Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. szeptember 6. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, az a szerkesztő megjegyzése.  
Jelen vannak: 9 fő. képviselő a csatolt jelenléti ív alapján. Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző, Erdélyi Mária jegyzőkönyvvezető 

Mezőfi Zoltán polgármester köszönti a megjelent képviselőket és vendégeket. Megállapítja hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Két napirendi pontot javasol megtárgyalni. Elsőként a Rétsági Általános Iskola felújítási pályázat beadását, másodikként az akadálymentesítési pályázat beadását.

Jávorka János képviselő: Bánk és Tolmács Önkormányzata egy kérelemmel fordult a Rétsági Önkormányzathoz, közigazgatási határmódosítással kapcsolatban, melyet napirendre javasol. 
Huszár Zoltán jegyző: Hajnis Ferenc polgármester a tegnapi nap folyamán személyesen hozta el a kérelmet a Rétsági Polgármesteri Hivatalba. Tüzetes átvizsgálására nem volt lehetőség, a mai napirendi pontok előkészítése miatt, valamint a bizottsági megtárgyalására sem volt lehetőség. A polgármester urak között történt egyeztetés alapján részükről nem került előterjesztésre ez az anyag, majd a szeptember végi ülésen előterjesztésre kerül. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Képviselő előterjesztés volt, a képviselő testület vita nélkül dönt a napirend felvételéről. Legutóbbi testületi ülési határozat szerint együttes testületi ülést kell kezdeményezni. Ez emlékeztető volt, természetesen a képviselő úrnak az indítványát napirendre fogjuk tenni. 
Jávorka János képviselő: Tudomásul vette. Egyéb napirendet javasol. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Pontosan nevezzük meg, mert egyebeknek nem lehet rendkívüli ülésen lenni. 
Jávorka János képviselő: Egyéb kérdéseket javasol, mivel két bejelenteni valója van. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyebek nem lehetnek, inkább indítványozzuk, vegyük fel napirendre, mivel hogy az SZMSZ szerint nem lehetnek egyebek a rendkívüli ülésen. Javasolja, hogy a képviselő tegye meg javaslatát. 
Jávorka János képviselő: Élményét szeretné elmondani a közigazgatási határmódosítással kapcsolatban, a két napirend megtárgyalása valamint megbeszélése után. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Fenntartod, javaslatod, hogy képviselő testülettel szavaztassuk? 
Jávorka János képviselő: Igen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Bánk és Tolmács Körjegyzőségre vonatkozó közigazgatási határmódosítás javaslatát, melyet a képviselőtestület 5 igen, 1 ellen szavazattal és három tartózkodással elfogadott, és a napirendet az alábbiak szerint tárgyalta.
 

- Napirend Előterjesztő
1./  Rétság Általános Iskola felújítási pályázat beadása.  Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Akadálymentesítési pályázat beadása  Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Közigazgatási határmódosításra irányuló kérelem Mezőfi Zoltán polgármester 

1./ Rétság Általános Iskola felújítási pályázat beadása.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A költségvetésbe januárban bekerült 20.000.000 Ftos önrészt szervezéssel a pályázat önrésze, akkor még nem tudtuk, hogy mikor fogják kiírni, majd a nyár folyamán egy következő testületi ülésen a képviselőtestület döntött arról, hogy induljon meg az iskola átalakításának terveztetése. 2007. szeptember 3án kiírásra került a pályázat, ezért a képviselőket arra kéri, hogy dönteni szíveskedjenek arról, hogy beadjuk a pályázatot, vagy sem. Három részre van bontva a határozati javaslat, melyeket külön fog szavaztatni. Ajánlatot kell kérni pályázatíró cégektől, a pályázat megírására, különös tekintettel arra, hogy ez egy komoly feladat, és lehetőség szerint olyan cégektől, akik jártasak ilyen programok megírásában. Mivel az iskola és óvoda külön helyrajzi számon szerepel, a képviselőtestületet kéri arra, hogy döntsön abban, hogy a két intézmény összevonásra kerüljöne, hiszen a pályázat mindkét intézmény felújítását érinti. 
Jávorka János képviselő: Napirendi javaslatnál elhangzott, hogy bizottságok nem tárgyalták, de fontosnak tartotta volna, hogy ha kell, mind a három bizottság tárgyalja meg a kérdést, hiszen nem egyszerű dologról van szó. Látható a honlapon a kiírt pályázati felhívás, melynek útmutatója is több oldalt tartalmaz. Mellette hozzá kapcsolódó különböző okmányok. Az összes pályázati anyag több száz oldalt fog jelenteni, amikor érdemben lesz vele foglalkozva. A pályázati felhívásban vannak olyan lehetőségek, melyeket a Rétsági képviselőtestület jó lenne, ha még átértékelne. Konkrét példát említ, mely szerint megrendeltük a Rétsági Általános Iskola felújításához, bővítéséhez szükséges terveket, amely költségvetéssel, és minden mással együtt készül. A pályázati felhívásban a beadási határidő elég széles, a pályázatokat januárig lehet beadni, és erre a későbbiekben is lehetőség lesz az önkormányzatok, illetve a különböző intézmények részére. Ha egy alapos tervező munkával gondolkodnánk itt a környékben, pontosan fogalmazva Kistérségi volumenben, akkor lehetőség lenne egy több funkciós intézmény létrehozására. Lehetőség lenne egy 8-12 osztályos intézményt létrehozni, különböző összevonásokkal, a környező térség településeit megkeresve egy megfelelő lehetőség kihasználása érdekében. A pályázati felhívás első kategóriájában szerepel, hogy Általános Iskola esetében 20.000.000 Ft-tól 230.000.000 Ft-ig lehet pályázati összeget elnyerni. Szélsőséges értékekről beszélve, intézmények összevonásával, társulva, vagy környék települések vonatkozásában, kibővítve az Általános Iskolának a kategóriás jellegét, 500.000.000 Ft-tól 1.200.000.000 Ft-ig lehetne pályázni, melynek találnánk helyet, hogy hol valósuljon meg. Javasolja, hogy gondoljuk át a lehetőségeket, annak ellenére, hogy az idő szűkös. Ismerve az oktatási törvényben foglaltakat és a különböző szándékokat a kormányzat részéről, ami arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy a kis iskoláknak nem sok jövőt lehet jósolni. Példaként megemlíti a kistérség települési iskolák látogatásait, és tapasztalatai alapján első és második osztályos gyerekek vannak egy tanteremben. Hétfőn a tanító néni az első osztályos gyerekeknek mondja a tananyagot, kedden a második osztályosoknak. A tanteremben van egy számítógép, internet az vagy van, vagy nincs, akkor ez nem a XXI. század iskolája, hanem a XVI. századé. Ha átértékelnénk az ez irányú Rétsági, és Rétság mikrotérségi helyét, és szerepét ebben a témában, akkor lehetne megcéloznunk egy olyan intézményt, amely példa értékű lehetne az elkövetkezendő időkben. Van konkurencia is a térségünkben, konkrétan Romhány esetében, akik hasonló törekvésekkel bírnak. Amennyiben ők ebben lépéselőnybe kerülnek, akkor mi hátrányos helyzetbe fogunk kerülni. Támogatja az iskola felújítási pályázatot, hiszen nem mindegy, hogy iskolánk a jövőre vonatkoztatva hogyan fog kinézni. Ezeket jó lenne megszívelnünk, mert most nagy lehetőség adódna itt a Rétsági Önkormányzat vonatkozásában, ebben a témában. Ha élünk vele, jól járhatunk, ha nem élünk vele, lehet, hogy hátrányt szenvedünk az elkövetkezendő időkben. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A nagyobb dolog megpályázása esetén, ha nem nyerünk, vane esélyünk a kisebb dolgot megvalósítani? Szét vállnake ezek a kétféle pályázati korok? Az elbírálásnál vane úgy, hogy azt mondják, ezt megadjuk, ezt meg nem? Nem ismeri a helyzeti tényeket. 
Jávorka János képviselő: Véleménye szerint pályázatot ebben a témában csak egy dologra lehet beadni, vagy erre, vagy arra, ezért vázolta fel a lehetőséget, hogy jó ezt lenne átgondolni, ehhez természetesen nagyon sok dolgot át kell nézni, ki kell alakítani, meg kell kezdeni megalakítani, meg kell tárgyalni a környező települések önkormányzataival, intézményvezetővel, nem egyszerű történet ez. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Mennyi időnk van erre? 
Jávorka János képviselő: Kevés. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Mennyire kevés? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hol van kiírva az a pályázat, amit Romhány esetében említettél? 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ugyanerre pályáznak? 
Jávorka János képviselő: Szerintem ők ugyanerre pályáznak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem, az egy eus pályázatra készült. Itt van köztünk ettől függetlenül a Romhányi tervező asszony, majd ő erre tud felvilágosítást adni, pontosan egy készülőben lévő eus pályázatra készítették ezt a tervet. Nem került kiírásra, valamint nem januári beadási határideje van a ROPos pályázatnak, hanem október 19. 
Huszár Zoltán jegyző: Október 19. az első ütem. 
Jávorka János képviselő: Az első ütem után lehet, hogy így van, de több ütemben, folyamatosan lesz kiírva. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az a kérdés jó volt, amit egyébként az alpolgármester mondott, hogy nem tilos szerintem egy dokumentációt több helyre beadni. Az más kérdés, hogy felhasználni nem lehet, csak egyenletes pályázatot, amennyiben egyik sem nyer. Be lehet adni több pályázatra is egy dokumentációt. 
Kramlik Kornélia: Építési engedélyt nem lehet kapni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez az előterjesztés kifejezetten arról szól, hogy a ROPos iskola felújítási pályázatra adjuk be. Emlékeztetem a képviselőket megint arra, mint mondottam, hogy egész éven végigvonult ennek az előkészítése, a költségvetés tervezésétől a műszaki dokumentumok elkészítésén keresztül addig a pillanatig, hogy megtudtuk, hétfőn kiírásra került. Ezért kértem a türelmeteket, a megértéseteket, hogy akkor legyen a rendkívüli testületi ülés, hiszen eddig nem tudtuk a konkrét kiírásnak az időpontját. 
Gál Gábor képviselő: Jávorka János véleményével maximálisan egyetértek, hogy a bizottságoknak a szerepét nagyobb hangsúllyal kellene kezelni, különös tekintettel arra, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a rendkívüli üléseknek a száma. Ezeket nem lehet olyan mértékben előkészíteni, hogy azonnali döntés lehessen benne. A döntés körültekintő legyen! 
Fodor László képviselő: Véleményem igazából nem áll messze ettől, mondhatni hogy valamilyen szinten azonos. Meg kell fontolni, meg kell gondolni, senki nem mondja azt, itt közöttünk ülök között, biztos osztjátok a véleményemet, hogy meggondolatlanul, elképzelés nélkül, marhaságokra adjunk be pályázatot Biztos vagyok benne, hogy ilyesmire a jelenlévők közül senki sem gondol. Egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy az utóbbi jó pár évben sorolhatnánk, hogy kisebb pályázaton kívül talán semmit nem nyertünk, talán nem is indultunk. Mondtam én ezt már máskor is, hogy valamilyen szinten rossz döntés, mert tökéletes döntés talán soha nem is fog születni a világon, amit ne lehetne támadni. Azonban ha nem döntünk, és csak a problémákat göngyölítjük, akkor az emberek egy idő után majd megkérdik tőlünk, hogy minek ültünk itt négy éven keresztül? Nekünk szegezik majd a kérdést, hogy a gyerekek még mindig a beázott ablak mellett ülnek, kopott parkettánál tanulnak? A rossz minőségű, nem korosztályhoz kötődő iskola padokban, asztaloknál ücsörögnek? Javasolja, hogy most döntsünk, állítsunk fel egy válságstábot, intézkedési tervet, hogy ki miért felelős. Végeláthatatlan valamit lát ebben az egészben. Teljesen józan paraszti ésszel próbálja megközelíteni a témát, hogy ha sikerül egy tisztességes felújítást megcsinálni, ami ugyan nem arról szól, hogy még tíz isklát be tudunk ide integrálni Rétságra, hanem arról szól, hogy környékbeli iskolák ha megszűnnek, vagy gyerekek esetleg szeretnének átjönni, amit már én mondtam több ülésen is, hogy így tudjuk vonzóvá tenni a rétsági iskolát, ha nem csak a pedagógusokkal foglalkozunk, hogy hányan vannak, hanem azzal is, hogy milyen épületben. Mert idejön egy szülő megnézni ezt az iskolát, ide nem akarja hozni a gyerekét. Ne úgy legyen, hogy többen döntenek úgy, hogy megszüntetik az iskolát, és idecsapják az ottani iskolában lévő gyerekeket, hanem a szülők maguktól azt mondják, hogy ez igen, ez egy szép iskola, és én is idehozom, ő is idehozza. Az osztályok bővítésével nem huszonkét, meg huszonhat gyerek lesz egy osztályban, akkor ez még így megoldható, és nem csináltunk nagy "blődséget", hogy úgy fogalmazzak, ha ezt a tervet elfogadtuk. Maximálisan támogatom azt, hogy olyan pályázatíró céggel vegyük fel a kapcsolatot, amely már valamilyen referenciával rendelkezik, amely azt tudja mondani, hogy már valamelyik iskola pályázta sikeres volt, az előkészületektől a végéig. Nekünk csak a döntési elveket kell meghozni. Olyan irányba kell elmozdulnunk, amely konkrétumot hoz. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Örülni kell, hogy egy ilyen lehetőség van. Legalább ezzel az intézményünkkel a többi lepusztult mellett olyan fénybe kerülne, hogy elfogadható legyen. Elégedjünk meg ezzel, hiszen tizenhét évig intézményünkre egy forint nem lett költve, most itt a lehetőség, ezt csináljuk meg. Ha ez megvalósul, akkor a gyerekeket normális körülmények között lehetne fogadni. Én arra kérek mindenkit, hogy ezt fogadjuk el. A nagy dolgok ráérnek később, egyenlőre érjük be a kis dolgokkal. 
Huszár Zoltán jegyző: A mai rendkívüli testületi ülést elsősorban az indokolja, hogy az első két napirendi pont pályázati beadási határideje rendkívül szűkös. Ezeket a döntéseket, amiket előterjesztettünk, a képviselőtestületnek feltétlenül meg kell hoznia ahhoz, hogy egyáltalán el tudjunk indulni ezen a két pályázaton. Ezért hívta össze a polgármester úr a rendkívüli ülést, és ezért maradtak el a bizottsági vélemények rendezése. Rendkívül sürgető a határidő. 
Gál Gábor képviselő: A pályázattal teljes mértékben egyetértek, amit elmondtam az előzőekben, azt nem kritikaként mondtam el, hanem azért fogalmaztam meg, hogy általánosságban, tehát ez valós tény, hogy voltak olyan rendkívüli ülések, amik nem voltak indokoltak. Nem konkrétan erre értettem, hanem visszamenőlegesen gondoltam, hogy tényleg azért a működési formát meg kellene tartanunk. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Az előttünk lévő anyag összefoglalja röviden azt, amire készültünk. Benne van az anyagban, hogy 20.000.000 Ft-ot terveztünk erre a lehetőségre. A terveket megrendeltük, most már nincs miről beszélni. Arról a pályázatról szól, amiről döntöttünk, és ami itt előttünk van. Javasolja, hogy fogadjuk el, próbáljuk meg. 
Jávorka János képviselő: A pályázati felhívásban szerepel, északmagyarország operatív program keretében közoktatás térségi, sajátosság közigazgatás szervezése, és infrastruktúra fejlesztése. Kódszám: ÉMOP 20074.3.1/2F. Ez tartalmazza részletesen, hogy milyen kategóriában mennyi pénzt miképp lehet nyerni. Pályázatok benyújtása 2007. szeptember 25-től 2008. január 2-ig lehetséges. Kiegészítésként csak annyit szerettem volna még mondani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek azzal, hogy itt a testület a hosszú folyamat után most arról dönt, hogy beadja-e a pályázatot, semmi másról. Nem kell arról döntenünk, hogy milyen színű lesz a vakolat, hogy hány tanterem legyen. Halkan jegyzi meg, hogy tíz fővel növekedett az iskolában tanuló gyerekek létszáma. Várható, hogy még fog növekedni a későbbi időszakban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az első napirendi pont határozati javaslatát, pályázat beadását, melyet a képviselőtestület kilenc egy öntetű igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot. 
121/2007.(IX.06.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése – ÉMOP20074.3 kódszámú pályázaton való részvétel pályázaton való részvétel lehetőségéről készített előterjesztést. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete részt vesz Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése – ÉMOP20074.3 kódszámú pályázaton. 
Határidő: azonnal Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Másodikként hogy a képviselőtestület megbízza a polgármestert, illetve a hivatalt, hogy ajánlatokat kérjen olyan pályázatíró cégektől, akik jártasak ebben a témában. A beérkezett ajánlatokról a képviselőtestület rendkívüli ülésen dönt a határidő közelsége miatt. 
Fodor László képviselő: A pályázatot benyújtóktól kérjünk referenciát! 
Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen kérünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel határozati javaslatát, melyet kilenc egyöntetű igennel a képviselőtestület elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
122/2007.(IX.06.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése
és infrastruktúrájának fejlesztése – ÉMOP20074.3 kódszámú pályázaton való részvételhez, a pályázat elkészítéséhez külső személy/vállalkozás közreműködését kívánja igénybe venni. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert pályázatíró személyektől/vállalkozásoktól ajánlatok bekérésére.
A beérkezett ajánlatokról a Képviselőtestület – akár rendkívüli testületi ülésen – dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az ugyanehhez kapcsoló III-as pontot, mely szerint az építési engedélyek kapcsán szükséges összevonni az óvoda és az iskola területét egy helyrajzi számra. A képviselőtestület kilenc egy öntetű igennel elfogadta a javaslatot és meghozta alábbi határozatát. 
123/2007.(IX.06.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda és az Általános Iskola közös telekkialakításának szükségességét, az előkészítés alatt pályázat feltételeinek és az Iskola lakótelepről történő leválasztása érdekében, azt támogatja. 
A képviselőtestület hozzájárul, hogy a tervezési részmunkára a NÓGRÁDTERV Magas és Mélyépítési Kfttől a megkérésre kerüljön az Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda 134/35 helyrajzi számon való nyilvántartására. Határidő: Rendezési Terv módosítás megrendelésére azonnal Felelős: Huszár Zoltán jegyző 
Fodor László képviselő: Bízom benne, hogy nem kell hatvanhatszor módosítani. 
Huszár Zoltán jegyző: Szó sincs erről. A jogszabályi előírásoknak megfelelően lesz kialakítva. 
 
2./ Akadálymentesítési pályázat beadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? 
Jávorka János képviselő: Szinte az utolsó pillanatban vagyunk, a huszonnegyedik órában, mert pontosan a kistérségi társulásnál két alkalommal volt erre szakemberek bevonásával az önkormányzatok részére szervezve tájékoztató, illetve megbeszélés. Erről a rétsági önkormányzat majdnem lemaradt. Csak a véletlennek köszönhető, hogy a mai rendkívüli ülésen napirendre került. ezt megtárgyalhattuk volna az elmúlt rendkívüli ülésen is. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Kapcsolódva Jávorka János előadásához, kérjük őt, hogy ha ilyenről tudomásáról van, akkor jelezze, örömmel vesszük majd tudomásul, és továbbra is kérjük Jávorka János segítségét. 
Jávorka János képviselő: A kistérségi társulás szólt mindenkinek. Az önkormányzattól részt is vettek ezen a megbeszélésen. A felelőst nem a kistérségi társulásnál, hanem a hivatalban kell keresni. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem a felelőst keresem, hanem segítséget kérem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint a pályázati beadásra kerüljön, amit a képviselőtestület kilenc egy öntetű igennel elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 

124/2007.(IX.06.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete részt vesz az ÉMOP20074.2.2 számú – „Utólagos akadálymentesítés támogatása – Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz„ című pályázaton. A 10% pályázati önrészt a 2008. évi költségvetés terhére biztosítja. A pályázati előkészítéshez szükséges 164.000,Ftot az önkormányzati intézményi ellátó szolgálat szakfeladaton szereplő 588.000,Ft tartalék előirányzat részbeni feloldásával biztosítja. 
Határidő: azonnal Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

3./ Közigazgatási határmódosításra irányuló kérelem
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hajnis Ferenc Tolmács polgármestere: Benyújtottunk egy másik kérelmet a képviselőtestülethez, egy olyan módosító javaslattal, amit a harmincadiki ülésen a képviselők elhangoztattak, hogy ők más cserében gondolkodnak. Tolmács önkormányzat képviselőtestülete felajánlja 02/3-as hrsz.ú volt honvédségi sportpálya területét, ami közel négy hektáros terület, amiért cserébe nem kérnek semmit. Rétság közigazgatási területe ezzel két hektárnyival növekszik, ami méltányos lenne. Ebben kérem a testület döntését. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt a közigazgatási határmódosításról van szó, amit még nem ajánlhattok, mert nem döntés képes. 
Hajnis Ferenc Tolmács polgármestere: Erről megszületett Tolmács képviselőtestületnek a határozata, amit átadtam a jegyző úrnak, kísérő levéllel együtt. 
Huszár Zoltán jegyző: Itt van, rendelkezésre áll, megtekinthető. 
Hajnis Ferenc Tolmács polgármestere: Szeretném, ha ebben döntés születne, amennyiben lehet, még a mai nap folyamán. 
Dr. Tóth Mária képviselő: A tolmácsi polgármester úr nem tudom, hogy gondolja, hogy a tegnapi napon érkezett anyagból, amit mi nem is ismerünk, döntést hozzunk. A legutóbbi testületi ülésen született egy olyan döntés, hogy össze fognak ülni a képviselőtestületek, hogy erről tárgyalni fognak. Nem tudom hogy elvárhatóe tőlünk, hogy most bármiben döntést hozzunk, a másik dolog, hogy per alatt lévő ingatlanról van szó. 
Huszár Zoltán jegyző: Természetesen rendelkezésre áll a tolmácsi polgármester által benyújtott kísérőlevél, és kérelem, ami gyakorlatilag ugyanazt a kérést tartalmazza, amit a polgármester urak a rendes testületi ülésen előterjesztettek. A terület csere ment át a tolmácsi képviselőtestületen egy pozitív döntéssel. Amit a polgármester úr elmondott, hogy a sportpálya területét közigazgatási területként hajlandók Rétság közigazgatási területéhez csatolni. De a kérés az természetesen nem változott ez által. Csak a felajánlás mértéke, és tárgya változott meg. Rendelkezésre áll a kérelem, és a tolmács önkormányzata által hozott határozat hiteles kivonata. A teljes anyag is jelen van, ami tanácskozási szünetben megtekinthető. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetért abban, hogy rövid tanácskozási szünetet tartson a képviselőtestület. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném figyelmeztetni a képviselőket arra, hogy egy hete volt egy testületi határozat, ahol Jávorka János képviselő, és Fodor László képviselő javasolták, hogy a három testület együttesen üljön le, melyet a testület egy ellenszavazattal, és nyolc igen szavazattal elfogadott. Én ehhez fogom tartani magam. 
Huszár Zoltán jegyző: A szavazás előtt felhívnám a képviselőtestület figyelmét a tolmácsi polgármester úrnak a testülethez intézett levelében foglaltakra, mi szerint, mivel a település közigazgatási területe a sportpálya közigazgatási területként Rétság városhoz csatolásával jelentősen megnő, azt kérik a képviselőtestülettől, hogy az ezzel járó költségeket közösen, a három település egyenlő arányban viselje. Ez a költségvetésünket érintő módosítás és minősített többséget igényel innentől fogva a kérelem elfogadása. Tehát hat fő egyöntetű szavazata szükséges ehhez. 
Jávorka János képviselő: A tegnapi nap folyamán a jegyző úr milyen tárgyalást folytatott a tolmácsi polgármesterrel? 
Huszár Zoltán jegyző: A tegnapi nap folyamán a tolmácsi polgármester úr az irodámban járt, és átadta a kérelmet. Különösen kérte, hogy kezdeményezésüket mihamarabb, lehetőség szerint a szeptember 6-án tartandó rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Én akkor azt a nyilatkozatot adtam a polgármester úrnak, hogy én ezt meg fogom próbálni. Tekintettel a saját polgármesteremmel történt egyeztetésre, illetve a rétsági képviselőtestület egy hete hozott határozatának értelmezésére. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Mennyiben fogunk többet tudni, ha a három testület össze fog ülni? Összeült a tolmácsi testület, és döntöttek arról, hogy mit ajánlanak fel nekünk ezért a területért. Mennyivel fogunk többet tudni, ha a három testület összeül? Semmivel. Ezt fogjuk tudni, amit most a tolmácsi testület felajánlott nekünk. Szerintem rövidentömören gyorsan meg lehetne szavazni, és nem az időt húzni. 
Fodor László képviselő: Én ajánlottam a közös testületi ülést, melyen mind a három település részt vesz, mert már nem láttam más kiutat arra, hogy megismerjük egymás álláspontját, elfogadjuk egymást. És hogy legyen valami garancia arra, hogy az ottani testületek is hasonló szándékkal viseltetnek. Ha van itt egy testületi döntés tolmács részéről, hogy ők ezt ebben a formában elfogadják, akkor nem ragaszkodom a közös testületi üléshez. Ez egy új helyzet, hiszen nem arról a területről van szó, ami az előző előterjesztésben volt, szerintem ez egy sokkal jobb ajánlat az előzőnél. Nem egy közömbös területről van szó, hiszen sok városi rendezvény itt zajlik le. Per alatt áll, nem tulajdonról van szó, hanem közigazgatási határmódosításról, ami nem befolyásolja a pert semmilyen formában sem. Én is azt mondom ennek tükrében, hogy már ismerik az egyik testület döntését, akkor az nekem garancia, hogy ők azt így akarják. Tehát innentől fogva nem ragaszkodom a közös testületi üléshez feltétlen. Én azt mondom, hogy ebben lehet dönteni, mert semmiféle kardinális kérdés nincs. Mert ha jól tudom ez a megyében több településnél már így működik, semmiféle törést nem okozva. Az egymás iránti viszonylag megingott bizalom egyéb helyreállítása, meg a jövőbeli jó együttműködés érdekében most nyugodtan dönthetünk. Döntöttünk mi most sokkal komolyabb pályázatok ügyében is, hajlandó vagyok ez ügyben is dönteni. 
Huszár Zoltán jegyző: Úgy érzem Kotroczóné Somosi Éva képviselő Asszony előző felvetése nekem szólt. Semmiképpen sem az időt szerettük volna húzni. Tekintettel az egy héttel ezelőtti döntésetekre én csak a ti határozataitokat próbálom végrehajtani. 
Hajnis Ferenc Tolmács polgármestere: A kísérő levélben az szerepel, hogy azt szeretnék, hogy a három képviselőtestület együtt viselje a költséget. Ezt amennyiben lehet, a bánki polgármesterrel módosítanánk, mely szerint Rétság testülettől költséget nem kérnénk, hanem ezt Bánk és Tolmács vállalná. Utánajártunk, hogy a megyében még hol működik ilyen "köldökzsinórral" elvágott terület. Ipolyvece szintén Patak község területet kettészeli, ami nem törvényellenes. Ebben kellene döntést hozni. 
Huszár Zoltán jegyző: A tolmácsi képviselőtestület által hozott határozat kivonata előttem van. Tartalmazza Hajnis Ferenc polgármester úr által elmondottakat, mely szerint ő felhatalmazást kapott a képviselőtestületéről, hogy a költségek viseléséről szabadon tárgyaljon. Előző bejelentését a képviselőtestületének felhatalmazására tette meg. Innentől kezdve nincs szükség minősített többségre, sem a törvény, sem az SZMSZ nem írja elő, hogy minősített többség kelljen. A jelenlévő képviselőtestületi tagok több mint felének szavazata elegendő a megszavazáshoz. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ha jól értem, ez nem egy szavazás lett volna. 
Huszár Zoltán jegyző: De, ezekkel a kiegészítésekkel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azzal a kiegészítéssel, amit a polgármester úr elmondott. Miután megkapták a felhatalmazást, a szavazásra egyben kerül majd sor, mely szerint Bánk és Tolmács viseli ennek a költségeit, amennyiben a rétsági képviselőtestület elfogadja ezt az ajánlatot. 
Jávorka János képviselő: Milyen hátrányunk származhat, ha ebbe belemegyünk? Véleményem szerint semmilyen. A laktanya sorsa teljesen mindegy hogyan fog alakulni, ezt közösen kell megoldanunk Tolmács önkormányzattal. Nagyon sok mindent kell majd közösen a szomszédos településekkel a jövő érdekében megoldanunk, legyen szó közoktatásról, kultúra, gazdaság, munkahely teremtés és még sorolhatnám. Nem értem, a képviselőtestület részéről, hogy ha meg tudjuk oldani ezt egyszerűen, nem kerül nekünk ez semmibe, sőt kapunk egy területet gyakorlatilag ő általuk felajánlva, amit közigazgatási határon belül tudunk rendezni, akkor miért ne csináljuk ezt meg? Semmilyen hátránnyal nem jár, egyetértek Fodor László képviselő véleményével. Magam részéről is csak támogatni tudom ezt. Előre kellene tekintenünk annak érdekében, hogy a közös pontokat megtalálva előre haladva együttműködjünk ezen a területen, és ne akadályozzuk meg a két településnek azon érdekét anyagilag, erkölcsileg, közigazgatásilag, hogy ők ebben a dologban előre tudjanak lépni. Támogatom a javaslatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos vagyok abban, hogy valamennyi képviselő ilyenolyan érvek mellett saját meggyőződése szerint mondta el, és képviselte gondolatait. Ebben nem kételkedem, és senki jóindulatában sem, bármilyen véleményen is volt. Polgármesterként azt kell, hogy mondjam, hogy ez rendkívül fontos egy település érdekében, hogy ilyenkor én jómagam arra szeretnék törekedni, és addig közelíteni az álláspontokat, ugyanis itt a testület matematikailag is mondhatom de felefelében törik. Még nem szavaztunk, de nagyjából látszik. Addig közelítsük az álláspontokat, tudom hogy pénzbe kerül, tudom hogy már így is eltelt fél év. Minden hónapban 600.000 Ft kiesést jelent a két településnek. Nem engedhetem meg magunknak, hogy úgy hozzunk döntést, hogy utána a képviselőtestület, de lehet hogy a város egyik fele úgy álljon fel, hogy rossz döntést hoztunk. Legalább egybe hangzó igen közeli döntésig kellene elvinnünk az alkufolyamatban. Tudom hogy ez egy nehéz döntés. Továbbá szeretném figyelmeztetni arra is a képviselőket, hogy a pénzügyi bizottságnak a múltkori testület elé került kiegészítésben lévő javaslata az volt, hogy kérje meg Tolmács település képviselőtestületét, hogy a harmincnégy hektár meghosszabbításaként a sportkombinát illetve a laktanya telephelye kerüljön bele. Ez volt a pénzügyi bizottság eredeti javaslata. Utána jött a két képviselő javaslata, hogy a három testület üljön le együtt. Éppen ezért a pénzügyi bizottság javaslatát már nem szavaztathattam, hiszen módosító javaslatként azokat kellett szavaztatnom, és azt a képviselőtestület el is döntötte. Megfontolandónak tartom. Értem a felhozott precedenseket, hogy hol van Nógrád megyében ilyen. A Dunántúlon is vannak ilyesmikre példák. És ezek nem ma alakultak ki. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tegnap reggel 9 óra környékén lettek kiértesítve a képviselők a mai rendkívüli testületi ülés miatt, ami nem titkos. Hajnis Ferenc Tolmács polgármestere, honnan tudtátok ilyen hamar, hogy a mai rendkívüli ülésre ez idehozható? 
Hajnis Ferenc Tolmács polgármestere: Mi is nyomoztunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nehéz helyzetbe kerülök azzal, hogy Rétságon fejlesztés szempontjából nagyon nehéz összehívni egy rendkívüli testületi ülést, sosem jó. Elhangzottak a vélemények, hogy fennáll az előkészítetlenség látszata egy rendkívüli testületi ülésnél. A mai két napirendi pontnál azt vártam el a képviselőtestülettől, hogy adjuk be a pályázatot, mert kötelességem ezt megtenni. Éppen ezért mindig nagyon nehéz az az eset, amikor ilyen feladatok elé állítom a képviselőtestületet. Erre már volt precedensem, ezzel összességében megbirkóztunk. Remélem, hogy érzik is rajtam az együttműködésemet. 
Huszár Zoltán jegyző: A határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul hogy a jelenlegi Rétság Város közigazgatási területéhez tartozó Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0112 Magyar Állam tulajdonában lévő út, valamint a jelenleg Magyar Állam tulajdonában és Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő 0148/2 hrszú út megosztásából keletkező 01/48/8 hrszú út Tolmács Község közigazgatási területéhez kerüljön. Illetve a jelenleg Rétság Város közigazgatási területéhez tartozó és Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő 099/4 hrszú terület (út) Bánk község közigazgatási területéhez kerüljön. Ennek ellensúlyozásaként elfogadja a Tolmács község Önkormányzat képviselőtestülete által felajánlott 02/3 hrszú három hektár 9883 m2 területű sportpálya megnevezésű ingatlan közigazgatásilag Rétság Város Önkormányzatához tartozzon. Egyúttal Rétság Város Önkormányzat képviselőtestülete hatályon kívül helyezi 108/2007 (VIII.30.) számú határozatát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mielőtt szavazunk, kiegészítésként megjegyzem, hogy amennyiben ezt a javaslatot a képviselőtestület elfogadja, abban az esetben a per feljegyzés vonatkozó része oka fogyottá válik polgármester úr? 
Hajnis Ferenc Tolmács polgármestere: Igen, mert nincs követelése. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a közigazgatási határmódosításra vonatkozó kérelem határozati javaslatát, melyet a képviselőtestület 5 igen, 2 ellen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
125/2007.(IX.06.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bánk és Tolmács községek önkormányzatai közigazgatási határmódosítás iránit kezdeményezését. 
A Képviselőtestület a közigazgatási határmódosítását a következők szerint támogatja: 
Jelenleg Rétság Város közigazgatási területéhez tartozó Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0112 hrsz – kivett közút – 8025 m2; a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő 0148/2 hrsz – kivett út – 1 ha 3035 m2 –es területéből 2340 m2 nagyságú útterület; a Magyar Állam tulajdonában lévő 0111/4 hrsz – kivett saját használatú út – 2985 m2 Tolmács község közigazgatási területéhez kerül. 
Jelenleg Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő 099/4 hrsz – kivett közút – 3369 m2 Bánk Község közigazgatási területéhez kerül. 
Mindezek fejében csere területként a jelenleg Tolmács Község közigazgatási területéhez tartozó 02/3 hrszú 3 ha 9883 m2 területű, sportpálya megnevezésű ingatlan Rétság Város közigazgatási területéhez kerül. 
Fentiek alapján Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a GeoTrack Kft által elkészített 301/2007. számú változási vázrajz alapján a Rétság 0148/2 hrszú út megosztásra kerüljön. Felhatalmazza Huszár Zoltán jegyzőt a megállapodás előkészítésére és a földhivatali átvezetés elvégzésre. Továbbá felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás megkötésére. 
A közigazgatási határ módosítással kapcsolatos valamennyi költség Bánk és Tolmács községek önkormányzatát terheli. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyúttal hatályon kívül helyezi 108/2007(VIII.30) számú határozatát. 
Határidő: értesítésre 2007. szeptember 14.; megállapodás előkészítésére azonnal Felelős: Huszár Zoltán jegyző  Mezőfi Zoltán polgármester 
Mezőfi Zoltán polgármester: A rendkívüli képviselőtestületi ülést bezárja.
 
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-