Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2007. (II.16.) rendelete
A  Helyi Építési Szabályzatról szóló  13/2003. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet  módosításáról


Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  1977. évi LXXVIII:  törvény (továbbiakban: Étv.) 7. §-ában  kapott felhatalmazás alapján Rétság Város  településrendezési  tervének  Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének  módosításáról az alábbi  rendeletet alkotja. 

1. §. A rendelet  9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül a következő (5) bekezdéssel. 
9. § (2)  Az építési  övezetek  telkeit és azok beépítési feltételit az  alábbi táblázat adatai alapján kell meghatározni. 

Az építési telek

Övezeti jele
Beépítési 
módja
Legnagyobb szintterület 
sűrűség
Legkisebb területe 
(m2)
Legnagyobb beépítettsége
(%)
Lakóépület legnagyobb magassága (m)
-
szabadonálló
0,4
700
30
5,0
-
szabadonálló (k)
0,6
400
30
k
Lke
Oldalhatáron álló
0,4
700
30
5,0
-
Oldalhatáron álló (k)
0,6
400
30
k
-
Ikresen csatlakozó
0,6
400
30
6,0
-
Zártsorú
0,6
300
30
7,5

Megjegyzések:

 • (k) jelzés kialakult helyzet esetén alkalmazható.
 • az épület legnagyobb magassági méretét az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint  kell értelmezni.
 • a legkisebb zöldfelület területe az OTÉK 25. §. előírásai szerint számítandó.
9. § (5)  A  Kossuth és Zrínyi utcák közötti részen megvalósuló ikerházas beépítésű telkek esetében:
 • különálló melléképület nem helyezhető el,
 • az előkert mérete egységesen 5 m, a hátsó és oldalkerté min. 6 m legyen,
 • a párkány mérete érje el a min. 6 m-t, de ne haladja meg a 7,5 m-t,
 • a tető hajlásszöge érje el a min. 25 fokot, de ne haladja meg a 45 fokot, a héjazat anyaga nem lehet műanyag (hullámlemez, zsindely stb.),
 • pince kialakítása esetén az építési engedélyezési eljárás keretében meg kell tervezni a víznyomás elleni szerkezetet és szigetelést.
2.§. A rendelet  11. §  (4)  és (5) bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül a következő (6) bekezdéssel: 
11. § (4)  Az építési teleknek a beépítés vonalán mért szélességi mérete új telekosztás esetén nem lehet kevesebb 18 m-nél. Meglévő, már kialakult telek esetében  13 m-nél  keskenyebb telek nem bontás utáni újjáépítés esetében sem építhető be.

11. §  (5)  A Rákóczi, Kossuth utcák és Jenői patak által határolt területre az alábbi külön szabályok érvényesek: 
a) új épület építését, illetve meglévő bővítését – átalakítását csak olyan telken lehet engedélyezni, amely közterületről közvetlenül megközelíthető.
b) telekmegosztás, valamint telekösszevonás esetén a szabályozási terv előírásait kell alkalmazni,
c) a  hrsz. 265. telek távlati funkciója  lakótelek helyett zöldterületi rendeltetésre változik
d) a beépíthető telek mérete érje el az 500 m2-es minimumot, szélességi mérete a beépítési vonalon nem lehet 14 m-nél kevesebb,
e) a beépítési mód és  az építési vonal tekintetében a szabályozási terv előírását kell figyelembe venni, 
f) a  párkány magassága nem haladja meg a 4,5 métert, a Rákóczi úti telkek esetében a 6 m-t, illetve  a Rákóczi úti telkek esetében . 4,5 m-től kevesebb nem lehet.
g) a  tető hajlásszöget minimum  25 fok  és maximum 45 fok legyen, héjazata pedig természetes (nem műanyag alapú) anyagú (cserép, pala).
h) egyéb tekintetben a 10. § (1) – (11) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 

11. § (6) A Szőlő utcai hrsz. 05/29. ingatlanon kialakítandó építési telkek beépítésére az alábbi  külön szabályok érvényesek.
a) a telekalakítással  egyidejűleg  el kell készttetni a geotechnikai  szakvéleményt 
b) az érintett területet belterületbe kell vonni,
c) az épületeket az építési telken szabadon-állóan, a módosított szabályozási terven jelölt beépítési vonalon kell elhelyezni,
d) az épületek párkánymérete a Szőlő utca végén és attól északra eső telkek esetében ne haladja meg a 4,5 m-t az utca szintjéhez viszonyítva, a déli oldalon ezen méret ne legyen nagyobb, mint 3,5 méter,
e) az építési teleknek csúszásveszéllyel érintett részén építményt elhelyezni nem szabad,
f)  egyéb tekintetben  a  10. §. és 11. §. előírásait  értelemszerűen alkalmazni kell. 

3. §. A  rendelet  21. § (5) és  (7) bekezdése   helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül a  következő (8) bekezdéssel. 
21. § (5)  a közlekedési úttól (Akácfa utcától) 5 m-es előkertet kell tartani. Az oldalkert minimális mérete 3 m, a hátsókerté pedig minimum   1 m legyen.
(7)   Az épületekkel és térburkolattal nem érintett részt parkosítani szükséges.
(8)  A  hrsz. 356/17-356/20 ingatlanokat egy építési telekké kell összevonni,
a) az építési telkek beépítettsége nem haladja meg a 80 %-ot,
b) biztosítani kell a tűzoltáshoz szükséges vízvételi hely kiépítését,
c) az építési telken közműpótló berendezés nem létesíthető, és állatok nem tarthatók. 

4. §. A rendelet 28. § -a a következő (3)  bekezdéssel egészül ki..
28. § (3) Egyéb kiszolgáló  útnak minősül a  hrsz. 392  ( Egészségház és József Attila  közötti út ) 
a) Az út szabályzási szélessége 10 m.
b) a kiszélesítendő út kétirányú gépkocsi fogalom részére szükséges burkolattal, egyoldali járdával és zárt csapadékvíz elvezető csatornával készül.

5. §. A  rendelet  40. § -a a következő  (9) és (10) bekezdéssel egészül ki. 
40. § (9) Amennyiben elő-, oldal-, és hátsókerti részen jogszerűen létesült melléképület, azokat adottságként kell kezelni. Ezeken a létesítményeken  építési engedély  köteles (átalakítás, bővítés, funkcióváltás stb.)  munka nem végezhető. 
(10) Lakóövezeti telken csak olyan funkciójú létesítmény ( fő illetve melléképület), építhető, amelynek működése nem zavarja környezetét. Nem engedhető meg olyan kereskedelmi-, szolgáltató-, ipari tevékenység, amelynek zaj-, por-, szaghatásainak mértéke meghaladja a vonatkozóan érvényes szakhatósági értékeket. 

6. §. A rendelet  59. § (6)  bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
59. § (6) Lakóterületen nem engedélyezhető olyan TEAOR tevékenység, amelynek működése olyan mértékű környezet terhelő levegő-, por-, bűz-, zaj kibocsátással jár, amely meghaladja a mindenkor érvényes hatósági előírások mértékét. (Például: asztalos műhely, fűrészüzem, autófényező, karosszéria javító, kőfaragó- és műkőüzem, gabonaőrlő, ömlesztett anyagok tárolása stb.)
Jelenleg meglévő és ilyen funkcióval működő tevékenység esetén egyedi elbírálás alapján  a képviselő-testület  felmentést adhat.

7. §.  (1)  Ez a rendelet   2007. március  1. napján lép hatályba.  Rendelkezéseit   a  folyamatban lévő, első fokon  el nem bírált  ügyekben is alkalmazni kell. 
(2)  Ezen rendelet mellékletét képezi  a T- 732/2005. munkaszámú  szabályozási terv és Műszaki leírás.
-

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
-
A rendelet kihirdetésének napja: 2007. február 16.
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 • A rendelet melléklete a szabályozási terv műszaki leírása >>>
 • A rendelet melléklete a szerkezeti terv műszaki leírása >>>
 • www.retsag.net
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-