Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. április 27. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, 
az a szerkesztő megjegyzése.
-
Jelen vannak: 6 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom.

1./ Óvodatitkári álláshely betöltése közhasznú dolgozóval Előterjesztő: 
Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Egy napirendi javaslatot javasolnék az Óvodatitkári álláshely betöltése közhasznú dolgozóval című napirendet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Óvoda titkári álláshely betöltése című napirendet, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad.

Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én a múltkor is támogattam ezt a lehetőséget, ki kell használni, hogy közmunkást adnak a Munkaügyi Hivataltól, el kell fogadni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Annyi kiegészítésre szorul az előterjesztés, az adja a soron kívüli testületi ülésnek az apropóját, hogy a testület döntése szerint május 3-án lenne a képviselő-testületi ülés. Különös tekintettel arra, hogy május 2-án viszont utolsó időpont van a Munkaügyi Központtal a szerződés aláírására. Ezért van ma soron kívüli tesrületi ülés.
Gál Gábor MOS bizottság elnöke: Miért került ez átértékelésre, mi indokolja azt, hogy az előzőhöz képest megváltozott az óvoda vezetésének a véleménye?
Sztruhár Istvánné óvodavezető: Azért került átértékelésre, mert június 1.-től egy fővel lecsökken a nevelő testület létszáma. Hiszen én előrehozott öregségi nyugdíj igénylése miatt június 1.-től már kértem a felmentésemet nem fogok dolgozni. A 8 fős nevelő-testület és a 4 fős technikai személyzet fele egész nyáron rendszeresen szabadságon lesz. Így nagyon nehéz lesz a gyerekek ellátása. Vannak olvas területei, amit nem tudom, illetve amivel nem lehet terhelni azokat a dolgozókat, akik a nyári időszakban itt maradnak. A másik pedig eléggé balesetveszélyes az udvarunk is, így a gyerekek mellett fokozott felügyelet szükséges a nyáron. Emiatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy támogassa a
képviselő-testület ezzel az indoklással ezt a kérelmet.
Fodor László képviselő: Átértékeltem véleményemet, amit nem szavaztam meg a múltkor ezért értékelem át, mert most ilyen új információk is jöttek be egyszer. Másrészt viszont most is fenntartom azt a véleményem, hogy mihelyt támogatást erre a státuszra nem kap az önkormányzat onnantól kezdve nem tudunk foglalkoztatni erre személyt, mert meg lehet nélküle is élni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Teljesen értelemszerű különös tekintettel arra, hogy a testületnek van egy határozata, amely szerint a megüresedett állásokat csak is a testület engedélyével lehet betölteni, költségvetési vitánál ez volt. Kiegészítésként mondtam ezt a dolgot.
Dr. Tóth Mária képviselő: Annyit tehet, hogy rétsági lakos legyen, ez a feltétel. 
Sztruhár Istvánné óvodavezető: Nem is gondolkodunk másban.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Óvodatitkári álláshely betöltése című előterjesztést, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és meghozta alábbi határozatát.

40/200.(IV.27.) számú határozat
A képviselő-testület hozzájárul, hogy megüresedett napi 4 órás részmunkaidős óvodatitkári álláshely közhasznú foglalkoztatás keretében 2007. május 2.-tól szeptember 30.-ig betöltésre kerüljön. Felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy az 1 fő napi 4 órás közhasznú foglalkoztatására vonatkozó megállapodást az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségével megkösse.
A költségvetésben tervezett óvodatitkári álláshely 5 havi előirányzata és a közhasznú foglalkoztatás tényleges költsége közötti 216.540 Ft bér és járulék megtakarítás átcsoportosítására a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Sztruhár Istvánné óvodavezető
költségvetés módosítás előkészítésért: jegyző 
Kmf.
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző

 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Egészen elképesztő ahogyan a jogszabályok felrúgásával egyes baráti összejöveteleket egyszercsak kérviselő-testületi üléssé minősít át a polgármester, és a nyilvánosság teljeskürű kizárásával szavaztat meg dolgokat. Hozzáteszem, hogy ezek a szabálytalanul tartott ülések határozatai - mivel nem minősül ülésnek - érvénytelenek. Éppen azt kockáztatja, hogy egy törvényességi felülvizsgálat alapján ezt megállapítják, akkor az érvénytelen döntés következtében előállt helyzet nehezen lesz kezelhető.
    Figyeljék csak meg! Már a bevezetőben sem rendkívüli ülésről beszélt! Ennek nem is volt oka, hiszen a kérdésben szakszerűen már lehetett volna dönteni márciusban, hiszen minden kellékével az alőterjesztés beérkezett, azt a testület tárgyalta. Hogy kellő körültekintés és megalapozott bizottsági munka nélkül, ez az ő felelősségük. És azért sem lehetett rendkívüli, mert a pár nap múlva tartandó (május 3.) ülés rendes napirendjén szerepelt. Az, hogy kapkodva, átgondolatlanul, következményekre való tekintet nélkül össze-vissza üléseznek és döntenek, sajnos már nem számít rendkívülinek. De különösen nem oknak rendkívüli ülés összehívására. Nem is volt hát rendkívüli. 
   A polgármester joga soronkívüli ülést összehívni, ha ara alapos ok van, az ilyen ülésnél azomban be kall tartani minden, a megtartásra vonatkozó előírást. 6 nappal előbb mehirdetni, időponttal témával nyilvánosságra hozni, a konkrét napirendet - nyilvános - bizottsági ülésen előkészíteni, stb, stb. Ilyen pedig nem volt. Még az "infromálisnak" nevezett összejövetel elején sem!
    Aztán az sem a tudatos, átgondolt munkát mutatja, hogy a márciusi és az áprilisi rendes ülések között 3 alkalommal is el kellett játszani ezt az operettet. Ennyire nem tudják, mi lenne a dolguk két hónap között a normális ülésmenet betartásához?
   Érdemben:
   Az ügyet a márciusi testületi ülés tárgyalta. Több jogász szakértő megalapozott álláspontja szerint már az is törvénysértő, hogy egy intézmény vezetőjének a testület olyan korlátozásról határoz, hogy a nála rendszeresített álláshelyet csak a testület külön engedélyével töltheti be. Ez ugyanis hatáskör elvonás, beleszólás a vezetői feladatokba. Ugyanis nem lehet ilyen korlátozásokat következmények nélkül megtenni. Az óvoda alapdokumentumaiban az álláshely - a teljes szervezet részeként - be van építve. Azt nem lehet megtenni, hogy egy meglévő álláshelyre nem adnak engedélyt a betöltésre. Ki fogja ellátni a feladatát? Hiszen a munkaköri leírásában senki másnak nem szerepel. Különben is: hogyan gondolják? Majd az óvónő a csoportban magára hagyja a gyerekeket mert csörög a telefon, ki kell szaladnia, vagy egy szülő ügyintézés végett felkeresi az óvodát? Ki fogaja ennek a felelősségét felvállalni? Ki fogja az elintézetlen ügyek elátását felvállalni? Az óvodatitkár munkakörében egy csomó felelősség van, ez - már csak az összeférhetetlenség szabályai szerint sem - szállhat át senkire, sem a vezetőre. Pl. ő a leltárfelelős, de ő kezeli a óvoda készpénzét, stb. Ezek pedig nem maradhatnak elláttatlanok. És az sem megoldás, hogy a kassza kulcsa - bármennyire is kevés készpénz forog - majd kézről-kézre jár az ovónők között. Nem is kötelezhető egyik sem ilyen feladatra.
    Azt meg lehet tenni, hogy kellő szakmai háttérrel a testület átalakítja az óvodát, meghatározza szakmai alapfealdatait, átstruktúrálja a vezetést és a nevelőtestületet, még azt is lehet mondani, hogy az óvodát csak az oktatási törvény által megkövetelt minimális gyermeklétszámmal üzemelteteti (Aztán nézzenek szembe a fel nem vett gyermekek szüleivel.) De azt nem lehet, hogy minden munkakör marad, minden feladatot el kell látni, de beavatkozunk ebbe a rendbe és nem engedjük meg, hogy a konkrét munkakört betöltsék. Azt pedig ahogy látom nem remélhetjük, hogy mondjuk a MOS bizottság szakmailag megalapozottan áttekint bárakármit is, és döntésre érett javaslatokkal áll elő, ami a törvényeknek is megfelel. Nem szokásuk.
    Aztán figyeljék meg Gál MOS elnök álnaív kérdését? Mi változott az előző ülés óta? Megmondom én! Semmi! Az óvoda ugyanis nem véletlenuül adta be írásban igényét, mint ahogyan most újra. Az sem változott, hogy illett volna megfelelő bizottsági munkával - és nem racionalizálásról habratyolva - előkészített, törvényes javaslatot tenni, és azt megszavazni. Éppen ő volt az, aki olyan jól tudja, hogy nem kell ovodatitkár. Honnan veszi? Ismét hozzátéve - ha nem is részletezve - a takarékossági lehetőségekre létrejött bizottság semmit nem csinált, mert akkor valami halovány képük lett volna, hogyan is működik egy óvoda. Nem, csak ő maga kinyilatkoztatta, hogy a racionalizálási nem javasolja. És a felelőtlen javaslatra felelőtlen szavazás születetett. Azt sem mérték fel, hogy éppen az indítvány szerinti megoldással takarékoskodtak volna. Ez sem számít, ha be kell avatkozni olyanba, amibe nincs joguk.
   Egyes vélemények szerint a döntés hátterében két dolog állhat, és az egyik a jelenlegiben is meghúzódik.
    Lehetséges, hogy a testület "racionalizálós" tagjainak tudomására jutott, hogy kit akar alkalmazni az óvoda vezetője. A személy kiválasztása ugyanis az ő kizárólagos jogköre. Na mármost. Ha a testület bele akar szólni, ilyen adminisztratív - és ismét mondom - jogsértő - beavatkozással megteszi, hogy ha a személy nem tetszik, akkor takarékoskodunk. Ha a személy baráti körből való, akkor megengedjük. 
    A mai döntésben mi a gyanús? Fél évig engedélyezték a vezetőnek a megbízást. Ezt egyébként felesleges, mert ha lejár a Munkaügyi Központ támogatása, akkor a vezetőnek úgyis lépnie kell. De egy dolog be van kódolva a döntésbe. Mindenki tudja ugyanis, hogy új óvodavezetőt választanak (éppen a soronkövetkező ülésen). Két pályázat érkezett. A rossz nyelvek szerint aki az óvoda tantestületének - szavazás alapján - elnyerte a többségi támogatását, ő a "bókosoknak" nem fog tetszeni. Aztán majd a testület eldönti, hogy kit választ. Ha az előzőt, akkor fél év után nem adja óvodatitkári állásra a pénzt. Ha a nekik kedves, akkor meg adja, meg még mást is ad, csak egy szavába kerül. (Minden mendemondát megelőzve, ki kell jelentenem, nem ismerem a pályázó konkrét személyeket, illetve, hogy kik is pályáztak.) Ez is súlyos diktatórikus lépés, és ugyancsak több sebből vérzőn jogsértő. Azért van éves költségvetés, azért van Óvodai SZMSZ, és egyéb alapdokumentumok, hogy a testület az abban foglaltakhoz köteles a feltételeket biztosítani.
   Még egy aranyos dolog. Tóth Mária azt nyilatkozza, hogy az engedélyt legfeljebb csak rétsági lakos esetében adják meg. Ez rendre az ő véleménye, és mint vélemény ehhez ragaszkodhat is. Mint vélemény! De lyen határozatot nem lehet hozni, ez súlyos beavatkozás a vezető hatáskörébe. Azt ugyanis egyedül ő mérlegelheti - iletve ő döntheti el, hogy kinek a véleményét kéri ki - hogy kit alkalmaz. Abba a képviselő-testület - ha az alkalmazás törvényes - nem szólhat bele.
    Amint látjuk azonban, újra bebizonyosodott, hogy a testület jelenlegi többségét, a polgármestert nem nagyon zavarják a törvények. Úgy vélik a város az ő tulajdonuk, és ők földesúrként - olykor pallosjoggal - rendelkezhetnek az ittlakók, az intézmények felett. Szeretném e kommetárral is tudtukra adni, hogy a feudalizmus már régen meghaladott történelmi állapot. Most köztársaságban élünk, ahol törvények határozzák meg a szabadság - egyén és hivatal - lehetőségeit és korlátait. Érdemes volna az esküjöknek megfelelően legalább átnézni, mire is mondták - Isten engem úgy segéljen kívánalom alatt -, hogy az "Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom" és azt, hogy "minden igyekezetemmel Rétság érdekét szolgálom." Elárulom, az intézmények megnyomorítása, ellehetetlenítése nem Rétság érdekeit szolgálja.
--
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-