Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2007. (II.16.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

-
Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az önkormányzat  2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
-
A rendelet hatálya
-
1. §  A rendelet hatálya  a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
-
2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények – külön-külön –  a  3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. 
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a  3. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
-
A költségvetés bevételei és kiadásai
-
3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes  2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  671.270  ezer Ft-ban  állapítja meg.
-
4. § (1)  A Képviselő-testület   az  671.270 ezer Ft  bevételi főösszegből 
       - a felhalmozási célú  bevételt       100.350 ezer Ft-ban 
       - a működési célú bevételt             570.920 ezer Ft-ban 
       - ezen belül a működési hitelt        50.000 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 671.270 ezer Ft kiadási főösszeg  megoszlását önállóan gazdálkodó  költségvetési szervenként és  kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban)
-
Polgármesteri
Hivatal
Műv. Központ
és Könyvtár
Önkormányzat
összesen
Beruházás 
20.240
-
20.240
Felújítás
1.080
-
1.080
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 
6.721
-
6.721
Egyéb fejlesztési kiadás
14.000
-
14.000
Fejlesztési hitel törlesztés
26.000
-
26.000
Fejlesztési célú tartalék 
59.384
-
59.384
Fejlesztési célú kiadás összesen
127.425
-
127.425
Személyi jellegű juttatás
253.159
22.630
275.789
Munkaadót terhelő járulékok 
80.464
7.289
87.753
Dologi kiadás
121.750
18.407
140.157
Pénzeszköz átadás
7.070
-
7.070
Szociális ellátás
7.460
-
7.460
Kötelező működési tartalék
4.756
2.210
6.966
Működési hitel visszafizetés 
18.650
-
18.650
Működési célú kiadások mindösszesen
493.309
50.536
543.845
Költségvetési kiadások összesen
620.734
50.536
671.270
-
(3) Az önkormányzat  intézményeinek létszám keretét  a 9. számú melléklet részletezése szerint 127  főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú  foglalkoztatottak létszáma  18 fő. 
-
5.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és  kiadási  előirányzata (1000 Ft-ban)
-
6. § Az önkormányzat  költségvetési mérlegét  az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza. 
-
Az önkormányzat bevételei
-
7. § (1) A  Képviselő-testület a  4. §-ban megállapított bevételi főösszeg 
  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti  megoszlását   1, 1/A., 1/C, 2., 7. és 8 számú melléklet,
  • intézményenkénti és címenkénti  megoszlását a 2. számú,
  • működési és fejlesztési célú  megoszlását az 1/A. számú, 
  • központi  támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint  állapítja meg. 
(2) A tervezett 50.000 eFt  hiány finanszírozása  hitellel történik. 
(3) A költségvetési évben  keletkező  bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
-
Az önkormányzat kiadásai
-
8. § (1) A Képviselő-testület a  4. §-ban  megállapított  kiadási főösszeg 
  • önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C,  3. 4., 7. és 8. számú,
  • működési és fejlesztési célú kiadásait  az 1., 1/A, és  1/C. számú ,
  • az intézményi támogatásokat a   7. és  8. számú  melléklet szerint állapítja meg.
9. §  A Képviselő-testület a fejlesztési  előirányzatokat feladatonként  a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
-
Több éves  kihatással járó feladatok 
-
10. § Az  önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitel fajta  szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
-
Közvetett támogatások
-
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
-
A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
-
12. § (1) A  tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület  a költségvetést évközben módosítja. 
(2)  A  kiemelt előirányzatok és  címek  közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
-
13. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti  költségvetési rendelet  módosításáról  a Képviselő-testület  dönt. 
-
14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
-
15. § A  költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
-
16. § Az önállóan gazdálkodó Művelődési Központ és Könyvtár 50.536 eFt-os  kiadása és 8.428 eFt-os   saját bevétele  közötti  42.108 eFt-os különbözetet  intézményfinanszírozásként, a Képviselő-testület  havi 1/13 szerinti  ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak  pályázati támogatáshoz kapcsolódó előfinanszírozás miatt lehet. 
-
17. §  A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott  összeggel egyezően, 2007.  évre  36.800 Ft-ban állapítja meg.
-
18. § A 14. számú mellékletben kimutatott, a költségvetésben nem  szereplő felújítási és beruházási feladatok  rangsorolt  megvalósításáról  pályázati  lehetőségek és egyéb forrásokból  biztosítható fedezet megteremtése után  a Képviselő-testület  külön dönt. 
-
19. § A 15. számú mellékletben  kimutatott  karbantartási feladatok  intézményi  karbantartási keret terhére történő  megvalósításáról  a képviselő-testület külön dönt. 
-
20. §  A költségvetésben tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.  A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról. 
-
21. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
-
22. §  (1)  Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében  az intézmények átvilágításával  megbízott bizottság  javaslatainak elbírálásig, illetőleg a  helyi iparűzési adó bevallások  feldolgozásáig csak  az alapfeladatok ellátásához  és intézmények  szinten tartott  működéséhez nélkülözhetetlen kiadások  teljesíthetők. 
(2) A kötelező tartalékként  megtervezett összeg felhasználásáról   a  képviselő-testület dönt. 
-
Záró rendelkezések
-
23. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.
-
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
-
A rendelet kihirdetésének napja: 2007. február 16.
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-