgármester Határidő: decemberi kt. ülés 

19. számú napirend Kistérségi autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos vizsgálat 
(23:01)

Mezőfi Zoltán polgármester: Elnök úrnál a szó!

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A képviselő-testület által felkért tanácsnoki vizsgálat eredménye került a testület elé. 

Az autóbuszt 2010 januárjában vette át a város 5 éves üzemeltetési kötelezettséggel, mintegy 9 millió forint önrész megfizetésével. A képviselőtestület határozata szerint differenciálási lehetőség nélkül a nem tanulók iskolába szállításán kívül minden megtett km-ért 200 Ft térítési díjat kell fizetni. Itt is fontos hangsúlyozni, hogy az összegben a határozat nem ismert mérlegelési lehetőséget, tehát azt a döntés szerint minden igénybevev?nek be kell fizetnie. Készült egy kimutatás, ennek összegzése azt mutatja, hogy az autóbusz az önrészen kívül a városnak 5-6 millió Ft-jába fog kerülni. A ténylegesen befizetett bevétel a különjáratok alapján 1.075.200 Ft. Ami kifogás tárgyát képezte, hogy sok esetben nincs utas lista, az utak egy részét senki nem engedélyezte. Összesen 3876 km különjárati út után semmiféle befizetés nincs. Az összeg, ami nem folyt be a hivatal kasszájába, 775.200 Ft. Megállapítás volt még, hogy a gépkocsivezető nem rendelkezik munkaköri leírással, sem más féle utasítással a munkavégzésre vonatkozóan. Az sem világos a hivatalban, hogy kinek a munkáltatói jogkörébe tartozik a buszvezető. A határozati javaslat némi módosítással úgy szól,t hogy három határozati javaslatot fogalmazott meg az előterjesztő, ebből az első okafogyottá vált, mert kiderült, hogy van a busznak üzemeltetési szabályzata. A másik két határozati javaslat kerüljön összevonásra a következők szerint, utasítsa a jegyzőt, hogy készítse el a gépkocsivezető munkaköri leírása, abban kitérve a munkaidő és a hétvégén végzett munka ellentételezésére, és a vezetésen kívül töltött időkben végzend? feladatokkal. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elmaradt befizetések tekintetében azonnal intézkedjen felszólítások kiküldésére, a hátralék behajtására, befizetésére. A közösségi busz üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. Ez tulajdonképpen megegyezik a ma kiosztott módosított határozati javaslattal. Köszönöm! 

Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt képviselő-testület! Utánanéztem, hogy mik ezek a rendezetlen utak. Például szervizbe Budapestre kell menni a busznak, ebből öt budapesti út az szervizút, ezért nem volt rá kérelem és nem volt utas lista. Természetesen ki fogom mutatni ezeket az utakat részletesen. A buszban tahográf van. ezeket a leolvasásokat Vácott végzi egy erre szakosodott cég, ebben is van öt tahográf út. A Polgármester úr tájékoztatta a bizottságot, hogy bizonyos külső kötelezettségek alapján volt a Miskolci Kábel SE, ez is öt út volt, és akik valóban van egy pár, mert úgy volt, hogy jönnek, kiállítjuk a számlát és kifizetik, holnap érkeznek, két ilyen út van a Nőtincs SE-nek. Ami engem is meglepett, hogy az Erdei Iskola ment az autóval, hét alkalommal és ezek nincsenek rendezve. Ezen felül vannak olyan alkalmak – igazgatónővel tárgyaltam erről logikusan én is úgy gondolnám, hogy amikor a saját iskolás gyerekeinket visszük valahova, akkor ne kelljen fizetni, de mivel nincs más döntést, ezt a képviselő-testület elé kell hozni. Ezt én jeleztem az igazgató felé. Gyakorlatilag négy olyan út van, amit nem számláztunk le, ez a jövő héten megtörténik. AZ Erdei Iskola útjaival nem tudom mit tegyünk! 

Girasek Károly képviselő, tanácsnok: A költségeket elemeztük, és bizony komoly támogatás igényel a busz, amiről tudott a testület, amikor igényeltük. Ezen az áron kötelezettség nélkül vehettünk volna 18-20 személyes saját buszt. Az iskolai cél olyan nyűg, amit kötelező betartani. Mindamellett meg kell venni a tolmácsi, bánki gyerekeke buszbérletét, mintha az iskolabusz nem is lenne. A vizsgálat nem volt hiábavaló, hiszen több anomáliára rámutatott. AZ igénylő lapoknak olyannak kellene lenni, amin minden kitöltésre kerül, és bizonyos esetekben előre fizettetni az útiköltség 80 %-át, hogy ilyen eset ne legyen. A felvetett problémát nem tudom kezelni az iskolánál, meg a bizonyos elkötelezettségeket. Arról szól a szabály, hogy egységesen fizetni kell. Ez is olyan szabálytalanság, ami a jövőben nem fordulhat elő. A munkaköri leírásban szabályozni kell a jogköröket, de lehet ezt az embert úgy munkáltatni, hogy az üres időkben is hasznosuljon. Jelenleg az a szabály, hogy mindenki fizet. Ez a szabály, akkor ezt be kell tartani. Ha a korábbi testület nem volt ebben elég körültekintő, azzal nem lehet mit tenni. A meghozott határozatokat be kell tartani, ez a dolgok normális menete. Vagy, indítványozni kell a határozat módosítását. Nem gondolom, hogy teljes körű volt ez a dolog. Azt írtam, hogy nincs szabályzat, elnézést kérek, de akkor, ha van, nyilvánosságra kell hozni. Jó lenne, ha fél éven belül nem kellene újra vizsgálni, és hasonló táblázatokat kapni, csak ránézni és kipipálni. Köszönöm! 

Fejes Zsolt jegyző: Természetesen a felvetett javaslatokkal egyetértek. Én csak azt kérem, hogy ne a jegyző munkakörébe legyen ez besorolva, mert nem gondolom, hogy autóbusz diszpécser lennék. Ami a bánki gyerekek buszbérletét illeti. Ez nagyon úgy tűnik, mintha pénzkidobás lenne. Ez a néhány gyerek az gyakorlatilag annyi ütemben megy haza, ahányan vannak. Az lenne a nagyobb pénzkidobás, ha minden gyerekkel külön fordulna a busz. Még így is kedvezőbb a költsége, hogy a menetrendszerinti busz bérletet fizetjük részükre. Van olyan nap, amikor ötször kéne Bánkra kimenni délután a busznak. Szeretném, ha Hegedűs úr megerősítené. Mi megkérdeztük, hogy le tudják-e tölteni itt a tahográfot, nem vállalták el. Ezért kell Vácra vinni. 

Hegedűs Ferenc képviselő: Nem foglalkozunk vele. Amit én eddig Rétságnak csináltam semmi nem volt jó! 

Girasek Károly képviselő, tanácsnok: Papíralapú tahográf már kiment a divatból? 

Fejes Zsolt jegyző: CD-n kell leadni. 

Jávorka János képviselő SZB elnöke: Szabályzata van a busz működtetésének, ami kiterjed mindenre. Az más kérdés, hogy ezt bizonyos pontokban felül kell vizsgálni, és egységesíteni kell. Annak vagyok a híve, hogy ne tegyünk kivételt. Ami a szabályzatban le van írva, azt kell alkalmazni egységesen, mert nem lesz vége a kedvezményeknek és a végén a busz költsége teljesen az önkormányzatot fogja terhelni és nem lesz bevétel. 

Ha figyelembe vesszük a bejáró gyerekek kapcsán kb. 3 millió Ft az az összeg, ami bevételként bejön a kistérségen keresztül. Ha minden igaz, ezt jövőre 10.000 Ft-tal emelik gyerekenként, és ha jól körültekintően szervezik ennek a folytatását, akkor egálba lesz a busz üzemeltetése. Ennek egyébként az üzemeltetését nem is lehet nyereségessé tenni, mert azt tiltják a jogszabályok. Nagyobb odafigyeléssel, jobb szervezéssel rentábilissá lehet tenni. Köszönöm szépen! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Én azon a véleményen vagyok, hogy a kilométer díjakat differenciálni kell, ne egységes legyen. Nyilván más legyen a tarifája egy rétsági szervezetnek, mint egy másik település egyesületének. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Annak idején a testület kísérleti jelleggel szavazta meg a 200 Ft-ot azzal, hogy vissza kell térni rá a későbbiekben. Azzal egyetértek, hogy nem volt hiába való a vizsgálat. Én javaslom a bizottság javaslatát elfogadásra. A vitát lezártuk. Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
296 ./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A képviselő-testületet utasítsa a jegyzőt, hogy készítse el a gépkocsivezető munkaköri leírása, abban kitérve a munkaidő és a hétvégén végzett munka ellentételezésére, és a vezetésen kívül töltött időkben végzendő feladatokkal. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elmaradt befizetések tekintetében azonnal intézkedjen felszólítások kiküldésére, a hátralék behajtására, befizetésére. A közösségi busz üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. 
Határidő: 2010. december 10. felelős: Fejes Zsolt jegyző 

20. számú napirend Javaslat a városháza parkolási helyzetének megoldására
(23:21) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Bizottság megtárgyalta, visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Annak idején, az előző képviselőtestületi ülésen interpellációt nyújtott be képviselő úr. Mivel megnyugtató választ nem kapott, ezért most javaslatot tett a helyzet megoldására. 

Indokolja azzal, hogy ebben a kis parkolóban még koccanásos baleset sem történt, tehát hogy balesetveszélyes ez szerinte nem megalapozott. Három részre csoportosította javaslatát. Vannak rövidtávon megoldást igényl? javaslatok, vannak középtávon megoldandó feladatok, illetve hosszabb távra szóló feladatok. A bizottság ezt a kérdést is megtárgyalta, és a javaslattal abban ért egyet, hogy megfelelő ütemezésben tartja megvalósíthatónak ezeket a javaslatokat. A kisparkolónak a használhatóvá tételéről szóló részekkel egyetért. A városháza melletti parkoló ilyen célra történ? megnyitását javasolja a képviselő-testületnek. A többi azonban a gazdasági programja és a költségvetés lehetőségeinek az ütemezésében, szakértők bevonásával lenne megvalósítható. Felmerült még egy kérdés, hogy van a kisparkolóban egy használaton kívüli villanyoszlop. Tudomásom szerint az ÉMÁSZ kötelessége, hogyha nem használ egy villanyoszlopot, akkor eltávolítsa. Ez is szerepel a javaslatban, hogy polgármester úr kezdjen tárgyalásokat a használaton kívüli villanyoszlop eltávolítására, hiszen az is elfoglalja a helyet. Van egy rajz, azt biztosítani kell, hogy nem lehet az egész terület parkoló, mert a 2-es útra való kihajtásnál biztosítani kell egy két autónyi hosszat, kb. 10 m hosszan, táblával jelölni kell a parkolás lehetőségét. Nagyon fontos, hogy csak személyautók parkolására szolgálna a terület, teherautók, nagyobb autók parkolására nem Megfelelő táblák kihelyezésével kell jelölni. Ezzel a javaslattal hét egyöntetű igen szavazattal értett egyet a bizottság. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Elég egyértelm? a bizottság javaslata! 

Girasek Károly képviselő,: Van még egy villanyoszlop, ami felesleges. Nem módosítani akarom, csak kiegészíteni. Egyetértek a bizottság javaslatával. Sólyom Péter itt járt, nem tudom mit mondott, szerintem elfogadta. 

Fejes Zsolt jegyző: Sólyom úr átvette az előterjesztést, és annyit mondott, hogy a megoldásra javaslatot fog tenni, mint szakember, hogy hogyan lehet megvalósítani. Amint megkapom a javaslatot, akkor következő ülésre vissza fogom hozni a szakértő javaslatával kiegészítve. Költségvetési vonzata lesz, táblánként 30-35 ezer Ft-tal lehet számolni. A burkolatjel festés volt mérhetetlenül drága 15.000 Ft egy 4 kg-os burkolatjel festék, és 2 db-ra volt szükség. Így is elég foghíjas a halszálka. 

Girasek Károly képviselő: Nem tudok mit mondani. A határozati javaslat december elsejei határidőt tartalmaz, kérem ezt betartani, és a lehetőség visszaállítása e szerint történjen. AZ újonnan vásárolt megállni tilos táblák viszont nem vesznek kárba, annak van helye. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Azt javaslom, van egy javaslat, maradjunk ennél. Aki egyetért a bizottság javaslatával, most szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
297./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A képviselőtestület Girasek Károly képviselő által benyújtott javaslatokat megtárgyalta és megfelelő ütemezésben megvalósíthatónak tartja. A javaslatok közül a kisparkoló használhatóvá tételére vonatkozó részekkel egyetért. A városháza melletti parkoló ilyen célra történő megnyitását elrendeli. További javaslatokat a város gazdasági programja és költségvetése szerinti ütemezésben, szakért?k bevonásával lesz megvalósítható. 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat azÉMÁSZ-szal a funkció nélkül maradt villanyoszlop eltávolítására. 
Határidő: 2010. december 1. 
felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Fejes Zsolt jegyző 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid szünetet tartunk, és utána jönnek az örökzöldek! 

SZÜNET 
(23.27-23.34) 


21. számú napirend 
Tájékoztató közérdekű adatok megjelenítésével és a honlap 
működésével kapcsolatban
(23:34)

Mezőfi Zoltán polgármester: Folytassuk a tanácskozást. Megadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Köszönöm szépen! Szintén korábbi interpelláció kapcsán került sor a napirendre. Egyeztetés történt Girasek úr, jegyző úr, és a Wnet Internet Kft ügyvezetőjével, aki elmondta, hogy a honlap követelményeknek megfelelő üzemeltetésére nincs kapacitása, a továbbiakban a szűkítettebb működést sem tudja biztosítani. Legalább 1 f?állású embert kell beállítani, amit ebből az összegből nem tud biztosítani, és szándékában áll január 19-i határidővel a weblap működtetési szerződést felmondani. Egyébként a honlap állapotában érdemi változás nem történt. A hivatal működésével kapcsolatban is leírásra került, hogy a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok senkinek sem szerepelnek a munkaköri leírásában, adatszolgáltatásnak igazi felelőse gyakorlatilag nincsen. 

Az a vélemények hangzottak el. Valamilyen megoldást kell a honlap működtetésére találni. Az a javaslat hangzott el, hogy nincs értelme, hogy eljárassuk magunkat, mert ez a honlap nem méltó a városhoz. Meg kellene szüntetni és egy másik honlapot kialakítani a városnak. Volt olyan javaslat, hogy legyen ez a művelődési háznál, kapja meg az anyagokat és keressenek webmestert. Eddig a honlap működtetésére fordított pénz kidobott pénz volt. December 01-el javasolja a bizottság a város honlapját az elérhetőség megtartásával lezárni. A kiosztott határozati javaslatokat a bizottság hét igen javaslattal elfogadásra javasolja. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Vélemény, kérdés mehet egyben? 

Girasek Károly képviselő: Kérdésem, hogy Gonda úr küldött-e árajánlatot, illetve felmondó nyilatkozatot? 

Fejes Zsolt jegyző: Nem küldött semmit! 

Girasek Károly képviselő: A leírtakat nem részletezném, valóban több oka vannak, hogy a honlap állapota ilyen. Ezen csak határozott intézkedésekkel lehet változtatni. Persze az üzemeltet?nél is különböz? gondok merültek fel, de ha nincs megfelelő adatközlés, akkor nem tud megfelelni az önkormányzat annak a kötelezettségnek, ami a Megyén is értekezleten téma volt. Például szigorú előírások vannak arra, hogy a testületi ülést megelőzően minden anyagnak meg kell jelennie. A hivatalt terheli, hogy ezek az anyagok digitálisan legyenek bekérve, vagy álljanak rendelkezésre, mert bárki üzemelteti a honlapot, e nélkül nem tudja megjelentetni. Gonda úr jelezte, hogy felmondja a szerződést, és itt több egymásra épülő szerződés is volt, és nyíltan kell arról beszélni, hogy sejthetően az volt a dolog egyik lényege, hogy ő ezt áron alul számlázta ugyan, de más egyéb karbantartási tevékenységeken megtérült az a kedvezménynek látszó dolog. Amikor a művelődési ház és önkormányzat karbantartása, internet előfizetése máshova került, akkor ebből az árból már nem tudja kihozni. Nem akarom részletezni, lényeg, hogy jelezte a felmondást január 19-i határnappal. Megoldásnak az tűnik, hogy legyen egy olyan üzemeltetője a honlapnak, akinek kiadó működtetési joga van. Ilyen a művelődési Központ. Visszakerülhetne a művelődési Központhoz, és ő teremtse meg annak a feltételeit, hogy hogyan működteti a honlapot. Itt is kijelentem, hogy nem kívánok a honlap működésében a tanácsnoki feladatomon túl részt venni, az pedig tiszteletdíj mentes, tehát bárki is üzemelteti a honlapot abban követelményeket támasztok, szakmai segítséget adok, de tevőlegesen nem kívánok részt venni eszem ágába sincs. Javaslatom, hogy a művelődési Központ a távfelületet váltsa ki, ez nem csak a honlap üzemeltetése, hanem a levélcímek kezelése és a hátterének a biztosítása is. Ahhoz hogy ez megtörténjen a művelődési Központnak meg kell kérni a távfelületet illetve a tulajdonos önkormányzatnak nyilatkozni arról, hogy a Domain nevet át lehet ide vinni. Erről határoznunk kell, ezért kiegészítést javaslok erre. Ami leírásra került, ezek a kiegészítő javaslatok. 

Így megnyugtatóan olyan helyre kerül a honlap ahol működtethető. Nincs nevesítve a művelődési ház, de a hivatalba nincs meg a működtet? háttere, javaslom a művelődési ház kerüljön megbízásra, és ne december 1-től, mert nincs meg a háttere. A művelődési háznak ez költséget jelent, az átállás miatt egy csomó archívumot fel kell dolgozni. Erre valamilyen fedezetet biztosítani kell. Szerződés szerint is Gonda úr azt vállalta, hogy az összes dokumentumot visszaadja, de a felülete és működtető rendszere a felmondással megszűnik. Ezek a megteendő lépésekhez hozzátartoznak. Az igazgatóval időközben beszéltem, ezekkel a feltételekkel biztosítható a felkészülés., illetve a működtetés. A honlap profilja a közérdekű adatok megjelenítése és nem egy általános hírportál. Erre szabályzat készítésével is segítek. Tehát javaslom, legyen kijelölve a művelődési ház és a Domain átnevezését a polgármester aláírhassa. Másban, részletben nem szükséges határozatot hozni. Köszönöm! 

Hegedűs Ferenc képviselő: Én nem értek az internethez, annyit szeretnék Gonda úr mellett elmondani, hogy tudomásom szerint csinálta tisztességgel, ami anyagot kapott abból, Problémája az volt, hogy kevés anyagot kapott, ezért a minimális összegért is működtette ránk való tekintettel. Remélhetőleg a jövőben ez jobban fog működni, de Gonda Gábornak köszönettel tartozunk az eddigi működtetéséért. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További vélemény? Nincs! Arra hívom fel a figyelmet, hogy amit elhangzott, azt miért nem írtuk bele az előterjesztésbe, Belemegyünk egy olyan csapdába, hogy bezárjuk december 1-el, de mi lesz december 2-vel? 

Girasek Károly képviselő: Ez következetes, mert a hozzáférést biztosítjuk, csak az új honlap belépéséig nem küldünk ide anyagot. A Domain név átkérésével megnyílik az új honlap és el lehet kezdeni feltölteni. A lezárás azt jelenti, hogy kiírásra kerül, hogy a honlap átalakítás alatt van. Nem megszűnik. 

Mezőfi Zoltán polgármester: További vélemény? Nincs! Akkor szavazás következik! Aki a bizottság javaslataival egyetért, kérem, szavazzon! 

Fejes Zsolt jegyző: Kérem, hogy mind a három javaslatot külön szavazza meg a testület, mert ez a feltétele a továbblépésnek. Legyen kijelölve a művelődési központ. A Domain név áthelyezését polgármester aláírhassa. A tárhely biztosítására az összeget a képviselő-testület biztosítsa 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki tehát az elhangzott módosító javaslattal egyetért, kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
298 ./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A képviselő-testület a város honlapjának üzemeltetésével a továbbiakban a művelődési Házat bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a Domain név áthelyezésének aláírására. A honlap üzemeltetésének költségeit 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 
felelős: polgármester Határidő: 2011.január 19. 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
299./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A képviselőtestület Határozatban kötelezi a polgármesteri hivatalt, hogy 2 héten belül a 2005. évi XC törvény (Az elektronikus információszabadságról) előírásai és melléklete alapján meghatározott adattartalom kerüljön összegyűjtésre. (és egy CD-n adathordozón való rögzítésre.) Alapvetően testületi ülések anyagai, jegyzőkönyvek, rendeletek, megkötött szerződések, ügyforgalmi statisztikák, névre szólóan kidolgozott ügyleírások, letölthető nyomtatványok, stb. a rendelet szerint. Mindez szükséges ahhoz, hogy bármilyen közzététel megvalósulhasson, és bármely megbízott webmester vagy intézmény eleget tudjon tenni feladatának. 
Egyidejőleg 2010. december 01. dátummal a város honlapját lezárja, elérhetősége megtartásával. 
Határidő: 2010.december 9. felelős: Fejes Zsolt jegyző 

Fejes Zsolt jegyző: Két határozata van a bizottságnak! A személyi felelősségről még nem volt szó! 

Girasek Károly képviselő: Mivel én vagyok a javaslattevő, ezt az első részt, a fegyelmi felelősségre vonásról visszavonom! 


22. számú napirend 
211/2010.(IX.23.) kt. határozat visszavonása
(23:50)

Mezőfi Zoltán polgármester: Elnök úré a szó! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Ezt csak a jogszerű működés miatt kezdeményeztem, mert volt az előző testületnek egy ilyen határozata. de mivel ez már okafogyottá vált, hiszen minden tájékoztatást megkaptunk ez ügyben, ezt a határozatot vissza kell vonni, mert egyébként végre kellene hajtani. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Vélemény? Nincs! Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
300./2010. (XI.25.) kt. határozat
A képviselő-testület a 211/2010.(IX.23.) kt. határozat visszavonására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetértve 211/2010.(IX.23.) kt. határozatát visszavonja. 

23. számú napirend 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslatai a képviselő- 
testületnek 
(23:53)

Mezőfi Zoltán polgármester: Következnek a bizottság javaslatai. A szó az elnök úrnál van. 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Két alkalommal is ülésezett a bizottság. Tárgyaltuk a városközpont funkcióbővítő rehabilitációs pályázatról illetve a Járóbeteg Ellátó Központ helyzetéről. Ennek kapcsán több javaslatot kívántunk tenni a testületnek. A Kossuth és a Zrínyi út felújítása kapcsán a legutóbbi bizottsági ülésen megkaptuk a műszaki leírásokat, és ezzel kapcsolatban néhány véleményt szeretnék elmondani: Elhangzott, hogyha az valósulna meg, ami oda le van írva, akkor az szomorú lenne, mert a jelenlegi állapotot őriznénk meg. Gondolni kell sok mindenre, például a gyerekkocsival közleked?kre, mozgáskorlátozottakra, vízelvezetésre. A műszaki része még nem kellően kidolgozott. Meg kell nézni, hogy a programokat átcsoportosítva hogyan kell megvalósítani. Többféle variációt kell kérni a tervezőtől. A kiviteli tervet csak akkor készítse el, amikor ezeket a variációkat a képviselő-testület megismerte. 

Elhangzott az is, hogy a vázlatterveket kellene látni ahhoz, hogy a bejárásokat el lehessen végezni. A tervező ezekből ne dolgozzon! Kiviteli tervet még ne készítsen, állítson fel alternatívákat a geodéziai tervek alapján, amiket a helyszínen egyeztetve lehet átbeszélni. Ezek alapján született meg a kiadott határozati javaslat. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Meg is állunk, kérdés, vélemény ennek kapcsán? Szerintem egyértelmű. Aki egyetért a javaslattal, most szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
301./A 2010. (XI.25.) kt. határozata 
A képviselő-testület a Kossuth utca és a Zrínyi út felújítása kapcsán az egyes részterületekről nagyléptékű vázlattervek készítését kéri. A vázlattervek legyenek kiegészítve a geodéziai felmérés szint adataival. Ezt követően a képviselő-testület teameket jelöl ki az egyes részterületek vizsgálatára, és helyszíni bejárására. Ezek elvégzését követ?en a képviselő-testület ismételten napirendre tűzi a műszaki tartalom meghatározását. 
felelős: polgármester Határidő: 2011. januári rendes kt. ülés 
dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: következő téma volt a VOLÁNBUSZ szerződéskötés. Itt a következő javaslatok születtek: VOLÁN előszerződést meg kell kötni a létesítend? autóbusz pályaudvar üzemeltetésére vonatkozóan, de a polgármester folytasson tárgyalásokat a buszpályaudvar használati díjára vonatkozóan. Itt analóg felmerült a csatorna használati díj is, amit átvett üzemeltetésre a Nyugat-Nógrádi Vízmű Kft, azóta is díjat fizet az önkormányzatnak. Több helyen ez gyakorlat, hiszen a jelenlegi VOLÁN jegypénztár után is fizet bérleti díjat a VOLÁN, így logikusnak tűnik a felvetés. A szerződéstervezetre vonatkozóan, amit megkaptunk, négy ponton javasol módosítást a bizottság: Fel vannak sorolva, a 13. pontnál 6 hónapon felmondási idő után a további rész kimarad. Szükséges belevenni, hogy a bútorok és működéshez szükséges eszközök biztosítása az üzemeltető feladata. Az üzemeltet? az általa üzemeltetett buszpályaudvart harmadik félnek nem adhatja át üzemeltetésre. A bérleti díj  ..Ft/év, ebben kérjük, hogy folytasson tárgyalásokat a polgármester úr, ebben valamilyen egyezség szülessen és a szerződés tervezetet ezekkel a kiegészítésekkel a polgármester terjessze a decemberi ülés elé. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Nincs! Aki egyetért a bizottság javaslatával, most szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
301/B./2010. (XI.25.) kt. határozata
A képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a Városközpont Funkcióbővítő Település rehabilitációs pályázattal kapcsolatban az alábbiakat határozza meg: 
VOLÁN előszerződést meg kell kötni a létesítendő autóbusz pályaudvar üzemeltetésére vonatkozóan . A polgármester folytasson tárgyalásokat a buszpályaudvar használati díjára vonatkozóan. A 2010. decemberi képviselő-testületi ülésre polgármester úr az egyeztetést követően terjessze a képviselő-testület elé a szerződés tervezetet a következő kiegészítésekkel: 
a.) 13.pontnál 6 hónapon felmondási idő után a további rész kimarad 
b.) szükséges belevenni, hogy a bútorok és működéshez szükséges eszközök biztosítása az üzemeltető feladata 
c.) az üzemeltető az általa üzemeltetett buszpályaudvart harmadik félnek nem adhatja át üzemeltetésre 
d.) bérleti díj … ..Ft/év 
a.) 
Határidő: 2010.december 10. 
felelős: polgármester 
Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: következő javaslata volt a bizottságnak, hogy Megyeri István vállalkozóval a Polgármester úr által szóban tett földcseréről szóló megállapodást 5 napon belül ügyvéd jelenlétében írásban rögzíteni kell. Ezt a mai ülésen a képviselő-testület már jóváhagyta a földterület cserét, ezt szentesíteni kellene írásban is. Ez a bizottság javaslata! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Aki egyetért a bizottság javaslatával, most szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
301./C./2010. (XI.25.) kt. határozata 
Megyeri István vállalkozóval a Polgármester úr által szóban tett földcseréről szóló megállapodást 5 napon belül ügyvéd jelenlétében írásban rögzíteni kell 
Határidő: 2010. november 30. felelős: polgármester 
Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadom a szót elnök úrnak! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: következő a pályázattal kapcsolatosan egy olyan javaslata van a bizottságnak, hogy a pályázattal érintett piactéri faházak tulajdonosaival egyeztető tárgyalást kell folytatni az illetékes tanácsnok részvételével a legrövidebb határidőn belül, illetőleg folyamatosan a pályázat kapcsán az üzletek áthelyezéséről. Határidő: első egyeztetés 2010. december 05. Itt a piactéren levő 5 db faház tulajdonos területét a buszpályaudvarral kapcsolatos kialakítások érintik, tehát velük egyeztetést kell folytatni a megoldásra. A tervet láttuk, ezen nincsenek rajta a házak, parkoló van kialakítva. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Jó, szavazás következik, aki egyetért, most szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
301./D./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A pályázattal érintett piactéri faházak tulajdonosaival egyeztető tárgyalást kell folytatni az illetékes tanácsnok részvételével a legrövidebb határidőn belül, illetőleg folyamatosan a pályázat kapcsán az üzletek áthelyezéséről 
Határidő: első egyeztetés 2010.december 05. 
felelős: polgármester 
dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: következő, hogy a második fordulóra történő beadás határidejére 3 hónapos halasztást kell kérni! 

Mezőfi Zoltán polgármester: Ez már megtörtént, de ha előterjesztésben van, akkor szavazzunk róla! 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
301./E./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A II. fordulóra történ? beadás határidejére 3 hónapos halasztást 
kell kérni. 
Határidő: 2010.november 30. 
felelős: polgármester 
dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A bizottság véleménye a Járóbeteg Szakellátó Központtal kapcsolatosan az volt, hogy A projekt zárás érdekében 

7.036.624 Ft önrészt át kell utalni még 2010.november hónapban. Ez a mai napon megtörtént. A következő javaslat hogy 24 millió Ft-ot a hitel (első 50 milliós hitel) realizálódását követően azonnal át kell utalni a Nonprofit Kft részére. Szintén nagyon fontos, és azt kérték a mai megbeszélésen is, hogy a leges legvégső határidő a december 8, mert ott gondok vannak a zárással. Remélhetőleg ha az OTP is úgy akarja, akkor bele fog férni. Az utolsó javaslat pedig a korábbi testület által vállalt kötelezettség a 21 millió Ft-os működési költség kiegészítés, ezt pillanatnyilag a bizottsági ülésen függ? tételként kezeltük további egyeztetést, pontosítást kell folytatni, mikor, milyen ütemezésben szükséges a kifizetés. A teljesítés a második fejlesztési hitelfelvétel függvénye. A mai megbeszélésen próbáltunk egyezkedni ebben a dologban, úgy néz ki, hogy ezt a 21 mft-ot szét tudjuk húzni, nem muszáj. Van egy ütemezési terv, ezt majd megbeszéljük, ez még egyeztetést igényel. Köszönöm! 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
302./2010. (XI.25.) kt. határozata 
A képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a Járóbeteg Szakellátó Központ helyzetéről és a Nonprofit Kft pénzügyi helyzetéről tartott egyeztetést követ?en az alábbiakat határozza meg: 
a.) A projekt zárás érdekében 7.036.624 Ft önrészt át kell utalni még 2010. november hónapban; Határidő: 2010. november 26. felelős: polgármester 
b.) 24 millió Ft-ot a hitel (első 50 milliós hitel) realizálódását követ?en azonnal át kell utalni a Nonprofit Kft részére 
Határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
c.) 21 millió Ft-os működési költség függő tétel, további egyeztetést, pontosítást kell folytatni, mikor, milyen ütemezésben szükséges a kifizetés. A teljesítés a második fejlesztési hitelfelvétel függvénye. 
felelős: polgármester 
Határidő: egyeztetésre 2010.december 15 

24. számú napirend Egyebek 
(0:05) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Elérkeztünk az egyebek napirendhez, kérem hogy ha lehet két percben témánként próbáljuk meg! 

Girasek Károly képviselő: Röviden! Egy megkeresés alapján felvetem, hogy a Mindenki karácsonya esetén a fa helyét döntse el a rendező művelődési központ. Volt egy ilyen felvetés, hogy a Romposék előtti területre kerüljön. Hosszabb távon azt a területet a parkolóval egybe kéne tenni. 

A mostani részt amint arra költségvetési fedezet – vagy más útépítési munka alkalmával aszfalt lesz – le kell fedni. Lehetne oda egy akna, ami csavarhelyeket tartalmaz, és elektromos csatlakozó. Javaslat az, hogy bízzuk rá a művelődési házra, úgyis lesz egy egyeztet? tárgyalás december elején. Döntés ebben nem születhet, mert nem szavazhatunk, de ha konszenzus lesz ebben az ügyben, akkor azt fogadjuk el. Hoztunk döntést a tanácsnoki rendszer bevezetésére, benyújtási idő meghatározása nem történt meg. Nem kell ahhoz nagy folyamatot elindítani, hogy azt mondja jegyző úr, hogy mindig keddig lehet anyagot benyújtani, ami nem kerül be, az nem kerül tárgyalásra. Ez a hivatal munkáját is segíti. Füstölés. A helyi rendelet - ami természetesen - nem található meg a város honlapján. A környezetvédelemmel kapcsolatos 7/2003. (III.21.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése azt tartalmazza, hogy vasárnap növényi hulladékot égetni nem szabad. Más kérdés, hogy ennek betartása sem nagyon volt ellenőrizhető. A rendeletet kellene módosítani, meghatározott napok és órák közötti időpont megjelölésével. Tudomásom szerint ez a rendelkezés nem lett még módosítva. De legalább a meglévő rendeletet normálisan kihirdetni, és a lakókkal betartatni. A 2-es úttal kapcsolatban a garanciális teendőket megbeszéltük, abban lesz is intézkedés remélhetőleg! A buszmegállós tábla helye, állapota, más táblák állapota. Jelzés a megfelelő szervnek.

Forgalomlassító lámpa (50 km) a város üzemeltetésében van. Nem üzemel. Javítandó. 
Hirdetőtáblák állapota, és a hátoldalukra ragasztott plakátok. Leszámlázni, másrészt eltávolíttatni és a tulajdonosok tábláit, aki ráragasztott eredeti állapotába állítsa vissza. A táblák és a tartószerkezet egyébként is gondozatlan, gazdátlan, pedig a városnak bevétele származik belőle. 
Árusítás a piactér sarkánál. Ki engedi meg, milyen alapon, amikor éppen ezért kellett létrehozni a piacot. Aki árusítani akar, oda települhet, máshová nem. Ennek érvényt kell szerezni. 
Az új játszóterek mikor lesznek már végre befejezve? Miért lett kifizetve, ha nem 
kész, és ki írta alá a kifizetési engedélyt a teljes munka átadása előtt? 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: Szociális bizottság ülésén felvet?dött hagyományosan karácsony táján a kisgyerekek részére csomagot készítünk. Bánk és Tolmács partner benne, és következő bizottsági ülésen ezt szentesítjük. következő kérésem, hogy a Járóbeteg átadására 30-ára a szemétkupacokat tüntessék el! Köszönöm! 

dr.  Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Tegnapelőtt megbeszélés volt az urnafal/előtet?vel kapcsolatban, lehetőségeket megvitattuk. műszaki ellenőr tájékoztatást adott a beruházásról, és kerestük a megoldást. A tervező partner lenne a bal oldali oszlopsorból oszlopot elhagyni, hogy a közlekedés akadályát megszüntessék, ehhez viszont újra kell a statikus véleménye. 

Elsődleges, hogy az útban levő akácfát ki kell vágni. Legelőször. Utána lehet a rézs?t és egyéb földmunkákat elvégezni. Erre jegyző úr tett ígéretet, hogy megpróbálja olyan formában lebonyolítani, hogy anyagárban kivágják. Ha a fakivágás megtörtént és a statikus véleménye is megvan, akkor közösen tartunk egy bejárást a további egyeztetések lefolytatása előtt. Köszönöm! 

Mezőfi Zoltán polgármester: További hozzászólás? Nincs! Akkor az én kérésem lenne, és kérem, hogy ne tekintse senki személyeskedésnek. Arra szeretném megkérni Károlyt, hogy a honlapra feltett Járóbetegre vonatkozó információk ferdítését vegye le. A szólásszabadság mindent megenged, de förtelmes, hogy miket írogatnak oda. A felesleges rágalomhadjárat árt az ügynek! Erre hívom fel a figyelmet! Megértem, hogy nem mindenki ért egyet minden képviselővel, de egykét dologban kell az alapvető egyetértés. Hangulatot kelteni óriási kráokozás lehetőségét hordozza magában. Ebben kérem, hogy tegyél rendet! 

Girasek Károly képviselő: Ami szükséges azt moderálok, de ebben az ügyben három észrevétel volt, egy jogi egy könyvvizsgálói és egy bizottsági tag által el nem végzett munkára felvett összeget ítéltek meg a lakosok. Moderálni fogok, de csak olyat, ami jogot sért, azért mert valakinek nem tetszik, azért nem fogok változtatni rajta. A felelősséget értem, így is járok el ez ügyben. Észrevétel volt és vélemény nem rágalom és nem alaptalan, mert a számadatok ott vannak! Megértettem! Köszönöm!

Majnik László képviselő: Meg kell nézni országos lapok fórumait, Nem moderálják. Engem is rengeteg vélemény irritál, de nem azt jelenti, hogy moderálni kell. A felelős az, aki ezt a véleményt mondja. 

Jávorka János képviselő, SZB elnöke: A véleményem az, hogy vizsgálhatja és ítélheti mindenki ahogy akarja, de el nem végzett munkáért pénzt felvenni nem szabad. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, megköszönöm az aktív részvételt és az ülést 2010. november 26-án 0:45-kor bezárom! 

kmf.

 
Mezőfi Zoltán 
polgármester sk.
Fejes Zsolt
jegyző sk.

dr. Szájbely Ernő sk.
jegyzőkönyvi hitelesítő

Majnik László sk.
jegyzőkönyvi hitelesítő

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-