Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. szeptember 19. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 3 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
Mocsári Gergely képviselő: Nem értem, de nem is kérek rá választ, hogy miért nem rendes ülés van? Azért hoztuk előre a szeptemberi ülés időpontját, hogy a választás idejétől távolabb legyen. Nem látom, miért nem az eredetileg tervezett napirendek szerepelnek a szeptemberi ülésen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem készült el időben a pályázat előkészítése. 
Mocsári Gergely képviselő: Nem erre gondoltam, hanem, arra, hogy az eredetileg tervezett napirendek hiányoznak az ülésről. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom a meghívón szereplő három napirend tárgyalását. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

 
Napirend
Előterjesztő
1./ Iskolatej szállítási szerződés Kapecska Ferencné jegyző
2./ Radnóti út 2. sz. ingatlan adás-vételi szerződés kiegészítése Kapecska Ferencné jegyző
3./ Gyermek és ifjúsági konzorciumi pályázat benyújtása Mezőfi Zoltán polgármester


1./ Iskolatej szállítási szerződés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Bizottságunk az EMOS Bizottsággal együttes ülésen tárgyalta a témát. A 2 Ft/db többlet vállalható, az ellátás biztosított, a szállítás megkezdődött. A két bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az iskolatej szállítási szerződésre vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

75/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej program folytatására vonatkozó 71/2006. (VIII.31.) számú határozat módosítását kezdeményező előterjesztést, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy az általános iskolai tanulók – heti három napon történő – iskolatejjel történő ellátása érdekében a szállítói szerződés a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt-vel kerüljön megkötésre 32 Ft + áfa/db áron.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolatej szállítására vonatkozó szerződést 2006. szeptember 18-tól – december 31-ig terjedő időszakra megkösse.
Határidő: szerződés kötésre azonnal
Felelős: előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző

2./ Radnóti út 2. sz. ingatlan adás-vételi szerződés kiegészítése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott az ülésen, hogy furcsa, hogy a munkaügyi központ időben nem tudta, hogy a Magyar Állam lesz a tulajdonos. Ez különböző elszámolási és egyéb okok miatt fontos. A tulajdonjog már be van jegyezve. Elhangzott, hogy talán nem elégséges, hogy továbbra is vevőként van Munkaügyi Központ megjelölve, amikor ők csak kezelői jogot fognak kapni. De ha a Földhivatal ezt elfogadja, akkor rendben van a dolog. A bizottságok egyhangúan támogatják a szerződés csatolt tervezet szerinti kiegészítését.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az adás-vételi szerződés kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 76/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ által megvásárolt 356/13 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződésének kiegészítésére vonatkozó megkeresését, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a 356/13. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés 4. pontja módosításra kerül, miszerint az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Állam javára, a kezelői jog a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ javára kerüljön bejegyzésre.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés fentiek szerinti kiegészítésének aláírására. 
Határidő: szeptember 25.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

3./ Gyermek és ifjúsági konzorciumi pályázat benyújtása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Ebben a témában hosszabb vita folyt a két bizottság ülésén. Az hangzott el, hogy úgy határozzuk meg a határozati javaslatban, hogy maximum 6 millió forint önerőig vállaljuk. A gesztor kérdése hangzott még el. Diósjenő kezdeményező szerepet töltött be ebben az ügyben. Elhangzott, hogy meg kell ragadni ezt a lehetőséget, a pályázatot be kell adni. A pontosabb tervet az iskola részéről ki kell dolgozni. Végülis a bizottságok egyhangúlag támogatják a pályázat benyújtását, a határozati javaslat "A" változat szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy maximum 6 millió forint önerőig. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem Diósjenő kezdeményezte a pályázat benyújtását, hanem a Legéndért Egyesület, és jómagam voltunk a kezdeményezők. Ezután csatlakozott Diósjenő, Nézsa és Szendehely. A diósjenői polgármesternek állt módjában testületi döntés nélkül elvállalni a gesztor szerepet.
Mocsári Gergely képviselő: Példaértékű lehet ez a pályázat. Közös pályázatot kívánnak benyújtani, ami több település intézményét érinti. Koncentráltan is jelenhetnek meg erők, másrészt meg differenciáltan is. Koncentráltan úgy, hogy egységes gondolkodás mód, elképzelés rendszer, ugyanakkor minden település, minden iskola a maga sajátos tevékenységi rendszerével kapcsolatban léphet ebben a norvég típusú pályázatban. Halmozottan hátrányos fiatalok fejlesztését, szabadidős tevékenység rendszerét hivatott úgy megszervezni a pályázat, hogy az ő fejlődésüket szolgálja. Nincsenek leírt, pontosan megfogalmazott elvek. Nagyon nyitott a pályázati kiírás. A pályázókra bízza, hogy mit foglalnak ebbe bele. Voltak csomópontok, amiket mi a négy intézmény még külön is átgondoltunk. Két irányú a pályázat, egyrészt a személyi feltételek biztosítása anyagilag is, hangsúlyozom, hogy járulékaira nem. Ez fontos információ lehet. A másik része, hogy a tárgyi feltételek biztosítása. Ez részben az iskolák tantermei lehetnek, de a fontosabb az, hogy olyan eszközrendszert vásárolhatnak, amit egyébként is be kellene szereznie az oktatási intézménynek. Példaértékű ez a pályázat, mert olyan feladatot céloz meg, amire nem mindig lenne kerete az intézményeknek. Égető feladatokat lehet megoldani vele. Mégha Rétságon kevesebb is a halmozottan hátrányos helyzetű, csak pozitív lehet. Egy olyan réteget céloz meg, ami jelen van a négy településen, csak éppen anyagi eszközök híján velük az egységes foglalkozás rendszere nem volt meg. Az EU-s pályázatokat rendkívül szigorúan ellenőrzik, nem csak az írott részét, hanem a megvalósított részét is. Lehet reményünk arra, ha a tartalom megfelelő lesz, nyerhetünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a két bizottság javaslatát, miszerint maximum 6 millió forint önerőig támogatja az önkormányzat a pályázatot. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 77/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a konzorciumi pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési Hivatal által kiírt, az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott, önálló projektek közül a gyermek és ifjúság kiemelt területre, a  - halmozottan hátrányos helyzetű – beleértve a roma kisebbséghez tartozó, valamint fogyatékos – gyermekek integrációja
- integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése
célterületre Diósjenő, Nézsa, Rétság, Szendehely önkormányzata konzorciumi pályázatot nyújtson be. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtó Diósjenő Község Önkormányzattal a konzorciumi együttműködési megállapodást megkösse, a pályázatot mint konzorciumi tag aláírja.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az általános iskola által kidolgozott szakmai program költségének 15 %-át, maximum 6 millió forintot a projekt megvalósításának 3 éves időszakában – 2007-2010 években – a megvalósítás ütemének megfelelően biztosítja.
Határidő: pályázat benyújtására szeptember 30.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Holman Ferenc iskolaigazgató

4./ Egyebek
dr. Tóth Mária képviselő: Az a javaslatom, hogy a kb. 15 éve megrendezésre kerülő Mindszenthy Emléknapra a képviselő-testület egy bizonyos támogatási összeget biztosítson. Értesültem róla, hogy nagyobb volumenű lesz idén az ünnepség, magas egyházi és állami méltóságok vesznek részt. Azt hiszem még 50 eFt van a kulturális alapból, ebből javasolom, hogy 40 eFt-ot adjunk a rendezvény biztosításához.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottságok tárgyalták a témát, és mindkét bizottság támogatja a 40 eFt támogatás megállapítását.
Mocsári Gergely képviselő: Rendszeresen részt vettem ezeken a rendezvényeken, és furcsán jött ki, hogy jöttek az emberek, nem tudtam ki kicsoda, nem tűnt teljesen szervezettnek a dolog. Tudom, hogy a főmozzanat Felsőpetényben van. Annak a lehetőségét meg kell teremteni, hogy ne olvadjon be a petényi rendezvénybe ez a pénz, hanem helyben valósuljon meg belőle valami. Az ünnepség rétságias jellegét emelni kellene.
Mezőfi Zoltán polgármester: Meghívókhoz, kiadványokhoz, szórólapokhoz kérnek segítséget. 
Kapecska Ferencné jegyző: A kezdeményezés is arra irányult, hogy a méltó ünneplés költségeihez járuljon hozzá bizonyos mértékben a képviselő-testület. Nem tartanám célszerűnek, hogy Rétsághoz kötődjön támogatás elszámolása. Bevált gyakorlat, hogy Felsőpetény és Rétság színhelyeken van a megemlékezés. Úgy gondolom, a megállapodásban elég azt megfogalmazni, hogy a rendezvény költségeihez kapcsolódó számlákkal számoljanak el. Ők tudják, hogy mire szeretnék felhasználni az általunk biztosított támogatás összegét. 
Girasek Károly képviselő: Valóban van egy koszorúzás Rétságon, a felsőpetényi rendezvény a méltóságteljesebb. De ne felejtsük el, hogy a meghívó szövege szerint Rétság város önkormányzata is rendezője az ünnepségnek. 
Jávorka János képviselő: Hagyománya van az ünnepségsorozatnak, Rétság mindig megfelelően kivette ebben a részét. Biztos, hogy az idén is színvonalas rendezvényt fognak szervezni, mint eddig minden alkalommal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Mindszenthy ünnepség méltó színvonalának megtartása érdekében 40 eFt támogatás biztosítását, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 78/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális alap terhére, elszámolási kötelezettséggel 40.000 Ft támogatást biztosít a Mindszenthy Emléknap felsőpetényi és rétsági rendezvényeit szervező Szilágyi Erzsébet Nőegylet részére. 
A támogatás a rendezvénnyel kapcsolatos költségekre használható fel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Szilágyi Erzsébet Nőegylettel -1027 Budapest, Lipthay u. 5. - a 40.000 Ft támogatás elszámolási kötelezettséggel történő felhasználására vonatkozó megállapodást megkösse. 
Határidő: értesítésre: szeptember 27.
Felelős: előkészítésért: Kapecska Ferencné jegyző
Girasek Károly képviselő: A rétsági TV bemutatja az arra vállalkozó képviselő és polgármester jelölteket. A Hangadó is talán holnap már utcán lesz, abban többen éltek ezzel a lehetőséggel. Több lakossági megkeresés által felszólíttatva érzem magam, hogy beszéljek a következő témáról. Pusztaszántón, önkormányzati területen egy illegális szemétlerakó van, amiben rendkívül nagy mennyiségű bútor, veszélyes anyagot tartalmazó bútor szivacsok vannak. Nem lakosság által kihordott szemétről van szó. Többen állítják, hogy a polgármester úr tud erről a szemétlerakóról, hiszen vadászok 3 évvel ezelőtt, amikor még kisebb volt a szemét, felhívták a figyelmét, hogy a vadakban sérüléseket okoz a sok lerakott hulladék tárgy. Vadközlekedési területről van szó. Intézkedés akkor sem történt ebben az ügyben. Kérem nyomatékosan, ha kell meg is kell szavaztatni, hogy az illegális szemétlerakóval kapcsolatban ismeretlen tettes ellen feljelentést kell tenni. Ez tavaly szeptember 5-e óta bűncselekmény. Amit ez idő előtt vittek oda, az csak szabálysértés (de azt is el kell hordatni onnan). Indítványom, hogy a polgármester úr a feljelentést ismeretlen tettes ellen tegye meg. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kb. 10 éve van ott lerakat, de nem szemét, hanem fagallyak. Az önkormányzat a lakosság által közterületre kirakott gallyakat hordta oda, ami megszáradás után került elégetésre. Az, hogy valaki odavisz naponta egy fél szekrényt, nehéz nyomon követni. Mindazonáltal mindent el fogunk követni, hogy a nem odavaló, esetleg környezetszennyező hulladék elkerüljön onnan. Naponta valaki megjelenik ott, ez nem most kezdődött, és sajnos nem csak ott, hanem mondhatnánk Jászteleket is. Napi gondot jelent. Mondhatnám a tankost is, ami Rétság, Tolmács területe. Prominens emberek is oda hordják a szemetet. Havas Vilmosné képviselő: Örültem, hogy a két bizottsági elnök megköszönte a külsősök munkáját. Mi az utolsó bizottsági ülésünkön egy ünnepi búcsúztatót tartottunk. Úgy gondolom, mivel semmiféle más elismerést a külsősök nem kaptak, megérdemlik, hogy jegyzőkönyvben is szerepeljen, hogy köszönjük a négy éves munkájukat, és azt, hogy segítettek minket.
Mocsári Gergely képviselő: Gondolatom ugyanez, de úgy gondolom, hogy nem csak a bizottság elnökei, hanem az egész képviselő-testület köszönete megilleti a külsős tagokat. Javasolom, hogy a polgármester úr egy köszönő levelet minden bizottság minden tagjának küldjön, bár a bizottsági elnökök aláírásával kellene talán. A másik téma, visszatérek amit az ülés elején mondtam, hogy nem értem igazából, hogy az eredetileg tervezett napirendek miért nem szerepelnek a mai ülésen. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az illegális szemétlerakó hellyel kapcsolatban nem a polgármester feladata a feljelentés megtétele és ennek figyelemmel kísérése, hanem a jegyző asszony feladata, és az ő beosztottjainak, a szakembereinek feladata. Nem a polgármester szokta megtenni, és nem is az ő kötelessége. A jegyző szokta aláírni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Megköszönöm a testület mai munkáját, az ülést bezárom.


kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-