Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(V. 05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többszörösen módosított 
15/2004.(X.04.) rendelet módosításáról


2011.05.05
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 18.§ (1) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többszörösen módosított 15/2004.(X.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 8.§ 4) és 5.) bekezdése helyébe a következő lép:

"4) Ingó és ingatlan vagyontárgyak határozott vagy határozatlan időre adhatóak bérbe. A határozott idejű bérleti jogviszony időtartama a földhaszonbérlet esetén a 3 évet akkor haladhatja meg, ha ahhoz a képviselő-testület hozzájárul.

5) Az önkormányzati intézmények vezetői az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön belül a használatukba adott termeket, eszközöket alkalomszerűen hasznosíthatják. Egyéb esetekben a bérbeadásról a képviselő-testület dönt."

2. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.-

Rétság, 2011. május 04.
-
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
A rendelet 2011.május 05-én kihirdetésre került:
-
-------
Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-