RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. február 26. napján megtartott testületi ülésen

Jelen vannak: 11 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján

                       Mezőfi Zoltán polgármester

                       Kapecska Ferencné jegyző

                       Bulejka András csoportvezető

                       Lichtenberger Edit jkv. vezető

                       6 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Pusztai Edgár képviselő jelezte távolmaradását, dr. Katona Ernő alpolgármester, és Patterman Józsefné képviselő később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt:

                 1./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: 7/2004.(II.4.) számú döntésben történt-e megnyugtató megoldás?

Kapecska Ferencné jegyző: Teljesen nem megnyugtató a dolog, mivel szűkös körülmények között élnek. Helyszíni szemlekor füst nem volt érezhető. A korábban adott eternit csövet nem használták fel, az eltűnt. A kémény meghosszabbításához, illetőleg a kályhához ismételten biztosítunk csövet.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

                 2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről

                      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: Érdemi dolog a település érdekében történt-e? A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerint is fontos a vonulós tűzoltóság kialakítása, de adnak-e valamit hozzá? A református egyház vár-e valamit az önkormányzattól az ingatlanvásárlással kapcsolatban?

Mocsári Gergely képviselő: A február 3-án tartott általános iskolai féléves értekezleten a felmerült kérdésekre válasz volt-e? Látnak-e megoldást?

Mezőfi Zoltán polgármester: Hangulatjelentésnek szánta az iskolai féléves értekezletről írott pár gondolatot. A jegyzőkönyvükben a kérdések és válaszok rögzítve vannak. Ezekre a kérdésekre egy mondatban megválaszolni nem lehet. A református egyház közösségi házat szeretne, nem templomot. A gyorsabb megvalósulás érdekében keresnek épületet. Az ingatlanközvetítő segítségével néztek meg pár ingatlant. A vonulós tűzoltóság működtetését 80 %-ban fedné le a normatív támogatás. A 20 %-ot kellene helyben előteremteni. Kérdezné végül, hogy Girasek képviselő úr mit tekint „település érdekében” tett intézkedésnek?

Havas Vilmosné képviselő: Óvodai farsang jól sikerült, köszönet érte az iskolaigazgatónak és a művelődési központ igazgatójának, és természetesen a szervezőknek is. Jó példája volt ez az intézmények összefogásának.

Girasek Károly képviselő: A két ülés közötti beszámoló teljesen a protokollra vonatkozik. Kérdése újra az, hogy milyen konkrét, jelentős intézkedéseket tett a polgármester a település érdekében? Érdemi tevékenységre lenne kíváncsi. Elégedetlen a tájékoztatóval. Helyes a református egyházzal a kapcsolattartás, de a rendezési tervet figyelmen kívül hagyni nem szabad. Ha intézmény lesz, intézményi területen kell lennie. Ha a vonulós tűzoltóság működtetése 80 %-ban fedett, az már pozitív.

/Patterman Józsefné képviselő megérkezett az ülésre./

Girasek Károly képviselő: A pedagógusok féléves értekezletével kapcsolatos tájékoztató utolsó sorával kapcsolatban az a véleménye, hogy a pedagógusok maguk is sokat tehetnek, hogy ne teljesen így legyen a dolog.

Mezőfi Zoltán polgármester: Protokolláris programjairól a jövőben nem ír, ha így dönt a testület.

Girasek Károly képviselő: Akkor mi maradna a tájékoztatóban?

Mezőfi Zoltán polgármester: Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fábián parancsnok úrnak leiratot küldött, amelyben a fejlesztés lehetséges irányai után érdeklődnek. Ígérvényt nem tettek ezzel kapcsolatban.

A képviselő-testület a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22.§./3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.

Harmadik napirendként javasolja tárgyalni a 2003. évi költségvetés módosítás napirendet tárgyalni. A módosítás kizárólag a központi támogatás előirányzat változásával függ össze. Az előterjesztés, rendelet tervezet kiosztásra került. Bizottság nem tárgyalta.

Ötödik napirendként javasolja tárgyalni a Háziorvosi szolgálatok privatizációjára vonatkozó megbízási szerződés módosítását. Az előterjesztés kiosztásra került. A módosítás a vállalkozó orvosok és MEP közötti finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges. Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.

Munkatervben szerepel a településfejlesztési és karbantartási feladatterv is, de a képviselő-testület 1/2004.(II.4.) számú határozata alapján a létrehozott bizottságnak a feladatok megvalósításának rangsoráról és üteméről a márciusi ülésen kell javaslatot tenni. A bizottsági javaslatot is tartalmazó feladattervet a márciusi ülésen terjesztik elő, a tavalyi terv végrehajtására vonatkozó beszámolóval együtt.

A képviselő-testület a 2003. évi költségvetés módosítás napirendként történő tárgyalását 11 igen, egyhangú szavazattal, a háziorvosi szolgálatok privatizációjára vonatkozó megbízási szerződésmódosítást 10 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal elfogadta. A kiegészített napirendi javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyal.

Napirend
Előterjesztő
1.
Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Kapecska Ferencné jegyző
2.
Polgármesteri Hivatal ügyrendjének felülvizsgálata
Kapecska Ferencné jegyző
3.
2003. évi költségvetés módosítása
Mezőfi Zoltán polgármester
4.
Belső Ellenőrzési Társulás létrehozása
Kapecska Ferencné jegyző
5.
Háziorvosi szolgálatok privatizációjára vonatkozó megbízási szerződés módosítása
Kapecska Ferencné jegyző
6.
Sport egyesületek 2004. évi támogatása
Dr. Szájbely Ernő EMOS Biz. Elnöke
7.
Nyugdíjas klub támogatási keret felosztása
Kapecska Ferencné jegyző
8.
Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Mezőfi Zoltán polgármester
9.
Egyebek
Zárt ülésen:
1.
PRO-URBE és Díszpolgári Cím adományozás
Dr. Szájbely Ernő EMOS Biz. Elnöke

Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevétele, hogy az SZMSZ-nek megfelelően az orvosi privatizációval kapcsolatos szerződésmódosítást a bizottságnak tárgyalnia kell. Érdemben e nélkül a testületnek nem lehet azt tárgyalni.

Kapecska Ferencné jegyző: Az SZMSZ értelmében szóbeli előterjesztést is tárgyalhat a testület, ha azt felveszi napirendjére. A testület már döntött arról, hogy szóbeli előterjesztéssel tárgyalja a napirendet. Mindkét háziorvos kedden jelezte, hogy a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges a szerződés módosítása, mivel nem egyéni vállalkozóként, hanem megalakított Bt. beltagjaként végzik majd a tevékenységet. A megbízási szerződésben hivatkozásként feltüntetett egyik törvényt hatályon kívül helyezték, ezt is módosítani kell. Alapvetően a szerződést a módosítás nem érinti, technikai kérdések merülnek csak fel.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Ismeri a szerződésmódosításra vonatkozó kezdeményezést, technikai jellegű módosítás lenne csak, lényeget egy helyen érinti, az 1. pont kikerül a szerződésből.

                1./ Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

                     Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A gyakorlat fogja megmutatni, hogy beváltja-e feladatát ez a rendszer. Egy évet javasolnak megállapítani. Körülbelül 100 családot fog érinteni, ez kb. 250 eFt-ot jelent az önkormányzat. Elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kérdésekre adott válaszokban elhangzott, hogy kb. 100-120 család kerülhet ebbe a körbe. Azokat, akik ugyan papíron megfelelnének a feltételeknek, de a valódi anyagi helyzetük alapján nem lennének jogosultak, környezettanulmány alapján lehet kiszűrni. Igazságtalanságok mindig voltak és lesznek is, nehéz ez ellen tenni. Az igazolások valódisága esetenként megkérdőjelezhető, de a valóban rászorultak érdekében ezt is fel kell vállalni. Hozzászólásban elhangzott, hogy a rendeletünk eddig is jó volt, dicséretes, hogy elsőként azonnal foglalkozunk a módosítással. Minden lehetőséget meg kell találni arra, hogy tényleg a rászorultak kapják meg a támogatást. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a módosítást.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítás tervezetét, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.


 


                                    2./ Polgármesteri Hivatal ügyrendjének felülvizsgálata

                                           Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita alapvetően és szinte kizárólag a közterület felügyelet körül forgott. Többségében az az álláspont alakult ki, hogy a jelenlegi eredményeket és formákat tekintve nem lenne szükség a közterület felügyelői munkakörre. Hozzá kell tenni, hogy nem az elvégzett egyéb jellegű munkával van probléma, sőt igen dicséretes a közmunkások irányítása, felügyelete, a városban elvégzett munkák önmagukért beszélnek. Ez azonban nem közterület felügyelői munka! Úgy, mint közterület felügyelet, nem eredményes, hatékonysága igencsak megkérdőjelezhető.

Elhangzott, hogy a szabálysértések ügyében a hivatal kiküldhet munkatársat, aki intézkedni tud. A közterület felügyelői munkakör betöltése ilyen lakosságszám mellett nem kötelező, volt időszak, amikor társulásban látták el a feladatot. Több féle javaslat fogalmazódott meg, figyelembe véve azt is, hogy semmiféle anyagi hátrányt nem okozhat, hogyha munkakörben változás történik, tehát ha Hajnis úr köztisztviselőből közalkalmazotti státuszba kerül. Végül a pénzügyi bizottság többségi szavazással azt javasolja a testületnek, hogy a szeptemberi testületi ülésen tűzzék napirendre a közterület felügyelet helyzetét, a felügyelő munkáját és döntsenek abban, hogy szükséges-e vagy szüntessék meg a munkakört. Más tekintetben a tervezet a költségvetéssel együtt elfogadott létszámváltozásokat tartalmazza. Ezzel a kiegészítő javaslattal a bizottság a tervezet elfogadását javasolja a testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát, miszerint a szeptemberi ülésen tárgyalják a közterület-felügyelettel kapcsolatos javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

 

11/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság közterület-felügyelet tevékenységének értékelésén alapuló fenntartására vonatkozó javaslatát támogatja.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén napirendre kell tűzni a közterület-felügyelet működésére vonatkozó beszámolót, mely alapján a testület dönt a közterület felügyelet további fenntartásáról, átszervezéséről vagy megszüntetéséről.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Hajnis Imre közterület-felügyelő

             Kapecska Ferencné jegyző

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi rendeletét.

/Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre./

                                        3./ 2003. évi költségvetés módosítása

                                               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző: A módosítás kizárólag a központi támogatás módosítását tartalmazza az előterjesztés szerint. A költségvetés bevételi és kiadási színvonala 70.051 eFt-tal növekszik, elsősorban a szennyvízprogram cél- és teki támogatása miatt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2003. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.


                            4./ Belső Ellenőrzési Társulás létrehozása

                                  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kötelezően meg kell oldani, eddig nem volt kötelező. A törvényi előírásoknak meg kell felelni. Ebben a formában el tudják látni a feladatot. Rövid vita azon volt, hogy miért Diósjenő a székhelye a társulásnak. Itt nem tudnak megfelelő irodát adni, a székhely nem döntő, bárhol kialakítható. Diósjenő szívesen vállalta. A költségek létszámarányosak, ez a legmegfelelőbb megosztási mód. Elképzelhető, hogy további önkormányzatok is csatlakozni fognak a társuláshoz. A társulási szerződés elfogadása a testület feladata, ez így is történik. A bizottság a tervezet elfogadását javasolja a testületnek.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A társulási szerződés pontos szövege nem volt ismert. Nem derült ki, hogy az 1 fő köztisztviselő teljes munkaidőben dolgozik-e? Az intézmények kis számát tudva kérdés, mit csinál az ellenőr, ha nem ellenőriz? Vagy többször is megy egy-egy intézményhez? Kérdés, gazdaságos-e így ez a forma? A 8. e. pont utólagos költség elszámolása hogyan történik?

Girasek Károly képviselő: 8.§. a., pont utal rá, hogy közös testületi ülést tart a társulás? Ennyi önkormányzat képviselője hol fog elférni? Ez a kitétel véleménye szerint nem jó. Ki határozza meg a munkaköri leírását az ellenőrnek?

Kapecska Ferencné jegyző: Főfoglalkozású alkalmazásban látja el az ellenőr a feladatát, köztisztviselőként. 36 intézmény tartozik a társulásba. Más társulást figyelembe véve ki fogja tölteni az ellenőr munkaidejét. 8. pontban foglalt utólagos költség elszámolást úgy kell kezelni, hogy a tervezett éves költségvetést létszámarányosan biztosítanák. Ezt előlegként kell kezelni, elszámolás a tényleges ellenőrzési napokat tartalmazná. Köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. Diósjenői jegyző készíti el az ellenőr munkaköri leírását. A közös testületi ülést Diósjenőn is meg lehet tartani. Már kötelező a belső ellenőr alkalmazása. Egyenlőre nem tudni, hány község fog még csatlakozni.

Mocsári Gergely képviselő: Úgy értelmezi, ha egy településen kevesebb ellenőrzést végeznek, visszaigényelhető a befizetés?

Kapecska Ferencné jegyző: Két évente kell a részben önállóan gazdálkodó egységeket, 3 évente pedig az önállóan gazdálkodó intézményeket vizsgálni. Közben cél és téma ellenőrzések is vannak, az önkormányzat ütemezi az ellenőrzéseket.

Girasek Károly képviselő: Helyes egy ilyen társulás. Véleménye, hogy helyesebb lett volna, ha Rétság a székhelye. Kitételekkel aggályai vannak. Ez a szerződés nem 2-3 évre szól.

Kapecska Ferencné jegyző: A társulási megállapodás azokat a szempontokat tartalmazza, amit az önkormányzati társulásra vonatkozó törvény előír.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Belső Ellenőrzési Társulás létrehozásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

 

12/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőrzési társulás létrehozására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.

Az önkormányzati intézmények független belső ellenőrzésének biztosítása, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása érdekében, csatlakozik a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§-a alapján, Diósjenő, Keszeg, Legénd, Nézsa, Nógrádsáp, Romhány, Szátok, Szendehely, Tereske és Tolmács önkormányzat képviselő-testülete által létrehozandó Diósjenői székhelyű belső ellenőrzési társuláshoz.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési társulás megállapodását aláírja.

A belső ellenőrzési társulás központi támogatással nem fedezett működési költségeihez történő lakosság arányos hozzájárulás fedezetét a költségvetés módosításakor átcsoportosítással biztosítani kell.

Határidő: társulási megállapodás aláírására: március 2.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

                      5./ Háziorvosi szolgálatok privatizációjára vonatkozó megbízási szerződés módosítása

                            Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Kapecska Ferencné jegyző: A módosítás a szerződés lényegét nem érinti, ezért rendkívüli bizottsági ülés összehívására nem került sor. A MEP-el történt ismételt egyeztetés alapján kell módosítani a szerződést. A két háziorvos a meglakított betéti társaság beltagjaiként kívánja a feladatot ellátni. Ennek megfelelően kell módosítani a szerződést. A szerződés azt tartalmazza, hogy amennyiben az önkormányzatnak lehetősége lesz, az eszközfejlesztést támogatja, de erre nem vállalt kötelezettsége. A vállalkozó háziorvosnak viszont van arra lehetősége, hogy ha vállalja az eszköz beszerzéseket, havi 25.000 Ft támogatást kap erre, illetőleg e címen felvett hitel törlesztésre is részesülhet támogatásban. A vállalkozó háziorvosok a központi orvosi rendelők felszerelését vállalják, így a szerződés erre vonatkozó pontját az határozati javaslat szerint kell módosítani.

Dr. Szabó Mariann képviselő: Bejelenti, hogy személyesen érintett a témában.

Girasek Károly képviselő: Tartózkodni fog a szavazásnál, hiányolja a bizottság véleményét. Nem látja át, hogy mit fog tartalmazni a szerződés, a kimaradó pontok helyett.

Kapecska Ferencné jegyző: A felmondás 6 hónapnál kevesebb nem lehet, ez mindkét felet védi. A felmondás ideje alatt is kell biztosítani az alapfeladat ellátását. Az önkormányzatnak alapfeladata az egészségügy működtetése. Lényegi változást nem tartalmaz a módosítás, csak technikai módosításokról van szó.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Bizottsági ülésre nem tudták bevinni a témát, annyira friss a dolog. Technikai módosítás van, ha aggályai lennének, javasolná, hogy halasszák el a döntést, de nincs aggálya. Lényegi pontokat a módosítás nem érint.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Miért kellene bizottságnak tárgyalnia az ügyet, Szájbely képviselő urat már megbízták a feladattal. A feltételek ugyanazok maradnak.

Girasek Károly képviselő: Az önkormányzati törvény értelmében a testület joga szerződést kötni, és azt módosítani.

Mezőfi Zoltán polgármester: dr. Szabó Mariann képviselő jelezte érintettségét, ki ért egyet a képviselő szavazásból történő kizárásával. A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy nem zárja ki a szavazásból a képviselőt.

Girasek Károly képviselő: A két település annak ismeretében nyilatkozott, hogy a működési feltételek és a rendelési idő nem változik.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: ÁNTSZ megküldte a két község hiánylistáját. A helyi önkormányzatok feladata, hogy az alapellátás feltételeit biztosítsa.

Dr. Szabó Mariann képviselő: A hiánypótlásra augusztus 30-ig kapott határidőt. A megkötések a régebben privatizált rendelőket is érinti.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a háziorvosi szolgálat privatizációjára vonatkozó megbízási szerződés módosítás határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

 

13/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálatok privatizációjára vonatkozó, 78/2003.(IX.25.) számú határozattal jóváhagyott megbízási szerződések módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.

I. Dr. Csortán Magdolna jóváhagyott megbízási szerződésének alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja.

1./ A megbízási szerződés Dr. Csortán Magdolna helyett a Rét-Mediped Szolgáltató Betéti Társasággal (cégbejegyzés száma: 12-06-004796 Székhelye: Rétság, Rákóczi út 34. I.em. 3. képviselő: Dr. Csortán Magdolna) megköthető.

2./ A megbízási szerződés 1. pontjában rögzített – „2003. évi XLIII törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, figyelembe véve” szövegrész kimarad.

3./ A megbízási szerződés 15. pontja helyébe lép: Megbízott a házi gyermekorvosi szolgáltató tevékenység végzéséhez szükséges, külön jogszabályokban meghatározott eszközök biztosítását a központi rendelőben átvállalja.

4./ A megbízási szerződés 19. pontjából „a számviteli szabályok szerint” szövegrész kimarad.

5./ A szerződés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A felek jelen megbízási szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés a másik félhez írásban intézett rendes felmondással megszüntethető. A felmondási idő 6 hónap.

A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni.

Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a Megbízott működési engedélyét visszavonták, vagy finanszírozási szerződését a MEP felmondta, valamint végelszámolási illetve felszámolási eljárás alatt áll.

II. Dr. Szabó Marianna jóváhagyott megbízási szerződésének alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja:

1./ A megbízási szerződés Dr. Szabó Marianna helyett a Rét-Sors Bona Egészségügyi Betéti Társasággal (cégbejegyzés száma: 12-06-004808 Székhelye: Rétság, Radnóti u. 13. I. em. 3. képviselő: Dr. Szabó Marianna) megköthető.

2./ A megbízási szerződés 1. pontjában rögzített – „2003. évi XLIII törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, figyelembe véve” szövegrész kimarad.

3./ A megbízási szerződés 14. pontja helyébe lép: Megbízott a háziorvosi szolgáltató tevékenység végzéséhez szükséges, külön jogszabályokban meghatározott eszközök biztosítását a központi rendelőben átvállalja.

4./ A megbízási szerződés 18. pontjából „a számviteli szabályok szerint” szövegrész kimarad.

5./ A szerződés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A felek jelen megbízási szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés a másik félhez írásban intézett rendes felmondással megszüntethető. A felmondási idő 6 hónap.

A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni.

Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a Megbízott működési engedélyét visszavonták, vagy finanszírozási szerződését a MEP felmondta, valamint végelszámolási illetve felszámolási eljárás alatt áll.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint módosított megbízási szerződést aláírja. A megbízási szerződés módosításáról Bánk és Tolmács Községek Polgármestereit értesíteni kell.

Határidő: 2004. március 2.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

                        6./ Sport egyesületek 2004. évi támogatása

                              Előterjesztő: dr.Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottsági ülés határozatképes volt, 8 fő volt jelen ennek a napirendnek a tárgyalásánál, megjelentek továbbá az egyesületek elnökei, valamint szép számban érdeklődők is. Idén is időben el lettek küldve a pályázati felhívások (4 db), melyeket az egyesületek elnökei kaptak kézhez. A pályázatok benyújtási határideje 2004. február 16. volt. Ezen határidő lejártáig 5 pályázat érkezett be, ezek a következők voltak: Rétság Városi Sport Egyesület, Rétsági Judo Club, Árpád Sportlövő és Íjász Egylet, Palóc Lovasok Baráti Köre, budapesti Nimbus Repülőklub. Az utóbbi klub részére nem küldtünk pályázati felhívást, hiszen nem rétsági egyesületről van szó. A beérkezett pályázatok az alábbi összegeket jelölték meg, mint kért összege: Rétság Városi Sport Egyesület 2.500 eFt, Rétsági Judo Club nem jelölt meg összeget, de kért támogatást. Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 1.000 eFt, Palóc Lovasok Baráti Köre 300 eFt, Nimbus Repülőklub 400 eFt. Elöljáróban elhangzott, hogy a sportegyesületek önállóak, fenntartási kiadásaikról elsősorban maguknak kell gondoskodniuk, az önkormányzatnak nem kötelező alapfeladata a sport támogatása, de mivel az állam gyakorlatilag kivonult e terület finanszírozásából, az önkormányzatok szinte kivétel nélkül áldoznak erre a nagyon fontos tevékenységre, hiszen a sport szerepe igen fontos több szempontból is, pl. egészségvédelem, jellemformálás, szabadidő értelmes eltöltése szempontjából egyaránt. A most már évek óta követett gyakorlat, mely szerint pályázatokat kérünk, jó alkalom arra, hogy a képviselők részletesen is megismerkedjenek az egyesületek tevékenységével, munkájával, eredményeivel és gondjaikkal egyaránt. Örvendetes, hogy városunkban több egyesület is működik, színes és gazdag a sportélet, és az is igen örvendetes, hogy kb. 300 fő rendszeresen sportol. Köszönet és elismerés azoknak az embereknek, akik önzetlenül és áldozatkészen szervezik, mozgatják ezt a tevékenységet.

A vitában elhangzottakra részletesen nem térnék ki, de többek között elhangzott, hogy nehéz összehasonlítani a különböző egyesületek tevékenységét, hiszen más-más területén működnek a sportnak, de azért a pályázati felhívásban összefoglalt szempontok mérlegelése mindenképpen szükséges az igazságos elosztás érdekében, továbbá elvárható a támogatott egyesületektől, hogy a város közösségi megmozdulásaiból aktívan kivegyék részüket, a különböző rendezvényeken mutassák meg magukat.

A pályázatokról elhangzott, hogy azok színvonala eléggé eltérő és nem mindegyik tartalmazza azokat az adatokat, melyeket kértünk, erre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani.

A legtöbb dicséretet a Rétság Városi Sport Egyesület és az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet pályázata kapta a bizottság tagjaitól. Ezek részletesek és jól mutatják be az egyesületekben folyó munkát és költségvetésüket egyaránt. Az egyesületek elnökei is hozzászólási lehetőséget kaptak, válaszoltak a felmerült kérdésekre és néhány újabb információval is szolgáltak. A vita során kialakult az az álláspont, hogy a Nimbus Repülőklub által benyújtott pályázatban megjelölt 400 eFt-os összeg, amelyet egyetlen rendezvényhez kérnek, nevezetesen az ultrakönnyű repülők találkozójához, nem terhelheti a helyi sportegyesületek támogatására szánt keretet, azt a rendezvényt valamilyen más forrásból kellene támogatni (pl. kulturális alap, nyári rendezvényekre szánt keret). Ezt a véleményt a Bizottság egyhangú szavazattal osztotta, így a keret felosztására tett javaslatában ezt a pályázatot figyelmen kívül hagyta.

Másik vitatott kérdés volt az asztaliteniszezők támogatási ügye, ugyanis ők sem kaptak pályázati felhívást, hiszen tavaly óta az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet keretén belül működnek és a bizottsági javaslat ennél az egyesületnél veszi figyelembe őket is, mint támogatandó tevékenységet.

A lezajlott vita után a Bizottság többségi szavazással az alábbi javaslatot teszi a tisztelt Képviselő-testületnek a költségvetésünkben rendelkezésre álló 3 millió Ft-os keret felosztására. Rétság Városi Sport Egyesület 1.800 eFt, Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 800 eFt, Rétsági Judo Club 350 eFt, Palóc Lovasok Baráti Köre 50 eFt (a Penny kupához).

Mocsári Gergely képviselő: Az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet nem említi az asztalitenisz működésével kapcsolatos adatokat, pedig egy éve hozzájuk tartozik már.

Mezőfi Zoltán polgármester: Csak kommunikációs baleset lehet ennek az oka.

Jávorka János képviselő: Véleménye szerint is formai hiba következett be.

Dr. Tóth Mária képviselő: Életkorok hogyan oszlanak meg, erről lehet-e valamit tudni?

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az Íjász Egylet elnöke úgy nyilatkozott, hogy azt hitték az asztalitenisz külön ad be pályázatot. Külön számlaszámuk is van, vezetőjük Sági Zoltán lett. Életkorra utal a Rétság Városi Sport Egyesület, mivel névsort is közöltek, külön az ifjúsági és serdülőket is említve. 124 sportolónak a zöme fiatal. Árpád Sportlövő és Íjász Egylet esetében nem igazán lehet megállapítani a korosztályt, de túl fiatalokat a fegyverek miatt sem foglalkoztathatnak. Viszont nyári táborokat szerveznek az ifjabb korosztálynak. A Judo Clubban is sok fiatal sportol. Palóc Lovasok Baráti Köre is foglalkoztat általános iskolásokat, hobby szinten lovagolnak, 14 ifjú serdülő is versenyzett.

Girasek Károly képviselő: Óriási dolog az önkormányzattól, hogy ilyen jelentős összeggel támogatja a sportot. Ahol nagy közösségi erőt mozgat a sport, kapjanak is támogatást.

Dr. Tóth Mária képviselő: Nem túl sok adatot kaptak végül is. A Judo Clubban 50 fő sportoló van, és sok gyerek, hasznos sport, jellemformáló, kitartásra nevelő, egészségügyi szempontból is fontos. A Judo véleménye szerint kevés támogatást kap, a többi egyesülethez képest. Meggyőződése, hogy előre el van döntve, ki mennyit kapjon.

Mocsári Gergely képviselő: A Judo-t ő is nagyobb arányban támogatná. A rendszerességet is figyelembe kell venni. Hetente három alkalommal tartanak edzést. Edzőt foglalkoztatnak, bár tudja, hogy itt erre szükség van. Az új vezetőség garancia arra, hogy megfelelően működjön az egyesület, és kell utánpótlást neveljenek. Tartja a bizottsági véleményhez magát.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A judo speciális helyzetben van. Egy aktív egyesületi elnök távozott, aki sok szponzort tudott szerezni, és távozott a neves versenyzők zöme is. Az új vezetés is fog eredményeket elérni. Az SE esetében a Bozsik 2 program nagyon sok fiatalt megmozgatott. Kor szempontjából minden egyesület igyekszik a fiatalokat mozgósítani.

Jávorka János képviselő: Azt is kell nézni, az egyesületnek milyen kiadásai vannak ahhoz, hogy versenyezhessenek. Az SE minden 2. héten el kell, hogy utazzék a megyében más településekre, ahhoz hogy sportolhassanak.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Akit több részlet is érdekelt volna, eljöhetett volna a bizottsági ülésre, és kérdéseit feltehette volna.

Mezőfi Zoltán polgármester: Ha az arányosságot tekinti, dilemmája van. Az Íjász Egylet növekményt mutat, a Judo és a Palóc Lovasok Baráti Köre változatlan összeggel szerepel. Méltányosabb lenne, ha minden egyesületnél növekmény lenne kimutatható.

Szavazásra teszi fel a bizottság javaslatát, miszerint a budapesti Nimbusz Repülőklub ne terhelje a városi sportegyesületek támogatási keretét, a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Szavazásra teszi fel továbbá, hogy az Asztalitenisz Szövetség az Árpád Sportlövő és Íjász Egyleten belül legyen támogatva, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

Szavazásra teszi fel, hogy a Rétság Városi Sport Egyesület 1.800.000 Ft-os támogatását, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogad. Az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 800.000 Ft támogatását a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. A Rétsági Judo Club 350.000 Ft-os támogatását a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadta. A képviselő-testület a Palóc Lovasok Baráti Körének a Penny Kupa verseny serlegeinek beszerzésére 50.000 Ft támogatást biztosít, 10 igen, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással, és meghozta alábbi határozatát:

 

14/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatására tervezett 3.000.000 Ft keretből egyesületenként az alábbi összegű támogatást állapítja meg.

- Rétság Város Sport Egyesület 1.800.000 Ft

- Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 800.000 Ft

- Rétsági Judo Club 350.000 Ft

- Palóc Lovasok Baráti Köre Penny kupa 50.000 Ft.

A támogatás fele június 30-ig, másik fele a II. félévben vehető igénybe.

Határidő: szöveg szerint, értesítésre március 2.

Felelős: értesítésért Kapecska Ferencné jegyző

                              7./ Nyugdíjas Klub támogatási keret felosztása

                                    Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A Bizottság javaslata, hogy a Városi Nyugdíjas Klub 80 eFt, a Honvédségi klub 60 eFt támogatást kapjon 2004. évben.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az EMOS bizottság javaslatát, miszerint a Városi Nyugdíjas Klub 80 eFt, a Honvédségi Nyugdíjas Klub 60 eFt támogatást kapjon, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

 

15/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésben a nyugdíjas klubok támogatására tervezett 140.000 Ft keretből klubonként az alábbi összegű támogatást állapítja meg.

- Városi Nyugdíjas Klub                                80.000 Ft

- Hunyadi János Nyugállományúak Klubja   60.000 Ft

A támogatás március 16. napja után vehető igénybe.

Határidő: szöveg szerint

                                   8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról

                                         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület határozatban nyilvánítsa ki vételi szándékát a 34 hektáros területtel kapcsolatban és ezt a határozatot küldjék meg valamennyi érintett intézménynek, szervezetnek, minisztériumnak. Ismerteti a határozati javaslatot, miszerint: Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a rétsági ingatlan-nyilvántartásban 0148/1–0148/6. hrsz. alatt bejegyzett területeket a lakóterület bővítése, lakótelkek kialakítása érdekében megszerezze. Utasítja a polgármestert, hogy a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő 0148/1 hrsz-ú – legelő, árok művelési ágú – 33.478 m2 nagyságú, 0148/2 hrsz-ú – út művelési ágú – 13.035 m2 nagyságú, 0148/3 hrsz-ú – legelő művelési ágú – 2.454 m2 nagyságú, 0148/4 hrsz-ú – szérűskert, árok művelési ágú – 6.735 m2 nagyságú, 0148/5 hrsz-ú – telephely művelési ágú – 5.603 m2 nagyságú, valamint 0148/6 hrsz-ú – szivattyúház művelési ágú – 20 m2 nagyságú területek tulajdonjogának megszerzése érdekében az önkormányzat igényét, illetve vételi szándékát a Honvédelmi Minisztériumhoz, Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-hez, Pénzügyminisztériumhoz, Magyar Államkincstárhoz, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz nyújtsa be.

Mezőfi Zoltán polgármester: Polgármesteri Klub rendezvényen volt, ahol alkalma volt egy laktanya hasznosításban jártas cég képviselőjével beszélni. Fő referenciájuk a szolnoki laktanya hasznosítása. Jövő héten jönnek Rétságra, utána testület elé kerül a téma.

Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatára a határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

 

16/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város település rendezési terv szerinti lakóterület bővítéséhez szükséges terület tulajdonjogának mielőbbi megszerzését kiemelten kezeli.

Kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a rétsági ingatlan-nyilvántartásban 0148/1–0148/6. hrsz. alatt bejegyzett területeket a lakóterület bővítése, lakótelkek kialakítása érdekében megszerezze.

Utasítja a polgármestert, hogy a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő 0148/1 hrsz-ú – legelő, árok művelési ágú – 33.478 m2 nagyságú, 0148/2 hrsz-ú – út művelési ágú – 13.035 m2 nagyságú, 0148/3 hrsz-ú – legelő művelési ágú – 2.454 m2 nagyságú, 0148/4 hrsz-ú – szérűskert, árok művelési ágú – 6.735 m2 nagyságú, 0148/5 hrsz-ú – telephely művelési ágú – 5.603 m2 nagyságú, valamint 0148/6 hrsz-ú – szivattyúház művelési ágú – 20 m2 nagyságú területek tulajdonjogának megszerzése érdekében az önkormányzat igényét, illetve vételi szándékát a Honvédelmi Minisztériumhoz, Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-hez, Pénzügyminisztériumhoz, Magyar Államkincstárhoz, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

A képviselő-testület a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.

                       9./ Egyebek

Havas Vilmosné képviselő: A síkosságra hívná fel újra a figyelmet, a Körtefa-Szőlő-Rózsavölgy utcában nem lehetett közlekedni, nem volt leszórva. A nagyparkoló állapota is katasztrofális volt.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Bizottsági ülésen is téma volt a síkosság-mentesítés, hókotrás, az a vélemény alakult ki, hogy be kell szerezni eszközöket, pár év alatt megtérülne. Javaslatuk, hogy a következő tél beállta előtt igyekezzenek megoldani ezt a problémát.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az „Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló rendeletbe építve javasolják a képviselő-testületnek egy új elismerés alapítását. „Az év rétsági tanulója” elnevezéssel, mellyel később kidolgozandó szempontrendszer alapján a kiválóan tanuló és kiválóan sportoló rétsági fiatalokat lehetne elismerni a 6-18 éves korosztályban. Az EMOS bizottság támogatja a javaslatot.

Patterman Józsefné képviselő: Szégyen, hogy olyan széken kell ülniük, ami a kezüket becsípi. Nagy rendezvények, társadalmi események zajlanak itt a teremben, erre oda kell figyelni, ez nem pénz kérdése.

Mezőfi Zoltán polgármester: A síkosság országos jelenség volt, a Szőlő utcába törmelék és sókupacot időben vittek, sajnos nem terítették el. A sózás 10 percig eredményes csak.

Girasek Károly képviselő: Felháborítja ez a válasz, megoldás kell. Gondoskodó magatartást vár el a lakosság. Ha prioritást sorolt volna fel a polgármester, megértené, de ez a válasz cinikusnak tűnik. Kábel TV-vel kapcsolatban folyamatos problémák merülnek fel. A megállapodást egyenlőre csak az önkormányzat tartja be, a vállalkozó részéről nem valósult meg semmi. Nem a HIF általi díjakat számláznak. 800 Ft-tal többet számolnak.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az EMOS bizottság javaslatát, ami fiatalok elismerésére vonatkozó díj alapítás szabályozására vonatkozik. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és meghozta alábbi határozatát:

 

17/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a EMOS Bizottság „Az Év Rétsági Tanulója” elismerő cím alapítására vonatkozó kezdeményezését.

Felkéri a jegyzőt, hogy az elismerő cím alapítására vonatkozó rendelet tervezetet készítse el, és az áprilisi ülésen terjessze elő.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

Végh József Művelődési Központ igazgató: Tájékoztatja a képviselőket, hogy intézménye 1.000.000 Ft-ot nyert pályázaton, informatikai fejlesztésre.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta, a továbbiakban zárt ülést rendelt el.


 


kmft.


 


              Mezőfi Zoltán                                               Kapecska Ferencné

               polgármester                                                         jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-