Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (V.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen 
módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2011.05.05
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló többszörösen módosított 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) 5. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 5. sz. melléklete 4. §. 2) 3) bekezdése és 5 §-a helyébe a következő lép:

(2) A hivatal belső tagozódása
a) Igazgatási csoport
b) Pénzügyi csoport
c) Városüzemeltetési csoport
d) Okmányiroda
e) Gyámhivatal
f) Építéshatóság
(3) A (2) bekezdés b) c) d) és e) f) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású csoportvezetők állnak. 
5. § (1) A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Polgármester
1
Jegyző
1
Aljegyző
1
Igazgatási Csoport
 
- szociális és gyámügyi igazgatási ügyintéző,
1
- anyakönyvi és általános igazgatási ügyintéző 
1
- asszisztens (Mt)
1
- iktató
1
Összesen:
4 fő 
Pénzügyi Csoport:
 
- csoportvezető
- adó ügyintéző
1,5*
- költségvetési, személyügyi és pénztáros ügyintéző
3,5* 
Összesen 
Okmányiroda (körzeti feladat) 
 
- okmányiroda vezető, ügyintéző
1
- okmányirodai ügyintéző 
4
Összesen
5
Gyámhivatal (körzeti feladat)
 
gyámhivatal vezető
1
- gyámhivatali ügyintéző
2
Összesen:
3
Építéshatóság (körzeti feladat)
 
építéshatósági csoportvezető
1
építéshatósági ügyintéző
2**
Összesen:
3
Mindösszesen:
24
előzőből: körzeti feladatellátás
12
   
Városüzemeltetési Csoport (Mt)
 
városgondnok
1
- szakmunkás 
2
- gépkocsivezető 
1,5
    karbantartó
1
- autóbuszvezető/temetőgondnok
1
- takarítók 
2,5
összesen: 
9
Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 
33***
Előzőből köztisztviselő: 21 fő
*1 álláshely megszüntetésére az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 30.napon kerül sor.
**1 álláshely megszüntetésére az ügyintéző tartós távollétének megszűnését követő 30.napon kerül sor.
*** adó és pénzügy ügyintézői, valamint építésügyi ügyintézői létszám megszüntetését követően 31 fő"
2. § A rendelet 5. sz. mellékletét képező Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
"9 § A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt.193./R § hatálya alá tartozó dolgozók tekintetében a jegyző, a Kjt. hatálya alá tartozó dolgozók valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében a polgármester gyakorolja. A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztása a városüzemeltetési tanácsnok bevonásával és a Szociális Bizottság véleményezésével történik."
3. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba
-
Rétság, 2011. május 04.
-
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
A rendelet 2011.május 05-én kihirdetésre került:
-
-------
Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-