Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. május 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András főmunkatárs, Lichtenberger Edit jkv. vezető, 2 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, rétsági polgárokat. dr. Katona Ernő munkahelyi elfoglaltsága miatt később érkezik az ülésre. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a szervezőknek a május 1-i ünnepség kapcsán végzett munkájukat. Az idő nem volt kegyes, de akik el tudtak jönni, jól érezték magukat. 
Havas Vilmosné képviselő: Mit jelent konkrétan, hogy a laktanya telephelye kb. 8000 m2-es logisztikai bázissá alakítható? Milyen dokumentumot nyújtott át a polgármester úr?
Mocsári Gergely képviselő: A felsőoktatással kapcsolatos laktanyai kiajánlás konkrétan mit takar?
Mezőfi Zoltán polgármester: Dóra Ottó úr levélben keresett fel engem, illetve a tolmácsi és több polgármestert is a környékben, ahol található olyan üresen álló raktár, ami közraktározásra, illetve egyéb más, logisztikai centrumra alkalmas. Kérték, hogy válaszoljunk, amennyiben látunk ilyen alkalmas helyiséget. Mi egy rövid összefoglalót állítottunk össze a laktanyáról, és a megadott e-mail címre megküldtük, és tájékoztattuk Dóra Ottó urat is erről. Hangsúlyoztuk, ha jelen formájában nem is, de bizonyos hozzátett értékkel adott körülmények között egy logisztikai bázissá alakítható akár a középtávú jövőben is. A Foglalkoztatási Paktum: nagy gondként vetette fel az elemző, hogy a megyében a felsőoktatás és ezen belül elsősorban a műszaki felsőoktatás hiányzik. Ennek a megteremtése volna a kivezető út a középtávú jövőben. Elmondtam azokat a tapasztalatokat, amit a felsőoktatás szervezéssel kapcsolatban az utóbbi időben szereztem. Felhívtam a figyelmet, hogy a műszaki felsőoktatás nem a legolcsóbb intézmény alapítás, sőt a legdrágábbak közé tartozik. Véleményem, hogy amennyiben komolyan gondolja az elemző a műszaki felsőoktatás alapítását, és a megye is felvállalja ennek a gondolatnak a támogatását, ajánlottam a rétsági laktanyát. Örömmel vették, hogy az újonnan indítandó középiskola indulásáról is tudtam referálni. Lezárultak a 8. osztályosok felvételi jelentkezései, a Rétságon indítandó középiskola 30 fős létszámmal megtelt. Június 21-én lesz a beiratkozás. Mocsári urat kb. egy éve megbízta a képviselő-testület, hogy működjön közre a középiskola indításának előkészületeiben, ő eleget tett ennek a feladatának, hiszen a jelentkezések lezárultak. Szeretném megköszönni az eddig végzett munkáját a képviselő-testület nevében is. 
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre. 
Mocsári Gergely képviselő: Pesszimista voltam, mert ebben az ínséges időben, amikor kevés a végzős nyolcadikos, egy középiskolai férőhelyre csak fél diák jut. De már optimista lettem. Sikerült azt az irányt megfogni, ami a szülők és a tanulók számára is érdekes lett. 
Girasek Károly képviselő: Ez rendkívül fontos kérdés, indítványozom, hogy a következő ülésre kerüljön be a téma napirendként, részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatóval együtt. Úgy tudom, hogy a szerződés a mai napig nincs aláírva. Ez pedig az indításhoz szükséges lenne. Erre nem is kérek választ, a következő ülésen napirendként javasolom a témát tárgyalni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem is gondoltuk, hogy napirendként kell ezt tárgyalni, nincs miről tárgyalni. A testületi felhatalmazás szerint a megadott úton ment ez a folyamat. Természetesen a képviselők mindenről tájékoztatva lesznek. 10 nappal ezelőtt egy konzorciumi partneri szerződés került beadásra, a balassagyarmati önkormányzat által fenntartott Bérczy Károly szakközépiskola gesztorálásával egy 200 millió forintos szakképzési támogatást megcélzó pályázat. A rétsági üzemek közül is partnerként társultak ehhez a programhoz. Amennyiben a pályázat eredményes lesz, a képviselők is fognak értesülni erről.
dr. Tóth Mária képviselő: Gratulálok a tűzoltóinknak, 50 csapatból az első helyezést érték el a versenyen. Nagy örömmel olvastam, hogy polgármester úr tudott tárgyalni Lombos István országgyűlési képviselő úrral. Külön örülök, hogy Lombos István képviselő úr a laktanya hasznosítást kiemelt feladatának tekinti, és a pályázatok támogatását is. Bízom abban, hogy az országgyűlés előtt képviselni fogja Rétságot. Úgy tudom Lombos úr kórházi kezelés alatt áll, vagy állt, gyógyulást kívánok neki.

A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Girasek Károly képviselő: A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat alelnökeként szeretettel meghívja a jelenlévőket, és a képernyő előtt ülőket, a június 3-án immár hagyományosan megrendezésre kerülő Nemzetiségi Napra. 
Mocsári Gergely képviselő: Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a Településfejlesztési Bizottság a keddi ülésén tárgyalta a temető parcellázási tervét. Véleményező napirendről volt szó. A vita majd a képviselő-testület elé kerül. A Regionál Tervező Kft. eleget tett a feladatának. Az anyag alkalmas arra, hogy a képviselő-testület majd tárgyalja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. §. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetve meghívón szereplő napirend levételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
Javasolom 5. napirendként tárgyalni a “Kincstári vagyonhoz tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása” című napirendet. A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát. 6. napirendként “ Gázvezeték szolgalmi jog alapítás” című napirendet javasolom tárgyalni. Ezt a témát is tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. 7. napirendként javasolom a “Radnóti u. 2. szám alatti ingatlan értékesítése “ című témát, amit szintén tárgyalt a Településfejlesztési bizottság. 
A napirendre kiegészítésére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület a kiegészített napirendi javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint tárgyal. 
 

-
Napirend Előterjesztő
1./  Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása Kapecska Ferencné jegyző
2./  Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása Kapecska Ferencné jegyző
3./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Kapecska Ferencné jegyző
Tuskó Ilona gondozó
4./  Támogatási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
5./  Kincstári vagyonhoz tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása Mezőfi Zoltán polgármester
6./  Gázvezeték szolgalmi jog alapítás Kapecska Ferencné jegyző
7./  Radnóti út 2. szám alatti ingatlan értékesítése Kapecska Ferencné jegyző
8./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
9./ Egyebek -


1./ Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A bizottság tárgyalta a napirendet. Véleményük, hogy az előterjesztés tartalmazza mindazt az elképzelést, ami egyezik a bizottság véleményével. A bizottság véleménye is az, hogy ne emeljük a nyersanyag normát, így a térítési díjak sem emelkednek természetesen. Az élelmezésvezető szerint tudják továbbra is a minőség romlása nélkül biztosítani a jelenlegi színvonalú étkeztetést. A felnőtt étkeztetéssel kapcsolatban a bizottság véleménye az volt, hogy a rezsi költséget ne hárítsuk át teljesen az étkezőkre, maradjon 141 %.. Ezzel az is a cél, hogy ne legyen kevesebb a külső étkező. A házi segítségnyújtással kapcsolatban a bizottság javasolja, hogy ingyenessé, térítésmentessé tegyük azt. 2006. január 1-től egy főnek 104.800 Ft a normatív támogatása, de csak egyetlen fő van aki után elszámolható, de valószínű ez a szám növekedne abban az esetben, ha térítésmentessé tennénk, ugyanis egy szociális segítséget is nyújtanánk azoknak, akik gondozásra szorulnak. Ez nem jelentene többletkiadást az önkormányzatnak, hiszen a normatíva fedezné a kiadásokat. A gondozó munkaidejébe beleférne, ha többet tudna gondozni. Ha két-három fővel növekedne a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, szociális szempontból nagyon jó lenne. Javasolja a bizottság, hogy térítésmentes ellátást biztosítsunk a rászorultaknak. Így a rendelet módosításnál a C” változatot javasolja elfogadásra a bizottság. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában az kapott hangot, hogy a külső étkezőknél ne legyen díjemelés annak érdekében, hogy többen vehessék azt igénybe. Felvetődött kérdésként, hogy az áfa változása okozhat-e emelkedést. A válasz az volt, hogy nem. Elhangzott, hogy a 3. §. C., változata esetén nőhet a gondozottak száma, nőhet a központi támogatás is, és elkerülhető az a látszat, hogy a gondozónő csak ebédet hord. A bizottság a 2.§. B. változatát, a 3. §. C. változatát és ebből adódóan a 4. § (2) bekezdését is támogatja, és a rendeletet ezekkel a változatokkal javasolja elfogadni a testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a bizottságok által támogatott rendelet tervezet 2. §. “B” változatát, illetve a 3. §. “C” változatát, 4. § (2) bekezdését, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. A rendelet-tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és megalkotta következő rendeletét. 


2./ Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában az kapott hangot, hogy az inflációkövetés elfogadható. A bizottság 5 igen és 1 tartózkodás mellett a rendelet és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Mocsári Gergely TK. Bizottság Elnöke: A bizottság 2 módosító javaslatot vetett fel. Az egyik, hogy a csak garázsok egy része tartozik szolgálati lakásokhoz. A felvető javasolta, hogy jobb lenne, ha piaci alapon értékesítenénk a szolgálati lakáshoz nem tartozó garázsokat. Kérdésként hangzott el, miért magasabb a földszinti iroda díja, mint az emeleten lévő? A válaszban elhangzott, hogy annak az eredménye, hogy a földszinti irodák később pályáztatás útján lettek kiadva. Másik vélemény is megfogalmazódott, hogy maradjon az infláció követő díj ebben az évben is. A bizottságtól a javaslatok nem kapták meg a többségi támogatást. Ugyanakkor a bizottság az előterjesztett javaslattal többségben egyetértett. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Az önkormányzati garázsokra eddig mennyit fordított az önkormányzat, felújításra vagy bármire, ami jobbá tette a garázsok állapotát?
Kapecska Ferencné jegyző: Jelenleg 8 garázs van az önkormányzat tulajdonában, amiket bérlet útján hasznosít. A garázsok közül a többet nem is lehet garázsnak nevezni, valamiből kialakított, gépkocsi tárolásra alkalmas helyiségekről van szó, villany sincs bevezetve. A garázsok karbantartására nem fordítottunk összeget, hosszú évek óta. A garázsok díjából éves szinten kb. 230-250 eFt összeg származik, ami az önkormányzat költségvetésében szerepel is. 
Girasek Károly képviselő: Minden évben kötelező ez a téma. Az előző években arányrendet alakítottunk ki. Gyakorta hosszas vitákat eredményezett a téma. Nemcsak a bérleti díjat kell elfogadni, hanem bizony a bérlemények karbantartásában vannak kötelezettségei az önkormányzatnak. Ezek a kialakult árak, amik kialakultak, valamilyen szinten figyelembe veszik, hogy az önkormányzat nem végzett karbantartási munkálatokat. Lakás már kevés van, néhány garázsunk van. Két ideiglenes létesítményű garázs is van, ami nem is lehetne értékesíthető. Mértéktartó, inflációkövető emelést tartok indokoltnak. 
dr. Tóth Mária képviselő: Én voltam az, aki a Településfejlesztési bizottsági ülésen felvetettem, a garázsok értékesítését. Most hallok arról, hogy ezek nem is igazán garázsok. Visszalépek a javaslatomtól. Ellenben kérem a jegyző asszonyt, hogy részletesen, tételesen írassa ki a garázsok tulajdonjogi állását, hollétét, és egyéb körülményeket. Talán kutyaólakban tartják ezek szerint az autókat. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az egészségház udvarában a 395/2. hrsz., hivatalosan József A. u. 13. szám alatt három garázs van. Ebből kettő gyerekkocsi tárolóból lett átalakítva. Nincs önálló hrsz-on bejegyezve, villany nincs. Az egészségügyi központban, a Rákóczi út 34. szám alatt a 491/A/1. hrsz. alatt a mentő garázs, és kettő garázs albetétben garázsként van bejegyzezve. Az egészségügyi központ alagsorában, a volt széntároló és egy tároló garázsként került használatba vételre, amikor a mentőállomás kialakításakor igénybe lett véve két garázs. Eredeti rendeltetése ezeknek sem garázs. Van egy a Templom utcai rehabilitációs központnál, zárt területen belül, 29 m2-es garázs, aminek hrsz-e 381. Ez sincs külön hrsz-on, az ingatlannal együtt van bejegyezve. A többi garázs nagysága 13 m2- 14,6 m2-ig terjed. 
dr. Tóth Mária képviselő: A jegyző asszony is tudja, ha nincs külön helyrajzi száma, ez nem lehet akadálya az értékesítésnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Rétságon 5- és 10 eFt/hó között mozog a bérelhető garázs díja. Jó magam sem értek azzal egyet, hogy el kellene adni a garázsokat. Különböző minőségűek. Van konkrét indítványom, az önkormányzati feladatellátással nem összefüggő garázsokra gondolok, és javasolom azt, hogy mérsékelt piaci bérleti díjat fogalmazzunk meg. Miután nem kötődnek orvosi ellátáshoz, hanem rétsági polgárok veszik őket igénybe, ezért elkerülendő a félreértéseket, én javasolok egy legalsó piaci árat, garázsonként 5.000 Ft/hó. Ebben kérem a testület támogatását. 
Girasek Károly képviselő: Nem értem a javaslatot. A módosító indítványt a bizottsági ülésen kellett volna megtenni, azt a bizottságnak megtárgyalni. Nem is értek vele egyet. Itt m2-ben van kifejezve a bérleti díj. Hosszútávon megkötött szerződésekről van szó. Úgy gondolom, arra van lehetőségünk, hogy az infláció mértékének megfelelően emeljünk a bérleti díjon. Nem túl sok garázsról van szó. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kb. 2-szer annyit javasoltam, mint az eddigi bérleti díj. A képviselő-testület ha úgy dönt, akár m2-ben, akár egy összegben is meghatározhatja a díjat. Én a nem önkormányzati feladatellátással összefüggő garázsokkal kapcsolatban tettem javaslatot. 
Mocsári Gergely képviselő: Számomra sem értelmezhető ez a módosító javaslat. Gondolom ezt elő is kellett volna készíteni. Ahány garázs, annyiféle, és különböző m2 nagyság. Nem tudom ezt a 8 garázst sem összevetni.
Kapecska Ferencné jegyző: Az önkormányzat által bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a képviselő-testület szabadon állapíthatja meg. Testületi jogkörbe tartozik. A bérleti szerződések tartalmazzák a bérleti díjak évenkénti felülvizsgálatát. Meg lehet határozni magasabb árat is. Ha a bérlő nem fogadja azt el, bírósághoz fordulhat, és kérheti a bérleti díjnak a megállapítását. A polgármester úrnak is joga van ahhoz, hogy itt, a testületi ülésen tegye meg módosító javaslatát. A garázsok méretei eltérőek. A legkisebb 13 m2, az átlagos az 14,4 illetőleg 14,6 m2, és van egy db 29 m2-es. Nem tartom követhetőnek, hogy a garázsok méretétől függetlenül legyen a díj megállapítva, ez nem védhető semmivel, de megállapítható így is. Mindenképpen m2-ek figyelembevételével kellene megállapítani a díjat. A polgármester úr javaslata azt jelenti, hogy m2-enként kb. 342 Ft-ot kellene megállapítani, az előterjesztett 165 Ft-tal szemben. 
Jávorka János képviselő: A jegyző asszony precizitását ismerve, mindenre kitér az előterjesztés, amit támogatok is. A garázsok minden téren eltérőek egymástól. 
Girasek Károly képviselő: Váratlanul ért a javaslat, de egyet tudok érteni, a következő feltétellel. Feleljen meg a garázs a szabad piacon megfelelő garázshoz. Az építési törvény értelmében a garázs minimum 16 m2. Különben nem adhatjuk bérbe garázsnak. Évente a befolyó összegből tartsuk karban. Vezessük be a villanyt, mert ez is előírás. Amit piaci áron adnak bérbe, az piaci árú szolgáltatást jelent. Ilyen értelemben ez komolytalan. Nyerészkedni akarunk azokon az állampolgárokon, azon a kevésen, de az önkormányzat nem akar az ingatlanok karbantartására egy fillért sem költeni. Erkölcstelennek tartom a díj ilyen mértékű emelését. Olyan emelés célszerű, ami elfogadható a bérlőnek is. Olyan bérlőkről van szó, akik valamilyen módon kötődnek az önkormányzathoz. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Havi 5-10 eFt-ig lehet garázs bérlethez jutni a városban. Nem alapellátásban résztvevők garázsairól van szó.
dr. Tóth Mária képviselő: Girasek úr kimondta, miért tiltakozik az ellen, hogy a garázsok bérleti díját ne emeljük. Függővé tette attól, hogy kik bérlik ezeket a garázsokat. Külön ki is hangsúlyozta. Nincs olyan tilalom, hogy a garázsokat 5.000 Ft-ért adjuk ki, ebben semmi törvényellenes nincs. Itt arról van szó, hogy nagyon alacsony áron adjuk bérbe a garázsokat, a rétsági piaci viszonyokhoz hasonlítva. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosító indítványomat, miszerint 342 Ft/m2/hó bérleti díjat állapítson meg a testület, ez kb. havi 5.000 Ft bérleti díjnak felel meg. A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 8 tartózkodással nem fogadta el.
Szavazásra teszem fel a bizottságok határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 50/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19. §. (5) bekezdése alapján a tulajdonában lévő, nem lakás céljáró szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2006. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg.
 
1./ Rákóczi út 20.:  - földszint iroda 675 Ft/m2/hó
 - - emelet iroda 392 Ft/m2/hó 
 - - raktár 176 Ft/m2/hó
 - - garázs 302 Ft/m2/hó
2./ Rákóczi út 51. - iroda 730 Ft/m2/hó
3./ Kossuth u. 8. - -
 - - Kossuth u. nyíló üzlet 383 Ft/m2/hó
 - - udvarból nyíló üzlet, raktár 267 Ft/m2/hó
4./  Egyéb garázsok 165 Ft/m2/hó
5./ Jegypénztár  - 4.603 Ft/m2/hó
6./ Volt laktanya - raktár 267 Ft/m2/hó
 - - laktanya fedett szín  133 Ft/m2/hó
 - - terület 45 Ft/m2/hó
A bérleti díjak változása miatt a bérleti szerződések módosítását biztosítani kell. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 44/2005. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat 2006. július 1. napján hatályát veszti.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel továbbá a bizottságok által támogatott lakbérekkel kapcsolatos rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Tuskó Ilona gyermekjóléti szolgálat gondozója
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság 2006. május 23-án tárgyalta a témát. 7 tag volt jelen. A jegyző asszony és Tuskó Ilona a gyermekjóléti szolgálat gondozója is részt vett a bizottsági ülésen. Kérdésként hangzott el, hogy 2005. december 31-ig élt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, volt néhány gyermek, ahol méltányossági elbírálás alapján folyósították ezt a támogatást, főleg cukorbeteg gyermekek voltak. 2006. január 1-től a fenti támogatás helyére lépő rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében, van-e lehetőség ilyen méltányosság gyakorlására? A feleletből megtudtuk, hogy erre a jelenlegi jogszabály nem ad lehetőséget. Segíteni átmeneti segély megállapításával lehet, ezekben az esetekben. A családgondozó beszámolójában a Rétságon 2005. évben nyilvántartott gyermekek száma 34, ezt a számot hogyan kell érteni? Főleg úgy, hogy ebben az évben 30 gyermek nyilvántartása megszűnt? A válasz, hogy a 34-es létszámból többen az előző évből, úgymond áthozott nyilvántartott gyermekek kerültek ki, a gondozó kb. fél évente értékeli a változásokat. Okozott-e problémát a január 1-i átállás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre? Válasz, hogy különösebb gondok nem voltak, néhányan panaszkodtak, hogy rosszabbul jártak az új rendszerben. Illetve némi gondot okozott, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatást decemberben felvették az érintettek, az emelt családi pótlékot viszont csak február elején folyósították. Következő kérdés az volt, hogy mit jelent az anyagban többször is visszatérő fogalom, a védelembe vétel. A válasz az volt, hogy a családtagok, az érintettek meghallgatása után, határozat formájában kerül rögzítésre a kívánatos magatartás, ezt a gyermekjóléti szolgálat családgondozója ellenőrzi. Ha ez nem vezet eredményre, akkor ideiglenes elhelyezésre kerülhet sor 30 napra, utána illetékességből a gyámhivatal dönt a továbbiakról. A rendőrség több esetben kért környezettanulmányt, ez hogyan történik? A válasz az volt, hogy a rendőrség a jegyzőt keresi meg, ő intézkedik a gyermekjóléti szolgálat felé a környezettanulmány elvégzése céljából. Amikor ez elkészült, utána dől el, hogy kell-e védelembe vétel, vagy sem. Mennyire ismert a gyermekjóléti szolgálat léte, megtalálják-e az érintettek, ez volt a következő kérdés. Jó az együttműködés a különböző társszervekkel, a szolgálatot ha szükséges, könnyen megtalálják az érintettek. A városi honlapra is fel fog kerülni egy tájékoztatás a szolgálat munkájáról. Következő kérdés, ha átmeneti gondozás céljából átmeneti otthoni elhelyezésre kerülne sor, ennek kb. mekkora a költsége. A válasz, hogy az adott önkormányzatnak kell ennek egy részét fizetni. Balassagyarmaton a havi költség kb. 30-40 eFt. Felmerült a térségben ilyen intézmény létrehozása, erre van bizonyos központi támogatás is. Nagyorosziban a megürült bölcsöde helyén került szóba, a lehetőséget jelenleg is vizsgálják. A vélemények az alábbiak voltak. A gyermekvédelemmel, mint igen fontos területtel kapcsolatos feladatok megnyugtatóan vannak megoldva, bár minden hozzászóló, és az előterjesztők is hangsúlyozták, hogy ebből a szempontból Rétság kedvező helyzetben van, más településekhez viszonyítva. Elsősorban lakosság összetétele folytán, sokkal kevesebb a nagyon problémás eset. Az együttműködés a rendőrséggel, az egészségügyi dolgozókkal, oktatási intézményekkel, polgármesteri hivatallal, és jól működik az a kialakult jelző rendszer amely a gyakorlatot jellemzi. Nagyon fontos, hogy elsősorban azokat a családokat kell segíteni, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. A bizottság végül úgy ítélte meg, hogy jól összefogott, részletes előterjesztés került elénk, annak elfogadását javasoljuk. 
Havas Vilmosné képviselő: Fontosnak tartom ezt a tevékenységet, hisz mindnyájan akik itt vagyunk, elkötelezettek vagyunk a gyerekekkel szemben, A gyermekvédelmi és gyámhivatali feladatellátás jó színvonalú. Ehhez az ellátáshoz a Szociális Bizottság igyekezett a maga módján hozzájárulni, és ezt segíteni. Nagyon fájó pont, hogy az eddig méltányosságból kapott gyermekvédelmi támogatást, (amit cukorbeteg gyerekek kaptak) a támogatottak már nem kaphatják. A bizottság minden tagjának fontos feladata, hogy a betegségek esetén figyeljen oda, a gyógyszeres kezeléseknél figyeljen oda. Nem véletlen a bizottság összetétele, pont ezek miatt a felvetődő problémák miatt. A bizottság minden segítséget megkap a hivataltól. Ugyanakkor a bizottság minden tagjának szívügye a gyermekek fokozott védelme, támogatása. Bármikor nagyon szívesen, ha igényli a családgondozó, én is és a bizottság bármely tagja segítséget nyújt, egy-egy probléma megoldásában. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Úgy tudom, hogy 4 települést lát el a gondozó, lényegében kistérségi ellátásról beszélhetünk. Egy dolgot nem tudok megérteni, hogy miért Nagyorosziban a bölcsödében tervezik az átmeneti otthont, mikor itt a laktanya, és ott is ki lehetne alkalmas helyiségeket alakítani. 
Kapecska Ferencné jegyző: A Nyugat-Nógrád Családsegítő Szolgálat társulásnak 31 önkormányzat a tagja. Mi csak egy szelet vagyunk. Nagyorosziban a feltételek, lehetőségek jobban adottak, mint Rétságon. A laktanya közművel nem rendelkezik, Nagyorosziban a vizes blokktól kezdve minden adott, az átalakítás szükséges csak. A Gyermekjóléti Társulás vetette fel ezt a témát, és a társulási tanács tagjai egyet értettek azzal, hogy előkészítés szintjén foglalkozzanak a kialakítás lehetőségével. Döntés még nincs, előkészítő szakaszban vagyunk. Célszerű lenne, ha az átmeneti otthon létrejönne, kedvezőbben lehetne a rászorulók ellátását biztosítani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 51/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy a települési önkormányzat feladatkörébe tartozó pénzbeni ellátások és személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás működtetésének anyagi, tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.
A gyermekvédelmi intézkedések következetes alkalmazását továbbra is biztosítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
Tuskó Ilona családgondozó

4./ Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: 3 kérelem érkezett, a bizottság rövid vita után az alábbi javaslatot teszi: 
Szlovák Kisebbségi önkormányzat a nemzetiségi nap megrendezéséhez támogatást kér. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy 60 eFt támogatást biztosítsunk a rendezvény költségeihez.
Girasek Károly képviselő: Szűkszavú a becsatolt költségvetés és program. Ettől függetlenül az előző évhez hasonlóan gazdag, többórás programra kerül sor. Kérem támogassa a képviselő-testület a rendezvényt. 
Mocsári Gergely képviselő: Kisebbségi rendezvényről van szó, már bizonyítottak is, hagyományőrzőnek mondható a nemzetiségi nap.

A képviselő-testület a pénzügyi bizottság javaslatát 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A köztisztviselői nap rendezvényére a bizottság 50.000 Ft támogatást javasol. 
Mocsári Gergely képviselő: A közalkalmazottak támogatása be lett tervezve a költségvetésbe, ez az 50 eFt-ra irányuló döntés helyre teszi egy kicsit a dolgokat. 
Girasek Károly képviselő: Örülök, hogy megrendezésre kerül a köztisztviselői nap, és jó színvonalon kerül megrendezésre, de létjogosultsága akkor van, ha el is mennek a rendezvényre a köztisztviselők. Természetesen támogatom az 50 eFt köztisztviselői napra történő elfogadását. 
Jávorka János képviselő: Ez a támogatás a legkevesebb amit tehetünk a köztisztviselőkért. Magam részéről mindenképpen támogatom. 
Havas Vilmosné képviselő: Jó lenne, ha az egészségügy is kaphatna valamit, jól esne nekik is. 

A Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint köztisztviselői napra 50 eFt támogatást biztosítson az önkormányzat a reprezentációs keret átcsoportosításával, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A megyei mentős nap Rétságon történő megrendezéséhez a bizottság 60.000 Ft támogatást javasol. Zártkörű lesz a rendezvény, de természetesen vannak olyan részei, pl. bemutatók, amelyek a nyilvánosságot sem zárják ki, sőt igényli is. 
A mentősök rendezvényére javasolt 60.000 Ft támogatást a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület, és meghozta alábbi határozatát.

52/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvények támogatására vonatkozó kérelmekben az alábbiak szerint dönt. 
1./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat június 3-i Szlovák Nemzetiségi Napi rendezvényének költségeihez elszámolási kötelezettséggel 60 eFt támogatást biztosít, mely számlával igazolt útiköltségekre használható fel. A megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást meg kell kötni.
2./ A július 1-i Köztisztviselői Nap megrendezéséhez, a reprezentációra tervezett előirányzat átcsoportosításával 50.000 Ft támogatást biztosít. A költségvetés módosításakor az előirányzat átvezetést biztosítani kell.
3./ A július 1-én megrendezésre kerülő megyei mentős találkozó élelmezési és versenydíjaihoz az Országos Mentőszolgálat Rétsági Mentőállomása részére elszámolási kötelezettséggel 60.000 Ft támogatást biztosít a nyári programokra tervezett keret terhére. A megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást meg kell kötni.
Határidő: megállapodás megkötésére május 31. és szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

5./ Kincstári vagyonhoz tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: Az előző ülésen polgármester úr tájékoztatott bennünket, hogy lakóterület bővítéshez szükséges terület egy részét, nagyon töredék részét átadják ingyenesen az önkormányzat tulajdonába. Ez most már valósággá vált. Részterületről van szó. Az egyik terület megnevezése sportpálya, szérűskert, a másik terület megnevezése pedig szivattyúház. Ezek töredékrészeit képezik a lakóterület bővítéséhez szükséges területnek. A Kincstári Vagyonigazgatóság szerint ennek az értéke 1.351 eFt. Ezt ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adják át, annak minden gondjával, bajával együtt. A bizottság az előterjesztést egyöntetűen támogatja.
Girasek Károly képviselő: Valóban tájékoztatott a polgármester úr, hogy ingyen átveszünk ingatlanokat, itt kettő szerepel, tehát annál kevesebb, mint amiről szó volt. Természetesen annak a tudatában is, hogy ez kötelezettségeket jelent, át kell venni. A terület gondozása a mi kötelezettségünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kincstári vagyonhoz tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzat tulajdonba adásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 53/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonában, a HM vagyonkezelésében lévő, a lakóterület bővítéséhez szükséges ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlását ellátó Kincstári Vagyoni Igazgatósággal a 0148/4 hrsz-ú, 6735 m2 nagyságú, árok, sportpálya, szérűskert megjelölésű, valamint 0148/6 hrsz-ú, 20 m2 nagyságú szivattyúház megjelölésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződést aláírja. 
Határidő: május 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

6./ Gázvezeték szolgalmi jog alapítás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: Az Autó Center Plusz Kft. közismertebb nevén a Suzuki szalon kéri az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá a szolgalmi jog alapításhoz. Mintegy 10 m területet érint a kérelmük. Ezen a területen egyéb közművek is áthaladnak. Egyéb célra már nemigen hasznosítható. Ilyen kis értékű szolgalmi jog esetében ellenértéket az önkormányzat nem szokott kérni. Az eljárás díja a kérelmezőt terhelje. A bizottság a kérelmet egyhangúlag támogatja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a gázvezeték szolgalmi jog alapítással kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 54/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pusztaszántói u. 2. szám alatti, 084/8 hrsz-ú Suzuki szalon vezetékes gázellátásával kapcsolatos szolgalmi jog alapításra vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 084/16 hrsz-ú ingatlanon keresztül kb. 10 fm csatlakozó vezeték létesüljön a 084/8 hrsz-ú ingatlan gázellátása érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jog ingyenes alapítására vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő: június 6.
Felelős: előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző
Kapcsolódó internetes anyagok:

7./ Radnóti út 2. szám alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: Vita nem bontakozott ki a témában. A Képviselő-testület nem fogadta el a Munkaügyi Központ ajánlatát, hanem 22,5 millió forint + Áfa árat ajánlottunk. Tegnap érkezett a válasz, miszerint elfogadták a testület által megállapított árat. Kérésük a fizetési határidőre vonatkozik, hogy az 30 napos legyen. Bizottság támogatja a kérést. 
Girasek Károly képviselő: Ügyrendi kérdésem lenne jegyző asszony felé. Van-e arra mód, hogy a zárt ülés titkosságának a feloldását kezdeményezzük valahogy, és azt szavazással fel lehessen oldani, ha e tekintetben érdek múlás következik be. Az ebben a tárgyban tartott előző ülés zárt ülés volt, mivel már nyilatkozott a Munkaügyi Központ abban, hogy megvásárolják az ingatlant, így annak az ülésnek az utólagos titkosságát fenntartani indokolatlan. Kérdésem, milyen mód van arra, hogy egy ilyen egyértelmű esetben a titkosságot feloldjuk?
Kapecska Ferencné jegyző: Nem tudok most egyértelmű választ adni a kérdésre. Az önkormányzati törvény a zárt ülést, illetőleg a zárt ülésen készült jegyzőkönyv kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz,. hogy hogyan lehet azt nyilvánossá tenni, arról nem rendelkezik. A következő ülésig utána fogok nézni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Szerintem vizsgáljuk felül az eddigi zárt ülések jegyzőkönyveit, és ami oka fogyottá vált, nyilvánosságra kerülhet, amennyiben a jegyző asszony utánanéz az idevonatkozó szabályozásnak.
dr. Tóth Mária képviselő: Azzal, hogy a testület nyilvánosságra hozta az adásvételt, továbbá a vételi árat, az előző zárt ülés titkossága semmiben sem sérült. Nem azért volt zárt ülés, hogy végül is az állampolgárok tudomására ne jusson a dolog. Azért volt zárt ülés, mert akkor még nem volt tudott a kimenetele a tárgyalásnak. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az természetes, hogy a zárt ülésnek a döntése nyilvános, minden esetben így is van. Sőt az ilyen jogügyletek eredményét nyilvánosságra is kell hozni. Girasek úr kezdeményezése véleményem szerint arra irányul, hogy a zárt ülés jegyzőkönyve is felkerülhessen az Internetre, úgy mint a többi nyilvános ülés esetében.
Jávorka János képviselő: Örülök, hogy a Munkaügyi Központ nem állt el vételi szándékától. Két célt kellett látnunk, az egyik, hogy minél nagyobb összegért tudjuk értékesíteni az ingatlant, a másik fontos cél volt, hogy a kompromisszumot a Munkaügyi Központ felé megtaláljuk, mivel a térségben jelentős szolgáltatást végeznek. Olyan feltételeket tudnak ebben az ingatlanban megteremteni, ami a szolgáltatásokat kiszélesíti. A kompromisszumok kapcsán jó pár millió forinttal többért sikerült értékesítenünk az ingatlant, mint amit a Munkaügyi Központ első menetben felajánlott.
Mocsári Gergely képviselő: Zárt ülés azért volt, mert olyan folyamat volt, ami belső ügy. A hivatalos értékbecslés alig magasabb összeget jelölt meg, mint amennyiért az ingatlan eladásra került. 7,5 % kedvezményt adott a testület, ez igen kezelhető engedmény. Erre az ingatlanra nem igazán volt más jelentkező, de hangsúlyosabb az, hogy a Munkaügyi Központ minőségében olyan ajánlatot tett, magát a biztos beruházást tekintve, másrészt a feladatellátás tekintetében, hogy ez a lakosság érdekében is kívánatos. Térségre is kiható, színvonalas szolgáltatást fognak nyújtani. 
Girasek Károly képviselő: Üdvözlöm a Munkaügyi Központ döntését. Számunkra nem mindegy, hogy ki vette meg az ingatlant. A hosszú-távú együttműködésre törekszünk. Nem véletlenül javasoltam a titkos ülés feloldását, mert valójában az előterjesztés nem volt titkos, a határozatunk, hogy milyen összegben szeretnénk értékesíteni, nem titkos. Maga a tárgyalás jegyzőkönyve azonban titkos. Vannak esetek, amikor ez indokolt, pl. személyi ügy, ebben az esetben az idők végezetéig fenn kell tartani a titkosságot. Az előző ülésen elhangzottakról sem itt, sem másutt sem nyilatkozhat senki. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy volt egy kiajánlás 24 millió forintért, ami megjelent az önkormányzat honlapján, erre a Munkaügyi Központ jelentkezett. A 24 millióval szemben a Munkaügyi Központ benyújtott 18 millió Ft-ról szóló ajánlatot, ami 6 millió forint + Áfa-val elmaradt a mi általunk tartott igénytől. Nagy vita volt az elmúlt testületi ülésen, a vitában pro és kontra vélemények hangzottak el. Megfogalmazódtak olyan vélemények is, amik arra irányultak, hogy a Munkaügyi Központ által benyújtott, 18 millió forintra vonatkozó árajánlatot fogadjuk el. Ha ezt az ajánlatot fogadtuk volna el, 4,5 millió forinttal kaptunk volna kevesebbet az ingatlanért. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ne menjünk vissza a történelmi múltba, maradjunk az itteni előterjesztésnél.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr szót kaptam, 10 percig jogom van beszélni. Ha jogszabályt sértek megróhatnak ezért, de úgy gondolom, ami nyilvános adat, az tartozik a lakosságra. Elmondtam, hogy 4,5 millió forint az a különbség, ami a Munkaügyi Központ eredeti ajánlata, és a mi általunk megszabott eladási ár között. Azt a következtetést azonban levonom most, hogy amennyiben a testület elfogadta volna a Munkaügyi Hivatal 18 millió forintra történt bejelentését, 4,5 millió forintot dobtunk volna ki az önkormányzat kasszájából. Remélem egyszer az a jegyzőkönyv nyilvánosságra kerülhet, és kiderül, ki érvelt kisebb és magasabb ár mellett, itt be is fejezem, mert nyilván az ülésről többet nem is mondhatok, azt nem tehetem meg. Természetesen megszavazom, hogy a szerződést megkössük a Munkaügyi Központtal. Fontosnak tartom, mert milliókról, a település vagyonáról van szó. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben a történetben most nagy kanyart futottunk. 
Kapecska Ferencné jegyző: Pontosítani szeretnék. A május 9-i testületi ülésen született döntés értelmében, amennyiben a munkaügyi központ a 22,5 millió forintos vételárat elfogadja, akkor a polgármester felhatalmazást kapott a szerződés aláírására. Amiért most idekerült a téma újra, kizárólag a fizetési határidő módosításának a kezdeményezésére vonatkozik. Mi 8 nap fizetési határidőt határoztunk meg, a Munkaügyi Központ jelezte, hogy a Foglalkoztatási Hivatal biztosítja részére a vételárat, de a vételár lehívására csak az adás-vételi szerződés megkötése után kerülhet sor. Az átfutási idő miatt kérik a fizetési határidő módosítását. Csak emiatt kellett a mai ülésre ismételten visszahozni az anyagot. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az a kérésem a jegyző asszonyhoz, hogy amikor törvénysértést észlel, legyen szíves azzal a jogával és kötelezettségével élni, ami őt megilleti ilyen esetekben. Kérem, hogy amennyiben egy zárt ülésről bármelyikőnk, bármi olyat mondana, ami nem tartozik a nyilvánosság elé, figyelmeztessen minket. A zárt ülés arról is szólt, hogy volt egy velünk alkudó vevő, nem biztos, hogy kívánja, vagy egyáltalán hozzájárulna ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzuk, különösen ilyen körülmények között, hogy még meg sem kérdeztük őt, hogy azon a zárt ülésen mi történt.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Érdekes ez a vélemény nyilvánítás. Az egyezkedés folytán mindenki próbálta saját érdekeit képviselni. Nem érzem azt, hogy bárkit bármilyen módon kellene véleményezni, és kritizálni az akkori állásfoglalását. Senki nem azt javasolta, hogy fogadjuk el ezt, hanem különböző alku pozíciókról volt szó. Jó határozatot hoztunk a zárt ülésen, aminek itt az eredménye. Nem kellene kiemelni, hogy külön-külön kinek mi volt a véleménye. Együtt szavaztunk, együtt hoztuk meg a döntést, és hála Istennek eredménye lett. Az, hogy ezzel kapcsolatosan voltak aggályok, az természetes. Én úgy gondolom, hogy egy zárt ülésen ennek mindenki hangot is adhat, sőt, ha kell, vállalni kell a véleményt a nyilvánosság előtt. Nem kellene külön – külön megbélyegezni, és mutogatni rá.
Girasek Károly képviselő: Kérem a jogi kérdésemre a következő ülésen a választ. Annyit mondanék az előzőekben elhangzottakra, hogy a Munkaügyi Központ nem volt abban a helyzetben, hogy ő kérjen zárt ülést, vagy ő döntse el, hogy az legyen. A képviselő-testület dönthet erről, személyi kérdésnél az érintett kérhet zárt ülést. Én a fizetési határidő 30 napra történő módosítását természetesen elfogadom.
Kapecska Ferencné jegyző: A május 9-i ülésen a képviselő-testület minősített többséggel elfogadta, hogy zárt ülés keretében tárgyalják ezt a témát, ami érintheti az önkormányzat vagyonával kapcsolatos rendelkezést, illetőleg üzleti érdekeit befolyásolhatja. Ha egyszer elfogadta a testület a zárt ülést, akkor egyenlőre vegyük tudomásul, hogy a zárt ülés anyaga nem nyilvános, csak a meghozott döntés tekinthető nyilvánosnak. Akkor ne foglalkozzunk a mai ülésen azzal, hogy mi volt a zárt ülésen. 
dr. Tóth Mária képviselő: Annak jogán szeretnék néhány szót szólni, hogy Girasek úr megint kioktatott bennünket. Ismételten kérem a jegyző asszonyt, hogy amikor törvénysértést észlel, akkor állítson le bennünket, mert Girasek úr téved abban, hogy semmiféle befolyással nem rendelkezik a velünk tárgyaló partner. Ő abban a tudatban tárgyalt velünk, hogy zárt ülésen tárgyal, és a jegyzőkönyv is ennek megfelelően van kezelve.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Munkaügyi Központ kérését, miszerint a fizetési határidő 30 napra módosuljon. A képviselő-testület a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 55/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 356/13 hrsz-ú ingatlan vételárának megfizetési idejére vonatkozó módosítási javaslatot, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a 356/13 hrsz-ú ingatlan 49/2006. (V.9.) számú határozatával meghatározott 22,5 millió Ft + Áfa vételárat a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül fizesse meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.
Határidő: értesítésre május 26.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő távozott az ülésről.

8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Kérdezném polgármester úr, mikor tudtad meg, hogy 17 eFt lesz a lakosság által fizetendő szemétdíj? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez egy becsült összeg. Nem mondta senki, hogy ennyi lesz. Ezt egy szakember becsülte meg 2009-re. Ez nem azt jelenti, hogy annyi is lesz. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr szót kaptam, engedd meg, hogy feltegyem a kérdéseimet. Majd utána légy kedves válaszolni, és ne belebeszélni akkor, ha valamelyik képviselő beszél. Erre nagyon sokszor kértünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Csúsztatások nélkül kérem a kérdéseket. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, olyan csúsztatást kérdezek, amilyet akarok. Ha nem jól kérdezek, akkor megválaszolod, hogy a kérdésem nem volt jó. A kérdésem, hogy ami ide le van írva, hogy a költségeket figyelembe véve 17 eFt az egy lakásra jutó díj, megszavaztad-e polgármester úr az ezzel kapcsolatos költségvetési indítványt? Tudod-e polgármester úr, hogy mi van a társulás munkaszervezetének költségvetésében, és ezeket a tételeket megszavaztad-e?
dr. Szájbely Ernő képviselő: A regionális hulladéklerakóval kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy van-e a társulásnak munkaszervezete, illetőleg annak költségvetése? Egy Internetről leszedett anyagban elég komoly számok szerepelnek, nem tudom, ezek jók-e? Kikerestem a 2003-as előterjesztést, ami arról szólt, hogy az Észak-Kelet Pest megyei Hulladékgazdálkodás Társulással kapcsolatos, és ebben szerepelt egy olyan mondat, ami a jelenlegi szeméttelepre (Nagyoroszi, Borsosberény, Rétság) üzemeltet, ha a három önkormányzat jól lobbizik, akkor a programon belül a bezárásra kerülő szeméttelep rekultiválását is el lehet érni. Ez volt 2003-ban. Most pedig az van az előterjesztésben, hogy a jelenlegi lerakó rekultivációs költsége, mely nem kevés, három önkormányzat Rétság, Borsosberény és Nagyoroszi költsége. Ez várhatóan 2009. tavaszán lesz aktuális. Úgy tudom, hogy ebben a társulásban egy elég komoly összeget, másfél milliárd forintot terveztek be rekultivációs költségekre, a bezárandó szeméttelepeknek a rekultivációs költségeinek a fedezetére. Azt szeretném megkérdezni, mi az oka annak, hogy ez a három önkormányzat nem jól lobbizott, és ez a költség a mi nyakunkba szakadt. Holott ezt egy központi alapból meg lehetett volna oldani, így pedig 2009-ben egy jelentős kiadást fog jelenteni a három település számára. 
Jávorka János képviselő: A 9. pontban szerepel, hogy a jelenlegi lerakó rekultivációs költsége három önkormányzat költsége, Rétság, Borsosberény, Nagyoroszi. Várhatóan 2009. tavaszán lesz aktuális. Mi a magyarázata annak, hogy a társulás a 103 település egyrészénél a megnyert pályázati pénzből biztosítja a rekultivációt, így nem kerül az önkormányzatok pénzébe, a másik része pedig a mi költségünkből fog menni?
Girasek Károly képviselő: Van szakmai befektető, 35 %-os tulajdonos hányaddal, ez 35 %-os szavazatot jelent. Minden városnak egy szavazata van, ezt tartalmazza az alapító okirat, illetve szerződés. Akkor ez hogyan alakul, akkor mindenkinek 0,75 szavazata van? Erre tekintettel mikor volt módosítva ez az okirat? Milyen kockázatot jelent egy ilyen szakmai befektető? Mert ennek értelmében települések helyett is eldönthet kérdéseket. Ezzel a 35 %-os szavazati aránnyal mennyire fogy az önkormányzatok szavazati aránya? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A múltkor volt annyira nagyvonalú a képviselő-testület, hogy amikor feltette kérdéseit, adott egy hónapot arra, hogy a válaszokat elő tudjuk készíteni. Most is elvárom. Tekintettel arra, hogy itt egy kidolgozás alatt álló társulás működéséről van szó, ahol számos területen még nincsen véglegesen elnyert forma. Akár a szakmai befektetőnek a szavazati joga, és annak kialakítása, és végleges elfogadása még mindig nem történt meg. A kérdés, hogy a szavazati arány miért így alakul, teljesen jogos. Nincsen pont téve ezekre a nyitott kérdésekre. Becsült költséget tettünk közzé a beszámolóban, hogy korábban a pályázat benyújtásakor, meg kellett jelölni akkori számok szerint egy 2009. környékére becsült, egy háztartásra jutó költséget, ami kb. 17.000 Ft volt az akkori számítások szerint. 2009-re most senki nem tud jósolni. Valamennyi képviselő-testületnek jogában fog állni, hogy eldöntse, milyen arányban fogja támogatni a lakossági hulladékszállítás költségeit. Megkérem Bulejka urat, legyen segítségemre a kérdések megválaszolásában.
Bulejka András főmunkatárs: A társulás határozza meg a működési rendszerét, a társulás fogadja el az éves költségvetést, és a munkaszervezet bonyolítja a feladatokat. Benyújtásra került a pályázat, ami sikeres volt, és ez Pest megye északi részének, illetve Nógrád megyének a nyugati része. Ha jól tudom, 33 önkormányzat van jelenleg Nógrád megyéből a társulásban. A bizonyos előkészületek már megtörténtek Pest megyében, amikor megkeresték Nógrád megyét, mert nem volt meg az a bizonyos létszám, illetve szemétmennyiség tonnában mérve, ami után az EU alapból pályázni lehetett. A rekultivációval kapcsolatban, eredetileg még Sződön volt az elképzelés, hogy ott készül el a központi lerakó hely. Népszavazás ezt elutasította. A pályázat úgy volt benyújtva, hogy az érintett területeken lévő bezárásra kerülő szeméttelepeknek a rekultivációját fogja fedezni ez a másfél milliárd forint körüli összeg, ami a pályázatban meg lett jelölve. Menet közben nagyon sok minden változott, a programok felborultak. Mások voltak az induló összegek, amikor még Sződről beszéltek. Módosítani kellett a pályázatot. A tulajdonosok döntötték el, hogy milyen formában viszik tovább ezt a programot. Információim szerint Borsosberény nem vesz részt a társulásban. Valójában ő a kezelője ennek a szeméttelepnek. A csörögi szeméttelep a legnagyobb, tudomásom szerint már be is kellett volna zárni. Az üléseken nem én veszek részt, a települést kizárólag a polgármester képviselheti, így az utóbbi döntésekről nem igazán tudok beszámolni. Meg lett határozva, hogy melyik telep meddig működhet. Ez a műszaki paraméterektől függ. Amikor Rétság önkormányzatot értesítették, és lehetőség nyílt arra, hogy megvizsgálja azt, hogy belépjen a társulásba, akkor már a szakmai befektető mint tulajdonos benne volt. Hamarabb lépett be, mint Rétság. Ha jól tudom, akkor még 75 %-os tulajdoni hányaddal a minisztérium is belépett, és ő kifogásolta, hogy ilyen feltételekkel ez nem működhet. Hosszú tárgyalások után jutottak el a 35 %-hoz. Bizonyos összeggel a minisztérium finanszírozta az előkészületi munkákat. A társulás tulajdonosaitól nagyon függ, hogy mit tudnak elérni a szakmai befektetőnek milyen döntési jogosítványt fognak adni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos, hogy közös az érdekük az önkormányzatoknak. Kérem még egyszer a képviselőktől, ha ilyen jellegű kérdéseik vannak, írják le, és adjanak időt arra, hogy a válaszokat meg tudjuk adni. Sem jómagam, sem a hivatal nincs abban a helyzetben, hogy 2006-ban válaszoljon, hogy mi lesz 2009-ben. Kérem a türelmet, és megértést. Az, hogy egyes szeméttelepek rekultivációját vállalják másokét pedig nem, nem jó a kérdés felvetés. Az nem fog megtörténni, hogy az egyik önkormányzat által működtetett szeméttelep rekultivációját vállalják, a másikét meg nem. Kérném a nagyobb mértéktartást a kérdések feltevésében.
dr. Katona Ernő képviselő: Kérem a képviselő társaimtól, akik a 17 eFt-ot véleményezték, hogy vegyék figyelembe, hogy a most egy háztartás után fizetendő díj is kedvezményes, ugyanis az önkormányzat egy részét átvállalja az összegnek. Ha 2009-ben 17 eFt lesz a díj, nagy valószínűséggel az önkormányzat megint lesz lehetősége, hogy a költségek és térítési díjak ne egyezzenek. Lehetőleg úgy, hogy a lakosság járjon jól. Ez az emelés három év alatt így nem is látszik olyan durvának.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr volt kérdésem, amire nem kellene egy hónapot várni a válasszal. A kérdés arra vonatkozott, hogy megszavaztad-e az ez évi, előző évi költségvetést, és egyebeket, igennel, vagy nemmel szavaztál és ismered-e ezek belső tartalmát? Erre szerintem nem kell egy hónapig várni, hogy választ kaphassak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ott voltam az ülésen, előtte kikérve a többi polgármester véleményét, egyöntetű igennel szavazott velem együtt a társulás, és elfogadta a költségvetést. 
Girasek Károly képviselő: Rendkívül lényeges dologról van szó, és több oknál fogva is meg vagyok lepődve. A rekultiváció nagyon sokba kerül. A február 9-i ülésen, ahol a folyamatban lévő dolgokról kértünk tájékoztatót, a polgármester úr 6 sort írt, hogy 5,7 millió forintot kell befizetni két részletben. Szó nem volt arról, hogy itt van egy stratégiai befektető, szó nem volt arról, hogy változtak az alapszabályban a feltételek. Szó nem volt arról, hogy mi nem kerülünk a rekultivációba. Szó nem volt arról, hogy milyen hatalmas pénzt emészt fel a mi befizetett részeinkből a munkaszervezet működtetése. Szó nem volt a fenti kérdésekről, pedig ezek a lakosság és a képviselő-testületre tartoznak. Döntési lehetőségeink vannak, de legalább mindenképpen tájékoztatást kellene kapnunk. Nagy dolgokról, nagy pénzekről van szó, amire azt kell mondjam, hogy még a beruházásról szó sincs, a polgármester úr megszavazott olyan költségvetést, ahol pl. szerepel a könyvvizsgálói munkadíj. Ügyvédi díjra pl. 2 millió forintot költenek a pénzünkből. 28 millió forintot költenek el a pénzünkből, amikor még nincs is beruházás. Nem nagyon értem a stratégiai befektetőt, mert abban a szerződésben, ami elénk került, az volt, hogy 1 településnek 1 szavazata van. Elmondtad, hogy ebben volt vita, tehát ezek szerint ez nem igaz. Nagyon lényeges kérdés, hogy a polgármesternek egy szavazata van, vagy a stratégiai befektető azt mondja, hogy a polgármesterek szavaznak, és közben nem ér a szavazatuk egyet, hanem majd ő eldönti helyettük. Ilyen dolgot a képviseletünkben ott lévő polgármesternek nem szabad megszavazni. A munkaszervezet kérdésére nem kell egy hónapot adni a válaszra, ha a polgármester ott lenne az üléseken. Internetről tájékozódom, mert nem vagyok jelen. A kistérségi szervezet, egyenlőre csak gyűjti a pénzeket, tagságot szerez, megszervezte a társulást, van egy elnöke, aki tisztes fizetést kap. Elnök és titkár tiszteletdíja évi 4.800 eFt. Van egy elnöksége, amiről úgy tudom, hogy az 5 kistérségből az elnökségbe választanak egy-egy tagot. Nem tudjuk, hogy ebből a kistérségi részből ki az, aki tiszteletdíjat kap. Van egy pénzügyi bizottság, aminek a tagjait polgármesterekből választották. 3.600 eFt összegben kapnak tiszteletdíjat. Jelenleg inaktív szervezetre ennyi pénzt költenek, és ezt a polgármester úr minden valószínűséggel megszavazta. Azt írja, hogy ezek a költségek tetemesek, amit a szemétdíjban szét kell osztani. Hát ez nem természetes. Pontosan ezért kellene az ott minket képviselő embernek azt mondania, hogy álljunk meg. Minek ügyvédi díj, amikor ebben a szervezetben ügyvédi munka nincs is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jogi képviseletet kötelező ellátni.
Girasek Károly képviselő: A polgármester úr tőlünk arra kapott megbízást, hogy a várost képviselje, szorítsa le a költségeket, hiszen ezt nekünk a tagdíjjal, és később a szemétszállítással kell befizetni. Érdekes, hogy a polgármester valószínűleg tájékozatlanságból, de nem mond valóságot. Egyértelműen le van írva, hogy a másfél millió rekultivációt két megnevezett település költi magára. Ez van az interneten. Maga az alapító okirat is ellentmondásokkal van tele. Közel 6 milliárd forint EU-s pénzből közel másfél milliárd forint rekultivációra fordítódik. A miénk nincs benne. A tájékoztatóban szerepel, hogy a szemétszállításhoz az önkormányzatnak térítésmentesen kell területet biztosítani. Tehát a 17 eFt kalkulált díjon felül nekünk még további ingyen dolgokat kell adni, ami ugyanúgy költség. Maga a szervezet, és a döntés struktúra áttekinthetetlen. Aki ott van a képviseletünkben, az érveljen, és úgy szavazzon. A következő ülésre részletes tájékoztatást kérek ez ügyben. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Súlyos gondok vannak ezzel a hozzászólással. Az igaz, hogy meg van a lehetősége a képviselő-testületnek, hogy határozattal, többségi döntéssel a polgármesteren kívül másik képviselő delegáltat válasszanak. Girasek urat el tudom fogadni a szemét ügynek a referenseként. A képviselő-testület dönthet ebben, én javasolom. is. Azt viszont nem szeretem, hogy Girasek úr itt jön csúsztatásokkal. Girasek úr valóban felkészült a témában a bírálatra, és vádaskodásra, és a csúsztatásokra. Egy ekkora programnál, ekkora társulásnál kötelező könyvvizsgáló, és ügyvéd is, stb. erről nem tehetek. 100 eFt tagdíjat kell fizetnünk, ezt Girasek úr is megszavazta. Ez havi kb. 8.000 Ft-ot jelent városunk esetében. Ha nem lépünk be a társulásban, 2008-ban bezárják a berényi telepet, és itt fogunk állni hulladéklerakó nélkül. Eléggé nagy baj az, hogy Borsosberény a mai napig nem lépett be a társulásba. Pedig ő az üzemeltetője, gesztora a közös hulladéklerakó telepnek. Amíg Borsosberény nem lép be, addig nem is tudjuk kiigényelni azt az összeget, ami a rekultivációra reményeink szerint benne lehet ebben a nagykalapban. A beruházás 90 %-ára van EU-s pályázati lehetőség. Azt is megszavaztuk valamennyien, hogy az 5,7 millió forintra még 50 %-os pályázati lehetőséggel kell élnünk a Belügyminisztérium felé. Mai napon kb. 8.000 Ft terheli a várost annak érdekében, hogy 2009-ben rendeződjön a lakossági kommunális hulladékgyűjtésnek a jövője. Ne járassuk le a gondolatot, és ne rémisztgessük a lakosságot, hogy holnap vagy holnapután 17 eFt lesz a hulladékgyűjtési díj. Nem erről van szó. Egy példát szeretnék mondani, Balassagyarmaton havi 2.000 Ft, azaz éves szinten 24 eFt a szemétszállítási díj, egy háztartásra jutóan. Rétságon ez 5.290 Ft. A következő alkalommal részletesebb tájékoztatást fogok adni. 
Szavazásra teszem fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.. 
9./ Egyebek
Kapecska Ferencné jegyző: A kisebbségi önkormányzati választás megváltozott módjáról szeretném röviden tájékoztatni a testületet. Május 31-ig minden egyes választópolgár kap egy tájékoztatót, amiben szerepel a választásra, névjegyzékbe vételre vonatkozó legfontosabb tudnivaló. és mellette egy kérelem. Aki kéri a kisebbségi névjegyzékbe való felvételét, az június 1- és július 15 között teheti ezt meg a kiküldött kérelem nyomtatvány kitöltésével. Vagy úgy, hogy postán beküldi a kérelmet, vagy a hivatalban elhelyezésre kerülő gyűjtőládába dobja be. A névjegyzékbe való felvételről egyenként, határozattal kell döntenünk. A nemzetiségi törvényben meghatározott kisebbségek vonatkozásában kezdeményezhető a kisebbségi önkormányzati választás. Abban az esetben, ha kisebbségenként legalább 30 fő kéri a választói jegyzékbe történő felvételét, akkor kell kitűzni a kisebbségi önkormányzati választást, mely az önkormányzati választással egy időben lesz, de külön szavazatszámláló bizottság közreműködésével.
Jávorka János képviselő: A Május 1-i rendezvény esetében az összefogás példaértékű volt, intézmények, civil szervezetek, sport egyesületek, és magánszemélyek lelkesen álltak a témához. Sajnos délutánra elmosta a rendezvényt az eső. 500 főre főztünk, el is fogyott minden. 103 eFt-ot költöttek az ebédeltetésre. Sajnos rosszindulatú megjegyzések is napvilágra kerültek, de arc nélküli emberekkel nem kívánok vitázni. Ellenben visszautasítom a magam és minden segítő nevében a rágalmakat, amik értek bennünket. Jobb lenne, ha érdemleges dologgal foglalkoznának inkább. Ha valaki visszaélést, elfogadhatatlan dolgot tapasztal, meg van a törvényes út ( hivatal, rendőrség, ügyészség), amin keresztül orvosolni lehet az állítólagos felvetéseket. Köszönöm minden szervező segítségét, munkáját. Más téma: az orvosi rendelő előtt rossz a forgalom lassító készülék, meg kellene javíttatni. A külső nőtlen szálló értékesítésével kapcsolatban javasolom, hogy tegyük “szalonképessé” az épület környékét, nagy a fű, a bozót.
Kapcsolódó internetes anyagok:
Képriport a Majálisról honlapunkon >>>
Girasek Károly képviselő: Zrínyi utcában tűrhetetlen a helyzet, a kamionok a kocsibejárókat beszakítják, tönkreteszik az utat. Tűzoltó autó is rátolat a kocsibejáróra. A lakók kérése, hogy az útpadka legyen rendbetéve. (szerintem kerékvető kő lenne a megoldás). Kérem polgármester urat, történjen intézkedés, a lakók erről legyenek értesítve. Ugyanitt van egy kresz tábla, hogy a gyalogjárdán megállni tilos. Gyanítom, hogy erőművészkedésből valaki megfordította az útra vonatkozó táblát. Ha indokolt a tábla, meg kellene fordítani, ha nem indokolt, ki kell szedni a táblát. Többen megkerestek, a Piac téri víz helyzetet megnyugtatóan rendezni kell. Közterület, kötelességünk minél többet megtenni, hogy ne álljon fenn ez az állapot. Nem lehet az üzleteket megközelíteni, valami történt már, próbálták levezetni a vizet, de ez nem a boltosok dolga. A nagy parkolóból a buszok tolatva jönnek ki, a kihajtani tilos táblánál, ez életveszélyes. Nem tud megfordulni az Anna étterem előtt. A jószándékkal, de szakszerűtlenül felfestett parkoló miatt nem tud megfordulni. A fák metszését is mind többen kérik. Villanyvezetékbe belelógó fák, földre leérő fák vannak. Indítványom, hogy a közterület felügyelő járja végig a területet, és szakszerű metszéssel javítson ezen a helyzeten. 
     A közelmúltban lezajlott lakossági fórumon sajnos a képviselők nem kaptak lehetőséget arra, hogy bármilyen véleményt megfogalmazzanak. Kétségtelen, hogy aki kérdést kapott, az válaszolhatott, de véleményre nem kaptunk lehetőséget, bár a végén valóban már idő híján nem volt rá lehetőség. Furcsának tartom, hogy a polgármester úr több, mint egy órát beszélt, a bevezető előadásában egy csomó csúsztatást hallottam. Erre sem tudtunk reagálni, pedig nem a kitűzött napirendről szólt. A 2005-ös és 2006-os költségvetésről kellett volna szólni. Ebbe pl. nem tartozik bele a csatorna beruházás, legfeljebb a hitel ügye. Ugyanúgy a közvilágítás. Az sem a 2005. évi költségvetés beszámolójához tartozik. Furcsának tartom polgármester úr, és kérem, hogy ezt a fajta csúsztatás sorozatot a normatív támogatással, hogy a többit a helyben lakóknak kell megfizetni, - ez politikai kampányhoz nagyon jó, és remélem nem is ezért tetted – mert az önkormányzatok finanszírozása legalább három forrásból áll. Egyik ebből a normatív támogatás. A másik az, hogy a mindenkori kormány törvényekben elrendeli, hogy gépjármű adót kell fizetni, és az helyben marad. Csúsztatás azt mondani, hogy az iskola egész működtetését a lakók adójából állja az önkormányzat. Ez eddig is így volt, hogy a normatív támogatáshoz hozzá kellett tenni. Személyi jövedelemadóból is itt hagy a kormány, megtehetné, hogy bevonja, és magasabb normatívát állapít meg. Félrevezető azt állítani, hogy csak azt a pénzt kapjuk az iskolára, amit normatívát kapunk. Nem csak azt kapjuk. Ez egyébként önkormányzati feladat. Ez jelentős csúsztatás volt. Ezek elkerülhetőek lettek volna, ha a polgármester úr a bizottságokat bevonja az előkészítésbe. Ez nem történt meg. Nem az a bizottságok bevonása, hogy a képviselők adjanak le kérdéseket. Anyagnak kellett volna készülnie, és azt a bizottságoknak megtárgyalnia. Egyet kérek még nagyon határozottan polgármester úr, le kellene már venni azt a lemezt, hogy Girasek Károly képviselő mennyi pénzt vesz fel a honlapért, és hogy szerinted erkölcstelen ez, vagy az. A Művelődési ház költségvetésében be van tervezve egy web-lap szerzői jogdíj, az nem jövedelem. Abba költségelem, és más elemek vannak. Ez nem nyilvános adat. Nagyon kérlek, ha törvénybe ütközik ez a dolog, azonnal intézkedj, jelents fel, kezdeményezz eljárást. Ha nem ütközik törvénybe, akkor olyat, hogy szerinted erkölcsileg ez nem fér meg, és a nagy nyilvánosság előtt ezt úgy mondod el, hogy közben a kérdést én kaptam, enyhén szólva furcsa, és erkölcstelen. Azt azért örömmel láttam, hogy a lakosság elég nagy része érdeklődött a fórum után, megjelent. Úgy látom a lakosság zöme tájékozott a mi munkánkról. Felkészülve kérdeztek, tájékozottak voltak. Az első négy felvetésemben kérek intézkedést. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Biztos nem én vagyok a legtökéletesebb fórum levezető, de azt visszautasítom, hogy ne adtam volna szót a lakossági fórumon annak, aki szót kért. Számtalanszor ránéztem a testületre, hogy ki kíván szólni. Aki feltette a kezét, az mindenki szót kapott, és annyiszor, ahányszor feltette a kezét. 
dr. Tóth Mária képviselő: Évente visszatérő téma, a Madách út patak tisztítás, ketten is szóltak ez ügyben ott lakók. Illene időnként azzal a résszel is törődni. A másik téma a Nyárfa utcai rendőrségi lakás beázásának problémája. Ezt sem először mondom, elég szomorú, hogy állandóan ismételni kell. Nem a garázsokat kellene emlegetni, amikor éppen arról van szó, hogy talán illene a garázs bérlőknek üzleti alapon bérleti díjat fizetni, hanem az első a lakás rendbehozatala lenne. Törvényi kötelezettségünk lenne a tető rendbehozatala. Ismételten kérem az intézkedést ebben az ügyben. Miklián Attila tájékozódhatna ez ügyben, és nem biztos, hogy nagyon sok pénzbe kerülne a tető rendbehozatala. Remélem jegyző asszony végre lesz foganatja, hogy ezt elmondtam.
     A lakossági fórumon mindenki hozzászólhatott, aki akart közülünk. Meg nem sértve senkit, és most magamat is beleértve, lapítottak, és lapítottam én is, úgy veszem észre, bár nehéz volt néhány dolognál visszafognom magamat. Bár úgy gondoltam, ha a képviselő társaim, akiket szinte név szerint is megszólítottak, nem szóltak hozzá, nekem sem kell ott sokat beszélnem. Girasek úr is szót kapott volna, és a többiek is a hozzászólás jogán, ahogy megkaptam én is. Sőt többször is hozzászólhattunk volna. Girasek úr előadása természetesen most is nagyban eltér az igazságtól és a valóságtól, és a tényektől.
     Az Internettel kapcsolatban szeretném mondani, hogy úgy tudom, még mindig meg van az az ajánlat, amit fiatalemberek tettek Rétságon, hogy ingyen elvégzik azt, amit Girasek úr pénzért végez. Girasek úrtól senki nem irigyli ezt a pénzt, nincs mit rajta irigyelni. Én amúgy sem értek az Internethez, megmondom őszintén én még nem is láttam csak TV-n keresztül ha mutattak, nem is érdekel. De ha már a Jávorka úr felvetette az internetezést akkor én is elmondom, bár nem akartam, hogy gyalázkodások történnek. Tudom, hogy kik teszik, személy szerint. Belevonják a családomat, az uramat olyan emberek, akik a bokájáig nem érnek. Gyalázzák folyamatosan. És föl fogom jelenteni, már nem fogom többször mondani, és szét fogom kapni a száját, ha az én uramat egy ilyen moslék, aki mondom, hogy a bokájáig nem érne, gyalázni fogja. A gyerekeimet, akiket arra emlékeztetnek moslék ócska módon, hogy ki volt az apjuk. Az én gyerekeim büszkék lehetnek az apjukra. Az apjuk, és az anyjuk meg az én gyerekeimre. Ezt azért merem elmondani, mert az én életem, mint közszereplőé a nyilvánosságra tartozik, különösen így, hogy a moslék szemétládák ezzel foglalkoznak. Mindenki tudhatja, hogy kiről, vagy kikről van szó. Szálljanak önmagukba, és szégyelljék a pofájukat. Az én uram négy földrészen képviselte a Magyar Honvédséget, nem tudom hány országban, és a magyar hazáját. Olyan kitüntetései vannak, olyan elismerései, hogy azok közül, akik gyalázzák, a közelébe nem férhetnek ilyennek, nem láthattak még ilyeneket. Olyan emberek ismerték el a munkáját, nemzetközi viszonylatban is, egyetemeken tartott előadásokat, Hollandiában, Amerikában, mindenütt a megfelelő nyelven, és gondolom megfelelő egyenruhában történő megjelenéssel. Önök, akik ezeket csinálják, mert van itt belőlük, aki ezeket csinálja, és szégyellem magam helyettük, a nyomába nem léphetnek. Ott nem levesfőzőnek, nem takarítónőnek, de semminek nem vennék fel őket. Nem csak a képességeik, és nyelvtudásuk hiánya miatt, hanem a megbízhatóságuk és a mocsokságuk miatt. Elnézést kérek, hogy kifakadtam, de undorítónak tartom ezt a dolgot. Egy gyereket soha nem lehet felelősségre vonni amiatt, hogy milyen az apja. Annál inkább a szülő, hogy milyen gyerekeket nevel. És akkor most körülnézhetnénk, és megnézhetnénk azok életét, akik ezeket a gyalázkodásokat folytatják. Visszatérve a május 1-i ünnepélyre, és ennek kapcsán visszatérve a karácsonyi megemlékezésre is. Jávorka úr szereplésével kapcsolatban mindannyian meg vagyunk elégedve. Mindig minden alkalommal megköszöntük neki. De az, hogy ez havonta, minden egyes ülésre idekerül, vagy így, hogy tájékoztat bennünket az előkészületekről, vagy a lezajlott rendezvényről, feleslegesnek tartom. A karácsonyi ünnep után valaki azt mondta nekem, hogy bűntudatot érez, hogy evett az ottani halászléből, én ugyan nem ettem belőle, mert Jávorka úr gúnyosan adta elő, hogy még sem kellett senkihez mentő vagy orvost hívni. Nem azért mennek el, hogy utána ezt hallgassák. Örülünk ha elmennek, és köszönjük mindazok munkáját, akik ott részt vettek. 
Kapcsolódó internetes anyagok:
A www.retsag.hu fórum oldala >>>
dr. Katona Ernő alpolgármester: A közéletiség azzal jár, hogy a közéleti embert minden irányból érhetik dicséretek, kritikák. Én személyemre is szólnak olyan dolgok, amikről eddig nem is tudtam. Nem tudom, ki és miért teszi. Ha elmennek ezek a dolgok a család és egyéb magánszféra felé, nem azt minősíti akiről szól, hanem azt, aki ezt csinálja. Érdemes elolvasni, másik ember hogy lát bennünket, minket közszereplőket. Tetszik, nem tetszik a közszerepléssel ez együtt jár. 
Jávorka János képviselő: Május 1-i rendezvénnyel kapcsolatban előtte szóltam az előkészületekről, és most miután túl vagyunk a rendezvényen. Azért is tettem, hogy megköszönjem a segítséget a különféle szervezeteknek, magánszemélyeknek. Név nélküli dolgokkal nem foglalkozom.
dr. Tóth Mária képviselő: Te vetetted fel. Ne mond, hogy nem foglalkozol vele.
Jávorka János képviselő: Van egy határ, miután foglalkoztat a dolog. Én még nem írtam az Internetre semmiféle szöveget, nem is fogok. Én ha írok, akkor leírom aláírva, és elmondom a véleményemet. Ezt kellene mindenkinek csinálnia. Nem fantomneveken, arc nélkül írni hülyeségeket. Újra elmondom, aki nem akar segíteni, az legalább ne ártson annak, aki akar. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az internetes csetepatéról egyszer már elmondtam a véleményemet, a fórum valójában nem az én világom. Különböző álnevek mögé bújva mocskoljunk embereket, ez nekem nem stílusom. Időnként el szoktam olvasni, ha lehet azt mondani, egyik tábor sem vethet a másik szemére semmit. Itt is, ott is elhangoznak nem csak valótlan, de sértő megjegyzések. Egyszer mertem én itt szóvá tenni, hogy a fórum nem az én világom, és akkor ugyanezen a fórumon megkaptam az itt jelenlévő fiatalembertől, hogy milyen alapon nyilatkozom én, mikor senki nem kérdezett erről a fórumról, hogy ez nekem tetszik-e. Tényleg nem tetszik, de ettől még ez a fórum létezik, működik. Időnként eljutok oda, hogy csak mosolygok rajta, mert igazából nem sok mindent lehet azon komolyan venni. A lakossági fórumot illetően úgy gondolom, hogy valóban mindenki előtt adott volt a lehetőség, hogy hozzászóljon. Az idő valóban elszaladt, 10 óra lett, mire a fórumnak vége lett. Én is azt gondolom, hogy ez inkább a lakosság fóruma, nekik kell megadni a lehetőséget a kérdéseik, észrevételeik elmondására. Nyilván ha tömörebbek lettek volna a kérdések és a válaszok, több minden belefért volna az időbe. Ezen a fórumon nem először vetődött fel, Sirkó Jánosné vetette fel most a kérdést, többedszer hallom ezt a felvetést, a tűzoltó szertár és a mentő állomás laktanyába való viteléről van szó. Közelebbről, hogy ezt a kérdést leszavazta a képviselő-testület. A Mentőállomás laktanyába történő vitele soha nem volt napirenden. Ezt a hozzászóló nem is tudom, hogy honnan vette. A Tűzoltó szertár bevitele a laktanyába 2003. elején vetődött fel, az új szertár bekerülési költsége akkor durván 2 és fél millió forint körüli összegben lett meghatározva. A képviselő-testület enyhén szólva kevesellte az összeget, hogy ez nem valós adat, a következő ülésre került vissza egy részletes költségvetés, kidolgozott tervvel együtt, ez már húszmillió kettőszázezer forintról szólt, közművek nélkül. A laktanyában egy bizonyos épület átalakításáról volt szó. A közművek alatt értendő a villany, gáz, víz, szennyvíz, út, telefon stb. ezeknek a különböző engedélyeztetési terve kb. 20-30 millió forintot tett volna ki. Ez összesen 40-50 millió forint körül lett volna, ha mi a tűzoltó szertárat bevisszük annak idején a laktanyába. Nem maga az ötlet lett leszavazva, csak éppen ennek mikor van értelme. A tűzoltóság egy nagyon fontos feladatot lát el a településen, a jelenlegi önkéntes tűzoltóknak van egy szertáruk, ami pár éve lett felújítva több millió forintért. Na de mikor van értelme, hogy a laktanyába ilyen költséggel kialakítsunk, egy kétállásos rendes tűzoltó kis laktanyát, mondhatni így, mert ugye abban pihenőtől kezdve sok minden volt. Akkor van értelme, ha realitása van annak, hogy létrejöhetne Rétságon egy köztestületi tűzoltóság. Ez nagyon nagy előrelépés lenne a város életében, de van egy nagy bökkenő, hogy ennek a köztestületi tűzoltóságnak vannak előírásai, működési költségei. Itt kell azt kimondani, hogy nem elég az ötlet, a megoldási variációt is meg kell nézni. Ennek a működési költségeit az önkormányzat nem tudná felvállalni. A Mentőállomást is elkezdtük valamikor 1992-ben, és semmi akadálya nem volt, hogy az önkormányzat saját maga létrehozza azt, és üzemeltesse. Ma a mentőállomás éves költségvetése durván 40-50 millió forint. Fel tudná ezt vállalni az önkormányzat? Biztos, hogy nem. Na most akkor olyan megoldást kellett keresni, hogy el kellett érni, hogy az OMSZ és az illetékes minisztérium befogadja a mentőállomás működési költségeit, és amikor ez megtörtént, és biztossá vált, hogy működni fog, onnantól jött az önkormányzat, hogy adjon neki helyet. A sorrend nagyon nem mindegy, és a tűzoltósághoz ugyanez a folyamat kell, hogy megelőzze azt, hogy létrejöjjön Rétságon a köztestületi tűzoltóság. Ha ezt sikerülne elintézni, biztosan nem a helyen múlna az, hogy működhessen a városban a szervezet. Senki nem a tűzoltóság és a szertár elhelyezése ellen emelt szót annak idején. De ennek akkor van értelme, ha hosszú távra megalapozottan működik, de ez csak akkor van biztosítva, ha az állam, illetve az illetékes minisztérium biztosítja a működési kiadásokat. Ez akkoriban nem volt meg. 
     A másik téma amivel szeretnék foglalkozni, és ki szeretnék térni egy olyan állításra, ami kicsit félrevezető. Ez pedig a pályázatoknak az ügye. Sajnos nyilvánvaló, hogy a laikus állampolgárok többsége nincsen igazán tisztában azzal, hogy egy önkormányzat hogyan működik. Egy önkormányzat olyan, mint egy háromlábú szék. Az egyik láb a polgármesteri hivatal, a másik a képviselő-testület, a harmadik a polgármester. A feladat és hatáskörök teljesen mások mindhárom tekintetben. Nem szabad összekeverni azokat. Azt úgy beállítani, hogy én csak polgármester vagyok, és nekem is csak egy szavazatom van a képviselő-testületi ülésen, ez igaz, de van ennek a dolognak egy másik oldala. A polgármesternek az itteni szavazaton kívül az évi 11, 12 testületi ülés és az év többi háromszáz valamennyi napján ő maga osztja be a munkáját, és senki nem akadályozza ebben. Itt azért voltak félreértések, egy két hozzászóló rá akarta kenni a hivatalra, a polgármesterre, a testületre, az önkormányzatra. Holott pedig nem egyforma feladat- és hatáskörrel bírnak. Ami a pályázatokat illeti, az intézmények figyelik nyilvánvalóan a maguk szakmai területén megjelenő pályázati lehetőségeket. Ez dolguk, és meg is teszik. Nos mi a helyzet az önkormányzatnál a fejlesztési pályázatokkal? Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ennek tulajdonképpen mi az ügymenete. Kik értesülnek a lehetőségekről? Egy részük meg sem jelenik közlönyben, ki értesül erről? A polgármester értesül róla, amikor őt hívják meg megyei értekezletekre, területfejlesztési tanácsülésekre, kistérségi társulási tanácsülésekre, ahol tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen pályázatok lesznek kiírva, milyen pályázatokat lehet az önkormányzatoknak megpályázni. Erről nem a képviselő szerez tudomást, és nem is a hivatal, hanem a polgármester, mert ő képviseli az önkormányzatot egész évben. Írásos tájékoztatót sem a képviselő kapja kézhez, hanem a polgármester. Hogy ezekből a pályázati lehetőségekből mi kerül a testület elé, ezt eldönti a polgármester úr, aki megnézi ezeket a pályázatokat, és azt mondja ez idevág, ezt beviszem a testület elé. A döntést már a képviselő-testület hozza, ez igaz. Itt kis csúsztatás volt, ezt szeretném korrigálni, mert a visszajelzésekből az hallatszik ki, hogy a polgármester úrnak itt volt egy válasza, ami nem azt mondom, hogy szándékosan volt félrevezető, de hogy félreérthető volt, az biztos. Elhangzott egy olyan kérdés, hogy ki a felelős a pályázatokért az önkormányzatnál. Erre polgármester úr válasza az volt, hogy Bulejka András. Ez így igaz is, és nem is. Mert ha folyamatában nézzük a dolgot, polgármester úr elmegy egy megyei értekezletre, eldönti kell-e az a pályázat nekünk, utána ha jó pályázatnak tűnik, behozza testület elé, megszületik a döntés, és ezután következik csak Bulejka András, mint végrehajtó. Neki meg az a dolga, hogy az eldöntött pályázatot megírja. Ha jól tudom, akkor az összes Bulejka úr által elkészített pályázatot befogadták, egy sem lett visszaküldve formai hiba miatt. Holott azért egy pályázathoz nem csak műszaki ismeretek, jogi, pénzügyi ismeretek is kellenek. Kijelenteni azt, hogy nálunk a pályázatokért Bulejka úr felelős, azért félrevezető, mert aki ezt hallja, az a sikertelen, vagy be nem adott pályázatokért őt teszi felelőssé. Holott ez nem igaz. Ez kicsit érdemtelen volt, így egy nevet kiemelni a sok szereplő közül. Sokaktól hallottam utána vissza, hogy most az elmúlt évek pályázattal kapcsolatos sikertelensége miatt egy embert hibáztatnak. Egy pályázatot a beadása után kell menedzselni, egy polgármesternek ebben lobbizni kell, és ebben tetszik vagy nem tetszik, ki kell mondani, hogy a polgármester a kulcs szereplő. Nem a jegyző, nem Bulejka András, nem az itt ülő képviselő társak, hanem a polgármesternek feladata, hogy menedzselje, lobbizzon a pályázat sikere érdekében. Mint ahogy ezt megteszik a többi településen. Még egy rövid gondolat, a fórumon vetődött fel, mi a kitörés, mivel az önkormányzat nem igazán működik jól. Ez megint nagyon általános következtetés. Gyakorlatilag, hogy mi lehet a kitörés? 1995. óta folyamatosan fojtogatja az önkormányzatokat a költségvetés. Nem csak azért mert csökkentette a normatívát, hanem leadott a kormány feladatokat, amihez pénzt nem adott, törvényileg megszabott fizetéseket, béreket, és azokhoz sem adott fedezetet. Ezek egyenes következménye, hogy az önkormányzatok ma ott tartanak, ahol tartanak. Kitörés pályázat, pályázat, pályázat, és ahol még lehet, ott a bevételek növelése. Pályázatok terén amelyik önkormányzat nem tud labdába rúgni, az le fog maradni. Kistérségeket fejleszteni fogják, rengeteg olyan projekt van, és lesz, aminek alapos utánajárás, lobbizás után lehet eredménye. 
Patterman Józsefné képviselő: Az Ady- Széchenyi utcai játszótéren csiga lassúsággal folyik a fű nyírása. Tele van gallyakkal, fákkal, jön a jó idő, balesetveszélyes a gyerekekre nézve. Ha nagyobb esők lesznek, a víz sem fog elfolyni. Ugyanez vonatkozik a Fülöp hentes mögötti patakra is. Minden évben visszatérő téma ez már. Teljesen el van tömődve, és nincs lekaszálva. A víz elfolyás itt is akadályozva van. Bosszankodom, amikor 2-3 hetenként megjelenik pár ember, hogy füvet nyírjon, és rákönyökölve a munkaeszközükre megvárják a déli 1 órát, és elmennek. Jobban járnánk, ha a szorgalmas asszonyokat küldenék oda, mert ők valóban szorgalmasan dolgoznak. Nem olyan sok munka van a játszótérnél, csak egyszerűen el van hanyagolva, nem figyel rá senki. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jó lenne, ha visszatekintetnénk az elmúlt három óra hosszára, mert számtalan egyetértésben elfogadott napirend volt, de ezek valahogy most kimaradtak ebből a vitából. A Radnóti utcai ingatlan gazdára találása igenis kitörési pont, e felett úgy elsiklottunk most. Pedig igazából a végeredmény a lényeges, és ebben volt egyetértés. Ami a pályázatokat illeti, az valóban igaz, hogy Bulejka András úr csak arról tud pályázatot írni, amivel a képviselő-testület megbízza. De azért ne legyen szelektív a memóriánk, itt az elmúlt időszakban szinte valamennyi testületi ülésen szokott lenni pályázat beadással foglalkozó napirend. Nem tudom ezt miért felejtik el egyes képviselők. Már nem emlékszünk a Zrínyi utcára, nem emlékszünk a társulásokban beadott pályázatokra, akár a Leaderre, akár az interregionális pályázatra, már nem emlékszünk arra, hogy egy hónapja beadtunk pályázatot a regionális hulladéklerakó létesítésének önrészének az 50 %-ára. Megjegyzem, a sokat istenített, - valóban jó polgármesterek a környéken- polgármesterek közül egy-két kollégám most értesült arról, hogy április 30-ig le kellett volna adni a hulladéklerakó társulásba a képviselő-testületi határozatokat, hogy csatlakozunk a pályázathoz, mert csak is a 105 település egyöntetű határozatainak csatolásával érvényes a pályázat. Olyan nem lehet, hogy ketten, hárman nem adják le a döntést, márpedig én kapásból tudok egy-két nagyrabecsült, sokak által emlegetett polgármestert, akinek ez nem számít, és nem adott le semmit. De ez legyen az ő dolguk természetesen. Csak azért jó lenne, ha ezeket is rátennénk a mérleg másik serpenyőjére. Amikor megnyertük az 58 millió 500 eFt-os vízügyi célelőirányzat pályázatot (mert ugye már erre sem akar senki sem emlékezni) utána 2004-ben már nem tudtunk önrészt felmutatni, mert minden belement a csatorna beruházásba.. Konkrét önrészeket kell letenni, most már költségvetési zárolásban kell tudni felmutatni, nem fiktív összegeket és számlakivonatokat, hanem készpénzt kell tudni felmutatni. Mindenki nagyon jól tudja, hol van a költségvetésben a pénz. Nem egyedül döntök ezekről a kérdésekről, és ilyenkor tényleg egy szavazata van a polgármesternek. Nem tartom szerencsésnek, hogy itt belemenjünk a lakossági fórumba. Abban egyetértünk, hogy amelyik képviselő hozzá akart szólni, az hozzászólt. Három ilyen képviselő volt. Ketten konkrétan kaptak kérdést, Tóth Mária pedig kérdés nélkül mondott egy rövid véleményt. Azért is ült ki a testület, hogy a lakosságnak megadjuk a lehetőséget, hogy akár személyre szabottan kérdezzenek a képviselőktől. Girasek úr előtte felkeresett és érdeklődött, hogy kívánok-e olyan helyzetet teremteni, hogy zavarba hozzam a képviselőket, mert az nem volna szép dolog tőlem. Az, hogy a polgármester igyekezett nem zavarba hozni a képviselőket, ezt nyugodtan fogadják el. Azt, hogy közben a lakóktól ki milyen kérdést kapott a testület, azt beszéljék meg egymást között. Nem tartom szerencsésnek, hogy utólag ezt boncolgassuk. Nem azt mondtam, hogy erkölcstelen Girasek úr médiában való szereplése, és a képviselői mandátumhoz kötött kapcsolata, hanem erkölcsileg nem összeegyeztethető. Törvény valóban nem tiltja, de biztos vagyok benne, hogy a képviselői mandátummal összeegyeztethetetlen. Ez máshol nem szokás. Felhívom a figyelmeteket egyik ex miniszterelnökünk mondására, ha egy közszereplőnek a jog és az erkölcs közül kell választania, akkor a magasabb rendűt kell választania, ez pedig ebben az esetben nem a jog. Tudni kell, hogy aki a fórummal kapcsolatban van, és nincs tűzfal védelemmel ellátva a gépe, az a fórum gesztorán keresztül akár kiszolgáltatottá válik. A gépekbe a rendszeren keresztül bele lehet menni. Akár az illető gépének magánlevelezésébe is bele lehet menni. Kikértem néhány informatikus mérnök véleményét ebben a kérdésben. Javasolták, hogy biztos ami biztos, mindenki lássa el védelemmel a gépét. 

Több tárgy nem lévén megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-