Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. június 15. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 10 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jkv. vezető, 1 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, dr. Szájbely Ernő képviselő, és dr. Katona Ernő alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt nem vesz részt az ülésen. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
A javaslatot teszek a mai képviselő-testületi ülés napirendjeire, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyal. 
 

Napirend
Előterjesztő
1./ Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetése  Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Tűzoltó vízszállító gépjármű beszerzés támogatása Mezőfi Zoltán polgármester


1./ Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az ülésen a kérdések között elhangzott az, hogy hogyan történt ennek a döntésnek az előkészítése a társulásnál, és van-e információ arról, hogy a többi önkormányzat hogyan döntött? Válaszként elhangzott, hogy önkormányzatonként minősített többségi döntés kellett, a társulási ülésen a polgármesterek ezt egyhangúlag támogatták. A Belső Ellenőrzési Társulás megállapodás azt tartalmazza, hogyha mindenki elfogadja, akkor nem kell három hónapos felmondási időt kivárni. Amelyik önkormányzat nem fogadja el, az végülis maradhat, de legalább két önkormányzat kell, hogy működjön. Ott a felmondási idő érvénybe lép. A hozzászólások között elhangzott az, hogy az előző ülésre is elő lehetett volna ezt az anyagot készíteni. Elhangzott, hogy Diósjenő szerepe fontos ebben a kérdésben. Különböző fenntartások hangzottak el. Elhangzott pl. hogy a belsőellenőrrel ezek után a kapcsolat talán már nem lesz olyan, mint eddig. Ha a kistérségi társulás venné át ezt a szerepet, nagyobb összeget tudna normatívaként megkapni, mint amit eddig kaptunk. Elhangzott, hogy esetleg két fő alkalmazott foglalkoztatása is indokolt lenne. A vita alapján a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
Mocsári Gergely képviselő: Nem régen tárgyaltuk ezt a témát, és megállapítást nyert, hogy jól működik a belső ellenőrzés, kifogás nem merült fel. Akkor nem igen volt szó pénzügyi dolgokról. Költségvetési szervenként duplájára emelkedhet a normatív támogatás, ez mit jelentett eddig, és mit jelent majd ezután, Rétságot közvetlenül érinti-e ez? Vagy a kistérséget érinti? 
Kapecska Ferencné jegyző: A Belső Ellenőrzési Társulás működésével kapcsolatban különösebb gondok nem merültek fel. A pénzügyi vonatkozások miatt került a téma előtérbe. 2004-ben még Rétság önkormányzatnak hozzá kellett tenni az társuláshoz, hisz a normatíva nem fedezte a költségeket. 2005-ben már egyéb források terhére nem kellett hozzátenni, mert egyrészt magasabb volt Diósjenő által a támogatási igénylés lehetősége, másrészt, a többcélú társulás is biztosított támogatást e célra. Idén január 1-től Diósjenő költségvetési szervenként 45 eFt-ot igényelhetett, a Többcélú Kistérségi Társulás 90 eFt-ot. A nagyobb támogatás nem azt jelenti, hogy az önkormányzatok a különbözetet megkapják. Ha marad pénz, az a Többcélú Kistérségi Társulásnál fog maradni. A Társulási Tanács dönti el, hova csoportosítják át az összeget. 
Havas Vilmosné képviselő: Mi történik akkor, ha Diósjenő nem szavazza meg?
Kapecska Ferencné jegyző: Ha Diósjenő nem fogadja el, a többi önkormányzat pedig elfogadja a megszüntetést, akkor ő elláthatja a belső ellenőrzési feladatot a saját intézményei vonatkozásában, de nem kap hozzá központi támogatást, egy fillért sem. A normatív támogatások igénylésénél július az az időpont, amikor többlet támogatást lehet igényelni, illetve le lehet mondani támogatásról. Kamatfizetési kötelezettség abban az esetben keletkezik, ha az éves elszámolás során a központi támogatás többletigénye az 5 %-át eléri az összes támogatásnak. A május 22-i többcélú társulási ülésen is felvetődött, hogy amennyiben Diósjenőnek ebből eredően kamatfizetési kötelezettsége keletkezne, azt a Többcélú Kistérségi Társulás átvállalja. Természetesen a belső ellenőrzési társulás dolgozóját is átveszi a kistérségi társulás. Gyakorlatilag ugyanaz a személy látná el a feladatot, aki eddig is.
Mocsári Gergely képviselő: Diósjenő javaslata, hogy csak januárban szűnjön meg a társulás. Ha Diósjenő nem szavazza meg, akkor is megvalósul az új forma. 
Jávorka János képviselő: A jegyző asszony világosan elmondta, hogy a pénzügyi vonatkozás motiválja a dolgot. Ami összeg megmarad a társulásnál, a tanács döntésének megfelelően bizonyos célokra fog fordítódni. Ez lehet gyermekjóléti, oktatási, gyógypedagógiai feladat. Meg van a jogszabály, mire lehet felhasználni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Valóban téma volt ez áprilisban. Azt kifogásolta Lénárt János polgármester, hogy Gresina István munkaszervezet vezető levélben felszólította, utasította az önkormányzatokat, hogy mondják fel a belső ellenőrzési társulási viszonyt. Ez így törvénytelen, jogtalan, és sérti az önkormányzatiságot. Emiatt csúszott egy hónapot a téma. Hallani olyat, hogy számos polgármester azért nem kívánja ezt a társulást Rétságra hozni, mert személyi problémája van a kistérségi munkaszervezet vezetőjével. Úgy gondolják, hogy túlzott hatalmi koncentráció jön létre a munkaszervezet vezetője kezében, és ez nem kívánatos. Nekünk, rétsági testületnek azt is mérlegelnünk kell, (amikor a belső ellenőrzési társulás Diósjenő székhellyel megalakult, az merült fel joggal, hogy kiszerveztünk Rétságról egy központi térségi feladatellátást) itt van a lehetőség, hogy egy központi feladat visszakerüljön Rétság székhelyre. Az előterjesztés ezt a lehetőséget tartalmazza. Személyi kérdésekbe itt most nem szeretnék belemenni. Az előterjesztés világos lehetőségeket hordoz magában. 
Jávorka János képviselő: A kormányrendelet egyértelműen megszabja a feladatot, semmiféle hatalmi kérdés nem lehet. 
Girasek Károly képviselő: Egyrészt kifogásoltam a bizottsági ülésen, hogy soron kívüli rendes ülés került összehívásra, mert vagy előbb is meg lehetett volna tárgyalni, vagy a következő ülésre be lehetett volna vinni. Véleményem, hogy nem volt indokolt ezt az ülést összehívni. Nem értek egyet a kormánypolitikával, amivel a kistérségeket a kormány ilyen módon helyezi előtérbe, és anyagilag teszi függővé az önkormányzatokat. Ha az önkormányzat saját maga látná el a belső ellenőrzési feladatokat, arra egy fillért nem kapna. Ha társulásban látja el, akkor kap, ha többcélú kistérségi társulás munkaszervezetéhez tartozik, akkor lényegesen többet kap. Ez ilyen módon felháborító, mert bizonyos összegeket a feladatokhoz kellene rendelni. Ez helytelen politikai magatartás, véleményem szerint. Annak idején valóban kifogásoltam, hogy miért nem Rétság a központja több társulásnak is. Tisztázatlannak látom a kistérségek szerepét. Helyesnek tartom, hogy Rétság központú lesz a belső ellenőrzés, de maga a kistérségi szervezet alkotmányosan nem tisztázott helyzetével nem tudok egyetérteni. Úgynevezett ösztönző elemeket építenek be, hogy önként csináljuk azt, amit egyébként nem csinálnánk. Szerintem ebből vissza pénzt nem fogunk kapni, nem arról van szó, hogy mi jobban járunk. Diósjenő szerepe azért fontos, mert ha nem lép ki a szervezetből, akkor a szervezet nem szűnik meg. Az ő szerepük, szándékuk ismerete fontos volna. Ezekkel az aggályokkal együtt természetesen megszavazom a határozati javaslat elfogadását. 
Kapecska Ferencné jegyző: Nem új dolog, hogy nagyobb támogatást adnak a társulásoknak, hisz ez van a körjegyzőségek esetében is. Egy sima polgármesteri hivatal működéséhez külön támogatás nincs, de ha körjegyzőséget hoznak létre, igen nagy támogatást igényelhetnek. Ha önként nem akarják az önkormányzatok meglépni a társulásokban való közös feladatellátásokat, akkor ilyen ösztönzéseket tesz a kormány. Nemcsak ennél, számtalan más feladatnál is a többcélú társulások meglehetősen magas a támogatást igényelhetnek. Törvényben kimondták a többcélú kistérségi társulások létét. Anyagi eszközökkel arra ösztönzik az önkormányzatokat, hogy ténylegesen vegyenek a társulásokban részt. Ez a gyermekjóléti feladatoktól kezdve, a közoktatási feladatokig, és még igen sok feladat közös ellátására vonatkozik. 
Mocsári Gergely képviselő: Én is úgy érzem, hogy nem lehet ez alól kitérni. Nagyobb lehetőségek vannak akkor, ha kistérségi társuláson belül oldjuk meg a feladatokat. A tartalom nem változik. Ugyanez megvalósítható lett volna év elejétől, hiszen ez a szabály január 1-től él. 
Jávorka János képviselő: 16 millió 200 eFt-ot jelent az intézmények után, ha a társuláshoz kerül a belső ellenőrzés. Ebből ha 2 főt alkalmaznak is az ellenőrzésre, kell, hogy megmaradjon pénz, amit más célra lehet hasznosítani, a társulási tanácsnak, a 25 polgármesternek a döntése alapján. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
56/2006. számú képviselő-testületi határozat: 
tság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Egyetért azzal, hogy:
  • a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §. (2) bekezdésében meghatározott önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzési feladatainak – a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti végrehajtására Diósjenő székhellyel – jelenleg 20 önkormányzat 90 intézményének ellenőrzésére – 2004. március 1. napjától határozatlan időre létrehozott Belső Ellenőrzési Társulás 2006. június 30. napjával megszüntetésre kerüljön.
  • az önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésének feladatait 2006. július 1-től a Rétság Kistérség Többcélú Társulás saját munkaszervezetével lássa el.
  • a Belső Ellenőrzési Társulás vagyona a feladat ellátást átvevő Rétság Kistérség Többcélú Társulás részére kerüljön átadásra.
Határidő: határozat megküldésére június 20.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

2./ Tűzoltó vízszállító gépjármű beszerzés támogatása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott kérdésként, hogy erről a beszerzésről a polgármester úr mikor szerzett tudomást. A válasz az volt, hogy május 29-én. Elhangzott, hogy ha már tudott volt Balassagyarmat részéről április 12-én is, miért vártak a kérelemmel eddig. Az 50 eFt gesztusértékű összeg, a bizottság támogatja ennyivel ezt a kérelmet.
Girasek Károly képviselő: Balassagyarmat Hivatásos Tűzoltósággal rendelkezik, ez egyben az ő feladatuk, hogy a tüzet eloltsák, ez nekik kötelességük. Ugyanis elhangzott, hogy örüljünk, ha eloltják a tüzet. Mindemellett jónak tartom, hogy pályáznak, és az itt leírtak szerint 60 millió forintot nyertek, 13 millió forintos önrésszel. Az a munka, amit a tűzoltók végeznek, elismerendő, támogatom a pénzügyi bizottság döntését. 
Jávorka János képviselő: Ha minden település ilyen szerény összeggel is, de támogatja a tűzoltóságot, már javulnak a feltételek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a tűzoltó vízszállító gépjármű beszerzés támogatására vonatkozó pénzügyi bizottsági javaslatot, határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 57/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére pályázat keretében beszerzésre kerülő 65 millió Ft értékű vízszállító gépjármű támogatására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
A pályázati támogatással megvalósuló tűzoltó vízszállító gépjármű beszerzéshez 50.000 Ft támogatást biztosít.
A támogatás a fenntartó Balassagyarmat Város Önkormányzat számlájára átutalható.
A támogatás fedezetét az önkéntes tűzoltóság készletbeszerzésére tervezett előirányzat átcsoportosításával kell biztosítani. A költségvetés módosításakor az előirányzat változást át kell vezetni.
Határidő: értesítésre június 19. és szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a képviselők munkáját, az ülést bezárta.


kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-