RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8. számú JEGYZŐKÖNYVE 
Készült: 2004. május 27. napján megtartott testületi ülésen
Jelen vannak: 
12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján
Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Bulejka András csoportvezető
Lichtenberger Edit jkv.vezető
7 fő vendég
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Glückné Salgai Szilvia elnök: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nevében tisztelettel meghívja a képviselő-testület tagjait a június 5-én 16 órakor kezdődő rétsági Szlovák Nemzetiségi Napra.

Napirend előtt:

1./ Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A 23/2004.(III.25.) számú határozattal kapcsolatban kérdezi, személyesen mikor jönnek a Palóc Nagyker képviselői?
Kapecska Ferencné jegyző: Pontos időpontot nem adtak, csak azt közölték, hogy 30 napon belül jelentkezni fognak.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A Palóc Nagykereskedelmi Kft. esetleges szerződéskötésénél két szerződést kell kötni, amennyiben a bank vásárolja meg a területet. A Kft-vel a kártérítési összeggel kapcsolatosan kell a szerződést megkötni.
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos beszámolót a képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Május 6-án Gábriel kapitány úrral a kmb-s lakás témáját is tárgyalták. Lakás van, mit takar a további tárgyalás erről a témáról? A The Financial Times körképe Rétságról interneten is meg fog jelenni? A Kistérségi Társulás hogyan fog működni, továbbra is Nagyorosziban lesz a központja? Tesz-e valamit a polgármester úr annak érdekében, hogy Rétság legyen a kistérség központja?
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A repülő nappal kapcsolatban az alpolgármester úr a HM támogatását kérte, milyen eredménnyel járt?
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A mai napon is faxot küldött ez ügyben a minisztériumba. A vezérkar javaslatára tették meg kérelmüket. Csökkentett igényeket fogalmaztak meg, támogatásukra ígéretet kaptak. A mai faxra még reagálás nem történt.
Mocsári Gergely képviselő: A Lakossági Fórumon szóba került a szelektív hulladéklerakó kérdése. Mit jelent a többcélú társulássá történő átalakulás?
Mezőfi Zoltán polgármester: A többcélú kistérségi társulásra a kormányzat felhívása alapján kerül sor. Lehetőleg több közösen fenntartott intézményt működtessenek, ez a cél. Ebbe beletartozik a közösen fenntartott hulladékgazdálkodás, oktatási és sport projektek, turisztika stb. célok megfogalmazása. Erre vonatkozó pályázati kiírások már jelentek meg. Akár útépítési feladatokat is takarhat. A Kistérség központja jelenleg is itt van, csak Nagyoroszi polgármestere az elnöke. A Times cikke június 1-én jelenik meg, példányt ebből adni nem tudnak. Nem tudták megígérni, hogy Internetre rákerül-e. A BM lakás felújításra szorul. Meg kell állapítani, milyen mértékű felújítás szükséges. Szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában a programban szereplő településeken gyűjtő udvarokat kell létrehozni, 2006. a program lezárásának időpontja. Beindulásának ideje 2007.
Girasek Károly képviselő: kmb-s lakás kérdése még egyszer sem volt napirend. Van ilyen lakás, viszonylag jó állapotban. A bérlő kijelölési jog a rendőr-főkapitányságé. Az önkormányzat csak kezelő. A kapitányság már eladott egy jól felújított rendőrlakást. Kéri, a polgármester úr ne mondja sehol, hogy ki kell alakítani a kmb-s lakást, mert az van.
A székhelye ugyan itt van a kistérségnek, de az ülések nem. Pénzelosztó szerepet fog kapni, fejlesztési pénzek felett fognak dönteni, rossz eséllyel indul a város. Ne csak névleges székhely legyen Rétság. A Május 1-i rendezvénnyel kapcsolatban vegyesek a vélemények. A többség elégedetlen volt. Nem a szervezők hibája. A helyszín kiválasztása nem szerencsés. Legközelebb indítványozza, hogy ezt a hatáskört vonják el a polgármestertől, és a testület döntsön.
Mezőfi Zoltán polgármester: Károly maradjál már nyugodtan, miről beszélsz? A testület döntött a helyszínről, ne hazudjál legalább ennyi ember előtt.
Girasek Károly képviselő: „Nálam van a szó, vagy közbebeszélsz?” Majd a végén mondja el a polgármester, hogy nem fogalmazott pontosan. Kéri ezt a „nüánszot” szó szerint jegyzőkönyvezni. Tehát úgy gondolja, nem döntött ebben a kérdésben a testület. A majálisnak régen az volt a funkciója, hogy a városból a lakók kivonulnak, olyan helyre, ahol le lehet ülni, a szabadba. Sajnos leülni sem lehetett. A konyha főzött, és népétkeztetés jellege lett, hozták az ételest az emberek, és hazavitték az ennivalót. Nem ez a Május elseje funkciója. Szabályozatlan viszonyok voltak, mert megjelentek a pártok sátrai, szerinte közterület foglalási engedély nélkül. Árusító is volt, szerinte ő sem fizetett helypénzt. A szabályokat nem kellene felrúgni. Egy labdába nem rúghattak a jelenlévők. Nem sikerült egységet teremteni a városban. A Lakossági Fórum nem szabadon választott elfoglaltság. A munkaterv és az SZMSZ írja elő, mikor kell tartani, és miről kell tájékoztatni a lakosságot. Áprilist ír elő a munkaterv. A tartalma sem volt szabályos. Az előző év pénzügyi teljesítéséről egyetlen szó sem hangzott el. Az SZMSZ pedig kötelezi erre a polgármestert. A reklám is rossz volt, a hivatalos hirdetőre csak két-három nappal előtte került ki. Többszöri figyelmeztetés ellenére sem kaptak meghívót a PRO-URBE kitüntetettek és a Díszpolgár. Kéri, szavaztassa meg a polgármester, hogy még 4 percet szólhasson.
A képviselő-testület a 4 perces hozzászólást 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadta.
Girasek Károly képviselő: A polgármester nem készült fel a rendezvényre. Kérdezték őt a hó-eltakarításról, nem tudott válaszolni. A járdaaszfaltozásról beszélt. Pályázatokkal kapcsolatosan sem tudott válaszolni. Egy feltett kérdésre az alpolgármester válaszát nagyon jónak tartotta. A testület és a polgármester szakadására vonatkozóan. A hangos bemondóval kapcsolatban a régi hangosbemondót meg lehetne olcsón csinálni. Magánvéleményeket fogalmazott meg a polgármester a testület nevében, bár kihangsúlyozta néha, hogy magánvéleményt mond. De nem ez a fórum, ahol ezt jogszerűen megteheti. Furcsa, és elvtelen, hogy olyan reklámot csinált a Lakossági Fórumon a polgármester egy cégnek, ami a saját intézménye ellen szól. Felnőtt szakképzéssel foglalkozik a Művelődési Központ, ezt az Alapító Okirata is tartalmazza. Sem az iskoláról nem esett szó, sem az ipari park és üzemek gazdasági fejlődéséről. Egyetlenegy céget emelt csak ki a polgármester. Ez megengedhetetlen, egyéni elfogultság van a dologban. Saját intézmény ellenében reklámot nem lehet csinálni. A tanulságokat levonva kell a következőkben a Lakossági Fórumot megszervezni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Köszöni az elismerő szavakat. Nem csak elmondta a véleményét, úgy is érzi azt. Ez a lakossági fórum nemcsak a polgármester és alpolgármester beszámolója. Ő úgy gondolta, minden képviselő a főasztalhoz ül előre. Május 1-i ünnepségre is ez vonatkozik. Testületileg szavazták meg a majális helyszínét. Az a gondolat, hogy közös célért dolgoznak sajnos nem jött ki egyik rendezvényen sem. Volt egy képviselő társ, aki megígérte a főzésben való közreműködését, azt visszavonta, és ugyanezt a segítséget megadta Nagyorosziban. Ő felkelt reggel 6-kor, sátrat adott. Viszont a képviselő társai közül csak egy volt jelen a rendezvényen. Volt egy olyan érzése a Lakossági Fórumon, ahogy szemben ültek a képviselő-társak, mintha bíráló bizottság előtt állna. Az együttes fellépés szellemében gondolkodik a mai napig.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A Lakossági Fórum forgatókönyvét ő kérdezte a fórumot megelőző testületi ülésen. Nem ott az utolsó pillanatban kell eldönteni, mi hogyan legyen. A jövőre nézve, mint tanulságot érdemes figyelembe venni ezt az esetet. Közösen kell kialakítani a forgatókönyvet, a fórum menetét. Ez nem volt rossz módszer, hogy van egy levezető, és a polgármester utána számol be.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Neki az nyilvánvaló lett volna, hogy közösen számolnak be. Hangsúlyos a dolog. Nem érzi felróhatónak, hogy ő ezt nem beszélte meg a képviselőkkel, számára ez elvárás szintű dolog volt. Próbált olyan módon megjelenni, hogy a hangsúlyát megadja az eseménynek.
Kapecska Ferencné jegyző: A többcélú kistérségi társulásra vonatkozó, május 10-én elfogadott törvény értelmében a kistérségekhez tartozó önkormányzatok alakíthatnak meghatározott feladatokra társulást. Eredetileg ezt kötelező jelleggel akarták véghezvinni. Ez nem nyerte meg a többséget, így maradt a szabad társulás lehetősége. Ha legalább 3 feladat ellátására jön létre a társulás, akkor plusz támogatást lehet igényelni. 3 évre kell az adott feladat ellátását vállalni, egy bizonyos színvonal tartása mellett. A közoktatásnak szerepelnie kell a feladatok között. A harmadik csoport, aminek mindenképpen benne kell lenni, az a területfejlesztés. BM értekezleten nem kaptak egyértelmű választ, hogy a finanszírozás a következő évben hogyan fog alakulni. Biztosan lesz előnye, de konkrétan nem tudni hogyan alakul a jövőben a finanszírozás. A Május 1-i rendezvény helyszínéről a testület döntött.
Jávorka János képviselő: Valóban úgy volt, hogy elvállalja a Május 1-i főzést, de 700 főre főzni mit jelent, csak az tudja, aki csinálta már. Időben szólt, hogy nem tudja vállalni. Akik tavaly segítették a munkáját, az idén visszaléptek, egyedül pedig nem vállalta azt el. Nagyorosziban főzött, a polgármester kérte fel. Minden feltétel biztosított volt.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A feltételeket nekünk kell megteremteni. Nagyorosziban ott a laktanya, könnyebb a helyzet. Őt nem kereste meg senki, hogy segítsen, de ő ott volt, és segített. Nem volt ismert előtte, miért nem vállalta a segítséget a képviselő-társa. Még egyszer hangsúlyozza, hogy a helyszínt a testület döntötte el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Reméli, hogy Girasek úr véleménye nem többségi vélemény. Abban is biztos, hogy napi szinten tart fenn beszélő viszonyt a képviselőkben. Kéri Girasek úr legalább akkora energiát fektessen a településért folytatott küzdelembe, mint amekkora energiát fektet a polgármester, a képviselő-testület és a település lejáratására. Valótlanságok hangzanak el, eltorzítják a valóságot, ez sem baj. Sajnos nem érzi Girasek úr atyai jóindulatát, ez nagyon nagy baj.
Girasek Károly képviselő: Személyes megtámadtatás érte.
Mocsári Gergely képviselő: A kistérségi társulással kapcsolatos „átalakulás„ kifejezés azt jelenti, hogy megszűnik a régi, és teljesen újjá alakul? Időben kell beszélni róla, az a kérése.
Kapecska Ferencné jegyző: Abban az esetben, ha az önkormányzati társulás kibővített feladatkörrel nem jön létre június 30-ig, akkor a működő kistérségi társulásokat a központ keresi meg, és akkor csak a regionális fejlesztési feladat ellátást fogja biztosítani. Megszűnni nem fog, de többlettámogatásra csak akkor lenne jogosult, ha felvállalná az előbb említett plusz feladatokat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiforratlan egyenlőre a többcélú kistérségi társulás témája, nem pénzelosztó jelen pillanatban. Örülne, ha pluszforrás lehetne belőle.
Girasek Károly képviselő: Szót kér.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tekintettel, hogy az SZMSZ szerint kimerítette Girasek úr a hozzászólási idejét, azt tudja megtenni, hogy megkérdezi a képviselő-testületet, hogy Girasek úr egy perces hozzászólását engedélyezi-e?
Girasek Károly képviselő: Eltekint a szóbeli hozzászólástól, azt írásban becsatolja a jegyzőkönyvhöz, kéri, hogy szerepeljen benne.
/Girasek Károly képviselő írásbeli hozzászólása csatolva a jegyzőkönyvhöz./
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ 22. §./3/ bekezdése alapján javasolja a következő napirendek felvételét.
Közbeszerzési eljárásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 4. napirendként javaslom tárgyalni.
Javasolja továbbá a Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása című napirend felvételét. Az előterjesztés a képviselők részére kiadásra került. Az előterjesztést az Egészségügyi, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta. 8. napirendként (a lakásépítési lehetőség biztosítása napirend után) javaslom tárgyalni.
A képviselő-testület a két napirend felvételét 13 igen szavazattal elfogadta. A napirendi javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta:
 
.
Napirend
Előterjesztő
1. Szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása
Kapecska Ferencné jegyző
2. Az elismerő címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Kapecska Ferencné jegyző
3. Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapítása
Kapecska Ferencné jegyző
4. Közbeszerzési eljárásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Kapecska Ferencné jegyző
5. Támogatási kérelmek
Kapecska Ferencné jegyző
6. Biztosítási szerződés módosítása
Kapecska Ferencné jegyző
7. Lakásépítési lehetőség biztosítása
Kapecska Ferencné jegyző
8. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása
Kapecska Ferencné jegyző
9. Spektíva 2000 Kft buszforduló kialakítása
Mezőfi Zoltán polgármester
10. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Mezőfi Zoltán polgármester
11. Egyebek: Több célú kistérségi társulás előkészítése 
Mezőfi Zoltán polgármester 
12. Iskola igazgatói pályázatok elbírálása
Kapecska Ferencné jegyző
. Zárt ülés: .
1. Iskola igazgatói pályázatok elbírálása
Kapecska Ferencné jegyző


1./   Szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:  Kapecska Ferencné jegyző
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: Bizottsága tárgyalta a rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést, azt elfogadásra javasolják.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta alábbi rendeletét.

2./   Az elismerő címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság véleményét a jegyző asszony beépítette a rendelet tervezetbe, így azt elfogadásra javasolják. Köszöni a képviselő-testületnek, hogy támogatták javaslatát a Rétság Tanulója cím megalapítására. Szülők és diákok örömére fog szolgálni az elismerés.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az elismerő címek adományozásáról szóló rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

3./   Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági vitában elhangzott, hogy helyes koncepció lenne, ha az éves inflációból indulnának ki, ami gyakorlatilag átlagosan 7 %-os emelést jelentene. Ezt a bizottsági tagok többsége támogatta. A másik kérdéskör az volt, hogy a lakások esetében a szemétszállítási díjat válasszák külön a bérleti díjtól, ezt a javaslatot is a bizottság többsége támogatta. A vitában szót kapott többek között, hogy a bérbeadói kötelezettségeket a lakásokkal kapcsolatban teljesíteni kell. Felvetés volt az ügyben, hogy a Nógrád újság irodát használt ingyenesen. Ez az iroda megszűnt, így ezzel foglalkozni már tárgytalan. A bizottsági ülésen konkrét javaslat hangzott el az ún. „C” változatban, mely a fenti elveket igyekezett követni. Végül a vita során a bizottság nagy többsége ezt a javaslatot támogatta és ezt terjeszti a tisztelt testület elé. Ezek szerint a lakbérek tekintetében a szemétszállítási díjat válasszák külön, a javasolt emelés mértéke így ezt is figyelembe véve a 7.§-nál alacsonyabb, mintegy 3 %. Összkomfortos lakásoknál 100 Ft/m2/hó, komfortos lakásoknál 67 Ft/m2/hó, komfort nélküli lakásoknál 35 Ft/m2/hó, + szemétdíj mindenütt. A rendeletben tehát a 3.§.(1) bekezdése eszerint a javaslatunk szerint módosulna. A többi tétel a határozati javaslatban szereplő sorrendben a bizottság javaslata szerint a következőképpen alakulna.
Rákóczi út 20. földszinti irodák, 7.400 Ft/m2/év, emeleti iroda 4.300 Ft/m2/év, MSZP iroda 4.300 Ft/m2/év, raktár 1.930 Ft/m2/év, garázs 3.300 Ft/m2/év. Rákóczi u. 51. iroda 8.000 Ft/m2/év, ezt változatlanul hagynák, mert a múlt év végén lett megállapítva. Kossuth utca közvetlenül nyíló helyiség 4.200 Ft/m2/év, nem közvetlenül nyíló helyiség 3.200 Ft/m2/év. Egyéb garázsok 120 Ft/m2/év, megjegyzi, hogy ez az áfa nélküli díjat figyelembe véve alakult ki. Jegypénztár 4.200 Ft/m2/év. Volt laktanya raktár 3.200 Ft/m2/év, fedett szín 1.600 Ft/m2/év, terület 540 Ft/m2/év.
A rendeletben, ha ezt a javaslatot a testület így fogadja el, akkor értelemszerűen minden esetben a „B” változatot javasolják elfogadni. 2.§. (4) és (5) bekezdés, valamint a 4.§. (1), (2) és (3) bekezdése esetében.
Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért azzal, hogy külön számolják a lakbérektől a szemétszállítási díjat. Az MSZP iroda kérdésében vita merült fel. 1989-ben köttetett egy megállapodás, amikor az MSZP nagy értékű ingatlant adott át az akkori tanácsnak. Ezért kapták bérletbe az irodát, ellentételezésként. Egyéb garázsok díja tekintetében az eddigi bérleti díj tartalmazott áfát is. Már áfa mentesek a bérleti díjak. 150 Ft-ban javasolják a díj megállapítását. Kétféle vélemény alakult ki, legyen inflációkövető a díjszabás, de egyes esetekben a piaci árat kellene meghatározni. Pénzügyi bizottság javaslatát egyébként támogatják, kivétel az egyéb garázsok esete.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A 25 %-os áfá-t nem érti. Ez minden nem lakás céljára szolgáló helyiségnél megszűnt, felborítja a logikát. A többi helyiségnél is ez a helyzet, neki ez derül ki az előterjesztésből.
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztés a magánszemélyek által bérelt garázsok esetében nagyobb arányú emelést tartalmaz, mivel az eddigi díjak alacsonyak. Az áfa megszűnés azért lett kiemelve, mert a ténylegesen fizetendő összeg még 250 Ft/m2 elfogadása esetén is csak 9,1 %-os emelést jelentene. A Pénzügyi Bizottság által javasolt 120 Ft/m2 elfogadása esetén a tavalyi tényleges 137,50 Ft/m2-től idén kevesebbet fizetnének a magánszemélyek. Gazdálkodó szervezetek a bérleti díj után megfizették az áfá-t, de azt vissza is igényelték. Az önkormányzatnak az áfa tényleges bevételt nem jelentett, mivel azt be kellett fizetni.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Tehát az önkormányzat bevételét nem érinti se így, se úgy.
Kapecska Ferencné jegyző: Tavaly nem érintette, mert az áfá-t be kellett fizetni. Idén a magánszemély garázsdíjának nagyobb arányú emelése esetén az önkormányzat bevétele is nagyobb arányban emelkedik.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az áfa forgalomfüggő, és tevékenységfüggő. Nem érdemes az áfát bevonni, van aki jól jár ezzel.
Girasek Károly képviselő: Az adóterhek csökkennek az áfa megszüntetésével. Van olyan kör, ahol magánszemély is visszaigényelhet áfát. Az áfát el kell különíteni.
Kapecska Ferencné jegyző: Áfá-val jelenleg nem kellene foglalkozni. Piaci viszonyokhoz, illetve környékbeli településekhez képest túl alacsony a magánszemélyek által fizetett bérleti díj, ezt kellene emelni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Javasolta a bizottsági ülésen is, hogy a garázsokat különböző díjjal állapítsák meg. A szolgálati lakás garázsát ezzel a díjjal, a nem szolgálati lakás garázsát piaci áron kell bérbe adni. Elfogadhatatlannak tartja ezt a rendkívül alacsony díjat. Pedig rossz anyagi helyzetben van a város. Méltánytalan a többi bérleti díjhoz mérve. A laktanya területén lévő helyiségek bérleti díjához is alacsony. A tervezett garázsépítés esetében havi 10 eFt-ról beszéltek.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kétségtelen, hogy nem magasak ezek a díjak, de ez függ attól is, hogy mikor adták bérbe. A városban az albérlet havi 40-50 eFt, míg a lakbérek ettől lényegesen alacsonyabbak. Viszonyítás kérdése ez is. Minden évben az inflációval emelték a lakbéreket. Nem tartaná helyesnek, - azért mert egy valakinek nem tetszik a díj mértéke - hogy felborítsák a rendet. Az önkormányzatnak ez havi 5.000 Ft-ot jelentene. Tudja ő is a piaci viszonyokat. Ezen nincs is vita, ezzel együtt nem tartaná helyesnek a változtatást, mert egy valakinek szúrja a szemét.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem szúrja a szemét, hanem elmondta az álláspontját. Nem hiszi, hogy Szájbely doktortól ez méltányos dolog, és hogy tavaly is mondtam, nem túl elegáns, hogy éppen Ön érvel az emelés ellen, mivel két garázst is bérel. Ő lakbérekről nem beszélt.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Sajnos nem volt a Településfejlesztési Bizottság ülésen, szívesen meghallgatta volna dr. Tóth Mária véleményét, ott vitatkozhatnának ezen a dolgon. A Pénzügyi Bizottság ülésén viszont véleményét nem fejtette ki.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az önkormányzati lakások lerobbant állapotban vannak, van-e koncepció, tárgyalt-e erről a Pénzügyi Bizottság?
Kapecska Ferencné jegyző: Lakástörvény tartalmazza a bérbeadó, és a bérlő feladatait. Minden évben van a karbantartásukra összeg a költségvetésben tervezve.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Garázs bérleti díjnál nem azt nézték, hogy az önkormányzat eddig mennyit kapott, és ezután mennyit fog kapni. Méltánytalan lett volna, ha minden egyéb esetben növekszik a ténylegesen fizetett díj, de a magánszemélyek által bérelt garázsok esetében csökken.
Jávorka János képviselő: Egyetért a lakbérek 7 %-os emelésével. A garázsok vonatkozásában, ha közelíteni akarnának a piaci árakhoz, a meglévő bérleti díjat sokszorosan kellene emelni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapításával kapcsolatos rendelet tervezetben szereplő javaslatokat:
 • tervezet 2.§./4/ bekezdés B változatát 13 igen szavazattal a testület elfogadta.
 • a 4.§. B változatát a testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
A fentiek szerint módosított rendelet tervezetet a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és megalkotta következő rendeletét. Mezfői Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó bizottsági javaslatokat:
 • Rákóczi út 20. fsz. irodák 7.400 Ft/m2/év bérleti díját 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
 • Rákóczi út 20. emeleti iroda 4.300 Ft/m2/év bérleti díját 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással,
 • Rákóczi út 20. MSZP iroda 4.300 Ft/m2/év bérleti díját 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással,
 • Rákóczi út 20. raktár 1.930 Ft/m2/év bérleti díját 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
 • Rákóczi út 20. garázs 3.300 Ft/m2/év bérleti díját 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással,
 • Rákóczi út 51. iroda 8.000 Ft/m2/év bérleti díját  13 igen szavazattal,
 • Kossuth utcáról nyíló bérlemény 4.200 Ft/m2/év bérleti díját 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
 • Kossuth utca 8. udvarból nyíló bérlemények 3.200 Ft/m2/év díját 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
 • magánszemélyek által bérelt garázsok 150 Ft/m2/hó bérleti díját 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással,
 • jegypénztár 4.200 Ft/m2/hó bérleti díját 12 igen szavazattal 1 tartózkodással,
 • laktanya raktár 3.200 Ft/m2/év bérleti díját 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal,
 • laktanya fedett szín 1.600 Ft/m2/év bérleti díját 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal,
 • laktanya terület bérleti díját 540 Ft/m2/év bérleti díját 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal a képviselő-testület elfogadta, év meghozta következő határozatát.

 •  

   
   
   

  43/2004.(V.27.) számú képviselő-testületi határozat
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/1993.(XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§./5/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tulajdonában lévő, nem lakás 12 céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2004. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg.

1./ Rákóczi út 20. - földszinti irodák
7.400 Ft/m2/év
                           - emeleti iroda 
4.300 Ft/m2/év
                           - MSZP iroda
4.300 Ft/m2/év
                           - raktár
1.930 Ft/m2/év
                           - garázs
3.300 Ft/m2/év
2./ Rákóczi út 51. - iroda
8.000 Ft/m2/év
3./ Kossuth utcai bérlemények:
- Közvetlenül Kossuth utcáról nyíló üzletek
4.200 Ft/m2/év
- Nem közvetlenül Kossuth utcából nyíló üzlet, raktár
3.200 Ft/m2/év
4./ Egyéb garázsok
150 Ft/m2/hó
5./ Jegypénztár
4.200 Ft/m2/év
6./ Volt laktanya: - raktár
3.200 Ftm2/év
                          - fedett szín
1.600 Ft/m2/év
                          - terület
540 Ft/m2/év
A bérleti díjak változása miatt a bérleti szerződések módosítását biztosítani kell. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 43/2003.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat 2004. július 1. napján hatályát veszti.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző


4./   Közbeszerzési eljárásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyetért az előterjesztéssel, azt elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Mária képviselő: Tekintve, hogy központi intézkedésről van szó, nincs választási lehetőség.
Girasek Károly képviselő: Az a választási lehetőség, hogy szabályzatot alkothat az önkormányzat, minél rövidebb időn belül, de legalább a következő közbeszerzési eljárás előtt kerüljön a képviselő-testület elé.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a közbeszerzési eljárásról szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
5./   Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség kérelmét támogatja, 25.000 Ft támogatás megadását javasolja.
A képviselő-testület a javasolt 25.000 Ft támogatást egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Rétsági Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérésével kapcsolatban a vita során végül is az az álláspont alakult ki, amit a határozati javaslat 2./ pontja tartalmaz, miszerint közvetlen anyagi támogatást nem tudnak adni, viszony a művelődési központ mintegy "természetbeni" hozzájárulását munkával, technikával igen. Ez összességében több mint félmilliós támogatást jelent.
Girasek Károly képviselő: A Cigány Kisebbség pályázata formai hibás, nincs mellékelve költségvetés. Az is formai hiba, hogy nem a kisebbség elnöke, hanem Botos János képviselő írta alá a kérelmet. A kisebbség nevében nem jogosult Botos úr aláírni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ugyanaz a véleménye, ami Girasek Károly képviselő úrnak.
Végh József Művelődési Központ Igazgató: Érintőlegesen tud Botos János magánakciójáról, nem tud országos szerződés-tervezetről sem.
Pusztai Edgár képviselő: A cigány kisebbség véleményét sem kérdezte meg Botos János képviselő, nem tudja, mit akar csinálni. Egyedül döntött.
Girasek Károly képviselő: Javasolja Botos úrnak, hogy mint magánszemély kezdeményezzen, szervezzen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Támogatják a cigány kisebbséget, nem pénzben, természetben. 
A közvetlen anyagi támogatás elutasítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A repülőnap támogatásával kapcsolatos vita során hangot kapott az, hogy noha nagyszabású rendezvény, Rétsághoz kötődő rendezvény, amely dicséretes és Rétság hírnevét javítja, mégis csak magánrendezvény, ami bizonyos szempontból nyereségérdekelt is. Tudomásuk szerint belépődíjat is szednek, sőt a vendéglátó cég is fizet bizonyos összeget a kitelepülési lehetőségért. Profitot ne támogassanak. Elhangzott, hogy célszerű lenne, ha a támogatás elszámolási kötelezettséggel párosulna. Elhangzott javaslatként, hogy a tavalyi összeget kellene most is biztosítani. Ez az önkormányzat részéről 100 eFt volt, ami kiegészült egyéb forrásból 180 eFt-ra. Az is hangot kapott, hogy a művelődési ház révén jelentős közvetett támogatást is nyújtanak, amit ha máshonnan rendelnének, jelentős kiadásokat jelentene a rendezőknek. Végül a bizottság mindezeket figyelembe véve 100.000 Ft támogatást javasol, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, de nem a nyári rendezvények és a kulturális alap terhére, hanem más forrásból.
Girasek Károly képviselő: A Kuratóriumhoz is adtak be pályázatot, ott nem szavaztak meg támogatást. A 100 eFt megítélése méltányos, ezzel elismerik, hogy a rendezvény a városban van.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem tudja, honnan veszik, hogy profit orientált rendezvényről van szó. Bár nem látja a gazdasági részét, de véleménye, hogy profitról szó sincs.
Dr. Tóth Mária képviselő: 180 eFt támogatást javasol kérelmező részére megadni. A bizottsági ülésen is ez volt a véleménye.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Magánkezdeményezésről van szó, de szorosan összekapcsolódik Rétság várossal. A szervezők színvonalasabb rendezvényt szeretnének, mint a tavalyi. Véleménye, hogy minimum a 180 eFt-ot kapják meg, ő segít anyagilag is, és tevőlegesen is, ellenszolgáltatás nélkül.
Pusztai Edgár képviselő: Egyetért a Pénzügyi bizottság véleményével. Kis pénzű, beteg embereken sem tudnak minden esetben segíteni, pedig az fontosabb.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kérdése, hogy lesz-e 600 Ft-os belépődíj? Ha igen, naponta-e, vagy egyszeri belépődíjról lehet beszélni?
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A belépődíjjal kapcsolatban nem ért egyet a szervezőkkel, de nekik biztosító anyagi bázisra van szükségük. Ő csak részfeladatokat vállal el a szervezésben.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ő is részfeladatokat vállalt, úgy döntöttek a rendőrkapitány úrral, alpolgármester úrral, hogy az idén V.I.P. sátort saját költségen és külső források bevonásával csinálnak. Ő ezt a részt vállalta fel. Tavaly 230 eFt-ot kaptak három forrásból, az idén 180 eFt-ot javasol megállapítani.
Szavazásra teszi fel a támogatási összeg 180 eFt-ban történő megállapítását, amit a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 tartózkodással nem fogadott el.
Szavazásra teszi fel a támogatási összeg 100 eFt-ban történő megállapítását, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadott.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Tűzoltó egyesület kérésének tárgyalásakor hangot kapott, hogy nem szerencsés, ha utólagosan kapnak különböző igényeket, előkészítés és felkészülési lehetőség nélkül, még, ha a pályázati cél támogatandó is. Jó lenne azért a jövőben ezeket az utólagos és azonnali, sürgős anyagi igényeket kiküszöbölni. A konkrét kérés kapcsán természetesen megértik a helyzetet, a bizottság azt javasolja, hogy a 162 eFt-os keretet biztosítsák, de az egyesület nézzen utána más forrásoknak is, és a különbözet legyen a végleges támogatási összeg.
Kapecska Ferencné jegyző: Későn nyújtotta be igényét a tűzoltóság, ezért nem tudta kiküldeni a testületi anyaggal a kérelmet. 1.000.000 Ft-ra módosult a pályázati összeg, 1.362 eFt-ot kellett nekik dokumentálni, Tolmács, Bánk és Borsosberény is hozzájárult, 50-50 eFt-tal, 50 eFt-ot saját pénzéből adott a tűzoltó-egyesület, és 162 eFt-ot az önkormányzattól kérnek, azzal, hogy a költségvetésben tervezett működési kiadásból megtakarításuk fog keletkezni, mivel az esős idő miatt nem kellett annyiszor vonulniuk. Nyilatkozatra van szükségük, hogy a pályázati önrészt biztosítják.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Szakmai oldalát is nézte a dolognak. Ez a készülék így lesz komplett, meggyorsítja az esetleges mentést. Alátámasztott a kérelem.
Girasek Károly képviselő: Van egy rossz emlékű pályázat. A pályáztatás időszakában a pályázó biztosította az önrészt. Ennél a pályázatnál nem az egyesület a hibás.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Tűzoltó-egyesület 162 eFt támogatásra vonatkozó kérelmét, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

A megállapított támogatások fedezetének kulturális alap előirányzat zárolásával történő biztosítását a képviselő-testület 11 nem szavazattal 2 tartózkodással nem fogadta el.
44/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott önkormányzati támogatási kérelmekről az alábbiak szerint döntött. 1./ A Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett megyei korosztályos válogató verseny és válogatott tornájának lebonyolításához 25.000 Ft támogatást biztosít. 2./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat által tervezett országos tehetségkutató verseny lebonyolításához az önkormányzat hiányos költségvetését is figyelembe véve közvetlen anyagi támogatást biztosítani nem tud. A rendezvény lebonyolításában közreműködő városi közművelődési intézmény munkája, technikája jelentős közvetett anyagi támogatást jelent. 3./ A július 2-4. között megrendezésre kerülő országos ultra könnyű repülők találkozójának költségeihez a Nimbus Repülő Klub részére 100.000 Ft támogatást biztosít. 4./ Az Önkéntes Tűzoltó-egyesület pályázati támogatás igénybevételével ütemezett 1.362 eFt értékű feszítő-vágó felszerelés tartozékainak beszerzéséhez, a szükséges saját erő biztosításához 162.000 Ft támogatást állapít meg.A megállapított, összesen 287 eFt támogatás fedezetének biztosítására a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. Határidő: szöveg szerint Felelős: költségvetés módosítás előkészítésért: Kapecska Ferencné jegyző


6./   Biztosítási szerződés módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László  Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában felvetődött, hogy túlbiztosítani talán nem kellene, de a gazda gondossága fontos. A bizottság az előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A biztosító érdeke, minél több díjat be tudjon szedni.
Kapecska Ferencné jegyző: Az ingatlanok felértékelésével azok értéke jelentősen meg növekedett. A nyilvántartás szerinti érték szerepel biztosítási értékként.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a biztosítással kapcsolatos szerződés módosítására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta következő határozatát.
45/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonbiztosítási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy az önkormányzati vagyon biztosítására vonatkozó szerződésben a biztosítási vagyon értéke a felértékelt nyilvántartás szerinti értékre módosuljon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztosítási szerződést, évi 1009 eFt biztosítási díjjal aláírja.
A biztosítási szerződés módosításából eredő 2004. évi időarányos 474 eFt többletköltség fedezetét a költségvetés módosításakor átcsoportosítással kell biztosítani.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző


7./   Lakásépítési lehetőség biztosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A rendezési terv szerint nincs lehetőség további építésre. Jelenleg is van ott egy befejezetlen építkezés. Jelenleg a megvásárlás-kisajátítás sem indokolt és nem is jelentene megoldást. Másrészt a kérelmezők a lehetőségekről kapjanak pontos tájékoztatást. A bizottság végül is a határozati javaslat elfogadását javasolják a testületnek.
Mocsári Gergely képviselő: Ez a kérelem már szerepelt. Nem tudott róla, hogy az egyik szoba nem épült meg. Szintráépítéssel kapcsolatos egyeztetés, tárgyalás történt-e?
Dr. Tóth Mária képviselő: A lehetőségét meg kellene vizsgálni, hogy ezzel a 25 m2-es tetőtérrel való beépítéssel bővíteni lehet-e?
Kapecska Ferencné jegyző: Összesen a 25 m2-rel lehet bővíteni. Harmadik lakás nem építhető a telekre. A jogerős építési engedély alapján a második lakás a teljes megépítésére van lehetőség.
Mezőfi Zoltán polgármester: Fel kell hívni a figyelmét a kérelmezőnek a jogszabályi lehetőségekre. Kéri a kiértesítésben a kérelmező legyen felvilágosítva.
Girasek Károly képviselő. Ügyrendi észrevétele van. Megint elhangzik olyan, ami nem tartozik ide. Kérdezi Ő, milyen más lehetősége van a kérelmezőnek? Ha van, mondják meg, ha nincs, ne ködösítsenek. Ne hagyjanak bizonytalanságot. Jogsértő is, mert a polgármesteri hivatal tudja, hogy mi a dolga, a megfelelő felvilágosítást megadja. Ez a kijelentés újra hamis illúziókat kelt a kérelmezőben. Nem helyes, és nem törvényes, szükségtelen az ilyen megfogalmazás. Ha van megoldás, mondja meg a polgármester úr, mi az? Ha nincs megoldás, ki kell mondani, nem kell a kérelmezőt hitegetni. Vannak olyan helyzetek, amiket törvényileg sem lehet továbbvinni. Ezt kell kimondani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Építési törvényekben nem tájékozott mindenki. Ezért gondolta azt, hogy az egyéb más lehetőségekre a figyelmet fel kell hívni. Egyik lehetőség, hogy rendezési tervet módosít a testület, a másik lehetőség az engedélyezett 25 m2-es be nem épített terület. Van továbbá a másik 25 m2 bővítésre lehetőség. Ez összesen 50 m2.
Havas Vilmosné képviselő: Pontosan az előbb mondta a jegyző asszony, hogy 25 m2 összesen. Két hónapja megy az ügy, a családnak már tudnia kellene, hol tart. Nem valószínűsíti, hogy a hivatal nem tett meg a felvilágosítás érdekében mindent. Ha mégis így lenne, aki nem tette meg a felvilágosítást, azt felelőségre kell vonni.
Kapecska Ferencné jegyző: A beadott kérelem az előző testületi ülésre nem kerülhetett be, mert későn érkezett be. Az építési lehetőségekre vonatkozó tájékoztatás a kérelmező írásban megkapta. Harmadik lakás építésre engedély nem adható. Az előterjesztés, ami kiadásra került, egyértelműen tartalmazza, hogy abban van döntési joga a testületnek, hogy kisajátítja-e az ingatlant, vagy sem. Szóban tegnap is történt kérelmezőkkel egyeztetés. Az írásbeli értesítésben természetesen a bővítési lehetőség is szerepel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lakásépítési lehetőség biztosításával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
46/2004. számú képviselő-testületi határozat:Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Radics Józsefné Rétság, Jókai u. 26. szám alatti lakos lakásépítési lehetőség biztosításával kapcsolatos kérelmét, azt nem támogatja. A Nógrádi és Jókai út közötti gyalogút helyett, a településrendezési terv szerinti 14 m szabályozási szélességű út kivitelezési ütemezve nincs, így az ezzel kapcsolatos esetleges ingatlan kisajátítási kérelem jelenleg nem támogatható.
Határidő: értesítésre június 4.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző


8./ Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
47/2004. számú képviselő-testületi határozat:Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.
A gyermekek átmeneti gondozási feltételeinek biztosítása érdekében meg kell vizsgálni az ellátási szerződés megkötésének lehetőségeit. A működő átmeneti otthonokkal történő ellátási szerződés megkötésének feltételeit és annak anyagi vonzatát is tartalmazó előterjesztést a képviselő testület augusztusi ülésén napirendre kell tűzni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző


9./ Spektíva 2000. Kft. buszforduló kialakítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott a konkrét kéréssel kapcsolatban, hogy nem támogatható, mert nem lehet feltétele a szerződés teljesítésének. Inkorrekt, elfogadhatatlan álláspont. Nem igaz, hogy a dolgozók haszonélvezői lennének, mert nekik a jelenlegi megoldás jobb. Amíg a Spektíva nem vizsgálja felül ezt az álláspontját, addig nincs értelme foglalkozni vele. Emellett további súlyos anyagi vonzatai vannak a terület további működtetésében, karbantartásában, nem csak a kialakítása kerül pénzbe. Tehát a bizottság a buszforduló megvalósítását ezek miatt nem támogatja.
Az ügy kapcsán felmerült a március 24-i levél, amelyben a polgármester úr több tekintetben olyan kérdésekben nyilatkozott, amelyben testületi felhatalmazás nélkül nem nyilatkozhatott volna, történetesen nincs joga a polgármesternek testületi felhatalmazás nélkül az önkormányzat vagyonát, földterületét felajánlani. Ugyanígy nincs joga lemondani egy szerződésben rögzített támogatásról sem, tehát mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a szerződésben foglaltaknak érvényt szerezzen. A bizottság nem kezdeményezi külön napirendként ennek a jogsértésnek a vizsgálatát, de szükségesnek tartja, hogy határozatban hívja fel a testület a polgármester úr figyelmét arra, hogy a továbbiakban a testületi hatáskörbe tartozó kérdések ügyében messzemenően törvényesen járjon el.
Girasek Károly képviselő: Véleménye és kérdése is lehetne, hogy hogyan került elő egy dokumentum, amiről a polgármester úr határozottan állította a legutóbbi ülésen, hogy nincs is. Azt mondta, csak egy fax van a birtokában. Gyanús volt, hisz faxra is kell harminc napon belül válaszolni az eljárási törvény értelmében. Fogadó órájára kérte a dokumentumot tőle, az nem volt előkészítve. Akkor kereste, illetve egyből kivette a szekrényéből, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy tud a dokumentumról. A válaszlevélben olyan jognyilatkozatokat tesz a polgármester, ami a testület hatáskörébe tartozik. Megengedhetetlennek tartja ezt, a félreértések ebből adódnak. A Spektíva is hitegetve lett, amiben a testület nem döntött. Olyan kijelentést a polgármester nem tehet, hogy az önkormányzat rendelkezésre bocsátja a Kft-nek a területet a buszfordulóhoz. Ilyet a testület nem vállalt. Olyat, hogy a terület használatáért az önkormányzat nem pénzt kér, nem vállalt a testület. Ilyen kijelentést a polgármester úr nem tehet, a polgármesteri bélyegzővel lebélyegezve. Ez példátlan és megengedhetetlen. A polgármester feladata, hogy érvényesítse egy meglévő megállapodásban foglaltakat. Egyrészt a polgármester olyat állított, ami nem felelt meg a valóságnak. A Kft. utal a levélre, hogy „ismételten vizsgálják” meg a kérdést. Egyetlen rendezési mód van, be kell vallani, hogy a polgármester úr az előző levelében jogtalanul járt el, a testület ebben nem döntött. Kérni kell, hogy az eredeti szerződést vegyék figyelembe, vagy esetleg annak módosítását tárgyalják meg. Műszaki kérdésekbe most nem megy bele, lehetetlen ott jól megcsinálni a projektet. Az ilyen fajta nyilatkozat talán nem is egyetlen eset. Azt tapasztalja, hogy az iratkezelési előírásokat a polgármester nem mindig tartja be, ez vonatkozott korábban a művelődési ház igazgatónak kiadott figyelmeztetésben, ami szintén nem volt beiktatva. Iktatószám nélkül polgármesteri aláírással megy ki irat, ez nem fordulhat elő.
Mezőfi Zoltán polgármester: Még nagyobb baj lett volna, ha iktatva van.
Girasek Károly képviselő: Ilyet nem mondhat a polgármester úr, hogy még nagyobb baj lett volna, ha iktatva van. Mert ha aláírja, mint Mezőfi Zoltán polgármester (és most bújt ki a szög a zsákból) ez a törvénytelenség teteje, mert a polgármester által aláírt iratot, ha iktatva van, évek múlva is meg kell tudni keresni, találni. A képviselő-testület egy viszonylag egyszerűen eldönthető ügyön azért kénytelen hosszasan tárgyalni, mert jogsértő, következetlen, megalapozatlan nyilatkozatok hangzanak el a polgármester részéről. Tulajdonképpen adócsalásnak is minősül, ha a Kft támogatásként ad egy összeget, és közben azért építési szolgáltatást kér, a támogatást máshova könyveli. Ha ez a fax január 28-án érkezett, most pedig június van, miért kell, és miért lehet ilyen hosszú ideig húzni akár egy érdemi válasz kitűzését, hiszen február végén ezt tárgyalhatták volna.
Dr. Szabó Mariann képviselő: Köztes megoldást kellene találni. 300 fős üzemről van szó. Úgy néz ki, ez az üzem hosszútávon kenyeret ad a 300 főnek, és ha az önkormányzat ilyen mereven elzárkóznak, van több lehetősége a cégnek, és elmegy innen. Rugalmasan kell gondolkozni.
Havas Vilmosné képviselő: Az a véleménye, ha köt egy Kft egy szerződést, hogy támogatja az önkormányzatot, azt a szerződést be kell tartania. Ez zsarolás, nem arról van szó, hogy mereven elzárkóznak valami elől. Arról van szó, hogy egy szerződés alapján az önkormányzatnak jár támogatás, amit teljesíteni is kell a Kft. részéről. A kérdés, hogy az önkormányzat több millióból megépíti-e a buszfordulót. Nem merevségről, hanem pénzről van szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: A kft. építené meg az elmaradt, önkormányzatnak, illetve intézményeknek járó 8,5 millió támogatási összegből a buszfordulót, szóval nem az önkormányzat építené azt meg. Nem az önkormányzattal építtetné meg, hanem nem utalná a szerződésben foglalt összeget.
Girasek Károly képviselő: A szerződés nem teljesen egyoldalú. Az előző ciklus polgármestere érte el a támogatási szerződés aláírását. Ennek fejében a Kft. törvényes úton, de sok segítséget kapott az önkormányzattól, ezért támogatta az intézményeket. Felbontani nem akarja a szerződést, de fizetni sem akar. Ha a polgármester az önkormányzat érdekeivel ellentétes módon nyilatkozik, (mint pl. konkurens céget reklámozott a Lakossági Fórumon) bizonytalanságot hagy, azt hiszik, nem is tudja a testület mit akar. A Spektíva képviseletében senki nincs itt, nem tudják a testület álláspontját. A tisztességtelen magatartás riasztja el a külföldi cégeket. Az önkormányzatnak jóvá kell tenni a polgármester nem valóságnak megfelelő leiratát?
Jávorka János képviselő: Úgy látja a 24. órában vannak. Idén lejár a szerződés, rövid időn belül az ügyet le kell zárni, mert az önkormányzatnak támogatása nem lesz, a Spektívának pedig buszfordulója.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem látja veszve sem a támogatást, sem a buszfordulót. Szakemberek vizsgálják felül, mennyire szükséges a buszforduló, egyezkedni kell. Úgy tűnik, van egyezkedési hajlandóság a Spektívában. Kompromisszumra kell jutni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben a napirendben sok mindenről volt szó, csak éppen a levélről nem, ami alapján az előterjesztés elkészült. Azt kérik, hogy a támogatás összegéből megépíthessék a buszfordulót. A cég nem attól fog tönkremenni, hogy az önkormányzat mit válaszol a kérésükre. Viszont figyelembe kell venni, hogy 300 fő dolgozik a Kft-nél. Javasolja, hogy ne fagyasszák be a cég és az önkormányzat további tárgyalásait. Adják meg a lehetőséget a cég számára, hogy tovább gondolkodjon. A képviselő-testület nem mondhat le a támogatási szerződésben szereplő összegről. Annak meghosszabbításában kell gondolkodni. Az átütemezésén kell munkálkodni. További tárgyalásokat javasol. Az értékét a területnek emelné a buszforduló. Azt előre tisztázni kell, hogy azt ki tartja karban, ki világítja stb. A 4 hektáros terület hasznosítását csak segítené a buszforduló.
Jávorka János képviselő: Ha a Spektíva a támogatási összegből buszfordulót csinál, miből adja a támogatást? Ha szórt kővel lesz megoldva, a következő években a követ ki fogja odavinni? Szerinte elment a hajó már ebben az ügyben.
Bulejka András csoportvezető: Amikor a helyszínen voltak 4,8 millió Ft + áfa volt a bekerülési költség. Ez az összeg lágy burkolatot fedezne, és 25 m sugarú sáv a fordulásra. Ez az összeg fedezné még a két db-os járdalapból álló járdát, amire a járókelők a buszról le tudnának szállni. A lágy burkolat folyamatos karbantartást igényel. Ha szilárd burkolatot, pormentes területet akarnak, az már építési engedély köteles.
Jávorka János képviselő: A hóeltakarítás a zúzott kövön hogyan történne, véleménye szerint korcsolya pálya alakulna ki.
Girasek Károly képviselő: Az SZMSZ-ben nincs benne szó szerint, hogy a napirendben érintettet meg kell hívni az ülésre. Ettől függetlenül jó lenne, ha itt lenne a Spektíva képviseletében valaki. A testület és kérelmező között a polgármester közvetít, eleve kudarcra van ítélve. Legyen itt egy olyan anyag, amiben a testület dönthet. Alternatívákat kell ajánlani, legyen itt a cég képviselője, úgy tűnik, mintha akarattal nem hívnák meg az érdekeltet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek képviselő úr negyedszer mondja el ezt.
Girasek Károly képviselő: Nem kapott eddig megnyugtató választ, azért mondja el többször. Ez az előterjesztés nem jó. Nincs határozati javaslat, miről tárgyalnak e nélkül? Ne a polgármesteren keresztül tárgyaljanak, már régen megegyezhettek volna.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a levél nem arról szól, hogy a polgármester közreműködése miatt zátonyra futott egy tárgyalási folyamat. A bizottság javaslatát felteszi szavazásra.
Havas Vilmosné képviselő: Tovább kell tárgyalni, de előbb tisztázni kell kérdéseket. Pl. a levél azt tartalmazza, hogy az önkormányzat a saját területét odaadja, bérleti díjat kérnek-e? Először is abban kell dönteni a testületnek, hogy a területet odaadja-e? Ezek alapkérdések.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem az a kérdés átadják-e a területet, vagy sem. Abban a reményben adnák oda, hogy megkapják azt, ami a támogatási szerződésben szerepel.
Mocsári Gergely képviselő: Az a véleménye, ami Havasné képviselő asszonynak. A Spektíva levele arrogánsnak tűnik, nem túl barátságos. Nem is utalnak kölcsönös megállapodásra. Elutasítani nem kell, ki kell fejezni a készséget a további tárgyalásokhoz, de kölcsönösen kell együttműködni.
Kapecska Ferencné jegyző: Pénzügyi bizottság javaslatáról kell dönteni, a további tárgyalások miatt. Úgy értelmezi a Spektíva levelét, hogy az önkormányzat alakítsa ki a buszfordulót, a Spektíva a támogatás összegéig vállalja a költség-hozzájárulást. Arról kell dönteni, hogy a testület vállalja-e a Spektíva részére a buszforduló kiépítését. A döntés után lehet esetleg más megoldásokat keresni, vagy további egyeztetéseket folytatni.
Havas Vilmosné képviselő: Az első tárgyalásnál tulajdonképpen arról volt szó, hogy 4,5 millió forintba kerül a buszforduló kialakítása, és 4 millió forint marad támogatásra, most meg ott tartanak, hogy az önkormányzat építse meg a fordulót, és még támogatást sem kapnak.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben a támogatás összegéből akarják megépíteni, akkor nekik kell megépíteni a buszfordulót. Nem látja a garanciát arra, hogy a támogatás utalva lesz. További tárgyalások kellenek, abban a reményben, hogy garanciákat kapnak a támogatási szerződés megfizetésére, és annak meghosszabbítására. A mai napig időarányosan járó szerződésben foglalt 8,5 millió forintról nem mondhatunk le. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy legalább 2005-ben teljesítse a Kft. a vállalását.
Szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat nem vállalja költségvetése terhére a buszforduló kialakítását, de további egyeztetéseket a Spektíva 2000. Kft. vezetésével indokoltnak tart. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
48/2004. számú képviselő-testületi határozat:Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Spektíva 2000 Kft. Pusztaszántó úti buszforduló önkormányzat által történő kialakításával kapcsolatos megkeresését, azt nem támogatja.
Az önkormányzat hiányos költségvetése nem teszi lehetővé, hogy saját költségén kialakítása a Spektíva 2000 Kft által kért buszfordulót.
A buszforduló kialakítás, illetve a megállapodásban vállalt támogatás biztosítása érdekében további egyeztetéseket kell folytatni a kft. vezetésével.
Határidő: értesítésre június 8.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Spektívának küldött március 24-i levél kapcsán, mely nem testületi döntésen alapuló, de a válaszban akként szereplő tájékoztatás miatt, a bizottság javasolja, hogy a testület határozattal hívja fel Mezőfi Zoltán polgármester úr figyelmét a hasonló véleménynyilvánításoktól történő tartózkodásra, illetőleg arra, hogy polgármesteri aláírással és bélyegzővel csak iktatott, az irattárban fellelhető kiadmányokat adjon ki.
Girasek Károly képviselő: Úgy gondolja, súlyos jogi lépés történt, mondhatná a fegyelmi eljárást is kimeríti. Senkinek nem érdeke jogi eljárást indítani, de hangsúlyozni kell a súlyát, és okulni szükséges ebből. Ő radikálisabb lett volna, de a képviselő társainak mérhetetlen türelme van a polgármesterrel szemben.
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
49/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a polgármester úr figyelmét arra, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdésekben képviselő-testületi felhatalmazás nélkül ne tegyen nyilatkozatot, ügyeljen a törvényesség érvényesítésére. Egyúttal arra is utasítja, hogy az ügyiratkezelés szabályait hivatalos ügyiratokkal kapcsolatban tartsa be. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester


10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Szükséges a tájékoztató, köszöni azt. De van egy beillesztett mondat, ami ellen szólnia kell. Idézi: „Május 15-én laktanya bejáráson vettem részt. Az érdeklődő egy budapesti Kft, amely önkormányzati projektekhez kapcsolódik partnerként. Az együttműködés fóruma egy szindikátusi szerződés. Az általuk átadott szerződés tervezetet átadtam tanulmányozásra és véleményezésre a települési bizottság tagjainak. Amennyiben megismerjük a bizottság véleményét, annak ismeretében javaslom a további tárgyalások folytatását, illetve nem folytatását. Többször előfordult, hogy anélkül, hogy az anyagok napirendre kerülnének, és határozati javaslat kerülne hozzá, tárgyalási rangra vannak emelve. Ezt helyteleníti. Az, hogy ide van csak írva, hogy a bizottság alakítson ki véleményt, és bizottsági ülés napirendjére sincs tűzve, ez nem helyes. Ebben a dologban megint az a veszély, hogy majd kiadjuk a bizottságnak, és ő pl. nem is tudja miről van szó, anyagot nem kapott. Bizottságnál napirendet akkor érdemes csinálni, ha az testület elé is kerül. A bizottság állásfoglalást a testület részére készítsen, ne a megrendelőnek. Az idecsempészett mondatra hivatkozva egy idő után olyan színezete lesz a dolognak, mintha tárgyalta volna a témát a képviselő-testület. Nem is igazán tudja, miről van szó, nem volt a TK bizottság ülésén. Ha csupán tájékoztató, az jó, de akkor a bizottság véleményét nem kell kérni.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Ugyan bizottsági ülésen nem szerepelt a téma napirendként, de elfogadta bizottsága, hogy beszél róla, illetve egyéni véleményeket nyilvánítanak. Minden tag megkapta az anyagot. Úgy értelmezte a bizottság, hogy igazából arról van csak szó, hogy folyjék-e tovább ilyen irányú tárgyalás, vagy sem. Ez egy újfajta szerkezetű megoldásokat tartalmazó anyag. Jó maga sem tudja ezt a szindikátusi szerződést értelmezni, ehhez jogi, banki szakemberek véleményére lenne szükség. Lehetőségként meg kell tartani elkötelezettség nélkül, elvetni nem kell.
Mezőfi Zoltán polgármester: Célszerű olykor-olykor a bizottság véleményét figyelembe venni, hogy egy bizonyos anyag a testület elé kerüljön-e, vagy nem. Ebből kiindulva kérte meg a bizottság elnökét, hogy véleményezzék az anyagot. Nagyon későn került az asztalra, ezért nem került már bele a testületi anyagba.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szándékokat nem tartalmaz az anyag, korrekt dolog, hogy a bizottság tudjon erről.
Girasek Károly képviselő: Minden befektetőt komolyan kell venni. A formával van gondja. Ha most a bizottság azt javasolná, hogy tárgyalják, nem tehetnék meg, mert előtte sincs anyag. Nincsenek abban a helyzetben, hogy a bizottság ajánlására bármit mondani tudjanak.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A 34 ha-s területtel kapcsolatban: A földhivatalhoz be lett nyújtva a terület elővásárlási jogának kérelme. Az előző ülésen kapásból elhangzott, hogy ilyenre nincs mód, de kiderült van rá mód. A törvény lehetőséget ad erre az önkormányzatnak. Ingatlannal kapcsolatban a törvény úgy szól, hogy elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot. A beépítetlen telkek vonatkozásában a törvény ezt rendelethez köti. Meg kell jelölni a célt, amire az önkormányzat a területet fel kívánja használni. Véleménye szerint rendezési tervet nem muszáj módosítani. A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy a 34 hektárt lakópark céljára kívánja hasznosítani. Kéri, hogy a lehető legrövidebb időn belül a helyi rendeletet alkossák meg, akár rendkívüli testületi ülés összehívásával. Rendkívül fontos a város szempontjából az elővásárlási jog bejegyzése.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.11./ Egyebek
Girasek Károly képviselő: Szemétszállítással kapcsolatos folyamatos probléma a kukák kezelése. Az út közepén hagyják a kiürített kukákat, ami balesetveszélyes. Jó lenne még egy konténert elhelyezni a városban, a nagyparkolóban nincs igazán jó helyen.
Havas Vilmosné képviselő: A nagyparkolóban a konténer véleménye szerint jó helyen van, ugyanis az átmenő forgalom is használja azt.
Jávorka János képviselő: Laktanyában a fű nyírását el kellene végezni a Mindszenthy emlékmű környékén is. Nőtlen szálló környéke is gazos, parancsnoki épület mellett sitt van elhelyezve, el kellene vitetni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Felajánlotta valakinek, kaszálja le a füvet, de kevesellte amit felajánlott neki, ezért ő kaszálta a füvet.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Június 22-ére ismételten megszervezik a hallás vizsgálatot Rétságon. A reklámozását meg fogja oldani.
Többcélú kistérségi társulás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgáremster
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét határozati javaslata van, - egyeztetve a kistérségi társulás vezetésével - a többcélú kistérségi társulásra vonatkozóan. A határozatot csatolni kell ahhoz, hogy pályázni lehessen. Szószerit ismerteti a határozati javaslatot.
Kapecska Ferencné jegyző: Az előzetes társulási megállapodás visszakerül a testület elé, végül is ez egyenlőre csak szándéknyilatkozat.
Girasek Károly képviselő: Azért helyes lett volna a tegnapi bizottsági ülésen kiosztani ezt az anyagot. Egy-két dolognak utána szeretett volna nézni. Mivel a szerződés visszajön, így nyomon követhető lesz. Reméli jó szándékú dologról van szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a többcélú kistérségi társulással kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
50/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” az Országgyűlés 2004. május 10-i ülésnapján elfogadott törvény, valamint „Többcélú társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről” szóló 65/2004.(IV.15.) kormányrendelet alapján támogatja a Rétság statisztikai kistérségben a többcélú kistérségi társulás létrehozását.
Kifejezi szándékát, hogy teljes jogú tagként részt kíván venni: 
a)területfejlesztési feladatok ellátását célzó kistérségi társulás létrehozásában,
b)legalább három – a fenti Kormány rendeletben meghatározott – közszolgáltatás közös (kistérségi, vagy mikrotérségi szintű) ellátásában, ezen belül: közoktatás, egészségügyi alapellátás, szociális és gyermekjóléti alapellátás, hulladékgazdálkodás, közbeszerzés, belső ellenőrzés, idegenforgalom.
A többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásának tervezetét, annak önkormányzati kötelezettségvállalásra vonatkozó részletes indoklásával a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Határidő: június 20.
Felelős: Mezfői Zoltán polgármester


12./  Iskola igazgatói pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Mezfői Zoltán polgármester: Holman Ferenc pályázó nem kérte a zárt ülést, míg Barnuczné Földi Judit zárt ülés elrendelését kérte. Az Ötv. és SZMSZ vonatkozó rendelkezései alapján az igazgatói pályázatok elbírálásának első részét nyílt, majd Barnuczné pályázatát zárt ülés keretében tárgyalja a testület.
Felhívja Holman úr figyelmét, hogy az SZMSZ szerint 5 percben tehet szóbeli kiegészítést.
Holman Ferenc pályázó: Köszöni a lehetőséget. Elsődleges feladata, amennyiben a pályázatot megnyeri, hogy ütőképes, egységes tantestületet állítson fel. Jó tantestületnek tartja a rétságit. Nagyon fontos a kapcsolattartás az önkormányzattal, testülettel és társintézményekkel. A gyerekek részére minél szélesebb körű lehetőséget kell biztosítani, a szülőkkel folyamatos kapcsolattartás szükséges. Nagyon oda kell figyelni az alsó-felső tagozat váltásra, ez elég nehéz a gyerekeknek. Erőfeszítéseket kell tenni, hogy a környező településeken, ahol csak alsó tagozat van, a felsőbe ide írassák be a szülők gyermekeiket. Fontos cél a gyermekek itt tartása, megtartása. Akiket eddig elvittek a szülők más településre iskolába, vissza próbálja hozni. Indokolt mindenki részére, hogy a gyerek létszám nőjön.
Patterman Józsefné képviselő: Amennyiben Önt nevezi ki a képviselő-testület, mi lenne az első lépés, mi a legfontosabb feladata, a megosztottságot a tantestületben hogyan szeretné megoldani? Milyen módszereket kíván alkalmazni? Miért látná szívesebben a plébánost az iskolában, mint a hitoktatót?
Mocsári Gergely képviselő: Iskolaszék szükségességét hogyan ítéli meg? Türelmetlenség látszódik Holman úrnál a jelenlegi tárgyi feltételek tekintetében.
Dr. Tóth Mária képviselő: Szépek a pályázati elképzelések. Nyilván tisztában van a pályázó az iskola létszámával, hogyan képzeli el a labdajátékok osztályt? Hány fő gyógytestnevelésre javasolt tanuló volt? 5. osztályban napközis csoportot szeretne létrehozni, hogyan képzeli el? Mit ért az alatt, hogy polgári keresztény szellemiség erkölcsi normáinak kialakítása?
Holman Ferenc pályázó: A jelenlegi iskolavezetéssel való egyeztetést fontosnak tartja. Munkaközösség vezetőkkel konzultálna, minden lépésben. Iskolavezetésben nem kíván változtatni, a jelenlegi tantestülettel szeretne dolgozni. Szülőkkel minél sűrűbben szeretne találkozni, velük egyeztetve munkálkodni azon, hogy az 5. osztályban napközit tudjanak létrehozni. Ez a napközis konyha nagyobb kihasználtságát is jelentené. Plébános urat szívesen látná, ha gyakrabban megjelenne. Nevelési célzattal is igényt tartana erre. Hallomásból tud csak a tantestületben uralkodó ellenségeskedésről, hangulatról. Először négyszemközt beszélne a pedagógusokkal, utána a másik féllel együttesen ülnének le. Bizonyára kisebb problémákról van szó, lehet, hogy egy beszélgetés után már más lenne a helyzet. Az iskolaszék szükséges, szakmai segítség is, és kontroll is egyben. Jó ha az iskolaszék segíteni tud szponzorok találásában. A tárgyi feltételek tekintetében türelmetlenség nincs, ha csak nem az, hogy ha valami meg van, akkor az segítse a munkát, legyen kihasználva. Pl. nyelvi labor, város előtt is legyen nyitott. Az iskola eszközállományáról a jegyző asszonytól kapott anyagból tud. Vácott megcsinálta a labdajátékok osztályt, anyagi kiadással nem jár, plusz órával sem. Testnevelési óra tananyagán belül tanítanák a labdajátékokat. Sok sérült gyermek van, ez nekik is segítség lenne. Polgári kereszténységre nevelés, tisztességes életre nevelést jelent, az a célja, hogy ezt elérje. A politikát távol kívánja tartani az iskolától.
Girasek Károly képviselő: Keresztény polgári erkölcs neveléssel egyetért, de az egyházzal való kapcsolattartásnak mértéktartónak kell lennie. Rétság több felekezetű település.
Mocsári Gergely képviselő: Az egyház szuverén joga, ki oktasson, egyre több pedagógus is oktat. Az egyház belügye.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A bizottsági ülésen részletesen beszélt a pályázó a terveiről. Nem egyházi iskolát szeretne, hanem értékrendet kialakítani, amit követendőnek is tart majd. Nincs ellentmondás az anyagban leírtak és elmondottak között.
Havas Vilmosné képviselő: Köszöni Holman Ferenc pályázó bátorságát, hogy nyilvános ülésen vállalta és elmondta terveit, álláspontját.
Dr. Tóth Mária képviselő: Még mindig nem kapott választ, hogy a labdajáték osztályt ezzel a maradék létszámmal hogyan kívánja megoldani?
Holman Ferenc pályázó: Ez szabadon választott dolog lenne a gyerekek részére, először is a szülőkkel kell megismertetni, és elfogadtatni ezt a típusú tornát. Gyógytestnevelésre utaltak számát pontosan nem tudja.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Évek óta probléma, hogy kiugróan magas a gyógytestnevelésre utaltak száma a rétsági iskolában. A legkisebb rendellenességgel is gyógytornára utalják szerencsére a gyerekeket. Jót tehet részükre is a labdajáték.
Mezőfi Zoltán polgármester: Két alkalmas pályázat, két alkalmas jelölt áll a képviselő-testület előtt. A bizottsági ülésen jó kérdések hangzottak el, amikre válaszokat is kaptak. Bárki is lesz az iskolaigazgató, nagy elvárások előtt áll, nagy a kihívás, de szép is természetesen.

A továbbiakra nézve zárt ülést rendel el, ahol folytatódik az iskola igazgatói pályázatok elbírálása.

Több tárgy nem lévén megköszöni a részvételt, és a nyílt ülést bezárja.
kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyzőGirasek Károly
önkormányzati képviselő
2651 Rétság, Postafiók: 44
Tel: 35/550-436, 30/950-9852
E-mail: girasek@axelero.hu
Tárgy: Testületi ülés hozzászólásának írásban történt becsatolása
Polgármesteri Hivatal
Kapecska Ferencné részére
Rétság

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mint azt a legutóbbi testületi ülésen jeleztem a napirend előtti vitában kiegészitő hozzászólásomat irásban nyújtom be, és kérem hogy azt a jegyzőkönyv megfelelő részéhez szó szerint csatolni sziveskedjen.
A hozzászólás:

Tisztelt Polgármester Úr!

Már nem először fordul elő, hogy elnöki tisztével visszaélve az írott szabályoknak és az SzMSz-nek sem megfelelő módon minősít képviselői véleményeket, úgy, hogy az érintett képviselőnek nem ad lehetőséget a reagálásra. Ez megengedhetetlen. Tárgy szerint: A május 1-i ünnepség helyszínének kijelölésével kapcsolatban Polgármester úr állít valótlant. (Hogy az Ön reám alkalmazott kifejezésével éljek: hazudott.) A márciusi testületi ülés jegyzőkönyve szerint valóban szóba került a rendezvény helyszínével kapcsolatos kérdés, de a testület erről nem határozott, és a jegyzőkönyv szerint még képviselői állásfoglalások sem erősítették meg egyik helyszínt sem. Különösen nem volt szavazás. A döntés ily módon a város vezetőjének kezében maradt. Természetesen, mint minden képviselőnek, magamnak is jogom van a tévedéshez. Ha tehát nem emlékeznék jól, a polgármesternek akkor sincs joga "hazudsz" szöveg közbekiabálásával akadályozni a hozzászólást. Különösen akkor, ha - mint előbb mondtam - a jegyzőkönyv szerint éppen ő "tévedett".

Amúgy többször elmondtam, hogy a képviselőnek - az SzMSz keretein belül - joga van véleményt nyilvánítani. Hogy a véleményében mit fogalmaz meg, azért egyedül választóinak köteles elszámolni, de a polgármester nem főnöke, nem az ő dolga a hozzászólást minősíteni, az abban elhangzottakat kifogásolni. Természetesen bármely véleményre a polgármester véleménnyel, érvekkel, tényekkel reagálhat. Nincs viszont joga bármely hozzászólást "lejáratásnak" minősíteni, és a hozzászóló képviselőt megróni, figyelmeztetni, magatartásáról véleményt alkotni a tények és érvekkel való vitatkozás helyett.

Amúgy azt gondolom, hogy csak azt lehet lejáratni, aki erre alkalmat ad. Tudomásul kell venni, hogy a polgármester közszereplő, tehát a lakossági és a képviselői kritikát el kell fogadnia. Amúgy az a legnagyobb lejáratás, ha nyilvánvaló, hogy a város első emberének számító személy a vele szemben a törvények és a lakosság által elvárt feladatokat folyamatosan nem teljesíti. Például a május elsejei eseményeket, a település megosztottságát nem nézhette volna tétlenül, hanem igenis tennie kellene már valamiféle egységes közgondolkodás kialakítása érdekében. Nem csak szóval, hanem jó példával is. Kifogásolt megnyilvánulása ugyancsak nem szolgálta ezt a célt.

Ismételten nyomatékosan felhívom Polgármester úr figyelmét, hogy képviselői véleményalkotást ne akadályozza, véleményekre ne jelzőkkel, hanem érvekkel és tényekkel reagáljon. Már ha az ülés vezetésének megszólalásain túl maga sem merítette ki az SzMSz lehetőségeit. Ugyanis az egyszeri tíz perc, az azt követő esetleges rövid hozzászóláson túl neki sincs több lehetősége véleményt nyilvánítani, belebeszélni mások jogszerű hozzászólásába. Ugyancsak kérem, hogy mielőtt valakit hazugnak nevez, szíveskedjék tájékozódni és a jegyzőkönyveket elolvasni. Azt ugyanis azért készítik, hogy a köz emlékezetére a fontos dolgokat rögzítse.

Rétság 2004-06-01

Girasek Károly
képviselő
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-