Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2004.(V.28.) rendelete
Az önkormányzati lakások bérének mértékéről


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Lakástv./ 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékéről az alábbi rendeletet alkotja.
 

1. §. /1/ A rendelet hatálya a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

/2/ A rendelet lakbér mértékére vonatkozó 3. §. /1/ bekezdése nem terjed ki a piaci viszonyok között, pályázat útján bérbe adott lakásokra.

2. §. /1/ A bérlő a lakás használatáért lakbért fizet, és köteles megtéríteni a bérbeadó által nyújtott és a szerződésben - vagy más megállapodásukban - meghatározott külön 
szolgáltatás díját.

/2/ A bérlő a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket térítés nélkül jogosult használni.

/3/ A bérbeadó részéről nyújtott külön szolgáltatások:

a./ a lakásokban keletkező háztartási hulladék heti egy alkalommal történő elszállíttatása
b./ vízellátás – és csatornahasználat
c./ Rákóczi út 34 szám alatti lakásokban központi főtés
d./ társasházakban lépcsőház világítása


/4/ A /3/ bekezdés d./ pontjában szereplő szolgáltatás ellenértékét a lakbér magába foglalja, azért a bérlőnek külön nem kell fizetnie.

/5/ A /3/ bekezdés a./, b./ és c./ pontja szerinti szolgáltatásokért a bérlő 4.§-szerint fizeti meg a díjat.
 

3. §. /1/ A bérlő a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától függő lakbért köteles fizetni

a./ összkomfortos    100 Ft/m2/hó
b./ komfortos            67 Ft/m2/hó
c./ komfort nélküli     35 Ft/m2/hó
/2/ Az 1. §. /2/ bekezdése szerint pályázat útján bérbe adott lakások bérleti díját a szerződés szerint kell megfizetni.

/3/ A bérlő a lakbért havonta előre, a tárgyhó 15. napjáig köteles a bérbeadónak megfizetni.

4. §. /1/ A háztartási hulladék heti egy alkalommal történő szállításának közszolgáltatási szemétszállítási díjjal egyező költségét a bérlő havonta, a lakbérrel együtt köteles 
megfizetni.

/2/ A víz- és csatornaszolgáltatás díját a mérőórán mért tényleges fogyasztás alapján a bérlő a közmőszolgáltatónak közvetlenül fizeti meg.

/3/ A komfortnélküli Kossuth utcai lakások udvari csapról történő vízellátásának költségét 40 l/fő/nap átalány mennyiség és a mindenkori vízdíj szorzata alapján kell a 
bérlőnek havonta, a lakbérrel egyidejőleg megfizetnie.

/4/ A Rákóczi út 34. szám alatti lakások központi főtésének költségét az 1 légköbméterre eső tényleges főtési költség és a lakás főtött légköbméterének szorzata 
alapján a bérbeadó által kiállított számla szerint havonta kell megfizetni.
 

5. §. /1/ Lakbértámogatásra jogosult a bérlő, ha a fizetendő lakbér havi összege meghaladja a lakásban együttlakó személyek havi jövedelmének 25 %-át.

/2/ A lakbértámogatás összege a havi lakbér és havi összjövedelem 25 %-a közötti különbözet.

/3/ A lakbértámogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A támogatási kérelmet a Szociális Bizottság bírálja el.

/4/ Jogosultság megállapítása esetén a támogatást a kérelem benyújtását követő hónaptól kell folyósítani.

/5/ A jogosultsági feltételeket évente felül kell vizsgálni.

/6/ A jövedelem számítására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§./1/ a./ pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

6. §. A lakbér meg nem fizetése esetén a Lakástv. 24-25.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.

7. §. /1/ Ez a rendelet 2004. július 1-én lép hatályba.

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az önkormányzati lakások bérének mértékéről, megfizetésének módjáról és a külön szolgáltatások díjáról 
szóló 14/1994.(X.28.), az ezt módosító 12/1995.(IX.28), 10/2000.(IV.28.), 4/2001.(IV.27.) és 10/2003.(V.26.) önkormányzati rendelet.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2004. május 28-án kihirdetésre került.

Kapecska Ferencné 
jegyző

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-