Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. június 28. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, az a szerkesztő megjegyzése. A jegyzőkönyv a kapcsolódó anyagokkal  utólagos kommentárral, 
videofelvételekkel hamarosan kiegészítésre kerül!
-Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Jelen vannak: Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző,  Dósa Lászlóné jegyzőkönyvvezető,  Makrai Piroska aljegyző, Vargáné Fodor Rita pénzügyi csop. vez.,  9 fő vendég 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Dobos Attila képviselő később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Napirend előtt: 

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.
2./ Tájékoztató a két ülés között időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: 2007. június 12-i tárgyalással kapcsolatosan két kérdésem lenne. Mielőtt lépünk, egyeztettünk-e a balassagyarmati kórházzal, hogy mit szeretnénk a váci kórháztól? A másik kérdésem pedig, ha Váchoz tartozunk kórház szempontjából, mit várunk a Balassagyarmati kórháztól? Mit sikerült eddig egyeztetni, és megtörtént-e a lakosság tájékoztatása? 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Balassagyarmat igazgatójával egyeztettem ennek a témának kapcsán. A sürgősségi ellátás nagyon zavaros téma. Jövő héten kapom tájékoztató jelleggel írásban, hogy milyen sürgősségi ellátást végezhet a váci, és milyen sürgősségi ellátást végezhet a balassagyarmati kórház, mi a beutalás rendje. Az egyeztetést követően Interneten közzé fogjuk tenni, hogy egyes települések hová tartoznak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A nem sürgősségi ellátás szempontjából a váci kórház -megállapodás hiányában is - a háziorvosok által beutalt járó betegeket fogadja. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A rétsági lakosok a TV-n keresztül értesülnek a betegellátásról. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem csak Vác láthat el sürgősségi esetet, hanem Balassagyarmat is. Továbbra is megmarad az, hogy Balassagyarmatra kerüljenek a betegek Rétságról, és vonzáskörzetéből. Legfőbb kérdés ne Salgótarján legyen a sürgősségi betegellátás. 
Jávorka János képviselő: A polgármester úr május 31-én a Napelem Gyár vezetőivel folytatott tárgyalást. Hány fő rétsági mérnököt és operátort sikerült felvenni a cégnek? 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A Napelem Gyárnak két vezető alkalmazottja van. Július második felében kezdik el a létszám feltöltést. Csúszások történtek a gépek telepítésével. Körülbelül 20 főt vesznek fel először, és utána szeptember végén és október elején a tervezett létszámot 120 főig növelik az év végéig. 
Majnik László képviselő: Nem szerepel a beszámolóban. Azt hallottam, hogy a Gibbs-Hungary Kftnél komoly problémák vannak, és esetleg csőd helyzet alakulhat ki. Hivatalosan mit tudunk erről? 
Mezőfi Zoltán képviselő: Hivatalosan utána járunk, és a kérdésre 15 napon belül választ adunk 
Jávorka János képviselő: Rövid pontosítást szeretnék. A június 13-i Kistérségi társulási ülésen a polgármester úr úgy fogalmazott, hogy létrehozta a kistérségi társulás a Logopédia és Gyógytestnevelő társulást. Helyesen így van: egységes pedagógia szakszolgálatot hozott létre. 
Dr. Dobos Attila képviselő megérkezett. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A kistérségnek és az intézményeknek várható költségcsökkentéskihatásai lesznek, a Rétági Általános Iskola és a programban résztvevő környező Általános Iskolák számára is. 
A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatást a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
  
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.
Mezőfi Zoltán polgármester: A munkatervben szereplő „Beszámoló a rendőrkapitányság tevékenységéről” című napirend levételét javasolja a rendőrkapitány hivatalos akadályoztatása miatt. A beszámolóra a következő testületi ülésen kerül sor. 
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 
- Napirend Előterjesztő
1./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (XII.29.) számú – Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló – rendeletének módosítása Huszár Zoltán jegyző
2./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (II.16.) számú – Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló – rendeletének módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Beszámoló a polgárőrség tevékenységéről Jávorka János 
a Polgárőr Egyesület Elnöke
4./ Tájékoztató a Városi Könyvtárban végzett szakfelügyeleti vizsgálat eredményéről Mezőfi Zoltán polgármester
5./ Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei hatályos szerződéseiről Mezőfi Zoltán polgármester
6./ Oktatási Intézmények osztályok, csoportok és pedagógus létszám meghatározása Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Ügyvédi megbízás lehetősége Mezőfi Zoltán polgármester
8./ A napközi konyha működésének gazdaságossá tételének lehetősége Huszár Zoltán jegyző
9./ Döntés a volt honvédségi laktanya egyes épületeire benyújtott vételi ajánlatokról  Huszár Zoltán jegyző
10.) Település rendezési terv módosítás – kiegészítés a volt honvédségi objektum 356/26 hrsz-ú területre vonatkozóan Huszár Zoltán jegyző
11.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2007 (V.3.) számú határozatának módosítása Huszár Zoltán jegyző
12.) Az önkormányzati tulajdonban lévő garázsok értékesítési lehetősége Mezőfi Zoltán polgármester
13.) Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola működési költségeihez hozzájárulás kérése Mezőfi Zoltán polgármester
14.) Intézményi kérelmek Huszár Zoltán jegyző
15.) 6 hónap időtartamot meghaladó bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárulás kérése Mezőfi Zoltán polgármester
16.) Általános Iskola felújítási pályázat előkészítése Holman Ferenc igazgató
17.) Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
18.) Egyebek -

Jávorka János képviselő: A meghívóval kapcsolatban az egyebekben kívánom elmondani a véleményemet. 

Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a napirendekkel és általános bevezetésként itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

1./ Rétság Város önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (XII.29.) számú – Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló-rendeletének módosítása. 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: A működési szabályzat módosítását 7 igen szavazattal javasolja a bizottság elfogadásra. 
Jávorka János képviselő: A szervezeti és működési szabályzat módosításához van egy frappáns kis észrevételem. Hivatkozva a szervezeti és működési szabályzat 55.§.(3) bekezdésére, ami úgy szól, hogy a polgármester feladat és jogkörét határozza meg. A polgármester a képviselő-testület döntését szerint a saját önkormányzat jogköréből irányítja a hivatalt. A második francia bekezdése, a jegyző javaslatával előterjesztést nyújthat be a képviselő-testület a hivatal belső szervezet tagozódására, ügyfélfogadási rendjének meghatározására.  A szépséghiba az, hogy maga a tartalma arról is megvan a saját véleményem, mint az előterjesztő jegyző úr SZMSZ szerint az előterjesztőnek e szerint a polgármester. Az egyebekben még fogok szólni a SZMSZ-ről, pontosan azzal a céllal, hogy ha lehet kérni vissza, már többször hangsúlyozom a szervezet törvényes szabályzat tervezet. Ez csak figyelemfelkeltés. Ezt szerettem volna elmondani azért, hogy ha mi nem tartjuk be a megfelelő szabályokat a ránk vonatkozó szabályokat, akkor más, hogy fogja betartani. Magával a tartalmi javaslattal alapvetően a jegyző és a polgármester fogadóórájáról szól. Jó lett volna, ha akkor kerül előterjesztésre magát a szervezeti és működési szabályzat módosítását előző testületi ülésen tárgyaltuk. 
Jávorka János képviselő: Kiegészítésem lenne. Szeretném, ha a hozzászólásom jegyzőkönyvbe szó szerint kerülne rögzítésre, ugyan is azt tapasztaltam az elmúlt az utolsó jegyzőkönyvnél, hogy amit legalább is én elmondtam testületi ülésen, hozzászólásom, kérelmem, javaslatom, nem teljesen tükröződik az elhangzottak a jegyzőkönyvben. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkérjük a jegyzőkönyvvezetőt, hogy szó szerint kerüljön rögzítésre, különös tekintettel arra, hogy a képviselőnek külön kell kérnie, hogy szó szerinti rögzítés történjen. Ez most megtörtént. Eddig ez nem történt meg. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Rétság Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2006.(XII.29.) számú – Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló – rendeletének módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi rendeletét.   
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

2./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (II.16.) számú – Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló – rendeletének módosítása. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Véleményként hangzott el, hogy minden plusz pénz kerüljön fejlesztésre, elkülönítve. Amennyiben a hitelt megemeljük, esetleg fel is kell venni, akkor növekedni fog a kamatkiadás. A vizitdíj miatt miért nem emelkedett a bevétel az idevonatkozó szakfeladaton, a válasz az volt, hogy az időarányos bevétel nem tette indokolttá a módosítást. Nem tükrözi a költségvetés módosítása a CISZ ház költségeinek csökkentését, például a fűtés, telefonköltség terén. A válasz az volt, hogy több hónapos folyamat eredményeként a TIGÁZ most csökkentette az átalányt, a telefonnal kapcsolatban pedig nem született döntés. Egyébként a telefonra csak alapdíjat fizet az intézmény. Módosító javaslat: 2006. évről adóerő képesség miatt visszajáró 10.420.000 Ft kerüljön fejlesztési tartalékba a működési hiánnyal szemben. A módosító javaslatot 4 igen, 2 tartózkodás, 1 ellen szavazattal fogadta el a bizottság. Eredeti rendelettervezet 6 igen, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A vizitdíjjal kapcsolatosan nem értem a kérdést pontosan. Hová kerül a vizitdíj? 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság: Volt olyan képviselő, aki megkérdezte, hogy esetleg annak nem kellene-e szerepelni egy újabb bevételként. Ez szerintem a könyvelés jobban tudja, hogy ennek milyen formája van. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy maradhatna, ahol ez a bevétel keletkezett.Úgy kellene módosulni, hogy év végén legyen eldöntve. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Valamikor július végén lesz elszámolás és év végén. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Egyáltalán mekkora ez az összeg, másik pedig az, hogy mi lesz a sorsa, nincsenek egyértelmű válaszok erre. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Éppen ezért nem is firtatta ezt a bizottság. 
Jávorka János képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy az egyéb kiadások rovatban szerepel a lakossági szemétszállítás, eredeti előirányzatának 7.200.eFt tervezése elmaradt. Miért maradt el? A másik, az egyéb kiadásban szerepel az újévi köszöntő reprezentációs kiadása 68.000 Ft. Ez mikor lett kifizetve? 
Huszár Zoltán jegyző: A második részét a kérdésnek még egyszer kérném. 
Jávorka János képviselő: Az újévi köszöntő reprezentációs kiadása 68.000 Ft mikor került kifizetésre? 
Huszár Zoltán jegyző: A kérdésed első részére válaszolva a lakossági szemétszállítás eredeti előirányzatának tervezése elmaradásának talán kapkodás lehetett a következménye. Én úgy vagyok informálva, hogy a költségvetés tervezésekor, előkészítésekor talán fél napja volt a polgármesteri hivatalnak, hogy a bizottsági módosításokat a rendelettervezeten, az előterjesztésre kerülő rendelettervezeteken átvezesse. Ez ennek a kapkodásnak a következménye lehetett. Az eredeti előterjesztésben még szerepelt, aztán az elfogadott rendeletben pedig már nem valami oknál fogva. Sajnos ezt kénytelenek vagyunk betervezni. Az új évi köszöntőre reprezentációs kiadás 68.000 Ft-ja februárba került kifizetésre. 
Jávorka János képviselő: A jegyző úr áprilistól van a hivatalban, erről nem tehet. Magyarázkodás kicsit kínos dolog. Különböző bizottságokon átment ez a költségvetés magam is hibásnak tartom magam, nem vettem észre. Furcsa, hogy ilyen jelentős tétel kimarad a költségvetésből. Itt dobálózunk a számokkal és növeli a hiányunkat. Még furcsábbnak találom, hogy újévi köszöntő februárba került kifizetésre. A polgármester úr az újévi köszöntőt úgy vezette elő a jegyzőkönyvben, a nyomait nem találtam, hogy annak a költségét a rétsági vállalkozók adják össze hasonlóan az előző évihez. 
Örvendetes, hogy a rétsági vállalkozók ilyen rendezvényhez támogatást adnak. Furcsa, hogy most július 28-át írunk, most találkozunk ezzel a tétellel. Hogy takarékoskodunk? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés is egyúttal? 
Jávorka János képviselő: Kérdés és vélemény is. Takarékoskodni kell és most 68.000 Ft kiröppent a kasszából és 7.200eFt nincs fedezet. Következetes munkát kellene végeznünk. Valahogy nem jól mennek a testületben a dolgok. 
Majnik László képviselő: Jobb odafigyeléssel az ilyeneket a jövőben el kell kerülni. Nagyságrendekre szeretném felhívni a figyelmet. A főösszeg módosult 711.159.000 Ft. Az év elejéről indultunk 
658.000.000 Ft –ról. Tavalyi költségvetésünk 585.000.000 Ft. Nagyságrendekre hívom fel a figyelmet. Ha olyasmiről beszélünk, hogy hiány nincs pénz meg hová kell vegyük figyelembe az évek során lassan 4-5 évvel ezelőttihez képest duplájánál tartunk a költségvetésben. Feladatok jönnek, a pénzek pedig csak csorognak a központi költségvetésből. De rengeteg olyan tartalék van a költségvetésben, amire majd a továbbiakban jobban odafigyelni lehet. Adóerő képesség miatti visszatéréssel kapcsolatban 10.000.000 Ft jó lenne, ha azonnal a fejlesztési alapra kerülne és ne is használjuk másra. Mindnyájan tudjuk, hogy ez a pénz ez csak akkor lesz, ha ténylegesen lesznek, mert csak papíron fog szerepelni. Kb.50.000.000 fejlesztési tartalék, ami jelenleg is van, az lesz 10.000.000 Ft-tal több. De a működésre ugyan úgy hitelt kell akkor felvenni. Itt azt kell meggondolni, hogy melyikkel jövünk ki olcsóbban. 
Gál Gábor képviselő: Az odafigyelést évekkel ezelőtt is kb. ezzel a hangsúllyal kellett volna képviselni. 
Jávorka János képviselő: Nem akarok személyeskedni. Nem visszaforgatnunk kellene, hanem a máról holnapra és a holnap utánnal kell foglalkozni. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem kívánok visszafelé mutogatni, nem szoktam. Tény azonban a 2007. április 1-je előtti időszakban az elénk terjesztett valamennyi költségvetés és költségvetési módosítás agyon volt dicsérve, mint tartalmában, mint számszakilag, mint küllemében. Az április 1-jei dátum a jegyzőváltással kapcsolatos. Soha nem a polgármester készíti el a költségvetést, nem feladata bár felelőssége. Azzal kapcsolatban, amit a Majnik úr mondott ez a költségvetési helyzet nem ebben a ciklusban alakult ki, hanem leginkább a régebbi időszakokra nyúlik vissza. Külön szeretném ismételten a figyelmüket felhívni a képvelő társaimat arra, hogy a működési hitel felvétele és tartozásaink különösen is a laktanya mögötti terület megvételéből fakad. Ez ügyben 90 milliónáltartunk. Mára volt kitűzve az ítélethirdetés amit Tolmácsi önkormányzat az ÁPV Rt-vel ellenünk indított. A bíróság ismételten elhalasztotta az ítélet hirdetést. Nem kell különösen firtatni, hogy miért állunk így a költségvetésben és 68.000 Ft kifizetését megtudnak-e magyarázni nekünk a vezetőink.Inkább a 90 milliót kellene minél hamarább visszaszerezni. És hasonló lépéseket nem tenni a jövőben, hogy ilyen adósságunk legyenek. 
Gál Gábor képviselő: Meglepett Jávorka úrnak a véleménye, mert úgy gondolom, hogy felelős múlt nélkül nem lehet jövőnk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ügyvéd úrtól tudjuk, hogy néhány hónapja tudhattuk azt, hogy ítélethirdetés a fővárosi bíróságon a mai napra várható Tolmács és ÁPV Rt ügyben. A mai napon úgy tűnik,hogy lezárult a tárgyalás de ítélethirdetés jövő héten csütörtökön várható. Úgy érzem ez a 68.000 Ft és kérem a képviselő urat, hogy amennyiben a költségvetés kapcsán stratégiai vagy részletekbe menő felvetése és javaslata van járjon pénzügyi bizottsági ülésre is. Ott kell a javaslatokat megtenni. Javaslattevő és tanácskozási joggal bármelyik képviselő bármelyik bizottsági ülésen részt vehet. Ott kell megtenni a javaslatot itt a testületi ülésen már konkrét módosító indítványok előkészítéssel kerülnek a testület elé. Nem a 2007. évi költségvetés teljesüléséről beszélünk, félidőben vagyunk,hanem egy tervezésről, illetve egy lehetséges éves költségvetésről. Év végén térünk vissza valóban teljesül egy költségvetés azzal a főösszeggel, ami teljesült. Rétság város költségvetése nem haladja meg a dupláját. 
Jávorka János képviselő: Köszönöm a kioktatást. Az önkormányzatra vonatkozó törvény szerint testületi ülésen bármilyen kérdést jogom van feltenni, véleményt mondani, javaslatot tenni. Nem kötelező nekem elmenni a Pénzügyi bizottság ülésére attól függetlenül, hogy nem vagyok tagja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem kioktatásnak szántam, ha nem javaslatnak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (II.16.) számú -az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló –rendeletének módosítása Pénzügyi bizottság javaslata 2006.évről az adóerő képesség miatt visszajáró 10.420.000. Ft kerüljön fejlesztési tartalékba a működési hiánnyal szemben, melyet a képviselő-testület 7 igen 1 ellen 2 tartózkodással elfogadott. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (II.16.) számú - az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló –rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet a pénzügyi bizottság javaslatával kiegészítve a képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi rendeletét.   
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

3./ Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről 
Előterjesztő: Jávorka János a Polgárőr Egyesület elnöke 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: Kérdésként hangzott el, a hangadó kihordásának megszüntetése. Miből gazdálkodik, milyen bevételei vannak a Polgárőrségnek. A Cisz ház használata. Megdicsérték tevékenységüket. Én a magam nevében köszönöm a munkájukat. A bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük meg azt a munkát, amit ezek az emberek végeznek ráadásul úgy is, hogy tiszteletdíj nem jár nekik, illetve nem vesznek fel, hanem még tagdíjat is fizetnek a saját zsebükből. Egész évben saját szabadidejüket feláldozva dolgoznak olyan rendezvényeken is, nem csak éjszaka, amikor igen is szükség van a munkájukra. 
Jávorka János képviselő: Furcsán érzem magam, mivel meghívót nem kaptam, szóban sem jelezte senki, hogy a Pénzügyi bizottság tárgyalja, de örülök annak, hogy foglalkoznak a dologgal. Udvariatlanságnak tartom, hogy nem jelezték részemre, hogy a Pénzügyi bizottság ezt az előterjesztést tárgyalja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretnélek tájékoztatni az SZMSZ szerint minden olyan napirend, ami nem tartozik konkrétan egyik bizottságra sem, azt a Pénzügyi bizottság tárgyalja. Ennek tükrében valamennyi képviselőnek tudnia kell. 
Jávorka János képviselő: Az előterjesztő, ha nincs jelen, akkor nem is lehet tárgyalni a kérdést. A Polgárőr egyesület tagdíjakból, pályázati pénzekből gazdálkodik. A Cisz háznak a használata nem tudom, hogy vetődött fel, bulikat nem rendezünk. Polgári feladat ellátáshoz tartozik, az előtérben van egy szekrényben a felszerelés. Jó lenne, ha az önkormányzat tudna a Polgárőrségnek egy helyiséget adni. Köszönöm a támogatást. A hangadó kihordásával kapcsolatban miért hagyta abba a házhoz szállítást? Decemberi testületi ülésen tájékoztatást adtunk, hogy a tagok többen jelezték, hogy nem érnek rá. Itt nem lehet kötelezni senkit, csak meg kell köszönni azt a munkát, amit eddig végeztek. Itt ilyen zökkenőkkelnem tudjuk a jövőben felvállalni. Április hónapban 2 polgárőr egyesület együttműködési összefogásával megalakítottuk a Rétság Kistérségi Polgárőregyesületek szövetségét. A települések rendezvényeinek támogatására, szorosan együttműködve a városi rendőrkapitánysággal és a balassagyarmati határőr igazgatósággal. Olyan pályázati lehetőségek jelennek meg majd a jövőben előreláthatóan, hogy a szélesebb, nagyobb szervezeti egységeket, szövetségeket támogatják. Rétság város közbiztonsági koncepciójában megjelenik a szlovák határ teljesen nyitottá válása ez problémát fog jelenteni, mely a bűnözést kedvező helyzetbe hozza. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Meg kell védenem a 8 képviselő társamat. Szemrehányó választ kaptam Jávorka úrtól. A 7 képviselő társ minden rosszindulat nélkül, maximálisan elismerte a munkáját és csak beszélgetés szintjén vetődtek fel. Továbbra is jó munkát kívánok. 
Gál Gábor képviselő: Örülök, hogy számos lelkes fiatal segíti a munkát és köszönöm a Polgárőröknek a tevékenységét. 
Fodor László képviselő: Én is benne vagyok ebben a polgárőrcsapatban. Országos szinten sok helyen működik, de ez majd később mikor az önkormányzat jobban tudná támogatni, kellene egy autó ahhoz, hogy lehessen a lopott autók vadászatát, kiszűrését működtetni Rétságon. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Beszámoló a polgárőrség tevékenységéről című előterjesztést, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
72/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárőr Egyesület működéséről, egyesületi tevékenységéről szóló tájékoztatót, azt elfogadja. 
Megállapítja, hogy a Polgárőr Egyesület működése kedvezően hat a város közbiztonsági helyzetére. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Jávorka János elnök
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

4./ Tájékoztató a Városi Művelődési Könyvtárban végzett szakfelügyeleti vizsgálat eredményéről. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Gál Gábor MOS bizottság: A MOS bizottság 5 fővel határozatképes volt. Napirendi pontok elfogadása előtt Jávorka János képviselő úrtól kérdésként fogalmazódott meg, hogy miért a polgármester úr az előterjesztő miért nem közvetlenül az intézményvezető. Válaszként elhangzott, hogy az SZMSZ 24.§-ának (2) bekezdése alapján szabályosan történt az előkészítés, képviselő úr a választ elfogadta. Az aktuális napirendi pont tekintetében vonatkozó és a csatolt szakfelügyelői javaslatban szereplő törvényi hivatkozások, előírások teljes körűségét érintően hangzottak el kérdések és vélemények. Külső ellenőrzések végrehajtását a bizottság pozitívan ítélte meg, hiszen így adott az önértékelés, valamint a visszacsatolás lehetősége. Véleményformálás csak így hiteles, körültekintő, hiszen nem csak a külső ellenőrzés, de a bizottsági tagok is többször méltatták a könyvtár érdemi munkavégzését. Összefoglalásul elmondható, hogy a javítási feltételek megfogalmazása esetében mindenekelőtt a korszerűsítésre kell törekedni. Városi szintet szükséges tükrözni a továbbiakban a könyvtárnak, valamint a kapcsolódó szolgáltatások jellegének egyaránt. Végh József igazgató úr felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvtári munkavégzés nívója a közeljövőben várhatóan csak emelkedni fog, hiszen van beadott és el nem bírált pályázat. Az a pozitív megítélést az előzetes rendkívüli testületi ülésen történt jóváhagyás alkalmával nagymértékben fokozta. Közös cél és elsőrangú kérdés költséghatékonyság mellett a minőség javítása. Ez is egy lépcsőfok a menedzserszemlélet reményében. Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, és egyetértésben köszönte meg a könyvtár kiemelkedő, színvonalas és a város jó hírnevét öregbítő tevékenységét. Példaértékű szakszerű munkájukhoz további sikereket kívánunk. Bízunk a hosszú távú, problémamentes együttműködésben. 
Gál Gábor: Kérésként fogalmazta meg az igazgató úr felé -megelőző bizottsági ülésen is -immár ismételten, hogy a település honlapjára többszöri ígéretének megfelelően, küldjön naprakész információkat a teljesség igényével. Különös tekintettel arra, hogy ez január óta problémás, és nincsenek széles körben propagálva a rendezvények. Nem csak bevételi oldalról közelítve, ha nem a közmegítélés szempontjából is fontos lenne. Kérdezném ismételten Végh József igazgató úrtól, hogy melyik honlapot tekinti az ellenőrzési beszámolóban említett települési honlapnak, teszem ezt azért, mert az önkormányzati portálon nem szerepel semminemű könyvtári ismertető beszámoló, továbbá a január 15-i testültei ülésen azt nyilatkozta az igazgató úr, hogy nem áll kapcsolatban egy másik honlappal, illetve annak üzemeltetőjével. Kérdezem, hogy mi az igazság, illetve van-e mód az említett hiányosság gyors korrigálására és az önkormányzattal történő valóban készséges együttműködésre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Miután tanácskozási joggal itt van közöttünk az intézmény vezetője, megadom a szót az igazgató úrnak. 
Végh József igazgató: Én úgy gondolom, hogy a Művelődési Központunk eleget tesz annak a kérésnek, amit a polgármester úr fogalmazott meg felénk. Lehetőség szerint - akkor a testületi ülésen így fogalmazott - a korábbiakhoz hasonlóan küldjünk tudósítást a városi honlapra. A különbség abból származik, hogy www.retsag.net-nek van tudósítója, aki mindenütt ott van, és mindenről küld. Mi nem küldünk www.retsag.net honlapra anyagot, viszont küldünk a www.retsag.hu–ra ami vagy megjelenik, vagy időnként nem jelenik meg. Sajnálatos módon a május 1-i példa, ahol fényképes tudósítást küldtünk és nem jelent meg egyetlen kép sem. Igen gyakran pontatlanul, későn jelenik meg, hiába kérünk helyreigazítást, lassan változik. Úgy gondolom, hogy itt nem a szándékkal van a gond, hanem a rendszerrel. 
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az igazgató úr nem mondott igazat, hiszen a másik honlapon szerepel az ő nevével fénykép, illetve cikk is.
Jávorka János képviselő: Nagy tisztelettel megköszönöm a Városi Művelődési ház intézményének a
könyvtár vezetésének és a dolgozóinak azt a tevékenységét, amit a szakértői jelentés tartalmaz. A
tudósításhoz kapcsolódóan nem is értem ezt a kérdést. Az igazgató úr küld ide is és oda is, annak csak
örülni kell. A lényeg az, hogy informálva legyen a lakosság. Legfontosabb kérdés, hogy melyik honlapon hogyan, milyen újságban hogyan, ez teljesen részletkérdés. Minél szélesebb információval lássuk el Rétság város lakosságát. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem értek egyet azzal, hogy Rétság Város Önkormányzatának
intézményvezetője nem köteles minden tájékoztatást megadni Rétság város hivatalos honlapján. Elsősorban Rétság város honlapjának köteles minden tájékoztatást és adatot átadni, mint ahogy köteles a hangadóban is megjelentetni. Az után, hogy ő még kinek ad információt ez ügyben, Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik lapban jelenik meg elsősorban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselőasszonynak és a képviselő úrnak a kérdése arra vonatkozott, hogy az információkat igazgató úr saját hatáskörben kiadhatja-e más újságoknak. A kérdés és a felvetés arra vonatkozott, hogy elsősorban a Rétság város honlapján is szerepeljenek legfőképpen abban az esetben, hogy ha más honlapokon bővebben szerepel. Akkor a testület igényli, hogy Rétság Város önkormányzat hivatalos honlapján is ezek a tájékoztatások ott legyenek.
Megköszönjük a könyvtárban végzett alapos munkát, az ellenőrzés semmiféle hiányosságot nem tárt fel, sőt megdicsérte a könyvtárban végzett munkát. Dicsérni kell az intézményben dolgozó szakembert, és az intézmény vezetését. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a „Tájékoztató a Városi Könyvtárban végzett
szakfelügyeleti vizsgálat eredményéről” szóló előterjesztést, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
73/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Könyvtárban végzett szakfelügyeleti vizsgálat eredményéről készített előterjesztést. Felkéri a könyvtár vezetőjét, hogy a jövőben is az elért magas szakmai színvonalon végezzék munkájukat. A javaslatok végrehajtására az intézményvezetővel közösen ki kell dolgozni a hiányosságok kiküszöbölése érdekében egy intézkedési tervet. A jelentős költségkihatással nem járó javaslatokat azonnal végre kell hajtani. A jelentős összegű felújítási munkákat az elkövetkezendő évek költségvetésében szerepeltetni kell. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Végh József igazgató 
Varga Nándorné igazgató helyettes 
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

5./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei hatályos szerződéseiről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Felmerült annak a lehetősége, hogy gazdaságosabb lenne, ha az intézmények a fénymásoló és az informatikai eszközök karbantartását egy cégtől rendelnék meg. A Polgármesteri hivatalban lévő fénymásoló bérleti díjának tartalmára vonatkozó kérdés volt, de mivel az átalány tartalmazza a festék árát is, a bizottság jónak tartja a szerződést. A Művelődési Ház bérleti díjaira vonatkozóan merült fel a kérdés, azok nem szerepelnek az anyagban. Ezek azért maradtak ki, mert jellemzően eseti szerződések, az előterjesztés megírásakor nem hatályosak. Felmerült, hogy a középiskolával kötött bérleti szerződés lejárt, tárgyalni kell a továbbiakról. A bizottság 7 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. 
Jávorka János képviselő: Jók ezek a szerződések. A jövőre vonatkozóan csoportosítást eszközöljünk. Legyen külön a városfejlesztésre, üzemeltetésre, költségvetéssel kapcsolatos különböző megállapodások, közszolgáltatásokra vonatkozó megállapodások. Valamilyen rendszert kellene kialakítani a jövőben. Sokkal áttekinthetőbb lenne a hivatal dolgozóinak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jó a felvetés. Tavaly év végén fogadta el a testület a 2007.évi munkatervet, s ezzel a mondattal fogadta el. Az összes szerződésre vonatkozó tájékoztatásra. Nyilvánvalóan más lehetősége a hivatalnak és az intézményeknek nem volt. Meg fogjuk fontolni. 
Fodor László képviselő: Az én nevem is szerepel az előterjesztésben. A hivatalnál munkavédelmi tanácsadással foglalkozom, melyért 1000.- Ft+ÁFA/hó pénzt kapok. A Civil szervezetek házában 58.000 Ft átlagosan a téli és nyári hónapokban a gázszámla? Minek a telefon, mindenkinek van telefonja? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Feljegyezzük és kivizsgáljuk. 
Fodor László képviselő: Több társadalmi civil szervezettől nem kérek pénzt, és nem is kapok. Ha jól látom, akkor itt mind kiadások (kézműves kör, tűzzománc kör, gyerek fotókör). Nem lehet olyan embereket találni, akik esetleg ezeket a foglalkozásokat önzetlenül tartják a gyerekeknek? 
Dr. Dobos Attila képviselő: A település nívóját mindenféleképpen befolyásolja milyen boltok, áruházak, egyebek találhatók. A Palóc Nagykereskedelmi Kft CBA áruház építésével kapcsolatban milyen szerződést kötöttünk? Miután a beruházás teljesítése elmaradt, lehetőség lenne-e tovább értékesíteni ezt a földterületet. Valamilyen építési kötelezettség annak idején került-e erre a földterületre. Ha válasz jelen pillanatban nincs, jó lesz a következő ülésre is. Célszerű lenne ennek a városnak egy olyan bolt vagy valamilyen üzlet láncnak a megjelenése, ami emelné a városnak a nívóját. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az a szerződés, amelyre a képviselő úr utalt 2004-ben keletkezett, aláírásra került, mely alapján a Palóc Nagyker Kft. megvásárolta a 6500 m2-es földterületet. A szerződés egyik mondata úgy szól, hogy a hatályos építési engedélytől számított 1 éven belül meg kell, hogy építse a vásárló az áruházat. Hetente egyeztetésben vagyunk a Kft-vel, hogy mik a tervei. Konkrét választ nem kapunk arra, hogy mikor hajlandók elkezdeni az építkezést. A szerződésben van egy olyan kitétel is, hogy a Jászteleki utca 2-es főútra történő bekötését a vásárlónak kell elvégeznie. Ez sem teljesült. Mérlegelheti a testület a visszavásárlást. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Pest megyében vagyok főállatorvos, és már a harmadik CBA áruházat adjuk át, ami Dunakeszi térségében épül. Magam folytattam velük tárgyalást, nem szándékoznak Rétságra ilyet építeni. Azért kérném a tájékoztatót, milyen szankciókat vagy milyen kötelezettségvállalásokat tudunk rájuk hárítani, mert nem fognak építeni Rétságon áruházat. Kérlek polgármester úr, ismét kerüljön megvizsgálásra a szerződés. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A törvényes keretek között a lehetőségeinket meg fogjuk vizsgálni, és 15 napon belül visszatérünk erre. 
Huszár Zoltán jegyző: A Fodor úrnak volt egy kérdése a CISZ házban fűtési költséggel kapcsolatosan. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Igazgató úrnak megadom a szót a kérdés megválaszolására. Máskor is kérte a testület, hogy a telefont meg kell szüntetni. 
Végh József igazgató: A Civil Szervezetek házánál minden szerződés és számla az önkormányzathoz érkezik. Az önkormányzat rendelkezik vele és ők számlázzák felénk. Ez nem a mi feladatunk, és ezt a számlát lemondani sem tudjuk. 
Fodor László képviselő: A kérdésemet továbbra is fenntartom, kérem a jegyzőt, válaszoljon. 
Huszár Zoltán jegyző: A Cisz ház fűtési átalányát mostanában sikerült a legalacsonyabb szintre hozni. ATIGÁZ-zal most sikerült egyeztetni, így a fűtés átalánya a felére csökkent. 
Fodor László képviselő: Nem hiszem, hogy minden hónapban 58.000 Ft legyen a havi fűtés mikor meleg volt. A telefonnal mi a helyzet? 
Huszár Zoltán jegyző A telefon a bizottsági ülésen merült fel. Decemberben volt egy döntés, erről nem tudtam, és ennek kapcsán el fogok járni. 
Jávorka János képviselő: Dr. Dobos képviselőhöz kapcsolódva CBA szerződéssel kapcsolatban pont ez a szerződés legjobb példája arra, hogy ha a jövőben a különböző szerződésekben mindkét fél részéről nem kötünk ki 100 %-os kőkemény garanciákat akkor sajnos így fogunk járni, mint ahogy a CBA –val is jártunk, illetve járunk. Többször megróttak engem mert én mindig kukacoskodok, követelem a garanciákat, különböző szempontokat. Legjobb példa arra, hogy nem fektetünk le a szerződésekben megfelelő garanciákat akkor igy fogunk járni nagyon sok esetben. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Fodor képviselő úrnak szeretném megköszönni az 1000 Ft-os munkabért havonta. Ez több tízezer forint megtakarítás az önkormányzatnak. Köszönöm a képviselő társaim nevében. 
Mezőfi Zoltán Egy bizonyos jelképes összeget ki kell számlázni. O forintos munkaprojekt nincsen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Tájékoztató az önkormányzat és intézményei hatályos szerződéseiről szóló előterjesztést, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
74/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat és intézményei hatályos szerződéseiről készített beszámolót, azt elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

6./ Oktatási Intézmények osztályok, csoportok és pedagógus létszám meghatározása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Gál Gábor Mos bizottság elnök: Az előterjesztést két részletben tárgyalta a bizottság. Az iskola részéről az eredeti határozat 3 módosító javaslattal 4 fő elfogadásával és 1 fő tartózkodással került az alábbiak szerint kialakításra. Amennyiben szeptemberben iskolakezdéskor szükséges a napközis csoport száma 5-ről 6-ra legyen emelhető, ezt a módosítást 5 fő egyetértésben, igen szavazattal javasolta. Amennyiben tanévkezdéskor ez indokolja, a Rétsági Önkormányzat plusz órákat biztosít a gyermekek részére a költségvetésből. Ez kerüljön kidolgozottan és részleteiben a bizottság és a testület elé. Ezt a módosítást 4 igen szavazat 1 tartózkodás mellett fogadta el. Az augusztusi testületi ülésre az iskola vezetése tárja fel a kistérségi társulásban rejlő lehetőségeket, ezt a módosítást 5 fő javasolta a testület elé elfogadásra. Az óvoda részéről nem volt döntés, de összefoglalóan kiemelném a bizottsági véleményeket, a 8 illetve 8,5 fő óvoda pedagógusra érkezett javaslat. Kérdésként hangzott el, hogy mi indokolta a két vezető eltérő előrejelzését egy hónap elteltével. Mi változott ezen rövid idő alatt. Felelős döntést nehezíti a különböző állásfoglalás, gondolva az óvodatitkár esetére is. Az órakedvezmények tekintetében a 38 óra/hét indoka és megválaszolatlan kérdés maradt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ügyrendi tisztázást szeretnék javasolni. Jávorka képviselő úr jelezte korábban egy napirendnél, hogy szószerinti véleményrögzítést kér. Szeretném felhívni a képviselő úr és a többi képviselő figyelmét arra, hogy amennyiben a továbbiakban is szó szerinti rögzítésre tartanak igényt, minden egyes estben külön be kell jelenteni. Nem vonatkozik minden egyes napirendre a bejelentés. 
Holman Ferenc igazgató: Kiegészítést, módosítást szeretnék tenni az óraszámokkal kapcsolatban. Előreláthatólag a ciklusonkénti keretbe 84 órát 45–re szeretném csökkenteni, ami mínusz 39 órát jelent. Ez annak köszönhető, hogy a kistérségi szakszolgálat bizonyos területeket, feladatokat át fog vállalni tőlünk. Ide vonatkozik a gyógy-testnevelésre fordított órakeret, 24 órával felszabadítja a mi órakeretünk terhét. Akönyvtári órakeretet is előreláthatólag meg tudjuk oldani a tegnap javasoltak szerint. Összességében az 1219 óránk mínusz 83 óra lesz. Ciklusonként ez 1136 órát fog jelenteni. 
Fodor László képviselő: Megköszönöm az igazgató úrnak, hogy ilyen lelkiismeretesen és precízen, sőt önrevíziót végrehajtva áll a kérdéshez. Minden intézményvezetőnek legyen ez példa, hogy hogyan lehet asaját intézményénél, amivel csak lehet takarékoskodni. És azt mondom, hogy a munkabéreken vagy egyéb kifolyó költségeken, amit meg tudunk takarítani, azt nem elvesszük az iskolától, hanem azon kicseréljük az ablakot vagy, parkettát, ami fel van púposodva. Egyes tantermek katasztrofális állapotban vannak.
Mezőfi Zoltán polgármester: Módosító javaslat ebben a kérdésben? 
Dr. Tóth Mária képviselő: Az igazgató úr előadásához szeretnék hozzászólni. Köszönjük, amit elmondott. Lényeges költség megtakarítást jelent az óraszámcsökkentés. Külön szeretném elmondani, és köszönetet mondani Mocsári Gergely külsős bizottsági tagnak. aki észrevételezte ezt. Ő, mint hozzáértő szakember, mondta el ennek a szabályozási lehetőségét, és az ő szakértői véleményének köszönhető, hogy ez az óraszámcsökkentés végre lesz hajtva. Köszönöm minden külsős bizottsági tagnak, aki részt vesz a bizottság munkájában, szakmai tudásával segíti munkánkat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a MOS bizottság módosító javaslatát, mely szerint a szeptemberi ülésre az iskola igazgatója tárja fel a kistérségi társuláson belüli többlet normatíva lehetőségeket, amit a képviselő-testület  10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
Huszár Zoltán jegyző: Az Általános Iskola intézmény 2007-2008-as tanévre vonatkozó óratervében a könyvtár és az osztályfőnöki munkaközösség-vezetői, és ezekkel összefüggő keret összesen 52 órában lett meghatározva. A közoktatási törvény szerint ez nem haladhatja meg a heti kötelező óraszám 5 %-át, ami 625 órának az 5 %-a, 31 óra a rétsági általános iskola vonatkozásában. A 31 óra és az 52 óra közötti különbséghez a képviselő-testület hozzájárulhatott volna, ez azonban kb. 2,5 millió Ft megtakarítást eredményez ebben a formában éves szinten. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a jegyző által elhangzott módosítást, amit a képviselőtestület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel az Oktatási intézmények osztályok, csoportok és pedagógus létszám meghatározásával kapcsolatos határozati javaslat „A” változatát az elhangzott módosításokkal, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
75/2007.(VI.28.) számú képviselő-testületi határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskola 2007/2008. tanévben indítható osztályok és csoportok számára, valamint a pedagógus létszámra vonatkozó előterjesztést. 
A Képviselő-testület az alábbi osztály, illetve napközis csoportok indításáról döntött: 1./ Osztálylétszámok: 
1. évfolyam: 2 osztály; 2. évfolyam: 2 osztály; 3. évfolyam: 1 osztály; 4. évfolyam: 2 osztály; 
5. évfolyam: 1 osztály; 6. évfolyam: 2 osztály; 7. évfolyam: 2 osztály; 8. évfolyam: 2 osztály
 Összesen:   14 osztály 
2./ Napközis csoportok számát a 2007/2008. tanévre 5 csoportban határozza meg. 
A Képviselő-testület az általános iskola alapfeladatainak ellátásához a 2007/2008. tanévben 26 főben határozza meg a pedagógus létszámot.. 
A Képviselő-testület az általános iskolai ellátás szakfeladaton 3 álláshelyet 2007. június 30. naptól megszüntet. 
A Képviselő-testület napközis ellátás szakfeladaton lévő pedagógus létszámát 2 főben határozza meg. 
A Képviselő-testület a napközis ellátás szakfeladaton 1 álláshelyet 2007. június 30. naptól megszüntet. 
Az iskola igazgatója köteles gondoskodni arról, hogy a könyvtár órakerete és az osztályfőnöki, munkaközösség vezetői, tanulók felügyeletével összefüggő feladatok időkerete együttesen ne haladja meg a kötelező heti óraszám 5%-át. 
A Képviselő-testület megbízza az iskola igazgatóját, hogy a szeptemberi testületi ülésre tárja fel a kistérségi társuláson belüli többlet normatíva lehetőségeket. 
Határidő: értesítésre július 10., munkaügyi feladatokra szöveg szerint normatíva felmérésére augusztus 31. 
Felelős:  Huszár Zoltán jegyző
Holman Ferenc igazgató
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismertessük az óvodával kapcsolatos tájékoztatást. 
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Az óvoda tekintetében 8 vagy 8,5 fő óvodapedagógusra érkezett javaslat. Kérdésként hangzott el, hogy mi indokolta a vezető eltérő előrejelzését egy hónap elteltével. Mi változott ezen rövid idő alatt. Felelős döntést nehezíti a különböző állásfoglalás, gondolva az óvodatitkár esetére. Az órakedvezmények tekintetében a 38 óra/hét indoka megválaszolatlan kérdés maradt. Határozat nem volt, csak vélemények hangzottak el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott az a javaslat, hogy miután az óvoda vezetőjenem tudta magát képviseltetni a bizottsági ülésen, a képviselő-testület később döntsön. Ügyrendi kérdésem van a jegyző úr felé. Ilyenkor mi van? 
Huszár Zoltán jegyző: A bizottság nem foglalt állást a kérdésben, de ha az intézmény vezetőjének a képviselő-testület kérdést kíván feltenni, azt megteheti. Az előterjesztést napirendre tűzte, így szavaztatni kell. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Annak érdekében, hogy ezt a témát tisztázhassuk, javaslom, hogy halasszuk el a döntést a következő testületi ülésre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Dr. Tóth Mária képviselő módosító indítványát, mely szerint az óvodával kapcsolatos előterjesztés augusztusban kerüljön tárgyalásra. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodással elfogadta. 
76/2007.(VI.28.)számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos óvoda 2007/2008. tanévre vonatkozó csoport és a pedagógus létszámra vonatkozó előterjesztést következő ülésén tárgyalja. 
Határidő: értesítésre 2007. július 10.
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

7./ Ügyvédi megbízás lehetősége
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: A bizottság támogatja, és szükségesnek tartja az ügyvéd megbízását. Az A változatot 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással javasolja a testületnek. 
Jávorka János képviselő: Semmi bajom Dr. Szabó Sándor ügyvéd úrral, nagyon jó viszonyban vagyok vele. Nem támogatom magam részéről ezt a megbízást. Dr. Szabó Sándor ügyvéd úr nagyon korrekten a polgármester úrhoz címzett levelében leírja, mi az, amit vállal, és mi az, ami nem fér bele a megbízásába. Vállalja az együttműködést, rendelkezésre áll szaktanácsadás és szakmai konzultáció esetben, különböző szerződések elkészítésében. Azt látom, és lenne egy észrevételem, hogy nincs erre szükség, ez nem takarékoskodás. Többször kérték Dr. Tóth Mária képviselő asszony segítségét és támogatását. Ismeretes,hogy jogi ismeretekkel rendelkezik, hosszú évek óta dolgozott a közigazgatás területén. Úgy gondolom, ha valamilyen jogi vonatkozásban a hivatal elakadt volna, és megkeresték volna a képviselő asszonyt biztosan számítani lehetett volna a támogatására. A 40.000 Ft nem nagy összeg, de folyamatosan azt halljuk, hogy takarékoskodni kell. Magam részéről nem támogatom. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Dr. Tóth Mária képviselő asszony folyamatosan rendelkezésére áll a hivatalnak. Napi szinten tanácsokat kérünk és kapunk. Mint ahogy Fodor úr elvállalta a munkavédelmi feladatok ellátását. A lakossági fórumon a polgárok felvetették azt, hogy kik a hivatalban a jogiszakemberek, kik a közgazdasági szakemberek? És hiányolták, hogy nincsenek ilyenek. Egyik oldalon létszámcsökkentés a másik oldalon meg nincsen szakember. Ezen el kellene gondolkodni. Dr. Szabó Sándor közbeszerzést nem vállal, azon túl meg mindent, hatósági ügyek kivételével. Kértem más ügyvédektől is ajánlatot, de 100.000 Ft alatt nem volt ajánlat havi szinten. Dr. Szabó Sándort szinte napi szinten üldözzük a különböző kérdéseinkkel. 
Huszár Zoltán jegyző: Jávorka úrnak a felvetésére szeretnék reagálni. Egyetértve a polgármester úrral, az ügyvéd úr által megjelölt munkák elvégzését, amit ő megjelölt, más ügyvéd nemhogy 100.000 Ft, de az a tapasztalatom, hogy nettó 200.000 Ft alatt is aligha vállalná havi szinten. A másik, nem értve egyet Jávorka képviselő úrral azt tapasztalom, hogy a hivatalnak szüksége van egy gyakorló jogászra, aki segíti a munkánkat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Átlagosan a környékbeli ügyvédi irodák óradíjai 15.000-20.000 Ft–nál kezdődnek. A havi bruttó 40.000 Ft baráti, korrekt ajánlat. 
Jávorka János képviselő: Megértem a polgármester és a jegyző urak érveléseit, és kifogásait. Magam részéről nem tudom elfogadni azért, mert állandóan a takarékosságot és a költséghatékonyságot reklámozzuk. 
Huszár Zoltán jegyző: Kiegészítés a Jávorka úr felvetésére, az előterjesztés a költséghatékonyság jegyében készült, és az ügyvédi megbízás költség hatékony. Az ügyvéd úr munkáját a polgármesteri hivatal évek óta kéri, és ügyvéd úr évek óta bármilyen ellenszolgáltatás nélkül teljes tudásával segíti a hivatal munkáját. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Elhangzott a nevem. Köszönöm, akik elismerték a munkámat, támogatásomat. Továbbra is rendelkezésére állok a hivatalnak, az önkormányzatnak, a falu minden emberének. Most nyertünk meg egy pert jogerősen az egyik volt képviselő társam ellen. Ez a per olyan volt, hogy az első fok helyt adott a képviselő úr keresetének. A jegyző asszony jó előkészítő munkát végzett a bíróság felé, de mivel jogász segítségét nem vette igénybe, első fokon a pert elveszítettük. A jegyző úrral karöltve és összefogva készítettük el a fellebbviteli bíróság elé a megfelelő anyagot, és az eredmény bizonyítja, hogy megfelelően jól dolgoztunk. Az ügyvédi megbízással kapcsolatban én javaslom, hogy egy állandó ügyvédi segítséget vegyünk igénybe figyelve arra is, hogy Dr. Szabó Sándor eddig is segítette a hivatal és az önkormányzat munkáját. A 40.000 Ft nagyon méltányos. Az ügyvéd úr írja a levelében, hogy a szerződések hitelesítését, ügyvédi ellenjegyzését csak ügyvéd teheti. Ezt én magam nem tehetem, nincs pecsétem hozzá. Dr. Szabó úr munkáját eddig is elismertem, nagyon méltányos megbízási díjat kért, ezért javaslom elfogadni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ügyvédi ellenjegyzés egyúttal felelősséggel is jár az ügyvéd részéről. Egyfajta garancia beépítése. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Csatlakozva Dr. Tóth Mária képviselőasszonyhoz és magam nevében is kérem, szavazza meg a testület. Szeretném megköszönni az eddigi munkáját. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Ügyvédi megbízás lehetőségéről szóló előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 ellen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
77/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a határozatlan idejű ügyvédi megbízásról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Szabó Sándor ügyvéddel határozatlan idejű megbízási szerződés kerüljön megkötésre havi bruttó 40.000 Ft-os összeggel.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

8./ A napközi konyha működésének gazdaságossá tételének lehetősége Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a konyhát legkésőbb 2009-ig át kell helyezni az óvoda épületébe. A bizottság végül azt az álláspontot alakította ki, hogy a közeljövőben kiírásra kerülő pályázat egyik feladata legyen a konyha áthelyezésének lehetőségét felmérni. A bizottság az A változatot 4 igen és 3 tartózkodással javasolja. 
Jávorka János képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy az elmúlt években a képviselő-testület többször tárgyalta. 2006 év végén az a döntés született, hogy az átvilágító bizottság jelentése alapján történik döntés a konyha üzemeltetésével kapcsolatban. A mai napig nem készült el az átvilágító bizottság jelentése. Mi az oka annak, hogy kettő határidő módosítás után a mai napig sem készült el az átvilágító bizottság jelentése. Mi ennek az oka és ki a felelős ezért? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Képviselő úr megfogjuk kérdezni az átvilágító bizottságot és 15 napon belül tájékoztatjuk. 
Jávorka János képviselő: Itt van az átvilágító bizottság elnöke meg kell kérdezni. Így egyenesben, hogy szemben tudjon válaszolni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kívánsz válaszolni? 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Időm még nem engedte meg, hogy egy megalapozott véleményt adjak erről a munkáról. Bevállalom töredelmesen Fodor Laci társam sokat felhívott csak nekem az időm nem engedte. 
Jávorka János képviselő: Nem tudom elfogadni a képviselő úr válaszát. Tudom, hogy ezt a témát Fodor képviselő úr feszegette, javasolta. Sajnos azt kell, hogy megállapítsam, egyedül maradt a kérdésben. Nem is értem, hogy miért nincs idő. Meg kellett volna vele bízni mást. Igy most eltelt fél év és itt vagyunk a nullán. 
Majnik László képviselő: Nem támogatom. Más elképzelésekről beszéltek. Én inkább az iskola felújítással együtt gondolnám, hogy ezt meg lehetne oldani. Ha mégis elfogadásra kerül ez, hogy vállalkozásba adja az önkormányzat, nagyon hangsúlyosan szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy majd abban a szerződésben, ami a pályázat után létrejön az ott dolgozók helyzetével nagyon konkrétan kell foglalkozni. Mert ebben az előterjesztésben róluk egyetlen szó sem esik. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Ha mégis elfogadásra kerülne az, hogy legyen kiadva vállalkozásba, kérem, hogy legyen egy olyan kimutatás, olyan összehasonlítási lehetőség, hogy a költségek milyenek. A vállalkozó költsége, amit kér az önkormányzattól vagy a mi költségeink alacsonyabbak-e? Mi képviselők el tudjuk majd dönteni, melyiket válasszuk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A határozati javaslat A változatban szerepel a konyha vállalkozásba adása.Javaslatom az előterjesztés első mondatát húzzuk ki. És utána felhatalmazzuk Huszár Zoltán jegyzőt az ajánlatok bekérésére a vállalkozóktól. A költségek összehasonlítása tükrében tudja a képviselő-testület eldönteni, hogy saját hatáskörben vagy vállalkozási üzemeltetésben működjön a konyha. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Kérdezem a jegyző urat, mit köteles az önkormányzat biztosítani és kinek? Mint közétkeztetés vannak óvodások, iskolások, település lakói és idősek. Ebből mit köteles vállalni? Külön kell venni az óvodának az étkeztetését, mert az óvodai étkeztetés eléggé speciális dolog. A többi környezetünkben lévő településeken hogyan oldják meg? Mit köteles az önkormányzat átvállalni? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottsági ülésen ezekre a részletekre kitért a bizottság. Kérem tőled és a többi képviselőtől, hogy egy későbbi napirendi pontnál visszatérhessek erre a témára. 
Huszár Zoltán jegyző: Dr. Dobos képviselő kérdéseit meg fogom válaszolni. 
Jávorka János képviselő: Nem tartom megalapozottnak ezt az előterjesztést. Akkor tudnánk egyik vagy a másik verzió mellett dönteni, ha itt lennének számítások, variációk, amelyek tartalmaznának minden olyan adatot, amelyekre Dr. Dobos képviselő társam is utalt. Ha a takarékossági oldaláról közelítjük meg, akkor nem érünk el vele semmit. Szeptembertől ketyeg a felmentési idő. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felmondott valaki a dolgozóknak? Ne vezessünk senkit félre. 
Jávorka János képviselő: Nem vezetek senkit félre. Mit céloz az egyik javaslat? A javaslatban az étkeztetést vállalkozással látjuk megoldhatónak. Senki nem mondja mi lesz a dolgozókkal, kit vesznek át, kit küldenek el. Ezért kellett volna pályázati ajánlatokat bekérni, amiből látnánk, hogy most az egyik így akarja megoldani, a másik úgy akarja megoldani. A környékbeli településeken változó ki hogy működteti.Van, aki vállalkozásban jól csinálja, van olyan, amit az önkormányzat csinál és nagyon jól csinálják. Én nem támogatom ezt a javaslatot. 
Huszár Zoltán jegyző: Jávorka úr felvetésére válaszolnék. Ajánlatokat bekérni az összehasonlításra, döntés megalapozására. Ez a határozati javaslat pontosan erre hatalmazza fel a jegyzőt. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Csatlakozom a jegyző úr szavaihoz. Ahhoz, hogy pályázati ajánlatokat lehessen bekérni vállalkozóktól, ahhoz a képviselő-testületnek hozzá kell járulni. Kérésem van a képviselők felé. Kérem, fejezzék be az emberek riasztgatását. Nem tudom ki beszélt itt arról, vagy hol van benne az előterjesztésben az, hogy a konyhai dolgozóknak fel fogunk mondani, vagy mennyi végkielégítést fogunk fizetni. Ha valamilyen jó döntésről, gyakorlatról tudnak a képviselők, akkor kérem, mondják el nekünk is és a hivatali előkészítőknek, akik ebben részt vesznek. Kérem a polgármester urat, hogy az SZMSZ rendelkezését rám nézve és mindenkire nézve valamennyi képviselő társamra szíveskedjék betartani. Mondom ezt jegyző úrnak, mint a törvényesség legfőbb őrének és a polgármester úrnak, mint levezető elnöknek. Van olyan képviselő társam, aki háromszor, négyszer szól hozzá ugyan ahhoz a témához. Nem szórakozni vagyunk itt, ne húzzuk itt egymás idejét a hallgatóság és az állampolgárok idegeit. Felhívom a polgármester figyelmét, hogy szíveskedjék betartatni és ön is tartsa be. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felhívom a figyelmét a képviselőknek, hogy egyszer lehet hozzászólni egy napirendnél maximum 10 percig az SZMSZ szerint, utána viszont lehet visszaadni a szót 2 percig maximum. 
Huszár Zoltán jegyző: Jogos Dr. Tóth Mária képviselő felvetése. A napközi konyhán dolgozóknak mi lesz a sorsa, hogy mi lesz velük, az tárgyalások alapját képezi. Az ajánlatokat benyújtó cégeket, vállalkozásokat, vállalkozókat nyilatkoztatni fogjuk. Lehetőségek a képviselő-testület elé fognak kerülni, erről a képviselő-testület fog dönteni. És dönthet úgy is, hogy a napközi konyhát mégsem adja ki vállalkozásba. Ez a határozati javaslat összesen felhatalmazza a jegyzőt az ajánlatok bekérésére. A képviselő-testület fog dönteni. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Csatlakoznék Dr. Tóth Mária által elmondottakhoz. Elfigyelve Jávorka János képviselő társamat, az elmúlt hat hónapban folyamatosan hangulatot kelt. Káros, hogy itt van a TV, mert folyamatosan a média másik vonalán ülőknek tesz megjegyzéseket. Ebben most már érintve érzem én ismagam. Képviselő társaimmal nem rombolni jöttünk ide. Építeni szeretnénk egy jobb Rétságot. Ha Jávorka János így viszonyulna ezekhez a dolgokhoz, akkor sokkal előbbre haladnánk a dolgokban. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Egyszer lehet kérdezni, egyszer lehet 10 percbe véleményt elmondani utána 2 percbe is mondhat véleményt a képviselő. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem ötször 10 percet. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Egyszer kérdezett, egyszer véleményt mondott és utána akart még 2 percbe véleményt mondani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ne keverjük össze, én nagyon jól tudom, hogy ki hányszor megy egy-egy napirendi ponthoz, hányszor és mennyi idő alatt szól hozzá. Maradjunk az előterjesztésnél. Semmiféle elbocsátásról nem volt szó még csak nem is tárgya az előterjesztésnek. Később, az iskolafejlesztéssel kapcsolatos napirendi pontnál vissza fogunk térni erre a témára, ott lesz egy konkrét javaslat is, ami az iskola konyhájának fejlesztését célozza meg. Azt kérem, hogy ezt a napirendet a kiadott határozati javaslatnak megfelelően zárjuk le úgy, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy vállalkozóktól ajánlatot kérjen be. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Napközi konyha működésének gazdaságossá tételének lehetőségével kapcsolatos határozati javaslat „A” változatát, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 ellen szavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
78/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi konyha működésének gazdaságosabbá tételéről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Napközi Konyha működését legkorábban 2007. szeptember 1. naptól vállalkozó bevonásával kívánja megoldani. Felhatalmazza Huszár Zoltán jegyzőt ajánlatok bekérésére vállalkozásoktól. Az ajánlatokat pályázat útján kell bekérni. A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzétenni. A beérkezett ajánlatokról a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Amit én módosításként mondtam végül is nem tetted fel kérdésként. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Pontosítok, tartalmazza, felhatalmazza a jegyzőt az ajánlatok bekérésére a vállalkozásoktól. A jegyző úr is elmondta, hogy nyilvánvalóan idekerül azon nyomban a képviselő-testület elé, és a képviselők összevethetik az ajánlatokat. Megismerve a jelenlegi gazdálkodást és akkor ott lesz a tükör. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Kérem, amikor az összehasonlításra van lehetőségünk azok a számítások is legyenek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt nem kell kérned ez kötelező feladata a jegyzőnek, hogy ide kerüljön.  
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

9./ Döntés  a volt honvédségi laktanya egyes épületeire benyújtott vételi 
ajánlatokról 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: A pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Jávorka János képviselő: Nem hangulatot akarok én szítani, csak a tényekről szoktam beszélni. Mert az emberek a városban beszélnek sok mindenről. Az általam már korábban ebben a témában elmondott véleményem, hozzászólásom azt bizonyítja az előterjesztéseink fabatkát sem érnek ebben a témában. Lehet, hogy lesznek peres következményei az eddig ki nem értesített pályázókkal kapcsolatosan. Nagyon sajnálom, hogy ez idáig így történt. Eltelt fél év és ebben a témában nem csináltunk semmit. Gratulálok az illetékeseknek. Jeleztem többször, hogy nem jól mennek a dolgok, meg lehet nézni a jegyzőkönyvben. 
Dr. Tóth Mária képviselő: A laktanya hasznosítása évekre nyúlik vissza. Arról van szó, hogy milyen hibákat követtünk el amikor úszótelekkel kívántunk értékesíteni a honvédségi ingatlanokat. Ugyanis arra törvényes tiltás van évek óta. Milliókat fizettünk ki arra, hogy a laktanya értékesítésre kellőképpenmegalapozott legyen, kb az 5 milliót meghaladja. Állandó dicséretet kapott minden olyan dolgozó, olyan szakember a hivatalnál, aki ezzel foglalkozott. Mint kiderült óriási hiba történt. Azért kell újra játszani az egészet. Nagyra becsülve a jegyző asszony munkáját ezt neki kellett volna jelezni. Ezért is jó, hogy legyen egy ügyvéd, aki ezt figyelemmel kíséri. Nagy szakmai hiba történt, amiért felelősségre vonást kellett volna alkalmazni. 
Gál Gábor képviselő: Egyetértek Dr. Tóth Mária hozzászólásával és Dobos úr véleményével is. Jávorka urat megkérném, hozzászólásait valóban a napirend tárgyában és a testület állandó minősítése nélkül tegye meg. Az előterjesztést javaslom elfogadásra. 
Fodor László képviselő: Ne hátrafelé nézzünk, hanem előre. Én is felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy előre nézzünk és ha a hibát elkövettük akkor próbáljuk kiküszöbölni. Szégyen, hogy még nem tartunk sehol az eladásokban. Nekünk meg az a feladatunk tizünknek és a jegyző úrnak, hogy a leghatékonyabban meg a legjobban végezzük munkánkat. Magam részéről ezt kötelességemnek érzem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A laktanya többször visszatérő téma. Az előző testület a legjobb döntést hozta azzal, hogy megvásárolta 1 Ft-ért az egész területet, és egyetlen helyrajzi számot 22.000.000 Ft-ért ujra eladott. Ez a volt Nőtlen tiszti szálló, ahol jelen pillanatban a Munkaügyi Központ Kirendeltségének közel 100.000.000 Ft-os beruházása folyik, és őszre az átadás is megtörténik. Nem volt azért ez egy ilyen rossz bolt. Volt eredmény és volt együttműködés. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Sajnálatos módon a munka közben elkövetnek hibát. Ezeket a hibákat, ha észrevesszük, és nem mások veszik észre, jó. De ismerve a hibáinkat korrigálva rossz döntéseinket, vagy az elkövetett hibákat, úgy gondolom minden probléma megoldható. Minden olyan jobbító szándékot, ami egy-egy hibát megold, tudomásul kell vennünk, és le kell vonni a megfelelő konzekvenciát. 
Mezőfi Zoltán: polgármester: Ez a testület egyetlen forintot nem költött arra, hogy a laktanyában további hasznosítás történjen, minden, ami előterjesztés idekerült a képviselők elé azt a hivatal dolgozói végzeték el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Döntés a volt honvédségi laktanya egyes épületeire benyújtott vételi ajánlatokról szóló előterjesztést, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
79/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya egyes épületeire benyújtott vételi ajánlatokról szóló előterjesztést. 
A képviselő-testület a 92/2006. (XI.30.) számú határozatát -tekintettel arra, hogy az úszótelkes értékesítést jogszabály tiltja -hatályon kívül helyezi. A vételi ajánlatot benyújtók által megvásárolt alaprajzi és homlokzati tervek költségeit – kérelemre – vissza kell téríteni. 
Határidő az értesítésre: 2007. július 13.
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

10./ Település rendezési terv módosítás – kiegészítés a volt honvédségi 
objektum 356/26 hrsz-ú  területre vonatkozóan 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. . 
Jávorka János képviselő: Egy javaslatom lenne, a tervezet kerüljön vissza a testület elé jóváhagyás végett. Azzal indokolnám, mivel a polgármester március 8-án felhatalmazás nélkül írta alá a szerződést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tárgya a napirendnek. A tervezet a testület elé fog kerülni, és a testület fogja megszavazni. Azt visszautasítom, hogy törvénytelenül írtam alá bármit is, a dátum el volt írva a szerződés készítője által. Megkaptad azt a tájékoztatást, hogy semmiféle törvénytelen kifizetés a testület felhatalmazása nélkül nem történt. 
Jávorka János képviselő: Vissza fogok rá térni, mert nem tárgya a napirendnek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A szerződés tervezet kerüljön vissza a képviselő-testület elé ez időhúzásra ad lehetőséget, hiszen újabb testületi ülést kell majd e miatt összehívni várhatóan egy-két héten belül. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Jávorka úr képviselő javaslatát, miszerint a szerződés tervezet kerüljön a testület elé véleményezésre, és utána kerülhessen aláírásra. A képviselő-testület 3 igen szavazattal 5 ellene szavazattal 2 tartózkodással nem fogadta el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Településrendezési terv módosítás – kiegészítés a volt honvédségi objektum 356/26 hrsz-ú területre vonatkozó előterjesztést, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
80/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 61/2007. (V. 31.) számú határozatában meghatározott, a településrendezési tervmódosítás kiegészítése tárgyában a módosítás – volt honvédségi objektum – részmunkáira vonatkozó tervezői ajánlatot. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rendezési terv módosításáról a NÓGRÁDTERV Magas és Mélyépítő Tervező Kft-vel (Sagótarján, Kossuth u. 8.) megkötött, a 2007. április 17-én kelt Tsz: 6/2007. számú vállalkozási szerződés módosításra kerüljön a további részmunka feladataival és árajánlatával egyező, bruttó 240.000.-Ft-os tervezői díjtétel figyelembevételével. A szerződésben foglalt egyéb feltételek nem változnak. 
A rendezési tervmódosítás-kiegészítés önkormányzatot terhelő 240.000.-Ft összegű fedezetét a Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben fejlesztési tartalékra tervezett előirányzatából, átcsoportosítással biztosítja. A költségvetés módosításakor az átvett pénzeszközből és a fejlesztési tartalékból finanszírozott rendezési tervmódosítás előirányzatát át kell vezetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint a módosított tervezői szerződést megkösse. 
Határidő: azonnal, szöveg szerint. 
Felelős (előkészítésért):   Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

11./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2007.(V.3.) számú határozatának módosítása Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság: A bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Jávorka János képviselő: Az előterjesztésben le van írva, előszerződés minta nem készült el időre az apparátus leterheltség és jogi szakértő hiánya miatt. Mi ennek az oka ki ennek a felelőse? 
Huszár Zoltán jegyző: Jávorka úr kérdésére válaszolva az üzleti tájékoztató és az előszerződés elkészítéséért a Polgármesteri Hivatal és ezen belül a jegyző a felelős. Az üzleti tájékoztató szakmai része a megadott határidőre elkészült egyedül az előszerződés minta volt az, amit jogi szakértő hiányában nem tudtunk előkészíteni megfelelően a bizottsági ülésre. Ezért kérjük a testületet, hogy a 46/2007.(V.3.) számú határozatában megjelölt július 29-ét, mint az árverés első időpontját tolja el. 2007. augusztus 3-át jelölje meg az árverés első időpontjának. Jogi szakértő hiányában a minta elkészítése és a képviselő-testület elé bocsátása olyan kockázati tényezőket vetett volna fel, amik súlyos tízmilliókba kerülhettek volna a városnak. 
Jávorka János képviselő: Köszönöm jegyző úrnak az önkritikus válaszát. Most mit mire fogunk meghirdetni? 
Huszár Zoltán jegyző: a 46/2007. (V.3.) számú önkormányzati határozatnak a többi része nem, egyedül ez a része módosul. Az árverés első időpontja. Az összes többi része a határozatnak nem került módosításra. Amit a képviselő-testület előző ülésén elfogadott. 
Jávorka János képviselő: Nem véletlenül kérdeztem, mit mire hirdetünk meg, hiszen a laktanya rendezési tervét most hagytuk jóvá. Ennek alapján az épületek értékesítésre kerülnek. Megítélésem szerint augusztus 3-ig nem fog rendelkezésünkre állni a rendezési terv, amely tartalmaz majd különböző kiegészítéseket, ami szerintem a licitálót, a vásárlót érdekelné. Nehogy olyan helyzetbe kerüljünk -az önkormányzatot óvni szeretném - hogy augusztus 3-án sem lesz a birtokunkban egy olyan információ, amelyre majd a licitálónak szüksége lenne. 
Huszár Zoltán jegyző: Jávorka képviselőnek reagálnék. Nem a rendezési terv alapján kerülnek árverésre ezek az ingatlanok. A képviselő-testület a határozatával kijelölte értékesítésre azokat az ingatlanokat, amiket értékesíteni kíván. Előszerződéssel ezek az ingatlanok minden további nélkül értékesíthetők. Azt is meghatározta a képviselő-testület, hogy az ingatlanokhoz a földterületet eladás utána kívánja biztosítani, ami csak telekmegosztás után lehetséges. Ezért kell a rendezési tervmódosítás kiegészítés. De az ingatlanok előszerződéssel értékesíthetők. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem hagytuk jóvá a laktanya rendezési tervét, most rendeltük meg. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2007. (V.3.) számú határozatának módosítására vonatkozó előterjesztést, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
81/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 46/2007 (V.3.) számú határozatának módosításáról szóló előterjesztést. 
A képviselő-testület 46/2007 (V.3.) számú határozatát módosítja.
Az első nyilvános árverés időpontja 2007. augusztus 3. 9:00 óra, helye a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

12/ Az önkormányzati tulajdonban lévő garázsok értékesítési lehetősége 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Az előző testületi ülésen a garázsok bérleti díjának emeléséről döntött a testület. Kifogások felmerültek fel, hogy minden garázs valamilyen közös ingatlanhoz tartozik. A bizottság nem javasolja az eladást. 
Jávorka János képviselő: A József Attila úti garázsok szolgálati lakáshoz köthetőek, vagy nem? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem. 
Jávorka János képviselő: Ma kaptam meg egy bérlőnek az értesítését, melyen gépelési hiba történt. A szolgálati lakáshoz tartozó garázsra 5000.-Ft/hó bérleti díj lett kiírva. Ezek a garázsok szolgálati lakáshoz tartozó garázsok, vagy nem? 
Huszár Zoltán jegyző: Gépelési hiba egyértelműen. A nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok bérleti díja emelkedett 5000 Ft/hó –ra a képviselő-testület 54/2007-es számú határozata szerint. 
Jávorka János képviselő: Ha egyszer kap egy rétsági lakos egy ilyen iratot, ő azt olvassa ki ebből, ami le van írva. Magyarázhatjuk, hogy ez gépelési hiba vagy nem vettük észre. Meglepődve tapasztalták, a 2006os bérleti díj 2480 Ft volt, mely most 5000.-Ft-ra emelkedett. Olyan garázsok ezek, el lehet menni, megnézni, válik a vakolat, majdnem szétesik. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kivizsgáljuk és tájékoztatást kap a képviselő úr. 
Jávorka János képviselő: Egy javaslatom lenne. 100 %-os emelést hajtottunk végre a rendeletünkkel, amit túl magasnak tartok a garázsok minőségéhez illeszkedően. Következő testületi ülésre készüljön egy előterjesztés, hogy ezt vonjuk vissza és egy méltányos, inflációt követő tisztességes bérleti díjat állapítsunk meg erről a pár garázsról. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazzunk róla, mivel a képviselő úrnak konkrét javaslata volt, hogy kerüljön vissza a testület elé. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Kérem a jegyző urat, mint a törvényesség őre figyelmeztesse a polgármester urat ismételten, hogy ha valaki véleményt akar mondani a témához kapcsolódva, kapja meg a szót. Most éppen Fodor képviselő úr szeretett volna hozzászólni, és kérem, kapja meg a szót. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen, meg fogja kapni minden képviselő és köszönöm, de konkrét indítvány volt. 
Fodor László képviselő: Nem vettem részt a bizottsági ülésen, amikor ezt tárgyalták. Én azt támogattam az előző ülésen, hogy legyenek eladva ezek a garázsok két okból is. Ha ilyen rossz állapotban vannak az önkormányzatnak nincs pénze arra, hogy ezeket megjavítsa, ne legyen balesetveszélyes. A másik a jelenlegi bérlőknek tisztességes lenne, ha elővásárlási jog biztosítva lenne. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Az elmúlt ülésen szó esett a garázsok állapotáról. Én magam nem ismeremezeket a garázsokat és azt sem kik bérlik. Ha a plafon lóg le, meg kell javítani. És ha olyan rossz állapotban van, akkor le kell bontani. Ha nem kell neki 5000 Ft-ért a garázs, akkor közölje velünk, hogy nem tart rá igényt. A falu közepén vannak ezek a garázsok, biztos lesz rá érdeklődő. 
Huszár Zoltán jegyző: A Jávorka úr kérésére, hogy a következő ülésre készüljön egy olyan előterjesztés, ami a nem szolgálati lakások tekintetében az infláció mértékű emelést hajt végre, válaszom: az eredeti előterjesztés pontosan ez alapján lett előkészítve. A képviselő-testület döntött másként. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem véletlenül történt ez a tájékoztatás Dr. dobos képviselő úr kérte annak idején a különböző garázsok helyzetét, illetve az értékesítés lehetőségét. A Fodor úr és Jávorka úr kérdésére válaszolva, világosan benne van az előterjesztésben az, hogy melyik garázs miért nem értékesíthető. A József Attila úti garázsok esetében sok évvel ezelőtt készült az akkori bérlőkkel egy megállapodás az akkori önkormányzat részéről. A bérlők indítványozták és megállapodtak az önkormányzattal, hogy megfelelő állapotba hozzák azokat a garázsokat. A költségeket lelakták a bérlők hosszú éveken keresztül. A József Attila úti garázsokhoz a térkép szerint nem vezet be út, jelen pillanatban nem értékesíthetőek. Módosító javaslatom lenne a határozati javaslat A változathoz, miszerint a képviselőtestület indítványozza a Nógrád megyei Közgyűlés Önkormányzatánál, hogy az egészségház udvarábabenyúló telekből a tulajdonában lévő kb. 60 m2-es területet adja át Rétság Város Önkormányzatának. Ezt követően lehet úttá nyilvánítani a földterületet, majd értékesíteni a garázsokat. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Van-e még terület, ami a Nógrád megyei Közgyűlés tulajdonában van? Fel kellene mérni, és egy eljárásban intézkedni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Erről tudok, a rajta lévő két garázsról és a Tüdőgondozó épületéről. 
Fodor László képviselő: Nem eladható, mivel nincs út. Akkor hogy adható bérbe? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Eddig nem foglalkozott vele senki. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Ezek a garázsok, amelyeket én évek óta nem láttam, ott vannak, ahol vannak, mindegy. Én úgy tudom, hogy annak idején azért lett ott kialakítva, mert kellett a haveroknak. Tessék elképzelni három garázst az egészségház udvarában, ahová csecsemőket visznek. Gyerekkocsi tároló volt ez és utána épültek a garázsok. Még egyszer mondom kellett a haveroknak. 
Majnik László képviselő: Csatlakozom Jávorka úr felvetéséhez kétoldalú szerződés, mindkét fél egyetértésével módosítható. Ha valamelyik fél nem járul hozzá, akkor a másik bírósági úton érvényesítheti. A módosító javaslathoz csatlakoznék. 
Jávorka János képviselő: Valóban babakocsi tároló volt régen, az lett átalakítva garázzsá. A rendelő és a babakocsi tároló közt 25-30 m–es távolság van. Ne legyen az, hogy esik az eső, kisgyereket kiveszik a kocsiból, otthagyják a kocsit és szaladnak a rendelőbe. Ezért született annak idején az a döntés, hogy a bejárathoz építettek egy esővédőt, ott lehet hagyni a babakocsit a felszabaduló babakocsi tárolóból garázsokat készítettek. A haveroknak garázsosztást feltételezésnek veszem a képviselőasszony részéről, erre semmiféle bizonyíték nincs. Azt tartanám korrektnek, hogy vonjuk vissza a rendeletünket és egy méltányos árat állapítsunk meg. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném, ha mindenki jól értené az előterjesztést. Az OTÉK, illetve az FVM rendelet a meghatározó. Konkrétan le van írva, hogy a földterület így úszótelkes kialakítással nem értékesíthető csak a rajta lévő ingatlan. A csecsemőgondozó udvarában, ami egy jelentős nagyságú ingatlan, nem vezet be út oda, semmilyen fejlesztésre építési engedély nem adható ki. Nem gondolom, hogy vissza kellene hozni a képviselő-testületnek kb. 1 hónapja hozott rendeletét. Majd dönt a testület a képviselő úr indítványáról. Itt sűrűn lakott lakótelepi részen vagyunk, jelentős sorban állás van a garázsokért. Azt sem gondolom, hogy 5000 Ft-os szolgálati viszonyhoz nem kötődő garázs a piaci ár legalja. Ettől csak felfelé vannak bérleti díjak. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: A városrendezésnél pont arról volt szó, hogy a Krizsan Józsi bácsi kertjüket meg fogjuk valamikor vásárolni és ott elképzelhető egy lakópark. Ezek a garázsok pont annak a végében vannak. Két garázsért hasznavehetetlené válik az a nagy terület. Javaslom azt, hogy semmiféleképpen ne kerüljön eladásra. Ha nem megfelelő állapotban van, felújítást kell eszközölni, mert szó sincs arról, hogy valaki meg akarja vásárolni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Jávorka képviselő úr módosító indítványát, miszerint a garázsok bérleti díjáról szóló 7/ 2007. (V.31.) számú rendeletet vonjuk vissza és a következő ülésre készüljön egy előterjesztés méltányos bérleti díj megállapítása, a képviselő-testület 3 igen szavazattal 5 ellen szavazattal 2 tartózkodással nem fogadta el.
Mezőfi Zoltán polgármester: A saját kiegészítő indítványom az, hogy Rétság Város Képviselő-testülete kérje Nógrád megye Önkormányzatát, mint tulajdonost, hogy a csecsemőgondozó udvarába benyúlótelkekből 60 m-es területet lehetőség szerint térítésmentesen adja át Rétság Város Önkormányzatának. Ha beleegyeznének a kimérést, átvezetést nekünk kellene megtéríteni. Dr. Dobos Attila képviselő kiegészítésijavaslata, hogy a hivatal tárja fel a más Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lehetséges területeket és tájékoztassa a képviselőket augusztusi soron következő ülésére. Szavazásra teszi fel a kiegészítő indítványokat, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Az önkormányzati tulajdonban lévő garázsok értékesítési lehetőségéről szóló a pénzügyi bizottság által támogatott határozati javaslat „A” változatát az elhangzott kiegészítésekkel, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
82/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok értékesítésének lehetőségét. 
A Képviselő-testület az étékesítést nem támogatja. A garázsokat továbbra is bérleti szerződések alapján kell hasznosítani. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az egészségház udvarába benyúló telekből aNógrád Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 60 m2-es terület lehetőség szerint térítésmentes átadását kérje. 
A Képviselő-testület megbízza Huszár Zoltán jegyzőt, hogy vizsgálja meg, hogy Rétság Városközigazgatási területén találhatók-e a Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb területek és a vizsgálat eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén számoljon be. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

13./Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola működtetési költségeihez hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Gál Gábor MOS bizottság elnök: A napirendi pontnál az A változat elfogadását indokoltnak tartja a bizottság 5 igen szavazattal. További kedvező tárgyalásokat sürget, a művészeti oktatás fenntartását az önkormányzati támogatás nélkül javasolja folytatni. Elhangzott, hogy sajnos országos jelenségről van szó a kultúrát érintő rombolások esetén. Gondoskodásra és a felelős gondolkodásra lenne inkább szükség. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Szeretnénk, ha megmaradna az iskola, de a polgármester úr javasolta a további egyeztetést. Az „A” változatot a bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra  javasolja. 
Jávorka János képviselő: A Megyei Közgyűléstől Becsó Zsolt polgármester úrhoz küldött levelét mindenki elolvashatta. Egyoldalúnak tartom, hogy a normatíván felül mindent az önkormányzatnak kell állni. Ingyen adjuk a termet, nem kérünk bérleti díjat, fűtést, világítást, takarítást az önkormányzat és az iskola finanszírozza. Valahol ezt méltányolni kellene a megyei közgyűlésnek. Egyetértek a bizottság javaslatával. Azt javaslom, hogy a polgármester folytasson tárgyalásokat a megyei közgyűlés vezetésével. Ők azt mondták, ha ez nem jön létre különböző szankciók lépnek életbe, megszüntetik az oktatást, járhatnak a gyerekek Balassagyarmatra. Rövid az idő szeptemberig. Lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű dolog. 
Majnik László képviselő: Az „A” változattal egyetértek. Hozzátenném, hogy itt vegyük figyelembe azoknak a gyerekeknek az érdekeit, akik ide járnak. Ha nem sikerül megegyezni, akkor újra visszajöhet akár a „C” változat, ha más nincs. A magam részéről ahhoz ragaszkodnék, hogy a zeneiskola itt működjön. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiegészítő kérdésem volna az igazgató úrtól. Jávorka úr által elmondott költségeken túl a takarítást is mi álljuk? 
Holman Ferenc igazgató: Igen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek a véleményekkel, örülök annak, hogy elhangzott Majnik úrtól a kompromisszum lehetősége, és hogy a képviselő-testület tagjai a végsőkig ragaszkodni fognak ahhoz, hogy Rétságon továbbra is működjön zeneiskola. A Becsó urat tájékoztattam arról, hogy milyen parázs hangulat alakult ki az érintett polgármesterek között a kistérségi ülésen. Lesz olyan település, aki ha akarná sem tudná kifizetni a hozzájárulást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola működési költségeihez hozzájárulás kérésével kapcsolatos határozati javaslat MOS és Pénzügyi bizottság által támogatott „A” változatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
83/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által kért, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának helyi működését segítő támogatásról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület fontosnak tarja a helyben működő alapfokú művészeti oktatást, de hiányos költségvetése miatt a – jelenleg – közel 2 millió forint többletkiadást nem tudja vállalni. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert arra, hogy más művészeti oktatást biztosító intézménnyel kezdeményezzen előzetes tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy a művészeti oktatás továbbra is településünkön, lehetőség szerint önkormányzati támogatás nélkül folytatódjon. A megállapodás tervezetet legkésőbb a Képviselő-testület augusztusi ülésén elő kell terjeszteni. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

14./ Intézményi kérelmek
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Véleményként hangzott el, hogy milyen jó, hogy év elején tartalékok kerültek képzésre, most van mihez nyúlni. Az iskola esetében a felújításokat szükségesnek ítélte a bizottság azzal, hogy az ablakok olcsóbb, faablakra legyenek kicserélve, tekintettel a pályázati lehetőségekre. Továbbra is fontosnak tartotta a bizottság, hogy takarékoskodni kell, és ebben minden intézménynek közre kell működnie. 
I.
A Művelődési Központ esetében a B/1 változat került elfogadásra, szavazati arány 5 igen 2 nem. A
Művelődési Központban 1 zárolt népművelő állás feloldását a bizottság nem támogatta. A könyvtár
esetében az A/2 változat került elfogadásra, szavazati arány 6 igen 1 tartózkodás. Javaslatként hangzott el, hogy a képviselő-testület hozzájárul, hogy a könyvtár szakfeladaton 1 fő feldolgozó könyvtáros státusz zárolása 2007. július 1. naptól feloldásra kerüljön.
II.
Az iskola kérelmével kapcsolatban az „A” változat került elfogadásra, szavazati arány 7 igen.
Javasoljuk, hogy a képviselő-testület hozzájárul, hogy az általános iskola szakfeladaton (eredeti
költségvetésben iskolai vagyon) 1.056.eFt kötelező tartalék feloldásra kerüljön.
-az iskolában lévő tantermek részleges festése.
-a tanári szobákban lévő linóleumok cseréje 
-az alsó tagozatban levő tanári szoba aljzatbetonozása, 
-két tanterem ablakcseréje és 
-a rossz állapotban lévő falitáblák festése céljából.
A szükséges munkákat a nyári szünet időtartama alatt kell elvégezni.
III.
„A” változat került elfogadásra, szavazati arány 7 igen. Javasoljuk, hogy a képviselő-testület
hozzájárul, hogy az önkormányzati igazgatás szakfeladaton 572 eFt kötelező tartalék feloldásra
kerüljön 2 db számítógép vásárlása céljából.
IV. 
A határozati javaslat 7 igen szavazattal elfogadásra került, az alábbiak szerint: Javasoljuk, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskola technikai dolgozóinak létszámára vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület az iskola technikai dolgozóinak létszámát 5,5 főben állapítja meg. A Képviselő-testület az általános iskolai ellátás szakfeladaton a technikai dolgozók létszámából 0,5 álláshelyet 2007. június 30. naptól megszüntet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Mezőfi Zoltán polgármester. Szavazásra teszi fel az Intézményi kérelmek Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának a művelődési központ szakfeladaton zárolt álláshely feloldásával kapcsolatos határozati javaslat A/1 változatát, amit a képviselő-testület 2 igen szavazattal 7 ellen szavazattal 1 tartózkodással nem fogadott el. Szavazásra teszi fel a könyvtár szakfeladaton zárolt álláshely feloldásával kapcsolatos bizottság által módosított határozati javaslat A/2 változatát. A képviselő-testület szavazásának eredménye 5 igen szavazat 1 ellen szavazat 4 tartózkodás, döntés nem született. A képviselő-testület meghozta alábbi határozatát. 
84/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának a zárolt álláshelyek feloldása iránti kérelmét. 
A Képviselő-testület a művelődési központ szakfeladaton 1 fő népművelő státusz feloldásához nem járul hozzá. 
A Képviselő-testület a könyvtár szakfeladaton 1 fő feldolgozó könyvtáros státusz feloldásáról nem döntött. 
Határidő: értesítésre július 10.
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Intézményi kérelmek Rétsági Általános Iskola igazgatójának kötelező tartalék feloldásával kapcsolatos határozati javaslat bizottság által támogatott „A” változatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
85/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő testület megtárgyalta az Rétsági Általános Iskola igazgatója által benyújtott, a kötelező tartalék feloldására irányuló kérelmet.
A képviselő testület hozzájárul, hogy az általános iskola szakfeladaton (eredeti költségvetésben iskolai intézményi vagyon) 1.056 eFt kötelező tartalék feloldásra kerüljön:
-az iskolában lévő tantermek részleges festése, 
-a tanári szobákban lévő linóleumok,
-az alsó tagozatban lévő tanári szoba aljzatbetonozása, 
-két tanterem ablakcseréje és 
-a rossz állapotban lévő falitáblák festése céljából.
A szükséges munkákat a nyári szünet időtartama alatt kell elvégezni.
Határidő: értesítésre július 10., munkavégzésre szöveg szerint, előirányzat átcsoportosításra 2007. szeptember 27.
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Holman Ferenc igazgató
Vargáné Fodor Rita pü. csop. vez.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Intézményi kérelmek önkormányzati igazgatás szakfeladaton kötelező tartalék feloldásával kapcsolatos határozati javaslat bizottság által támogatott „A” változatát, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
86/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő testület megtárgyalta az önkormányzati igazgatás szakfeladaton 572000,- Ft kötelező tartalék feloldására irányuló kérelmet. 
A képviselő testület hozzájárul, hogy az önkormányzati igazgatás szakfeladaton 572000,-Ft kötelező tartalék feloldásra kerüljön 2 db számítógép vásárlása céljából. 
Határidő: előirányzat átcsoportosításra 2007. szeptember 27. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Vargáné Fodor Rita pü. csop. vez.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Intézményi kérelmek Rétsági Általános Iskola technikai dolgozói létszámával kapcsolatos bizottság által támogatott határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
87/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő testület megtárgyalta a Rétsági Általános Iskola technikai dolgozói létszámáról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület az iskola technikai dolgozóinak létszámát 5,5 főben állapítja meg. 
A Képviselő-testület az általános iskolai ellátás szakfeladaton a technikai dolgozók létszámából 0,5  álláshelyet 2007. június 30. naptól megszüntet. 
Határidő: értesítésre 2007. július 10., munkaügyi feladatokra szöveg szerint
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Holman Ferenc igazgató
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

15./ 6 hónap időtartamot meghaladó bérleti szerződés megkötéséhez 
hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: Véleményként hangzott el, hogy ez a megkötendő bérleti szerződés némi többletbevételt jelent az iskolának. A határozati javaslat 7 igen szavazattal elfogadásra került. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egész pontosan arról szól az előterjesztés, hogy Rétság kistérség TöbbcélúÖnkormányzati Társulása azzal a kéréssel fordult Rétság város önkormányzatához, hogy az időközben megalakult Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (logopédiára, gyógy-testnevelésre vonatkozik)elhelyezésére a rétsági Általános Iskolában kerüljön sor. A képviselő-testületnek az SZMSZ szerint arra kell adnia a felhatalmazást, hogy az igazgató úr aláírja a 6 hónapon túli bérleti szerződést Rétság Város központi szerepét ezzel is erősítve. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 6 hónap időtartamot meghaladó bérleti szerződés megkötéséhez hozzájárulás kérése című előterjesztés határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
88/2007.(VI.28.) számú határozat 
Az előterjesztést a képviselő-testület megtárgyalta és felhatalmazza a Rétsági Általános Iskola Igazgatóját, hogy a Rétság Kistérség Többcélú Társulással az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére az iroda bérleti megállapodást kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Holman Ferenc igazgató 
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

16./ Általános Iskola felújítási pályázat előkészítése 
Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Véleményként hangzott el, hogy szinte minden iskola rendelkezik már tervekkel, szinte ugrásra készen állnak a pályázatokra. Rétságon sajnálatos, hogy eddig nem készültek tervek. A konyha és a tálaló kialakításának lehetőségét be kell építeni az elvégzendő feladatok közé. Módosító javaslat: az elvégzendő feladatok közé kerüljön be „étkezde kialakítása, konyha áthelyezése”. A képviselő-testület ajánlatokat kér be az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére, legalább három tervezőtől szövegrész helyébe a következő kerül: A Képviselő-testület megbízza az általános iskola igazgatóját, hogy legalább két tervezőtől ajánlatokat kérjen be. Az ajánlatok közül – preferálva a helyi ajánlattevőt – a legkedvezőbb ajánlatot benyújtótól rendelje meg a tervet a polgármester. A tervezési díj fedezetét az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló 20.000.000 Ft pályázati önrészből kell biztosítani. Felelős Holman Ferenc igazgató A pénzügyi bizottság a módosító javaslatokkal a határozati javaslat A változatát 7 igen szavazattal javasolja elfogadásra. 
Jávorka János képviselő: Rendelkezik–e az önkormányzat közoktatási, feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervvel? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Igazgató úr van ilyenünk? 
Holman Ferenc igazgató: Nem tudok róla. 
Jávorka János képviselő: Az önkormányzatnak kell lenni ilyennek. 
Mezőfi Zoltán: Van vagy nincs? És akkor hol van, ha van? 
Horváthné Moldvay Ilona: Én csak gondolom, hogy az önkormányzatnak kell lennie. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr gondolom, nem ok nélkül kérdezte. Mire hivatkozva, segítsél mi a gond. 
Jávorka János képviselő: A márciusi ülés munkatervében szerepel, valami oknál fogva ez elmaradt. Nem tudom mi az oka azért kérdeztem meg, hogy van e ilyen? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A munkatervben szerepelt ez? 
Jávorka János képviselő: Igen így emlékszem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismerve Kapecska Ferencné jegyző asszonynak a precizitását nem gondolom, hogy a testület elé nem tárta a munkatervben szereplő kötelező napirendi javaslatot. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Az lenne a kérésem polgármester úr vagy a jegyző úr tartja magát illetékesnek a válaszadásra. Vagy igennel, vagy nemmel kérem válaszolni. Vagy azt a választ adni, hogy nem tudom. Jávorka úr nem véletlenül mondta, és nem véletlenül kérdezi. Ha nem véletlenül kérdezi Jávorka úr egyébként egyikünk sem véletlenül kérdez itt bármit is. Kérem önöket, hogy válaszoljon valaki önök közül. 
Huszár Zoltán jegyző: Jávorka úr kérdésére a válasz nem tudjuk 15 napon belül írásban fogunk rá válaszolni. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Meg van említve ez a 250.000.000 körüli pályázat ennek van-e valami reálisalapja? Kérem, kifejtené a polgármester úr bővebben? Úgy gondolom, hogy ez fontos. Természetesen legyen terv, meg pályázatra ugrásra készen kell lenni. Ennek most konkrétan van-e valami realitása. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az eredeti napirend valóban az iskola felújítási pályázatra vonatkozott és nem a közoktatási intézkedési tervre, de ahogy mondta a jegyző úr, meg fogjuk nézni, hogy van-e ilyen és egyáltalán szerepel-e ez az éves munkatervben. A márciusi hónapra ütemezve konkrét választ fog kapni a képviselő a kérdésére. Ami az iskola felújítási pályázatot illeti és a megjelölt nagyságrendet kb.250.000.000 Ft-ot ez a korábbi évek kiírásaiból nyert tapasztalatból jött. Eddig az előző években 25-250 millió Ft-ig terjedtek az egy programra elnyerhető pályázatok. Alapfokú közoktatási intézmények pályázhatnak. Várhatóan az idén is kiírásra kerül és várhatóan az ősz folyamán. Úgy gondoltuk, ha kiírják, ha nem írják ki, akkor is kell egy előkészített dokumentummal rendelkeznünk, hiszen a pályázatok nem egy-két nap alatt készülnek el. A nagyságrend az eddigi tapasztalatokból vagy az évekből lett átemelve. Nem biztos, hogy ezek az összegek lesznek benne, ez volt az eddigi tapasztalat. 
Fodor László képviselő: Az lenne a javaslatom, hogy a környékbeli olyan iskolákat a polgármester úr keresse meg, akik nyertek az elmúlt években pályázatot. Kérdezd meg tőlük, hogy kit kértek fel pályázati írásra, kinek vették a segítségét igénybe. Jól tudjuk, hogy tényleg vannak ilyenek nem mindegy, hogy ki írja a pályázatot, ki vállalja a garanciát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Így fog történni, teljesen jogos a felvetés. A határozati javaslat, illetve a pénzügyi bizottságnak a kiegészítő javaslata arra vonatkozik, hogy tervezői ajánlatokat kell kérni. Ennek nyomán a pályázat írás egy következő döntés, a testületnek azt majd külön kell jóváhagynia. Amik voltak a Rétság kistérségében az elmúlt években konyha, óvoda, különböző kisebb átalakítások, felújítások, legjobb tudomásom szerint különböző megyei alapokból nyertek támogatást, de nem az alapfokú közoktatási intézmények felújítása című pályázatból. Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy a konyha kialakítása az óvoda épületében, vagy közvetlen környezetében kerüljön kialakításra. A lényeg az, hogy a konyhát megtartsuk, sőt fejlesszük. 
Jávorka János képviselő: Az élet nem áll meg, hogy jegyző váltás volt Rétságon, az emberek jönnek, mennek, és az élet megy tovább. Azért kérdeztem, hogy rendelkezünk egy ilyen tervvel, mert az a terv egy sor dolgot kellene, hogy tartalmazzon, ami a közoktatási intézményekre vonatkozik. Ezzel párhuzamosan szinkronba kell lenni a négy éves fejlesztési tervünkkel, ami sajnos még mindig nem került az asztalra, aminek szintén tartalmaznia kellene egy sor feladatot. Pl. az oktatási intézményeink helyzetét, szerepét.Nehéz helyzetben vagyunk, mert ilyen tervekkel nem rendelkezünk. Örülök annak, hogy az iskolaigazgató úr és az iskolavezetése gondolt egy ilyen pályázati lehetőségre magam részéről maximálisan támogatom a 250 millió forintos pályázatot, de nem biztos, hogy ennyi lesz, lehet, hogy csak 150 millió. Reméljük, hogy ha ez összejön, akkor minél több lesz. Itt a határozati javaslatban fel vannak sorolva, mit kellene megoldanunk ebből a 250 millió Ft-ból, nekem ezzel van aggályom. A nyílászárók cseréje, iskola bővítése 3 tanteremmel. A tornateremnek a bővítése a gépészeti rendszer teljes felújítása. A vizes blokk teljes felújítása. A konyhát jó lenne bevinni az iskola és az óvoda közé, amivel magam részéről maximálisan egyetértek. Nagyon sok problémát, gondot megoldana. Esetleg tanuszoda létesítése nem tudom ki mennyire jártas tanuszodával kapcsolatban, az maga meghaladja azt az összeghatárt, én azt javaslom, hogy inkább fogjunk kevesebbet de az biztos legyen. A tervezővel azt kellene megbeszélni, hogy azt tervezze meg, papírra fektetni amit meg tudunk valósítani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem épületgépészeti ülésen vagyunk, most a testületnek nem dolga, hogy pontosan részletezze, hogy milyen szükséges felújításokat kell elvégezni. Majd a tervező fogja pontosan megmondani, hogy mit kell felújítani, és mit nem. A tetőt nem kell, mert azt négy éve újították fel pl. Erről a szakemberek döntenek. Ami az uszodát illeti, valóban így van Jávorka úr, egy felújítási program nem zárja azt ki, hogy 1-2-3 pályázatot is be lehessen integrálni egy fejlesztési programba. Mi csak arra kérjük a tervezőt vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy ott azon a helyszínen egyáltalán szóban kerülhet-e ilyen fejlesztés. Ez még eddig nem kerül pénzbe. Továbbra is azt kérem, hogy nem tárgya ennek a napirendnek, illetve a kiosztott határozati javaslatnak, hogy arról beszéljünk, hogy van-e olyan koncepció vagy nincsen. Megnézzük a márciusi munkatervet, hogy van-e benne vagy nincs. Szünetet rendelek el és szünet után választ adunk erre. 
Majnik László képviselő: Támogatom és én is azt a problémát, látom ezzel is, mint más egyebekkel is valójában nincsenek kialakult elképzeléseink mindarról, amiről dönteni akarunk. Milyen iskolát akarunk? Amit a Jávorka úr említett tervet, ez ebben benne lett volna esetleg. Magam részéről ettől függetlenültámogatom azzal együtt a konyha áthelyezésével, hogy az étkezde legyen benne. Én nem vagyok abban biztos, talán meggondolandó, hogy iskolaigazgatót kellene-e ezzel megbízni nem tudom. Sokra tartom a Ferit, de hogy ezt megtudná oldani ilyen rövid idő alatt, nem tudom. Megfontolásra javaslom ezt a kérdést. 
Mezőfi Zoltán polgármester:  Felelős legyen a polgármester. Arra gondolsz? 
Majnik László képviselő: Persze, mert a hivatalnak van meg a lehetősége olyan szakmai ráhatásokra meg egyebekre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Legyen módosítás ajánlat. Felelős a polgármester a jegyző vagy a polgármesteri hivatal. Melyik legyen, mit javasolsz. Hatalmazzuk fel a polgármestert, kérjen ajánlatokat  és azt tárja a képviselő-testület elé? 
Huszár Zoltán jegyző: A pénzügyi bizottság azért tette a javaslatát, hogy az általános iskola igazgatóját felhatalmazza, hogy legalább két tervezőtől ajánlatot kérjen. Az ajánlatok közül helyi vállalkozót preferálva legkedvezőbb ajánlat benyújtótól rendelje meg a tervet a polgármester. Tekintettel arra, hogy a következő rendes soron következő testületi ülés augusztus végén lesz. Elképzelhető, hogy addig kiírják a pályázatot és esetleg a beadási határideje is lesz. A nyár folyamán szabadságolások okán nem biztos, hogy egy határozatképes rendkívüli ülést össze lehet szedni. Ezért itt egyúttal már a megállapodás megkötését, illetve a megrendelést is a polgármesteri hatáskörbe utalja át a testület a bizottság javaslata alapján. Két ajánlatot kell bekérni a polgármesternek s ez alapján a kedvezőbb ajánlattevővel, preferálva a helyi vállalkozókat meg is kötheti a szerződést. A bizottság azt javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza is fel a polgármestert a szerződés megkötésére is, tekintettel az előbb felsoroltakra, hogy a pályázati előkészítés időben elkészülhessen. 
Majnik László képviselő: A felelős a polgármester legyen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Összefoglalva: a Pénzügyi bizottság javaslata, hogy az elvégzendő feladatok közé kerüljön be az étkezde kialakítása és konyha áthelyezése. A képviselő-testület ajánlatokat kér be az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére legalább 3 terezőtől szövegrész helyébe utolsó mondat a határozati javaslatban az alábbiak kerülnének be: a képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy legalább két tervezőtől ajánlatokat kérjen be. Az ajánlatok közül preferálva a helyi ajánlattevőt a legkedvezőbb ajánlat benyújtótól rendelje meg a tervet a polgármester. A tervezési díj fedezetét az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló 20.000.000 Ft pályázati önrészből kell biztosítani. Az általános iskolai intézményének költségvetéséből rendelkezésre álló összegből kell biztosítani. Felelős Mezőfi Zoltán polgármester: Határidő azonnal 
Jávorka János képviselő: Annyi kiegészítést tennék, hogy az az ajánlat, amiről a jegyző úr szólt, kerüljön a testült elé, hogy lássuk miről lesz szó. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A pénzügyi bizottságnak van egy javaslata, amit most felolvasott a jegyző és most Jávorka úrnak van egy másik javaslata. Kerüljenek a testület elé az ajánlatok. 
Huszár Zoltán jegyző: A Képviselő-testület döntsön ezekben a kérdésben. 
Mezőfi Zoltán polgármester:  Ez mindenképpen rendkívüli testületi ülés kell, hogy legyen 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Jávorka János képviselő indítványát, mely szerint a beérkezett ajánlatok kerüljenek be a testület elé, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola felújítási pályázat előkészítésével kapcsolatos határozati javaslat „A” változatát a bizottsági és képviselői javaslatokkal kiegészítve, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
89/2007.(VI.28.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola igazgatója által készített előterjesztést, az iskola épületére kiírandó pályázat előkészítése tárgyában. 
A Képviselő-testület támogatja a pályázat előkészítését az alábbi területeken: 
-az Általános Iskola nyílászáróinak cseréje 
-Általános iskola épületének bővítése, ezen belül 1-3 tanteremmel, tornaterem-bővítéssel, esetleg tanuszoda létesítése, 
-gépészeti rendszer korszerűsítése, 
-vizesblokk felújítása, 
-konyha áthelyezése, étkező kialakítása. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy legalább két tervezőtől ajánlatokat kérjen be az engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére. Az ajánlatokat a beérkezést követően 5 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

17./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A mai nap tájékoztatást kaptam, hogy újra mérik fel a állami tulajdonban lévő honvédségi különböző vagyonokat. Fölmérik, hogy a különböző művelési ág a legelő és agrár művelésekbe tartozó területek átadásra kerüljenek az NFA-hoz. Az idén szeptemberben meg kell alakulni a vagyonkezelő tanácsnak, ami egyszerűsítené ezeket az eljárásokat. Vagyonkezelő tanács miután megalakult 3-4 hónap után hamarosan eldől, milyen lehetőségek lesznek az önkormányzatoknak ezekkel a területekkel kapcsolatban. 
Jávorka János képviselő: Hosszú évek óta visszatérnek a kérdések, nem jutunk egyről-kettőre. Nagyon jó, hogy alpolgármester tárgyalt az országgyűlési képviselőkkel. Azt kell elérnünk, hogy polgármester bejusson egy minisztériumba, mivel egy helyben állunk. 
Mezőfi Zoltán képviselő: Világos volt az előző szóbeli kiegészítés. Arra is utalt, hogy nem az önkormányzatok toporognak egy helyben. Különböző állami vagyonkezelő szervezetek között nincsen jogszabályi összhang. 
Jávorka János képviselő: Itt van a Munkaügyi Központ, megvették a nőtlen szállót, folyik az építkezés nagyon szép lesz. Honvédségi terület, valahogy ők elintézték. Valaki erőteljesen akar valamit akkor biztos, hogy el lehet érni valami eredményt, itt a példa. Ők elintézték mi meg több éve nem tudunk elintézni semmit. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Jávorka úr előadásához szeretnék szólni. A Munkaügyi Központ állami cég és a Honvédség is állami cég. Két állami szervezetről van szó teljesen kézenfekvő, hogy egymás között meg tudnak egyezni. Mi egy 3000 fős városnak vagyunk az önkormányzata. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Teljesen világos volt a képviselő asszonynak a véleménye, mely szerint mi nem állami vállalat vagyunk, hanem önkormányzat. Az egy másik kategória. 
Szavazásra teszi fel a Kiemelt feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr kérdésére válaszolnék, amely így hangzott: rendelkezik–e az önkormányzat közoktatási fejlesztési tervvel? A válaszom igen rendelkezik, ami a képviselő-testület ez évi munkatervében szerepel, abból a napirendi pontból az is kiderül, hogy nem fejlesztési feladatot kell bírálni, illetve létrehozni a testületnek, hanem a meglévőt felülvizsgálni. Van fejlesztési koncepció, de nem volt mihez hozzáigazítani. A közoktatás egyfolytában átalakítás alatt áll, az illetékes minisztériumtól nem kaptunk pontos tájékoztatást arra, hogy milyen változások várhatóak és mennyi időn belül. A Kistérségi fejlesztési koncepcióba a rétsági általános iskola fejlesztésére vonatkozó koncepció bekerült. 
Jávorka János képviselő: A kistérségi társulásnál hosszú távú koncepció szerepelt. Az a baj, hogy a testület elé eddig még nem került egyszer sem. Ez hiba. x

Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.
x
18./ Egyebek 
Majnik László képviselő: A Sport egyesület kapott-e értesítést arról a keddi állásfoglalásról? Én kezdeményezem azt, hogy napirendre nem került kérésüket jövő hét elején célszerű lenne tisztázni. Ha nem megy ez a dolog, akkor kezdődik az átigazolási időszak. 40-50 gyereket elvisznek. Ha látszódik valami megoldás, akkor tudják, mihez tartsák magukat. Volt egy olyan gyűlés, ahol többen ott voltunk és kaptak ígéreteket, és most joggal forszírozhatják. Kezdeményezem, hogy ezek tisztázásra kerüljenek. Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő olyan, hogy szinte személyeskedő vitába keveredünk. Tiszteletben kell tartanunk mindannyiunknak a saját jogainkat, kötelességeinket, lehetőségeinket s lehetőleg a személyeskedő megjegyzéseket próbáljuk meg elkerülni. Tartom magam ahhoz, hogy napirendnél csak a tárgyban szólok, ha van mondanivalóm ezt én az egyebekben tartom célszerűnek elmondani. Megjegyzem, hogy én nagyon nagy problémának azt tartom, legyen egy rövidebb és hosszabb távú olyan elképzelésünk, fejlesztési tervünk, ciklusprogramunk, amihez mi mint egy iránytű tudjuk magunkat tartani. Most sokszor jönnek elő olyan napirendek, amikről néhányan úgy vagyunk, hogy előkészítetlennek tűnik, megalapozatlannak tűnik, igazából nem tudjuk, miről van szó. Dönteni csak pontos információk alapján lehet. Ha nem pontosak az információk, ha nem megalapozottak, ha szakmailag nincsenek alátámasztva s esetleg alternatívákat sem látunk, akkor dönteni sem tudunk. Olyan kérdésekben, aminél egyértelmű, hogy nem lehet róla dönteni arról egy tájékoztató is elég lenne, és nem kellene külön napirendet csinálni belőle. 
Jávorka János képviselő: Polgármester úr emlékszel a sportegyesület február hónapban két bizottsági elnökkel ígéret fogalmazódott meg az egyesület anyagi finanszírozására. Komolyan kell vele foglalkozni, mert ha valami oknál fogva nem teszel eleget, akkor el fogod veszteni a hiteledet és a bizalmat az egyesület irányából. A testületi ülés  meghívóján a  dátum el van írva, ezt súlyos problémának találom. A Művelődési Ház vezetőjét számos kritika érte korábban teljesen jogosan, különböző adminisztrációs hibák történtek az ő tevékenységükben. Egységes mércével mérjünk. Az SZMSZ-el kapcsolatban szeretnék pár dolgot tisztázni. Jó lenne, ha ennek mentén végzenénk a munkánkat. Az előterjesztésekhez kapcsolódva a könyvtár beszámolóját miért nem Végh úr ő terjesztette elő? A jegyző úr azt válaszolta nekem, hogy nincs rá lehetőség. Az előterjesztés kezdeményezésére jogosult polgármester, alpolgármester, a témaköri bizottság. A polgármester intézkedhet az intézmény felett. A polgármester kérje fel az intézményvezetőt volt egy ellenőrzés és készítse elő. Testületi döntést igénylő előterjesztés az adott érintett bizottságok véleményének és a jegyző törvényességi észrevételének ismeretében tűzhető napirendre. A jegyző úr az előterjesztéseket szignózza akkor valószínű. hogy nem lehetnek kisebb nagyobb bukfencek és elkerüljük a személyeskedésbe átmenő vitákat. SZMSz-t gyakrabban kellene forgatni. Sittes konténerek vannak az utcákban, ami nem oda való. A temetővel kapcsolatosan többen szóvá tették a temető hátsó részét rendbe kellene tenni, ne legyenek áldatlan állapotok. A Zrínyi út végén szennyvíz bekötése miatt fel van vágva az út, mély kátyú maradt a helyén. Intézkedni kellene, hogy alaposan hozzák helyre. Az elmúlt testületi ülésen felvetődött, hogy a polgármester egy szerződést korábban írt alá, megkaptam az írásos választ. Egy dolgot nem tudok benne elfogadni, hogy a dátumot elnéztük. Több dátumot elnézünk előbb-utóbb szervezetlenséghez vezet. Hétfőn volt egy rendezvény a Művelődési Házban, vállalkozói fórum, ott volt 30 választópolgár és ott volt Hegedűs Ferenc képviselő úr is. Egy kérdésre olyan választ adott, hogy azért nem történt itt semmi az elmúlt nyolc hónapban, mert köcsögök vannak a testületben. Ezt akkor határozottan visszautasítottam és most is visszautasítom. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Eszem ágában nincs személyeskedni. Én, amit elvétek azért mindenkor tartom a gerincem, mert úgy neveltek a szüleim. Egyet kikérek magamnak, a hazugságot. 30 ember meg tudja mondani, hogy a Zrínyi utcai kivitelezésről volt szó és én elmondtam azt, hogy annak idején felajánlotta Lomen Jani meg a Hegedűs Feri, hogy önerőből az önkormányzatnak hajlandó odaadni. Emlékeztek ti erre? Erre mondtam azt, hogy volt olyan köcsög képviselő egy személyben, aki azt mondta, hogy innentől kezdve a Lomen Jani vagy Hege utca volna. Jávorka úr hadd ne jellemezzem önt. Innentől kezdve azt is meggondolom, hogy egy helyen üljek le magával. Fényképezik azt, amit az emberek újítanak a városban. Azt fényképezze, hogy 20 év alatt nem voltak hajlandók építeni, a pusztulatot. Ne azt, amit az emberek befektetnek saját erőből és kikérem magamnak a hazugságot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Innentől személyeskedő hangulat nincsen. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: Én meghallgattam 10 percen keresztül türelmesen, mosolyogva. A napirendi pontoknál volt az, hogy 7.2 millió forint, hogy milyen felelőtlenség ezzeljátszani. Ezt is tudomásul kell venni a városnak. Én emlékszem rá február 14-én volt egy bizottsági ülés, amikor döntöttünk arról, hogy 10% anyagi költséget megtakarításként tegyünk félre fejlesztésre. Az akkorijegyző asszonynak és a pénzügynek volt egy fél napja a testületi ülésig, hogy ezt moderálja benne. És aki dolgozik, az követ is el hibát. Nem szeretném megbántani a jegyző asszonyt kimaradt a 7.2 millió forint. Most helyre kell tenni. 
Hegedűs Ferenc képviselő eltávozott. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
A hivatkozott hangfelvétel itt meghallgatható >>>
    Hogy Hegedűs képviselő mikor mond igazat és mikor állít azzal ellentkezőt, bárki utánajárhat. A rendezvényről - mivel az nyilvános program volt - hangfelvétel készült. Ezt egyébként nem is titkoltuk, a diktafon jól láthatóan került elhelyezésre. Tény, hogy a felvétel nem studióminőségű, csak olyan, amilyet egy diktadon tud 10 méterről készíteni.
    Az viszont nem csak az én, és Jávorka János emlékezetében van úgy, hogy "a köcsögök nem szavazták meg" hanem a hangfelvételen is pontosan hallható, a többes számú hivatkozás több helyen való hangsúlyozásával. Hallgassák meg, és döntsék el Önök is. No meg az is hallatszik, amint Jávorka János visszautasítja ezt a - képviselőhöz tényleg méltatlan - köcsögözést, de ott és akkor Hegedűs sem mondta, hogy ő csak egyetlen emberre gondolt. (az is megengedhetetlen, de egyetlen emberre amúgy sem gondolhatott, hiszen a testületi döntésben akkor 13 fő vett részt.) Erre csak később emlékezett ilyen furcsa formában.
    Úgy gondolom, az emberek fogalmaznak meggondolatlanul, és szabadszájúan. Sajnos mostanában ez egyre jobban elharapódzó jelenség. De hogy egy közszereplő a nyilvánosság előtt hogyan nyiltakozik a képviselő-testületről, az nem bocsánatos bűn. Ha már megtörtént, legalább azt kellett volna mondani, hogy: "Bocsánat!". Nem mondta, hanem a jegyzőkönyv szerint Jávorkát vádolta igazgatalansággal. A következtetést ki-ki vonja le saját maga.

Dr. Dobos Attila képviselő: Amit én személy szerint hiányolok az egész testület működése során, illetve vonatkozik a polgármester úrra is, hogy nincsen stratégiánk. Folyamatos tűzoltás folyik. Mindig valamibe belekapunk, megpróbáljuk megoldani. Mindenféleképpen jó lenne a 4. év végére valamit elérni. Nem lehet az program, hogy vegetálunk, illetve az sem lehet program, hogy elindul egy iskolaévn majd szeptemberben fellélegezhetünk. Nem lehet az program, hogy az óvodások elmennek az óvodába. Minden marad, úgy ahogy volt. Mindenféleképpen célszerű lenne Rétságnak kihasználni azt az adottságát, hogy a kistérségnek a központja. Mindenféleképpen jó lenne ezen a városon változtatni küllemben. Ezt az iskolai pályázat dolgát örömmel hallom, emellé lehetne nagyon sok mindent tenni. Szeretném látni azért, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak mire. A polgármester úrral játszóterek építésével volt ilyen beszélgetésünk. Fontos lenne az önkormányzat felújítása, ez az épület nem egy esztétikus látványt nyújt a város központjában. Kistérségi feladatokat is ellát ez az épület. Ha bejövünk ide füstös falak, festetlen ajtók és egyéb vár minket. Ezt hiányolom, ebben szeretném azt, hogy a jövőben azért lássuk meg azokat a pontokat, hogy miben tudunk előbbre lépni. Szeretném látni azt, hogy a pályázatok sem ad-hoc érkeznek meg ha nem azoknak is van valamilyen rendjük. Vannak, amik a kistérségre vonatkoznak, vannak nagyobb régiós pályázatok. Van olyan, amit a minisztériumokból lehet megszerezni. Szeretném látni ezeknek a rendszerét valamikor, hogy tudjuk, miről beszélünk. Lenne egy javaslatom, a polgárőrség autó nélkül nem polgárőrség. Az önkormányzatnak van egy autója, könnyen átadható lenne, és esetleg az önkormányzat könnyebben tudna pályázni egy másik autónak a beszerzésére, hozzákötve egy másik feladathoz. Nagyobb pezsgést várnánk a polgármestertől és a hivataltól. 
Gál Gábor MOS bizottság elnök: A testületnek szeretném megköszönni, hogy szavazatával hozzájárult azÁrpád vezér emlékmű templomkertben történő felállításához. Fodor képviselő úrnak megköszönnöm, hogy elfogadta a Művelődési Oktatás és Sport bizottság elnök helyettesi posztját. Az átvizsgáló bizottság szóba kerülésénél Jávorka úr nem tudta elfogadni Hegedűs úr elfoglaltságát. Hasonló eset ez a szálka és a gerendához. Én sem tudtam elfogadni s megérteni sem, hogy Jávorka úr miért nem jár bizottsági ülésekre. Akkor ezt megemlítettem és immár örömmel látom a változást. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Megkeresett két fiatalember, aki a városi Sportegyesületnek a tagja.Kérték, hogy az önkormányzat támogassa őket, mert szeretnének az egyesületben tovább sportolni. Én ígéretet tettem, hogy meg fogjuk nézni, mit tehetünk. Rácz Erzsébet kezdeményezésével Cukorbetegek társaságát szeretné megalakítani itt Rétságon. Ehhez kérte támogatásomat, mint orvos és kérte támogatásomat, mint alpolgármester. Az alakuló ülésük július 17-én lenne. Megkeresték a Művelődési ház igazgatóját, hogy helyiséget biztosítsanak számukra. Nem jelenthet problémát az önkormányzatnak és a Művelődési Háznak sem, hogy az alakuló üléskor bérleti díjmentesen kapják meg a szükséges helységet. Ennek a társaságnak a betegség megelőzése és az egészség megőrzése lenne a feladata civil kezdeményezésként. Én, mint orvos, és mint önkormányzati képviselő támogatom. Az alakuló ülés után beszámolok a történtekről. 
Jávorka János képviselő: Hegedűs úr azt mondta, hogy hazudok. Nem hazudok, azt 30 ember tanúsítja ön is ott volt polgármester úr. Lehet, hogy ön nem emlékszik rá ezt meg is értem, hiszen beszélgetések voltak ott és viták de elhangzott a köcsög kifejezés. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Méltatlan a testülethez, hogy ezt a polémiát tovább ragozzuk. 
Jávorka János képviselő: Az a méltatlan hogy ilyen kijelentést tesz. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kértem valamennyi képviselőt, hogy a személyeskedő hangot mellőzzük. Zárjuk le a vitát érdemi kérdésekről beszéljünk. 
Jávorka János képviselő: Gál Gábor képviselőnek válaszolnék a bizottsági ülésekre, hogy jártam és hogy nem jártam hagyjuk meg az óvodás stílust. Nehogy azt higgye képviselő úr, azért nem voltam 2-3 bizottsági ülésen, hogy önt bosszantsam. Távol áll tőlem. Azért nem voltam, mert meg volt rá az okom. Hogy mi, azt hadd ne közöljem önnel. Nem tartozik önre és másra sem. Ezután is el fogok menni bizottsági ülésekre, meg ahová tudok, lesz olyan, hogy nem fogok elmenni. Érdekes kérdés, akik rajtam kívül nemvoltak egyszer sem hozta szóba csak Jávorka Jánossal foglalkozik. Szépen kérem Önt, hogy hagyjuk egymást békén. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A személyeskedést befejezni egyszer. Kettő Gál Gábor képviselő úrnak nem arra vonatkozott a mondandója, hogy Te hányszor, hová nem jársz el. Saját bizottságodba eljársz. Azonban az a probléma, hogy a pénzügyi bizottság üléseire kellene még eljárni. Tudom, hogy nem vagy tagja azért kell eljárni, hogy ne a testület előtt tegyél folyamatosan olyan komoly kérdésekre indítványt, ami megállítja a testület munkáját. Mert a bizottságoknak többnyire jól átrágott javaslatai szoktak lenni. Erre vonatkozott a kérése. Személyeskedést hagyjuk. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy térjünk vissza az 14. napirendi pontunkra, az Intézményi kérelmekre. Ezen belül a Művelődési Ház kérelmére azon belül is aKönyvtári létszámra. Úgy gondolom, hogy a nem döntésünkkel oda jutottunk, hogy lehetetlen helyzetbe hoztuk a könyvtárat. Egy ember marad a könyvtárban a Julika, aki nem tudom, hogy fogja ellátni azt afeladatot. 2 főt kért a Művelődési Ház a két emberre álló kérdés nem lett feltéve. Én azt szerettem volna támogatni. Az egy főre lett föltéve tehát én ezért nem szavaztam erre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A pénzügyi bizottságnak volt a javaslata az egy fő az lett feltéve. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Jó de ők két főre kértek. 
Huszár Zoltán jegyző: A határozati javaslat A/2 változata volt feltéve a Pénzügyi bizottság javaslatával, mely szerint a képviselő-testület hozzájárul, hogy a könyvtár szakfeladaton egy fő feldolgozó könyvtáros zárolása 2007. július 1 napjával feloldásra kerüljön. Ez fel lett feltéve szavazásra ezt a képviselő-testület nem fogadta el. Ügyrendi pont lezárásra került a testület szavazott a napirendi pontról újabb vita és szavazás nem nyitható.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ez a napirendi pont bármikor újratárgyalható a képviselő-testület által a következő testületi ülésen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Pontosan ezért nagyon fontos erre hívnám fel a figyelmet, amikor a bizottság fél tizenkettőig rágódott különböző előterjesztéseken és viszonylag egyöntetűen támogatta az idekerülő valamelyik javaslatot általában többségében. Kérem a képviselőket, hogy mindig erre figyeljenek oda, mert a bizottságban sokan vesznek részt, és nagy szűrőn megy át egy-egy javaslat. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Ha most vissza lehetne hozni, leegyszerűsítenénk a dolgot. 
Huszár Zoltán jegyző: Én ezt értem képviselő asszony csak most a képviselő-testület ezen az ülésen egyszer már megtárgyalta és szavazott róla. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Szerintem hozzuk vissza. 
Huszár Zoltán képviselő: Ennek semmi akadálya bármelyik képviselő akár egyéni minőségében is jogosult előterjesztésre, illetve legalább három képviselői indítvány vagy képviselő-testület bizottságának indítványára a képviselő-testület ülését össze kell hívni a polgármesternek. 
Fodor László képviselő: Szeretném pozitívan is értékelni az eddigi munkánkat. A múlt héten sikerült összehozni egy rendkívüli testületi ülést, amin hozzájárultunk, hogy egy helyi vállalkozás Gálik testvérek egy önkormányzati területet ingyen saját költségen gyakorlatilag egy hét alatt felújítottak. Erről is beszéljünk, és ne egymással vívódjunk. Ez legyen példa és ezt is egyöntetűen megszavazták az itt lévő képviselők. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Szeretném megkérni a Művelődési Központ igazgatóját, szíveskedjen a város TV-jében az adatokat helyesen közölni. Felhívták rá a figyelmemet, hogy az orvosi rendelés időpontja helytelenül szerepel. A tolmácsi rendelés össze van keverve a rétságival. Alig van olyan hirdetményünk, ami rendben lenne. Jávorka úr gyakran felszólított minket, hogy ne mosolyogjunk én meg most már másodszor jegyzem meg, hogy az igazgató úr mosolyog ahányszor én beszélek. Az igazgató úrtól elvárom, hogy rendbe tegye. Elhangzott itt, hogy egyesek személyeskednek, kikérem magamnak, hogy ez még egyszer megtörténjen, hogy bárki önök közül ilyen felvetéssel éljen, hogy egy rendezvényen valamelyikképviselő társunk hogy viselkedik. Én teljesen megértem a Hegedűs Ferit, hogy kiment most. Én nem voltam ott ugyan ezen a rendezvényen, de megértem őt. Nincs joga Jávorka Jánosnak itt előttünk ezeket elmondani. A Jávorka Jánosnak vagy bárkinek ha a másikkal problémája van, először négyszemközt kell megbeszélni. A mások égetése undorító, ocsmány dolog. Ehhez hozzá téve óriási tömeg volt egyébként ezen a rendezvényen Jávorka úrtól is hallottuk 30-an voltak, és erre megnyitották a Művelődési Központ összes termét. A színház teremben volt a rendezvényük mikor volt egy másik rendezvény, ahol voltunk és ott rohadtunk abban az egy szem kisteremben. Még egyszer kérem, hogy tartózkodjanak attól, hogy bárkire a nyilvánosság előtt ilyet mondjanak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr megbocsátasz, de harmadszorra már nem adom meg a szót. Nekem is szóhoz kell jutnom. Nem fogunk elmenni a személyeskedés irányába. Kérek mindenkit név nélkül valamennyi képviselőt, hogy fejezzük be, mert be fogom rekeszteni az ülést, ezt megtehetem. Nem vagyok partner, nem adom meg a szót. Nem vagyok partner abban, hogy a képviselő-testület saját magát járassa le fölöslegesen. Ugyan is nagyon súlyos kérdéseket vetettél fel. Azzal együtt, hogy engem folyamatosan törvénysértéssel vádolsz. Ugyanis kivizsgáltuk a dátummal el írott szerződést, elküldtük neked a választ törvénytelenség semmilyen szempontból nem történt. Mindent elkérhetsz a pénzügyi osztályról a mellékletekkel együtt. De közben azt is kiderítettük, ha már pontosan nézzük ezt a szerződést, hogy a www.retsag.net portálon található szerződés és az önkormányzati eredeti között brutális különbségek vannak. Azzal kezdeném, hogy nem egyezik az önkormányzat számlaszáma, ami az eredetibe kézzel van behelyettesítve www.retsag.net portálon géppel van beírva. Itt vannak bejelölve a különbségek. Bátran nézzék meg a képviselők. Volt ez a vállalkozói fórum, aminek azt hiszem, hogy nem tárgya hogy ide kerüljön a testület elé. Azért szerveztétek, mert nem testületi ülés ez viszont testületi ülés. Nem kell nekünk mindenhová elutazni, ahol fejlesztenek, mert van nekünk is mire büszkék lenni. Jávorka úrnak, mint vidékfejlesztési menedzsernek pontosan az a dolga, hogy ezekben a fejlesztési kérdésekben akár javaslatot nyújtson be Rétság város önkormányzatához, egyúttal képviselőként is. Büszkék is lehessünkmagunkra, amit Fodor úr mondott erről kellene beszélni. És azok a vállalkozók, akik az önkormányzattal együttműködnek azok nem voltak ott. Gálker előtt kis tér viakolorral van lerakva, készen van, és tájékoztatásul elmondom, hogy a következő hét vége felé a Bon-bon előtti kisparkolónak nevezett terület teljes mértékben szilárd burkolat alá fog kerülni. Hangsúlyozom nem az önkormányzat pénzéből, hanem kizárólag vállalkozói együttműködéssel. S nem csak a Gálker, ha nem a Bédi beton üzem együttműködésével, az önkormányzattal egyeztetve. Ami a sportegyesületet illeti ne fenyegessük a polgármestert azzal, hogy majd lejáratja magát. Az, had legyen a polgármesternek a saját ügye, hogy hogyan veszíti el a hitelét a sportegyesület előtt. Ugyanis megint nem voltál ott azon a pénzügyi bizottsági ülésen amikor a résztvevő képviselők egyöntetűen azt nyilvánították ki, hogy igen is nem szabad feladni a megye I. eredményt elért futballcsapatot ha nem mindenáron a lehetőségeket figyelembe vételével meg kell tartani az összes többi három csapattal együtt. Azt azonban mindenkinek tudnia kell a polgármester a képviselők nélkül nem fog döntést hozni, mert nem is hozhat. Mindenki tudja, hogy milyen pénzügyi lehetőségei vannak a mai napon Rétság város önkormányzatának. Egyeztetni kell a képviselők bevonásával, a sportegyesület vezetőjével. Született állásfoglalás a nevezési díj kifizetésére vonatkozóan. Sajnálom, hogy személyeskedésbe megy el a testületi ülés, mert itt előttünk számtalan fejlesztési napirend volt a mai napon. Túlnyomó részt azok voltak. Inkább erre kellene odafigyelni. 

Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 

Kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző
--
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-