Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2004.(II. 27.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított
9/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 1. §. /6/ bekezdése, és 16. §. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja.

1. §. A rendelet - Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló, 5. számú mellékletének 
1. §. /4/ bekezdése a következő d. ponttal egészül ki.1 .§. /4/ d./ az alapellátást és nappali ellátást nyújtó szociális intézmények, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás engedélyezési ügyekben illetékességi területe a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott településekre terjed ki. 

2. §. A rendelet - Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló - 5. számú mellékletének 4. §. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. §. /2/ A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és létszámmal végzi:
 

a./ polgármester
1 fő
b./ Igazgatási tevékenység:  .
     - jegyző
1 fő
     Szervezési csoport:  .
        - csoportvezető, ügyintéző
1 fő
        - ügyvitelt ellátó 
2 fő
        - gépkocsivezető (munkavállaló) 
0,5 fő
Összesen:
4,5 fő
     Igazgatási csoport:  
        - aljegyző, csoportvezető
1 fő
        - ügyintéző
1 fő
Összesen:
2 fő
     Pénzügyi és adócsoport:  .
        - csoportvezető, ügyintéző
1 fő
        - költségvetési ügyintéző
3 fő
        - ügyintéző pénztáros 
1 fő
        - adó ügyintéző
1 fő
Összesen:
6 fő
   Közterület-felügyelő
1 fő
  Körzeti feladat:  .
       - Építési ügyintéző 
2 fő 
       - Gyámhivatal: ügyintéző
3 fő
       - Okmányiroda: ügyintéző
5 fő
Körzeti feladat összesen
10 fő 
.
.
c./ Egyéb tevékenység
.
       - takarítók (munkavállaló)
1,5 fő
       - Műszaki csoport (közalkalmazott) 
5 fő
 .
.
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:
31 fő
Ebből köztisztviselő:
23 fő 

3. §. Ez a rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-