Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. május 3. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, 
az a szerkesztő megjegyzése. Kommentár hamarosan lesz!
-Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester Huszár Zoltán jegyző, Dósa Lászlóné jegyzőkönyvvezető 8 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Jávorka János képviselő: A 29/2007 számú határozat szerint Ceminvest Kft-vel a megállapodás megkötése nem történt meg. A határidő április 15.-e volt. Mi az oka?
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem küldték még meg a szerződés tervezetet. A képviselő-testület kérése az volt, hogy a Kft. megadott határidőre készítse el a szerződés tervezetet. A tervezet a mai napig nem készült el.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Az előzetes kommentárban leírtakon túl azóta már nyilvánvalóvá vált, hogy az április 15-i határidő nem lett betartva. Ez nem szabadon választott, hanem ha ez van leírva, akkor nem elegendő kifogás, hogy a partner nem küldte meg a szerződést. Ki is akart tulajdonképpen egy munkát elvégeztetni? Kinek szabott a testület határidőt? Nem a Ceminvesztnek! Nem neki kell elkészíteni a szerződés tervezetét, hanem a hivatalnak. Azóta tudjuk, hogy később sem készült el a szerződés, a Ceminveszt több mint másfél hónap után visszalépett. De erről a következő jegyzőkönyvi kommetárban olvashat a Tisztelt Olvasó.
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Lakossági megkeresés történt két témában. Az egyik a súlyponti körzetek kijelölése. Rétság város szeretné, ha a súlyponti kórházi ellátás a váci kórházban történne. Az előzetes egyeztetések alapján a kórház partner lenne. Ennek megerősítése érdekében ez év március 24én aláírásra került a váci kórház és a rétsági polgármesteri hivatal között szerződés aláírására került sor. Rajtunk kívül még 19 település írt alá ezt a szerződést. A szerződésék különböző fórumokon mennek át, a döntésről visszajelzés nem érkezett. A másik téma a járó beteg szakellátó központ megvalósulásával kapcsolatos volt. A központi pályázati kiírás júniusra várható. A kistérségi társulás polgármesterek összefogásával részt kívánnak venni ebben a programban.
Jávorka János képviselő: A két kórházzal volt-e már konzultáció kistérségi járó beteg szakellátással kapcsolatban, mi az ő véleményük, hogyan látják ezt a kérdést?
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A balassagyarmati kórházhoz területileg vagyunk kijelölve, régóta hagyományosan jó az együttműködés. Szeretnék, ha a szakellátás náluk megvalósulna. Sürgősségi ellátás szempontjából szeretnénk, ha a váci kórházhoz tartoznánk, mivel Salgótarján messze van. Az ügyben még nem nyilatkoztak, de biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a módját. Már történtek
előzetes egyeztetések. A szakellátást a gyarmati kórházzal együttműködve kell csinálni. Ennek a működési feltételeit csak akkor fogjuk tudni pontosan kidolgozni amikor már a pályázaton odáig jutottunk, hogy tudjuk mik azok a szakterületek amik ide kerülnek és mik azok a szakterületek amit Balassagyarmati kórház be tud vállalni. És mik azok a szakterületek amik a váci kórházhoz tartoznának.
Jávorka János képviselő: Bonyolultabb dolog ez mint gondolnánk kistérség pályázhat. Egy alapvető problémát látok. Földrajzi elhelyezkedés végett egyrészt közel van váci kórházhoz a másik része közel van a gyarmati kórházhoz. Lényeges feltétel a kiírás szerint 15000 fő ellátottnak meg kell lenni. Ebben kompromisszumos megoldást kell keresni az önkormányzatok vezetőivel. 5 % önerőt biztosítani kell. Azokat a településeket akik ebben részt vesznek, nem lehet kötelezni, hogy velünk együttműködjenek. Akik ebben részt vesznek Fenntartói társulást kell létrehozni az önkormányzatoknak.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A tájékoztatáson elhangzott, hogy 200 órát biztosítanak hetente amit működésre kell fordítani. Milyen tartalommal töltjük meg az majd rajtunk múlik. A működtetést megoldhatjuk önállóan, vagy bérbe veszünk különböző szolgáltatásokat, akár valamelyik kórházzal közösen. Például most az ügyeletet is együtt működtetjük a balassagyarmati kórházzal. Ha más kórházzal kell szerződést kötni menni fog, mivel van benne gyakorlatunk. Ez az együttműködés eredményes és mindenki megelégedését szolgálja, nem kellett felszámolni ezeket a szolgáltatásokat amelyek jelenleg Rétságon működnek. Reméljük, hogy bővíteni fogjuk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid kitérőt tartok. A váci kórház és az általunk valamint 19 település által aláírt szerződést követően, egy hónappal később kistérségi elnökként kaptam egy levelet, melyben az Észak Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács elnöke arról értesít bennünket, hogy amíg az ellátási körzethez potenciálisan tartozó polgármesterek nem kötnek a váci kórházzal szerződést addig az Egészségügyi miniszter nem tud körzetet kijelölni. Ha ezt nem tesszük, meg akkor bármilyen hatáskör szerint kijelölhet körzeteket.
Jávorka képviselő úrral és alpolgármester úrral voltunk egy Egészségügy Minisztériumi értekezleten ahol a képviselő felvetette, nem elég elkészíteni ezt a programot, 2009-ben átadni, utána 5 éven keresztül üzemeltetni kell. Miniszter asszonytól kértem különböző verziókat fenntarthatósági koncepciókra. Ígéretet kaptunk, hogy erre lesz mód, majd tájékoztatnak.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy teljesen zavaros, hogy ki hova mehet és mit csinálhat. Jelenlegi beutalási rend szerint, hogy ha ráírjuk a beutalóra a kórház nevét és megnevezzük az osztályt, akkor kötelesek fogadni a beteget ugyan úgy, mint hogy ha a területileg illetékes ellátó helyre mentek volna.
Dr. Tóth Mária képviselő: Többünk véleményét mondom el. Örülünk ennek a lehetőségnek, és nagyon bízunk ebben a járóbeteg szakellátó központ kialakításban. Nagyon sok munka lesz vele. Külön kérem az alpolgármester urat, Jávorka urat, polgármester urat, hogy segítsék a program megvalósulását a város érdekében. Örülök, hogy tűzoltóink jól szerepeltek az átfogó szakmai ellenőrzés során, és a legmagasabb elismerést kapták.. Örülök annak a lehetőségnek, hogy Nyugdíjas Honvéd klub és volt katonatisztek összejöhetnek és találkozhatnak.
A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Az előzetes kommentárhoz képest nem sok változás tapasztalható. Kórházi ellátás ügyben továbbra is a tájékozatlanság és az ügyek érdemi elintézése helyett pontatlan válaszokat lehet hallani. Bár ezügyben akkor kellett volna ténylegesen fellépni, amikor az Egészégügyi Minisztérium egyeztetési lehetőségeket adott a Regionális Egészségügyi Tanácsoknak. Ők viszont nem tárgyaltak, így a minisztérium döntött. Ha a településeket bevonva tárgyaltak volna, ma nem itt tartunk.
    A járóbetegellátó központ építésével kapcsolatban ugyanaz a tanácstalanság, információhiány, de hangzatos - főként politikai indíttatású igéretek - fogalmazódnak meg. Ezek helyett szükséges és tisztességes lenne a pontos tájékoztatás, a paraméterek, a költségek ismertetése, és ha valóban komoly az ügy, napirendként való megtárgyalása. A testület ugyanis még szándéknyilatkozat szintjén sem foglalt állást, hogy az 5 éves üzemeltetés költségével, a beruházás előre történő költségének biztosításával  akarja-e és tudja-e vállani ezt a projektet. Addig pedig akármiről is kár beszélni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja levenni a napirendről az SZMSz 22.§. /3/ bekezdése alapján a munkatervben szereplő "Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása" című napirendet. A körjegyzőség meg nem alapításával oka fogyottá vált. Továbbá a meghívón szereplő 9. napirendi pont Óvodatitkári álláshely betöltése levételét, tekintettel arra, hogy múlt héten pénteken egy rendkívüli testületi ülés keretében már döntött a képviselő-testület. A
meghívón szereplő napirendeken túl javasolja, a képviselő-testület tárgyalja meg a Rétság Város Sportegyesület támogatás átütemezése című napirendet is.
A módosító javaslatokat a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a módosító indítványokkal együtt a napirendi pontok tárgyalását, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt:

Napirend:

. Napirend Előterjesztő
1./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Vállalkozó háziorvosok rendelő használatába adási szerződések felülvizsgálat igénye Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Ivóvíz szolgalmi jog alapítás Mezőfi Zoltán polgármester
4./ Oktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata Mezőfi Zoltán polgármester
5./ Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítési pályázata Mezőfi Zoltán polgármester
6./ Gyermekjóléti társulás ingatlanvásárlása Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Folyószámla hitel igénybevétele Huszár Zoltán jegyző
8./ Támogatási kérelmek Huszár Zoltán jegyző
. Óvodatitkári álláshely betöltése
A testület nem tárgyalta! Soronkívüli ülésen, 
a nyilvánosság kizárásával már döntöttek. 
Lásd a 10. sz. jegyzőkönyvet >>>
Mezőfi Zoltán polgármester
9.) Jegyző költségtérítése Mezőfi Zoltán  polgármester
10.) Utólag került felvételre a napirendre
RVSE támogatás folyósításának ütemzése
Mezőfi Zoltán polgármester
11.) Egyebek .
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    A polgármester, illetve a jegyző kapott egy feladatot, amit ismételten nem hajtottak végre. Nevezetesen az SzMSz módosítása. A mulasztásra indokaként felhozott magyarázat nem elfogadható. Már csak azért sem, mert - mivel a jegyzőkönyv a következő ülés időpontjában került csak nyilvánosságra -. tudjuk, hogy ott pedig nagyon is szükségét érezték a módosításnak. Egyszer lenne már olyan ülés, ahol a tervezett napirendek megfelelő előkészítés után részletezett előterjestéssel, tárgyalásra alkalmas módon kerülnek a testület elé.
    Ami viszont nagyon érdekes. Több, mint érdekes, jogsértő! A napirendre tűzött Óvodatitkári álláshely betöltéséről - a polgármester tájékoztatása szerint - már döntöttek. Mikor és hogyan? A szabályoknak megfelelő testületi ülés nem volt összehíva, nem is lehetett, hiszen a napirend ezen ülésre ki van tűzve. Ha olyan nagyon sürgős lett volna, akkor az előző ülésen nem kellett volna szakszerűtlen és elhamarkodott döntést hozni. Itt tehát nem volt semilyen indoka sem a rendkívüli, sem a soronkívüli ülésnek. Nem is volt ilyen.Tudomásunk szerint "informális ülésen" jelen volt néhány képviselő, s mivel a polgármester szavazati többségéhez tartozó személyek ott voltak, a többiek pedig nem érdekesek, hát "átmentek" testületi ülésbe.. Egyetlen egy baj van. Ilyet a törvények nem engednek meg. Ha az óvodatitkári állás betöltése fontos, akkor azt előbbiekben kellett volna a MOS bizottságnak megfelelő módon előkészíteni.
    Ha pontosan értelmezzük az Önkormányzati törvényt, és egyéb jogszabályokat, olyan lehetőség nincs törvényesen a képviselőtestület kezében, hogy a jóváhagyott költségvetésben foglalt létszám betöltését külön feltételhez kösse. Ez ugyanis az intézmény vezetőjének jogköre, és a feladatot sem vették el, azt továbbra is el kell látni. Azt még olyan mondvacsinált módon sem lehet, mint a takarékoskodásra hivatkozással. Itt inkább arról van szó, hogy a jelentkezők konkrét személyétől teszik függővé az engedélyezést, ami súlyosan jogsértő. És még egy. A tárgyidőszakban vezető óvónő választás is lesz. Az sem megengedhető eszköz, hogy olyan engedélyet adjanak - fél évre - amelyet majd újra megváltoztatnak, ha mégsem a a fő szószóló képviselőknek tetsző személyt választanának vezetőnek. Egyszerűen akkor majd megint nem adnak engedélyt a létszám betöltésére.
    Azt persze meg lehet tenni, hogy az óvoda szervezeti felépítését átalakítja a testület, kellő szakértői előkészítés után úgy osztja be a munkaköröket, hogy ne legyen szükség óvodatitkárra, de a feladatokat valaki mégis ellássa. Mert az nem elvárható, hogy akinek munkaköri leírásában nem szerepel, az - például óvónő - a gyermekeket otthagyva vegyen fel telefonokat, intézzen adminisztratív ügyeket. Ez nem takarékoskodás, ez szűklátókörűség. Ha pedig sem az SZMSZ, sem a költségvetés nem kerül módosításra a testületnek nincs joga a vezető óvónőt megakadályozni az állás betöltésében. És különösen nincs joga személytől függővé tenni az engedély megadását. Legfőképpen pedig nincs joga néhány képviselőnek - ha valahol összeszaladnak - kikiáltani magukról, hogy most ők testületi ülés. Annak ugyanis adottak a feltételei, amelyek nem voltak meg.

1./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól című előterjesztést a bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Papp Katalin belső ellenőr: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a belső ellenőrzésben ne az ellenőrzés szót emeljék ki ha nem a belsőt és a szolgáltatást. Ezen azt értem, hogy az intézmények és az önkormányzat segítése a célunk A rétsági intézményvezetők is a tájékoztatónkon tapasztalták, hogy célunk a segítség adása.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Ellenőrzési társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, ami a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
41/2007. (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ellenőrzési 'Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    A lényeges észrevételek most is szerepelnek az előzetes kommentárban.
    Az azonban elgondolkodtató, hogy egyes intézményekkel kapcsolatban oly szőrszálhatosgatóan kötözködően jár el a testület, míg a legfontosabb intézménye esetében - mert nyugodtan mondhatom a testület számára a legfontosabb intézmény - esetében oly nagyvonalú, hogy a munka értékelésére alkalmatlan beszámolót nagy mosolygások közepette elfogadják. Itt nem vetődik fel, hogy e szolgálat megszervezése mennyibe kerül a városnak, illetve azt milyen összegű központi normatívából fedezik? És az sem, hogy akkor ezért illene a rétsági testület asztalára konkrét vizsagálaton alapuló előterjesztést benyújtani. (Ha a halasztásnak az átalakulás miatt oka van, akkor pedig el kell halasztani a nepirendet olyan időpontra, amikor érdemben lehet tárgyalni.)
    Nos éppen a belső ellenőrzés intézmény lenne az a feljogosított, és megfelelő képzettséggel rendelkező szerv, amely állást tudna foglalni az intézmények racionális működésével kapcsolatban. Ezt persze nem kérik. Rábízzák olyanokra, akik sem nem értenek hozzá, sem a feladatukat nem teljesítették, de a polgármester jó barátai.
    Annak is egyszerű magyarázata lehet, hogy miért is ez a nagyvonalúság a választók pénzén működtetett ellenőrzési szervnél. Egyes szóbeszédek szerint az új belső ellenőr a polgármester bizalmas embere. Őt hívja olyan tárgyalásokra, amihez annak semmi köze. Ahhoz lenne köze, hogy a dolgát végezze, és arról beszámoljon. Erre letesz egy semmitmondó anyagot, még beszámolónak sem nevezhető cinikus szöveget, az ülésen érdemi hozzászólása nincs, de ezt a beszámoló megfelel például az intézményekért más esetben oly nagyon aggódó MOS és PÜT bizottságok elnökeinek. Itt nemhogy fegyelmit nem emlegettek, hanem az el nem végzett munka kapcsán mosolyogtak, és igennel szavaztak. Ez már nem is kettős, hanem legalább 3-as mérce.

2./ Vállalkozó háziorvosok rendelő használatába adási szerződések felülvizsgálat igénye
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen több javaslat hangzott el az épületben lévő helyiségek - emeleten lévő lakások, földszinten lévő rendelők -leválasztására, az épület korszerűsítésére vonatkozóan, mely a vállalkozó háziorvosok anyagi kiadásait csökkentené. Az orvosi létesítményt körbejárva megállapítottam, hogy az önkormányzat a jelenlegi anyagi helyzetében ezeket a feladatokat felvállalni nem tudja. A bizottság 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással a fűtés hozzájárulást javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottságnak a javaslata a gázszolgáltatásnak a nem kiszámlázása, a rétsági rendelő esetében.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Sajnálatos, nagy mértékben csökkent a finanszírozás 2003-tól. A két szolgáltatást ami alapellátást végez a fogorvos és a II. körzet azok 4-4 millió Ft támogatást kapnak. Ezekből az alapfinanszírozásból nem igen tartható ez a szolgálat. Én úgy gondolom, hogy ha támogatjuk a két alapellátót akkor a másik kettőt is valamilyen módon támogatni kell. Mert nem a szolgáltatót támogatjuk, hanem azokat a betegeket akik oda fordulnak. Ha továbbra is ez a tendencia megy akkor előbb-utóbb a szolgáltatást átvállaló a jelenleg vállalkozásban lévő orvosok inkább visszatérnek az önkormányzati ellátásba és egy csomó gond le kerül a vállukról. Azok az előnyök amik 2-3 évvel ezelőtt megvoltak azok most sajnos most elolvadtak. A beruházással kapcsolatosan, hogy csináljuk meg én úgy gondolom, hogy 2009-ben egy működő szakellátó helyünk lesz akkor azon is el kell gondolkodnunk mik azok a szolgáltatások amiket mi ebben be tudunk tenni. Ha a rendelő marad akkor érdemes rá költeni, ha viszont nem marad és esetlegesen más funkciót találnak ki neki akkor viszont annak szellemében kellene majd a korszerűsítést és az egyebeket elvégezni. Ezt a támogatást adjuk meg.
Dr. Dobos Attila képviselő: Alpolgármester úrnak szeretnék egy kérdést feltenni. Ön vállalkozó orvosként dolgozik a településen? Kap az önkormányzattól támogatást?
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Vállalkozó, és nem kapok támogatást.
Majnik László képviselő: Egyetértek amit Dr. Katona Ernő elmondott. Évről évre csökkent az OEP támogatás. Ha más vállalkozást veszünk alapul, akkor az a más vállalkozás a saját tevékenységében az áraiban tudja érvényesíteni a többlet költségeit. De itt nem erről van szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez az amikor mindenkinek igaza van. Dobos Attila kérdésére is igaz volt a válasz is igaz volt Majnik úr véleménye is igaz volt. Azzal együtt, hogy az önkormányzat költségvetése erre utalt, súlyos aránytalanságok vannak a vállalkozásban és a nem vállalkozásban lévő orvosoknak a különböző financiális háttere mögött. A képviselő-testület nem a háziorvosokat hanem a ellátandó betegek és betegellátás biztonságát kívánja támogatni.
Jávorka János képviselő: A bizottsági ülésen volt egy javaslatom Az az előterjesztés, melyet a Szájhely főorvos úr készített részletesen tartalmazza, amit Katona dr, elmondott. A háziorvosi szolgálat 2003-től az OEP részéről a támogatás folyamatosan csökkent a kiadások jelentősen nőttek
(energia, gáz, víz, áram, telefon, szemét, stb.) s ez nincs arányban az OEP által adott támogatással, Ezt nem is támogatásnak nevezném, hanem lakosság szolgáltatásának a komfortosabbá tételével. A rendelőt válasszuk le a lakásoktól. Ha leválasszuk az pénzbe kerül és az orvosi rendelő fűtése ugyan úgy fog maradni, mint az elmúlt évben. Fölösleges pénzkidobás. Viszont ha a járóbeteg szakellátó központ 2 év múlva realizálódni fog akkor ezt az egész orvosi rendelős kérdést át kell majd tenni egy adott helyre. Javaslatom az lenne, hogy a 2003-as szerződést felül kellene vizsgálni, Körbe érdeklődtem másik önkormányzatoknál minden hol másképpen támogatják. Javaslom, hogy fogadja el a testület, így tudja enyhíteni a két rendelő költségét.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: Kénytelen vagyok reagálni, hogy ne az a hír menjen el, hogy én a gyerekeket és a betegeket nem segítem. Én más fejjel gondolkodom, Azt szeretném, hogy a gyermekorvosi rendelőben meleg legyen és minél kevesebb energia legyen. Szigetelés, ablakcsere, leválasztás és hosszú távon megvan oldva én ezt akarom adni a rendelőnek, Nem elvenni szeretnék tőlük, ha nem normális viszonyok között a fűtést megoldani. Péntektől-hétfő reggelig megy a fűtés és nincs ott senki semmi szükség erre. Az önkormányzat vállalja fel, hogy normális, gazdaságos legyen. Nem szabad, hogy mindenből egy számla van és szétosztják a lakók között. Nem akarom a felső szintet bántani, egyezkedjenek felül, ahogy akarnak, de az orvosi rendelő, ami a mi szolgáltatásunk és a várost szolgálja, igen is gazdaságosabban működjön..
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném kérni a képviselőknek a türelmét. Várhatóan júniusra kiírásra kerül a kistérségi járóbeteg szakellátó központnak a pályázati felhívása. Onnantól kezdve 90 nap áll rendelkezésre, hogy a konkrét koncepció elkészüljön és szeptember-október fordulóján már be kell adni. Szeptemberre ki fog derülni pontosan, hogy az ott dolgozó orvos kollegák be tudnak költözni és integrálódni ebbe az intézménybe, vagy nem. Ha betudnak költözni akár funkcióváltásra is sor kerülhet ebben az épület együttesben.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem egészen értem a kérdését mert nem tetszett kimondani, hogy mit tetszik javasolni konkrétan. Azt javasoltam próbáljuk meg mi külön mérni az orvosaink gázfogyasztását, fűtési számláját. Meglepődve vettem tudomásul, hogy ki mennyit fizet évtizedek óta. Nem létezik, hogy ezt nem lehet elkülöníteni. Vannak olyan társasházak, ahol vannak magánlakások és irodák, a közüzemi fogyasztást mégis külön mérik. Csodálkozom, hogy olyan véleményekbe ütközöm, hogy ezt meg sem lehet oldani, nem hiszem el. Hétvégén nem üzemelnek az orvosi rendelők, ott nem kell végig fűteni, viszont a lakások üzemelnek, ahol családok laknak. Elképzelhetetlen, hogy ugyanannyit fűtsenek fönt, mint amennyit lent fogyasztanak. Javaslom halasszuk el a döntést.
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottság javaslatát terjesztem elő, azt támogatom.
Dr. Tóth Mária képviselő: Azt javaslom halasszuk el a döntést. Nem fogom megszavazni, hogy a teljes összeget odaadjuk a vállalkozó orvosoknak. Mert az orvosoknak adjuk oda akiket én nagyon tiszt elek és szeretek, nem -a-betegeknek, bár a betegek érdekében. Azért nem szavazom, meg mert nincs pénzünk. Később lesz majd szó róla, hogy már nem 50 hanem 60 millió lesz a hiány. Kérem minden képviselő társamat úgy szavazzunk ahogy a realitások engedik. Halasszuk el a döntést.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnök: Javasolni szeretném a fölső részt leválasztani az alsó résztől, így gazdaságosabb lenne a működtetés.
Mezőfi Zoltán polgármester: Pontosítsuk a javaslatokat Hegedűs Ferenc úr a felső és az alsó rész fűtésének teljes leválasztását javasolja,
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ha felső részt leválasszuk akkor az öt lakást is le kell választanunk.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnök: Azzal már mi ne foglalkozzunk ők egymás közt sportszerűen intézzék el. Engem az egészségügyi szolgáltatás érdekel,
Mezőfi Zoltán polgármester: Dr. Tóth Mária javaslata a döntést halassza el a képviselő-testület szeptemberig vagy a leválasztásig.
Dr. Tóth Mária képviselő: Lehet, hogy nem volt érthető, de az volt a javaslatom, hogy vizsgáljuk meg a leválasztás lehetőségét, sőt válasszuk is le. A támogatás dolgában utána döntsünk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a kettő javaslat ha elfogadjátok egybe cseng.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ha döntésre kerül a sor én nem szavazom meg az egészet csak a felét. Mezőfi Zoltán polgármester: A leválasztással kapcsolatban kér a testület szakmai javaslatot arra, hogy milyen módon történhet, mennyibe kerül, milyen költségcsökkentő hatása van. Ennek tükrében dönt a háziorvosi szolgálatok támogatásában. A határidő mi legyen? Kérjünk fel vállalkozókat?
A képviselő testület a polgármestert vagy a jegyzőt hatalmazza fel a megfelelő szakemberektől történő ajánlatok bekérésére?
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnök: Egy-két hónapos határidővel szépen le lehet rendezni, addig lehet, hogy pénzt is tudunk csinálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: El tudjátok fogadni augusztus 31-ét határidőnek? Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármesteri hivatalt az előzetes munkálatok előkészítésére.
Jávorka János képviselő: Tervszerűtlenül, szervezetlenül, előkészítetlenül dolgozunk. A napirend nem erről szól felújításról, leválasztásról, stb. Az előterjesztés a háziorvosi rendelő használatáról szól erről kellene döntenünk. Itt most össze vissza vagdalódzunk, anyagi dolgok jönnek szóba és nem látjuk a végét. Javaslom, térjünk vissza a napirendhez. A szigetelésről és a többi munkáról készüljön egy előterjesztés akár a következő testületi ülésre.
Mezőfi Zoltán polgármester: SZMSZ szerint jó lenne, hogy ha képviselők egyszer tíz percet és utána viszont válaszként kettő percet beszélnének. Lehetnek új fejlemények én szerintem akkora gond nincsen. Van egy bizottsági állásfoglalás, viszont van két módosító indítvány. A kettőnek egymáshoz túl sok köze nincs, mivel mind a kettőre szavazni fogunk.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Teljesen korrekt javaslatok hangzottak el és azért vagyunk itt, hogy megvitassuk ezeket nem pedig vagdalkozás, szerintem vagdalkozás nem volt. Teljes egészében ésszerű, tényszerű megállapítások hangoztak el. Ezek figyelembevételével szavazzunk.
Fodor László képviseIő: Igyekszek tárgyilagos és egyenes lenni; a saját véleményemet elmondani. Láttam, hogy mennyi közüzemi kiadások vannak. A bevételi oldalt nem látom és nagyon hiányolom. Vannak olyan bevételek amiről itt nincs írva. 4 milliós bevétel van a két háziorvosnak. A vizitdíj bevezetése bevétel, egy hónapra 150-200 e Ft. Elvi kérdés, hogy ha valamit vállalkozásba adunk azt azért adjuk vállalkozásba, hogy racionálisabban, ésszerűbben és takarékosabban működjön. Azért tartunk 60 milliós hiánynál mert sok minden ésszerűtlenül, nem tervszerűen és pazarlóan működik még mindig. Eszközfejlesztéssel is lehet támogatni. Felelősen gondolkodjunk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Fodor képviselő úrnak igaza van. A közvetlen beteg támogatást eszközfejlesztéssel is lehet segíteni. Az önkormányzat jelentős csatorna beruházás és laktanya' telephelyvásárlás végett van mínuszba, ennek a terheit nyögjük.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A gyermekorvosnál nincs vizitdíj, a háziorvosoknál pedig vannak különböző mentességek. Lehet számításokat végezni, de még mindig nem derült ki, hogy ennek a vizitdíjnak mi lesz a sorsa. Van olyan hír, hogy a háziorvosnál marad, de olyan hír is, hogy ezzel csökkentik a finanszírozást. A II. körzetnél meg volt hirdetve, sokan érdeklődtek de a finanszírozás végett visszakoztak. Két háziorvos belefogott de nem úgy jött be ahogy ígérték. Ha tovább nőnek a terhek lehet, hogy visszaadják a vállalkozásukat és az önkormányzatnak ugyan úgy fel kell vállalnia a működtetést.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői indítványt, miszerint a Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti egészségügyi komplexum alsó és felső szintjét le kell választani a közüzemi mérés terén. A szigetelés és nyílászárók cseréjével kapcsolatos feladatok kidolgozásával megbízza a polgármestert. Határidő: augusztus 31-ig. A képviselő-testület szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 3 ellene szavazat, 2 tartózkodás. Döntés nem született.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság által támogatott „B" változatát, miszerint a képviselőtestület támogatja a vállalkozó házorvosok szerződésének felülvizsgálatát és hozzájárul, hogy gázszolgáltatások ne kerüljenek kiszámlázásra. A Képviselő-testület szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 4 ellene szavazat, 1 tartózkodás. Döntés nem született.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint a képviselő-testület jelenleg nem tartja indokoltnak a szerződések felülvizsgálatát. A képviselő-testület szavazásának eredménye: 5 igen szavazat, 4 ellene szavazat,1 tartózkodás. Döntés nem született.
A Képviselő-testület meghozta alábbi határozatát.
42/2007. (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város önkormányzat képviselő-testülte megtárgyalta a Vállalkozó háziorvosok rendelő használatába adási szerződések felülvizsgálata című előterjesztést, melyben döntés nem született.
Határidő: értesítésre május 7. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka képviselő úr mondatára visszatérve, szeretném azt visszautasítani. Valamennyi képviselőnek van lehetősége, módja módosítási indítványt benyújtani testületi ülésen. Az előkészítés sok munkát igényelt a hivatal dolgozói és a képviselőknek részéről. Volt egy előzetes egyeztetés egy héttel ezelőtt, volt egy bizottsági ülés és itt van a képviselő-testületi ülés. Ne romboljuk a képviselő-testületnek a munkáját, tekintélyét, tekintettel arra, hogy valamennyien külön véleményt lehet megformálni.  
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Az azóta bekövetkezett események világítanak rá, hogy a testületnek fogalma sincs hogy mit akar csinálni, és előkészítetlen anyagokról tárgyalnak ötletezés szintjén egymásnak is ellentmondásos felvetésekkel.
    Mivel a jegyzőkönyv a törvényben előírt időt lényegesen túllépve került nyilvánosságra, már lehet tudni, hogy azok, akik ezen ülésen ellenezték a fűtési díjtámogatást, egy hónappal később maguk nyújtottak be javaslatot, és megszavazták azt. Akik pedig feladatot kaptak a fűtési rendszer szétválasztásának elemzésére, ismét nem végezték el ezt a munkát.
    Talán már leírtuk: Műszakilag nem megoldható a helyiségek szétválasztása. Ezt egy ténylegesen hozzáértő vízvezetékszerelő is első ránézésre megmondta volna. Avagy mit gondol a PÜT elnöke, aki oly nagyon szorgalmazza ezt a munkát, amit legalább 3-4 millióból megvalósítva lehetne olyan jól elrontani az egész fűtést, hogy az már használhatatlanná válna. Ez a takarékosság? Miért gondolja, hogy ő az egyetlen nagyokos, és akik annakidején tervezték ezt a rendszert ehhez a házhoz, nem értettek hozzá? (Ha jól tudom a költségvetési üzem építettette. Ki is volt akkor ott a főszakértő?) Aztán hogyan gondolja, hogy az emeleti lakások lakói majd tűrni fogják, hogy a lakásukat feldúlják, szétfűrészeljenek vezetékeket, újakat vezessenek, és egyáltalán ezt az egész cirkuszt elfogadnák? Ja hogy erre nem is gondol senki? Pedig a lakóknak egyértelműen nem kötelességük tűrni egy ilyen átalakítást. Nincs ilyen a bérleti szerződésben, a közös fűtés viszont benne van. Lehet persze módosítani a szerződést. Közös megegyezéssel! Ez a jogi megoldás. Ha van megegyezés. Ha nincs, akkor pedig nics is miről beszélni, takarékosságról szóló hamis népszerűsködő beszédeket tartani.
    Aztán a következő üésen, fenntartva, hogy a fűtést olcsóbbá kell tenni, mégis megszavazták a vállalkozóknak a támogatást. Akkor most melyik megoldás mellett döntöttek? Vagy van akinek kétszeresen is a kedvükbe - pénztárcájukba - járnak a közösség pénzén, másoktól meg azt is elveszik, ami jár?
    Na igen! Amikor Jávorka János szóváteszi, hogy előkészítetlenül, koncepciótlanul, tárgyalhatatlanul kerülnek a testület elé anyagok, ezt a polgármester visszautasítja. Csak a testület - még a polgármesterhez hű tagjai sem - nem szavaznak meg semmit az ügyben. Nem volt elfogadható alternatíva beterjesztve. Akkor nem azt kellene megszólni, aki ezt szóváteszi, hanem tényleg elgondolkodni azon, hányszor és hogyan kell egy anyagot tárgyalásra éretten, döntési alternatívákkal együtt a testület elé vinni. Persze, ha teljesen mindegy, hogy mi van az anyagban, a polgármester hívei úgyis elfogadják, akkor semmit nem kell jól, és szabályszerű előírásoknak mefelelően csinálni. Akkor a döntésre alkalmatlan anyagra is lesz elég szavazat. Mint láttuk fentebb a belső ellenőrzés "beszámolójának" elfogadásakor. Itt viszont a többségi tagok sem fogadták el egyik leírt javaslatot sem. Ez magáért beszél.

3./ Ivóvíz szolgalmi jog alapítás Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: Vita alakult ki a bizottsági ülésen. Volt aki egyet értett a felajánlással, mások véleménye szerint nem szükséges fedezetet biztosítani, mert a hatósági eljárások a testület kezébe vannak.
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottság kérése az volt, hogy a mai napon nézzünk utána az építésügyi hatóság közreműködésével, hogy a kérdéses területet a rendezési terv kezeli vagy nem. A válasz igen. A közvilágítást, az utat, a felszíni csapadékvíz elvezetés kikényszeríteni hatósági úton nem lehet. Amíg ennek a kialakítása nem látszik biztosítottnak az önkormányzat kezdeményezheti vagy kérheti, vagy dönthet úgy 67/2006.(VIII.31.) számú határozatát nem módosítja. A határozati javaslat „B" változatban ez szerepel.
Jávorka János képviselő: A helyszínen munkálatok folynak. Az előterjesztésben szerepel egy együttműködési megállapodás, több pontban sántít, nem szabad vele egyetérteni, az önkormányzat csapdába eshet. Meg kell adni a szolgalmi jog bejegyzést, hogy hadd kerüljenek kialakításra a telkek. Álláspontom: semmiféle garanciát nem látok arra, hogy el fog készülni a vízvezeték, a szilárd burkolatú út, csapadékelvezető árok és a közvilágítás.
Mezőfi Zoltán polgármester: A „B" változattal értesz egyet. Ez nem állítja meg a vállalkozó tevékenységét. A garancia megmarad arra, hogy elvégezze a közművek kiépítését..
Jávorka János képviselő: Az építész szakemberektől azt várnám, hogy a „B" változat elfogadását javasolja, mivel az önkormányzatnak ez a pozitív.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint a 67/2006.(VIII.31.) számú határozatát módosítja, és hozzájárul az ivóvíz szolgalmi jog bejegyzéséhez. A javaslatot a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellene szavazattal, 6 tartózkodással nem fogadta el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat „B" változatát, miszerint a 67/2006.(VIII.31.) számú határozatát nem módosítja A szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 6 tartózkodás. Döntés nem született.
A képviselő-testület meghozta alábbi határozatát:
43/2007, (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Als 96 Kft (Rétság, Börzsönyi u. 41.) ivóvíz szolgalmi jog alapítással kapcsolatos beadványát, melyben döntés nem született.
Határidő: értesítésre
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Még egy újabb előterjesztés, amely kidolgozatlanul, érdemi információk nélkül, jogi és gazdasági összefüggések vizsgálata nélkül kerül a testület elé. És nem először. Úgy látszik teljesen mindegy, hogy az indítvány a város érdekét szolgálja-e vagy nem, az nem érdekli a testület tagjainak többségét. Vagy mégis? Szavazásukkal jóváhagyták a korábbi testületi határozatot, azt hatályban tartották. Úgy gondolnánk, hogy akkor 3. időrabló tárgyalás után végre abbamarad a város érdekét nem szolgáló egyéni kezdeményezések támogatása. Nem maradt abba! A következő ülésre ismét beerőltetésre került, csak valamilyen "informális" módszerekkel a szavazó képviselők meg lettek győzve, hogy amit nem fogadtak el, azt mégis- 4.-szerre, fogadják el. Semmi változás, semmi új információ, Csak!
     Az is érdekes, mennyire vérzik egyes képviselőknek a szive egyetlen vállalkozó érdekében. A többinél ez már nem tapasztalható, mert van még vagy 300 vállalkozás a városban. Ők általában elfogadják és betartják a határozatokat. Nem is tudom mi lenne, ha - csak a példa kedvéért - a kenyérboltos bejelentené, hogy nem nyereséges, nincs pénze, nem tud árusítani, akkor engedjék el neki a helyi adót, vagy adjanak neki az üzlete elé szolgalmi jogot, és egyebek. Nyilvánvaló, hogy nem kapna. Akkor más kezdeményező miért is kap?
    Az előzetes kommentárban részletesen leírtuk, hogy mely pontokon ütközik a kérés és a javaslat a város érdekével. Ezek ugyan az előterjesztésből nem derülnek ki, és az előterjesztő is feledékenyen hallgat a felmerülő hátrányokról. Pedig legalább mérlegelni, figyelmebe venni kötelessége lenne, a helyben lakók véleményét, legyen az egyéni közélés, fórumbejegyzés, vagy éppen ide írt kommentár. Nem, itt semmi nem számít, csak egytelen vállakozó extra érdeke. Mert a rendes érdekének megfelelően a korábbi testület megengedte számára, hogy telkeket alakítson ki, az útépítés feltételével. Idáig méltányolható volt a kérés, és megfelelő határozat született. Ezen túl a közösség pénzéből, és kockázatára - szerintem - nincs mit méltányolni. Ha a vállalkozó tőkehiánnyal küzd, de jó a projektje, forduljon a bankhoz. Nem, ő nem fordul. A 60 milliós hitelt felvenni kényszerűlő önkormányzattól "kér kölcsön". Rámutattunk, hogy a jelzálogjog bejegyzése tulajdonképpen egy kölcsönforma.
    És a történetnek ezzel nincs vége. A következő ulés a saját döntését - már ismét - megváltoztatta. Szóval az nagyon elgondolkodtató, hogy egyes dolgokat - mindenféle érv ellenére - addig kell erőltetni, amíg nem a "baráti kérések feletti baráti érzelmek" kerülnek előtérbe, más ügyekben pedig, hiába utasította a testület a polgármestert, a hivatalt, a bizottságot, nem történik semmi. Ez a diszharmónia háborítja fel joggal a város közvéleményét.

4./ Oktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Gál Gábor MOS bizottság elnöke: Pénzügyi- és Településfejlesztési, valamint a Művelődés, Oktatási és Sport Bizottság összevont ülésén az oktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata napirendi pont tekintetében az alábbi kérdések hangoztak el. A 2004. évi program miben különbözik a 2007. Évitől? Megtörtént-e minden pedagógus értékelése? A kötelező minőségirányítási program kidolgozása szakértelmet kíván. Az intézményvezetőknek nem könnyű. Fáradságos munkájukat a bizottság elismerte. Elhangzott, hogy az igazi eredményeket a szülők és a gyermekek visszajelzésére alapján lehet majd megállapítani. A bizottság 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással kellően előkészítettnek találta a programot, és testület felé elfogadásra javasolja. Kérelmek érkeztek, mely a tanítási időkeret csökkentésére irányulnak. A bizottság a következő testületi ülésen javasolja tárgyalni külön napirendi pontként azzal a feltétellel, hogy az intézményvezetők az anyagi hátterét vonzatát egyértelművé fogják tenni számunkra.
Mezőfi Zoltán polgármester: Módosító indítványként hangzott el, hogy az oktatási intézmények minőségirányítási programjának felülvizsgálata című előterjesztés mellékleteként benyújtott - a tanítási időkeret csökkentésére irányuló - kérelmet részletesen kidolgozva, annak pénzügyi kihatásait bemutatva a képviselő-testület következő ülésén elő kell terjeszteni. A módosító indítványt a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Rétsági Általános Iskola minőségirányítási programjáról szóló előterjesztést a bizottság által javasolt kiegészítéssel, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programjáról szóló előterjesztést a bizottság által javasolt kiegészítéssel, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát:
44/2007. (V,3.) számú képviselő-testületi határozat általános iskola
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Általános Iskola minőségirányítási programját jóváhagyja. A minőségirányítási program mellékleteként benyújtott - a tanítási időkeret csökkentésére irányuló - kérelmet részletesen kidolgozva, annak pénzügyi kihatásait bemutatva a Képviselő-testület következő ülésén elő kell terjeszteni.
Határidő: értesítésre május 7., kidolgozásra szöveg szerint 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző és Holman Ferenc intézményvezető 
Napköziotthonos óvoda
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programját jóváhagyja. A minőségirányítási program mellékleteként benyújtott a tanítási időkeret csökkentésére irányuló - kérelmet részletesen kidolgozva, annak pénzügyi kihatásait bemutatva a Képviselő-testület következő ülésén elő kell terjeszteni.
Határidő: értesítésre május 7., kidolgozásra szöveg szerint
Felelős: Huszár Zoltán jegyző és Sztruhár Istvánná intézményvezető 
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Meggyőződésem, hogy a képviselők szavazó többségének halvány fogalma sem volt arról, mit is hagy jóvá. Miért kell és miért jó egy iskolának a minőségirányítási program. Nem baj, ha nem ért hozzá, de lagalább a szakemberek véleményére támaszkodna. Ilyeneket azonban nemigen kérdeznek meg, illetve az iskolát képviselő a testület által jelölt külső tag nem vesz részt a bizottsági üléseken.
    Az egész programnak számtalan összefüggése kellene hogy legyen a település oktatásfejlesztési tervével. Azt a polgármesternek már előző év szeptemberében be kellett volna nyújtani, majd ez év áprilisára. Nem tette meg. Nincs a városnak elképzelése, hogy az oktatást hogyan fejlessze, milyen prioritásokat határoz meg e területen (Más területen sincs, miért pont itt lenne.) E dokumentum nélkül pedig a minőségirányítási programot valóban csak mélyen elhallgatni, és tartalmának megértése nélkül megszavazni lehet. Mert különben kiderül: "a király meztelen". Vagy csak félmeztelen ...?

5./ Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítési pályázata 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a 45. számú épületet tartja alkalmasnak Tűzoltószertár céljára. Javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítési pályázata Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság által támogatott tűzoltószertár elhelyezésével kapcsolatos 1. rész határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
45/2007. (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya értékesítésre ki nem jelölt épületei közül Tűzoltószertár céljára alkalmas épület kiválasztását.
A Képviselőtestület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ,javaslata alapján a 45. számú épületet kijelöli Tűzoltószertár céljára. A Tűzoltószertár kialakítására - a költségvetési lehetőségek tükrében - későbbi időpontban kerül sor.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A C változatba átdolgozásra került, A 6-os, 7-es, 22-es épületek fenntartásra kerülnek a járóbeteg ellátó központ lehetséges kialakítására. Jávorka Ür felvetette, kevesli az eddig megállapított értékbecslő földterületi árat, mely 1000 Ft/m2 + ÁFA. Javasolja szakemberek bevonását, hátha emelni tudunk rajta.
Majnik László képviselő: Tételenként, egyedileg ez mennyire érvényesíthető, mennyiben tudatosítható. Ha valaki úgy ítéli meg magas a földrésznek az ára, akkor lehet, hogy visszalép. Ennek az érvényesítése hogyan történhet?
Mezőfi Zoltán polgármester: Lehet alacsonyabb ára is?
Majnik László képviselő: Hogyan lehet tudatosítani a hirdetésben?
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott az a konkrét javaslat, hogy a meghirdetés minden esetben megbecsült áron történjen. Erre lehet ajánlatot tenni. A konkrét hasznosítás tükrében a képviselő-testület dönt a beérkezett javaslatokról. Ha több ajánlat érkezik bizonyos épületekre, kellő időpontokban nyilvános árverést rendez.
Majnik László képviselő: Ha úgy van meghirdetve, hogy 1000 Ft-os értékbecsült áron akkor arra fognak pályázni. Azért kérdezem a tudatosítást, mert akkor a kiírásban már arra utalni kell, hogy a telekár az ettől eltér. Attól függően milyen hasznosítás.
Huszár Zoltán jegyző: A „C" változata a határozati javaslatnak nem pályázatra készült, hanem nyilvános árverésre a bizottság felkérése alapján. Az első nyilvános árverést június 29-én 9 órára tűztük ki. A következő testületi ülésre elő kell készíteni a rendezési tervet a laktanyára vonatkozóan. A rendezési terv elkészülte után, a telekmegosztást követően egyedileg érdemes megbatározni a földterületek, illetve a telkek árát. Attól függően, hogy ott milyen funkcióra alkalmas épületek lesznek. Ezt az üzleti tájékoztatóban majd közzé kell tenni. A bizottság tárgyalni fogja és meghatározza a kikiáltási árat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Elfogadja a választ?
Majnik László képviselő: Végül arra irányult hogyan lehet ezt megoldani.
Hegedűs Ferenc képviselő: A közcélt szolgáló épülethez lehet valami minimális kedvezményt adni a vállalkozónak. Nekünk az a célunk, hogy minél több pénz jusson az önkormányzatnak.
Huszár Zoltán jegyző: Olyan információt kaptunk a külső szakértőktől, hogy lakáscélú felhasználás esetén és üzleti célú felhasználás esetén erősen eltérhetnek a földterületek értékei.
Mezőfi Zoltán polgármester: Benne szerepel a határozati javaslatban és az előterjesztés is azt az utat támogatja, mely szerint tulajdonba kell adni az arányos földterületet az épülethez.
Jávorka János képviselő: Egy kérdésem lenne. A korábban benyújtott pályázatokkal, vételi ajánlatokkal - melyekről a képviselő-testület nem döntött - mi a helyzet?
Huszár Zoltán jegyző: Ez a „B" változatban szerepel a „C" változatból már kivettük. A nyilvános árverésen az előre benyújtott pályázatok semmilyen előnyt nem élvezhetnek.
Fodor László képviselő: A „C" változatot tudnám támogatni. A területen felesleges vitatkozni, hogy 1000 Ft vagy 1500 Ft, bízzunk benne, hogy ha ÁPV Rt árverésén sajnálatosan felverődött az ár, hogy itt is lesz, ha nem is minden egyes épületre lesz érdeklődő.Llehet, hogy 6000 Ft-os ár lesz belőle. Jávorka János képviselő: A C változat III/A pontjához szeretnék kiegészítést tenni. A képviselőtestület az értékesítésre szánt földrészlet árát telekosztást követően telkenként állapítja meg. Javasolnám ide bevenni: „A képviselő-testület az értékesítésre szánt földrészlet árát a rendezési terv elfogadását követően telekmegosztással telkenként állapítja meg".
Huszár Zoltán jegyző: Jávorka űr belevonta a rendezési tervet is. Telekmegosztás csak rendezési terv alapján lehet.
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a rendezési terv előkészítésével. A rendezési terv végleges elkészülte és a telekmegosztási vázrajz a nem ugyan az. A rendezési terv a megosztást tartalmazza. Egy előzetes megosztási vázrajz szerint már előszerződéssel értékesíthetőek a területek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítési pályázatával kapcsolatos 2. rész határozati javaslat módosított „C" változatát, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal és 1 ellen szavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
46/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya egyes épületeinek értékesítésére vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület a kijelölt ingatlanok nyilvános árverésen történő értékesítését támogatja.
I. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 356/26 hrsz-ú telephely megjelölésű volt honvédségi ingatlan 2. 3. 6, 7 , 8., 10„ 11 ., 19.,22., 37., és 55. számú épületeit értékesítésre kijelöli.
II A képviselő-testület nyilvános árverést hirdet az önkormányzati tulajdonú 356/26 hrsz-ú telephely megjelölésű volt honvédségi ingatlan 2., 3., 8., 10., 11., 19., 37., 55. számú épületeinek értékesítésére. A 6-os, 7-es és 22-es épületek értékesítésére vonatkozó árverés kiírásáról a az Egészségügyi Minisztériummal járóbeteg-ellátás kialakítása céljából folytatott tárgyalás után dönt Képviselő-testület.
III. A képviselő-testület az épületekhez értékesítés útján földrészletet biztosít.
III/a A képviselő-testület az érkékesítésre szánt földrészlet árát telekmegosztást követően, telkenként, egyedileg állapuja meg.
Az ingatlanok közmű ellátása teljes felújításra szorul. A közművek kiépítésének költségét a vevő a megvásárolt épület alapterületének arányában megfizeti az önkormányzatnak.
1.) 2. számú épület iroda épület, orvosi rendelő céljára alkalmas. Az egy emelet magas épület összes területe 608,9 m2. Induló eladási ára: 8.228.000 Ft + ÁFA
2.) 3, számú . épület: szolgáltatóház, lakások, egészségügyi létesítmény, irodák kialakítására alkalmas. A két emeletes, részben alápincézett épület összes alapterülete 1231,5 m2. Induló eladási ára: 16.010.000 Ft + ,ÁFA
3.) 8. számú épület előadó terem, konferencia terem, mozi, galéria, színház kialakításéra alkalmas. Az épület egy emelet magas, részben alápincézett. Induló eladási ára: 14.541.000 Ft + ÁFA.
4.) 10. számú épület szociális otthon, nyugdíjas ház, börtön, laboratóriumok, irodák, levéltár, kollégium, szállások, tantermek, lakások kialakítására, az ehhez közvetlenül kapcsolódó 11. számú épület konyha és étterem .kialakítására alkalmas. A 10. számú épület teljes alapterülete 6.686,8 m2, a 11 számú épület teljes alapterülete: 660,5 m2, Az épületek együttes induló eladási ára: 95.510.000 Ft + áfa.
S,) 19. számú épület egészségügyi létesítmény, foglalkoztató helységek, lakások, szálláslehetőség, irattár, kollégium kialakítására alkalmas. Az II. emeletes épület teljes alapterülete: 2.398,9 m2.
Induló eladási ára 30.833.000 Ft + áfa
6.) 37. számú épület parkolóház, műhely, kondicionáló terem, fitness központ, raktár kialakítására alkalmas. Földszintes, lapostetős épület, alapterülete 1240,2 m2 Értékbecslés szerinti ár: 7.442.000 Ft -+ ÁFA
7.) 55. számú épület konyha, üzlet, sport- és kondicionáló terem, raktár kialakítására alkalmas.
Az épület 1004,7 m2 területű, földszínből és egy emeletből áll, lapostetős. Értékbecslés szerinti ár: 13.062.000 Ft + ÁFA
Az Önkormányzat a kijelölt épületeket kéthavonta megtartott nyilvános árverés keretében kívánja értékesíteni. Az első nyilvános árverés időpontja 2007. június 29. 9.00 óra, helye Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
A Képviselő-testület megbízza a jegyző útján a Polgármesteri Hivatalt, az árverésre meghirdetett épületekre vonatkozó üzleti tájékoztatók elkészítésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a fentiek alapján elkészítésre kerülő részletes árverési feltételeket és ingatlan ismertetést is tartalmazó Üzleti Tájékoztatót jóváhagyja, az Üzleti Tájékoztató árát és bánatpénz összegét megállapítsa. A jóváhagyást követően az Üzleti Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban megvásárolható.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által jóváhagyott Üzleti Tájékoztató alapján összeállított nyilvános árverésre vonatkozó hirdetményt a város internetes honlapján, valamint a Hangadóban kell közzétenni.
Határidő: Üzleti Tájékoztató elkészítésére: június 5.
Hirdetmény közzétételére: Pénzügyi Bizottság jóváhagyó döntésétől számított 5 nap
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr kérdésére a befejező rész „A" változata arról szól, hogy a Képviselő-testület a rendezési terv előkészítését támogatja, megbízza a jegyzőt a rendezési terv módosítás előkészítésével. A képviselő-testület következő ülésén elő kell terjeszteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítési pályázatával kapcsolatos 3. rész határozati javaslat „A" változatát, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
47/2007, (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő--testülete megtárgyalta a volt honvédségi objektum épületenkénti értékesítésére és az épületekhez értékesítés útján földterület biztosítására vonatkozó előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület a volt honvédségi objektumra rendezési terv elkészítését támogatja, Megbízza a jegyzőt a rendezési terv módosítás előkészítésével. Az előkészítést a Képviselő-testület következő ülésén elő kell terjeszteni.
Határidő: határidő szerint Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Ez a téma sem először kerül napirendre, újra csak koncepció, és konkrét tervek nélkül. Az előzetes kommentárban megfogalmazott dicséret - mely szerint végre történik valami - a tanácskozást és a hozott döntést látva végképp szertefoszlott. Újra csak nem tudni, mit akar a testület. Érvényes rendezési terv még nincs, de pályázatot akar hirdetni, egyes épületekre, holott azok nem szerepelnek önálló helyrajzi számon, ennélfogva nem is forgalomkéepsek. Nincs mit bejegyezni a Földhivatalban.
    Az is felettéb érdekes, hogy a korábban meghiredetett pályázat alapján a feltételeknek megfelelő vevőkkel nem tárgyalnak, számukra semmiféle értesítést, határozatot nem küldenek. Most legalább meg lehetett volna határozni, hogy azt a vételi szándékot elfogadják, a többit hirdetik újra. Nem ezt ették. Sőt egy mondvacsinált ürüggyel - amely egyetlen hónapig sem tartotta magát - eleve kizárják azokat az épületeket, amire vevő lenne. Akinek pénze van az nem kell. Amire nincs vevő, azt hirdetik. Mi lehet ennek a célja? Csak nem az, hogy olybbá tűnjön, senkit nem érdekel az egész laktanya, és akkor bagóért oda lehessen adni az első - feltehetően jóbarát vagy benfenntes - ismerősnek. Ilyet természetesen nem feltételezünk, de nem értjük, hogy mi a tényleges célja a testületnek. Szerintem ők sem értik, nem tudják. Fogalmuk sincs mi lenne a helyes út és a helyes sorrend.
    Elárulom, mert elég egyszerű: Először normálisan beterjesztett koncepció, hogy mit akar a város, mely épületeket akarja megtartani, mire, és a remélhető bevételt mire kívánja fordítani. A laktanyában mit és hogyan tart elfogadhatónak. Ha ez megvan, következő lépés ezek alapján kidolgozni a rendezési terv megrendeléshez szükséges koncepciót, és testületi vitát követő döntéssel megrendelni a tervet. El ne felejtsem, a lakosságit semmiképpen nem kihagyni az ügyből, ha máskor nem a terv jóváhagyása előtti kötelező véleményeznél. Ha a tervből az derül ki, hogy mire és hogyan, telekkel, vagy annélkül melyik épület mire használható, lehetne arról dönteni, hogy ezekből - a teljes feltételrendszer ismeretében - mit hirdetnek meg eladásra. Ennélkül nem lehet, és nem is törvényes! Mert ha valaki venni akar, nem fog várni fél évet, hogy bejegyezhető legyen a vagyona, de a pénzt azt fizesse be.
    Ugyanúgy mint több más napirendnél, ez a "meccs" sincs még lejátszva. Hogyan is lehet azt gondolni, hogy jól előkészített, döntésre érett anyagok kerülnek a testület alé, amelyről a megszülető döntéssel évekig lehet dolgozni, újabb vita nélkül. Ez mostanság nem divat ...

6./ Gyermekjóléti társulás ingatlanvásárlása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági az előterjesztést megtárgyalta. Megismerve a megvásárolandó terület lepusztult állapotát úgy döntött, hogy a létrejött adásvételi szerződést nem támogatja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Gyermekjóléti társulás ingatlan vásárlásával kapcsolatos határozati javaslat  Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság által támogatott „B" változatát, miszerint a képviselő-testület a gyermekjóléti társulás ingatlanvásárlása ügyében létrejött adásvételi szerződést nem hagyja jóvá. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát:
48/2007. (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási Tanácsa által kötött adásvételi szerződésről szóló előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási Tanácsa és Nagyoroszi Község Önkormányzata közt a
Nagyoroszi, Ady Endre út 17. szám alatt található "volt bölcsőde" megjelölésű ingatlan tárgyában létrejött adásvételi szerződést nem hagyja jóvá.
Határidő a határozati kivonat megküldésére: május 7. Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Meggyőzősésem itt sem tudja a testület, hogy miért is mondott nemet, erre az ingatlanvásárlásra. Vagy csak egyszerűen azért, mert a társulás székhelyközsége Nagyoroszi, és annak polgármestere nem jóbarát. Így aztán érdemben végig sem gondolták miről is szól ez a dolog.
    Arról szól, hogy a több település által alapított szolgálat vagyona gyarapodjon, legyen épülete. Egyben Rétságnak is legyen ebben része. Nem került volna pénzébe, és lett volna benne tulajdonésze. Az pedig, hogy nem Rétság ennek a szolgálatnak a központja, igen sajnálatos, mert lehetett volna. És akkor lehet, hogy most rétsági ingatlant vásároltak volna meg. Tekintve, hogy minden társult település hozzájárulása szükséges a vagyonszerzéshez, és így Rétság azt nem írta alá, az összes többi jószándéka kútba esett. Nem lehet vásárolni. Nesze neked kistérségi együttműködés, jószándékú partnerkapcsolat a szomszédos falvakkal.
    Aztán a PÜT bizottság, sem annak szakértői semmivel sem indokolták, hogy miért is nem. Csak! A város is vagyonosodott volna, úgy, hogy nem kerül pénzbe, de ez nem kell. Mi kell? Választ adna valaki arra, miért nem lehetett jóváhagyni, amit az orosziak a mi javunkra is végigvittek? Értem: csak! Mert választ senki nem kapott, senki nem adott. Hegének nem teszik, akkor nem.

7./ Folyószámla hitel igénybevétele 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Hegedűs Ferenc PTf. Bizottság elnöke: Sajnos a működéshez szükséges a 60 millió Ft felvétele. Bízunk benne, hogy jövőre nem lesz erre szükség, javasoljuk a felvételét.
Mezőfi Zoltán polgármester: A folyószámla hitelkeret 10 milliós emelésével a Zrínyi és Nógrádi utca felújítására benyújtott pályázat elnyerése utáni önrész fedezésére is lehetőség lenne.
Jávorka János képviselő: A folyószámla hitel felvételre az élet kényszerít rá. Reméljük hogy évvégére ez nullával lesz egyenlő.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Folyószámla hitel igénybevételére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadot, és meghozta az alábbi határozatát.
49/2007. (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Az önkormányzati feladatok ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében, a költségvetési hiányt, a helyi adók esedékességét figyelembe véve, hozzájárul, hogy a számlavezető OTP. Bank Rt-től 60.000 eFt folyószámlahitel kerüljön igénybevételre.
Felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel szerződés megkötésére.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a futamidő alatt a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy amennyiben a várható kifizetések és rendelkezésre álló források alapján indokolt, a havonta esedékes bérfizetésekhez a legszükségesebb mértékben igényeljék a munkabér hitelt.
Határidő: azonnal, és szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Na igen! Miközben a városnak 30 milliós kintlévősége van, nem arra törekszik, hogy azt behajtsa, hanem további hitelt vesz fel ahhelyett, hogy a hivatal vezetői és dolgozói behajtsák azt ami a város vagyona. Erre persze ki sem tért a PÜT elnöke. Arra sem, hogy pályázati források már évek óta nem állnak rendelkezésre, és a polgármester aláírásával elküldött egyetlen fejlesztési tender nem nyert. Tehát a városnak pénzt szerezni nem tudnak, a vagyon működésre felélik. Ugyanakkor olyan személyi intézkedéseket hoznak és terveznek - pl a hivatali létszám leépítése - ami úgy 3-4 millió forint kiadást jelent, bőkezűen megszavaznak támogatást a magas fizetésű jegyzőnek, kétmillióval megemelik a sporttámogatásokat, de nem azoknak akik már letettek a város hirnevének asztalára konkrét teljesítményeket, hanem a nyeretlen egyéveseknek. Ezekre van pénz. Lett volna teljesen felesleges másfél millió a Ceminvesztnek is, ha időközben el nem áll a szerződéstől (Erről majd a következő jegyzőkönyvnél.)
    Egy dologra viszont sem a híres szakértők, sem a PÜT (majdnem azt írtam piti) elnöke nem gondolt, hogy a legolcsóbb hitel lehetősége van a kezükben. Miről is van szó? Ugye Rétságon majd 300 millió helyi adóbevételre lehet számítani ebben az évben. Az igaz, hogy a cégek vállalkozók számára van határidő, meddig is kell befizetni ezen összegeket. És az is igaz, hogy a magyar ember szereti az utolsó napon feladni az adócsekket. De megfelelő együttmáűködés alapján biztosan elérhető lett volna, hogy néhány nagy adózó esedékes adójának egy részét a határidő előtt fizesse be. Ez nemcsak, hogy nem törvénysértő, hanem nagyon is támogatandó. (Még talán rendeletben meghatározott kedvezménnyel is ösztönözhető lenne.)
    Nem, a város ezzel nem foglalkozik. Sőt még azzal sem, hogy mielőbb befollyon az adóbevétel. Infromációink szerint a korábban május elején kuiküldött adócsekkek, most június elején, mások még később kerültek kézbesítésre. Nehogy az a buzgó állampolgár, aki szeretné letudni ebbéli kötelezettségét, előbb be tudja fizetni a kötelező helyi sarcot. Nem, erre a hivatal dolgozói nem érnek rá. Más dolguk van. Honlapot szerkeszteni, a hozzáértőket lapátra tenni, stb. Pedig DrTM képviselő megmondta, hogy a létszámleépítés nem járhat a munka minőségének romlásával. E tapasztalatok azt mutatják, hogy DrTM kívánalma csupán óhaly marad, mert az átgondolatlan hivatalszervezési döntések miatt szinte minden területen határidők nincsenek betartva, bevételek nincsenek behajtva. És akkor lehet hitelt felvenni, és persze ennek okaként, nem a jelenlegi vezetés hibás dönbtéseit, rossz gazdálkodást megjelölni bűnbakként, hanem az elődöket hibáztatni. Inkább elkelne az adóbehajtás kapamatmentes lehetőségével és az előrefizetés ösztönzésével élni. Még arra is jutna, hogy a bankba kamatra betegyen a város. Mint ahogyan az 5-6 évvel ezőtt rendszeresen előfordult.

8./ Támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: Hittantáborra 50.000 Ft, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére60.000 Ft támogatást javasolunk.
Mezőfi Zoltán polgármester; Pénzügyi bizottság javaslata szerint a határozati javaslat „A" változata szerint 50.000 Ft és a nyári programok támogatására tervezett előirányzat terhére., Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak a Nemzetiségi Nap megszervezéséhez 60.000 Ft a költségvetésben rendelkezésre álló kulturális alap terhére.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a hittantábor támogatásával kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint a képviselő-testület 50.000 Ft támogatást biztosít. A javaslatot képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Szlovák Nemzetiségi Nap támogatásával kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint a képviselő-testület 60.000 Ft támogatást biztosít. A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta alábbi határozatát.
50/2007. (V.3.) száma képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Római Katolikus Plébánia Hivatal hittantábor támogatására benyújtott kérelmét.
A hittantábor költségeihez a Képviselő-testület 50.000 Ft támogatást biztosít a költségvetésben a nyári programok támogatására tervezett előirányzat terhére.
Határidő: támogatási megállapodás megkötésére május 15. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szlovák Nemzetiségi Nap támogatására benyújtott kérelmet.
a Képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Nemzetiségi Napot a költségvetésben rendelkezésre álló Kulturális alap terhére 60. 000 Ft-tal támogatja.
Határidő: támogatási megállapodás megkötésére május 15. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Határidő: az értesítésre. május 7. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző 
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Támogatandó, és évek óta igénylőként jelentkezőket támogatott a testület. Egyetlen megjegyzés kívánkozik csak ide. Ilő lenne az ilyen támogatásra rendelkezésre álló közpénzeket, határidő és pályzati cél megjelölésével pályázati formában megjelentetni, majd a beérkezett igények alapján dönteni a források elosztásáról. Így bizony gyakran előfordul, hogy aki félév után kér, már számára nem jut, noha támogatandó közcélt valósít meg. Aki korábban kér annak pedig több jár. Ezt az anomáliát oldaná fel egy szabályosan és nyilvánosan meghirdetett civil kezdeményezéseket támogató pályázat.

9./ Jegyző költségtérítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A jegyző költségtérítéséhez 40.000 Ft-ot javasolt a bizottság. Nagyon sok munka lesz itt az elkövetkezendő időkben. Hasznára válik a városnak és az önkormányzatnak is, ha Jegyző Úr állandóan elérhető.
Jávorka János képviselő: Az az önkormányzati dolgozó, aki más honnan jár be milyen támogatást kap? Hány bejáró van? Bérlettel jár? Gépkocsival jár és 9 Ft/km a költségtérítése?
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem sok a bejáró. Bérlettérítés van, vagy pedig választható a 9.-Ft/km költségtérítés.
Jávorka János képviselő: Többször elhangzott a takarékosság. Ha bérlettel járna akkor 80 %-át kapja támogatásként a jegyző is, mint bár ki más, Ha pedig saját kocsival jár akkor 9 Ft/km költségtérítést. Ne tegyünk kivételt. Ha a Jegyző Úr ideköltözik, akkor visszatérhetünk a lakhatási támogatásra. Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr a „B"B változatot támogatja.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: A Jegyző Úrnak a letelepedési szándékát támogatni kellene. Egy jó korrekt megfelelő jegyző garancia lehet mindenre. Én támogatom a havi nettó 40.000 Ft költségtérítést.
Dr. Tóth Mária képviselő: Sokallom ezt az összeget, nincs pénzünk. A 40.000 Ft-ra rá megy az adó, és így kb. 56.000 Ft lenne havonta amit adnánk a jegyző úrnak költségtérítés címén. Én úgy kalkulálok, hogy nettó 28-30.000 Ft legyen. Konkrét javaslatom, vegyük lejjebb az összeget.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Dr. Tóth Mária képviselő javaslatát, miszerint a jegyző költségtérítése nettó 28.000.Ft legyen. A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 ellene szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Jegyző költségtérítése című előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint a képviselő testület Huszár Zoltán jegyző részére havi nettó 40.000 Ft költségtérítést állapít meg. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal elfogadta és meghozta alábbi határozatát.
51/2007. (V.3.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Huszár Zoltán jegyző költségtérítésére vonatkozó javaslatot.
Huszár Zoltán jegyző részére április 1 naptól havi nettó 40.000 Ft költségtérítést állapít meg. A költségtérítést előre, minden hónap 3. napjáig kell kifizetni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a tárgyalás előtt kiadott anyagokról >>>
    Erre egyeszerűen azt mondanám, hogy mindennek a teteje! Arcátlan előterjesztés! Tény, hogy a jegyző nem kérte. Akkor kinek áll érdekében ilyenmódon a 430 ezer forintot - jogszerűen - meghaladó fizetését még jogosan nem járó külön apanázzsal kiegészíteni? A szóbeszédre nem hallgatunk, mely szerint éppen annak, aki kiadja neki a házát albérletbe, mert erről nem tudtunk meggyőződni.
    Úgy gondolom, hogy a város jegyzőjének elégnek kell lennie 430 ezer forint fizetésnek, és ebből fedezheti a bejárást, a lakásdijat és minden egyebet, mint mindenki más is teszi. Sem az iskolaigazgató, sem a művközpont vezetője, de senki más nem kap utazási költségtérítést. Számukra - pedig feleannyi a fizetésük - nem olyan fontos a testület szerint.
    Aztán több dolog is sántít ebben a díjmegállapításban, ami nem más, mint burkolt béremelés, a konkrét teljesítmények felmutatása előtt. Kinek és miért kell egy alig egy hónapja itt lévő jegyzőnek nyalni, és ilyen - másnak nem járó - kiemelt kedvezményt szorgalmazni? Csak nem ezzel akarja a testület néhány tagja elkötelezni, hogy a jogszabályok szorgos őrzése helyett néha tekintsen el egy-két törvénysértő javaslat megakadályozásától. Ilyenek persze vannak, a jegyző pedig nem szól. Még azt sem számolták ki, hogy ez az összeg járulékaival együtt alsó áron egymillió forintjába kerül a várásnak évente. Ez aztán a költséghatékonyság. Egyik oldalon két marékkal szórni a pénzt, más helyen a közérdekű, és közcélú feladatoktól 10 ezer forintokat is befagyasztani, megnyirbálni a nagyrendezvények költségvetését - Majális, Gyermeknap, mert a városnak nincs elég pénze .... a kegyelteknek juttatni. Ja, hogy ezt elfelejtik rendre hozzátenni.
     Aztán az sem érthető, minek is a jegyzőnek utazási költségtérítés, hiszen információink szerint nem is Pesten lakik. Már a saját maga által vezetett internetes adatbázisban is Rétságot jelölte meg lakóhelyének. Akkor ez az állítás eleve hamis, hogy utazási költségre költené a havi 80 ezer forint - mínusz levonások - nagyvonalú juttatást. Nem utazásra költi. Az pedig, hogy ki hol lakik, és mennyiért eddig sem foglalkoztatta az önkrományzatot, és miért is kellene. Úgy tudjuk, pályázatában egyébként leírta, hogy nem kér költségtérítést. Igaza van, mert mint jeleztük, nem ő kérte. Kérése ellenére erőltették rá!
    Lakhatási támogatást nem ismer egyetlen törvény sem. Pontsoabban egy esetben szociális rászorultság címén igen. Nem hiszem, hogy jegyzőnk szociálisan rászorul a lakhatás támogatására.
    A nagy takarékosságban persze arra sem gondoltak, hogy lehetne más út is. Mert ha - az előterjesztés szerint is - 19.900 forintot kap, akkor a város megússza évi 240000 forint kiadással, mert ha ez tényleges utazási költségtérítés, akkor nincsenek adók és járulékok. (A jegyző is jól jár, a városnak is marad 750.000)  Valószínűleg az előterjesztő, eleve tudta, hogy nem lesz itt semmiféle utazás, de azért csak erőltették, fogyadja már el a város más céloktól nehezen megspórolt pénzét.
    És ha már mindenképpen támogatni kell a jegyzőt, akkor is lett volna költséghatényabb megoldás, úgy, hogy ő nettóban ugyanennyit kap. De ez sem foglalkoztatott senkit, és nem lett kellően előkészítve a javaslat ennek megfelelően. Mert ha a 20000 Ft-ot utazási költségként adómentesen kapja, a másik 20-at pedig a jelenlegi formában, akkor csak az öszeg fele járulékköteles és törvényes módon legalább negyedmillió forintot lehetett volna spórolni. Sabaj, ilyenkor nem érdekes a spórolás!

10./ Rétsag Város Sportegyesület Támogatásának átütemezése 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiosztásra került a javaslat. A Megyei Bajnokságon megmaradásuk veszélybe került a finanszírozási gondok miatt. Azt kérik, hogy a képviselő-testület által megítélt 2007-es évi támogatásból hátralévő második félévi 1.000.000 Ft-ból 800.000 Ft előzetesen kerüljön kifizetésre. Átnézve a kollegákkal a jelenlegi pénzügyi helyzetet a következő javaslat született. Két részletben történne a kifizetés úgy, hogy 500.000. Ft május hónapban, 300.000 Ft június hónapban kerülne átutalásra.
(Itt tanácskozási szünetet rendelek el.)
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem plusz pénz megítéléséről van szó, hanem az év elején megítélt sporttámogatás második félévi kifizetésének az átütemezéséről,
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint május hónapban 500.000 Ft, június hónapban 300.000 Ft kerüljön átutalásra az egyesület részére. A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát.
52/2007. (V.3,) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Rétság Városi Sportegyesületnek megítélt, második félévben esedékes 1.000.000 Ft támogatásból 500.000 Ft május hónapban, 300.000 Ft június hónapban legyen átutalva.
A támogatás átütemezése miatt a 2007. évre megkötött megállapodás ide vonatkozó rendelkezését módosítani kell. A 217-11/2007. számú megállapodás más rendelkezéseit jelen döntés nem érinti, azok továbbra is érvényben vannak.
Határidő: a megállapodás módosítására: azonnal 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

11./ Egyebek
Gál Gábor MOS bizottság elnök: A jegyző úrral az óvodavezetői összejövetelen vettünk részt. Javaslatként hangzott el, hogy a pedagógusok munkáját az önkormányzat a lehetőségekhez mérten értékelhesse. Észrevételük az volt, hogy ne csak Pro Urbe, Vállalkozók a városért, a tanulók részére legyenek díjak átadva, ha nem a pedagógusok is részesülhessenek valamilyen szinten ebből. Jó ötletnek tartottuk az önkormányzat részére anyagi megterhelést nem jelent. Várom a képviselők, polgármester és a jegyző véleményét hogyan kivitelezhető.
Mezőfi Zoltán polgármester: Rendeleti előkészítéssel ez kivitelezhető egy következő testületi ülésen. 
Jávorka János képviselő: Jobbító szándékkal szeretném felvetni, hogy a jövőben a tervszerűség és a következetesség jellemezzen minket. Nagyon fontos rendezvény a lakossági fórum elmaradt március hónapban, mely a munkatervünkben benne van. Ki a felelős, hogy elmaradt? A képviselő-testület munkájáról a lakosságnak van véleménye. Az előterjesztések előkészítetlenek valahol a szervezetlenség irányába megyünk. Hozunk döntéseket és a döntéseket nem hajtjuk végre. A januári ülésen a művelődési házzal kapcsolatosan a beszámolót és a feladattervet nem fogadta el a testület, februárban elmaradt. Januárban pedig az önkormányzati médiáról döntöttünk a hangadó szerkesztő bizottságát hatályon ívül helyeztük: Végh úr egy edül maradt m nt főszerkesztő és ha valakinek nem stimmel valami akkor a fejéhez fogjuk vágni, hogy nem megfelelően járt el, Városi honlapon sok pozitív és negatív vélemények vannak. Felvetik ki a Web mester hogyan működik. Kérem a jegyző urat, hogy rendbe kellene tenni a dolgokat, A lakosság választás óta azt várja, hogy a képviselőtestület elé egy 4 éves tervezet készüljön. Mai napig nincs ilyen. Laktanyában van a Pallavicicini emlékmű és a Mindszenty park. Szépen volt gondozva az elmúlt években, most nincs. Az önkormányzat dolgozói is dolgoznak ott, áldozhatnának rá egy kis időt. Az ivóvíz szolgalmi jog napirendnél külsős szakemberek véleményét is meg lehet kérdezni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka képviselő úr részben válaszolt saját kérdéseire. A képviselőtestület gazdasági vagy ciklus programja nem a polgármesternek a választási programja. Nem gondolom, hogy szervezetlenség van, Összeségében egyöntetű igennel szokott dönteni a testület. Véleménykülönbségek továbbra is lesznek. Most készül a kistérségnek az operatív programja, Ebben
külön fejezetként fog szerepelni Rétság város mint központi település. A kistérségi programban szerepelni kell a járóbeteg szakrendelő és szerepelni kell Rétság város ciklus programja. A hangadó kérdésnél pedig annak idején a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem tartja fontosnak a hangadó szerkesztő bizottságát, mivel a delegált tagok sorba lemondtak, ezzel együtt így is működik. A Honlap kezelése a képviselő-testület megbízásából Wnet Internet Kft végzi. A lakossági fórum a jegyzőváltás végett maradt el, rövidesen kitűzésre kerül a lakossági fórum időpontja.
Huszár Zoltán jegyző: Gál Gábornak válaszolnák. Az óvoda- az iskola vezetőjével és a polgármester úrral egyeztetünk az elismerő díjakkal kapcsolatban és a javaslataik alapján fogjuk előkészíteni az anyagot a kévpivelő-testületi ülésre. Én is egyetértek azzal, hogy valamilyen formában el kellene ismerni, meg kellene becsülni őket. A Jávorka képviselő úrnak válaszom: a fórum moderálásával kapcsolatban átfogom tekinteni a moderálási elveket, a törvényekkel és a helyi rendeletekkel összhangban szükséges változtatásokat megfogjuk tenni.
Dr. Dobos Attila képviselő: Két különböző dolgot szeretnék a polgármester úrnak felvetni. A Mol kútnál rendezetlen viszonyok vannak. Nem lenne célszerű megvárni, hogy ott súlyos balesetek történjenek, ebben kérném sürgősen az intézkedést. Van-e olyan ujabb információ amit megosztanál velem.
Mezőfi Zoltán polgármester: A mai napon minden közlekedési fórurashoz kéréssel, fenyegetőzéssel, panaszkodással fordultunk. Mi nem rakhatunk ki megállni tilos táblát, azonnal kiveszik onnan. A kormányzati döntést nem modellezik. Itt helyben csapódik le a probléma. Nálunk súlyos probléma, hogy bevezették a matricát meg kell vásárolnia kamionok számára. Szlovákiából érkezve a Mol kútnál lehet elsőként kapni matricát. Akik ezt a törvényt megalkották nem gondolkodtak el, hogy milyen nehézségeken megyünk keresztül. EI kellene gondolkozni polgári engedetlenségen is az utat eltorlasztjuk. Magyarországon mindig megvárják, hogy történjen egy baleset és utána majd kapkodnak az illetékesek, hogy valamit nem jól csináltak. Arra kell felhívni a figyelmüket, hogy alakítsanak ki matrica vásárlási helyeket állami közpénzeken, mivel nem önkormányzati útról van szó. A Rendőrségnek felhívtuk a figyelmét, hogy a határátkelésnél Szlovák oldalon lévő MOL kútnál lehessen vásárolni matricát. A bejárás után azonnal értesítelek benneteket az eredményről.
Dr. Dobos Attila képviselő: Negatív kritikákat kap a testület már magamnak is feltűnt ez a dolog. Előterjesztőként a polgármester úr szerepel mindenhol. A bizottság dolgozik legtöbbet, az előterjesztéseket rendszeresen ő tálalja. Célszerű lenne változtatni úgy, hogy a bizottság elnöke vagy az anyagot készítő legyen az előterjesztő.
Mezőfi Zoltán polgármester: A kialakult szokás szerint az illetékes bizottság elnöke foglalta össze a bizottság állásfoglalását, függetlenül attól, hogy ki volt az előterjesztő. Kezelhető ez más formában is. Úgy is lehet, hogy mindig az előterjesztő adja elő akár a testület akár a bizottság véleményét is. Hosszár Zoltán jegyző - Az előterjesztéseket az. előterjesztő terjeszti elő a bizottsági elnökök pedig kiegészítik a bizottság ülésen elhangzottakkal. Majd a polgármester úr teszi fel szavazásra a kérdést. Ez minden további nélkül tartható.
Jávorka János képviselő: Ha hozunk döntéseket testületi ülésen, írásos formában nyomon követhető. Ha nem tartjuk be akkor vagy töröljük vagy korrigáljuk. Az nem lehet, hogy hozunk egy döntést és eltelik három hónap aztán nem foglalkozunk vele. Ez véleményem szerint ez nem tartható. Dobos úrral nem értek egyet, Az előterjesztő lehet polgármester, jegyző, bárki a témát illetően. a bizottságoknak vannak elnökei, akik a bizottsági ülést vezetik, összefoglalják az ülésen elhangzottakat és közlik a döntést.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnök: Jegyző úr felé a kérésem, a Művelődés Ház melletti parkolóban ki kellene tenni egy kiegészítő táblát, ami a 3,S tonna feletti áruszállítást engedné. A tábla
hiányában az ott lévő vállalkozók sokszor konfliktusba keverednek a rendőrökkel, kellemetlen helyzetbe kerülnek.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Jávorka úr a bizottsági elnököket és a munkájukat többször is említette. A kritika mellett a jobbító szándékú észrevételeit is ugyan ilyen aktivan tegye meg. Örömmel vettem, hogy értékelte a munkánkat.  
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző
--
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-