Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2008. (VI.17.) rendelete
Az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló módosított 
10/2004. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Rétság Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló 10/2004. (V.28.) számú

1. §  A rendelet 3.§.(1) bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép.

3. §. (1) A bérlő a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától függő lakbért köteles fizetni:

a.)  összkomfortos 124 Ft/m2/hó
aa) Rétság, Rákóczi út 34. I/5 szám alatti szolgálati lakás bérleti díja (mint jóhiszemű,     jogcím nélküli lakáshasználó) 30.000,- Ft/hó
b.)  komfortos 83 Ft/m2/hó
c.)  komfort nélküli 43 Ft/m2/hó
2. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2007. (V.31.) önkormányzati rendelet.
 
Mezőfi Zoltán sk.
polgármester 
Makrai Piroska s.k.
aljegyző
-
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2008. június 17
-------
Makrai Piroska 
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-