Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2004. (V. 28.) rendelete
A szociális ellátások rendjéről szóló módosított 
14/2003. (VIII. 29.) számú rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 94.§ /9/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások rendjéről szóló 14/2003.(VIII.29.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §. A rendelet 2. § /1/ bekezdés b. pontja és /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
2. §. /1/ b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre
/3/ Az Szt. 3.§ /3/ bekezdésében megjelölt személyekre.

2. §.  A rendelet 12. – 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
12. §. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az Szt. 38. §. /2/ bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő személy.
13. §. A lakásfenntartási támogatás havonta a tárgyhó 15. napjáig kerül kifizetésre.

3. §. A rendelet 15.§. /4/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § a következő /5/ bekezdéssel egészül ki.
15. § /4/ A /3/ bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
/5/ A /3/ bekezdés szerinti ápolási díj megállapításnál, folyósításnál, megszüntetésénél értelemszerően alkalmazni kell az Szt. 42.§-45.§ rendelkezéseit.

4. §.  A rendelet 18. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
18. § /2/ A Szociális Bizottság elemi kár vagy baleset esetén az /1/ bekezdésben meghatározott összegnél nagyobb összegben is megállapíthat átmeneti segélyt.

5. §. A rendelet 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
23.§. /1/ Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek, ha az őt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.
/2/ A Szociális Bizottság tartós vagy súlyos beteg gyermek részére az /1/ bekezdésben meghatározott egy főre jutó jövedelem felett is megállapíthat támogatást.
/3/ A jogosultság elbírálásánál a vagyoni helyzet vizsgálatát el kell rendelni, ha a Gyvt. 131.§ /4/ bekezdése szerinti eljárás nem vezet eredményre.
/4/ Ha nem látszik biztosítottnak a támogatás gyermek érdekében történő felhasználása, a támogatást a gyermek étkezését, napközbeni ellátását biztosító intézmény 
részére lehet folyósítani.

6. §. /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a szociális ellátások rendjéről szóló 14/2003.(VIII.29.) rendeletet 3.§./3/ bekezdésének d./ pontjában a „méltányossági” szövegrész, 16. §-a, 18.§ /3/ bekezdése, 24. §-a, 26. §./1/ bekezdésének első mondatában a „méltányosságból” szövegrész, 32. § /3/-/6/ bekezdése, valamint a 2/2004. (II.27.) rendelet.
/3/ Az e rendelet 2.§-ában megállapított normatív lakásfenntartási támogatására vonatkozó rendelkezést a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2004. május 28-án kihirdetésre került.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-