Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. április 28. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző,  Bulejka András csoportvezető,  Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 2 fő rétsági lakos
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Styevoné Pintér Bernadettet, aki az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló napirenddel kapcsolatban jelent meg az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Napirend előtt:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A közelmúltban fogadtuk el a hivatali SZMSZ-t, döntöttünk arról, hogy a polgármester minden héten vezetői, illetve apparátusi értekezletet tart. Hány alkalommal történt ez meg, készült-e feljegyzés róla. 
Mocsári Gergely képviselő: A Megyei Közgyűlés is elfogadta delegálásomat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumába. Már vannak eredményes pályázatok, közel 300 eFt-ot nyertek a rétsági intézmények. A pályázatok folyamatosak. A közalapítvány 100 eFt-tal támogatja az egészségnevelési programot. Kéri a kuratórium, hogy a szülőket erről tájékoztassák. 
Havas Vilmosné képviselő: A Szociális Bizottság ülésén elhangzott egy lakossági kérés, hogy az önkormányzat szemétszállítással kapcsolatos rendelete nem eléggé igazságos, mert az egyedülállók esetében is azonosan van megállapítva a fizetendő díj. Az egyedülállóknál jóval kevesebb a szemét, régebben is úgy volt, hogy csak 50 %-ot fizettek. Mivel a Szociális Bizottságnak nincs joga a rendeleten változtatni, ezért terjesztem a képviselő-testület elé a felvetődött problémát. A bizottság az egyedi kérelmek elbírálása során figyelembe veszi az egyedülállók jövedelmi viszonyait, érdemes lenne gondolkodni azon, mi lenne az igazságosabb megoldás. Év végén, amikor az új díjak megállapításra kerülnek, vissza kell térnünk ennek megvitatására. Akkor lenne teljesen igazságos a díj fizetése, ha mindenki annyit fizetne, mint amennyi szemetet elszállíttat. Ettől sajnos nagyon messze vagyunk még, mivel az elszállítandó hulladék mérése nem megoldott. Tudatosítani kellene a lakossággal, hogy a szemétszállítás egyéb költségekkel is jár, pl. a szemétlerakó hely kezelésének költsége, és egyebek, amit az önkormányzat felvállal, és ezzel a lakosságot nem terheli. Kérem véleményüket, mi lenne a legjobb megoldás. 
Jávorka János képviselő: A 29/2005. számú határozatban döntöttünk arról, hogy a lakóterület bővítéshez szükséges terület megszerzése érdekében Balla Mihály és Urbán Árpád országgyűlési képviselőket a közreműködésre írásban felkérjük. Személyes megkeresés volt-e? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A testületi ülés után volt apparátusi értekezlet, ahol a hivatalban dolgozók részletesen tájékoztatva lettek a testület hozott döntéseiről, és ennek mentén keletkezett feladatokról. Vezetői megbeszélés akár naponta is van. A szemétszállítási díjjal kapcsolatos felvetéssel kapcsolatban annyit, hogy örülök, hogy ez szóba került, javasolom, hogy rövid időn belül üljünk össze, több fajta verzióra lenne ötletem. Ezeket a megoldásokat tekintsük át együtt. Országgyűlési képviselőket írásban már megkerestem, a személyes találkozással kapcsolatban időt kértek, elfoglaltságaik miatt. Mocsári úr tájékoztatását köszönöm. 
Kapecska Ferencné jegyző: A közszolgáltatási szemétszállítási rendelet tartalmazza a megállapított díjakat. A rendeletünk úgy fogalmaz, hogy a Szociális Bizottság az arra rászorulók részére kérelemre, támogatást állapíthat meg. A testület jogosult eldönteni, hogy egy szolgáltatás ellenértékét teljesen áthárítja a lakosságra, illetőleg csak annak egy részét. Év közben szemétszállítási rendelet módosítás nem célszerű, a költségvetés is a rendelet alapján tartalmazza a szemétszállításból várható bevételeket. A jövő évi díj megállapításnál vissza lehet térni erre a felvetésre. Valóban az lenne a legigazságosabb, ha kukás kocsikkal lehetne mérni, hol-melyik háztartástól mennyi szemét kerül elszállításra. Sajnos ezt a mai körülmények között biztosítani nem tudjuk. A szemétszállítási díjjal kapcsolatos tájékoztatót minden ingatlan tulajdonos megkapta, ebben arra is utaltunk, hogy a szemétlerakó hely költségeit az önkormányzat nem hárítja át a lakosságra. A kommunális adó teljes összegét arra kell fordítanunk, hogy a szeméttelep költségeit fedezzük. Ha ez is át lenne a lakosságra hárítva, akkor lényegesen nagyobb összeget kellene fizetni. 
Girasek Károly képviselő: Kár, hogy most is felrúgtuk az SZMSZ-t, mert kérdések és vélemények összekeveredtek. Nagyon fontos, hogy a saját rendeleteinket, határozatainkat betartsuk, ezt célozta az SZMSZ módosítása is. A testület hozott egy határozatot a hivatal SZMSZ-éről. Ebben az szerepel, hogy a polgármester hetenként apparátusi, vagy vezetőségi értekezletet tart. Nem kell naponta vezetőségi értekezletet tartani, mert az, hogy a jegyzővel a polgármester szót vált, nem vezetői értekezlet. Apparátusi értekezletet szerintem elegendő havonta egy alkalommal tartani. Fontos funkciói lehetnek ezeknek az értekezleteknek. Ezekről valamilyen emlékeztető is kellene, hogy készüljön. Kérem a polgármestert, hogy tartsák be az SZMSZ-t. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A hivatal vezetője a jegyző. Az előterjesztések keletkezése, összeállítása, kidolgozása tulajdonképpen a hivatal munkájának eredményeként születik meg. Ezen keresztül is lemérhető a hivatal munkája, leterheltsége, és adott körülmények között eredménytelensége is. Bármikor nyitott a problémák átbeszélésére. 
Girasek Károly polgármester: Értem amit mond a polgármester úr, de arról döntöttünk, hogy a polgármester hetenként vezetői értekezletet tart. A döntést be kell tartani, vagy indítványozni annak módosítását. 
dr. Tóth Mária képviselő: A hivatal működéséért, az adminisztrációk, feljegyzések, jegyzőkönyvek elkészítéséért a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a jegyző a felelős.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
2./ Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szabó Mariann képviselő: Március 31-én a rétsági középiskola beindításáról tárgyalt a polgármester úr. Kérem erről bővebben tájékoztasson. Mikorra várható, és pontosan milyen iskoláról lenne szó? 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A Lakossági Fórum lebonyolításával kapcsolatban előzetes egyeztetés megint nem történt, mi ennek az oka? Ez már tavaly is téma volt, idén újfent elmaradt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Március 31-én a balassagyarmati polgármester és jómagam áttekintettük egy rétsági középiskola beindításának lehetőségét. Ebben számszerű áttekintés volt. A közeli jövőben remélem meg fog történni, hogy oktatás szervezéssel foglalkozó szakemberek is átnézzék a költségvetési hátteret. Ez amit leírtam nem előterjesztés, ez egy tárgyalásnak a leírása, se több, se kevesebb nem hangzott el. Ebben határidő nincsen megjelölve. Egybeeső véleményeink szerint nem elképzelhetetlen Rétságon a nappali tagozatos középiskola beindítása. Ahogy újabb információk állnak rendelkezésemre, tájékoztatni fogom a képviselő-testületet. Rétság városnak erősíteni kell a kistérségi központi szerepét, ez egy lehetséges talppillére lehet ennek. A középiskola egy klasszikus városi intézmény. A 70-es évek második feléig működött Rétságon nappali tagozatos középiskola, ez megszüntetésre került. Készült egy statisztika a környező településekről elvándorló gyerekekről, ennek tükrében került sor az egyeztető megbeszélésre. A Lakossági Fórummal kapcsolatos kérdésre azt tudja mondani, hogy a fórumnak egyetlen egy előírt napirendi pontja van, mely szerint a polgármester beszámol az elmúlt év gazdálkodásáról, és a testület jövőre vonatkozó terveiről. Ennek én eleget tettem. Megkérdezte a képviselőket, - igaz, hogy nem testületi ülésen – hogy javasolnak –e más egyéb megtárgyalni való napirendet. Javaslat nem érkezett. Úgy gondolom, hogy a fórum jó hangulatban zajlott, a képviselők nagy részének jelenlétével. Meg is köszönöm a képviselőknek a részvételt. Nagyon konkrét, komoly kérdések hangzottak el a város lakóitól. Higgadt hangulatban zajlott a fórum, mindenki közérdekű kérdést tett fel, amire a válaszok is megfeleltek, senki nem kérte, hogy írásban kapjon 15 napon belül választ. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A Lakossági Fórumnak nem ezt a részét firtattam. Amivel gond volt újfent, az a fórumnak a koreográfiája. Megint nem volt megszervezve az, hogy történetesen a képviselők hol foglaljanak helyet. Megköszönni azt nem kell a képviselőknek, hogy megjelennek, mert ez teljesen természetes dolog. Az viszont nem természetes, hogy megint egy olyan faramuci helyzetet sikerült kialakítani, ami az emberek között szóbeszédre ad okot. Ezt el lehetett volna kerülni, megfelelő előzetes egyeztetéssel. Legalább 20-22 ilyen lakossági fórumon volt szerencsém már részt venni, azok közül 2-3-at én vezettem le. Jól tudom, mik a lakossági fórum feladatai. Azt is tudom, hogy minden egyes alkalommal előzetesen megbeszéltük a képviselő társakkal, illetve az akkori polgármesterekkel, hogy ki hogyan képzeli el a koreográfiát. Nincsenek szabályok, nevezetesen többféle lehetőség is elképzelhető. Az egyik az volt, hogy a polgármester kiállt, elmondta a beszámolóját, utána válaszolt a kérdésekre. A képviselők jelen voltak, nem nagyon emlékszem olyan fórumra, hogy képviselő kapott volna kérdést. Az is járható út, hogy van egy úgynevezett levezető elnök, az alpolgármester. Azzal van gondom, hogy jó lett volna előre tisztázni, melyik képviselőnek hol a helye, hova kell ülnie. Tavaly a képviselők a nézőtéren ültek, az idén sem történt egyeztetés. Az egész terem berendezése teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ott a képviselők egységesen, egymás mellett helyet foglalhassanak. Középen volt egy fehér asztal, mellette egy szónoki emelvény, ami gyakorlatilag ketté vágta a termet. Amikor odaértem megkérdeztem, a képviselők hova üljenek, azt a választ kaptam, ha kiülünk nem jól van a berendezés. Jól mutatja, hogy nem történt előzetes megbeszélés, mert ahogy sorban érkeztek a képviselők, mindenki a nézőtéren foglalt helyet. Ezek után az egyik képviselő társam leült a fehér asztal mögé, amivel nincs is gondom, csak az, hogy mivel utána még egy képviselő leült, gyakorlatilag be is telt a hely. A terem nem úgy volt berendezve, hogy valamennyi képviselőnek megadták volna a helyet az asztalok mögött. Furcsa és felemás volt a látvány. Lehet, hogy ez említésre sem lenne méltó, ha először fordul elő, de azt hiszem érdemes szót ejteni, hátha a jövőben erre jobban odafigyelnek, és a félreértésekre okot adó helyzeteket el lehetne kerülni. Az idén már TV közvetítés is volt, furcsa lett volna ha én (mivel elsőként) érkeztem, rögtön leülök az asztal mögé, még talán azt is megkaptam volna, hogy fényezem magam, mert rögtön a reflektor fényben foglalok helyet. Ezeket a dolgokat egységesen kell kezelni a jövőben. A másik ami furcsa volt, hogy külön elhangzott egy köszönet azoknak a képviselőknek, akik az asztal mellett foglaltak helyet. Mintha ez egy különös érdem lett volna, nem volt szerencsés a köszönetnyilvánítás. Ha nem egységesek, a lakosság feltételezéseket von le, hogy ki kivel miért nem akar együtt ülni, stb. Ez azért történt, mert nem volt előzetes egyeztetés, kérésem, a jövőben ez ne fordulhasson elő. 
Girasek Károly képviselő: SZMSZ-re hivatkozom, a módosítás előírja, hogy a két ülés közötti beszámolóban a polgármester a település érdekében tett intézkedéseiről adjon számot. Protokolláris rendezvényeken kívül más alig van leírva. Kérdezhetném, hogy ezek szerint a város érdekében tárgyalásokat az elmúlt hónapban nem folytatott a polgármester? Furcsállottam, hogy a lakossági fórum előtti ülésen (néhány nap választotta el egymástól a két eseményt) szó nem esett a fórumról. Itt kellett volna erről szót váltani, mert a munkaterv a polgármester kötelezettségévé tette, hogy minden bizottságot vonjon be az előkészítésbe. Egyik bizottság sem vett részt az előkészítésben, mert erre a polgármester lehetőséget nem adott. Tartalmilag jobb volt a rendezvény, mint az eddigiek. Racionális volt, jól volt levezetve. Kérdések-válaszok közérdekűek voltak. Azonban én is azt gondolom, hogy furcsa helyzet állt elő, mert senki nem mondta a képviselőknek a rendezvény előtt (és nem mikrofonba), hogy az a kérés, hogy üljenek ki, szemben a nézőtérrel. Ez nem is kötelező, nem is szükséges. A testületet a polgármester képviseli. Ha egyszer is elhangzott volna, hogy üljenek ki a testületi tagok, akkor természetesen egységesen mindenki kiült volna. Bizonyos mértékig alkalmazkodni kell a közvetítés szempontjaihoz, ha már úgy döntött (és jól döntött) a testület, hogy élő adásban közvetítésre kerüljenek a nyilvános testületi ülések és fórumok. Nem mindegy az asztal hol helyezkedik el, azt javasoltam, a képviselő-testület ne üljön ki. A polgármester azt mondta, rendben van, senki nem ül ki, de tegyük ki a 12 széket. Én ezt közvetítettem Végh úr felé. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azt mondtam, adjuk meg a lehetőséget a képviselőknek, hogy kiüljenek.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, ez így nem nyílt beszéd, mert ez nem egyenlő azzal, hogy kértük őket, hogy üljenek ki, csak a lehetőséget adtuk meg. Valóban indítványozta, ne tegyenek ki székeket, hanem az asztalt tegyék középre. Egyszerűen lehetett volna ezt a kérdést kezelni, mert ha a polgármesternek az a szándéka, hogy üljön ki a testület, akkor a kezdés előtt 10 perccel minden képviselőnek szólni kellett volna. Ezt a polgármester úr nem mondta. Forgatókönyv valóban nem készült. Én nem ültem volna ki, mert nem tartom helyesnek, másrészt pedig dolgom is van a fórum közben. Örömmel tapasztaltam, hogy útépítés volt a város közepén, de sajnos újabb kátyúk maradtak. Szeretném megemlíteni, hogy a Rétság TV havi híradót is készített. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr ügyesen próbálod kiforgatni azokat, amik ide le vannak írva. Egy dolog azonban biztos, 14 várható napirendi pont lesz a mai estére. Én ezt a vitát az egyébként jól sikerült lakossági fórum utólagos lejáratásának tartom. Ti mondtátok, hogy egyébként jól sikerült a fórum. Ez a beszélgetés méltatlan a képviselő-testülethez. Nem szerencsés, nem vagyok benne partner. Bármikor megbeszélhetjük, de nem itt. Egyébként hogy jövök én ahhoz 37 évesen, hogy nálamnál jóval idősebb, megfelelő egzisztenciájú embereket arra szólítsak fel, hogy hova kell ülni. A nézőtéren ebben az esetben egyébként nem nézők foglalnak helyet, hanem maguk a rétsági választó polgárok. Miután a rendezvénynek az a neve, hogy a képviselő-testület Lakossági Fóruma, azon belül a polgármester és az alpolgármester csak egy a 13 képviselőből. Ha nincs is konkrét forgatókönyv, a berendezésből látszott, kinek hol a helye. Én nem kívánok ebbe a vitába tovább bonyolódni. 
dr. Tóth Mária képviselő: A középiskolával kapcsolatos felvetést szeretném értelmezni. A polgármester úr szavaiból úgy tűnt, hogy itt egy önálló rétsági középiskoláról van szó. Az írásbeli tájékoztatóból pedig azt olvastam ki, hogy egy balassagyarmati tagozatról lenne szó. Ebben a formában tudom csak a elképzelni. Arról, hogy Rétságnak önálló középiskolája legyen, ne is álmodozzunk. Tulajdonképpen szót sem érdemelne, amit dr. Szájbely Ernő itt felvetett, és hozzá csatlakozva Girasek Károly. Szégyen, hogy egyáltalán foglalkozni kell ezzel. Szerintem senkiben nem merült fel, hogy azért van annyi szék kitéve, hogy annyi meghívott vendég lenne. Minden képviselő tudta, hogy azok a székek azért vannak ott, hogy a testület tagjai oda üljenek le. Én odaültem. Hogy nem volt mindenki előtt asztal, nem tud jegyzetelni, erre nem kellene hivatkozni. Szégyennek tartom, hogy Szájbely dr. felvetette, hogy fényezésről lehet szó. Fényezni nem azzal szokta magát senki, hogy kiül az általa megfelelő helynek tartott székre. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Bocsánatot kérek, ha valakit megsértettem a Lakossági Fórum rendezvényén. Tavaly személy szerint mindenkit kértem, üljenek ki a hosszú asztalhoz. Úgy gondolom, kötelességem a választóimmal szemben ülni, és a feltett kérdésekre válaszolni. Különösen annak fényében, hogy szabályoztuk, milyen módon szólhatnak hozzá a testületi ülésen az állampolgárok.
Mocsári Gergely képviselő: A lehetséges gimnáziumi tagozattal kapcsolatban, a jelenlegi tanulói 
demográfiai adatokat nézve úgy lehet csak reális az elképzelés, ha tagozatként működne. A Lakossági Fórummal kapcsolatban azt kérem, hogy fogadjuk meg Szájbely képviselő társam javaslatát, hogy jövőre előtte beszéljük meg a részleteket, hogy az ilyen meddő vitáknak elejét lehessen venni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Én ebben bármikor partner vagyok.
Jávorka János képviselő: Köszönöm Murányi Ilona kezdeményezését a rózsaültetési akcióval kapcsolatban. A rendezvényekkel kapcsolatban dr. Szájbely Ernő képviselő társam véleményével egyetértek, a hibákból tanulni kell. Minden rendezvényt alaposan meg kell szervezni.
Girasek Károly képviselő: dr. Katona Ernő alpolgármester úr elnézést kér, de a polgármester úr ezt egyetlen egyszer sem tette meg a testület felé, sőt az háborított fel, ahogy a polgármester mondta, “mindenki tudta, hol a helye”. Ezt nem kellett volna mondani. Ezt az ügyet más stílusban kellett volna kezelni. Kérem a polgármestert, máskor ilyet ne mondjon. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Sok éves ismeretségünk alatt sohasem bántottalak meg, betartottam az illemszabályokat. Amennyiben valóban igaz lenne, hogy megsértettem, elnézést is kérnék. Nem sértettem meg senkit. Illem kódex-el kapcsolatos egyéb más megbeszélést készítsék el előterjesztésben. A középiskolával kapcsolatban valóban csak annyit írtam le, ami elhangzott. Reálisnak tartjuk a gondolatot. Már több hónapja küzdünk ezzel a nagyszerű gondolattal. Itt működő középiskolát képzelek el. Hogy milyen szakirányú legyen, ebben még ne kötelezzék el magukat. 

A két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztató a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

Mocsári Gergely képviselő: Az elmúlt testületi ülésen jóváhagyták az SZMSZ módosítását. Akkor én bejelentettem, hogy nem tudok egyetérteni azzal a döntéssel (ugyanis nem jól értelmeztem a módosítást), hogy a jelenlévő állampolgárok nem tehetnek közérdekű bejelentést. Akkor úgy döntöttem, hogy indítványozni fogom a módosítást. Erre azért nem került sor, mert a jegyző asszonnyal konzultáltam, átbeszéltem az SZMSZ módosítását, ezután egyértelművé vált számomra, hogy a módosítás továbbra is lehetőséget ad közérdekű hozzászólás megtételére a testület hozzájárulásával. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja a meghívón szereplő napirendek tárgyalását, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

  Napirend
Előterjesztő
1./ 2005. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól Styevoné Pintér Bernadett belső ellenőr
3./  Művészeti alapiskola beindításának lehetősége Holman Ferenc igazgató
4./  Dunai vízközmű rendszer térítésmentes átadás-átvétele Bulejka András csoportvezető
5./  Terület vásárlási kérelmek Kapecska Ferencné jegyző
6./  Folyószámla és munkabér hitel igénybevétel Kapecska Ferencné jegyző
7./  Támogatási kérelmek Kapecska Ferencné jegyző
8./  Működésképtelen helyi önkormányzat egyéb támogatási pályázata Kapecska Ferencné jegyző
9./  Volt honvédségi ingatlan hasznosítás előkészítése Mezőfi Zoltán polgármester
10./  Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megerősítése Kapecska Ferencné jegyző
11./  Bérleti szerződés módosítása Kapecska Ferencné jegyző
12./  Volt laktanya területén fémhulladék begyűjtése Mezőfi Zoltán polgármester
13./ Iskolai büfé kialakítása Kapecska Ferencné jegyző
14./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
Egyebek: Laktanya hasznosítást előkészítő bizottság kiegészítése  

1./ 2005. évi költségvetés módosítása
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az ÁSZ vizsgálat előírta, hogy a költségvetés módosítását negyedévenként kell tárgyalni. Ez a módosítás a szükséges átvezetéseket tartalmazza. A vitában elhangzott, hogy a következő módosításnál már figyelembe kell venni a városi televízió költség igényeit is. A bizottság a módosítás elfogadását javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2005. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta alábbi rendeletét.
2./ Beszámoló az Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Styevoné Pintér Bernadett belső ellenőr
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elöljáróban annyit mondanék el, hogy a belső ellenőrzés feladatait több önkormányzat együttesen, társulás formájában látja el, tehát közösen megbízott belső ellenőr látja el a faladatokat, és nem egy-egy önálló személy az egyes önkormányzatoknál. Ez feladatokban is és költségekben is ésszerű megoldás. 
A beszámoló tárgyalásánál jelen volt Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr, aki elmondta többek között, hogy Rétság tekintetében novemberi ellenőrzés tapasztalatai lettek összegezve, azóta lehetnek és vannak is változások természetesen. Ez az első ilyen ellenőrzési folyamat és szerencséje az is, hogy az ÁSZ már előtte vizsgálta az önkormányzatot és arra is támaszkodhatott.
A vitában elhangzott, hogy
  • a társulás fontos, szükséges, hasznos. A beszámoló több önkormányzatra is vonatkozik, minket természetesen a rétsági megállapítások érdekelnek elsősorban. 
  • A beszámoló néhány részében pontatlan, pl. a vagyongazdálkodási rendeletet nem a polgármesteri hivatal, hanem a testület hagyja jóvá, vagy pl. a Műv. Ház. SZMSZ elfogadása is testületi hatáskör. 
  • Eléggé általánosak a megállapítások, nem derül ki több esetben, hogy az előírás szerint mennek-e a dolgok, vagy csak elvárás, ami le van írva, vagy éppen nem felel meg az előírásoknak. 
  • November óta már több dologban változás történt, pl. szabályzatokat fogadtunk el és az ÁSZ vizsgálat nyomán is több intézkedésre került sor. Természetesen a belső ellenőri jelentés elsősorban pénzügyi vonatkozásokat tartalmaz, és nem foglalkozik az egyes intézmények, önkormányzatok más irányú szakmai tartalmi feladataival. 
  • Nehéz a mai folyton változó körülmények és szabályozások között mindennek megfelelni, még az ellenőrzést végzők sem tudnak pontos tanácsokat adni, hogy mit hogyan csináljunk. Egyes szabályzatokhoz mindenféle eldugott helyekről kell anyagokat összeszedni, hogy valamelyest jók legyenek. A belső ellenőr és a társulás pontosan ebben segíthet, törekedni kell minél inkább arra, hogy a központi szabályozásnak minél inkább megfeleljünk.
  • Elhangzott, hogy a hiányosságok későbbi vizsgálatára vissza kell térni, a szükséges intézkedések meglétét, hatásait vizsgálni kell.
  • Nyilvánvalóan nem azért kell valamit jól megoldani, hogy az ÁSZ vagy valaki ellenőrzi, hanem azért, mert egyébként is jól kellene csinálni. Volt olyan vélemény is, hogy ez a beszámoló pont olyan mint amit várhattunk, olyan “muszáj beszámoló”. 
  • Természetesen a belső ellenőr és az önkormányzatok érdeke is az, hogy az előforduló hiányosságokra mielőbb fény derüljön és azokat kiküszöbölve egyre inkább megfeleljünk a különböző jogszabályi, egyéb szabályozási előírásoknak.
  • A belső ellenőr reagálásában elmondta, hogy ez természetesen nem csak Rétságról szól, mert a társulást több önkormányzat hozta létre. Nem hatóságként működik, csak felhívja a figyelmet a hiányosságokra. Azokat az észrevételeket, amelyek elhangzottak, köszöni és a további munkájában figyelembe fogja venni.
A bizottság végül egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a belső ellenőr eddig végzett munkáját megköszöni, további eredményes munkát kíván és a beszámolót elfogadását javasolja.
Jávorka János képviselő: 2004. nyarán az ÁSZ ellenőrzést tartott, a feltárt hiányosságok, hibák kijavítása időarányosan hogyan alakult? 
Mocsári Gergely képviselő: A Pénzügyi Bizottság Elnöke is mondta, hogy nem hatóság a társulás ellenőre. Az ellenőrzésnek akkor van értelme, ha eredménye is van. Folyamatos visszaellenőrzés történik? Készült-e intézkedési terv? 
Styevoné Pintér Bernadett: Szerencsém volt, hogy az ÁSZ vizsgálatot végzett előttem, alapos vizsgálatot végeztek. Én a hivatalban azt tudtam vizsgálni, hogy az eltelt kb. 3 hónap alatt elkészítették-e az intézkedési tervet, és ennek megfelelően végrehajtották-e a saját maguknak meghatározott feladatokat. A beszámoló 2-es melléklete tartalmazza az erre vonatkozó adatokat. Nagyon sok mindenben történt intézkedés azóta is. Az intézkedési terv úgy kellene, hogy működjön, hogy az ellenőrzést követően, ha leadom az intézmény vezetőjének az ellenőrzési tapasztalatokról az összefoglaló jelentésemet, elkészítik maximum 30 nap alatt az intézkedési tervüket, melyben összefoglalják a hiányosságok felszámolására a megoldási tervüket. Minden egyes pontnál határidőt adnak maguknak, hogy mikorra tudják vállalni, és megnevezik ennek a felelősét is. Ezt a tervet megküldik nekem. Későbbiekben, ha nem volt egyéb sürgősebb ellenőrzés náluk, akkor két évente jut vissza az ellenőr minden intézményhez. Két év múlva derül ki, hogy az intézkedési tervet megvalósították-e, vagy sem. Ha időközben felmerül probléma, akkor szólhatnak az ellenőrnek, és rendkívüli ellenőrzést lehet tartani. 
Kapecska Ferencné jegyző: Valóban a belső ellenőr kényszer intézkedések (fegyelmi, vagy egyéb) lefolytatására nem jogosult, de joga, hogy szabálytalanságok esetén annak súlyától függően kezdeményezze a felelősségre vonást. Valamennyi költségvetési szervnek meg van az a kötelezettsége, sőt jogszabály írja elő, hogy a belső ellenőrzés megfelelően működjön és az előírások szerinti gazdálkodás biztosított legyen. A belső ellenőrzés megállapításait komolyan kell kezelni, az intézkedési tervet, a hiányosságokat záros határidőn belül le kell rendezni. Azt tartanám szerencsés dolognak, hogy az ellenőrzési társulás ülésén, ahol a polgármesterek vesznek részt, a gondokat célszerű lenne felvetni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Ellenőrzési Társulás működéséről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
31/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ellenőrzési társulás működéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, azt elfogadja. 
Az ellenőrzések hatékonyságát, az ellenőrzések során megállapított hiányosságok maradéktalan megszüntetését biztosítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Styevoné Pintér Bernadett belső ellenőr
Kapecska Ferencné jegyző

3./ Művészeti alapiskola beindításának lehetősége
Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Április 26-án tartotta ülését a bizottság. Az ülésen 9 bizottsági tag jelen volt, így határozatképesek voltunk. Meghívottként vett részt az ülésen Paróczai Csaba a besztercei intézmény salgótarjáni tagiskolájának igazgatója, valamint Ember Csaba, a balassagyarmati Rózsavölgy Márk művészeti iskola igazgatója. A napirend elnapolását kéri a bizottság. Ugyanis a kérdések, az azokra elhangzott válaszok, és a vitában elhangzott vélemények alapján a bizottság úgy ítélte meg, hogy a tárgykörben kapott előterjesztés alapján felelős döntés nem hozható. Ahhoz, hogy ilyen döntés születhessen, a jelenleginél sokkal alaposabb, részletesebb, kimunkáltabb, elemzőbb, alternatívákat is kínáló, minden szempontot áttekintő előterjesztés szükséges. El kell dönteni, milyen képzés akar az iskola beindítani, és mikortól. Ehhez a személyi és tárgyi feltételek legyenek részletesen elemezve, kik fognak tanítani hol, stb. Részletes ajánlatot kell kérni mindhárom képzési lehetőséget biztosító intézménytől. Meg kell tudni, ki mit tud ajánlani, mit vállal, mit kér mindehhez. Tisztán kell látni ezekben a kérdésekben. Megfelelő szerződés-tervezeteknek kell készülnie. Érdemes megnézni azt is, az elképzelés igazodik-e a Megyei Fejlesztési Tervhez , továbbá figyelembe venni, hogy a Többcélú Kistérségi Társulásoknak milyen szerepük várható e téren. Maga az elképzelés jó, de jelenlegi előterjesztés alapján nem vagyunk döntési helyzetben. Ezért a bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő, és kéri annak elfogadását. 
     A művészeti alapiskola beindításának lehetőségéről – a működési, személyi és tárgyi feltételeket, valamint a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagozat bővítésére vonatkozó feltételeit is részletesen tartalmazó előterjesztés alapján – a következő ülésen döntsenek. Felkérik a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagozat bővítésének lehetőségéről, feltételeiről egyeztetést folytasson a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökével.
     A májusi ülésen dönteni kell, hogy szeptemberben beindulhasson az oktatás. Ha nem sikerül a májusi ülésen dönteni, egy évet csúszhat a dolog.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A balassagyarmati művészeti iskolával tárgyaltak-e, ha igen, mire jutottak, ha nem tárgyaltak, akkor miért nem? 
dr. Tóth Mária képviselő: Miért csak most került ide ez a napirend? Pedig hasznos dolog lenne.
Mezőfi Zoltán polgármester: A munkatervben lett ez az időpont meghatározva. Nincs ezzel gond, időben vannak.
dr. Tóth Mária képviselő: Én laikus vagyok, de az a véleményem, hogy ez az anyag alkalmatlan jelen helyzetben a döntésre. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: Balassagyarmati Művészeti Iskolával kb. 1 hónapja sikerült először találkozni, többszöri megkeresés alapján. Igazán ajánlatot nem kaptak tőlük, ők azt mondták, nem ajánlhatják magukat, válaszuk az volt, keressük meg a Megyei Közgyűlés alelnökét. Leültetnének a sarokba, és a polgármester a megyei elnökkel döntene a kérdésben, ők határoznák meg, mit ajánl a Rózsavölgyi Márk Művészeti alapiskola. Konkrét ajánlattal 3 intézmény keresett meg bennünket. Elkészítettek a szülők és a tantestület segítségével egy felmérést, minél több irányú képzést szeretnénk teremteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Rózsavölgyi Márk Művészeti iskola, mint zeneiskola évtizedek óta tevékenykedik városunkban. A zeneoktatásban az elért eredmények, és rend, nem képezhetik vita tárgyát. Konkurens jelentkező ezzel kapcsolatban nincs is. Most a további művészeti szakágak irányában történő bővítés lehetőségeiről van szó. Igazgató úr jól tette, bekért ajánlatokat. Az oktatás ma egy piac. Nagyon sok eladó, és sok vevő is van. Nehezen érthető, hogy míg számos iskola ajánlja a saját tevékenységét, egyes iskolák meg azt javasolják, hogy mi keresgéljük meg őket. Meg fogom tenni, mivel egy megyei fenntartású intézményről van szó. Reméli a következő testületi ülésre ez jól vissza is fog kerülni. 
Havas Vilmosné képviselő: Az iskola által készített felmérés alapján van-e olyan gyermek, aki már eddig is tanult zenét, de most újra jelentkezett egy művészeti ágra. Ugyanis két művészeti ágban egy gyermek nem tanulhat, a fejkvóta miatt. A szülőnek tudnia kell, hogy neki akkor nem 2.500 Ft-ot kell fizetnie, hanem sokkal többet. 
Mocsári Gergely képviselő: A személyi feltételek biztosítottak-e? Egyik intézmény sem kínál személyi feltételeket. Döntő lehet a jelentkezéseknél is, hogy ki lesz az oktató. Kéri az igazgató úrtól, ez hangsúlyosan szerepeljen majd a tervben. Májusi ülésen nem lesz későn a döntés, a szakkörök is szeptember közepén indulnak. 
Girasek Károly képviselő: Egyetért a határozati javaslattal. Joggal tarthat a város igényt a művészeti oktatás kiszélesítésére. Évek óta a művelődési központ keretében művészeti szakágak működnek. Ezek működhetnek továbbra is. Azt nem tartanám jó ötletnek, hogy az egyik szakágat egyik iskola, a másikat másik iskola vigye. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a művészeti alapiskola beindításának lehetőségével kapcsolatos, EMOS bizottság által előterjesztett határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
32/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a művészeti alapiskola beindításának lehetőségéről – a működési, személyi és tárgyi feltételeket, valamint a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagozat bővítésére vonatkozó feltételeit is részletesen tartalmazó előterjesztés alapján – a következő ülésen dönt.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagozat bővítésének lehetőségéről, feltételeiről egyeztetést folytasson a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökével.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
előterjesztés elkészítéséért: Holman Ferenc igazgató

4./ Dunai víziközmű rendszer térítésmentes átadás-átvétele
Előterjesztő: Bulejka András csoportvezető
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elöljáróban annyit: arról van szó, hogy a vízmű taggyűlése mintegy 8 év után ismételten kezdeményezi, hogy az 53 település önkormányzata határozatban kérje a megyei önkormányzattól, hogy a Nyugat-Nógrád térségben működő dunai vízátvezető hálózat a tulajdonunkba kerüljön. Az ellátási felelősség minket terhel, a vízmű a hálózatért bérleti díjat fizet a megyének. 
Rövid vitában elhangzott, hogy meg kell próbálni, ha talán nem is nagyon bízhatunk a sikerben. A határozati javaslat elfogadását javasoljuk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Dunai víziközmű rendszer térítésmentes átadás-átvételével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
33/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunai víziközmű vagyon települési önkormányzati térítésmentes tulajdonba adását.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősítve 42/1996. (IV.25.) sz. határozatát, ismételten kéri az ún. Dunai vízátvezetés és műtárgyai részét képező víziközmű rendszerek – melyek jelenleg a Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdonában vannak – települési térítésmentes tulajdonba adását.
Hivatkozott rendszerek csak és kizárólag a Nyugat-Nógrádi régió 53 települése ivóvíz ellátását szolgálják. Az ellátási felelősség a vonatkozó jogszabályok alapján a települési önkormányzatokat terheli, a Nógrád Megyei Önkormányzati tulajdon a felelősség érvényesítését nehezíti.
A tulajdonba adást a rendszerek minden tartozékával egyetemben térítésmentesen kell végrehajtani úgy, hogy a vagyon a régió 53 önkormányzata osztatlan közös vagyonát képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igény bejelentéssel és a tulajdonba vétellel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

5./ Terület vásárlási kérelmek
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Bárczi János kérte a telke melletti 571 m2 nagyságú terület megvételét, amelyet eddig is gondozott.
A vitában elhangzott, hogy ez a terület korábban útként volt kezelve, jelenleg nincs funkciója, mivel három oldalról le van kerítve. Beépítésre a jelenlegi rendezési terv szerint nem alkalmas. 
A vita folyamán az az álláspont alakult ki, hogy értékesítése célszerű lenne, de reális áron. Felvetődött, hogy a határozati javaslat szinte már döntött is az eladásról és csak az árat kell beírni, az ilyen döntések személytől függnek. Van, akinek mindent oda lehet adni, van, akinek nem. Nem kell azért hálásnak lennünk Bárczi Jánosnak, mert gondozta. Olyan meg, hogy beépítetlen terület nincs, mert vagy út, vagy rét, vagy kaszáló, vagy telek. Más is megvenné, drágábban is, akár pl. egy fagylaltozót is lehetne rajta nyitni. Elhangzott, hogy a piaci m2 árak jóval magasabbak, mint amiről szó van, az 1000 Ft/m2 ár védhetőbb lenne. Erre elhangzott, hogy miért kellene védeni, vagy magyarázkodni kellene? A köztulajdont miért kellene olcsóbban adni? Közelíteni kellene a piaci árakhoz.
A további vitában hangot kapott, hogy nem szerencsés, ha személyes ügyek keverednek bele a döntéseinkbe, korábban sem a kérelmezők személye miatt adtunk el valakinek valamit. A korábbi gyakorlat az volt, hogy azokat a kiegészítő telkeket, földterületeket, amelyek semmi másra amúgy sem voltak hasznosíthatók, az érvényes telekár feléért adtuk el. Azért szerepel ez az anyagban, ettől természetesen el is lehet térni. Akkor pedig hirdessük meg, nem érheti szó a ház elejét. 
Végül a bizottság többsége az eladást támogatja. Azt javasolja a testületnek, hogy hirdessük meg, a kezdő kikiáltási árat 1000 Ft/m2 összegben határozzuk meg. 
A bizottság azt is javasolja a testületnek, hogy minden önkormányzati tulajdon értékesítése, bérbe adása ezen túl meghirdetés útján történjen.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Azokkal a kérdésekkel, amiket a Pénzügyi bizottság elnöke felvetett nem foglalkoznék. Kérdésként hangzott el az első kérelmező esetében, hogy mi miatt nem lehet építési terület ez a terület? Válaszként hangzott el, hogy a szélessége nem elegendő, ugyanis minimum 17 méternek kellene lennie, jelen esetben ez 12 méter. Előzőleg ez a terület tartalék intézményi terület megközelítését szolgálta volna. Értékesítése már megoldható. Elhangzott, hogy az induló ár, az 5-600 Ft/m2 elég alacsony, és hogy nincs a határozati javaslatban e vonatkozásban alternatíva. Elhangzott, hogy ez a terület játszótérnek nem lenne-e alkalmas. Megerősítést nyert az, ami a Pénzügyi Bizottságon is elhangzott, hogy amennyiben értékesítésre kerül a terület, mindenféleképpen meghirdetéssel történjen az, 1000 Ft/m2 induló árral. Az előterjesztő módosítási javaslattal élt, meggondolásra javasolja, hogy a Rendezési Tervet folyamatban lévő felülvizsgálata keretében meg kellene vizsgálni, hogy esetleg a 12 m széles terület beépítésének lehetőségét is. A bizottsági ülésen fogalmazódott meg a határozati javaslat, amit most ismertetnék. 
“Az Önkormányzat a 761 hrsz-ú 571 m2 nagyságú, a hatályos rendezési terv alapján lakóteleknek nem minősülő, kivett művelési ágú beépítetlen terület értékesítéséhez nem járul hozzá. A település rendezési terv felülvizsgálata során meg kell vizsgálni a kialakult 12 m széles terület beépítésének lehetőségét is. A terület hasznosításáról a képviselő-testület a rendezési terv felülvizsgálata után dönt.” 
Jávorka János képviselő: Egyetértek a javaslattal. Egy kiegészítésem lenne, a játszótérrel kapcsolatban. Sok a fiatal házas, sok a kisgyermek a környéken, az ÁRT módosításnál ezt vegyék figyelembe, elkelne oda egy játszótér. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A Jászteleki utca elég rendezett, szép utca. Az egységes beépítését egy ilyen szűkre szabott telken történő építés hátrányosan befolyásolná. Bele fogunk megint ütközni egy olyan dologba, hogy kik fogják kimondani azt, hogy ez a terület építészi szemmel alkalmas-e építésre, vagy sem. Alkalmas-e játszótérnek, vagy sem? A rendezési tervet Bárczi János úr által vezetett Regionál Kft. készítette. Erről a Kft. szakvéleményét fogjuk majd kikérni. Meggondolásra javasolom, melyik változatot fogadjuk el. Óhatatlanul az lesz, hogy elfogult a vélemény. 
Girasek Károly képviselő: Tudom osztani a Településfejlesztési Bizottság véleményét. Elfogultság ilyen módon nem fog fennállni, mivel a lakosságtól is kérték javaslataikat. Több tervzsűri fogja vizsgálni a terveket. Véleményem szerint, hogy továbbra is gondozott legyen a terület, bérbe adhatjuk kérelmezőnek azt, akár jelképes áron. 
Kapecska Ferencné jegyző: A TK bizottsági ülésen azért terjesztettem elő ezt a módosító javaslatot, mert az építésügyre vonatkozó jogszabályokat vizsgáltuk át. Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos rendezési terv alapján beépítésre nem alkalmas, de a rendezési terv felülvizsgálatával a képviselő-testület kíván a közeljövőben foglalkozni, megoldható, hogy szakemberek ezt a kérdést is megvizsgálják. A telek mélysége rendelkezésre áll, és amennyiben a szakemberek véleménye szerint a 12 m széles telek beépíthető, egy keskenyebb épület elfér rajta. Érdemes lenne a döntéssel a rendezési terv felülvizsgálatát megvárni. Rendelet kell, lakossági fórum kell, zsűriztetés kell, elfogultságtól nem tartok. Bérleti szerződésre én nem gondoltam, tekintettel arra, hogy a kérelem a bérlet tényét fel sem veti. Módosító javaslatnak tekinteném a Településfejlesztési bizottság által ismertetett határozati javaslatot. 
dr. Tóth Mária képviselő: Fel sem vetődött, hogy a kérelmező bérelni akarja a területet. Vételi ajánlatot tett. Azok a rétsági emberek, akik a házuk környékét, utcájukat rendbe tartják, és ezen a jogcímen elkeríthetnék, utcák szűnnének meg. A névtelenekkel is kellene törődni, elismerni azt, hogy tesznek a faluért. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Én úgy gondolom, hogy Bárczi János úr sem akart köszönetet és elismerést, hogy a területet rendben tartja. A másik dolog, hogy nem üti egymást a két bizottsági vélemény. 
Kapecska Ferencné jegyző: Ha ez a terület beépíthetővé válik, biztos, hogy nagyobb áron lehet értékesíteni. Akkor már eleve úgy lehet meghirdetni, hogy milyen széles lakóház építésére ad lehetőséget a telek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a TK Bizottság módosító javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Hesz Mihály kérte, hogy Pusztaszántón a területei közé beékelődő 12378 m2 földterületet, valamint a patak 2706 m2-es részét az önkormányzat számára értékesítse.
A bizottság egyöntetű álláspontja, hogy a patakot ne adjuk el. A Szondi területét vágja ketté. Korábban, 2001-ben már volt hasonló kérelem a földterülettel kapcsolatban. Akkor 250 Ft/m2 áron nem tudtuk eladni, de a 6 Ft/m2 bérleti díjban sem sikerült megegyezni. Ez a terület szántó művelési ágú belterület. Az előző vita alapján ezt a területet is hirdessük meg.
A bizottság ezt a javaslatot támogatta, tehát azt javasolja a testületnek, hogy a szóban forgó terület értékesítését hirdesse meg, az induló árat 250 Ft/m2 összegben javasolja megállapítani.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság ülésén választ kaptunk kérdéseinkre. Belterületről van szó, most is használja kérelmező a területet. Bérleti díjat nem fizet. A bizottság véleménye, hogy a patakkal nem szabad foglalkozni. A másik területet nem célszerű megtartani, azonban piaci áron kell meghirdetni. Ismertetném a két bizottság által javasolt határozati javaslatot.
“Hozzájárul, hogy a 935/4. hrsz-ú, 12378 m2 nagyságú, 15,97 AK értékű szántó művelési ágú belterületi ingatlan 250 Ft/m2 induló áron nyilvános pályáztatás formájában értékesítésre kerüljön.
A pályázati felhívást a város honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján, a Hangadóban valamint a kábel TV-n kell közzé tenni, legalább 15 napos jelentkezési határidő és a licit tárgyalás időpontjának megjelölésével.
A 911 hrsz-ú, 2076 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, patak megjelölésű ingatlant a képviselő-testület nem értékesíti.”
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a bizottság határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
34/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott terület vásárlási kérelmekben az alábbiak szerint döntött: 
1./ A 761 hrsz-ú 571 m2 nagyságú, a hatályos rendezési terv alapján lakóteleknek nem minősülő, kivett művelési ágú beépítetlen terület értékesítéséhez nem járul hozzá. 
A település rendezési terv felülvizsgálata során meg kell vizsgálni a kialakult 12 m széles terület beépítésének lehetőségét is. A terület hasznosításáról a képviselő-testület a rendezési terv felülvizsgálata után dönt. 
2./ Hozzájárul, hogy a 935/4. hrsz-ú, 12378 m2 nagyságú, 15,97 AK értékű szántó művelési ágú belterületi ingatlan 250 Ft/m2 induló áron nyilvános pályáztatás formájában értékesítésre kerüljön.
A pályázati felhívást a város honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján, a Hangadóban valamint a kábel TV-n kell közzé tenni, legalább 15 napos jelentkezési határidő és a licit tárgyalás időpontjának megjelölésével.
A 911 hrsz-ú, 2076 m2 nagyságú, kivett művelési ágú, patak megjelölésű ingatlant a képviselő-testület nem értékesíti.
Határidő: pályázati felhívás közzétételére május 5.
kérelmezők értesítésére: május 5.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

dr. Szájbely Ernő képviselő távozott az ülésről.


6./ Folyószámla és munkabér hitel igénybevétel
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a határozati javaslatot egyöntetűen, vita nélkül támogatja és elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Mária képviselő: Kénytelenek vagyunk felvenni a hitelt, mert különben bért nem tudnak fizetni.
Girasek Károly képviselő: Nem az önkormányzat hibája, hogy hitelt kell felvenni. Sok település van ilyen helyzetben. Nekünk fejlesztési hitelünk van, működési hiányunk akkor is meg lenne, ha nem foglalkoznánk a laktanya vásárlással, vagy egyébbel. A működési hiány az államháztartás, a finanszírozás miatt alakult ki. A működési hiány a fejlesztésektől függetlenül alakult ki. Nem azért kell hitelt felvenni, mert rosszul gazdálkodtunk. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem értek ezzel egyet, nem kell mindent az államra fogni. Az a véleményem, hogy a laktanya mögötti területek megvásárlása is oka a jelenlegi helyzetnek. 
Kapecska Ferencné jegyző: A költségvetés tárgyalásakor, illetőleg majd a 8. napirendként tárgyalandó egyéb támogatási pályázat anyagából egyértelműen kiderül, hogy a fejlesztési célú kiadásaink meghaladják az eredeti költségvetésben szereplő felhalmozási célú bevételeket, bár ez nem jelent konkrét fejlesztési célú feladat megvalósítást, de a fejlesztési célú hitel visszafizetés és a kamat törlesztés a különböző pályázatok szempontjából felhalmozási kiadásként kezelendő. Az is kétségtelen, hogy sajnos nem csak a rétsági önkormányzat van ilyen helyzetben. A kötelező önkormányzati feladatokra sem kapjuk meg a központi támogatást kellő mértékben. Még tetézi a gondokat az, hogy a helyi adó miatt elvonás is érint bennünket. Működési hitel felvétele nélkül a kifizetési kötelezettségeket nem tudjuk teljesíteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a folyószámla és munkabér hitel igénybevétellel kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő – testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
35/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a munkabér hitel és folyószámla hitel igénybevételére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
Az önkormányzati feladatok ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében, a költségvetési hiányt, - a helyi adók nagyobb részének második félévi teljesítését figyelembe véve – hozzájárul, hogy a számlavezető OTP. Bank Rt-től 50.000 eFt éven belüli folyószámla hitel kerüljön igénybe vételre. 
Felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelszerződés megkötésére.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a május 3-án esedékes munkabérek kifizetéséhez, a számlaegyenleg összegétől függő munkabér hitel kerül igénybe vételre a számla vezető OTP Banktól, mely összeg a hónap végén átutalásra kerülő központi támogatásból kerül visszafizetésre.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt, hogy amennyiben a várható kifizetések és rendelkezésre álló források alapján indokolt, havonta esedékes bérfizetésekhez a legszükségesebb mértékben igényeljék a munkabér hitelt.
Határidő: azonnal, és szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester és
Kapecska Ferencné jegyző

7./ Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A költségvetésben 140 e Ft áll rendelkezésre a nyugdíjas klubok támogatására. A vitában a vélemények többsége a korábbi arányokat tartotta jónak, tehát azt, hogy a városi nyugdíjas klub 80 ezer Ft-ot, a Hunyadi nyugdíjas klub 60 ezer Ft-ot kapjon. Ezt javasoljuk a testületnek elfogadni.
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Szlovák kisebbségi önkormányzat részére a cigány kisebbségi önkormányzatéval azonosan, 50 ezer Ft-ot javasolunk támogatásként elfogadni.
Girasek Károly képviselő: Az utóbbi években a kisebbségi önkormányzatok igen komoly kulturális értéket teremtenek rendezvényeikkel. Köszöni a támogatást, amennyiben a testület megszavazza azt. 
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az “Ultrakönnyű repülők találkozója” kapcsán hosszabb vita alakult ki. Elhangzott, hogy a rendezvény az önkormányzattól, az intézményektől természetben és egyéb módon milliós nagyságrendű támogatást kap, kezdve a terület rendbetételénél, folytatva a hangosítás, az egyéb eszközök ingyenes igénybevételén keresztül az egyes intézmények személyes részvételéig. Az 50 vagy 100 ezer forint a költségvetésében igazán semmit sem jelent. A programját nézve talán nem kellene annyi mindenfélét tervezni, mert ez lassan már nem is repülőnap, hanem egy más kulturális rendezvény lesz, közpénzen nem kellene “dáridót” csinálni. Vagy pl. azért a közterületért kérnek díjat, helypénzt, ami most már tulajdonjogilag is az önkormányzaté. A bevételi terv nem felel meg a valóságnak, mert ha igaz, hogy 15000 ember vett részt tavaly és mintegy 30%-uk vette meg a 600 Ft-os belépődíjat, az már önmagában véve is közel 3 millió Ft bevétel. Ehhez jön a tudomásunk szerint szintén milliós nagyságrendű helypénzszedés stb.
Véleményként elhangzott, hogy dáridót a hivatalban szerveztek egyesek újévköszöntő címén. Azért nem támogatjuk őket, mert nem a Gresina érában született a rendezvény, hanem a Mezőfi érában. Ha meg valaki szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal, az tegyen feljelentést.
A további vitában elhangzott, hogy a program költségvetésében a műsorszámoknál túldimenzionáltság van, a 4 milliós költség erre erős. A 6 milliós költségvetésnél a 100 ezer Ft nem jelent semmit, egy esetleges ráfizetést sem fog ez megoldani. A bevételeket nem részletezték, nem tudni miből tevődnek össze. Minden sportegyesület a támogatás kapcsán részletesen beszámol a bevételeiről és a kiadásairól is. 
A bizottság a végszavazásnál 4:3 arányban azt javasolja a testületnek, hogy pénzbeli támogatást ne adjunk a rendezvényhez.
Girasek Károly képviselő: Fontos rendezvényről van szó, ugyanakkor profit orientált rendezvényről. Úgy gondolja anyagilag nem kellene támogatni. Dologi kiadásokkal nagy összeggel támogatja az önkormányzat a rendezvényt. Budapesti repülő klub rendezvényéről van szó. Ugyanolyan gazdasági érdekeltség alapján működik a dolog, mintha valaki cipőt árulna a művelődési központban, bérel egy helyet, fizet a bérletért, és folytat egy profit orientált tevékenységet. Az nagyon szép dolog, hogy egy nagyon gazdag könnyűzenei fesztivált is szerveznek, valaki azt is mondta, ez egy kis “sziget”. Nem derül ki a mellékelt üzleti tervből, milyen bevételekre számíthatnak. Leírják, hogy a belépő jegyek árát később állapítják meg. Ez nem lehetséges, mert ha valaki komolyan el kezd egy rendezvényen gondolkodni, kiszámolja mennyiért kell adnia a belépőjegyet. Hirdetéssel is lehet szponzorálási díjhoz jutni. Valami nagyon nagy hiba lehetett, hogy csak 30 % vett belépőjegyet tavaly. Ezt a fajta mulasztást sem az önkormányzatnak kellene átvállalni. Komoly összeggel nem tudnánk támogatni a rendezvényt, de nem is lehetne. Minden mással támogatandó a rendezvény, amit az önkormányzat meg is fog tenni. Hangadóban, kábel tv-ben, interneten való közzététel. Ha kérik az interneten külön oldalt is nyitnak. A terület használati díjat is átengedi az önkormányzat. Máshol azt mondják, hogy egy napra fél millió forint a terület használati díja. Ők értékesítenek is területeket. Ezek is komoly bevételt jelentenek. Ez sem fér össze a helyi rendeletünkkel. Megengedi az önkormányzat, hogy a rendezvény támogatására a bérleti díjat is ráfordítsa. Ez is nagy támogatás. Nem látszik, hogy mennyi bevétellel számolnak. Vagy hiba, vagy amatőrizmus. De ahogy ismerem őket, ők profik. A sport egyesületek korrekt mérleget adtak le. A cél támogatandó, ha non profit, ha nem non profit a cél, akkor is támogatható, csak akkor tisztán kell látni. Személy szerint is szívesen segítek, amiben tudok. Az önkormányzat kb. 1 millió forintos segítséget nyújt a rendezvényhez. Az önkormányzat mostani helyzetében, most mikor működési hitelt kell felvenni nem támogatja az anyagi hozzájárulást. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Én a Girasek képviselő úrral egy-két dologban ellentétes elképzelésen vagyok. Ez a rendezvény Rétság nevét az országban nagyon széles körben szétviszi. Kétségtelen, hogy az önkormányzat nagyon sokat ad, de ezeknek az embereknek, amikor fizetni kell, akkor készpénzben kell fizetni. 3-4 alkalommal elnapoltuk már kérésüket, hogy majd fogunk adni. Most meg nem akarnak adni, ezt nem tartom helyesnek. Mert ezek az emberek majd fogják magukat, és azt mondják, elmennek máshová, és annak a településnek fogják a hírnevét öregbíteni. 
Jávorka János képviselő: Ha megnézzük az utólag benyújtott költségvetés kiegészítést, akkor a következők derülnek ki. Műsorra van tervezve 4.050.000 Ft. Egyéb kiadásokra 2.082.000 Ft. Ide van még írva, hogy az egyéb kiadások és műsorszámok az Áfá-t nem tartalmazzák. 7.632.000 Ft-ra jön ki áfá-val együtt, amiről szól ez a történet. Fel van tüntetve, 2003-2004-ben mennyibe került ez a rendezvény. Ki lett mutatva, hogy 2003-ban mínusz 403.922 Ft a veszteség, 2004-ben 754.200 Ft. Ez 1.158.122 Ft összesen. Ha hozzáadjuk a 2005-re tervezett összeghez, az 8.790.122 Ft. Szerepel az anyagban, hogy két helyről várható támogatás, összesen 450.000 Ft. Van itt egy érdekes mondat, ami nekem egy kicsit zsaroló hangneműnek tűnik, “úgy döntöttünk, amennyiben az idei rendezvény sem fedezi az elmúlt évek mínuszait, nem folytatjuk tovább a repülőnap megszervezését.” Ebből az tűnik ki számomra, hogy az idei rendezvényben mindenképpen szeretnék realizálni az elmúlt két évnek a mínuszát. Tehát ha befolyik 8.200.000 Ft, az idei év is csak null szaltós lesz. Ha nem folyik be, akkor további mínuszok keletkeznek. Abban egyetértek, hogy a rendezvény az ország több helyére is elviszi Rétság nevét, de ez egy magánkezdeményezésű rendezvény, ami haszonra törekszik. Ezért én a pénzbeli támogatást nem tartom jónak. Nagyon jó karban lévő területet fognak kapni a rendezvény megtartásához, ingyenesen. A Polgárőrség részéről maximális támogatást nyújtottunk az elmúlt években is. Azt javaslom, hogy a kulturális és sport célra elkülönített összegből inkább pl. a katolikus egyházat támogassuk, akik már tavaly is táboroztatták a gyerekeket. Azért nem mertek beadni kérelmet, mert úgy gondolták, úgysem kapnak támogatást. Olyan rendezvényeket támogassunk pénzzel, akik a gyerekeinket pihentetik, tanítják, képzik, stb. A magam részéről tartózkodni fogok szavazáskor.
Mocsári Gergely képviselő: Már szóvá tettem, hogy jó lenne ezeket a pénzeszközöket meghirdetni, mert ha az első félévben elfogy az összeg, azok már kimaradnak a támogatásból, akik esetleg a második félévre szerveznének hasznos, jó dolgot, pl. a gyermekek részére. Már az idén nem valósítható meg, de jövőre erre figyelni kell. A repülő nappal kapcsolatban az a véleményem, hogy rejtelmes, sejtelmes a költségvetés. Kicsit túlzásnak tartom, hogy a 3 nap alatt 15 együttes lépjen fel. Olyan számokat látok, akkora veszteségeket, hogy ez elgondolkodtató. Ha valaki valamit tervez, a zsebét is néznie kell, hogy mire futja, ugyanúgy, mint a háztartásban és a város költségvetésében is. Ha már eddig is ennyi adósságot pörget maga előtt ez a rendezvény, hogy mernek vállalkozni ilyen nagyszabású rendezvényre. Ezért rejtelmes, és sejtelmes számomra ez a dolog. Igaz az, hogy a rétsági lakosok szórakozását is szolgálja, és a város nevét is elviszi a rendezvény. Jelképesen 50 eFt támogatást javasolok. 
dr. Tóth Mária képviselő: Egyetértek azzal, hogy ez a rétsági emberek szórakozását szolgálja. A Pénzügyi Bizottság ülésén valóban elhangzott, hogy közpénzeket herdálunk el, ha támogatjuk a rendezvényt. Én reagáltam erre azzal, hogy közpénzeket az herdált el, aki a rétsági januárban rendezett itteni rendezvényre használt föl olyan összeget, amely nem méltányolható, sőt bírálható volt. Hiszen a helyi vállalkozó jóval olcsóbban, fele összegből oldotta volna meg a vendéglátást, mint amit a váci vállalkozó, haveri alapon. Az Operabállal való példálózás már unalmas, messze nem érdekel, mi történt az operabálon. A sportegyesületek költségvetését nem boncolgatták, úgy fogadták el, ahogy van. A városnak igenis érdekében áll ez a rendezvény. Olyan emberek is megjelennek a műsorokon, akik amúgy nem járnak a városban sehova. Tavaly előtt és tavaly is láttam, hogy jól szórakoznak az emberek. Rengeteg rétsági volt. Ebben a nagy szegénységben is támogatandónak tartom a rendezvényt. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Hiba volt, hogy a repülő klub Girasek urat nem nyerte meg, mint alkuszt. Számomra nem derül ki, hogy profit orientált a rendezvény. Ott voltam a kezdeteknél is. Itt jó volna elérni a null szaltót. Ha mégis profitra tennének szert, azt nagyon jól lekönyvelve, vagy elteszik a következő évi rendezvényre, vagy valamilyen fejlesztésre fordítják. Valószínű, hogy a pénzügyi előírásoknak megfelelően végeztetik a könyvelést. Rétságon jelenleg nincs repülős klub, annak nagyon sok feltétele van. Örülhetünk annak, hogy más településen működő klub adja a nevét a rendezvényhez, hogy azt technikailag meg lehessen szervezni. Azt gondolom, hogy támogatnunk kell a rendezvényt, és egy gesztus jellegű összeget adni kell. A terület, amin a rendezvény folyik, 80 %-a még nem Rétságé. Nagyon szépen rendbe lett téve május 1-re a terület, ez sokat fog segíteni a repülős napnak, de tavaly és tavaly előtt ez nem így történt. 
Jávorka János képviselő: Szerintem egy rendezvény bevételi és kiadási oldalának egyensúlyban kell lennie. El kellene azon gondolkozni a rendezőknek, ha három napra nem jön össze a pénz, szervezek 2 napos rendezvényt. Ez alatt is ugyanúgy lehet szórakozni, és nem kerül annyiba. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Benne van a szervezők pénze. Kifutási időszakot állapítottak meg. Nem zsarolás, amit a rendezők megfogalmaznak, hanem következtetés. A rendezvény sikere egyre nagyobb, bővíteni kell a lehetőségeket. Támogatni kell őket. 

dr. Szájbely Ernő képviselő visszaérkezett az ülésre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Olyannyira törvényesen működik a dolog, hogy a légügyi felügyelet egyfolytában jelen volt tavaly is, tavaly előtt is. Szinte valamennyi kérelemre szokott a testület támogatást adni. Mocsári úr indítványával egyetértek, legalább 50 eFt gesztus értékű támogatást javasolok. 
A képviselő-testület a módosító indítványt, miszerint 50 eFt támogatást biztosítsanak a repülős nap megszervezéséhez, 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 
36/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjas klubok támogatására tervezett keret felosztásáról, valamint a nyári programok és kulturális rendezvények támogatására vonatkozó kérelmekben az alábbiak szerint döntött.
1./ A képviselő-testület a 2005. évi költségvetésben a nyugdíjas klubok támogatására tervezett 140.000 Ft keretből
 - Városi Nyugdíjas Klub részére 80 eFt
 - Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére 60 eFt támogatást állapít meg. 
A támogatás saját rendezvényeik költségeire használható fel.
2./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat június 4-i Rétsági Nemzetiségi Nap rendezvényének szállítási költségeihez 50 eFt támogatást biztosít.
3./ A július 1-3. közötti “Ultrakönnyű Repülők találkozója” rendezvény lebonyolításához Nimbus Repülő Klub részére 50 eFt támogatást állapít meg. A támogatás a műsor költségére használható fel.
A megállapított támogatások felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodásokat meg kell kötni.
Határidő: értesítésre május 8. megállapodás megkötésére : május 15.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

8./ Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási pályázata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
Kapecska Ferencné jegyző: Egy kiegészítésem lenne, a MÁK-kal egyeztettünk, nem zárja ki egymást a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó igény, és a visszatérítendő támogatásra vonatkozó igény együttes benyújtása. Tekintettel arra, hogy a határozati javaslat is tartalmazza, hogy a helyi adók III. – IV. negyedévi várható befizetése is befolyásolja a finanszírozási gondokat, ezért kérem a testületet járuljon hozzá a határozati javaslat olyan kiegészítéséhez, hogy a 16.046 eFt vissza nem térítendő támogatás mellett, 30 millió forint visszatérítendő támogatásra is nyújtsuk be igényünket. Ha ezt sikerülne megkapni, akkor nem kellene kamatok fizetése mellett a működési hitelt igénybe venni. Az esélyt nem tudjuk megbecsülni, hogy milyen arányú támogatás jöhet ki egy ilyen pályázatból.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
37/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Tv. 6. számú melléklet 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 
Az önkormányzat 2005. évi költségvetése 48.879 eFt hiánnyal került elfogadásra. A hiányos költségvetés és helyi adó többségének III. negyedévi esedékessége miatt az önkormányzati alapfeladatok finanszírozása nem biztosított. Az I. negyedévben igénybe vett 21 millió forint munkabér hitel mellett 50 millió forint folyószámla hitel felvétele vált szükségessé.
Rétság Város Önkormányzata több éven keresztül önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásában részesült. 2004. évi működési kiadásokhoz 51.585 eFt kiegészítő támogatás került megállapításra.
A térség munkanélküliségét csökkentő, több mint 1000 munkahelyet biztosító vállalkozások letelepítését az önkormányzat 1995-től kiemelten kezelte. A munkahelyteremtő beruházások megvalósítása érdekében biztosított helyi adó mentességek, kedvezmények fokozatosan járnak le. 2005. II. félévben három vállalkozás adómentességének megszűnése miatt várható iparűzési adó többlete miatt elvonásra került 33.509 eFt személyi jövedelemadó. Az adóerőképesség emelkedése ellenére a várható bevételek nem nyújtanak fedezetet a működési kiadásokra, ami a kötelező államháztartási tartalék együtt 2 %-kal alacsonyabb 2004. évi teljesítéstől.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési célú bevételek és kiadások különbözetére 16.046 eFt vissza nem térítendő, valamint az iparűzési adóbevételek várható teljesítése – III. negyedév: tervezett összeg 48 %-a, december hó 17 %.- a- miatt 30 millió Ft visszatérítendő támogatásra pályázatot benyújtsa támogatásra a pályázatot benyújtsa.
Határidő: május 5.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

9./ Volt honvédségi ingatlan hasznosítás előkészítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában az az álláspont alakult ki, hogy a telekalakításba célszerűbb vállalkozást bevonni, meghirdetés, pályáztatás alapján. Az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége a telkek kialakítására, legalábbis ez hosszadalmasabb megoldás. A telkek és a nőtlen tiszti épület esetében is fontos, hogy ismerjük azok tényleges értékét. Ezért azt javasoljuk, hogy rendeljük meg a telkek esetében is és a nőtlen tiszti esetében is az értékbecslést, illetőleg pályáztassuk meg magát az értékbecslést is, és a következő, akár rendkívüli testületi ülésen a beérkezett pályázatokból válasszuk ki és bízzuk meg azokat, aki az értékbecsléseket elvégzik.
A bizottsági javaslatok alapján összeállított, kiadott módosított határozati javaslat elfogadását javasoljuk.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Véleményünk a Pénzügyi Bizottság véleményével megegyező. 
Girasek Károly képviselő: Ezt a konstrukciót el tudom fogadni. 
Jávorka János képviselő: Szerintem 12 telket ki lehet alakítani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Két régi adósságunknak is el kezdünk eleget tenni. Két folyamat indul meg, a laktanya hasznosítása, és a telek kialakítás lehetőségeinek konkrét megindítása. Nem ma kezdődött ennek a munkának az előkészítése. A két bizottság javaslata azonos, a kiosztott határozati javaslattal a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és meghozta alábbi határozatát. 
38/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a telekalakításra és 356/13 hrsz-ú ingatlan hasznosításra vonatkozó előterjesztést.
1.) A volt laktanya területének megosztásával a Radnóti utca felöli részen kialakult 356/27-356/30 hrsz-ú és 356/32-356/37 hrsz-ú, összesen 8.622 m2 nagyságú - beépítetlen terület művelési ágú – terület 10 db összközműves lakótelek kialakítás céljára történő értékesítését támogatja. Egyetért azzal, hogy a tervezett telkek közötti 356/31 hrsz-ú 2398 m2 nagyságú garázs és udvar megjelölésű ingatlan a telekalakításra szánt területekkel együtt értékesítésre kerüljön. 
 A képviselő-testület az értékbecslést követően határozza meg az értékesítésre vonatkozó pályázati feltételeket.
2.) A Radnóti u. 4-6. szám alatti, 356/13. hrsz-ú lakóház megjelölésű ingatlan értékesítését támogatja. A képviselő-testület az értékbecslést követően határozza meg az értékesítésre vonatkozó pályázati feltételeket. 
Az ingatlanok értékbecslésének elkészítésére- a város honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján, a Hangadóban, valamint a kábel TV-n – pályázati felhívást kell közzé tenni 15 napos jelentkezési határidő kikötésével.
A beérkezett ajánlatok alapján a képviselő-testület dönt arról, hogy kinél rendelhető meg az ingatlanok értékbecslése. 
Határidő: értékbecslésre vonatkozó pályázati felhívás közzétételére: május 5.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

10./ Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának megerősítése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az a kérdés hangzott el, hogy testületi tag lehet-e a felügyelő bizottság tagja, valamint előírás-e, hogy a rendőrség képviseltesse magát. Válaszként elhangzott, hogy nem előírás, az összeférhetetlenségnek pedig a jegyző asszony utánanéz, tudomása szerint nem összeférhetetlen, eddig sem kifogásolta sem az ügyészség, sem más. Ettől eltekintve a bizottság a kuratórium és felügyelő bizottság tagjainak megerősítését javasolja.
Kapecska Ferencné jegyző: Utánanéztem, nincs szó összeférhetetlenségről. Az alapítványnak nem kezelőszervébe, hanem ellenőrző szervébe kerülne megerősítésre a képviselő. 
dr. Tóth Mária képviselő: Változatlanul az az álláspontom, amit a bizottsági ülésen is mondtam. Egy törvényből olvasnék fel, ami arról szól, hogy milyen posztok, milyen funkciók összeférhetetlenek a képviselő-testületi tagsággal. A felsorolásban van egy olyan, hogy kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelőszervének tisztségviselője. Tehát nem lehet képviselő, bár semmi bajom nekem Majnik László képviselővel. De szeretem a törvényes dolgokat. Majnik urat fel kellene tenni a kuratóriumba, és a Felügyelő Bizottságba olyan embert választani, aki nem képviselő-testületi tag. 
Kapecska Ferencné jegyző: A közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI törvényt, illetőleg a képviselőkre vonatkozó 2000. évi XCVI. törvényt néztem meg. Itt azt mondja, nem lehet felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, az a személy aki a közhasznú szervezettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A képviselők jogállásáról szóló törvény pedig azt tartalmazza, hogy az alapítvány kuratóriuma kivételével a kezelőszervezetében nem vehet részt a képviselő. Eddigiek folyamán is Majnik úr látta el a felügyelő bizottsági posztot. Az ügyészség többször vizsgálta már a Közbiztonsági Közalapítványt, észrevételt nem tettek.
dr. Tóth Mária képviselő: Jogértelmezés kérdése. Meggyőződésem, hogy úgy van, ahogy én mondom. De ha a jegyző asszony fenntartja az álláspontját, természetesen nincs miről beszélni.
Jávorka János képviselő: Az ügyészség folyamatosan, rendszeresen ellenőrzi a munkát. Kifogást nem emeltek.
dr. Tóth Mária képviselő: Honnan tudná az ügyészség, hogy Majnik úr képviselő.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az ügyészség munkatársait kellene megkeresni, állásfoglalást kérni. 
Bulejka András csoportvezető: Az ügyészség mindenkitől személy szerint kért összeférhetetlenségi nyilatkozatot, amit le kellett adni úgy a Kuratóriumi tagságnak, mint a Felügyelő Bizottság tagságának. Abban meg kellett jeleníteni, hogy az önkormányzatban milyen tevékenységet végez, vagy milyen kapcsolatban van azzal. Az ügyészség az utolsó vizsgálatnál sem kifogásolta a személyeket, csak azt, hogy lejárt az idejük, hosszabbítást kértek. 
dr. Tóth Mária képviselő: Fenntartom eddigi véleményemet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
39/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Város Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. Rétság Város Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumába és Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket választja meg.
A kuratórium tagjai:
Bulejka András (2651 Rétság, Jókai u. 37.) – kuratórium elnöke
Vargáné Fodor Rita (2651 Rétság, Rákóczi út 52.) – kuratórium titkára
Gábriel Géza (2651 Rétság, Nógrádi u. 12.) – tag
Kovács Sándor (2651 Rétság, Korányi u. 1/E.) – tag
dr. Szabó Sándor (2653 Bánk, Kazinczy u. 55.) – tag
Varga Miklós (2600 Vác, Báthory u. 10.) – tag
Végh József (2643 Diósjenő, Zrínyi u. 20.) – tag
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Majnik László (2651 Rétság, Korányi u. 3.) – elnök
Sípos Sándor (2651 Rétság, Szőlő u. 17.) – tag
Sógor László (2651 Rétság, Mikszáth u. 8.) – tag
Határidő: azonnal


Girasek Károly képviselő: A következő napirend előtt kérnék szót. A TV nyilvánossága miatt is szeretném világossá tenni, miről is tárgyalunk. Volt aki azt hitte, és jelezte is felénk, hogy az előző döntésünk az egész laktanya vállalkozók által való hasznosításáról szólt, pedig (mellékelni fogom a térképet) egyértelmű, hogy nem a laktanya területéről, hanem a korábbi döntésünk alapján kialakított lakó terület és a telekkiosztás megvalósításáról van szó, amit a képen zölddel jelöltünk. Ilyen nagy horderejű dolgokban érdemes pontosítani.


11./ Bérleti szerződés módosítás 
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita akörül folyt, hogy itt az a helyzet állt elő, hogy a SENTRYX Kft felmondja a szerződést és a Nomina 3P Rt.-vel kell új szerződést kötni. Ez viszont ugyanaz a helyzet, mint amiről szó esett már ma, és ebben legyünk ezentúl következetesek, hogy új helyzetben új meghirdetés kell. A bizottság ezért a jelenlegi formájában nem támogatja a szerződés módosítását.
Javasoljuk a következő módosító javaslat elfogadását: “Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SENTRYX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. bérlő névváltozásra vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja. A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a SENTRYX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által bérelt Rákóczi út 51. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség az azonos tulajdonosi körbe tartozó Nomina 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Részvénytársaság részére pályázati eljárás nélkül bérbeadásra kerüljön.”
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az igénybevétel célja nem változna, minőségi ugrást jelentene. Az 1 éves ténykedés azt mutatja, hogy életképes a dolog, és erősíti Rétság kistérségi szerepét. Nem változnak sem a célkitűzések, sem a feltételek. Csak minőségi változás történne. Ez egy élet diktálta helyzet. Kérem, találják meg a jogi megoldást, pályáztatás nélkül kaphassa meg a helyiséget a Nomina 3P Rt. 
dr. Tóth Mária képviselő: Jogi megoldást nem kell keresni, nincs olyan rendeletünk, hogy csak pályáztatással lehet bérbe adni helyiséget. Én magam is megszavaztam a Pénzügyi Bizottsági határozati javaslatot, de továbbgondolva arra jutottam, hogy amennyiben ezt a bérleményt pályáztatás útján kívánják bérbe adni, akkor javasolom, hogy az összes többit is így adják ki. Pl. a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket is, ami pl. a Polgármesteri Hivatalban is van, garázsokat, (amik nem szolgálati lakáshoz kapcsolódnak) üzlethelyiségeket. Közterületre is kiterjeszteném a pályáztatást. Úgy tudom, hogy a legmagasabb bérleti díjat fizető cégről van szó. Annak kell kiadni, aki a legtöbbet kínál érte. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket eddig is pályáztattuk. Az anyag is tartalmazza, hogy a SENTRYX Kft. a képviselő-testület által megfogalmazott pályázati felhívás alapján vette bérbe a helyiséget, akkor még határozatlan időre. A vagyon rendeletünk az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában a pályáztatást előírja. Ettől kivétel az, amikor az intézmény vezetők a 6 hónapos határozott idejű bérbeadásra jogosultak. A SENTRYX Kft. nem mondta fel gyakorlatilag a bérleti szerződést, nem üresen álló ingatlanról van szó. Jelentős összeget fordítottak a karbantartásra, azt szeretnék, ha azonos tulajdonosi körbe tartozó másik kft. jutna a bérlethez. A Nomina nem jogutódja a SENTRYX-nek. Nem is névváltozás következett be, hanem akkreditációval is rendelkező kft-ről van szó. Ha a testület támogatja a kérelmet, akkor is a SENTRYX-nek fel kell mondania a szerződést, mert csak így lehet megszüntetni a bérleti jogviszonyát. Új bérleti szerződést kellene megkötni a Nominával. Az óvadék részét ugyanígy kellene rendezniük. Három felet is érintene a folyamat. 
dr. Tóth Mária képviselő: Azonnal üresen álló lesz az a határozatlan időre kötött bérlet is, amit fel fogunk mondani, hogy meghirdethessük. Lehet ez garázs, üzlethelyiség. Fel lehet mondani, meg lehet hirdetni.
Mocsári Gergely képviselő: A kérelmező csak név változásra hivatkozik, de a jegyző asszony amit elmondott, nem név változás miatt történik a dolog. Igazából, mintha nem azt fedné a kérelem, amiről valójában szó van. Ezt a kérelmet itt, most nem lehet támogatni, mivel nem név változás miatt történik. A meghirdetés nem zárja azt ki, hogy továbbra is nem ők lesznek a bérlők. Egyetértek a Pénzügyi Bizottság javaslatával.
Jávorka János képviselő: A mai ülés szinte pályáztatásokról szól. Én is úgy látom, ez egy új cég, és új helyzet is. Pályáztatni kell, és majd meglátjuk, milyen ajánlatok érkeznek.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Itt nem az önkormányzat kezdeményezett egy megkötött bérleti szerződés felmondást, hogy hirdessük meg, hátha jobb árat kapunk. Ez óriási tévedés. Itt arról van szó, hogy a jelenlegi bérlő akarja átadni az általa bérelt helyiséget, egy másik cégnek. Ennek jogi procedúrája van. Az előző bérlőnek fel kell mondania a bérleti szerződést, a másikkal pedig meg kell kötni. Kicsit jogbizonytalanságot okozna, ha az önkormányzat felmondaná a jelenleg élő bérleti szerződéseit. Nem zárom ki, hogy a Nomina fogja bérelni a helyiséget. A két cég nem azonos, mert ha a SENTRYX nevet változtatott volna, ez a kérdés nem lenne kérdés. 
Kapecska Ferencné jegyző: A pályáztatásban most nem kell dönteni, hiszen nem mondták fel a bérletet, érvényes bérleti szerződés van. A bérlő előterjesztett egy kérelmet, hogy az általa bérelt helyiség kerüljön át egy másik cég használatába. Amennyiben ezt a testület nem támogatja, nem kell tovább dönteni semmiben. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az nem okoz jogbizonytalanságot, ha felmond az önkormányzat bérleményt, és meghirdeti azt.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Mivel ez egy jól beindult oktatási központ, egy minőségi változást szeretnének elérni. Ezt a minőségi változást így tudják elérni a legolcsóbban, legpraktikusabban, hogy átadják a bérleményt egy másik cégnek. Ehhez kérik a hozzájárulást. Ha nem tudják elérni, marad ugyanez a megoldás, de a bérleti szerződés lejártával odébbállnak. Hagyja veszni, amit ide beinvesztált. Támogassuk a kérelmüket, hogy folytathassák tovább munkájukat. Ugyanazokról az emberekről van szó. 
Mezőfi Zoltán polgármester: 2003. óta jól működő cégről van szó. Az eredeti határozati javaslatot támogatom, ami megfelel a vagyon rendeletnek is. Minőségi fejlesztést akarnak véghezvinni. Ez erősíthetné továbbra Rétság kistérségi szerepét. Nem utolsósorban ők fizetik a legmagasabb bérleti díjat a városban, amely közpénzzé válik a befizetés pillanatában. Nem utolsó sorban munkahely teremtés is történik. Egy praktikus kéréssel fordultak hozzánk. 
Girasek Károly képviselő: Bizonyos mértékig érintett vagyok a témában, ezért nem is kívántam hozzászólni. Azért dilemmám van, a jegyző azt mondja, ennek jogi akadálya van, akkor hiába szeretnénk nem jogi megoldást keresni, ezt nem tehetjük meg. Ha van jogi megoldás, amelyik erre alkalmas, akkor tegyük meg. Elhangzott egy törvényességi észrevétel, törvénytelen megoldást szavazásra ne tegyenek fel. 
Kapecska Ferencné jegyző: Nem törvényességi észrevételt tettem, a vagyon rendeletre hivatkoztam. A vagyon rendelet az üresen álló helyiségek vonatkozásában rendelkezik, a pályáztatási kötelezettségről. Jelenleg nem üresen álló helyiség pályázati eljárás keretében történő bérbeadásáról van szó. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hosszú időn keresztül próbáltunk gazdát találni ennek a helyiségnek. 
Girasek Károly képviselő: Jó szándék nem léphet át jogszabályt. Ők egy jelentős cég, jelentős tevékenységet folytatnak, ezt senki nem vitatja. 
Majnik László képviselő: SENTRYX Kft. nyújtotta be a kérelmét, Nomina nem jogutód. A Nominától itt semmiféle beadvány nincs jelenleg. A jogi megoldást kell látni, ide kell hozni, és akkor tudunk dönteni. 
Mocsári Gergely képviselő: A kérelemben konkrétan névváltozásra hivatkoznak. De nem ez a tény valósul meg. Más cégről van szó. Az indoklásban név változás szerepel, de ez az indoklás így nem valós. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, miszerint a képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a SENTRYX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által bérelt Rákóczi út 51. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség az azonos tulajdonosi körbe tartozó Nomina 3P Oktatásszervező és Szolgáltató Részvénytársaság részére pályázati eljárás nélkül bérbeadásra kerüljön”. A javaslatot a képviselő – testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el.
Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot, miszerint a Rákóczi út 51. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 85 m2 nagyságú helyiség 2005. május 1-től, az azonos tulajdonosi körbe tartozó, akkreditált képzésre jogosult Nomina 3P Rt. részére az 1142/2003. számú bérleti szerződésben foglalt feltételekkel kerüljön bérbeadásra. A javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el.
40/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SENTRYX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. bérlő módosítására vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja. 
Nem járul hozzá, hogy a Rákóczi út 51. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 85 m2 nagyságú helyiség 2005. május 1-től, az azonos tulajdonosi körbe tartozó, akkreditált képzésre jogosult Nomina 3P Rt. részére az 1142/2003. számú bérleti szerződésben foglalt feltételekkel kerüljön bérbeadásra. 
Határidő: értesítésre május 5.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

12./ Volt laktanya területén fémhulladék begyűjtése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy a Szignó Kft. ajánlata sokkal jobb, előnyösebb, az ellentételezés is jobb. A fémhulladék gyűjtését csak megfelelő felügyelettel lenne célszerű elvégeztetni. De ezen két ajánlat mellett talán lehetne még jobb is, ezért az a javaslat hangzott el, hogy az előzőek szerint, ha következetesek akarunk lenni, akkor ez esetben is pályáztatni kellene.
A bizottság egyöntetűen azt javasolja a testületnek, hogy a fémhulladék gyűjtést a megnevezett hulladékra pályáztassuk meg és a legjobb ajánlattevőt bízzuk majd meg.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság véleménye megegyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével. A pályáztatással egyetértünk. Arra alkalmas jogosultsággal rendelkező céget kell megbízni a feladattal. 
Girasek Károly képviselő: Én nem vagyok ennyire optimista. Az öntött vas kazán nem veszélyes hulladék. A salak ha ott van, az veszélyes. Olyanfajta megoldásokat nem szívesen javaslok, ami el kezdi darabonként lebontani a laktanyát, még a kazánok esetében sem, mindaddig, amíg nincs elképzelés, hogy a laktanyát mire hasznosítjuk. Fóton ebből élnek. Volt egy olyan objektum, amiben elég hulladék volt, elég kivert ablak stb. és egy filmforgató cég jó pénzt adott azért, hogy ott forgathasson. Nem tudhatjuk, hogy egy fél év múlva szükség lesz-e arra a kazánra, vagy sem, még ha hulladékként is. Koncepciótlanul nem szabad dönteni a kérdésben. Nincs ciklusprogram, nincs koncepció. Ha el kezdjük szétszedni a laktanyát, trafót, víztározó tartályt stb. nem lesz jó vége. Nem kellene a szétbontást el kezdeni. Attól, hogy valami rozsdás, még nem veszélyes hulladék. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ma arról van szó, hogy pályáztatja-e a testület a feladatot, vagy sem. Ide van írva, hogy 3 db őrtoronyról van szó, és kazánról. Nem az van leírva, hogy össze-vissza mindent begyűjteni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor hozzatok olyan határozatot, hogy vadászles lesz az őrtoronyban.
Girasek Károly képviselő: A testület olyan határozatot nem hozhat, ami nincs előterjesztve. Lehet, hogy arra a három őrtoronyra fél év múlva valamilyen oknál fogja szükség lesz. Én azért érveltem, mert a bizottságok javasoltak valamit, amivel nem értek egyet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr kiforgatod, és lejáratod ezt az egészet. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr nem kell minősíteni a véleményemet. Én semmit nem akarok lejáratni. Van egy érv rendszerem, amiért ezt és a hasonló akciókat nem tartom helyesnek, megnyugtatónak. Lehet nem egyetérteni, és más érveket elmondani, de minősíteni nem lehet. Az a célom, hogy visszavonhatatlan lépéseket ne indítsunk el. 
Jávorka János képviselő: Az én javaslatom is az, hogy meg kell pályáztatni a feladatot. Szigorú felügyelet mellett le kell bontatni a megjelölt tárgyakat, mert egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig egy kis haszon is származhat az önkormányzatnak. Az összkép is rendezettebb lehetne. Két cég van megjelölve az előterjesztésben. Az egyik kiskunlacházi, a másik rétsági cég. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Értem Girasek úr dilemmáját, de sajnos ezt a megbontást már megkezdték. Nagy valószínűséggel ezek már balesetveszélyesek is, és az összképet nagymértékben rontják. 
dr. Tóth Mária képviselő: Véleményem szerint a laktanyát már szétlopták.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a két bizottság módosító javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
41/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanyában található fémhulladék begyűjtésére vonatkozó ajánlatokat.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a volt laktanyában lévő használhatatlan központi kazánok, 3 db őrtorony, valamint a volt vízi bázisban és hidroforházban lévő fémhulladék elbontásra kerüljön.
A kb. 50 tonna fémhulladék elbontására – a város honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján, a Hangadóban, valamint a kábel TV-n – pályázati felhívást kell közzé tenni 15 napos jelentkezési határidő kikötésével.
A beérkezett ajánlatok alapján a képviselő-testület dönt arról, hogy a fémhulladék elbontásra, elszállításra kivel köthető meg a vállalkozói szerződés.
Határidő: bontásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére: május 5.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Miklián Attila csoportvezető

13./ Iskolai büfé kialakítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Felvetődött az a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha a beruházás félbemarad, mert ennek igencsak nagy az esélye, és más aggályok is felvetődtek magával a vállalkozással kapcsolatban. Végül is a vállalkozó és természetesen az iskola felelőssége, hogy az elképzelések hogyan valósulnak meg. A bizottság a határozati javaslat “A” változata szerint támogatja a kérelmet és elfogadását javasolja.
Mocsári Gergely képviselő: Közel fél éve volt előttünk az a kérelem, miszerint az iskola belső területén kívánt büfét kialakítani. Azt szeretném kérdezni, miért nem maradt az eredeti elképzelésnél?
Holman Ferenc igazgató: A vállalkozó rájött, nem szerencsés megoldás, sok lenne a kiadása stb. A másik variáció a volt szolgálati lakás. Úgy egyeztünk meg, hogy beszerzik a szükséges engedélyeket, és utána új bérleti szerződést kötnek. Az iskolavezetés ahhoz adott hozzájárulást, hogy a szükséges engedélyek beszerzése után, a megkötött szerződés függvényében el kezdheti majd a büfé kialakítást. A leendő büfé a volt konyhai részen lenne. 
Mocsári Gergely képviselő: Így a tanulónak ki kell mennie az épületből, ha a büfébe akar menni. Balesetveszélyes, a felelősséget ki vállalja fel?
Holman Ferenc igazgató: Ez a rész az iskolához tartozik, nincs elkerítve. Udvari ügyelet van. Még egy ügyeletesre lesz majd szükség, ha a büfé beindul. 
Havas Vilmosné képviselő: Beszéltem Jónás úrral, a hátulütőket is elmondtam neki, pl. hogy 10 perc a szünet, amire a gyerekek kiérnek a büfébe idejük sem lesz kérni stb. De nagyon szeretnék, ha a büfét meg tudnák valósítani, adjuk meg a lehetőséget hozzá.
Girasek Károly képviselő: Elég sok ellenérvem van a bérbeadással kapcsolatban. Télen a gyerekeknek ki kell mennie az épületből, nincs kerítés. Nincs fogyasztó tere a büfének, az utcára szolgál ki. Remélem, az szóba sem kerülhet, hogy az alsó tagozatosok ide átjárjanak. Ezt a házirend sem engedélyezi. Télen ott a hó sem lesz eltakarítva, hóbuckákon járnak a gyerekek. Mindezeket mérlegelni az igazgató úr lehetősége, és kötelezettsége. Ha az igazgató úr úgy látja, hogy bérbe akarja adni, azért én hozzájárulok. Kérem az alapos mérlegelést. 
Jávorka János képviselő: Én úgy gondolom, hogy az igazgató úr és a tantestület minden eshetőséget számba vett a büfével kapcsolatosan. Támogatom a kérelem elfogadását.
Mocsári Gergely képviselő: Én magam is megszólítottam a kérelmezőt, aggályaimat előadtam. A véleményem, hogy kereskedelmi szempontból nem teljesen mérték fel a helyzetet, de ez az álmuk, támogatom a kérelem elfogadását. Bár továbbra is az első megoldást tartom jobbnak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat bizottság által is támogatott “A” változatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
42/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskola büfé kialakításra vonatkozó előterjesztést, azt elfogadja. 
Az általános iskola épületében, a jelenleg használaton kívüli – volt leány gyakorlati – konyha iskolai büfévé történő átalakításához, tolóablak beépítéséhez és a meglévő terasz bemutatott vázrajz szerinti bővítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Az engedélyeztetési eljárás és az átalakítás költsége a kérelmező Jónás Attila Rétság, Petőfi út 54. szám alatti vállalkozót terheli.
A büfé megszűnése esetén az átadás feltételeit a határozott idejű bérleti szerződés megkötésére jogosult iskola igazgatója szabályozza.
Határidő: értesítésre május 10.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

14./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Havas Vilmosné képviselő: Nagyon vártuk, hogy az elidegenítési tilalom feloldásra kerüljön a laktanyával kapcsolatban. El kell döntenünk, mi az ami kell az önkormányzatnak. Mert ha most eladunk ezt, eladunk azt, amire eldöntjük mi az amit tudnánk jól hasznosítani, nem lenne meg. Saját igényeinket kell felmérni, mi az amire Rétságnak van szüksége, utána kell hasznosítani. 
Mocsári Gergely képviselő: Erősíteném azt, amit Havasné képviselő társam mondott. Az Ad hoc bizottság a jelentkezőket összegyűjti, de előtte célszerű lenne megvizsgálni, mi az amit a tulajdonunkban kívánunk tartani.
Girasek Károly képviselő: Már régóta az a javaslatom, amit az előttem szóló képviselők elmondtak. Pár éve azt mondták nekem, hiába jelöljük meg mi kell nekünk, hisz úgy sincs rá pénzünk. Ha a hasznosítási javaslatok beérkeznek, pályázat útján lehet dönteni, melyiket szeretnénk. Meg kell jelölni mi kell nekünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az eddigi hasznosításokkal kapcsolatban emlékeztetni szeretném a testületet, egy-két javaslatra, 2003-2004. fordulóján. Akkor a testületnek az volt a véleménye, hogy nincs szükség bérlakásra. Akkor volt egy pályázati lehetőség, ami azóta megszűnt. Salgótarjánban most adtak át lerobbant épületből átalakított bérlakás együttest. Ugyanazon pályázat keretében. 
Havas Vilmosné képviselő: Hallottam, hogy ősszel lesz bérlakás pályázat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: De sorolhatnám, a tűzoltó szertár konkrétan meg volt rajzolva, itt volt a képviselő-testület előtt, akkor másként döntöttek. Ezek konkrétan szerepeltek a képviselő-testület előtt. Mondhatnám itt az ajánlattevővel az első lépésnél zátonyra futott középiskola koncepciót is, de nem szeretnék régi történeteket most itt előhozni. Volt itt szépen. Nem adtunk el semmit, hanem egyenlőre a képviselő-testület az imént úgy határozott, hogy az ingatlanokra értékbecslést kér. Meg szeretné a testület tudni a jelenlegi értéket, és ez fog mihamarabb visszakerülni az ülésre. Jelen pillanatban itt tartunk. Amíg elidegenítési tilalom volt, nem pályázhattunk. Nincs az a barna mezős pályázat jelenleg, amibe a rétsági laktanya beleférne, sőt a bezárt laktanyák 99 %-a nem fér bele. Ugyanis úgy van megadva a paramétere a pályázatnak, hogy abba ne tudjon beleférni. Nagyon nehéz a barna mezős pályázatnak megfelelni. Azt javasolom, hogy akkorát markoljunk, amekkorával meg tudunk birkózni. Építési telekre szüksége van a településnek. Kiemelt feladatként is szerepel. Megindult egy folyamat, ennek örülnünk kell. 
Jávorka János képviselő: Bérlakás programra a laktanyával kapcsolatban konkrétan nem emlékszem. Tűzoltószertár esetében valóban volt előterjesztés, ami indult 2 millió forintról, a végén 40 millió forintra rúgott, közmű, és fenntartási költség nélkül. dr. Pap Ferenc ügye sem volt konkrét előterjesztés, csak informális ülést tartottak, ahol Pap úr leírta az ajánlatát, elmondta szóban, kiegészítette, és én személy szerint megkérdeztem, mi a garancia arra, hogy amit elmondott meg is valósul. Erre az ő válasza az volt, hogy az ő személye a garancia. Ez a városnak kevés. De reméljük most felgyorsulnak az események. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.


Egyebek
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Az elmúlt testületi ülésen megalakult a honvédséggel kapcsolatos Ad-hoc bizottság, mivel szeretnék ebben a munkában részt venni, kérném a bizottságba a felvételemet. Olyan nagy horderejű dolognak tartom ezt, hogy szeretnék ebben a munkában közreműködni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A kérés teljesítésének semmiféle akadályát nem látom. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kérelmet.
43/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a laktanya hasznosítás előkészítésére a 30/2005. (III.31.) számú határozatával létrehozott bizottságot Kotroczóné Somosi Éva képviselővel kiegészíti. 
A kiegészített bizottság tagjai: Mezőfi Zoltán polgármester, Dr. Katona Ernő alpolgármester, Dr. Tóth Mária, Jávorka János, Kotroczóné Somosi Éva és Majnik László képviselő. 
Határidő: azonnal
dr. Szájbely Ernő képviselő: A keddi bizottsági ülésen az óvoda és iskola házirendje elfogadásra került. 
A keddi Magyar Nemzetben olvastam, a “Lefölözött adóerő - az állam bünteti Győrt”. Ugyanabban a cipőben jár Győr, mint Rétság, csak tőlük többet vont el az állam, másfél milliárd forintot. Az az érdekes a cikkben, hogy kifejtik, mi ennek a szabályozásnak a logikája. A lehetséges adóerőképesség számításnál 11,6 milliárd forint, míg a ténylegesen befolyt összeg 5,6 milliárd forint, a különbség jókora. Győr polgármestere nyilatkozott, hogy konkrét garancia nincs, de az állam ilyen egyedi esetekben hajlandóságot mutat a kompenzációra. Említ egy példát, hogy Székesfehérvár esetében ez már egyszer meg is történt. Van arra lehetőség, hogy adóerőképesség elvonással sújtott település, kellő indoklással kompenzálást kaphat, egyedi elbírálásban részesülhet, ha ez a működésében gondokat okoz. Élni kellene ezzel a lehetőséggel. 
Jávorka János képviselő: Nagy összefogással készülünk a majálisra. A program elkészült. A terület szépen rendbe van téve. 16 csoport nevezett a főzőversenyre. 
Girasek Károly képviselő: A helyi TV működik. Két hónapja a képviselő-testület bizottságot hozott létre, hogy dolgozzuk ki a helyi TV működésének feltételeit. Szigorú műsortervet kellett készíteni. Ezt a műsortervet be is kell tartani. Havi híradó készült. Kötelezettség műsorokat gyártani, hogy meg legyen a gyártott műsorperc, amit az engedély kapcsán előírtak. A csak helyi közvetítés drága lenne. Eléggé hadiállapotos berendezésekkel dolgozunk. Költeni kell a berendezések beszerzésére. Most még a személyi feltételekről nem beszélek, bár egy idő után erről is el kell gondolkodni. Indítványozom, hogy a tárgyi feltételek megteremtésére, a továbblépésekhez az anyagiakat próbáljuk meg biztosítani. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az iskola előtti fenyőfa teljesen tönkrement. Az iskola kerítés festését fejezzék be. Muszáj itt szólnom ezekről a kérdésekről, mert a művelődési háznál is az úgynevezett ugatásomra szedték le a verébszaros, fészkes armatúrát, az iskolára is hosszas vívódás után került fel az új lobogó. Úgy látszik Rétságon szükséges, hogy a testületi ülésen hangozzanak el ezek a felvetések. 


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-