Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. február 15. napján megtartott ülésen.


A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, az a szerkesztő megjegyzése.

Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Dósa Lászlóné jegyzőkönywezető 8 fő vendég.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, vendéveket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót..

2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Még gondolkodnak, addig egy rövid kiegészítést szeretnék hozzáfűzni, ami még nem kerülhetett a tájékoztatóba. Az elmúlt hét elején miniszter elnök év-értékelő beszédében többek közt megemlítette, Rétság nevét abban az összefüggésben, mely szerint Rétság kistérsége bekerült azon támogatott 15 kistérségi közé, ahol járóbeteg szakellátó központot kívánnak kialakítani. Előzetes egyeztetések alapján igaznak tűnik a hír, legalábbis reméljük. Tehát az elkövetkezendő 3 éven belül kb. 1 milliárd forintos nagyságrendben kb. 1800 - 2000 m2-gin egy korszerű kistérségi járó betegi szakrendelő központ kerül kialakításra Rétági városában. Továbbá szeretném önöket tájékoztatni, hogy a mai napon a Spektíva Kft igazgatójával Scmidt úrral a szeretném önöket tájékoztatni, hogy a mai napon a Spektíva Kft igazgatójával Scmidt úrral a következő tartalmú megbeszélést folyt: 2007 - 2008 évfordulóján további bővítést terveznek, a Spektíva üzemben egy kb. 3000 m2-es csarnokot kívánnak felépíteni ez kb. 50 szabász új munkaerő bővítést jelent. Azonban a következő kéréssel fordult hozzám, amit később a szakemberekkel és a képviselőkkel is egyeztetni kell. Egy régi kéréssel jött elő az igazgató úr. Szeretnének, hogy valamilyen módon együttműködve az önkormányzattal és más vállalkozásokkal megszűnjön az áldatlan állapot, a csatornázatlan helyzet Pusztaszántón. Konkrét ajánlatot is tett az igazgató, 50.000 euró összegben hozzájárulnának a beruházáshoz, ami tartalmazná a bevezető út, a Pusztaszántói út szélesítését is.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Dicséretesnek és követendőnek tartom polgármester úr azon intézkedését, illetve kérését, hogy a január 8-i HI-LEX próbaüzemmel kapcsolatosban, kérte, elsősorban rétsági lakosok kerüljenek felvételre. Kíváncsi lennék, hogy a cég ezt hogyan értékelte, illetve milyen választ adtak erre.
Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen a cégnek is elemi érdeke, hogy elsősorban helybélieket is felvegyenek, nem utolsósorban az utazási költségek csökkentése, a helyben élők könnyebb elérhetőségének érdekében. Én felvetettem az anya műszak problémát is, hogy három műszak helyett reggel 8-tól délután 4 óráig dolgozhassanak a kisgyerekes anyák. Ha ennek megoldásában partnerek lennének akkor nagyságrendben örülnénk. Óriási segítség volna, természetesen konkrét válaszokat még nem tudnak adni, mindezt átgondolják, és menet közben folyamatosan egyeztetni fogunk. Ami a létszámot illeti holnapi napon kezdődik az első behívott dolgozókkal az interjú, mint ahogy jeleztem, év végére 100 munkahelyről beszélhetünk.
A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.


Mezőfi Zoltán polgármester: Kezdeményezem, hogy meghívón nem szereplő Vizitdíj fizetés módjának szabályozása napirendet, amit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt, a képviselő-testület 9. napirendi pontként, az egyebeket 10. napirendi pontként tárgyalja. A napirend felvételét a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta. A kiegészített napirendi javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.

- Napirend Előterjesztő
1./ 2007. évi költségvetés Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Településrendezési terv módosítás  Kapecska Ferencné jegyző
3./ Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás  2007. évi költségvetése Kapecska Ferencné jegyző
4./ Terület használati  kérelem  Kapecska Ferencné jegyző
5./ Sportegyesületek 2007. évi önkormányzati támogatása Gál Gábor  MOS Bizottság elnöke
6./ Nyugdíjas Klubok 2007. évi  önkormányzati támogatása Gál Gábor  MOS Bizottság elnöke
7./ Település rendezési terv módosítási kérelem Mezőfi Zoltán polgármester
8./ Társadalmi befogadás  elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével pályázat benyújtása Mezőfi Zoltán polgármester
9./ Vizitdíj fizetés módjának szabályozása Kapecska Ferencné jegyző
10./ Egyebek
11./ Zárt ülésen Elismerés  adományozás  Gál Gábor MOS Bizottság elnöke
- Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
      Az előterjesztés innen letölthető >>>
Az előterjesztést a polgármester nem szavaztatta napirendre, noha a testületi munkaterv tartalmazza, és ahhoz anyag is készült. Ezért ezt nem tárgyalták.
-


1./ 2007. évi költségvetés
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
      Az előterjesztés innen letölthető >>> 
      A rendelet tervezete innen letölthető >>> 
      1. sz. melléklet - 2007 évi költségvetés mérlege >>> 
      1A sz. melléklet - 2006. évi  működési és fejlesztési célú 
            bevételei és kiadásai >>> 
      1B sz. melléklet - Kisebbségi Önkormányzatainak  2007. évi 
            költségvetési mérlege >>> 
      2. sz melléklet - 2007. évi  bevételek  szakfeladatonként >>> 
      3. sz melléklet - 2007. évi kiadások szakfeladatonként >>> 
      4. sz melléklet - 2007. évi szakfeladatos költségvetés >>> 
      5. sz melléklet - 2007. évi központi  és Szja. támogatások >>> 
      6. sz melléklet - 2007. évi fejlesztési kiadások feladatonként >>> 
      7. sz melléklet - bevétel és költség részben önállóan gazdálkodó 
            költségvetési  szervenként >>> 
      8. sz melléklet - bevétel és költség önállóan gazdálkodó 
            költségvetési  szervenként >>> 
      10. sz melléklet - 2007. évi közvetett támogatások >>> 
      14. sz melléklet - 2007. évi felújítási, felhalmozási feladatok >>> 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló asszonyt. Arra kérem a képviselőket, hogy először a könyvvizsgiáló asszonynak tegyék fel kérdéseiket.
Jávorka János képviselő: Két kérdésem lenne, nem biztos, hogy a könyvvizsgáló asszonyra vonatkozik, lehet hogy a jegyzőasszonynak címezném. Az ipar űzési adóval kapcsolatban HI-LEX nevű cégnek a várható bevétele be van - e tervezve. A másik kérdésem a 4.sz. mellékletben 5./5 pontjában egyéb szórakoztató tevékenység 1.800.000 Ft a közvetett költsége 218.000 Ft mit takar, milyen szórakoztató tevékenységiről van szó.
Kapecska Ferencné jegyző: HI-LEX -nek várható iparűzési adó összege ebben nem szerepel.. A rendelkezésre álló adatok, a bejelentkezés, illetőleg az iparűzési adó lajstrom adatai alapján ütemeztük a várható bevételt. Évközbe folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk az adóból származó bevételt, tekintettel arra, hogy a helyi iparűzési adó emelkedésével együtt az adóerőképesség számítás miatt az elvonás is növekedni fog. Az egyéb szórakoztató tevékenység szakfeladaton tervezett kiadások tételesen szerepelnek a 18 oldalon. Ezen a szakfeladaton kerül megtervezésre, a kulturális alap, a nyári programok, rendezvények támogatási kerete, a polgármesteri keret, a nyugdíjas klubok támogatása, önkormányzat által alapított elismerések, plakettek költsége, a május 1-i rendezvényhez kapcsolódó önkormányzat által biztosított, általában babgulyás költsége, de itt szerepel a honlap üzemeltetés költsége. Ezek együttes összegét tartalmazza a 4. sz. táblázatban kimutatott közvetlen költség. A közvetett költség a rendezvényekhez kapcsolódó gépjármű üzemeltetés, illetőleg egyéb költség.
Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói megbízatásnak megfelelően megvizsgáltam az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet tervezetét A rendelet tervezet vizsgálatát a helyi
önkormánvzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, az államháztartás működési rendjét szabályzó 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével végeztem.
Megállapítottam, hogy a államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített rendelet tervezetet a polgármester a jogszabályban előírt határidőn a (tárgyév február 15-e) belül benyújtotta a Képviselő-testületnek.
     A rendelettervezet megfelel a költségvetés készítésére, a költségvetési koncepció megtárgyalása alapján hozott határozatnak. A tervezési folyamatban érvényesültek a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások. A költségvetési javaslat összeállítása során lefolytatták azokat az egyeztetéseket, konzultációkat, amelyeket a jogszabályok előírnak. A rendelettervezet szerkezete megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza mindazokat a számszerű előírásokat, amely a költségvetés részletes előirányzataira vonatkoznak. A rendelettervezet, a mellékletek, táblázatok az előírt bontásban tartalmazzák az adatokat. A működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat az 1A. sz. melléklet, az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatait, a címrendnek megfelelően tartalmazza a 2. és 3. sz. mellékletek. A működési előirányzat csoport önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként tartalmazza a rendelettervezet, úgymint: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, pénzeszközátadás, valamint ellátottak pénzbeli juttatásai. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a fejlesztési, felújítási kiadásokat feladatonként fejlesztési célonként tételesen tartalmazza a 6. sz. melléklet. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét az 1B. sz. melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként, külön kiemelve az igazgatási feladatokat, kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatásokat - adóelengedés, adókedvezmény - a 10. sz. melléklet rögzíti. A hitelállomány alakulását lejárat és hitel célok szerinti részletezéssel a 11. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeretet a 9. sz. melléklet mutatja be. A fejlesztési célú tartalékot rögzíti a rendelettervezet. A többéves kihatással járó előirányzatokat feladatonként tartalmazza az előterjesztés. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet tartalmazza. A rendelettervezet tartalmazza továbbá a költségvetés végrehajtásának legfontosabb a szabályait. Fontosnak tartom ezen belül, hogy korlátozást terveznek bevezetni a gazdálkodás során az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében.
     Az előterjesztés szöveges része követelményként forgalmazza meg a takarékos és átgondolt gazdálkodást, a belső tartalékok feltárását, a pályázati lehetőségek fokozottabb kihasználását. g
Az önkormányzati feladatok ellátására 671.270 eFt bevételi előirányzattal számolnak, arcelv 15,7 %-kal haladja meg az előző évi eredeti előirányzatot. Valamennyi bevételi forrásnál jellemző az előző
évhez képesti növekedés, legkisebb mértékű az intézmények működési bevételénél. Jelentős mértékű emelkedést várnak az iparűzési adónál. A bevételeken belül 50 millió Ft hitel felvételt terveztek, a működési hiány finanszírozására. Ez évben is érinti az Önkormányzatot az adóerőképesség miatti SZJA elvonása.
    A tervezett működési, felhalmozási feladatok ellátására a bevételi előirányzattal összhangiban van a kiadási előirányzat. A 2006. évi költségvetéshez mért növekedésnél jelentős mértékű az eltérés az egyes előirányzatoknál. A működési célú kiadások 2,8 %-kal bővülnek, míg a fejlesztési célú kiadási előirányzatok közel 150 %-kal magasabb összegben szerepelnek a tervezetben., jóllehet ezen belül a fejlesztési célú tartalék előirányzata 59.384 eFt. Működési célú tartalékot (6.966 eFt) tartalmaz az előterjesztés.
     Összességében az előterjesztés részletes szöveges indokolása, valamint a számszaki adatok - mellékletek - kellő mélységgel alátámasztják a rendelettervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatokat. A költségvetési javaslat kidolgozásánál figyelembe vették az előző évi tapasztalati adatokat is.
     A rendelet tervezetben szereplő források a kiadások mérlegszerűen megegyeznek. A tervezett feladatok megvalósításához megfelelő kiadási előirányzatot tartalmaz a rendelet tervezet. A forráshiány finanszírozása működési hitel-felvétellel lehetséges.
     Megállapítható, hogy a 2007. évi költségvetési rendelettervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott tudomásomra olyan információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendelettervezet rendelet alkotásra alkalmas.
     Az önkormányzat 2007. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege 671.270 ezer Ft, ezen belül a tervezett működési hiány összege 50.000 ezer Ft. A költségvetés egyensúlya működési hitel felvételével biztosítható.
     Véleményem szerint a 2007. évi költségvetési rendelet tervezet összhangban van a jogszabályi
előírásokkal, nem jutott tudomásomra olyan információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendelettervezet rendelet alkotásra alkalmas.
Mezőfi Zoltán polgármester: Könyvvizsgiáló asszony elfogadásra javasolja a tervezetet. Megköszönjük a munkát.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottsági elnök: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság február 13-i ülésén hosszasan tárgyalta a költségvetési javaslatot, azt végül is elfogadásra ajánlja a testületnek, mert jóváhagyott költségvetéssel rendelkeznünk kell. Az átvilágító bizottsági jelentése alapján ismét át kell tekinteni a költségvetést, és a szükséges módosításokat majd át kell vezetni. A fejlesztési feladatokra a fedezetet meg kell teremteni.
     A bizottsági véleményt követően saját véleményemet is szeretném ismertezni.
A 2007-es költségvetés az első, amelyet ez az összetételű testület tárgyal és fogad el. Szándékunk az, hogy más értékrend szerint kívánjuk működtetni a várost, mint a korábbi testületek tették. Ennek elsődleges eszköze kell, hogy legyen a költségvetés. A költségvetésünk bevételi oldala majdnem 670 millió Ft. Ennyi pénzt használunk föl az önkormányzat működtetésére, üzemeltetésére. Ezt kellene a leghatékonyabban felosztani. Megjelölve a súlyponti helyeket, ahol látványos változásnak kellene következni. Kijelölt célok megvalósításának, szemmel látható, és a működésben érzékelhető változásnak kell megjelenni. A rendelkezésre álló anyagi eszközök felhasználása, nagyon komoly tervszerűséget, és takarékosságot igényel az önkormányzat egész területén, intézményvezetőktől és önkormányzati vezetőktől egyaránt. A működésre biztosított anyagi javak, optimális felhasználásáért
az adott területek vezetői, személyesen felelnek. Minden vezetőnek világosan tudni kell, hogy az adott évben, mennyi pénzből gazdálkodhat és ebből, milyen feladatokat kötelező megvalósítani. Az volt az igény, hogy érzékelhető változásokat tapasztaljunk már az ez évi költségvetésben is. Sajnos ennek az előterjesztők nem tudtak eleget tenni. Ez a költségvetés, követi a korábbi gyakorlatot, és a bázisszemlélet alapján ossza szét a meglévő pénzeket. Számszakilag precízen összerakott anyag, de tartalmilag és minőségében a hagyományos tervezést követi. Nekünk ez így nem jó. Nem látni, hogy lennének kiemelt feladatok, és erre az anyagiakat is biztosítanánk. Ennek kellene, a szembetűnő színvonalváltozásokat megjeleníteni. Az sem tűnik ki ebből a nagy anyagból, hogy a leírt keretek elégségesek-e a szakfeladatok, intézmények működésére. Szorít-e valahol a cipő és hol? Korábban hangoztattam, hogy fejlesztésre legalább 50 milliót kellene elkülöníteni. Megkaptam. Fejlesztési tartalék címén 59.384.000 Ft van tervezve. De ez szemfényvesztés. Ez a pénz ebben az évben bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Abban döntöttünk, hogy először közművesítünk a honvédségi területet, és utána kerül sor, az új érték figyelembevételével az értékesítésre, pályázás formájában. No, de a közművesítésnek, hol a fedezete. A 254,5 millió Ft adóból, egy huncut fillért nem tudunk fejlesztésre, felújításra kiszorítani. Hihetetlen. Ugye, hogy ha hagynánk, semmi sem változna, minden a régi szerint menne. Ezen, a felelős vezetőknek el kellene gondolkodni. Ezt az egész anyagot át kellene dolgozni, és amikor az elképzeléseink szerint összeáll, akkor kellene bizottsággal megtárgyalni és testület elé terjeszteni. Az intézményeknél és a hivatalnál folyó átvilágítás tapasztalatait is be kell építeni a 2007 évi költségvetésben. Meg kell mondanom, hogy itt tervező munka nem folyt. Nem volt itt vezetői, intézményvezetői megbeszélés, egyeztetés arról, hogy ebben az évben mit is akarunk tenni. Ebben a polgármester is nagyon hibázott. A város rajtunk fog röhögni, hogy leértük a változást és ugye semmit nem tudnak csinálni. Ezt én nem vállalom föl. Nem vitatom, a jegyző asszony, számításokkal alátámasztott kimutatásai munkaigényesek, aminek szerepelni kell itt is, de valamilyen koncepciónak is látszani kell a költségvetésen. Ez csak akkor támogatható. Ennek az átdolgozása, nem kis feladat de, ha elvégezzük, akkor látszani fog, hogy előre akarunk lépni Rétságon. Minimális elvárás, hogy 2007-ben színvonalromlás ne következzen be, az nem lehet. A kiadásoknál: ettől az évtől kezdve, folyamatosan bevezetjük, hogy a tényleges szükségletek alapján kerülnek a működési keretek meghatározásra. Például: Mivel nagyon magas működésnél a bér aránya, ezért szigorú bérgazdálkodást kérünk számon. Csak akkora létszám engedélyezhető, amellyel, az adott terület színvonalas működése még biztosított és a munkaidő optimális kihasználása is megvalósul. Az egyre emelkedő energia költségek miatt is, ellenőrzött energia felhasználást, és ennek folyamatos számonkérését követeli meg a képviselő-testület, a hivatal és az intézmények vezetőitől. A szakfeladatokhoz tartozó intézmények karbantartási feladatait, az adott terület vezetőinek kell megoldani. A műszaki csoport működését a fenti igények, megvalósítása érdekében kell átalakítani. A feladatok ellátásához, a lakosság szolidáris segítségét messzemenően igénybe kell venni. Ezt külön nyilván kell tartani, és a városi médiában meg kell jeleníteni. Az intézményi ingatlanok állagában és külső megjelenésében a jó gazda gondosságnak érzékelhetőnek kell lenni. A hivatalnál a lehulló cserepekre, a széteső csapadékcsatorna megjavítására, a WC-k állapotára gondnok. De sorolhatnám tovább is, hogy hol érzékelünk gondokat. Az anyagi lehetőségek ismeretében, egy-egy feladatot, az átlagtól nagyobb mértékben kívánunk támogatni, aminek hatásától kézzelfogható eredményeket várunk. A pazarló gazdálkodásnak hátat kívánunk állítani, ezért a testület a szakfeladatokhoz tartozó intézmények átvilágítását rendelte el. Az átfogó értékelés teljes egészében, még nem készült el, de egy sor területen jelentős megtakarításokra van kilátás, mely összegeket a legsürgősebb feladatokra fordítjuk. Nem a boszorkányüldözés, és a létszámleépítés a célunk, de az igen, hogy az adott feladatot a leghatékonyabb gazdálkodással oldjuk meg. Hasonlóan, mint a vállalkozásoknál szokásos. Szigorú teljesítmények alapján, az adófizetők pénzéről van szó, amelyről rendszeresen el kell számolnunk. Nem szabad fölülnünk annak a pletykának, ahol képtelen létszámleépítéssel riogatnak, mert mi csak hatékonyabb, és színvonalasabb feladatellátást várunk, amelyhez a létszám keretet is hozzárendeljük. De, ha a feladat csökken a létszámnak is, csökkenni kell. Ez az élet minden területén így van. Megváltoztatjuk a civil szervezetek és a sport szerveknek tervezett támogatások rendszerét. Alapelvünk az, hogy a helyben lakók és a szolgáltatást igénybevevő Rétságiak kapják, az adófizetők pénzéből elkülönített támogatást. Ezzel a feltétellel is több a támogatás, mint a korábbi években. Ebben az évben 5,5 millió Ft-ot különítettünk el erre a célra a korábbi 3,6 millióval szemben. Felül kívánjuk vizsgálni, az önkormányzati bérlemények bérleti díjait. A bértételeket a városban kialakult normákhoz, átlaghoz igazodva, kell megállapítani, négyzetméterre számítva. Az aránytalanságokat meg kell szüntetni. Átfogó, vizsgálattal át kell tekinteni a normatív támogatás és a tényleges ráfordítások területén kialakult helyzetet. Vizsgálni kellene, hogy, miért lett ennyire magas az önkormányzat saját ráfordításainak aránya, mert ez miatt nem tudunk fejlesztési kereteket képezni. Ez pedig így nem jó. Ehhez 16 év alatt nem nyúltak hozzá, de mi most megtesszük. Lássák a számokat: Működéshez az államtól 107.725.841 Ft-ot kapunk csak. Ha nem lenne saját bevétel, ennyiből kellene működtetni az intézményeinket. Mi pedig az egész saját bevételünket szinte teljes egészében az intézményekre fordítjuk, ez közel 435 millió Ft. Négyszerese a normatív támogatásnak. Ez nagyon magas, de nem is lenne baj, ha a város fejlődése automatikus lehetne. De az intézmények, fejlődéséhez is növekvő pénzeszközök kellenek, ami nagyon korlátozott. A város fejlesztésére, pedig egyáltalán nincs pénz. Ennek tarthatatlansága könnyen belátható. Így csak szinten tartunk, illetve visszafejlődhetünk. A bevételek ebben az évben növekedést mutatnak, 89 millióval magasabb a 2006-os évhez képest. Bár a növekmény, egyenlőre bizonytalan. Működési hitel felvétele látszik szükségesnek. A ami napon még nem garantált a honvédségi ingatlanok értékesítése, így a tervezett bevétel realizálása is bizonytalanságokat tartalmaz. Ebben az évben még mindég nagyon magas az adóképesség miatti elvonás, mértéke eléri a 61 milliót. Utasítjuk a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsenek tanulmányt, ennek az aránynak a megváltoztatására, és segítsük ennek megvalósítását. A kiadások szűkítésével megjelenő többletbevétel mellett, legalább ilyen horderejű az -az igény, hogy a bevételeink folyamatos növelésére is tegyünk eredményes intézkedéseket. Ennek a felfogásnak az érvényesítése, még sajnos gyerekcipőben jár. Ez még nem elfogadott norma, pedig a város érdekeivel való azonosulás, és annak anyagi támogatása a szolidaritás jó példája a jövő egyik meghatározott eleme lehet. Fő feladataink egyike, ennek megteremtése kell, hogy legyen, amelyben eredményesnek kell lennünk. Ez sok pénzt hozhat a városnak. Segítheti a város kiemelt fejlesztéseink megvalósulását. Mindez azonban még csak nyomokban lelhető fel a jelenlegi költségvetésben. Azt ígérhetem, hogy menetközben szükséges költségvetési módosításokkal kiigazítjuk ez évi pénzügyi programunkat. Hatékony és célratörő munkával el kell kezdeni az építési telkek értékesítését. Ebből a pénzből pályázati alapokhoz teremtődik meg az önkormányzati saját erő. Át kell tekinteni, hogy vannak-e az önkormányzatnak használaton kívül levő ingatlanai, amelyek értékesítése útján szabad - felhasználású bevételhez juthatunk. Nagyon tudatos előkészítő munkával, meg kell teremteni a városban a kiemelt, nagy volumenű pályázatokon való részvétel lehetőségét. Megbocsájthatatlan hiba lenne ennek elszalasztása.
     A 2007. évi költségvetés mellékletei rendelettervezetek. Minden mellékletről nem szólnék, mert azok szinkronban vannak a kiadott egyéb anyagokkal. A 6-os mellékleten a fejlesztési jellegű kiadások szerepelnek az előző évi és a ciklusra ütemezett, sőt azt követő 2009 utáni időre is. Ezek a számok kötelező kiadásokat tartalmaznak. Erre az évre 48 millió az ütemezett kötelezettségi. A tartalékként szerepeltetett 79,4 millió fejlesztési összeg, egy bizonytalan lehetőség. Bevételi oldalon is feltételesen kell kezelni. Ez a laktanya értékesítés függvénye. Felhasználási célokat is csak ennek figyelembevételével lehet felelősséggel meghatározni. Ezt a döntésnél vegyük figyelembe. Hasonló fenntartással kell lenni a 14-es számú mellékletet illetően is. Az átvilágítással szerzett tapasztalatok új alapokra helyezhetik a városban szükséges felújítások rangsorát. Nem is tudom, hogy ezt miért kell elfogadni, ha megvalósításukra nincs pénz. Amennyiben ez nem törvényi előírás, a testület ne foglalja rendeletbe. Ezt a feladatot későbbi ülésünkön tárgyaljuk meg.
     Ennyit szerettem volna elmondani és elnézést kérek képviselő társaimtól ha valakinek a lelkébe taroltam volna, akkor bocsánatot kérek és most tisztázzuk le. Szerettem volna a tévhiteket elterelni, hogy mi mindent meg akarunk szüntetni. Mi mindent megakarunk adni és ennek fejében kérem a tisztelt társaimat a költségvetés elfogadására.
Gál Gábor MOS bizottsági elnök: Én sajnálom, hogy a bizottsági ülésen nem tehettem fel a kérdésemet, mivel azon Végh József nem jelent meg, illetve nem küldött helyettest.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Magdika itt van neki fel lehet tenni a kérdést.
Gál Gábor MOS bizottsági elnök: Az álló táblázatnak a 23. oldalán szerepel a költségvetésben, hogy kulturális tevékenységek költségei, nulla megjelöléssel. Igazából ez mit takar. Ezen kategóriába milyen tevékenységiek tartoznának és ennek az összege miért nulla.
Kollár Magdolna Műv. Közép, gazdasági vezető: A kulturális tevékenység megjelölés alatt tételesen szerepelnek a különböző rendezvények és azok költségei. A bevezető részhez véletlenül került a nulla.
Jávorka János képviselő: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a 10 %-os csökkentést kell biztosítani, ezt javasolta a bizottsági a testületnek. Hogyan gondolja ezt a tisztelt bizottság. Év végén lesz felhasználva, év közben lesz elvéve, konkrétan miből.
Kapecska Ferencné jegyző: A pénzügyi bizottsági ülésén a 2007. évi költségvetésnél nagy vita alakult ki, végül is konszenzussal zárult a bizottsági ülés. Sajnos látni kell, hogy továbbra is hiányosan gazdálkodunk. Az átvilágító bizottság még nem adta le javaslatait, így ezt még nem lehetett beépíteni a költségvetésbe, ezért a rendelettervezet eleve tartalmazza azt, hogy a bizottsági javaslatának testületi elbírálásáig, csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők. Pénzügyi bizottság olyan javaslatot tett, hogy a kiadások visszafogása, megtakarítást elérése érdekében legyen tartalék képezve intézményenként. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátását biztosítani kell, és egy meghatározott struktúra működtetéséhez, az ezáltal meghatározott fedezet is szükségeltetik. Úgy gondolom, hogy a struktúra megváltoztatására vonatkozó döntést követően lehet ehhez igazítani a megfelelő kiadási előirányzatokat, amiben már volt egy kis lépés, de még valamennyi önkormányzati intézménynél nem került átvezetésre. A bizottságinak a javaslata az volt, hogy a dologi kiadásokból megközelítőleg 10 % kerüljön csökkentésre. Nem minden feladat vonatkozásában lehet ezt végrehajtani, tekintettel arra, hogy több esetben a szerződéseken alapuló kiadások azzal egyezően, pontosan került megtervezésre. Ilyen esetben a csökkentés nem nagyon tartható. A bizottság úgy javasolja a testületnek, hogy a dologi kiadások ne legyenek most elvonva, hanem úgynevezett kötelező tartalékként maradjanak meg az adott szakfeladatnál. Ezek felhasználásáról vagy átcsoportosításáról az átvilágító bizottság javaslatának tárgyalásakor a költségvetés módosításával lehet dönteni. Kiadásra került anyagban a bizottsági javaslatok teljes egészében átvezetésre kerültek a költségvetési javaslaton. A kiadott összefoglaló tábla áttekinthetően tartalmazza egyrészt a kiadott eredeti javaslatot és a bizottsági javaslatnak megfelelően átvezetett módosítást. A lecsökkentett működési kiadások, kötelező tartalékok az adott szakfeladaton, illetőleg az intézménynél megjelennek. A bizottsági javaslat volt, hogy a sporttámogatás keret 3.200 eFt-ról 5.500 eFt- ra emelkedjen. A 2.300 eFt emelkedés fedezetét is meg kellett teremteni, mégpedig úgy hogy a működési hiány ne növekedjen. A gépjármű adó rendszere változik. Köztudott, hogy nem a gépjármű tömege, hanem teljesítménye alapján, a gépjármű életkorától függően differenciáltan vannak az adótételek megállapítva. A most megkapott adatok alapján feldolgoztuk a lajstromot. Ebből következőleg kb. 2.000. eFt-al a gépjármű adó bevétel emelkedhet, természetesen abban az esetben, hogy ha nincs hátralék és mindenki befizeti azt. Ez a rész is beépítésre került. Elhangzott és javasolta a bizottság, hogy a különböző szakfeladatok, intézményeken megjelenő karbantartások ne egyenként jelenjenek meg, ha nem úgynevezett intézmények karbantartási keretek szakfeladatonként kerüljön kimutatásra az erre tervezett összeg. Az önkormányzati intézményi ellátást szakfeladaton került kimutatásra az 5.250 eFt. A rendelettervezet tartalmazza ennek az összegi felhasználásáról a képviselő testület külön fog dönteni. A bizottság javaslata a szociális ellátásokra tervezett keret kerüljön megemelésre. A javaslat támogatása esetén a szociális rendelet módosítását is a testület elé kell majd terjeszti. A javaslat arról szólt, hogy minden új szülött részére 10.000 Ft segély kerüljön hivatalból megállapításra, jövedelmi viszonytól függetlenül, alanyi jogon. Éves szinten erre kb. 400.000 Ft keret kellene, mely beépítésre került a költségvetésbe. Általános iskola teljes felújítása aktuális. A vizesblokk, a nyílászárók cseréje, fűtési rendszer felújítása indokolt. Erre lesznek különböző pályázati lehetőségek. A bizottsági javaslatra a fejlesztési alap tartalék csökkentése mellett, erre a célra 20.000 eFt került ütemezésre, mint pályázati önrész. Felvetődött, hogy a CISZ házba teljesen felesleges a telefon üzemeltetése. Alapdíj havonta 4.000 Ft a beszélgetések száma 400-500 Ft havi szinten, bizottsági javaslatnak megfelelően törlésre került. Költségvetési koncepció tárgyalásakor a képviselő-testület úgy döntött, hogy a megüresedett álláshelyek csak a képviselőtestület engedélyével tölthető be. A Művelődési Központba egy álláshely december közepétől nincs betöltve, ennek megfelelően az egy álláshely kettő és félhavi a bére és járuléka levonásra kerül, mivel ez a kiadás nem merülhetett fel, mert nem lett betöltve az álláshely. A pénzügyi bizottság javaslata, hogy az óvoda terasz és nyílászárók cseréje a 14. számú táblába beépítésre kerüljön.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiegészítést szeretnék tenni, egyúttal kérem Dr. Tóth Máriát, mint szociális bizottság elnökét, hogy amennyiben majd a bizottság tárgyalja és előkészíti a születendő gyerekek támogatásáról szóló tervezetet, ne segélyként legyen az nevesítve, hanem alanyi jogon járó önkormányzati támogatásként. Nagyon rossz szó a segély.
Jávorka János képviselő: Meglepődve hallgattam Hegedűs úr rövid kis expozéját. Felmerült bennem a kérdés, hogy amit ő fölvetett kifogásokat, akkor minek tárgyaljuk a költségvetést. Akkor el kellene halasztanunk, el kellene napolni addig, amíg ez a bizottság elvégezi a feladatát, az eredményeket az asztalra teszik. Akkor lehetne beszélni róla, most teljesen felesleges. Egyértelmű és világos, kitűnik a költségvetési tervezetből, hogy a működési célú kiadás 78 %-ot tesz ki. Ebbe benne vannak a munkabérek és annak a járuléka és különböző alapvető dolgok. Korábban is elmondtam már a Művelődés ház kapcsán, hogy jelentős megtakarítást csak a munkabérek árán tudunk produkálni. Ezt tudomásul kell venni. Meg kell mondani őszintén, ha jelentős fejlesztést akarunk produkálni, akkor hozzá kell nyúlni a munkabérekhez, ezt pedig azt vonja maga után, amit a hivatalban elkezdtünk, létszámot kell elbocsátani. Ki kell mondani kereken, tisztán fehéren, feketén. Ezzel lehet jelentős pénzt megtakarítani. Ha megnézzük a tavalyi költségvetést, 13 % volt a hiány az idén 15% fölött van. Annak örüljünk, hogy van egy ipari parkunk amelyből 230 eFt van most realizálva, tervezve amely az én véleményem szerint jelentősen több lesz. Több lesz az elvonás is, megörökölt probléma, kormányszintű kérdés, a többől többet vesznek el. Jó lenne ha ez nem lenne, akkor mi is jobban járnánk. A költségvetés jól van összeállítva, de vannak benne ellentmondások. Meg kell mondani őszintén, mik az ellentmondások. Meglepett a sportegyesületek ilyen arányú támogatására tett javaslat. Ha fejleszteni akarunk takarékoskodnunk kell, intézményeknél a fűtéssel, világítással, telefonnal. A dologi kiadások és a 10 %-os csökkentéssel, színvonal nem csökkenhet? Ezt is el kell mondani nagyon őszintén, hogy ha mi létszámot csökkentünk, dologi kiadást csökkentünk akkor a színvonal is csökkenni fog, mert abból a pénzből nem lehet azt megvalósítani amit terveztünk megvalósítani. Úgy látom, hogy mindenképpen színvonal csökkentéshez vezet, persze ezt fel kell vállalni és tovább kell lépni. Egyet tudunk vagy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nagyon nehéz egy költségvetést összerakni, megcsinálni és az intézményeket működtetni nehéz körülmények között. Én látok valami fényt, ebből kilábalást, de azért szájra kaptak olyan hírek, hogy különböző fejlesztéseket terveznek központilag is. Az iskolákkal kapcsolatosan, hogy négy iskola lesz kiemelten. Valószínű hogy hozzárendelik a megfelelő állami támogatást is a térségben. Nagy előrelépést jelentene a térségi szakrendelő hálózat. Tudunk olyat, hogy központi támogatásokkal saját szolgáltatásunk színvonalát is emelhetnénk, nem biztos hogy nekünk kerülne pénzbe. Sajnos ezek csak ötletszerűek, nincsenek kidolgozva, nincsenek még tervek. Nagy valószínűséggel megoldható lesznek azok a problémák amiket eddig felvetettünk. Saját költségeinket tudjuk csökkenteni és esetleges más fajta forrásból fedezni, vagy ezeket a feladatokat máshová áthelyezni, átadni. A laktanya értékesítéssel kapcsolatban, ha sikerül a már rég rebesgetett idősek otthonát megvalósítani, ott is biztos, hogy átadásra kerülhetnek olyan szolgáltatások ami jelenleg az önkormányzat pénzét emésztik. Ha nem is egészben, de részben esetlegesen át tudunk költségeket irányítani. Ezek is benne vannak ebben a költségvetésben. A költséevetést el kell fogadnunk azért, hogy működni tudjunk és arra kell koncentrálni hogy a működésünket megőrizzük. Nagyon fontos lenne, hogy a fejlesztési feladatainkat megpróbáljuk olyan forrásokból megvalósítani ami körvonalazódnak, van még remény.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr kérdéseként hangzott el, tervezve van-e HI-LEX-nek a tevékenysége kapcsán az iparűzési adó a költségvetésben. A jegyzőasszony mondta, hogy folyamatosan figyelemmel kell kísérni de erre az évre nem lehet tervezni. Itt is van egy plusz lehetőség elrejtve a költségvetésben, ami előbb vagy utóbb meg fog jelenni. A beruházó cég már bejelentkezett az iparűzési adóra. Több mint 500 munkahely lehetőségről beszéltem a következő esztendőben. Konkréten nem említettem, hogy a járóbeteg szakrendelő központ szintén 30-50 munkahelyet teremt kb. 10-12 szakorvos, a velük együtt dolgozó asszisztencia és az egyéb kisegítő személyzet. A 10-12 szakorvos óriási előrelépés nem csak Rétságon ha nem az egész kistérségben.
Fodor László képviselő: Röviden szereznék hozzászólni. Benne vagyok az átvilágító bizottságba és nem szereznék itt a bizottság nevében előzetesen összefoglalót, általános érvényű dolgokat mondani. Egy két előzetes lehetőséget szereznék felvillantani, ami ad reményt a megtakarításra. Nem látom ilyen borúsan az egész dolgot. Ha például valamilyen szinten létszámot kell csökkenteni, az nem feltétlenül eredményez színvonal csökkenést. Konkrét, helyszínen szerzett tapasztalataim és más településeken hasonló intézmények működésében szerzett tapasztalataim mutatják mindezt. Objektív szereznék lenni, senkivel semmiféle személyes problémám sem a testület sem az intézményeknél nincs. Mindenesetre találkoztam olyan jellegű dolgokkal rétsági intézményben ami máshol másként van. Rétsálion van nem egész 3000 lakos, egy hasonló környező településen ahol még 1000-rel többen laknak, fele annyi létszámmal tudják megoldani a kulturális feladatokat, még azt is merem mondani, mivel ott is sok ismerősöm van, nem is rosszabb színvonalon csak ésszerű szervezéssel. Érsekvadkertről van szó. Intézményeket is megnéztem, hivatalosan munkámból eredően is és ott pl. nem 12 -en vannak ha nem 6-an vannak, és ott a Művelődési Háznak az igazgatója is beáll könyveket kikölcsönözni. Nem szégyen az, semmiféle probléma nincs. Viszont olyannal is találkoztam, hogy meg kellett volna oldani egy apró problémát, de azt több ember között elveszett, végén a probléma nem lett megoldva. És ez abszolút tény kérdés, a színvonalról csak ennyit szeretnék mondani, hogy nem mindig függ össze a létszám a színvonallal. Időnként olyanok is előfordulhatnak, hogy feladatok kapcsán egymásra mutogatnak, hogy kinek mi a feladata. Ha túl sokan vannak nem operatív a dolog , bürokratikussá válik. Ha a bizottság befejezi a munkáját, és én is türelmet kérnék, egy egységes anyagot szeretnénk letenni. Látok megtakarítási lehetőséget. A civil szervezetek most több pénzt kaptak én is üdvözlöm és lehet hogy ezek a szervezetek a pár százezer forintból amit egy éve kaptak egy-egy városi rendezvénynél sokkal hatékonyabb társadalmi munkát pluszba hozzáadva tudnak működni. Városi rendezvénynél számon lehet kérni, hogy miben segítettek.
Gál Gábor MOS bizottsági elnök: Fodor úrral teljes mértékben egyet értek, hiszen az intézmények vezetésének tekintetében abszolút a menedzser szemléletet kellene erősíteni és egyet is értek Fodor úrral, illetve üdvözlöm is ezt a szemléletet és támogatom is.
Dr. Tóth Mária képviselő: 2007. évi költségvetésünket tárgyaljuk és minden amit a Fodor Laci és Gál Gábor elmondott előttem, a költségvetést érinti. Abszolút egyetértek azzal, hogy költség megtakarítás nem jelent színvonal csökkentést.. Ésszerűen kell gazdálkodni a személyzeti munkában. 4 éven keresztül gyakran felvetettem, hogy Rétságiakat foglalkoztassunk a hivatalban. Én nem szavaztam meg az átvilágító bizottság működését, de most már örülök neki, mind amellett a tényekkel, a számokkal megismerkedhetünk. Ismerjük a Művelődési Ház működését, csak többet kellene tenni, szükségtelen ott ennyi embert tartani. Én nem vagyok senki ellen személy szerint. Az hogy én nem szeretem a művelődési ház igazgatóját, az engem nem befolyásol, ha valamiről döntünk és szavazunk. Az viszont befolyásol, hogy előttem olyan éktelen kiadások vannak, mint 30.000 Ft egy kiállítás megnyitója Rétságon. Elmondtam százszor a tűzzománc szakkört, aki a tűzzománc szakkört igénybe
akarja venni amit egy diósfenői tanár tart, az fizesse meg az árát és járhat a művelődési házba. De ne mi tartsunk el embereket. Van olyan intézményvezető akinek felvetette egyik beosztottja, hogy ő miért nem kap munkát x területen. Az intézményvezető azt mondta, hogy annak is meg kell élni aki nem rétsági dolgozó volt, nem veszünk figyelembe szociális körülményeket még a rétságiaknál sem. Hát még azoknál akik nem itt laknak. Az szinte botrányos, hogy végig megvünk a hivatalban a gyámügyön 3-an vannak egyetlen rétsági nincs közötte, vadkerti, bánki, szendehelyi, igaz hogy most az egyik 10 helyettes rétsági. Ezeket ki kell küszöbölni, ugyan így a művelődési házban, óvodában, iskolában. Ésszerű gazdálkodás egyik lényeges kérdése valóban, ahogy most mondják a humánpolitikai intézkedések sora, nem kell elküldeni embereket majd ha valóban sikerül ezt megvalósítani amit a miniszterelnök úr nekünk megígért és én bízom benne, hogy sikerül, akkor lesznek munkahelyek az egészségügyi dolgozóknak is. Mert vannak olyan egészségügyi intézmények ahol többen vannak, mint ahogy kívánatos és persze más helyeken is. Ésszerűen kell gazdálkodni a Polgármesteri Hivatalban
azokat a helyeket kell erősíteni ahol ezt szükséges. Meggondolandó az, hogy fiatalokat vegyünk fel, hiszen most már azért vannak hatvanegy néhány éves dolgozók, közülük az egyiket nagyon szeretem, most munkakapcsolatom is van vele. De azt is mondtam már a jegyzőasszonynak hogy amellé az előadó mellé már régen kellett volna valakit odatenni, ha elmegy Dósa Piroska, nagyszerű dolgozó, nagyon jó vele a munkakapcsolatom, de már mellette be kellett volna tanítani valakit.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával módosított, kiadott 2007. évi költségvetés rendelet tervezetét, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta következő rendeletét.
2./ Településrendezési terv módosítás 
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök: Az előterjesztést a bizottság január 13-i tárgyalta és módosításokat javasolt. A módosítások átvezetése megtörtént. A teljes anyag ismételten kiadásra került. Az előttünk lévő anyag elfogadását javasolja a bizottság.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a településrendezési terv módosítására vonatkozó rendelt tervezettet és szabályozási terv és műszaki leírást tartalmazó mellékletét, melyet a képviselőtestület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.


Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a településrendezési tervhez kapcsolódó, a szerkezeti terv és műszaki leírására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

12/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv módosítással kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja. g
Rétsági város rendezési terve szerkezeti tervét és műszaki leírását a Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft. által elkészített Msz: T-558.!200?. számú és azt módosító T688/2005. és T-732/2005. számú dokumentációk szerint jóváhagyja.
A módosított szerkezeti tervet és műszaki leírását a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendeletet módosító 3/2007. (II.16.) rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
Határidő: szövegi szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

3./ Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetése 
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Kapecska Ferencné jegyző: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
elfogadott változati érintik az intézményfenntartó társulás költségvetését is, hisz a társulás 
költségvetése az önkormányzat költségvetéséből kivett rész, ezeket át kell vezetni. Az 
intézményfenntartó társulás költségvetését azokkal a számokkal kell érteni, ami a költségvetésben 
jóváhagyásra került.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök: Pénzügyi bizottsági tárgyalta és 7 igen szavazattal a határozati javaslat "A" változatának elfogadását támogatta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 
2007. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslat bizottság által támogatott "A" változatát, 
melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

13/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános Iskola Intézményfenntartó társulás 2007. évi költségvetését 96.544 ezer Ft bevétellel, 55.929 ezer Ft önkormányzati támogatással és 162.473 ezer Ft költséggel a határozat mellékletét képező 1. és 2. számú melléklet részletezése szerintjóváhagyja.
A társulási megállapodás alapján az intézményfenntartó társulás költségvetésének 2 számú melléklete alapján az ellátotti létszámok szerint 2007. évben Bánk Községi Öinkormányzathozzájárulása 569 eFt.
A hozzájárulást a 2007. évi költségvetési beszámoló adatai alapján a 2007. évi tényleges napközis és étkező létszám alapján a beszámoló elfogadását követően egy összesben kell megfizetni.
Határidő: foltiramatos és szöveg szerint 
Felelős: elszámolásért: jegyző

4./ Terület használati kérelem 
Előterjesztő: Kapecska Ferencé jegyző
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök: Számomra ez egy nagyon kellemes dolog. Ugyan is már szégyelltem a városban azt a nagy füvet a MOL kúttal szemben lévő területen. A bizottsági ülésen volt ellenvetés a parkolási lehetőség hiánya, illetőleg a közlekedés biztonságának akadályozása miatt, mert hogy sarkon van. Aztán végül is 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a bizottság a bérbeadást, és azt javasolja a testületnek, hogy ezt a 970 m2es területet, 8000 Ft+ áfa/hó díj ellenében, 9 hónapra összesen 72.000 Ft+ áfa díjért adja bérbe. A területet nem kell nekünk gondozni, tisztán lesz tartva.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Tulajdonképpen én voltam az aki nem is hogy elleneztem, ha nem tartózkodtam pont az miatt, hogy én abban az utcában lakom. Baleseti helyezet fordulhat elő, ha az ott vásárolni akarók gépkocsival megállnak. Átgondoltam az egészet azzal a magyarázattal, amit ott elmondtál, hogy az iskolánál amikor a gyerekeket viszik az iskolába, ott is elég sok baleseti helyzet fordul elő hál istennek eddig nem történt baleset, hát remélem ott sem fog történni baleset. Legyen kihasználva ez a terület. Bár én még mindig úgy kérdőjelet tartok magamba egy kicsit de azért támogami fogom ezt a kérést.
Jávorka János képviselő : Magam részéről támogatom ezt a kérelmet de egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ha visszaemlékszünk a csapadékvíz a Mező út és a felső út csapadékvíz elvezetés kérdése odavan tervezve. Erről tájékoztassuk Szabó urat, hogy ha esetleg úgy adódna nehogy kellemetlenséget okozzon neki.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tájékoztatva van és tud róla és a térképen oda még egy szolgalmi út és van rajta. A bérlő vállalkozó végleges helyzetet nem teremthet, saját érdekében.
Dr. Dobos Attila képviselő: Csatlakoznák az Évához, talán én hajtok ki a legtöbbet. Áldatlan állapot van, kamionok megállnak a 2-es főúton és annyira nagyon balesetveszélyes, teljes mértékben támogamám, hogy a terület használva legyen, de azt hogy a 2-es főútra oda autók állhassanak meg, azt nem. Nem tudom van e kitéve megállni tilos tábla, ahová rendszeresen megállnak a kamionok , higgyétek el, hogy rendkívül veszélyes. Balkézre nem lehet kilátni ezért annyira balesetveszélyes és ezt nagyon meg kellene gondolni. Nem a vállalkozó ellen vagyok. Ezt a kamion megállást valamilyen módon meg kellene oldani. Közútkezelőhöz kellene fordulni, kérem a jegyzőasszonyt, hogy ebben a témában valamit szíveskedjen tenni. Addig a döntést elhalaszthatnánk, és fel tudnánk mérni azt, hogy ez mivel fog járni, hogy hol parkolnának autók. Félek attól, hogy a 2-es főúton fognak megállni, és ez nagyon balesetbeszélyes.
Kapecska Ferencné jegyző: Tartós hasznosításáról azért nem döntöttünk korábban benyújtott kérelmekre, mivel a csapadékvíz elvezetés megoldósa miatt a terület nagy részére szükség van, illetőleg bizonyos szolgalmi jog a vezeték miatt van bejegyezve. A vállalkozó nem kíván építméntirt elhelyezni. Úgy gondolom nem a 2-es úton lesz parkolás, ha nem a Mező utcában. Tekintettel arra, hogy a lerakatra nem a 2-es útról lesz a bejárás hanem a Mező utcáról. A terület és a 2-es út között elégi mély árok van, nyilván nem ott fogiak megállni ahol a kamionok és akadályozzák a kilátást. A közútkezelőt megfogjuk keresni annak érdekébe, hogy milyen megoldást lehetne ott a kamion parkolás megszűntetése érdekében.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök: Az valóban adott a helyzet, hogy a kamionok az árok és a országiút szélén állnak meg, de ez független a mostani terület használati kérelemtől. A jegyzőasszonyt szeretném felkérni, hogy hivatalból a KPM-et értesítsük ki és a sziget 
után tegyenek be egy megállni tilos táblát, ami már eddig is meg kellett volna tenni függetlenül ettől 
a kérelemtől. A kamionok megállnak attól ilyen veszélyes, mert a MOL kútra mennek át cigarettát 
venni.
Fodor László képviselő: Nekem kérdésem vagy inkább felvetésem lenne, hogy a Mező útra befordul 
valaki meg lehetne állni megfelelő távolságiban és nyugodtan oda tud menni és nem veszélyeztet 
semmit, se kilátást se saját magát se, másokat nem hoz balesetveszélyes helyzetbe. A tábla kitétel 
teljesen megoldaná ezt a problémát. Tábla kitétele érdekében a jegyzőasszony intézkedjen.
Mezőfi Zoltán polgármester: A vállalkozónak elemi érdeke, hogy a Mező utcára nyissa meg a kaput. Szavazásra teszi fel a terület használatra vonatkozó határozati javaslat A változatát azzal, hogy a 
terület bérleti díja 8.000 Ft+áfa/hó, melyet a képviselő-tesriilet 9 igen szavazattal és 1 ellen 
szavazattal elfogad.
14/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Miklós rétsági vállalkozó 568 hrsz-ú öinkormányzati tulajdonú terület használatára vonatkozó kérelemét, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy az 568 hrsz-ú, 970 m2 nagyságú beépítetlen terület dísznövény, virág és palánta árusítást céljára, 2007. április 1-től december 31-ig terjedő időre havi 8.000 Ft +áfa, összesen 72.000 Ft +áfa díjért bérbeadásra kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fentiek szerinti megkötésére. Határidő: értesítésre: február 20.
Felelős: Kapecska Ferencnéjegyző

5./ Sportegyesületek 2007. önkormányzati támogatása 
Előterjesztő: Gál Gábor MOS Bizottság elnöke


Gál Gábor MOS Bizottság elnöke: A sportegyesületek 2007. évi önkormányzati támogatása napirendi pont kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Örvendetes tény, hogy az eredeti költségvetési javaslatban szereplő 3200.000 Ft-ot a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság megelőző napi ülése alkalmával 5.500.000 Ft-ra emelte. Az elmúlt évekhez képest, lényegesen több egyesület ntiriijtott be pályázatot, valamint a városunkban működő sportkörök
szélesebb rétege került meészólításra. A legfőbb szempont és rendező elv a támogatás odaítélésében az volt, hogy a helybéli sportolók és lehetőségekhez mérten a fiatalok a különböző sportágak minél tágabb és sokrétűbb köreinek szolgáltatásait vehessék igénybe. A bizottsági ülésen a hozzászólási lehetőség az egyesületek részére is adott volt.

 • a Rétsági Árpád Egylet részére 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett 1.200.000 Ft, szakosztályai részére, úgy mint:
 • Rétsági Öregfiúk 5 igen szavazat 1 tartózkodás mellett 200.000 Ft, 
 • Motorosok rendezvényeire 6 igen szavazattal 100.000 Ft,
 • A Rétsági Városi Sport Egyesület részére 5 igen és 1 nem szavazat mellett 2.000.000 Ft, 
 • A Rétsági Judo Klub számára 6 iáén szavazattal 500.000 Ft,
 • Főnix Asztalitenisz Sportegyesület részére 6 iáén szavazat mellett 500.000 Ft, 
 • Extrém Légisport Egyesület rendezvényeire 6 igen szavazat mellett 100.000 Ft,
 • Általános Iskolai Sportkör számára 6 iáén szavazattal 800.000 Ft, került elfogadásra.
Azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület felkéri az önkormányzati támogatásban részesülő egyesületeket, hogy pótlólag a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése előtt a Rétság Városi Sport Egyesület, Rétsági Judó Klub Rétsági Öregfiúk Szakosztály, Motoros szakosztály és az Extrém Légisport Egyesület tagjainak névsorát lakóhely megjelölésével adja le. A támogatás első félévi összege március 25-étől a második fele a II. félévben az igénybejelentés után vehető iéénybe. A támogatás felhasználását a pályázatban meéhatározott megállapodásban rögzített feladatokhoz kapcsolódó számlamásolattal támogatási megállapodás szerinti igazolni kell. Megállapított támogatások felhasználására és támogatására vonatkozó megállapodásokat meg kell kötni a megállapodást megkötésére vonatkozó határidők 2007. február 28.
Salgai György a Rétság Városi Sport Egyesület tekintetében sérelmezte - személyiségi jogok megsértésére hivatkozva, a kiegészítésről szóló határozatot. A bizottsági tagok kérése arra
vonatkozott, hogy az egyesület az ismertetett időpontig adja be a százalékos megosztást (rétsági-nem 
rétsági sportoló, valamint a tagok teljes névsorát). Holman Ferenc iskolaigazgató úr érdemben 
méltatta a bizottságink munkáját, valamint megköszönte az általános iskola sportkörének felajánlott, 
majd elfogadott összeget.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Általános Iskola igazgatójától szeretném megkérdezni a 
szülőktől hangzott el a kérdés, hogy a Sport körrel kapcsolatosan valamilyen egyesületet szeretnének 
vagy akartak létrehozni. Mi történt ezzel kapcsolatosan. Történt valami ülés, hogy szerettétek volna 
létrehozni, hogy egy egyesület legyen, mi történt ebbe, megalakult vagy nem alakult meg.
Holman Ferenc igazgató: Jelenleg is próbálkozunk, folyamatban van nem igazán él ez az ügy. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsági elnöke: Részt vetten a bizottsági ülésen tanácskozási joggal és szeretném megköszönni Tömösvári Sándornak alapos, és úgy érzem, nagyon tisztességes munkáját. Nagyon sokat segített nekem mielőtt én rábólintottan volna arra, hogy 
megerősítem ezt a 2.200.000 Ft-os összeget. Megszeretném az Ijász főnökének a Fodor képviselő 
társamnak köszönni azt, hogy akkora értelmes pályázatot adott be, hogy ezt minden egyes csapatnak 
szeretném példának statuálni, ugyanis gyönyörű szépen fel van sorolva, ami nekünk a lényeg. rétsági 
embereket, gyerekeket támogassuk. Vastagi betűből kitűnnek a rétságiak az össz létszán 90 -ből 39 
fő 40 % rétsági lakos. A gyerekeknél 25 főből 18 fő 72 % a rétsági lakos. Ezt vártan volna el 
minden egyes egyesülettől, és ezt egy kicsit fájlalom, hogy nem tiszteltek meg annyival, még 
tüzetesebben át lehetett volna rajta menni. Azt kérem a testülettől, hogy mindenféleképpen foglaljuk 
bele, hogy amíg nincsenek pótolva a másik egyesületektől is a rétsági embereknek a nevei addig, ez a 
pénz ne kerüljön kiutalásra. Ugyan is ma már engem elkezdtek körözni, hogy jól van, akkor ez a pénz jó lesz a pestről érkező futballistáknak, a rétsági emberek futballoznak ahol akarnak. Ez fenyegetés megint és ezt személyesen én is kaptam ebből, kikérem magamnak. Bármikor kiállok bárki előtt, én a rétsági, elsősorban rétsági gyerekeket, kicsitől felfelé és a Rétságon élő, itt adófizető embereket szerezném a rétsági emberek adójából támogatni. Ez az egyetlen egy dolog. Az, hogy most Rétságon milyen futball működik nagyon nagy dolognak vélem, de igazán nem érdekel, hogy más vidékről ki futballozik itt. És elmerem mondani a TV előtt, hogy ötvenesével állítanak meg az emberek nap mint nap, hogy mikor láthatjuk a rétsági gyerekeket a rétsági felnőtteket ezen a futballpályán, amire én javasolnám a vezetőknek, hogy ha rétsági gyerekeket foglalkoztak a futball pályán sokkal több lesz a bevétel. Én magam is elmennék rétsági gyereket megnézni. Ha kimegyek a pályára nem látok köztük egy rétsági gyereket. Nem vagyok ellensége az idegenből jövő futballistáknak, de azt kérem a vezetőiktől, hogy próbáljanak szponzorokat szerezni és abból szponzorálja. A rétsági adózók pénzéből ezt ne szponzoráljuk. Itt vannak pl. az íjászok és a judosok, mind rétsági ember akik nem idevalók azoknak van egy olyan tisztességes belépési díjuk, és meg kell köszönni hogy pénzeket idehoznak a városnak, mert közös rendezvényeket csinálnak. Külön kiemelném Lacinak, hogy nagyon sokat áldoz rendezvényekre, egy-kettőben részt vettem
Nem vagyok futball ellenes, de a félreértések elkerülése végett én szívem szerint egy forintot nem adok az idegenből jövőnek. Iskolánál más, aki idejár iskolába azután idekapjuk a fejkótát. Természetes támogatni kell, sőt minél több gyereket kell idehozni annak kellene örülni. Továbbra is amellett leszek, hogy a rétsági, az itt élő emberek között osszuk szét saját vagyonunkat és köszönöm a pénzügyi bizottságnak, hogy egyhangúan megszavazta ezt az összeget, és azon leszünk elkövetkezendő négy évben még többet tudjuk adni.
Jávorka János képviselő: Több vélemény elhangzott a bizottsági ülésen. Saját véleményemet szerezném elmondani. Milyen szempontok alapján lettek kiértesítve az illetékes sport egyesületek
vezetői a pályázati feltételekről. Erre a jegyzőasszony választolt és elfogadtam. Én is örülök annak, hogy fel lett emelve a sportegyesületek támogatásának az összege. Hegedűs képviselőtársam a létszámot forszíroz, szerintem félig meddig egyoldalúan. Nem tudom elfogadni a támogatási formát amit a Tömösvári úr elővezetett. Ezt a támogatást mi normatív alapúnak vesszük és arányosnak akkor igen is a létszámból kell kiindulni. Ugyanis nem mindegy, hogy az egyesületnek mennyi a létszáma azzal nagyon egyetértek, hogy hány rétsági. Egy szempont rendszert kell kidolgozni és sokkal tisztább lenne a kép mindenki előtt, hogy ha megvan az, hogy mennyi az egyesület létszáma ebből mennyi a rétsági, milyen rendezvényt és versenyt szervez, hányon vesz részt. Ezek a rendezvények helyben vannak tehát itt Rétságon futball pályán, lőtéren, tornateremben, judo stb. és hánynak kell elmenni vidékre és az sem mindegy, hogy Vácra kell elmenni vagy Balassagyarmatra, Salgótarjánba, Paksra, Debrecenbe. Ha ezeket a szempontokat kidolgozta volna, ennek mentén került volna kidolgozásra, sokkal reálisabb képet kaptunk volna. Itt konkrétat szeretnék kiemelni Városi Sport Egyesület esetében még az inflációt követő emelést sem kapták meg. Megkapják azt a 2.000.000 Ft-ot amit tavaly is megkapott és kész. Van még egy nagyon fontos szempont, amit figyelmen kívül hagytak. Kinek kell objektumot fenntartani pályát, lőteret, tornatermet stb. Hiszen ennek is meg vannak a kiadásai. A Városi Sport Egyesület esetében igaz, hogy az önkormányzaté az futballpálya a sport objektum, de hát az ott fogyasztott villany, vizet egyebet az egyesületnek kell kigazdálkodni. Nekem ez a véleményem lehet hogy nem egyezik a többségével de magam részéről fenntartom.
Majnik László képviselő: Csatlakoznék a Jávorka úr által elmondottakhoz. Természetesen örülök annak, hogy a sporttámogatás összege felemelkedett 5.500.000 Ft-ra, ezt én magam is kezdeményeztem. Nyilvánvaló hogy a sportegyesületek a nagyobb támogatásból több feladatot tudnak megoldani. Azzal sincs semmi probléma, hogy a rétsági sportolókat, rétsági gyerekeket támogassunk és ezt vegyük figyelembe, de az én felfogásom szerint nem csak az számít, hogy valaki itt lakik Rétságon, hanem mi az amit Rétságért tesz. Felőlem piripócsról is jöhet, hogy ha rétsági emberek szórakozását vagy a rétsági embereket szolgálja. Bármiben, még ha csak egy írással is. Tapasztalatból tudom mondani - a körzeti labdarúgó szövetség tagja vagyok - hogy a körzetünkben meg a megyében működő sportegyesületek, labdarúgó szakosztályok helyzetét, költségiét is ismerem, A labdarúgás bizonyos fokig hagyományos sport, más mint az íjászat, egy tömegsport. A labdarúgás sokkal több pénzt emészt fel, mint egy másik sportág. Fél millió forintért még labdába sem rúgnak. Játékengedély, játékvezetői díj stb. minden bajnokságon van. Képviselem az érdekeiket, fel is vállaltam és ezt tudja mindenki. Azt mondom, hogy az ő támogatásuk aránytalan. Aránytalan a költségvetésükhöz viszonyítva, de aránytalan a tavalyi támogatáshoz viszonyítva is. Nem nagyon szeretnék elvenni senkitől, szívem szerint mindenkinek többet adnék. A költségvetésükhöz viszonyítva arányaiban kevesebbet kapnak, de vannak akiket szinte 100 % -ban támogatunk. Következménye az lesz, hogy nem fogja tudni fenntartani a megyei első osztályban való szereplést, ami egy színvonalat jelent. Nem fogja tudni fedezni az utazási költséget, játékvezetői díjakat és egyéb költségeket, ami minden fordulóban felmerül. Pontosabb információra lenne szükség mert ha nagyon megvizsgálnánk ezeket a költségvetéseket mindegyikben lehetne hibát találni. Van ahol hiányzik 400.000 Ft, van ahol több van mint kellene. Igazából az a tevékenység számít, amit ezek a sportegyesületek végeznek. Ha megnézzük, a városi sportegyesületben áttételesen a város lakosságának több mint a 10-15 % -a érintett, akár úgy hogy sportolnak, akár úgy hogy szurkolnak, akár úgy hogy valamilyen szempontból részt vesznek ebben sportban. Aránytalannak tartom ezt a felosztást, én többet juttatnék a városi sportegyesületnek, de azt nem tudom megmondani hogy honnan. Nyíltan felvállalom azt amit én képviselek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Benne volt a kiírásba a feltétel. Nem véletlenül szerepel a határozati javaslatban, hogy felsorolt sportegyesületek a megállapodás megkötése előtt tegyenek eleget a hiánypótlásnak.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérdésem lenne az Árpád Sportlövő Egyletnél a tagok vonatkozásában. A felnőtt tagság 90 fő, az öregfiúk plusz 20 fő, de a motorosok taglétszámát nem látom.
Fodor László képviselő: Mivel még nem adták le a pontos névsort, azt pótolni fogják. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Akkor itt is 100 fölött lesz majd a létszám?
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Annyit szeretnék elmondani a Rétsági Városi Sport Egyesületnek, hogy az általuk igényelt támogatás 3.200.000 Ft volt, pontosan annyi amennyi az eredetileg tervezett összeg. Bizottsági javaslatra, utólag emelkedett a keret. Természetesen, hogy ha nagyobb költségvetéssel tudnátnk gazdálkodni vagy megtudnánk ezt valahonnan finanszírozni, emelhető lenne a támogatása, ebben egyetértek Majnik úrral.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A foci a legnépszerűbb sportok közé tartozik. Az összes többi talán nem annyira népszerű, nem kötődik hozzá annyi ember, ezért szponzorokat könnyebb szerezni a labdarúgóknak. Pontosan azért mert a foci népszerű, előnyt jelenthet a támogatásuknál.
Fodor László képviselő: Annyit szereznék mondani, ha lenne keret, többet is lehetne adni Városi Sport Egyesületnek. Az elmúlt évben a támogatási pályázatok elbírálásakor a 3200.000 Ft keretből 2.000.000 kapott a Városi Sport Egyesület és ezen felel még 3.000.000 Ft-ot sikerült az öinkormányzamak kigazdálkodni az öltöző társadalmi munka mellett történő felújításának támogatásához. Bízom benne, hogy ha még sikerül tartalékokat feltárni év közben, amiről beszélgettünk a költségvetésnél, akkor valami hasonló finanszírozás elképzelhető. Természetesen akkor, ha ezt megengedheti magának a testület.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnök: Kicsit hadd legyek könnyelmű, felajánlom segítségemet. Ha rétsági focistákat fogom látni a pályán, vállalom, hogy az én embereimmel levágom a füvet egész évben és kitakarítom futballpályán. Tisztán tartom a területet. Bevállalom, hogy sporttámogatásként a füvet levágom, ha kell éjszaka is, csak szóljanak és rendbe tartom a futballpályát. Adófizetők pénzéből nem lehet vagdalkozni. Ezt a legszélesebb körben kell
szét osztani ebben a városban.
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testület a támogatás fejében elvárja, hogy a sportegyesületek lehetőségükhöz, profiljukhoz képest segítsék a városi rendezvények lebobonyolítását, illetve azok színvonalának emelését. Teljesen normális elvárás, hogy a kiírásban kértük a pontos tag jegyzéket. Volt aki ezt eltudta készíteni, itt van előttütnk. A többi egyesület pótlólag tegyen eleget a felkérésnek, és tagjainak névsorát adja le, egyébként ez nem sérti a személyiségi jogokat. A bírósági bejegyzéshez is le kellett adni a tagok névsorát. A polgármester tudomásul veszi a bizottságnak a döntését, ezzel együtt halmozottan nagy a felelőssége, és ezt be is vállalta 40-50 fiatal egyesületi tag előtt. Azt mondtam, az év hátralévő részében mindenképpen vállalom, hogy lehetőségeimhez, eszközeimhez mérten közre fogok működni a hiányzó források pótlásában. Legyen az egyéb külső támogatási forma és nevezzük azt szponzornak, teljesen mindegy hogy minek nevezzük. Biztos vagyok benne hogy ennek a költségvetési fájdalomnak egyik részét megfogjuk tudni oldani. Év közben meglátjuk a plusz forrásokat, ami tükrében a képviselő-testület még dönthet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyenként szavazásra bocsátom a MOS Bizottság támogatásra vonatkozó javaslatát:
 • Rétsági Árpád Egylet 1.200.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület G igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadta.
 • Az Árpád Eg}~let Öreg Fiúk Szakosztálya 200.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
 • Az Árpád Egylet Motoros Szakosztálya rendezvényeinek 100.000 Ft-os támogatását a képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
 • A Rétsági Városi Sport Egyesület 2.000.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
 • A Rétsági Judó Klub 500.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
 • A Főnix Asztalitenisz Sport Egyesület 500.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
 • A Szondi Sportlövő és Paint Ball Egylet 100.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
 • Az Extrém Légisport Egyesület rendezvényeinek 100.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.
 • Az Általános Iskola Sportkör 800.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
A MOS Bizottság által támogatott határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta.
15/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport egyesületek 2007. évi önkormányzati támogatására benyújtott pályázatokat.
A képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatására 
tervezett 5.500.000 Ft előirányzat terhére a sportegyesületek részre elszámolási 
kötelezettségivel az alábbiak szerint biztosít támogatást.
- Rétsági Árpád Egylet 1200.000 Ft
- Rétsági Öregfiúk Szakosztály 200.000 Ft
- Motoros szakosztály rendezvényre: 100.000 Ft
Összesen 1.500.000 Ft
Rétsági Városi Sport Egyesület 2.000.000 Ft
Rétsági Judo Klub 500.000 Ft
Főnix Asztalitenisz Sportegyesület 500.000 Ft
Szondi Sportlövő és Paint Ball Egylet 100.000 Ft
Általános Iskolai Sportkör 800.000 Ft
Extrém Légisport Egyesület helyi rendezvényre 100.000 Ft
Összesen: 5.500.000 Ft 
A támogatás I. félévi összege március 25-től, a második fele a II. félévben 
igénybejelentés alapján vehető igénybe.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzati támogatásban részesülő egyesületeket, 
hogy pótlólag - a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése előtt - a Rétság 
Városi Sport Egyesület, a Rétsági Judo Klub, a Rétsági Öregfiúk Szakosztály, a 
Motoros Szakosztály, és az Extrém Légisport Egyesület, tagjainak névsorát a lakóhely 
megjelölésével adja le.
A támogatás felhasználását a pályázatban meghatározott, megállapodásban rögzített 
feladatokhoz kapcsolódó számla másolattal, a támogatási megállapodás szerint igazolni 
kell.
A megállapított támogatások felhasználására és elszámolására vonatkozó 
megállapodásokat meg kell kötni.
Határidő: megállapodás megkötésére 2007. február 28. 
Felelős: előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző
Fodor László képviselő: Arra kérem a polgármester urat, amikor rendezvények lesznek, a naptárjába jegyezze be, hogy kik adtak konkrétan segítséget azok közül az egyesületek közül, akik támogatást kaptak, hogy jövőre erre vissza tudjuk térni. Én azt mondom, aki kap támogatást, az valamilyen formában segítsen a város életében és fejlődésében. Ez elvárható mindenkitől. A másik pedig, nagy tisztelettel meghívom a teljes képviselő-testiületet az Árpád Egylet február 24-én tartandó éves beszámoló közgyűlésére.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm, hogy ezeket a kiegészítéseket megtetted. Most van 
készülőben a kistérségi rendezvény naptár elkészítése. Valamennyi polgármestertől bekértük, hogy a 
mihamarabb küldjék el az éves rendezvényeik dátumait, most kérem itt tőletek, önöktől is. Aki ebben 
érintett, minél előbb adja le, hogy mikor, hol, milyen verseny, repülős nap, motoros nap stb, lesz, 
hogy bekerülhessenek ebbe a rendezvénynaptárba.
6./ Nyugdíjas Klubok 2007. évi támogatása 
Előterjesztő: Gál Gábor MOS Bizottság elnök
Gál Gábor MOS Bizottság elnök: A nyugdíjas klubok 2007. évi öinkormányzati támogatása napirendi pont tekintetébenga költségvetési javaslatban eredetheg szereplő 200.000 Ft helyett, a Művelődési, Oktatási Sport bizottság 60.000 Ft-os emelést javasolt és szavazás útján fogadta azt el. Az emelést illetően két szempont rendszer alakult ki: az egyik arra alapoz, hogy a növekmény elosztása fele-fele arányban történjen, így a Városi N~nigdíjas Klub részére 150.000 Ft, a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja számára 110.000 Ft, álljon rendelkezésre. Ez a javaslat 2 igen és 4 nem szavazatot kapott. A másik szempont a létszámarányos megközelítésmód, ahol a Városi Nyugdíjas Klub részére 160.000 Ft, a Hunyadi János Nyugállománvúak Klubja számára 100.000 Ft áll rendelkezésre. Ez a javaslat 4 igen 1 nem és 1 tartózkodással került elfogadásra. A támogatás elszámolási kötelezettséggel saját rendezvények költségére használható fel. Megállapított támogatás felhasználására elszámolására vonatkozó megállapodásokat meg kell kötni. Ennek határideje 2007. február 28. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a klubvezetők közötti igen jó viszonyra való tekintettel, bármelyik határozati javaslat is kerül elfogadásra, a nyugdíjas klubok egyetértésben köszönik meg a megemelt támogatást.
Jávorka János képviselő: Én voltam az aki bátorkodtam szerény 60.000 Ft-al megemeltetni az éves 
támogatást. És én voltam, aki még javasoltam amit most is fenn tartok, hogy a most megemelt 60.000 
Ft felezzük meg A Hunyadi kapjon 110.000 a város nyugdíjas 150.000 Ft-ot. Elhangzottak 
különböző létszám arányos variációk, én azzal tudnám ezt indokolni még egyszer nyomatékosan, 
mivel a Hunyadi létszáma 55 fő a Városi Nvugdíjas klub 105 de vannak olyan nyugdíjasok akik mind 
a két helyen tagiok. Én 110.000 és 150.000 Ft-ot javaslok támogatásként.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Jávorka képviselő úr módosító javaslatát 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én nyugdíjas klub tagja vagyok, érintett vagyok ebben a 
dologiban, nem vennék részt a szavazásban.
Hegedűs Ferenc képviselő: Én is nyugdíjas vagyok, mindannyian nyugdíjasok vagyunk, szavazzunk 
mert nem lesz megszavazva.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem azért választanak egy településen képviselőket, hogy mindenki 
érintettséget jelentsen be.
Szavazásra bocsátom a képviselő asszony személyesen érintettségére vonatkozó bejelentését, a 
szavazásból történő kizárását, amit a képviselő-testület 9 ellenszavazattal, egy tartózkodással nem 
fogadott el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom Jávorka úr módosító javaslatát, miszerint 110.000 Ft legyen a Hunyadi Klub támogatása és 150.000 Ft a Városi Nyugdíjas Klub támogatása. A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 5 ellenszavazattal nem fogadta el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a Bizottság által támogatott határozati javaslatot, javaslatot, a Hunyadi János Nyugdíjas Klub 100.000 Ft-os, a Városi Nyugdíjas Klub 160.000 Ft-os támogatását, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 3 tartózkodással elfogadott.
16/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a m~ugdíjas klubok 2007. évi támogatására tervezett keret felosztására vonatkozó javaslatot, azt támogatja. A képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben a mnigdíjas klubok támogatására tervezett 260.000 Ft előirányzat terhére
- a Városi N~nigdíjas Klub részére 160.000 Ft,
- a Hunyadi János N~nigállománvúak Klubja részére 100.000 .Ft támogatóst állapít meg. A támogatás elszámolási kötelezettséggel saját rendezvények költségére használható fel.
A megállapított támogatások felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodásokat meg kell kötni.
Határidő: megállapodás megkötésére 2007. február 28. 
Felelős: előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző

7./ Település rendezési terv módosítási kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnök: A bizottság elég keményen tárgyalta a napirendet. Vannak olyan képviselő társaim akik arra való hivatkozással, hogy az ott lévő üzemek, gyáraknak szenny kibocsátása miatt nem ajánlatos a lakóterület kialakítása. Azt próbáltuk alátámasztani szakrnailag, hogy az itt működő üzemeknek nincs káros anyag kibocsátása. Volt olyan felvetés, hogy meg nagy a veszélye annak, hogy kialakul ott egy lakóközösség, aztán elképzelhető, hogy leválnak Rétsápról. Volt olyan akik ezt többen támogatták ezt a megvalósulást, mégpedig annak fejében, hogy nagyon sok év óta nem tudunk telkeket, lakásokat biztosítani. Volt egy olyan képviselőtársam akinek az volt a kérése, hogy a megközelítés ne csak a 2-es főútról történjen, hanem valósuljon meg a város és a külső területnek az erdei úton való megközelítése is. Amit azt jelenti, hogy kerékpárutat és egy autós normális út kialakításának lehetőségét is meg kell vizsgálni.
A bizottság Csuhaj úr lakóövezet kialakításával kapcsolatos, és város településrendezési és szabályozási tervének módosítását érintő kérelmét, továbbá a sportpálya bővítésére szánt terület lakóterületi célú felhasználásának rendezési tervi módosítás igénylő kérdését megtárgyalta azt 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal támogatta. Javasolja a testületnek a határozati javaslat elfogadását, miszerint a képviselő-testület egyet ért azzal, hogy lakótelkek kialakítása érdekében a rendezési terv módosításra kerüljön. A településrendezési terv módosítás előkészítését az alábbi szempontok szerint
határozza meg.
1.) a 062/5, 062/6 és 062/8 hrsz-ú külterületű földrészletek lakóterület célú hasznosításának lehetősége 55-65 db közművesített családi házat építési telek kialakíthatósága.
2.) A 2. számú főúton kívüli közlekedés feltételei biztosításának lehetősége Rétság és Pusztaszántó között.
3.) A Kölcsey út és Sport pálya között tartalék sportterület lakóterület célú hasznosításának lehetősége közművesített építése telkek kialakíthatósága.
A 062/5, 062/6 és a 062/8 hrsz- területeket érintő rendezési terv módosítás teljes költsége a kérelmezőt terheli a településrendezési terv fentiek szerint módosítására jogosultsággal rendelkező, legalább két tervezőtől feladatoinként részletezett árajánlatot kell kérni. A tervezői szerződéséről az árajánlatok alapján a képviselő-testület fog dönteni.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Ha a Kölcsey utcában a területet átminősítjük falusias lakóövezetté, a közművek kialakítása kinek a feladata. A bezárt szeméttelep nem messze van ettől a területtől, aminek van rekultivációja, attól egy bizonyos távolságon belül nem lehet építkezni. Azon a területen megy át egy magas feszültségű vezeték, ezzel mi a helyzet. Úgy tudom, hogy ez a terület nagyon mocsaras. Ha mondjuk telket alakítunk ott ki, hogy adjuk oda azoknak az embereknek azt a telket ha annyira mocsaras.
Kapecska Ferencné jegyző: A rendezési terv módosításra irányuló kérelem van a képviselő-testület előtt. Nem azt jelenti, hogy most kell a módosításról dönteni. A rendezési terv módosítása során a tervező szakhatóságok bevonásával vizsgálja meg egy adott terület felhasználásának lehetőségeit, a telek kialakítás feltételit, lehetőségét és számtalan más dolgot. Ha a képviselő-testület támogatja a rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmet, elfogadja a határozati javaslatot, ajánlatot kell kérni
tervezőktől, Ha az ajánlat alapján megrendeli a rendezés terv módosítást, akkor a tervező feladata az, hogy megvizsgálja ezeket a feltételeket. Pl. a korábbi testület döntése alapján a Szőlő utcai telek alakítás feltételeit is vizsgálni kellett különböző szakhatóságok bevonásával, illetőleg kiegészítő műszaki leírások alapján úgy foglaltak állást, hogy abban az esetben lehet ott telket kialakítani, hogy ha telekalakítás előtt a megfelelő geodéziai szakvélemények rendelkezésre állnak, és ezekben foglalt feltétek biztosításával lehet csak építkezni. Nyilván itt is a tervező a szakhatóságok bevonásával meg fogja vizsgálni ennek lehetőségét, hogy tényleg közel van-e a bezárt szeméttelep, magasfeszültség, a terület fekvése, milyen feltételekkel teszi lehetővé, vagy nem teszi lehetővé a telekalakítást. Végül is csak egy megbízásról van szó. Ez meglehetősem speciális szakmai terület. A szakértők véleménye alapján kerül elkészítésre majd a rendezési terv módosítás javaslata, melynek elfogadásáról, vagy elutasításáról a képviselő-testület fog dönteni.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Köszönöm ezt értem és a közüzemeknek vagy a közműveletek a kialakítása az kinek a feladata lesz.
Kapecska Ferencné jegyző: A rendezési terv módosítás nem azt jelenti, hogy annak elfogadásával az azonnal megvalósul, hanem a megvalósulás lehetőségét adja mg. Maradjunk ennél a sportpálya melletti területnél. Ha ez a terület telekalakításra mindenféle szempontból megfelel, a testület elfogadja ez, rendeletben rögzíti a terület felhasználás módosítását, falusias lakóövezetbe sorolja, csak ezt követően kerülhet sor a tényleges telekalakításra. Most vonatkoztassunk el attól, hogy magánforgalomba történik a telekalakítás, vagy azt az önkormányzat alakítja majd ki. Telekalakításra akkor kerülhet sor, ha az ilyen célú területfelhasználást a rendezési terv biztosítja. Pl. ha egy adott terület a rendezési tervben gazdasági kereskedelmi célú felhasználásra van kijelölve, oda nem lehet lakóházat építeni. Csak abban az esetben lehet ezt megtenni, hogy ha rendezési terv terület felhasználási része ezt lehetővé teszi. Nyilván most nem arról kell még dönteni, hogy telekalakítás most csinál az öinkormányzat vagy nem ha nem annak lehetőségét vizsgálja meg, hogy adott területen kialakíthatók e telkek, megfelelnek e az adott feltételek az előírt feltételeknek.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én ezt értem de a továbblépés, hogy ha minden feltételnek megfelel a terület és, a telkek is ki lesznek alakítva, az önkormánvzatnak lesz ez miatt költsége. Villany, víz , gáz , szennyvíz rendszert ki építi ki, ,kinek a költsége.
Kapecska Ferencné jegyző: A rendezési terv kérdése a tervezés időszakában teljesen független a terület tulajdonjogától, ilyenkor nem azt vizsgáljuk, hogy most a saját tulajdonunk vagy nem saját tulajdon az adott ingatan. A rendezési tervünkben a 34 hektáros terület lakóövezetként szerepel, lakóterület bővítésére lett kijelölve, de nem tudjuk megszerezni a hilajdon jogot, így ott telket nem tudunk kialakítani. Csak alapközmű, víz, villany, szennyvíz megléte esetén adható ki építési engedély. Tehát azzal, hogy a rendezési terv lehetővé tesz valahol telekalakítást, nem jelenti azt, hogy a közmű költség nálunk kell, hogy megjelenjen. A közmű költség a telekalakítást végzőt kell hogy terhelje. Vannak bizonyos lehetőségek az önkormányzat kezébe is, hogy meghatározza, hogy csak valamilyen feltételeknek megfelelése esetén teszi lehetővé a telekalakítást. Úgy gondolom, a közmű kiépítés nem feltétlenül kell, hogy az önkormányzatra háruljon. Aminek költsége lehet, azaz önkormányzati alapfeladat ellátás kötelezettsége. Ha Pusztaszántón mondjuk 55-65 telek kerül kialakításra és ezt be is építik, a Rétság részét képező település részre természetes, hogy kell biztosítani a közvilágítás költségét, logikus hogy ugyan úgy ahogy önkormányzat fizeti az egészváros területére. Hóeltakarítás megszervezéséről biztos, hogy fog kelleni gondoskodni. Rendszeres szemét szállítási feltételeit biztosítani kell. Tehát azokat az önkormányzati feladatokat, ami település üzemeltetéshez kapcsolódik, a törvény kötelezővé tesz biztosítani kell.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnök: Magánvéleményként szereznék csatlakozni, Évikének reagálni. A szemérnél itt volt a példa a Zrínyi utca 7.sz. alatt a jelenlegi telken az a városnak volt a szeméttározója. És íme egy kis odafigyeléssel és beruházással gyönyörű szépen hajtanak a tuják rajta, nincsen probléma, pedig 4-5 m magasan volt szemét. Azt vettem meg, és abból alakult ki a jelenlegi műszeres vizsgáló állomás. A fenti dologra való tekintettel lesz egy javaslatom. Ha ez a lakópark megvalósul, milyen előnyökkel jár az önkormányzat részére. Letelepszenek emberek, lakáshoz jutnak, idejön az adójuk, a gyerekek itt járnak iskolába, ezek mind az önkormányzat javát szolgálják. A másik lényeges dolog, hogy növekszik Rétság lakosság száma. Ez 
minden téren az önkormányzatnál fog megjelenni pénzbevétellel. A szennyvíz nem tudom mire fog 
csatlakozni, de tudomásom szerint mindenhol a szennyvízrendszer 30-40 %-os kihasználtsággal 
üzemel. A rácsatlakozással csak olcsóbb lesz mindenki részére a szennyvíznek a kezelése. Én ezért 
javaslom a képviselő-testületnek, hogy patronálják ezt a dolgot, mert ebből csak a városnak előnye 
fog származni.
Fodor László képviselő: Két dologra bontanám ezt az egész problémát. Ne mossuk egybe a Pusztaszántói területet és a Kölcsey utcát, szavazni sem szabad egyben. Magam részéről a Kölcsey utca dolgot abszolút támogatom, hiszen telkek kerülnének kialakításra Rétság belterületén. És most is azt mondom, hogy csatlakozom a jegyzőasszonyhoz is, óva intem a testület tagjait, hogy tényleg G3
felvállalja a közműveknek odavitelét. Tudnám mondani Dunakeszi város példáját, ahol igen sok lakópark alakult ki évente 1500 fővel nő a lélek száma és egyetlen egy telket nem adnak úgy el, hogy az önkormányzat felvállalja pl. azt utat, csatornát, vizet. A mezőgazdaságból való kivonásnak a pénzügyi vonzatától kezdve az összes infrastruktúra kiépítése a vállalkozót terheli, amikor az adásvételi szerződés megkötik úgy ahogy ajegyzőasszony mondta kikötik, ennek a feladatnak eleget kell tenni, nyilván az építési engedély addig kiadásra sem kerülhet, míg ez meg nem történik. Ebben a formában támogami tudnám, de csak ebben a formában.
Mezőfi Zoltán polgármester: Benne is van az előterjesztésbe. Vállalja.
Fodor László képviselő: Én ebből azt olvastam, hogy a tervezéssel kapcsolatos költséget vállalja, nem a közműkiépítést olvastam. Ha ez van benne akkor abszolút egyetértek. Későbbiekre vonatkoztatva is mondanám, föl ne vállaljunk olyan dolgokat, hogy akárkiknek is kiépítgessünk dolgokat, ha van rá tőkéje akkor építse ki magának. A másik dolog számomra egy kicsit húzósabb és mondanék azért példát. Rétsáphoz tartozik, Jásztelek, Pusztaszántó, mint önálló települések valamikor működtek, sőt ugye viszonylag több évtizedes időszakra Bánk és Tolmács is hozzáink tartozott, egy településként szerepelriink. A rendszerváltás után Tolmács és Báink teljesen érthető módon népszavazással úgy döntött, hogy leválik a városról és önálló településként kíván működni. Ha most pl. Jásztelek viszonylatában megtörténne akkor a város elveszítene 50-60 vagy esetleg 100 főt aki személyi jövedelem adóját ide utalja a városnak, illetve a kvótát utána számolják. Viszont ha Pusztaszántó kialakításra kerül ez a 65 lakás, későbbiekben esetleg még több lakóépület, annak viszont igen megvan a nagy kockázata és ezt azt mondom, hogy ne söpörjük le az asztalról csak úgy, hogy ez csak olyan mende-monda, hiszen itt komoly érdekekről lehet szó. Itt már nem két utcáról van szó 50-60 emberrel, ha nem egy ipari parkról ami Pusztaszántó közigazgatási területe lenne gyakorlatilag. Ha önálló település lenne egyszer, az egyértelmű az egész oda kerül. Csak hogy a mostani 230 későbbiekben 260-300 milliós adó ami onnan befolyik az egy 200-300 lelkes kis településre folyhat be és Rétság ettől az egésztől elesik. Én azt mondom, hogy igen meg kellene ezt gondolni, hogy felmerjük ezt a kockázatot vállalni azért, hogy valakinek 60-80 családnak a személyi jövedelemadója ide befolyik ez előny, szó se róla, meg gyarapszik a település, de ez akkora kockázattal jár, amit majd később nem tudunk befolyásolni. Milyen eszközüink van erre, hogy majd megakadályozzuk, hogy ez a leválás ne történjen meg. Én szerintem semmi.
Majnik László képviselő: A bizottságon is én vetettem fel ezt a problémát. Előre bocsátva ha ez megvalósul Pusztaszántó biztos szép és jó lesz és rengeteg pozitímuna lesz. Amikor az a kérdés vetődik fel bennem, hogy rétsági képviselőként Rétsáp érdekeit kell szolgálnom, akkor úgy gondolom az én felfogásom szerint, hogy olyan döntés nem szavazhatok meg, ami hosszú távon Rétság érdekeivel szembe megy. A jelenlegi szabályozás szerint nincs garancia arra, hogy nem történik meg az ,hogy leválnak. Lehet, hogy sosem történik meg sőt lehet, hogy eszébe sem jut seinkinek de nincs
garancia arra, hogy ez nem történhet meg. Lehet hogy a jogszabályok is fognak változni, sok minden 
változhat, de a jelenlegi szabályozás szerint megtehetik. Erre garanciát senki nem tud nyújtani. És 
mivel én úgy vélem, az én felfogásom szerint ez hosszútávon Rétsásnak nem érdeke, és ez miatt nem 
tudom támogatni.
Dr. Dobos Attila képviselő: Jegyzőasszonyt szerezném megkérdezni, mert azért egy-egy 
településrész leválása lásd itt Salgótarján és Somoskőújfalu ügyében az hosszú procedúra, én úgy 
gondolom, hogy nem feltétlen biztos, hogy ez annyira reális veszély lenne. Másik dolog pedig nyilván 
való. Rétság fejlődéséhez szükséges az, hogy új épületek épüljenek a lakosság bővüljön és igazából 
erre nagyon sok területet nem tud biztosítani Rétság. Mindenféleképpen támogatni kéne ezt. 
Népszavazás is hosszadalmas lenne. Erre nem lehetne gondolni mert akkor nem fejlődne gyakorlatilag 
sehol se Dunakeszi, se egyéb más település ha mindig csak azt néznénk, hogy melyik üzem vagy mi 
van a közelében , hogy az a rész le fog válni. Egyébként is tendencia most, hogy települések együtt 
oldanak meg dolgokat, nem a szétforgácsolódás a jellemző.
Kapecska Ferencné jegyző: Az önkormányzati törvény rendelkezik a község alapítás feltételeiről, de 
egyéb jogszabályok is kapcsolódnak hozzá. Azt tartalmazza, hogy a helyi választópolgárok 
kezdeményezésére új község alakítható az olyan elkülönült, legalább 300 fős lakott településrészből, 
amely feltételei alapján képes az önkormányzati jogok gyakorlására a 8 .§ 4. bekezdésben foglalt 
feladatok teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkentése nélkül. Egyik feltétel a lakosság szám, a másik, az öinkormányzati törvényben meghatározott feladat ellátásra vonatkozó feltételekkel való rendelkezés. Feladatellátás nem feltétlen intézmény fenntartással, hanem erre vonatkozó megállapodással is biztosítható. A közigazgatási határban meg kell egyezni. Bánk és Tolmács esetében más volt a helyzet, mert a település egyesítés megszüntetésével lettek ismét önálló települések, és az eredeti közigazgatási határt kapták vissza.
Fodor László képviselő: Pusztaszántónál mi a más? Szintén régi település valamikor létezett közigazgatási határral, ne bagatelizáljuk el ezt a kérdést, hogy a Rózsa utca leválik, itt teljesen másról van szó. Pusztaszántó ugyan úgy önálló közigazgatási egység volt. Ugyanazok a feltételek, mint Bánk és Tolmács esetében. A 60 lakás esetén megglesz a 300 fő és nyernek vele egy hatalmas ipari parkot. És elmondják az emberek akik Pestről meg nem tudorv honnan odaköltöztek, hogy kérem szépen eg}~ főre eső jövedelem, illetve adó ebből befolyik majd nekik 4.000.000 Ft. Ki az a bugyuta ember aki ezt nem szavazná meg.
Mezőfi Zoltán polgármester: Hová íratják a gyerekeiket iskolába Vácra vagy Diósjenőre ? 
Fodor László képviselő: Miért, Rétságra miért nem írathatja be ?
Mezőfi Zoltán polgármester: volt egy olyan kérdés, hogy meg tudja-e a rétsági önkormányzat akadályozni egyéb eszközökkel ezt a leválási kísérletet.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem feltétel, hogy egy önkormányzati feladat ellátást önálló intézménnyel biztosítsa az adott település. Ha egy önkormányzat társulási megállapodás köt a feladat ellátási kötelezettségét teljesíti. Pl. Bánk megszüntette iskoláját, de intézményfenntartó társulással biztosítja a közoktatási kötelező feladat ellátást.
Fodor László képviselő: Ha Rétság nem köt vele megállapodást, majd akkor Nőtinccsel köt. Ne bagatelizáljuk el a dolgot mert nem utca leválásról van szó.
Jávorka János képviselő: Abszolút nem értek egyet ezzel ajavaslattal. Korábban is volt már testületi ülésen napirenden, akkor sem lett támogatva ez a dolog, most újra próbálkozik a tulajdonor. Megértem, hiszen nem azért vette a 60 ha-os területet, hogy ott legyen parlagon, kaszálni, kapálni kelljen rajta, hanem azért, hogy jelentős haszonra tegyen szert. Elmondom miért nem támogatom. A másik napirendi pontban fogadtuk el a településrendezési terv módosítását. Itt pedig módosítjuk a módosítás módosítását. Igen érdekes kérdés. Városfejlesztést nem több kilométeres távolságra kellene kitolni, ha nem itt kellene folytamunk Petőfi út, Mező út, Börzsönyi út, Jászteleki útnak a tovább folyatatásaként azon a bizonyos 34 ha -os területen, ami már közigazgatásilag ide tartozik. Nagyon lassan mennek a dolgok ezt fel kellene gyorsítani. Ebbe kellene lépéseket tenni az önkormányzatnak az illetékeseknek, hogy ebben történjen valami és erre fejlesszünk, hogy Rétság nyugati irányba, ne innen 5 km távolságra, keresztül a vasúton, mert ez nem vezet sehová. Sok veszélyt látok ebben a dologban amit a Fodor képviselő társam elmondott. Igen és nagyon reális lehetőégget látok, hogy ha ez ott megvalósul, akkor pár év múlva önállósítani fogja magát. Annyira nem lesznek buták, hogy ne éljenek a lehetőséggel, és az ipari park bevétele igen is el fog veszni, és ezzel gyerekeink unokáünk jövőjét fogjuk veszélyeztetni. Előrejelzések szerint megépül 2012 -ben A2-es, a térségben fog elkanyarodni ami ki fogja kerülni Rétságot s ez mér jobban el fogja rekeszteni Rétságot különböző közlekedési okok miatt és nekünk szintén hátrányunk származik. Ha ott kialakul majd egy lakópark , olyan nem lesz, hogy az adott befektető kiépít tutira mindent. Aszfaltozott utat, járdát, vizet, bevezető árkot, közvilágítást mer mindent és majd eladja a telket jó pénzért mert neki ez lesz a haszna. Akkori öinkormányzatnak arra kell számolni, ha meg fog valósulni, hogy az ott lévő lakosok jönnek a hivatalba, hogy nincs ez, és nincs az, nemjó ez, és nemjó az, és tessék önkormányzat intézkedj. És ez pénzbe kerül. A Kazi háza előtt az út nagyon keskeny, ezt nem a befektető fogja. A befektető szándékát megértem én is így csinálnám helyébe, de ez nem a város érdekeit szolgálja. Én ezt nem támogatom. Hasonló a véleményem a Kölcsey út melletti területről is, ez a telek is magán kézben van. Itt igaz a cél, hogy a magánkézbe lévő területet vegyük belterületbe, aztán alakítson ki telkeket, kiépítjük a közműveket, utat, vizet meg ami kell és aztán majdjó pénzért eladja a magánforgalomban az önkormányzat által finanszírozott előkészített közművesített telkeket jó pénzért. Volt már erre példa Rétságon. Az önkormányzat kiépítette közművet. kialakította a telket, fillérekért megvették aztán többszörös haszonnal értékesítették. Kellenek Rétságon a telkek, igen is fejlődjön a város, de a 34 ha-os területben kellene gondolkoznunk. Pusztaszántó és a vasút másik oldala a visszafelé haladás irányába mutat, nem pedig a fejlődés irányában.
Dr. Tóth Mária képviselő: Az előttem szóló Jávorka úr már utalt ara, hogy 4 évvel ezelőtt már előttünk volt szinte ugyan ez a kérelem. Én akkor is támogattam Pusztaszántón telkek kialakítását, itt nevetséges ellenérvek hangzottak el. 300 ember kell a jegyző elmondta, hol van ott még 300 ember. Többször elhangzott Jávorka úr szájából, hogy micsoda haszonnal fogja a vállalkozó ezt megcsinálni. Hála Istennek. Örülünk neki, meg Szikora Erzsi mert azt hiszem az övé a telek. Jó haszonnal el tudja adni és jó haszonnal tud építeni, örüljünk neki, a falunak és a városnak jó lesz. A pusztaszántói rész 
meg különösen az. Azt hiszem, hogy nagy örömünkre szolgálhatna ha végre modern lakóterület 
alakulhatna ki a városunkban. Arra meg már végképp nem térek ki, hogy micsoda veszélyes 
fenyegetettséget jelentene az ott lakó embereknek ha igaz lenne, amit elmondtak a bizottsági ülésen, 
most is volt rá utalás, nem akarom azt se nagyon hangoztatni. Ott is vannak emberek, a gyárakban 
dolgoznak, Rétságon is vannak. Ránk ugyan úgy vonatkozhatna ez a veszélyeztetettség, hogy ha 
volna. Már pedig, úgy gondolom, hogy nincs. Hiszen gyárak működését megfelelő szervezetek 
engedélyezték, és engedélyezték azt is hogy Pusztaszántón lakjanak emberek. Meg itt közlekedünk , 
nem csak mi, hanem ország-világ. Ne csináljunk rosszat magunknak. Annak érdekében, hogyha 
valamit nem akarunk, ne keltsék rossz hírét Rétságinak. Pusztaszántó az nem külön közigiazgiatási 
terület, Rétsági egy része. Biztos emlékeznek rá tanulmányaikból képviselőtársaim, hogy Buda és Pest 
1872-ben vagy 1873-bar egyesült. Azóta sem akart szét válni. Pedig annak tényleg külön 
közigazgatása van. A mostani központi törvényeket, jogszabályokat figyelemmel kísérve 
megállapítható és mindegy milyen színű kormányunk lesz, inkább a nagyobb településeket 
támogatják. Azt akarják ,hogy ne legyenek kis faluk. Minden erre utal, minden rendelkezés ami 
minket is érint. Ne hasonlítsuk Tolmács és Bánk leválásához, kényszerből lettek hozzánk csatolva. 
Senki nem kérdezte meg annak idején. A tanácson dolgoztam és tudom, senki nem kérdezte meg 
mindenki tudja. Óriási sérelem volt nekik és ezt meg is értem mert vannak bárki, tolmácsi és rétsági 
emberek, és van Bánk község és Tolmács község . De most nincs Jásztelek és nincs Pusztaszántó. 
Ugyan úgy nincs külön közigiazgatás, mint ahogy mondtam nincs Buda nincs Pest. Nem nagyon kell 
ezt ragozni, szavazni kell róla. Úgy fogunk szavazni, hogy aki azt akarja, hogy Rétság fejlődjön, az 
gondolom megfogja szavazni a kérelem támogatását, aki meg nem akarja az nem fogja megszavazni.
Dr. Dobos Attila képviselő: Teljes mértékben egyetértek Dr.Tóth Máriával. Picit nevetségesek
nekem is a felhozott érvek. Igazából én nem vagyok régóta rétsági lakos, picit külső emberként 
szemléltem ezt a települést. Kedves Jávorka úr nem tudom mióta képviselő Ön, de ilyen mentalitással 
ahogy Ön hozzááll Rétság fejlődéséhez, nem is csoda, hogy Rétság nem fejlődött egy tapodtat sem. 
Hogy ha mindigi megpróbálják megakasztani a fejlődést a lehetőségiekkel szembe menve ez a település nem fogi fejlődni. Úgy gondolom, hogy Balassagyarmat tekintetében ott van Nyírjes, a Nyírjesben sokan laknak, eszük ágában nincsen leválni ott is található egy tó itt is található több tó is. Azt hiszem lehet hogy Rétságnak éppen 10 év múlva az lesz az üdülő övezete. Ezt az első lépés meg kell hozni. Úgy gondolom, teljesen egyet értve Tóth Mária képviselőtársammal, akinek Rétság fejlődése a célja, az megszavazza, és az ilyen nevetséges magyarázatokat, amit itt hallottam leszakadásról. ezeket félre teszi.
Kapecska Ferencné jegyző: Elhangzott , hogy most fogadtuk el a rendezési terv módosítását és már megint ezzel foglalkozunk. 2005-ben indult a most elfogadott rendezési terv módosítás előkészítése, 
meglehetősen hosszú időt vesz igénybe éppen a szakhatósági hozzájárulások és egyéb egyeztetések 
beszerzése miatt. 2005 nyarán döntött a képviselő-testület a rendezési terv módosításáról és a januári 
testületi ülésen lehetett volna ezt behozni. Azt, hogy a testület mikor módosíthat rendezési tervet 
nem korlátozza semmi, erre bármikor, bármilyen időben sor kerülhet az előírások betartásával. Több 
településen lényegesen gyakrabban kerül ilyen ténykedésre sor. Rendezési terv módosítás teljesen 
független a tulajdontól. Nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban az önkormányzat megvalósít 
valamit. Nem a tulajdont kezeli, hanem terület felhasználás lehetőségiét rögzíti. Meghatározza mit, 
hogy, milyen feltételekkel, milyen utcaképpel, milyen előírásokkal lehet rendezni, nem a tulajdonról 
szól, és nem azt rögzíti, hogy most kialakítja és milyen formában a telket.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsági elnök: Nagyon-nagyra becsülöm Tóth Máira és doktor úrnak a véleményét, és annyival szerezném még megtoldani, hogy még mindig ott tartunk, hogy a magánkezdeményezéseket nem támogatjuk. Hogyha valamit elkezdtek, azt elkell
venni, most meg nem szabad megvalósítani. Hát ha valaki a városba saját pénzén megvalósít valamit, szépít, pénzt hoz ide, és még ezeket megfojtják? Egyszerűen szégyellem magam ez miatt, ne haragudjatok. Nagyon kérem a testületet, úgy gondoljátok meg, és próbáljátok már kizökkenni a régi lefojtott rendszerből. Engem is ahol lehetett mindenhol fékeztek. Szerettem volna utat építeni az öinkormányzamak, nem pénzt kerestem vele, nem vettem meg egy négyzetmétert azért, hogy pénzt keressek vele, ha nem azért csináltam, hogy szép legyen a városnak, és használja az egész város. Fejezzük már be azt , hogy a vállalkozókat nem hagyjuk kibontakozni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A döntés nem arról szól, hogy lesz-e ott lakópark vagy sem, hanem arról, megvizsgálni azt a lehetőségét , hogy kialakítható- e. A beadványban benne van, hogy ezzel kapcsolatos költségeket vállalja a vállalkozó annak tudatában is , hogy esetlegesen , hogy mocsaras ilyen-olyan esetlegesen nem valósítható meg az elképzelése viszont a felülvizsgálatát meg kell tennie és ennek a költségét vállalja. Semnire nem kötelez minket, hogy ha ezeket a lehetőségeket megvizsgáljuk. Van- e egyáltalán lehetőség ara, hogy kialakítsuk. Ezt a vállalkozó vállalta, annak tudatában, hogy esetleg ez nem úgy dől el, hogy ott tényleg megvalósítható az elképzelés, de
szakvélemények nélkül, felülvizsgálat nélkül ez nem dönthető el. Ha ez meétörténik és lehetőséé van, akkor méé mindig dönthetünk arról, hogy engedjük neki vagy nem. Kezünkben van egy olyan szakvélemény nem a saját költségüinkön ami ezt a lehetősééet sem veti el
Jávorka János képviselő: Tóth Mária képviselő asszony felvetette a közveszélyre való fenyegetés tényét, én senkit nem fenyegettem közveszélyes kérdéssel, ezt a véleményét visszautasítom.
Dr. Tóth Mária képviselő: Én mondtam, hogy te voltál ? Magadra értetted ? Pedig nem kellene. Mezőfi Zoltán polgármester: Tartózkodjuk a személyes beszélgetéstől.
Jávorka János képviselő: Én úgy értettem, hogy nekem szegezte. A másik a haszon, tiszteletben tartom a vállalkozók haszonra való törekvését. El is fogadom és meg is értem, ilyen rendszerben működik Magyarország, ez a piacgazdasági politika amivel nekem semmi bajom. Csak azzal van bajom, hogy ez a város rovására történik. És ennek igenis megvan a reális veszélye, hogy a magánérdek, amiről a Fodor kollégám beszélt, bizony- bizony a magánérdek ütközhet különböző érdekekkel ami már átmegy másba. Dobos képviselő úrnak visszautasítom, ahogy nekem ezt elmondta. Ez az én véleményem, a te véleményed meg az, amit te képviselsz. Így van, a képviselőasszony mondta, mindenki szavaz belátása és véleménye alapján és kész. A többséget tudomásul kell venni. Én is tudomásul veszem, hogy ha a testület úgy fogja elfogadni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem emlékszem arra, hogy elhangzott volna Jávorka János neve, amikor meg mertem említeni képviselőtársaim bizottsági beszédében elhangzottat. Meg mertem említeni, mivel ez a szakmám, jogász vagyok, hogy ez föl veti bennem azt a kérdést, hogy ez akár a
közveszéllyel való fenyegetés törvény tényállását kimeríti. Kérem gondolják át, gondolják át miket beszélnek a várossal kapcsolatban. Nem csak azért, mert nézik a televíziót, engem az nem érdekel. Egyébként is megtudhatják. Ezek szerint veszélyeztetve van a város, mert itt van az agyon dicsért ipar telep. Ezek szerint veszélyeztetve van. Bizottsági ülésen elhangzott, itt is elhangzott, elhangzott 3-4 évvel ezelőtt is. Fejezzék már be ezt. Kérem tessék úgy vezetni az ülést, hogy ne parattalan vita legyen. Tessék feltenni szavazásra.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm szépen képviselőasszony. Hagyni kell a képviselőket kibontakozni, betartva az időhatárokat.
Fodor László képviselő: Én azt mondtam, ne feltételezzüink egymásról olyat, hogy nevetséges indokai vannak és fejlődés ellenes. Ha valakibe van egy kis vagy nem is kis aggódás, az a város jövőjéért van nem azért mert valakinek a vállalkozását szeretnénk gátolni. Abszolút egyetértek azzal, fejlődjön a város, azért mondtam a Kölcsey úttal egyetértek teljes mértékben. De a leválási lehetősége az nem nevetséges, igenis reális veszély. Eléggé kifejtettem, nem akarom elmondani még egyszer, mert jó lenne még vagy 10 év múlva is a tükörbe nézni, ha ne agy isten még is bekövetkezik egy ilyen dolog. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Fodor úr a Kölcsey utcát külön szeretné szavaztatni, a javaslatot módosításként kell megszavaztatnom. Valamennyi álláspont részletesen elhangzott. Nem kívánom
lebecsülni és rangsorolni a különböző véleményeket, mert itt azért nagyon súlyos vélemények hangzottak el, a legszínesebb történeti példákat is felhozva. Szerintem nem kell ragozni ki honnan akar leválni meg nem akar leválni. Azzal, h ami elhangzott nagyon szépen Dr. Tóth Mária részéről, világosan látszódik, és ezt szeretném kiemelni, hogy a kormányzat törekvése a már meglévő kistelepülések elsorvasztása irányába megy. Ebbe az irányvonalba nem fér bele a szórt aprófalvas településeknek a különböző leválási kísérlet sorozata és a további aprózódás. Közigazgatási ellátásnak megalakítása egy önállósodó településen a mai napon nehezen megvalósíthatónak tűnik. Ezt támasztja alága körjegyzőségek alakításának akár kormányzati kényszerre is, akkor még az iskola, óvoda szerződésekről nem is beszéltünk. Mindenki gondolja magát bele, hogy kiköltözik Pusztaszántóra és nem mindegy neki, igen is nem mindegy neki, hogy a gyerekeit óvodába Rétságra hordja meg iskolába vagy Diósjenőre. Mert Tolmácsra már valószínűleg akkor nem fogja tudni, de nem szeretnék a tolmácsi testülettel foglalkozni. Természetesen ha fejlesztésre vonatkozó javaslatot fogom megszavazni.
Legelőször a Fodor úr módosító javaslatát bocsátom szavazásra, miszerint a határozati javaslat hogy 1-es és 2-es pontjáról valamint a 3-as a Kölcsey utcával kapcsolatos javaslatról külön-külön szavazzunk. Ajavaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el. Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által támogatott határozati javaslat
elfogadását. A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
17/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csuhaj Ernő új lakóövezet 
kialakításával kapcsolatos, a város településrendezési és szabályozási tervének 
módosítására irányuló kérelmét, továbbá a sportpálya bővítésére szánt terület lakóterületi célú felhasználásának, rendezési tervi módosítást igénylő kérdését megtárgyalta, azt támogatja.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy lakótelkek kialakítása érdekében a rendezési 
terv módosításra kerüljön.
A településrendezési terv módosítás előkészítését az alábbi szempontok szerint 
határozza meg.
1.) A 062/5, 062/6 és 062/8 hrsz-ú külterületi földrészletek lakóterület célú 
hasznosításának lehetősége, 55-65 db közművesített családi házas építési telek 
kialakíthatóságia.
2.) A 2. számú főúton kívüli közlekedési feltételek biztosításának lehetősége. Rétság és 
Pusztaszántó között.
3.) Kölcsey u. és sportpálya közötti tartalék sportterület lakóterület célú hasznosításának lehetősége, közművesített építési telkek kialakíthatósága.
A 062/5, 062/6 és O62/8 hrsz-ú területeket érintő rendezési terv módosítás teljes 
költsége a kérelmezőt terheli.
A településrendezési terv fentiek szerinti módosítására, jogosultsággal rendelkező 
legalább két tervezőtől, feladatonként részletezett árajánlatot kell kérni. A tervezői
szerződés megkötéséről az árajánlatok alapján a Képviselő-testület dönt. 
Határidő: ajánlatkérésre: 2007. március 20.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

8./ Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területén dolgozó szakemberek képzésével pályázat benyújtása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnöke. A bizottság az határozatijavaslat "A" változatának elfogadását javasolja 7 igen szavazattal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslat "A" 
változatát, ,melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
18/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a "A társadalmi befogadás 
elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" pályázatban való 
részvételre vonatkozó előterjesztést, azt, támogatja.
Hozzájárul, hogy a pályázat 20 millió Ft-os összeggel benyújtásra kerüljön. A pályázat 
utófinanszírozása miatt felmerülő költségeket a költségvetési elszámolási számláról a 
képviselő-testület megelőlegezi, azzal, hogy az előleget és köztes kifizetéseket igénybe 
kell venni.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a pályázat benyújtására, az abban vállalt 
feladatok végrehajtására.
Határidő: pályázat benyújtására 2007. február 26, végrehajtásra, 2008. március 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

9./ Vizitdíj fizetés módja
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság: A vizit díjhoz végül is nem sok hozzászólni valóm van. A testület a törvényt nem bírálhatja felül. A határozati javaslat elfogatását javasolja a bizottság.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szép gondolat ez a vizit díj, de abszolút kiforratlan, gyakorlatilag most van kialakulóban , menet közben fog kialakulni, miket fognak módosítani központilag. Nagyon sok mindennel nem értek egyet a vizit díjjal sem, gyakorlóként mondom ezt. Többe kerül a leves, mint a hús. A ráfordítási költség nagyobb lesz, mint ami várható hasznot jelent. Csomó olyan dolog tisztázatlan még, mint ami nem lehet megjósolni, hogy fog a gyakorlatban beválni. Jelenleg törvényi kötelezettségünk van arra, hogy ezt meg kell lépnünk, be kell tartani, el kell kezdeni. Teljesen tájékozatlan vagyok. Az OEP munkatársakkal beszéltünk, még ők sem tudják, hogy mit és hogyan kell majd ezzel kapcsolatosan ellenőriznüik
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben a történetben csak a heteg veszik el. Sajnos, hogy a TV híradó mindennap bemondja a jogszabály módosításokat, de ott nem közlik le a végrehajtási utasítást, ez a legnagyobb gond.
Szavazása bocsátom a Vizitdíj fizetés módjára vonatkozó határozatijavaslatot a szabályzattal együtt. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

19/2007. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi és fogászati 
alapellátás vizitdíjának megfizetési módjára vonatkozó előterjesztést.
A határozat mellékletét képező vizitdíj megfizetésének módjára vonatkozó sza ályzatot 
jóváhagyja.
Határidő: ?007. február 13.


10. Egyebek
Hegedűs Ferenc képviselő: Vissza kell térnem ehhez a rétsági honlap fórumhoz. Elmondom őszintén, hogy ehhez nem értek, de kénytelen vagyok elmondani, mert egy barátom adta ide a fórumról letöltött szöveget, ami "GIK" jelöléssel jelent meg, nem tudom ki ez, majd fogom kérni a Gábor segítségét mondja el mi ez. Elolvastam és kénytelen voltam leülni és tollat ragadni, összegyűjteni a véleményemet. Ezt szeremém elsősorban számotokra ismertetni, a a városba terjedő kételyeket eloszlatni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Hány egyebek lesz ?
Hegedűs Ferenc képviselő: Ez az egy lesz. Szeretnék tisztán szembe nézni a várossal, ezzel aki nem tudom ki ez vagy hogy mondják. Szerezném leszögezni, hogy a vélemények szabadságát tiszteletben tartjuk. Abból a jelenlegi képviselő-testület a város fejlődése érdekében hasznos észrevételeket, megszívleli. Rétság érdekeit kell képviselnünk. Ez azonban a testületnél nem jelentheti azt, hogy mindenben egyetértés is alakul ki. A korábbi testület döntéseivel sem értettünk mindég egyet. De ez is a demokrácia. A jó szándékrunkhoz nem férhet kétség, a város érdeke az első.
1./ Csak testületi döntéssel fogi a laktanya ügyében a laktanya ügyében végleges megoldás születni. A legjobb megoldást keressük. Ezért nem volt eddig döntés.
2./ A szakértő által készített hasznosítási javaslatot nem vitattuk. Nem felel meg a valóságnak, hogy csak az egy tételben történő értékesítés, az egyedüli alternatíva. Minden épület külön-külön került értékelésre. Minden épületnek külön ára lett megállapítva. A laktanya nem igaz, hogy egy ingatlan. A hasznosítási terv is épületenként fogalmaz meg funkciókat. Kérdezem GIK-től, hogy ugyanarról az értékesítési programról beszélünk, mert akkor az igazság nálunk landol. Ön esetében ez csak
eredmény nélküli hangulatkeltés.
3./ Információs csomag és a zárt ülés. Járatlanságát jelzi a pályázaton való részvétel feltételeinek 
ismerete. A pályázó, pénzért kapja meg a pályázati anyag dokumentációját, amelynek összegét a 
vesztesek visszakapják. Egyelőre nincsen győztes és nincs vesztes. A felvetés most nem aktuális. 
Csak erőlködés a kifogások megfogalmazására. Zárt ülésről a testület dönt, ha ezt szükségesnek 
tartja, erről nem kell külön nyilvános indoklást készíteni. Érdekes, ezt korábban amikor testületi tag 
volt nem tette szóvá, erről tanúskodnak a korábbi testületi jegyzőkönvvek is.
4./ Nevetséges megközelítés, hogy közművesítést a szemére vetik a polgármesternek. Ha elkészül 
lényegesen magasabb áron kerül eladásra az adott ingatlan mint közmű nélkül. Ez a város javát 
szolgálja majd.
5./ Közművesítési ajánlattal kapcsolatban a következő megjegyzést teszem. GIK Úr nem ismeri a 
programot. Olyan dologba kontárkodik, amihez nem ért, az idevonatkozó jogszabályokat nem ismeri. 
Hangulatot kelt. Majd ha törvénysértést észlel állampolgári jogon, tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. mi a törvényességre nagyon ügyelünk. Egyelőre a projekt nem tart ott. Talán a 
pletyka már másról szól. Avasson be bennünket is.
6./ A közművesítés GIK szerint felesleges pénzkidobás. Erre az előbb a 4-es pontban reagáltam. Had 
jegyezzem meg: az előző testület által készített hasznosítási terv, 4 milliótól magasabb költségébe 
belefért volna a közműtervek elkészítése is, ha nagyobb a szakértelmük. Elkészítés helyett esetleg a 4 
millió Ft-al pályázhattak volna, 40 milliós pályázatra a város érdekében, de nem tették, most meg 
alaptalanul vádaskodik.
7./ Hogy egy terület, közmű nélkül, vagy közművesítve lehet jobb áron eladni ezt valószínű csak GIK 
nem tudja, sőt azt sem tudja, hogy a közművek megléte nélkül az eladó bizonytalan helyzetet teremt. 
Több tulajdonos esetében, pedig elképzelhetetlen az eredményes koordináció. Megemlítem a 
laktanyánál nagy körültekintéssel kialakított 11 db építési telek helyzetét. Az előző testület döntött
statikai szakvélemény és annak hatásának felmérésen hiányában ma nem értékesíthető a terület. Ki is készítette és ki végezte az értékbecslést. Itt nem volt felesleges pénzkidobás ez az akció ?
Úszótelekre nem kell rendezési tervet készíteni, de kell önálló helyrajzú telekalakítást végezni. Ez előkészítés alatt áll itt is rosszak a jogi ismeretei, vagy a szándéka rossz. Korábban azt írja, hogy a polgármester, húzza az időt, a rendezési terv készítéssel, pedig GIK írja elő, hogy ennek megléte után kerüljön sor az értékesítésre. Ez is a jó szándékot jelzi GIK Úr ?
9:/ Engedje meg, hogy felhívjam figyelmét: a szakmaiságukat és a nagyfokú hozzáértésüket díjazták a választók az utóbbi választáskor. Ezt a véleménít a tisztességes tájékoztatás érdekében kívántam megtenni. Többet nem vagyok kíváncsi a fórumra.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük szépen csak ne hogy bíróságra járjál te is. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Bevállalom.
Jávorka János képviselő: Két dologgal szereznék foglalkozni. A jegyzőasszonytól kérdezném azt, hogy nagy vita volt az elmúlt testületi ülésen önkormányzat honlapja témával, azt szeretném
megkérdezni, hogy ki a felelős a honlap szerkesztésében, kezelésében ?
Dr. Dobos Attila képviselő: Csatlakozom a képviselő társamhoz. Hoztunk már egy határozatot 
amiben a polgármester urat bíztuk meg, hogy a médiumok működtetése ügyében terjesszen elő egy 
javaslatot, hiányoltam, hogy ez nem került most előterjesztésre,
Kapecska Ferencné jegyző: Nem csak Jávorka képviselő úr kapcsán, egyébként is szerettem volna 
felvetni ezt a honlap kérdését. Még pedig olyan szempontból, hogy a képviselő-testület döntése 
alapján, a kiadói jogok a polgármesteri hivatalra lettek testálva. Mint minden egyes médiában itt is a 
kiadót és szerkesztőt meg kell jelölni. Abban szeretném a képviselő-testületnek a döntését kérni, hogy 
a jelenlegi formában szükség van-e a fórumra, annál is inkább, mivel amikor a honlappal 
foglalkoztunk, sok képviselő megfogalmazta, hogy nincs szükség a különböző személyeskedéseket 
tartalmazó fórum üzemeltetésre, hisz nem előírás, hogy honlapon ez legyen. Egyáltalán szükség van 
erre? Tekintettel arra, hogy nekünk mint kiadónak kiadói jogra felruházónak hozzáférésünk nincs a 
rendszerhez, testület döntése alapján az üzemeltetésre a WNET Kft-vel kerül a szerződés 
megkötésre, mi nem tudunk moderálni úgymond, vagy bele nyúlni a rendszerbe, hogy az esetleges, 
személyeskedő hozzászólásokat letiltsuk, ugyanakkor a felelősségünk felvetődhet. Arra kérem a 
testület döntését, hogy igényt tart erre a fórumra, vagy nem. Sokkal célszerűbbnek találnám a 
lakossággal való kapcsolattartás érdekében, hogy ha a személyeskedő jelszavak mögé bújó fórum 
üzemeltetése helyett vagy önkormányzat válaszol, vagy polgármester válaszol, vagy hivatal válaszol 
elnevezéssel, teljes név megnevezéssel működne a fórum, ahol önkormányzati ügyekben bárki 
névvel, kérdéseket tehet fel és erre a hivatal vagy a polgármester vagy az illetékes intézmény vezető 3 
napon belül írásban válaszol. Mindenkinek ajánlanám Vác honlapját, ahol a polgármester válaszol 
címszó alatt működik ez a fórum, nem személyeskedés, konkrét és tényleg a település ügyeit előrevivő kérdések merülnek fel és válaszok vannak. Most mi a helyzet? A jelenlegi fórumon is különböző jelszavakkal, hol igaz dolgok, hol elferdített dolgok, hol kellő információval nem rendelkező személy megnyilvánulásai szerepelnek. Most erre ilyen jelszó mögé bujkálva mit válaszoljunk, ki válaszoljon. Tehát akkor legyen az, hogy igen is tegye föl bárki a kérdését de legyen névvel és vállaljuk azt , hogy maximum 3 napon belül a honlapon erre választ kap, csak szűnjön meg az egymás sértegetése, személyeskedő mepnyilvánulás. Nem a település érdekébe próbálunk tenni, nem azt előre vinni, hanem egymást sértegetjük és egymás a becsületébe gázolunk.
Jávorka János képviselő: Egyetértek a jegyzőasszony véleményével és azért kérdeztem, hogy ki a felelős ezért a honalapért és a szerkesztéséért mert az van az első oldalon, hogy frissítés alatt áll, eltelt egy hónap és hát bizony elég gyenge információk vannak rajta. Csak egy példát mondjak. Civil szervezetek, vöröskeresztről, tűzoltó egyesületről 3-sor van kiírva azon kívül semni. Valahol ezt rendbe kellene tenni, mert pont azért hoztuk létre, azért működtetjük nem kevés pénzért, hogy az érdeklődőknek friss információkkal, naprakész adatokkal szolgáljon a város életéről, eseményeiről. Sokan nézik, ezért kellene mindenképpen rendezni.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy a határozatunkban megjelöltünk egy személyt aki többször is fel lett szólítva arra, hogy a honlapra küldje az adatokat biztosítva ezzel a honlapnak a naprakészségét. Sajnálatos módon olyan bejegyzés is volt a fórumon, hogy a művelődési ház februári programjai nem szerepeltek rajta, ennek megfelelően a környékbeli lapokban ezt nem tudták megjelentetni. Tehát a felelős személye ebben a tekintetben megvan.
Jávorka János képviselő: Ki az a személy ?
Mezőfi Zoltán polgármester: Végh József kapta többek között írásban. 
Jávorka János képviselő: Nem találkoztam ezzel a jegyzőkönvvben. 
Mezőfi Zoltán polgármester Miért került volna jegyzőkönvvbe? A polgármestert felkérte az igazgató urat, mint a város kulhuális közéleti intézménynek a vezetőjét, amit azért tartunk fenn a rétsági adófizetők forintjaiból, hogy mindenfajta közéleti, kulturális eseményen ott legyen, szervezze, előkészítse és mi eddig kialakult teljesen jól, legyen az hangadó, legyen az honlap, eljuttassa, megjelentesse, akár a fényképes, akár az írásos anyagot. Még eddig azért nem tűnt fel, mert ez működött, úgy látszik, hogy valami miatt most nem. Egyébként nem kaptam választ az intézményvezetőtől. Munkaköri leírásában nem történt változtatás. Megfogjuk tőle még egyszer kérdezni, hogy miért nem küldi az anyagokat úgy mint korábban. Jelen pillanatban betegállományban tartózkodik, de ezzel együtt vannak kollegái, akiknek ezt a feladatot átruházott hatáskörbe ki tudja adni az igazgató.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Másik ilyen jellegű téma volt a Börzsönyi Helikonnak az ügye. Ott is kértük az igazgató urat, hiszen nem tudtuk átmásolni, ott is szerzői jogokat vet fel ennek az átmásolása, valamint az hogy rákerült a honlapra egy védelem amit még az egykori Web mester tett rá és így a régebbi összegyűjtött információk, amit nem hiszem hogy a Web mester tulajdona lenne, csak a keret rendszer ugye ezek nem kerülhetnek a mai napig feltöltésre. Hegedűs úr az előbbiekben a segítségemet kérte, tekintettel arra, hogy a www.retsag. net-en olvastam én is ugyan ezt a bejegyzést és annak Web mestere nem más mint Girasek Károly, így bővebb információval ő tud ez ügyben szolgálni. Még egy más jellegű téma. A rétsági óvoda az udvari játék ütéscsillapító felületének kialakításához jótékony célú rendezvénnyel járul hozzá. Szeretném megkérni a képviselő társaimat
amennyiben úgy gondolják, hogy a tisztelet díjukból egy összeggel 3000-5000 Ft járuljanak hozzá. Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos vagyok benne, hogy valamennyi képviselő lehetőségeihez mérten ez eddig is és most is fel fog ajánlani bizonyos összeget. Akár egész havit is, de ezt bízzuk a képviselőkre. A képviselő-testületnek azt kell mérlegelnie, hogy véget vet-e annak az áldatlan állapotnak ami Rétság város hivatalos honlapján található és helyette egy olyan topikot vezet be amelyben az önkormányzat válaszol az odalátogató névvel kérdezők számára. Lehetőség szerint közügyekben, lehet más ügy is, de szerencsés volna, hogy ha az önkormányzatra tartozó ügyekben kérdeznék. Lehet kritikus kérdéseket is feltenni, de jó lenne ezt olyan hangon, hogy azt a nyomdafesték is eltűrje. Az idő elmúltával korábban Rétság város hivatalos lapjának tűnt, időközben hivatalosan is magán honlappá vált retság.net -en milyen fónun van, szeretnénk oda példát mutatni a tulajdonosának és a Web mesternek, hogy azokat a moderálási elveket, amelyeket ő annak idején szerkesztett és azt bizonyára komolyan is gondolta, azok egyébként elfogadhatóak is, azokat tartsa be. Erre való példamutatásként jön tulajdonképpen ez ajavaslat. A magán honlapon mindenki egyébként azt irkál amit akar. Szeretnénk, ha eldöntenék, hogy Rétság város hivatalos honlapján a jelenlegi fórum, vagy helyette konkrét kérdésekre és válaszokra az önkormányzat válaszol rovat működjön. 
Majnik László képviselő: Azzal egyetértek amit a Zsuzsika javasolja a kérdés - válasz. A másik, hogy internetező számtalan fórumot olvasok nem veszek részt egyikben sem, személyeskedés távol áll tőlem, de az én elvem az, hogy mindenki mindenhol mondja el véleményét, ha akarja és az aki olvassa eldönti ,hogy tetszik neki vagy nem. Én tartózkodni fogok ebben a dologban a fórum megszüntetése kapcsán. Ettől sokkal drasztikusabb fórumokat is láttam már, meg olvastam. A személyeskedéssel nem értek egvet, de mindenki mondhassa el a véleményét.
Kapecska Ferencné jegyző: Nekem a gondom az, amit az előbb is mondtam, hogy a hivatalra lett testálva a hopnlap, de nekünk nincs hozzáférésünk. Mi nem tudunk beleavatkozni a rendszerbe, mi nem tudjuk azt mondani, hogy ez nem odavaló ha valaki a moderálási elveket megsérti, személyiség jogokat sért. Nincs arra lehetőségünk, időnk, hogy a jelszóval megjelölt különböző beírásokat állandóan figyelemnel kísérjük és moderáljuk. Ebbe kérem a tisztelt testület állásfoglalását.
Fodor László képviselő: Egy rövid kérésem lenne. Minden testületi ülésen ne hozzuk már elő ezt a honlap kérdést. Születtek döntések benne, lezártuk, ki erre szavazott, ki arra, akkor is döntés született benne, ne hozzuk fel minden testületi ülésen, mert órák mennek el ezzel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy a fórum helyett "önkormányzat válaszol" rovat működjön a honlapon. A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással a elfogadta.
20/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgiyalta a város honlapjának működtetését érintő javaslatot, azt támogatja.
Mint a ww.retsag.hu honlap tulajdonos alapítója egyetért azzal, hogy a honlap Fóruma "önkormányzat válaszol" megnevezéssel és tartalommal működjön. Az a közérdekű és önkormányzat hatáskörébe tartozó közügyekben, névvel feltett kérdésekre 3 napon belül a polgármester, vagy illetékes ügyintéző, intézményvezető köteles válaszolni.
Határidő: ?007. február 20. 
Felelős. honlap szerkesztője
Mezőfi Zoltán polgármester: Miért jön elő, én sem vagyon híve, hogy minden testületi ülésen elő jön, nem szerencsés. Most szerezném a testületet tájékoztatni, aki még nem tudná, hogy az előző honlap most már magán-honlap Web mester kezelője feljelentette a jegyzőt, feljelentette a képviselőket, a hivatalt, ezen keresztül tulajdonképpen az egész önkormányzatot. Nem véletlenül mondtam Hegedűs úrnak nagyon figyeljen arra, hogy hogyan fogalmaz, de azt mondtad bevállalod. Innentől kezdve nagyjából ismerve a beadvány kapcsán a bírósági előzetes értesítését, az jön ki, hogy innentől kezdve folyamatosan bíróságra fogunk járni. Föl vagyrunk jelentve és azért beszélünk erről ennyit. A város honlapjának működtetése testületi döntéssel változott, ez számtalan és beláthatatlan jogi következménnyel jár. Azt is mondanám, hogy jogilag tisztázatlan helyzetben vagyunk. Megbeszéltem egyébként az egykori képviselő úrral, többször egyeztettünk, hogy igyekezzünk ezt tárgyalásos úton rendezni. Nem egyszer nem kétszer , ötször ültünk le. Mindazonáltal ügyvédet is alig lehet találni aki ezekben a szerzői jogi kérdésekben járatos. Ez egy nagyon nehéz történet lesz. Lezárva ezt a gondolatot azzal , hogy a Művelődési Központ igazgatója átruházott hatáskörben működtette a honlapot, azt kiadta üzemeltetésre. Ez teljesen normális, csakhogy ott egy olyan szerződés keletkezett ami az önkormányzat számára igen is hátrányos és most már súlyos milliókkal, milliós követelésekkel fenyegethetnek. Azért kell erről beszélnünk. A következőkben meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket ennek ügyében, mert hogy úgy tűnik a korábbi ígéret, hogy nem megyünk bíróságra nem tartható, úgy látom majd a bíróság fog dönteni.
Jávorka János képviselő: Kicsit kényelmetlen lesz a következő kérdésem. Több rétsági lakossal 
beszéltem és olyan dolgot kérdeztek tőlem, hogy igaz- e, hogy az elmúlt években az önkormányzattól 
több millió forint ellett sikkasztva? De megmondom őszintén megdöbbenéssel álltam előttük, 
kérdeztem, hogy honnan van az információ ? És hát sajnos azt a választ adták, kénytelen vagyok nevet 
mondani, Hegedűs Ferenc képviselő úr a kenyér boltban olyan kijelentést tett, hogy azért nem 
fejlődött a város. Arra szeretném felhívni a figyelmet, tudom, hogy az emberek milyenek, teszünk 
hozzá, veszünk el belőle. Ha beszélgetünk az emberekkel az önkormányzati dolgokról, hiszen 
nyilvános dolgok akkor konkrétumokról beszéljünk, a lényegről. Ha ilyenekről beszélnek kellemetlen 
helyzetbe hozzuk a polgármestert, a jegyzőasszonyt, nem utolsósorban a könvvvizsgálónkat, a 
testületet, ilyen nem történt. Ezt nagyon határozottan tudom állítani a magam nevében. Ha pedig 
valaki tud olyan dolgot, ami bűncselekményre utaló dolog, akkor nem a környezetben kell erről 
beszélni, hanem el kell menni az illetékes helyre, a rétsági Rendőrkapitányságra vagy az Ügyészségre.
Mezőfi Zoltán polgármester: Valamennyien ismerjük a jegyzőasszony fiskális szemléletét a kassza kulcsa egyébként nála van. Valamennyien tudjuk azt, hogy innen pénzt vinni, képtelenség, hozni 
viszont lehet.
Hegedűs Ferenc képviselő:: Reagálnék Jávorka úr hozzászólására. Valóban hallhatott olyan dolgokat, hogy én azt mondtam, azért nem haladt a város előre, mert közpréda volt sok helyen az önkormányzat vagyona. De személy szerint azt, hogy sikkasztás történt nem mondtam. A TV előtt mondom, hogy keressen meg az aki ezt állítja, és a szemembe mondja ezt. Valóban volt ilyen azt is tudom, hol mondtam, arról volt szó, hogy próbáljuk rendbe tenni a gazdaságot, mert biztos hogy vannak olyan helyek ahol sok pénz elúszott. Ezt mondani is fogom mindaddig, amíg nem járunk a végére.
Dr. Tóth Mária képviselő: Engedje meg polgármester úr hogy más is hozzászóljon. 4 évig képviselő 
voltam, egyeseknek nagy örömükre, egyeseknek nagy bánatára. Azt, hogy mit beszélnek a faluban, 
hogy ki sikkasztott meg ki nem, ne nagyon feszegessük. Egymást között megbeszélhetjük. És ne 
beszéljünk örökké a TV nézőknek. Mi komoly dolgokról tárgyalunk és azt hittem, hogy tényleg 
komoly dolgokról. De azt, hogy valakiről ezt terjesztik a faluba, hogy azt mondta, hogy sikkasztott 
szerintem az fel sem kellene verni. Kint a folyosón megbeszéljük.
Az új év köszöntő jól sikerült, nem voltak túl sokan, de úgy gondolom, hogy ebbe közrehatott az is, 
hogy sokan betegek voltak. Úgy látszik polgármester úr és jegyzőasszony, hogy nekem vagy 
bármelyikünknek a testületi tagok közül, beszélnünk kell Rétság város közalkalmazottaival és 
köztisztviselőivel, és más jogviszonyban lévő dolgozóival. Nem az első eset, hogy az önkormányzat 
rendezvényére elfelejtenek eljönni azok, akik a város pénzéből élnek. Azt hiszem 2 pedagógus volt
ott, az óvónők közül 1 személy volt ott, és nem akarom itt külön kiemelni a hivatalt. Felháborítónak 
tartom, hogy sorozatosan nem jelennek meg fontos rendezvényeken. Sorolhatnám a neveket, de nem 
akarok személyeskedni. És fölszólítom őket, és kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy szíveskedjenek 
részt venni a városi önkormányzat rendezvényein. Mert kötelességük ott részt venni, tudom voltak 
betegek, volt akinek a gyereke volt beteg az unokája és azt őrizte. Nem kötelező a város 
alkalmazásában dolgozni. Külön külön elszoktam mondani nekik. Vannak jól képzett fiatal és idősebb 
emberek Rétsásról 50 meg 100 km-re járnak be 3 műszakba dolgozni. Eljönnek azok a tanácsra is 
dolgozni szívesen. Kérem a polgármester urat és a jegyzőasszonyt, hogy hasson oda, hogy most már 
ez a gyakorlat szűnjön meg. Nem csak munkahelyi kötelezettségei vannak a közalkalmazottaknak és a 
köztisztviselőknek, hanem amint tudjuk, munkahelyen kívüli kötelezettségeik is vannrak. A 
választások előtt ott nvüzsögtek családi életet élve, a közalkalmazottak és a köztisztviselők és a 
hozzátartozóik az indulók körül. Nyüzsögtek, mindenütt ott voltak. Most nem jön senki. Különösen 
vonatkozik egyébként a példamutatás kötelezettsége a vezetőkre.
A doni emléktúrát köszönöm annak aki megrendezte. Fodor Laci volt az és Jávorka urat is láttam ott. 
Nagyon sajnálom, hogy nem volt nagyobb reklámja, nagyon sok ember eljött volna, sajnálta amikor 
tudomásukra jutott. Az lenne a kérésem a jövőre nézve, hogy ilyen rendezvényeknek legyen nagyobb 
hírverése. Fodor Laci az új év köszöntőjén mondta, ott el lehetett volna mikrofonba mondani. 
Nagyobb reklám kellett volna, de gyönyörű volt. Voltam a Bánszki Feri bácsi temetésén az 
evangélikus temetőbe temették, mivel evangélikus. A pofámról leszakadt a bőr a gyász mellett, ahogy 
az evangélikus temető kinéz. Aki ért hozzá azt mondta nekem, hogy egy autóval el lehetne vinni a 
mocskot. Kérem azonnal intézkedésüket. Úgy tudom temető gondnokot tartunk. A kerítés mellett több 
éves mocsok, kosz van, a falu szégyene.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem kívánok részletesen reagálni a konkrétumokat feljegyeztük. Egyet
szeretnék a polgármesteri hivatal részéről megjegyezni. A hivatal dolgozóinakjelentős része ott volt nem csak annyira ünnepelni, hanem inkább segíteni, aki egy kicsit körülnézett ők bonyolították a vendéglátást. Szereméin neki megköszönni hogy elvállalták ezt a munkát szabadidejükben, pezsgőzés helyett.
Jávorka János képviselő: A képviselőasszony által elmondottakkal részben egyetértek. Én véleményem szerint is elvárható, hogy kiemelt jelentőségű rendezvényen az illetékesek vegyenek részt, sajnos az a véleményem, hogy kötelezni nem lehet őket.
Hegedűs Ferenc képviselő: Azt szeretném tudatni a lakossággal és a testülettel, hogy a hónap végétől színházi darabot szereznék hozni a művelődési házba. Ami úgy működne, hogy én kibérlem, mint Hegedűs Ferenc a művelődési házat, megbízzuk a művelődési ház dohozóit árusítsák a jegyeket mondjuk 1000 Ft-ért, kifizetjük belőle a színészeket és a fennmaradó összeget az óvodai játszótérre ajánljuk föl. Szeretnénk ezt havonta megrendezni, a Fészek Klub Krisz nevezetű színpadi előadásait lehozni. Teljesen tisztán törvényesen kívánjuk megrendezni. Senkinek ne legyen kétsége, hogy ebből Hegedűs Ferinek milyen haszna van, azt szeretném, hogy az öregeknek vagy amire gyűjteni szeretnénk minél több adomány jöjjön be. Arra kérem a lakosságot ezeken az előadásokon minél többen vegyenek részt, hogy minél több adományt adhassunk a városunknak. Kérem a jegyzőasszonyt, hogy a lebonyolítás törvényes formájához adjon segítséget.
Mezőfi Zoltán polgármester: Van egy intézményünk a művelődési központ itt van a képviselője, sőt a gazdasági aezetője, és az igazgató úr felfogja venni a Hegedűs úrral a kapcsolatot és Magdika segítségével konkrét technikai részleteket megfogják tudni beszélni. Nem kell ehhez jegyzőasszony. Köszönjük szépen a felajánlást.
Sztruhár Istvánné óvodavezető: Szeretnék néhány gondolatot tenni ehhez a rendezvényhez. Ebben az évben az óvoda udvarán másfél millió forint értékű játszóház van, de a gyerekek csak akkor használhatják, ha a játszóterek biztonságáról szóló rendelet szerint megfelelő csillapítót szerelnek fel. A képviselő-testület jóváhagyta a 700.000 Ft-ot amit erre a célra feltudunk használni. Es úgy gondoljuk, hogy plusz forrásként ezzel a rendezvénnyel próbáljuk biztosítani azt az összeget amivel a céljainkat, feladataitnkat megtudjuk valósítani. Ebben a szülők partnerek voltak. A szülői munkaközösség is kezdeményezte, hogy ezt a rendezvény megszervezzük. Tisztelettel meghívom a testület tagjait március 2-i rendezvényünkre.

Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, és a nyílt ülést bezárta. 

Kmf.

 
Mezőfi Zoltán 
polgármester
 Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-