Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2011. május 04-i  képviselő-testületének ülésen

2011.06.25.
- --
-
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester, Dr. Katona Ernő alpolgármester, Dr. Szájbely Ernő képviselő, Jávorka János képviselő, Girasek Károly képviselő, Majnik László képviselő, Hegedűs Ferenc képviselő, Hutter Jánosné jegyzőkönyvvezető, Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 04-i ülése

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem Girasek Károly és Majnik László képviselő urakat. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőknek Girasek Károly és Majnik László képviselő urakat jelöli ki. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A kiadott napirendekhez képest megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatait. 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Javasolja a bizottság, hogy 7. napirendi pontként tárgyalja a testület az Irodabérletére vonatkozó kérelmet, 8. napirendként pedig Egyebek felvételét kérjük. 
A testület a bizottság javaslatát 7 igen, egyöntetű szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

1./ 
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása
2./ 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
3./ 
Vagyonrendelet módosítása
4./ 
Vis Major helyzet kezelése
5./ 
Rét-Invest beadványa
6./ 
Tulajdonosi hozzájárulás kérés
7./ 
Irodabérletre vonatkozó kérelem
8./ 
Törvényességi észrevétel
9./
Egyebek

1.) számú napirend
 Polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottsági ülésünk 9 fővel határozatképes volt. Kérdésként hangzott el bizottsági ülésen, hogy a közfoglalkoztatottak, illetve a közmunkások kihez fognak tartozni munkáltatói szempontból. Aljegyző asszony válasza volt, hogy munkáltatói szempontból a polgármesterhez tartoznának. Kérdés más nem volt. Vélemények a következők voltak: öröm, hogy idáig eljutottunk, és érdemi lépés következett be. Elhangzott, hogy aljegyző asszony adminisztratív terheit csökkenteni kell. Jegyzőkönyvek elkészítése, gépelési feladatok elvégzése irányában módosítás szükséges. Nagyon fontos a tervszerűség, vezetettség, ellenőrzés. Talán most kerül egyenesbe a közmunka ügye is. Fontos, hogy a közhasznú foglalkoztatottaknak is legyen munkaköri leírása. Ebbe kerüljön rögzítésre mi a dolga, ki a közvetlen felettese. Aljegyző asszony elmondta, hogy 14 fő foglalkoztatottat vettek fel a héten, és természetesen fognak kapni munkaköri leírást is, egyúttal megköszönte Jávorka képviselő úr segítségét is. Elhangzott, hogy az iskola igazgató támogatja a konyha visszaszervezését az általános iskolához. Az adminisztrációs munka nagy részét eddig is ők végezték. Kérése, hogy az általános iskolánál négy órás karbantartói álláshely maradhatna. Elhangzott, hogy még egy intézményünk van, ahol van külön karbantartó státusz, ez a művelődési központ. Ott is szeretnénk, ha még jobban ki lenne használva a munkaidő. Olyan megoldás vetődött fel, bár a művelődési központ esetében elég speciális a helyzet, gyakran kell este, hétvégén világosítás, hangosítás feladatokat is végezni, ezt szervezetileg nem célszerű elvenni a művelődési központtól. Ugyanakkor erre a személyre bíznánk rá valamennyi intézmény fűtését. Az elképzeléseket egyhangúlag támogatta a bizottság. Elhangzott, hogy a határozati javaslatokat lehetne esetleg egyben is szavaztatni. Végül is külön határozati javaslatokat terjesztünk be, ha valaki esetleg valamelyikkel nem ért egyet, annak legyen módjában ezt kifejteni. A határozati javaslatok némileg módosulnának. Ami a konyhát illeti, az eredeti határozatban változás: …Utasítja az aljegyzőt az alapító okirat módosításának előkészítésére, és a júniusi testületi ülésre történő előterjesztésére. 

A szervezeti átalakítás vonatkozásában változás a határozati javaslatban: „A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók bér és járulékfizetési terheit 2011. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetést a költségvetés módosításakor elő kell terjeszteni. Határidő: szöveg szerint. Felelős : aljegyző.”

Temetőgondnok vonatkozásában: A képviselő-testület az önálló temetőgondnoki státuszt 2011. május 5. napjával megszünteti. Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2011. május 5. Felelős : polgármester. 

Az általános iskolával kapcsolatban: A képviselő-testület az általános iskolánál engedélyezett 1 fő közalkalmazotti karbantartói státuszt 2011. május 31. napjával megszünteti. A létszámot a létrehozandó városüzemeltetési csoporthoz csoportosítja át. Az iskola költségvetésében a megszüntetett státuszra eső időarányos bér és járulék zárolását rendeli el, melyet a költségvetés módosításakor át kell vezetni.

Felkéri az iskola igazgatóját a szükséges munkáltatói intézkedés megtételére. Felelős : iskola igazgató, költségvetés módosítás előkészítéséért: aljegyző.

Következő: A képviselő-testület a műszaki csoportot, valamint a 2 fő szakmunkás és 1 fő gépkocsivezető közalkalmazotti státuszt 2011. május 15. napjával megszünteti. A műszaki csoportra engedélyezett bér és járulék, valamint dologi kiadások időarányos részének átcsoportosítását rendeli el, melyet a költségvetés módosításakor át kell vezetni. Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2011. május 15. Felelős: polgármester, költségvetés módosítás előkészítéséért: aljegyző. 

Következő határozati javaslat: A képviselő-testület az intézményi karbantartások, valamint városüzemeltetési feladatok ellátására 2011. május 16. napjával városüzemeltetési csoportot alakít ki az alábbiak szerint:

1 fő városgondnok vezetése alatt:
- 1 fő épület asztalos
- 1 fő lakatos
- 1,5 fő gépkocsivezető
- 2,5 fő takarítónő
- 1 fő karbantartó
- 1 fő buszsofőr/temetőgondnok
A városüzemeltetési csoport Mt. Hatálya alá tartozó dolgozóinak bér és járulék költségeit átcsoportosítással, illetve a 2011. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert és az aljegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
A létszám engedélyezés, illetve megszüntetés, valamint átcsoportosítás költségeinek fedezetét a költségvetés módosításakor át kell vezetni.
Felelős: aljegyző
Határidő: szöveg szerint
A bizottság ezeket a határozati javaslatokat támogatta. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Ha jól számoltam 6 határozati javaslatról döntünk. A konyha ügyében mi indokolja a döntést?

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Gyakorlatilag a hivatalban most nincs senki, aki a konyhát felügyelné, gazdátlan. Igazából az iskola költségvetésénél mindig külön jelenik meg a konyha. Az elszámolás, és az adminisztráció jelenleg is az iskolánál van, szóval indokolt ez a döntés. A városüzemeltetési csoportnak rettenetesen sok munkája lesz. Várjuk meg a csoport felállását, és a tapasztalatokat, utána meglátjuk, hogy a konyha munkálatait elbírja-e még ez a csoport. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Pénzügy technikailag előnyös lehetne, ha a városüzemeltetés a Non-profit szervezeten belül működne. Nem most, a jövőben ezen el lehetne gondolkodni. 

Hutter Jánosné aljegyző: informális ülésen hangzott el olyan javaslat, hogy GAMESZ- hoz hasonló szervezetet kellene létrehozni. Még nem tudni, hogy a járások kialakítása milyen változásokat fog hozni. Jelen pillanatban a városüzemeltetési csoport kialakítása a legésszerűbb megoldás. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Technikai kérdésem, kívánja-e valaki, hogy külön-külön szavazzunk, vagy egyben is lehet? A képviselő-testület a 6 határozati javaslat témájában egyben dönt. Aki a PVB által kiegészített határozati javaslatokkal egyetért, kérem most szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen határozattal, 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát:

97/2011. (V.04.) számú Kt. határozat: 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására vonatkozó javaslatot megismerte, azt támogatja. 
1.) A képviselő-testület elrendeli a konyha szervezeti egységének visszahelyezését az általános iskola önállóan működő költségvetési szervhez. Utasítja az aljegyzőt az alapító okirat módosítás előkészítésére és a júniusi testületi ülésen történő előterjesztésére. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: aljegyző 

2.) A képviselő-testület hozzájárul
- 1 fő városgondnok státusz kialakításához és betöltéséhez 2011.május 16. napjától
- 1 fő irodai asszisztens státusz kialakításához és betöltéséhez 2011.május 16. napjától
- 1 fő informatikus megbízásához az előterjesztés szerinti bruttó 60.000 Ft/hó megbízási díj valamint járulékai összegben.
A Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók bér és járulék költségeit 2011.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetést a költségvetés módosításakor elő kell terjeszteni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: aljegyző

3.) A képviselő-testület az önálló temetőgondnoki státuszt 2011.május 05.napjával megszünteti. Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2011.május 05.
Felelős: polgármester

4.) A képviselő-testület az általános iskolánál engedélyezett 1 fő közalkalmazotti karbantartói státuszt 2011.május 31. napjával megszünteti, a létszámot a létrehozandó városüzemeltetési csoporthoz csoportosítja át. Az iskola költségvetésében a megszüntetett státuszra eső időarányos bér és járulék zárolását rendeli el, melyet a költségvetés módosításakor át kell vezetni. 
Felkéri az iskola igazgatóját a szükséges munkáltatói intézkedés megtételére
Felelős: Iskola igazgató
Költségvetés módosítás előkészítéséért: aljegyző
Határidő: szöveg szerint

5.) A Képviselő-testület a műszaki csoportot, valamint a 2 fő szakmunkás és 1 fő gépkocsivezető közalkalmazotti státuszt 2011. május 15. napjával megszünteti. A műszaki csoportra engedélyezett bér és járulék, valamint dologi kiadások időarányos részének átcsoportosítását rendeli el, melyet a költségvetés módosításakor át kell vezetni. 
Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2011.május 15.
Felelős: polgármester
- Költségvetés módosítás előkészítéséért: aljegyző

6.) A képviselő-testület az intézményi karbantartások, valamint városüzemeltetési feladok ellátásra 2011. május 16. napjával városüzemeltetési csoportot alakít ki az alábbiak szerint: 
1 fő városgondnok vezetése alatt:
- 1 fő épület asztalos 
- 1 fő lakatos 
- 1,5 fő gépkocsivezető
- 2,5 fő takarítónő 
- 1 fő karbantartó
- 1 fő buszsofőr/temetőgondnok 
A városüzemeltetési csoport Mt. hatálya alá tartozó dolgozóinak bér és járulék költségeit átcsoportosítással, illetve a 2011.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
A létszám engedélyezés, illetve megszüntetés, valamint átcsoportosítás költségeinek fedezetét a költségvetés módosításakor át kell vezetni. 
Felelős: aljegyző 
Határidő: szöveg szerint


2.) számú napirend
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: a bizottsági ülésen néhány javításra tettünk javaslatot. Az 1. §-ban a 2. bekezdésben, a hivatal belső tagozódásán belül a betűket módosítani kell. Értelemszerűen a 3. bekezdésnél is módosulnak a pontok betűjelei. 3. oldalon 1 fő karbantartó kimaradt, be kell írni. Értelemszerűen 8-ról 9 főre változik. Így a Polgármesteri Hivatal mindösszesen 32-ről 33 főre változik. A három csillaggal jelölt sorban pedig nem 30, hanem 31 főnek kell szerepelnie. Ennyi lenne a hiba javítás az előterjesztést illetően. Különösebb vita nem alakult ki bizottsági ülésen ebben a témában. Egyedül a közfoglalkoztatottak tekintetében volt módosító javaslat. Ebben az esetben a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy a fennálló kínálatból olyan személyeknek kellene idekerülniük, akik valóban jól hasznosíthatók. Nem könnyű feladat, viszont arra kell törekedni, hogy olyan csapat alakuljon ki, akikkel megfelelő felügyelettel jól lehet dolgozni, elvégzik a rájuk bízott munkát. Leginkább a közterületen van szükség a munkájukra, és kevésbé az irodai, vagy intézményi munkában. Ezért született egy módosító indítvány, a 9. §-nál a rendelet tervezet 2. bekezdésébe beletennénk azt a mondatot, hogy: a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása, a városüzemeltetési tanácsnok bevonásával és a Szociális Bizottság véleményezésével történik. Ezzel a kiegészítéssel a bizottság javasolja elfogadásra az SZMSZ módosítását. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A módosítást érintően nekem lenne észrevételem. A mondat egyik felével egyetértek, hogy legyen a városüzemeltetési tanácsnok bevonva, aki egyben a Szociális Bizottság elnöke is. Én a bizottság bevonását nem javaslom, elegendő a tanácsnok bevonása, amit meg is köszönök. Ha létrehozunk egy bizottságot, akkor mindennap ülésezni fogunk. Jelenleg a kiválasztásban nincs mozgásterünk, egyszerűen leküld a Munkaügyi Központ 20 nevet. Kérem a javaslat átgondolását, ami alapján a Szociális bizottságot ebbe a munkába bevonjuk. 

Girasek Károly képviselő: Én, mint a Szociális Bizottság tagja, úgy látom bizottságunk eléggé mobilis. A másik oldala a dolognak pedig, ha kötött a mozgástér, mi sem tudunk mást tenni. Azért kell, hogy a bizottságnak információja legyen, mert azok az emberek is segélykérelmükbe beírják, hogy nincs jövedelmük, akik közben egyszerűen nem vállalnak közmunkát. Így átmeneti segélyre sem jogosultak. A véleményezéssel nem csorbul semmilyen jog, viszont több információhoz juthat a bizottság. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aljegyző asszonytól kérdezném, hogy tiltja-e valami, esetleg személyiségi jog, adatvédelem, hogy mindentől függetlenül a Szociális Bizottság kikérje a programban szereplők nevét, két hetente, havonta, hogy átnézhesse, ki az aki nem vállalja a munkát? 

Hutter Jánosné aljegyző: Tiltani nem tiltja semmi a felvetést. De el kell mondanom, hogy 26 főből 14 fő jött be, aki nem jött be pl. egészségügyi okok miatt, azokat már nem fogják kiközvetíteni, innentől az Ő felelőssége, hogy jövőre tudjon igazolni 30 napot. A maradék 60 főből még válogathatunk, meg van ez a lehetőség. Ez a keret gyorsan ki fog fogyni, ahogy haladunk előre az időben. Júliusban már csak 40 főből lehet válogatni. Nem tudni, a júliusi módosítás eredménye mi lesz. Lehet, hogy lesz értelme a kiválasztásnál mérlegelni. A bizottság kezében döntés nem lesz, csak véleményezés. Úgy tudom elképzelni, hogy a tanácsnok segítségével kiválasztásra kerülnek az emberek, és utána a bizottság megnézi azt, és véleményezi. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Azért remélem, ha a városüzemeltetési tanácsnok úrral mi megegyezünk, utána a bizottság már elfogadja ezt a tényt. 

Jávorka János városüzemeltetési tanácsnok: Kapunk egy listát, amiből kiderül kinek milyen végzettsége van, mihez ért vagy sem. Ha 20 nevet kapunk, abból kell választanunk. 

Hegedűs Ferenc képviselő: Van egy ismerősöm, főiskolai végzettséggel nem tud elhelyezkedni, mi az oka, hogy közmunkára irodára nem lehet őt alkalmazni?

Hutter Jánosné aljegyző: Vannak olyan feladatok, amiket közfoglalkoztatásban nem végezhetnek, hiába van főiskolája valakinek, vagy magas végzettsége. Testületnek volt egy olyan döntése, hogy irodára abban az esetben alkalmazható szakember, ha konkrétan megjelöljük, hogy melyik területre, és miért szükséges. Én ezért ahhoz tartom magamat, hogy kizárólag utcai munkára tudok bárkit alkalmazni. Egyébként a főiskola hiába van, ha nincs gyakorlat, és négy órás munkaidőben amire a gyakorlatot megszerezné, lejárna a két hónap foglalkoztatás. 

Girasek Károly képviselő: Indítványozom a vita lezárását.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a közfoglalkoztatás kiválasztásában a városüzemeltetési tanácsnok működjön közre, a Szociális Bizottság pedig véleményezze azt, most szavazzon. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:

97/A/2011. (V.04.) számú Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás kiválasztásánál a városüzemeltetési tanácsnok közreműködését és a Szociális Bizottság véleményezését rendeli el.
Felelős: aljegyző
Határidő: folyamatos 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal …/2011. /V…/ önkormányzati rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta.
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/3.) számú napirend
 Vagyonrendelet módosítása

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egy apró technikai észrevétel. A rendelet-tervezet első lap alján a mondat így hangzik jól: „ A határozott idejű bérleti jogviszony időtartama a földhaszonbérlet esetén a 3 évet akkor haladhatja meg, ha ahhoz a képviselő-testület hozzájárul”. A három szót kell csak beírni. Mindenki úgy nyilatkozott, hogy a módosítás jó. Innentől kezdve az intézmények a saját termeket, eszközöket alkalomszerűen hasznosíthatják, bérleti kérdésekben a jogosítvány a képviselő-testületnél van. Ezt a rendelet módosítást a PVB egyhangú, 9 igen szavazattal javasolni elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Hutter Jánosné aljegyző: Az előző napirendnél volt egy határozati javaslat a hivatali SZMSZ összedolgozásáról, ez nem lett megszavaztatva.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a hivatali SZMSZ átdolgozására vonatkozó határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyöntetűen meghozta alábbi határozatát:

98/2011. (V.04.) számú Kt. határozat:
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának átdolgozására az elfogadott szervezeti átalakítás és az önkormányzati SZMSZ módosításának megfelelően, és átdolgozás után terjessze a Képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: aljegyző
Határidő: 2011. június 30.
Girasek Károly képviselő: Véleményem szerint a vagyonrendelet eddig is egyértelmű volt, csak nem egyértelműen lett alkalmazva. A jogkörök sem voltak normálisan telepítve. Kerültek elő olyanok, hogy pl. polgármester úr aláírt hat hónapra, amit nem írhatott volna alá, mert nem az önkormányzat a bérbeadó. Pl. Lottózó, dr. Szabó Sándor irodája, jegyző írhatott volna alá. Ezzel a módosítással helyére kerül a dolog. A javaslatot megszavazom, logikus és szükséges. 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A befolyó összeg változatlanul az intézmény költségvetésébe folyik be. A képviselő-testület ad bérbe, de a bérleti díj az adott intézményé. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a vagyonrendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, illetve az ehhez kapcsolódó PVB kiegészítést.
A képviselő-testület 5 igen, és 2 tartózkodás szavazattal az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többszörösen módosított 15/2004. (X.04.) rendelet módosításáról szóló, ……../2011. (……)önkormányzati rendeletét megalkotta.
( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)4.) számú napirend
Vis Major helyzet kezelése

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Volt egy megbeszélés a járóbeteg központban, elsősorban pénzügyi témájú kérdésekről. Ezen a megbeszélésen merült fel egy olyan kérés a vezetőség részéről, ha a jövőben előfordul olyan vis major helyzet, olyan likviditási gondok, amiben gyorsan kell lépni, nehezíti a helyzetet, hogy a testületnek van joga a tartalékba helyezett összeget feloldani. Jó lenne, ha nem kellene minden ilyen esetben testületi ülést tartani, ezért próbáljunk valami rugalmasabb megoldást találni. Végül is többféle variáció felmerült. Ami le lett írva, elég jól kezelhető megoldás. Amennyiben vis major helyzet áll elő, három fő van kijelölve arra, hogy közösen áttekintsék a helyzetet. Nyilván meg kell nézni az igény jogosságát, stb. A három fő együttesen tud lépni, és természetesen a következő testületi ülésen az intézkedésről tájékoztatni kell a képviselőket. A polgármester úr, PVB elnöke és a hivatal pénzügyi csoportvezetője kapna felhatalmazást arra, hogy közösen vizsgálva a vis major helyzetben pénz átutalásról döntsenek. Bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésként a határozati javaslathoz, hogy legyen benne „együttes elkészítését és aláírását követően…” Ezt a bizottság egyhangúlag támogatta.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Vis major helyzet az is ha a három főből valaki akadályoztatva van. 

Girasek Károly képviselő: Azért ez nem úgy működik, hogy délelőttről délutánra már intézkedni is kell. A költségvetést ez a 3 ember nem módosíthatja. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a vis major helyzet kezelésére vonatkozó kiegészített határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

99/2011. (V.04.) számú Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. esetleges vis major helyzetének kezeléséről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az intézmény biztonságos működtetése érdekében felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, Dr. Szájbely Ernő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökét és Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezetőt, hogy az esetlegesen kialakult vis major helyzetben a kialakult helyzetet részletesen ismertető feljegyzés együttes elkészítését és aláírását követően támogatás átutalásáról intézkedjenek. Az átutalt támogatásról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
Határidő: felmerülést követően azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető


5.) számú napirend
Rét-Invest beadványa

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Több vélemény is elhangzott a bizottsági ülésen. Volt aki azt mondta, hogy a költségek ki lettek fizetve, a leállításról döntöttünk, nem a felfüggesztésről. Elhangzott, hogy a kivitelezőt fel kellene szólítani, hogy az otthagyott törmeléket el kellene szállítani, az az Ő dolga lett volna. A szerződésben van néhány lényeges pont. Pl. A kötbér köteles határidő a szerződés szerint 2010. október 9-e. Ekkorra kellett volna befejezni az urnafal, illetve előtető építésének. Az építkezés október végén lett leállítva. A másik, hogy a szerződés tárgyát képező feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a vállalkozó a munkát a szerződésben írt határidőre, a vállalt minőségben elvégzi. Ez sem történt meg. Felmerült ugyanakkor egy olyan is, hogy a záró rendelkezések között van olyan mondat, hogyha a szerződés valamely előírása érvénytelen, vagy azzá válik, a felek azt újra tárgyalják, a szerződés további része érvényben marad. Itt annak idején a műszaki ellenőr felmérette azt a tevékenységet, munkát, amit a vállalkozó elvégzett. Az Ő munkadíja, költségei teljes mértékben kifizetésre kerültek az önkormányzat részéről. Felmerült az is, hogy nemcsak a munkadíja, hanem az általa megvásárolt, illetve megrendelt anyagok is ki lettek fizetve. Ezzel kapcsolatosan elhangzott egy olyan, összesen 2.623.948 Ft lett kifizetve a vállalkozónak tavaly, december 16-án. Ebben benne voltak az úgynevezett urnafülkék is. Az átvételt Fejes Zsolt jegyző úr igazolta. Egyik képviselőnek tudomása van arról, hogy a laktanyában a megvásárolt faanyag tárolásra került, viszont a 96 db urnafülke hollétéről nincs tudomásunk. Az átvétel igazolva van, de senki nem tudja, hol vannak. Ennek utána kell nézni. Októberben lejárt a szerződés, a követelés jogtalan. Felmerült a kérdés, hogy a vállalkozót érte-e valamilyen kár? Ő a határidőt nem teljesítette, viszont a építkezés leállításakor minden költség kifizetésre került. Annak idején, amikor az építkezés leállításra került, és a szerződés nem teljesítése is nyilvánvalóvá vált, akkor a jegyző úrnak kellett volna kezdeményeznie a szerződés felbontását. Ez állítólag nem történt meg. Egyrészt a bizottság azt támogatja, hogy Kiss úr igényét ne teljesítse az önkormányzat, Hiszen kötbért is kérhetett volna az önkormányzat október 9. után, ezzel nem élt a hivatal. A határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság. Ugyanakkor szeretnénk kérni, hogy a május 20-i ülésre legyen tájékoztatás arról, hogy mi ennek a bizonyos 96 db urnafülke sorsa, amik már kifizetésre is kerültek. A másik dolog, hogy a szerződés megszüntetése érdekében meg kell tenni a lépéseket. A harmadik dolog, hogy a tervezővel a polgármester úr, illetve a hivatal vegye fel a kapcsolatot és tisztázzuk azt a kérdést, hogy hajlandó-e az áttervezésre, mert ha nem, más irányba kell lépnünk. A határozati javaslat kiegészítésekkel történő elfogadását javasolja a bizottság. 

Jávorka János képviselő: Ragasztott fatartók beszállításra kerültek a laktanyába. A 28 m3 fűrészelt fenyőről nem tudok. Az urnafalak hollétének utána kell nézni. Kérem a polgármester urat, sürgősen lépjünk ez ügyben, mert már itt a május, és áll a munka. 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Amikor Mindenszentek előtt felfüggesztettük az építkezést, volt egy olyan elfogadott javaslat, hogy egyeztetés fog történni szakértők bevonásával. Úgy emlékszem a szakértői bizottság elnökének Bulejka úr lett felkérve. 

Hutter JÁnosné aljegyző: Mindenki másként emlékszik a történtekre. Arról volt szó, hogy szervezünk találkozót a tervezővel. Az utolsó lépés az volt, hogy a tervező asszony fog beszélni a statikussal, és utána tájékoztat bennünket, ki lehet-e venni még egy oszlopot, ettől függ, hogy le lehet-e metszeni a rézsűt. 

Jávorka János képviselő: Először is a tervezőt kell írásban nyilatkoztatni arról, hogy hajlandó-e a tervet átalakítani, mert ha nem hajlandó, akkor egy dolgot tehetünk, stornózunk, és újra kezdjük az egészet. Tervezés, engedélyeztetés stb. Egyik tervező sem fog az előző tervező munkájába belenyúlni, újra kell kezdeni a folyamatot. 

Girasek Károly képviselő: A 264-es határozat rögzíti a teendőket, részben teljesült az. Most a kérelemről kell dönteni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Én felvettem Tömösvárinéval a kapcsolatot, a statikus megkeresését mondta.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Tömösváriné azt mondta, neki van egy statikusa, azzal kell konzultálnia az ügyben. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a vállalkozó kötbér igényét elutasítja, kérem most szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

100/2011. (V.04.) sz. Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Rét-Invest Kft. ügyvezetőjének beadványát megismerte, azonban a beadványban foglalt igényét elutasítja. 
Határidő: értelemszerű
Felelős: aljegyző
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatát hozta:

100/A./2011. (V.04.) számú Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a május 20-i ülésre kéri napirendre tűzni a 96 urnafülke sorsáról szóló, tervező nyilatkozatával kapcsolatos, továbbá a kivitelezésre vonatkozó szerződés felbontásával kapcsolatos előterjesztéseket. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős : polgármester6.) számú napirend
Tulajdonosi hozzájárulás kérés

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottság véleménye, hogy egy jól kidolgozott előterjesztést és határozati javaslatot kaptunk. Fontos, hogy a megvalósulás a határozati javaslat szerint valósuljon meg. Kérelmező közterületen szeretne szépíteni, ezt támogatni kell. A bizottság egyhangú javaslattal támogatja a határozati javaslatot.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatát hozta:

101/2011. (V.04.) sz. Kt. határozat: 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Holhós Jánosné Rétság, Szőlő utca 16. szám 646/2 hrsz-ú ingatlana előtt a telekhatártól a szilárd útburkolatig terjedő, önkormányzati tulajdonban lévő közterületen viacolor burkolat kialakításához hozzájárul, az alábbi feltételekkel:
- Kérelmező a csapadékvíz elvezető árok lefedését csak úgy végezheti, hogy a csapadékvíz akadálytalan lefolyása továbbra is biztosított legyen, az árokba megfelelő keresztmetszetű és teherbírású béléscső beépítése szükséges.
- A Rétság 646/2 hrsz-ú ingatlanról lefolyó csapadékvíz elvezetésére az ingatlan előtt víznyelőt kell létesíteni.
- A csapadékvíz elvezető árok tisztántarthatóságát biztosítani kell. A rendszeres tisztítás és karbantartás az ingatlan tulajdonosának a feladata.
- A kivitelezés során a közút állagát veszélyeztetni nem szabad, az esetlegesen keletkező károkat az építtető köteles saját költségén helyreállítani.
- A burkolat kialakításának minden költsége a kérelmezőt terheli, a kivitelezéssel a fenntartással és esetleges helyreállítással kapcsolatban az önkormányzattal szemben követeléssel nem élhet.
A képviselő-testület hozzájárulása a burkolat kialakításával kapcsolatosan esetlegesen szükséges más hozzájárulások és engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
Határidő: 2011.május 15.
Felelős: polgármester


7.) számú napirend
 Irodabérletre vonatkozó kérelem

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság tárgyalta a kérelmet. Egy 16 m2-es helyiséget szeretne egy cég bérelni a Polgármesteri Hivatalban. Felmerült, hogy a hivatalban további átszervezések is várhatóak, nem lenne célszerű, hogy a vállalkozás céghelye a hivatalba kerülne bejegyzésre. Egyébként előterjesztés nem készült a napirenddel kapcsolatban. 9 egyöntetű szavazattal a határozati javaslat elutasítását javasolja a bizottság. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Elnézést kérek, hogy nem készült előterjesztés. Pénteken szóban érkezett a kérelem, megkértem a kérelmezőt, írja le. Hétfőn érkezett meg a beadvány. Nem tartanám elrugaszkodott elképzelésnek, ha a Rákóczi u. 32-ben működő intézményben van erre megfelelő helyiség. A befolyó bérleti díj természetesen az illető intézményt illetné. Javasolom, hogy ezt a módosító javaslatot gondoljátok át. 

Dr.Szájbely Ernő képviselő: A napirend szerintem nem erről szól, konkrét kérelem van, ami arra irányul, hogy a hivatalban szeretnének bérelni helyiséget. Ezen az ülésen más helyiség bérletről nem tudunk szavazni. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Lehetne úgy értesíteni a vállalkozót, hogy a hivatalban nem áll módunkban, de megjelölhetnénk, hogy mit tudunk ajánlani. 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Felmerült bizottsági ülésen, hogy ennek az úrnak Rétságon van lakása, a székhelyet miért nem oda jelenti be?

Girasek Károly képviselő: Én is úgy gondolom, hogy erről most döntést hozni nem tudunk. Elhamarkodott lenne bármiféle döntés, nem látjuk a szerződés-tervezetet stb. Voltak hasonló esetek, amikor már égettük meg magunkat. Ami a kérés, arról kell nyilatkoznunk. Ha lesz róla anyag, tárgyalhatjuk. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Bekérünk szerződés-tervezetet, de egyáltalán el tudjátok képzelni a Rákóczi út 32. sz. ingatlant? Egy olyan értesítést el tudnék képzelni, hogy amennyiben jó az említett ingatlan a kérelmezőnek, adjon be szerződés-tervezetet. 

Girasek Károly képviselő: Ne ajánlgassuk ki a másik ingatlant, ez már üzlet lenne. Kérjen más helyiséget. Azért érdemes a kérelem, mert telephellyel kapcsolatban nyilatkoznunk kell. Ott nem egyszerű a bérlet felbontás sem, mert a székhely itt marad. Nincs miről dönteni jelen esetben. 

Jávorka János képviselő: Ne ajánlgassunk ki címeket, nem tudni a kistérséggel, középiskolával mi lesz a jövőben. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosító javaslatot, miszerint kínáljuk fel alternatívának a Rákóczi út 32. sz. ingatlanon belüli helyiséget.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőfi Zoltán polgármester módosító javaslatát a Rétság, Rákóczi út 32. számú ingatlan bérletének felajánlásáról 2 igen, 3 nem, és 2 tartózkodás szavazattal nem fogadta el. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a PVB javaslatával egyetért most szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen , és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

102/2011. (V.04.) számú Kt. határozat:
A képviselő-testület a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslatával egyetértve Széles Zoltán rétsági lakos kérelmét, a Polgármesteri Hivatalban történő helyiség bérletre vonatkozóan elutasítja. 
Felelős : polgármester
Határidő: május 31.


8.) számú napirend
 Törvényességi észrevétel

Hutter Jánosné aljegyző: Az előzmény az volt, hogy az április 15-i ülésen a 14/2011. és 15/2011. sz. határozatot törvényességi észrevétel alapján vitatta meg a testület. Akkor az a döntés született, hogy a törvényességre vonatkozó észrevételt a testület elfogadta, és visszavonta a 14/2011. sz. határozatát, ami a Non-profit Kft. ellenőrzésére vonatkozott. A másik határozatot viszont, ami a Non-profit Kft. közgyűlésébe szóló delegálásról szól, 3:3 arány alakult ki a szavazásnál, így a beterjesztett határozati javaslat nem került elfogadásra. Ennek alapján a 15/2011. –es határozatot vissza kellett a mai ülésre hozni, döntés céljából. Két határozati javaslat volt, amiben az április 15-i ülésen nem született döntés. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A PVB akkori javaslata alapján a határozati javaslat „B” változatát kell szavaztatni. 

Girasek Károly képviselő: Egy módosítást javasolok, április 30-át határidőnek nehéz lenne tartani.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Ha a törvényt elolvassuk, egyértelműen kimondja, hogy a települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet. Nincs odaírva, kinek a megbízása alapján, ez viszont következik a 9.§-ból. Ide a törvényhozónak azt kellett volna beírnia, hogy a polgármester megbízása alapján a képviselő képviselheti a képviselő-testületet. Nem írja ez a törvény azt, hogy ez egyszeri, eseti megbízás lehet. Mi ennek a törvényhelynek az alapján gondoltuk azt, amit gondoltunk. Én is úgy gondolom, hogy nem érdemes ezt visszavonni, kíváncsian várom a végeredményt. A Kormányhivatal nagy valószínűséggel bírósághoz fog fordulni, ahol el fogják dönteni, hogy ezt a törvényt hogyan kell értelmezni. Indokolni kell az elutasítást, ez az indok. Nem írja le törvény egyértelműen a helyzetet. 

Majnik László képviselő: Szakértői vélemény: Az Ötv. 12.§. 82. bek. b.) pontja lehetőséget biztosít ugyan az önkormányzati képviselőnek, hogy megbízás alapján képviselhesse a testületet, ám ez a meghatalmazás minden esetben konkrét, nem helyettesíti a polgármester általános képviseleti jogát. Konkrét? Konkrét. Erre az esetre szól? Igen. Tehát ez alapján sem lehet törvénysértő a határozat. A szakértő sem úgy fogalmazott, hogy egyértelmű legyen.

Girasek Károly képviselő: Lényeges kimondani, hogy Majnik úr nem a Képviselő-testületet képviseli, hanem az önkormányzatot ebben az esetben. Az önkormányzat képviseletére a képviselő-testület adhat megbízást, mint ahogy adott ügyvédnek, kuratóriumi tagnak stb. Hát akkor ügyvéd sem képviselhetné az önkormányzatot a bíróságon. Ugyanis a cégbejegyzésnél az önkormányzat a tagja a Kft-nek, nem a képviselő-testület. Nagyon fontos kérdés. A másik, amit Laci is említett, hogy a megbízásnak konkrétnak kell lennie. Ennél konkrétabb megbízást nem tudunk adni, esetleg akkor, ha beleírjuk, hogy igennel, vagy nemmel szavazzon. 

Hutter Jánosné aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 ellenszavazattal meghozta alábbi határozatát.

103/2011. (V.04.) számú Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal TOR/38-57/2011. számú törvényességi észrevételét megismerte, és az észrevételben foglaltakat megvizsgálva 15./2011. számú határozatát fenntartja. A határozat indoklását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. tartalmazza, mely szerint:
” 9. §.(1)”…az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.”
„19. §.- (2) a települési képviselő….d.) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet”
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 10.


9.) számú napirend
Egyebek

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Röviden ismertettem a bizottsági ülésen Becsó Zsolt úr levelét. Elhangzott, hogy a bejárást biztosítani kell a Megyei Önkormányzatnak, még akkor is, ha ez a bizonyos területcsere nem bonyolódik le. Szerencsés lenne a helyzet rendezése. A Megyei Önkormányzat felé azt kellene jeleznünk, hogy az világos, hogy a különböző területfelmérések, bejegyzések költsége minket terhelne, ugyanakkor a 120 m2 területet nem pénzért értékesítené az önkormányzat számára. Kérés a polgármester felé, hogy erről a témáról készítsen előterjesztést, amit a képviselő-testület megvitat, és annak az eredménye kerülne továbbításra. Az idő ebben az esetben nem sürget bennünket.

Mezőfi Zoltán polgármester: Egy levelet addig is megfogalmazhatnánk, ami tartalmazza, hogy az önkormányzatunk vállalja a területrendezéssel kapcsolatos költségeket. Kérni lehet tőlük, de nekik is van vagyonrendeletük. 

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Hozzuk vissza a témát véleményem szerint. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslatom, hogy fogalmazzunk úgy, hogy számukra is érthető legyen, hogy mi ebben a dologban vállaljuk a kötelező költségeket, akkor térítésmentesen megkapjuk a területet. 

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az épület vonatkozásában annyi lenne a logika, hogy az ő tulajdonuk, de ha mi nem ürítjük ki az épületet, nekik egy holt tőke, amivel nem tudnak mit kezdeni. 

Girasek Károly képviselő: Annyit mondanék, hogy több állampolgár keres meg közterületi gonddal. 15-e után, ha lesz városgondnok, majd Őt fogom ostromolni. Tanácsnoki jogkörömben szeretném elismerésemet kifejezni a Művelődési Központnak, és minden civil szervezetnek a Majális megszervezéséért. A helyszín jó volt, a műsor is színvonalas. Civil szerveződésben kitakarításra került a helyszín, követendő példa. Azt nem is részletezem, hogy 2 emberrel 10 ember munkáját nagyon nehéz elvégezni, volt aki az autójában töltötte az éjszakát, hogy a színpadnak nehogy baja essék. A Rétság.hu is tartalmaz tudósítást, mivel városi ünnepség volt. 

Hegedűs Ferenc képviselő: A járdán lévő virágtartókkal valamit kezdeni kell, ültessünk bele, mert ez szégyen. Nincsenek tisztában az emberek, hogy a kommunális adó maradt-e, ha igen, mennyi? Valamint mennyi lesz a szemétszállítási díj? Negyedévre megkapták a 3 eFt-ról a csekket, e szerint 12 eFt a szemétszállítás, plusz a kommunális adó?

Hutter Jánosné aljegyző: A kommunális adó összegében nem történt változás. Eddig a szemétszállítást fizette az önkormányzat, nem volt lakossági hozzájárulás tulajdonképpen. 

Girasek Károly képviselő: Ha az önkormányzatnak több pénze lenne, többet átvállalhatna. 

Hegedűs Ferenc képviselő: Mit tesz az önkormányzat ezért a kommunális adóért?

Girasek Károly képviselő: Pl. kátyúzza az utakat.

Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető: Jóval nagyobb összeget is kiróhat az önkormányzat kommunális adó címen. Sajnos a költségvetésben nem látom a forrását az adó eltörlésének. 

Girasek Károly képviselő: Ha nem kellene a járóbetegre 40 milliót költeni, vagy ki tudja mennyit, akkor lehetne elengedni a kommunális adót. 150 millió forint hiányt hoztunk át erre az évre. A hiteltörlesztést és egyéb kötelezettségvállalások, össze lett számolva az összeg. Nyilván az előző testületnek joga volt így dönteni, hogy felelősen döntött-e, az más kérdés. Jelentős hiánnyal van terhelve ez a költségvetés. Meg kell osztani a terheket, a lakosoktól is kicsit többet kell elvárni. Így is helyettük fizetjük a szemétszállítást, az Alkotmányban az van, hogy aki szemetel, szennyez, az fizeti az összes költségét az elszállításnak. Ez törvény, nem kell az önkormányzatnak átvállalnia a szemétszállítást. A mi önkormányzatunk most 15 eFt-ot hozzátesz, összességében 15 millió forintot. Nincs több pénzünk hozzátenni. Meg kell próbálni a közbeszerzést, véleményem, nem sokkal járunk jobban, de meg kell próbálni. 

Jávorka János képviselő: Már tavaly is támogatta a családokat az önkormányzat vastagon a szemétszállítás terén, sőt egy az egyben átvállalta. A közvélemény ezt betudta a kommunális adóba. A probléma onnan indul, hogy a járóbeteg központos, és a városközpont rehabilitációjából eredő kérdések hitelfelvételre szorították az önkormányzatot, ami az idén fog lecsapódni. A költségvetés nem teszi lehetővé, hogy a szemétszállítási díjat az önkormányzat egy az egyben átvállalja. 

Hegedűs Ferenc képviselő: Az emberek nem értik miért merülnek fel ezek az újabb horribilis összegek a járóbeteggel kapcsolatban. 

dr. Szájbely Ernő képviselő: Nekünk képviselőknek kell, hogy ismerjük a költségvetést. Nem igazán kellene egyénenként tenni olyan megjegyzéseket, ami hergelné a kedélyeket. Amennyiben döntenénk, hogy csökkentsük a kommunális adó mértékét, a másik oldalon mindjárt kell mondani, mi az, amit hagyjunk el. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kátyúzásra bruttó 1.250 eFt van tervezve. Kértünk ajánlatot a Jászteleki utcára. A hivatal bejáratánál is van probléma. A részletekbe nem mennék bele. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Holnap a gyámügyeseknek Balassagyarmatra, 25-én az aljegyzőnek kell mennie Salgótarjánba Munkaügyi Bíróságra. A benzin pénz fogyóban, kérésem, hogy a jegyző be nem járásából fakadó km. pénzt megkaphassuk. 

Girasek Károly képviselő: Ha kis megtakarításunk van, annak több helye is lenne, de el tudom képzelni, hogy valami szolidabb mértékű költségnövekedést, két komoly feltétellel. Egyrészt, hogy tényleg legyen takarékosság, az úgy nem működik, hogy ugyanannyit megyünk, mint előző évben. Legfeljebb negyedév múlva azt mondjuk, hogy elfogyott a pénz. Nem kell pl. minden miskolci dologra elmenni. Több más megoldás is van, hogy kapcsolatot tartsunk. A másik feltétel, hogy szigorúbban kell dokumentálni, aláíratni a menetleveleket. Ezt a javaslatomat a testület nem fogadta el, pedig valahogy mégis ellenőrzöttebbé kellene tenni az utakat. Nem gondolom, hogy felesleges utak lennének, hogy nem oda megy a polgármester, ahova mondja, de van, ahova nem kell elmenni. Hajlandóságomat kis mértékben kifejezem, de két helyen van a költségvetésben pénz, egy a polgármesternél, egy a hivatalnál. Meggyőződésem, hogy a hivatalé nem fogyhatott el. A polgármesteré elfogyott, és már használja a hivatalét is. Május 20-ra erre egy előterjesztést kell írni, és megvitatni, ha van forrás, szigorú mértékben el lehet fogadni a kérést. 

Jávorka János képviselő: A jól megrendezett majálisra 350 eFt volt a költségvetésben. Az ingyenesen kiosztott ebéd 178.500 Ft-ba került, a mobil WC-k 40 eFt-ba, plusz a terület rendbetétel. Összesen 258 eFt-ba került, erre mondhatom, hogy elkölthettem volna mind az összes 350 eFt-ot, de nem költöttük el, mert megpróbáltunk jól gazdálkodni ebben a kérdésben is. A takarékosságot valahogy így tudnám elképzelni. 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: A múlt héten voltam egy orvosi sürgősségi konferencián, ahol szó volt a szakmai elvárásról, célokról. A dilemma az volt, hogy a célokhoz igazítjuk a lehetőséget, vagy a lehetőségekhez a célokat. Ugyanakkor ott vannak a szakmai , lakossági elvárások, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Úgy látom, a célokat igazítjuk a lehetőségeinkhez. Ez elég szomorú. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Na most hogy mehessünk a hivatali autóval addig, amíg az előterjesztés el nem készül? 

Girasek Károly képviselő: Annyira elfogyott a pénz? A ténylegesen halaszthatatlan ügyeket intézni kell, oda el kell menni. Lehet azt tudni, hogy az év első négy hónapjában mennyivel kevesebb a km futás, mint az előző év első négy hónapjában? 

Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető: Nem igazán volt kevesebb a gépkocsi futása. 

Girasek Károly képviselő: A km szerint az első négy hónapban nem látszik a takarékosság. Meggyőződésem, hogy egy része a hosszú utaknak kihagyható. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Május hónapban a Honvédelmi Törvényből fakadó olyan gyakorlatok lesznek, hogy biztos több száz km-re fog rúgni. Ezt nem fogom tudni kikerülni, mint Helyi Védelmi Bizottság elnök. Próbálom összehangolni, hogy elvigyenek, de ez nem minden esetben fog sikerülni. 

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Ezt a kérdést valóban lehet rugalmasan kezelni, mindig az indokoltságot kell vizsgálni. Az téma sem lehet, hogy hivatalos ügyben a gyámügyes, vagy az aljegyző ne jusson el valahova. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem ugyanaz, ha én egyedül elmegyek Salgótarjánba reggel 8-tól, délután 3-ig, mintha az ügyintéző a négy órás sofőrrel teszi ezt meg. A négyórás sofőr reggel 6-tól dolgozik, és este 6-kor teszi le az autót. A tisztán látás tükrében szeretném, ha ezt is méltányolná a testület. Megértem, hogy nem kell mindenhova elmenni, de nagyon nehéz oda nem elmenni, ahol szavazni kell. 

Girasek Károly képviselő: Tudok több esetről, ahol szavazni kellett volna, polgármester úr mégsem ment el. Pl. szemét ügy. Alaposan megindokolt előterjesztést kell a május 20-i ülésre előterjeszteni, arról van mit beszélni. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, a nyilvános ülést bezárta. 

Kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester sk.
˙
Fejes Zsolt
jegyző sk.
˙
Girasek Károly
jegyzőkönyvi hitelesítő
Majnik László
jegyzőkönyvi hitelesítő

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-