Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2004.(II. 27.) rendelete
A szociális ellátások rendjéről szóló 14/2003.(VIII. 29.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 38. §. /3/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a szociális ellátások rendjéről szóló 14/2003.(VIII. 29.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §. A rendelet 12-13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
12.§. /1/ Kérelemre, lakásfenntartási támogatásra jogosult az Szt. 38. §. /2/ bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő személy, ha a háztartásában együtt élő személyek a /2/ bekezdésben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.

/2/ A lakásfenntartási támogatás szempontjából elismert lakás nagyság:
  • egy-két személy esetén két lakószoba, vagy egy lakószoba és – 12 m2-t meg nem haladó – két félszoba 
  • három személy esetén három lakószoba,
  • négy személy esetén négy szoba,
  • öt és több személy esetén öt szoba.
/3/ A /2/bekezdés alkalmazásánál: a./ félszoba: hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert b./ szoba: hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de nem haladja meg a 30 négyzetmétert. A 30 négyzetmétert meghaladó szobát két szobaként kell számításba venni.  Amennyiben a nappali szoba, étkező és konyha osztatlan közös légtérben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, két szobaként kell figyelembe venni.

/4/ A lakásfenntartási támogatási kérelem elbírálásához a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagos nettó jövedelmét és három havi lakásfenntartási költséget kell igazolni.a./ a lakbért, illetve albérleti díjat a lakásbérleti illetve albérleti szerződéssel, b./ lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet igazolásával, c./ villanyáram, víz- csatorna használati, gázfogyasztási díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított számlával, d./ társasházi közös költséget és a szemétszállítási díjat a befizetést igazoló bizonylattal, e./ egyedi fűtésű lakások esetén a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó  által kiállított számlával.

13. §. /1/ A lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500 Ft./2/ A lakásfenntartási támogatást a Szociális Bizottság a kérelem benyújtását követő hónaptól egy évre állapítja meg.

/3/ A lakásfenntartási támogatás havonta a tárgyhó 15. napjáig kerül kifizetésre.

2. §. Ez a rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-