Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19. számú
JEGYZŐKÖNYVE

Készült: 2004. október 28. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak:  12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző,  Makrai Piroska aljegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 14 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Mocsári Gergely képviselő jelezte, hogy később érkezik.  Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A 94. számú határozat alapján a parkoló ki- és bejáratának kialakítása megtörtént. Helyes kezdeményezés, a lakosság is örömmel fogadta. Nagy mértékben rendeződött ezáltal a parkoló forgalma. Tavasszal  a haladási irányt  mutató csíkok  felfestése indokolt. Sajnos így is 2-3 menetrendszerinti busz behajt még.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2./ Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Az iskolában megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés egyik formája. Ez az alumínium dobozok szelektív gyűjtését célozza meg. Köszöni  Vásárhelyi Erika  pedagógusnak és az igazgató úrnak az ebbe fektetett munkáját. Pille palackok gyűjtését is kezdeményezni kell. 
Girasek Károly képviselő: Az Október 6-i rendezvénynek ki a felelős szervezője, rendezője, ki dönt az ottani programokról. 
Dr.Szabó Mariann képviselő: Az október 4-i ITDH konferenciával kapcsolatban kérdezi, hogy a francia befektetőt milyen vonatkozásban  érdekli  Rétság? 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A többcélú kistérségi társulással kapcsolatos további lépések mikorra várhatók, mikor kezdi meg a társulás működését? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A városi rendezvények gazdája a Művelődési Központ. A francia befektető zöldmezős beruházásban gondolkozik. A kistérségi vezetőség újraválasztódott. Elfogadásra került az SZMSZ-e. Hornyák Endre továbbra is az elnök, Lénárt János pedig az elnökhelyettes. A részletek a közeljövőben kerülnek kidolgozásra. 
Girasek Károly képviselő: Az október 23-i ünnepséget is meg lehetett volna említeni. Jól szervezett, jól lebonyolított, méltó ünnepség volt. Köszöni a Művelődési Központnak. A kistérségi társulás lényeges kérdés, erről több tájékoztatás jó lett volna. Rétság nem kapott vezető szerepet a társulásban. A döntések mások kezében vannak. Sajnos nem tudott a polgármester két év alatt elég tekintélyt szerezni, hogy őt válasszák meg a társulás elnökének. Hatékony előkészítő munkával kiérdemelhette volna, hogy Őt válasszák. Október 6-i rendezvénynek ki volt a felelős szervezője, erre nem kapott megfelelő választ. Az iskola kötelező rendezvénye, a virágok elhelyezése szép, színvonalas volt. De történt valami, ami nem volt tervezett tudomása szerint. Egy helyi párt koszorúzott, amit a párt az utolsó percben jelentett be. Ez politikai aktus volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az MSZP-t megkérdezték, ők azt nyilatkozták, hogy ilyenkor nem szoktak koszorúzni. A kistérségi társulásban véleménye szerint Rétság továbbra is vezető szerepben van.  A vezető kérdése országos szinten is politikai alapon dől el. 

Az ülésre megérkezett Mocsári Gergely képviselő.

A képviselő-testület a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással  tudomásul vette. 

Mezőfi Zoltán polgármester:  A munkaterv szerint a mai ülés napirendjén szerepelne az intézményi ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló, melynek levételét javasolja. A Belső Ellenőrzési  Társulás  március 1-től alakult meg,  az ellenőrzések végzése folyamatos. Múlt testületi ülésen tárgyaltuk az ÁSZ ellenőrzési megállapításait. 
A képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, miszerint a mai ülésen az önkormányzati intézmények ellenőrzésének tapasztalatairól szóló napirendet nem tárgyalja.

Mezőfi Zoltán polgármester ismerteti a meghívón szereplő napirendeket, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalt:
 

Napirend
Előterjesztő
1./ 2004. évi költségvetés módosítása  Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Beszámoló az óvoda munkájáról, a Minőségirányítási Program Sztruhár Istvánné óvodavezető
3./ Együttműködési Megállapodás a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel Kapecska Ferencné jegyző
4./ Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv Kapecska Ferencné jegyző
5./ Beszámoló a közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról Hajnis Imre közterület-felügyelő
6./ Termőföld bérbeadási kérelem Makrai Piroska aljegyző
7./ Vízelvezető árok és villanyoszlop áthelyezési kérelem Kapecska Ferencné jegyző
8./ Belterületbe-vonási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
9./ Optikai kábel vezetéshez tulajdonosi hozzájárulás Kapecska Ferencné jegyző
10./ Alapfokú oktatási intézmények felújítási pályázat előkészítése Mezőfi Zoltán polgármester
11./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
12./ Egyebek  


1./ 2004. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Kapecska Ferencné jegyző: Kiosztásra került a költségvetés módosításának helyesbítése, sajnos a központi támogatás összege  az egyszeri kereset-kiegészítésnél  kétszer lett  figyelembe. Elnézést kér a tévedésért. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott a bizottsági vitában, hogy a költségvetés tulajdonképpen két alkalommal fontos téma: amikor elfogadják, és amikor zárják az évet. Ugyanakkor viszont természetesen év közben számos olyan pénzügyi esemény következik be, amelynek tényét és következményeit kötelezően át kell vezetni a költségvetésben. A bizottság a módosításokat mind alaposnak, megalapozottnak és szükségesnek tartja, az előterjesztést elfogadásra javasolja. Több szót kapott az iparűzési adó örvendetes növekedése, amely pozitív folyamat és azt jelzi, hogy a vállalkozások tudnak teljesíteni a városban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiadott módosításokkal együtt a rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.


2./ Beszámoló az óvoda munkájáról, a Minőségirányítási Program indításáról
Előterjesztő: Sztruhár Istvánné óvodavezető


dr.Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Kérdésként hangzott el, hogy mit jelent az előjegyzett gyermekek fogalma? Azok a gyerekek értendők ide, akik jelezték, hogy óvodába szeretnének járni, de csak később töltik be harmadik életévüket, így később kerülnek majd felvételre. Logopédiai ellátás miért nincs megoldva, történt-e felmérés a gyerekek között, hogy hányan szorulnának ilyen ellátásra? Felmérés nem készült, de feltételezhetően több gyerek is rászorulna ilyen irányú ellátásra, ez szűrés nélkül is valószínűsíthető. Egy súlyosabb esettel heti 1 alkalommal foglalkoznak a balassagyarmati tanácsadóban. A korábban alkalmazott logopédus, aki nagyon jó munkát végzett, sajnos férjének más településen történő elhelyezkedése miatt vált meg az óvodától. Hiány van logopédusból, ezért nem sikerült betölteni a helyét. Az udvar állapota mennyiben felel meg az uniós elvárásoknak? Az udvari játékok kicserélése folyamatosan, az anyagi lehetőségek függvényében megtörténik, sajnos elég drágák ezek, de részben az alapítványi, részben a költségvetési forrásokból a csere a jövőben is tovább folytatódik. A terasz felújításának tervei elkészültek. Mi a Sindelar-Zsoldos program? Két óvónő végezte el ezt a tanfolyamot. Ez a program egy olyan speciális program, a mely segít kiszűrni a tanulási képességük lemaradása miatt alul teljesítő gyerekeket, akik aztán csoportjukon belül differenciált felzárkóztató foglalkozásban vesznek részt, egyéni fejlesztési terv szerint. Mi az OVIZUÁL? Ezt a tanfolyamot két óvónő végezte el térítésmentesen, mivel a rétsági óvoda volt az egyik tanfolyam szervezője. Célja elsősorban a környezet, az óvoda esztétikusabbá tétele, különböző változatos eszközök, anyagok felhasználásával. Gyermekvédelmi tevékenység hogyan zajlik, milyen felmérések, lépések történtek a veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatban? Ezt a tevékenységet nagyon komolyan veszik az óvodában, az óvónők ismerik az erről szóló törvényt, munkájukban kiemelt fontosságú annak helyes alkalmazása. Folyamatosan végzik ezt a tevékenységet, az óvónők családokat látogatnak, már az óvodába kerülés előtt is. A veszélyeztetett gyermekekről külön adatlap készül, nyilvántartást vezetnek róluk. Egy óvónő jár gyermekvédelmi tanfolyamra, egy óvónő részt vesz a Szociális Bizottság munkájában is. Elhangzott példa alapján felmerült, hogy időnként utána kellene nézni a rendszeres gyermekvédelmi támogatás felhasználásának is jelzés alapján. Milyennek ítélik a kapcsolatot a szülőkkel? A válasz az volt, hogy egyre nyitottabbá válik az óvoda, többször sikeresen bevonják a szülőket rendezvények lebonyolításába, közös programok szervezésébe, és sok alkalom kínálkozik a beszélgetésekre is. Önképzések, továbbképzések haszna miben nyilvánul meg? Az így megszerzett tudást megosztják egymással az óvónők, közkinccsé teszik, így az egész kollektíva profitál ezekből.
     Véleményként hangzott el, hogy folyamatos a jó színvonal az óvoda munkájában, jellemző a minőségi munkára való törekvés, szakmailag felkészült gárda dolgozik itt, és lelkes csapat. Többen kiemelték azt, hogy az óvoda dolgozói szabadidejükben is rendszeres résztvevői a különböző városi rendezvényeknek. Pozitívum az is, hogy jól igyekeznek élni a pályázatok adta lehetőségekkel, illetve az egyéb támogatások megszerzésével is. A beszámoló jól mutatja be az ott folyó munkát és az EMOS Bizottság azt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
dr. Tóth Mária képviselő: Milyen okból veszélyeztetett az a hét gyerek? Évi egyszeri orvosi ellenőrzés kötelező-e?
Mocsári Gergely képviselő: Átlaglétszám, éves kihasználtság aránytalanul alacsony. Csak betegség lehet az oka az alacsony kihasználtságnak?
dr. Katona Ernő alpolgármester: Miből állapítják meg a veszélyeztetettséget, milyen intézkedési lehetőségeik vannak? 
Sztruhár Istvánné óvodavezető: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kolléganői nem tudtak megjelenni az ülésen, ugyanis az Idősek Napjára készülnek. A hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban jelzéseket a védőnőktől kapnak, és a gyermekorvostól. Körültekintően kezelik az ilyen eseteket. A hátrányos helyzet a jövedelmi viszonyokat jelenti. Veszélyeztetett az a gyermek, aki beteg, és a közösségi beilleszkedés nehéz, beszédhibával küzd, így alulteljesít. Szoros a kapcsolat a gyámhivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal. Segítik a gyerekeket, nevelési tanácsadóba küldik azokat, akiknek erre szükségük van. Nyilvántartást vezetnek ezekről a gyermekekről. Az óvoda “kihasználtság” természetesen függ a betegségtől. Járványos időszakban kevés a gyermek. Szünetekben is csökken a létszám. Ezek az alkalmak nagyon befolyásolják a kihasználtsági mutatókat. Törvényileg 3-5 éves korig nem kötelező az óvodába járatás. Az évi egy orvosi vizsgálat tekintetében megállapodás van a gyermekorvossal, ami egy évre szóló, és ez egészségügyi előírás. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A gyermekorvosnak feladata, hogy a védőnővel együtt biztosítsa az iskola egészségügyi ellátást, ezért külön díjazásban részesül. Erre vonatkozóan szerződése van a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral.
Havas Vilmosné képviselő: Híven tükrözi a beszámoló az óvoda munkáját. Áttekinthető a nem pedagógusok részére is. A legfontosabb, hogy gyermekközpontú az óvoda. Az óvónők a közéletben is aktív szerepet játszanak. Fontos lenne a logopédia személyi feltételeinek biztosítása. Felmérés nem volt, de 5-6 gyermek van minden csoportban, akinek szükséges lenne erre a szolgáltatásra. A gyermekvédelmi munka kiemelt feladat. A Szociális Bizottság munkájára támaszkodhatnak. Oda kell figyelni, hogy a támogatások a gyermekekhez jussanak el. A beszámoló korrekt, elfogadásra javasolja.
Mocsári Gergely képviselő: Az óvodában minőségi munka folyik, ami nem a minőségi program függvénye. Sajnos a gyereklétszám csökken az óvodában is. Minden nevelő sok irányba képezi magát, és ezt hasznosítják is. 
Patterman Józsefné képviselő: Az óvoda 25. évfordulójának ünnepségén ott volt. A falakból is melegség árad, jó érzés bemenni az óvodába. Felkészült, kedves óvónők vannak. A rétsági óvodánál szerinte nincs jobb.
Girasek Károly képviselő: Felkészült, szakmai közösség dolgozik az óvodában, Szabadidejüket feláldozva, példamutató módon vesznek részt a városi ünnepségeken is. A környék számára is módszertani minta a rétsági. Elfogadásra javasolja az óvoda beszámolóját.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az óvónők továbbképzései többletfeladatokkal járnak, ez nem veszi el a gyerekektől az időt?
Havas Vilmosné képviselő: Van annyira bölcs, és gyermekszerető az óvoda nevelő közössége, hogy nem járnak rosszul a gyermekek a továbbképzések miatt. Az óvónők tudják a határt.
Jávorka János képviselő: Egyetért a dicsérő szavakkal, nagyszerű emberek dolgoznak az óvodában. Köszöni a munkájukat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöni a szülők munkáját is, akik társadalmi munkájukkal, vagy egyéb felajánlásaikkal segítik az óvodát. Az óvónők jó munkájuk mellett a városi rendezvényeken is aktívan részt vesznek.
Szavazásra teszi fel az óvoda munkájáról, és a Minőségirányítási Program indításáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

99/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda munkájáról, a Minőségirányítási Program indításáról szóló beszámolót, azt elfogadja. 
Megállapítja, hogy az óvodai ellátás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. A Nevelési Programban meghatározott feladatok színvonalas ellátást továbbra is biztosítani kell.
Határidő : folyamatos
Felelős: Sztruhár Istvánné óvoda vezető

3./ Együttműködési Megállapodás a részben önállóan gazdálkodó
 költségvetési szervekkel
 Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági vitában elhangzott, hogy az ÁSZ vizsgálat következtében kell ezt a megállapodást megkötni, amely a már létező gyakorlatot követi, és a pénzügyi folyamatok szabályozását tartalmazza. Tagadhatatlanul lehet túlszabályozásnak is, de alulszabályozásnak is tartani egyes területeken, de akkor is feltétlenül szükséges, ha az adminisztráció, bürokrácia növekedésével is jár. Kisebbségi vélemények több részletében más elképzeléseket, módokat vetettek fel és éppen a túl- és alulszabályozás buktatóira igyekeztek ráirányítani a figyelmet. A vita alapján módosító javaslatként született, hogy a 4.3.1 pont esetében, amelyben úgy javasolják megfogalmazni, hogy “… a 4.2. pontban foglalt kivétellel…” – nem pedig a jelenlegi megfogalmazásban, mert éppen üti egymást a kettő. A 6.2. pontban szükségesnek tartják, hogy az intézményvezető aláírása is szerepeljen, tehát ez kerüljön belefogalmazásra. Ezen túl néhány helyesírási hiba, zárójel esetében hangzottak el pontosítások, amelyek érdemi változást nem jelentettek. A bizottság a megállapodás elfogadását javasolja a testületnek. 
Girasek Károly képviselő: Alaposan kidolgozott, de szinte túlszabályozott anyagot kaptak. A jegyző elmondta, hogy más szabályzatokban is rögzítve van egyes szabályozás, de azokat ide is be kell építeni. Az idegen pénz tárolásnál a “zárt boríték” megfogalmazás tartalmilag furcsa. Elkülönítve kelljen tartani, de nem feltétlenül zárt borítékban.
Kapecska Ferencné jegyző: Elfogadja a felvetést, a “zárt boríték” megfogalmazást ki lehet hagyni. Kéri a képviselő-testület erre vonatkozó támogatását. Úgy hangozna a mondat, hogy “ Idegen pénzeket elkülönítve kell tárolni.” 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel megkötendő együttműködési megállapodás módosított szövegét, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
100/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel megkötendő együttműködési megállapodást, azt jóváhagyja.
Az a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőivel együttműködési megállapodást meg kell kötni, az abban foglaltak betartását biztosítani kell. 
Határidő: 2004. november 15.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

4./ Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

 dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen kérdésként az hangzott el, hogy történt-e egyeztetés az intézményekkel, a szülői, illetve diákszervezetekkel? Válaszként elhangzott, hogy különösebb egyeztetés nem történt, de ez az anyag elsősorban helyzetelemzést ad, rögzíti a jelenlegi helyzetet és az önkormányzati feladatokat. Véleményként hangzott el, hogy az anyag megfelel az előírásoknak, jól szerkesztett, jól fogalmazza meg a feladatokat, érdekesek és tanulságosak a mellékelt táblázatok adatai. Mivel a tervet két évente felül kell vizsgálni, csak olyan célokat érdemes megfogalmazni, amelyek reálisak.
     Az EMOS Bizottság néhány módosítást javasolt a szövegben, ezeket az előterjesztő Jegyző Asszony ismerteti majd, ezekkel a módosításokkal együtt a Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Külön is hangsúlyt kapott a megkötendő megállapodások kérdése az iskolában működő zeneiskolával, illetve dolgozók gimnáziumával. (tanulószoba, könyvtár, sajátos nevelési igényű tanulók, más községekből fogadni “kell” helyett, “lehet”.)
Kapecska Ferencné jegyző: A közoktatás-fejlesztési terv tartalmára, formájára vonatkozóan központi előírás nincs. A Megyei Közgyűlésnek is meg kell küldeni a tervet. Meg kell felelnie a tervnek a megyei közoktatási tervnek. A bizottsági ülésen elhangzott javaslatok pontosításra kerültek. Tanulószobai csoportok számát módosítani nem kell. Ezzel ki kell egészíteni. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatban úgy hangzana, “ a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók, a logopédiai és gyógytestnevelésre szoruló gyermekek és tanulók ellátása az iskolában megoldott, az óvodában logopédus hiánya miatt a logopédiai foglalkoztatás jelenleg nem megoldott. Az iskola fogadhat gyermekeket a társuláson kívülről is, abban az esetben, ha az tanuló csoport bontást nem eredményez. Nem az önkormányzat, hanem az intézmény vezetőjének jogkörébe tartozik, hogy felvesz-e más településről gyermeket. A Rózsavölgyi Márk zeneiskolával és a Dolgozók Gimnáziumával kapcsolatos módosítás a kölcsönös együttműködés megállapodáson kell, hogy alapuljon. A határozati javaslatba annyi módosítást javasol, hogy a 3. bekezdésben szereplő, “ személyi és tárgyi feltételek megléte esetén a más településen állandó lakóhellyel rendelkező tanulók oktatását is vállalhatják. Az igényeknek megfelelően napközis, és tanulószobai ellátást is biztosítja. 
Mocsári Gergely képviselő: Oktatási törvény úgy határozza meg, hogy kötelező a terv elkészítése, és annak felülvizsgálata is. Egyeztetni kell a Megyei Közoktatási tervvel. Pályázni akkor lehet, ha a terv megvalósul. A terjedelemről és tartalomról a törvény nem rendelkezik. Két évenként a terv módosítását is lehetővé teszi a törvény.
Girasek Károly képviselő: Az anyagnak alapos tényanyaga van. Indítványozza, hogy megfelelő fórumon olvasható legyen a lakosság részére is, akár Interneten is. Vágyálmokat nem tartalmaz, mértéktartó a terv, folyamatos működést biztosító. Elfogadásra javasolja. Tudni kell, mi az amit az önkormányzat megtervezhet, és meg is tervezett, és mi az, amit nem tervezhetett meg, és azt nem is tervezte meg. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Bérlakás építése a pedagógus gonddal kapcsolatban megoldást jelenthetne. Derűlátóak az iparűzési adó bevétellel kapcsolatban. Élvezzen prioritást a bérlakás kérdése. 
dr. Tóth Mária képviselő: Tudni-e, hogy hány nyugdíjas van Rétságon? 
Kapecska Ferencné jegyző: Pontosan csak azt tudni, hogy hány 60 éven felüli van a városban.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az oktatási intézmények felújítása nagyon fontos feladat, előre kell venni. Ez a jövőbe való befektetés is. Kerüljön bele a fejlesztési koncepcióba, épüljön néhány bérlakás, a szakemberek idehozatala, megtartása érdekében. Konkrét javaslata, hogy 2005-2006-ban épüljön néhány szolgálati lakás. A népesség csökkenését is befolyásolná, ha szolgálati lakások épülnének.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem a bérlakás ellen van, de az előterjesztés címe is takarja, hogy most miben kell dönteni. Nem képezi részét a lakásépítés az előterjesztésnek. A költségvetés tárgyalásnál kell ezzel foglalkozni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Közoktatási feladat-ellátáshoz kell szakember. A biztonságos feladat ellátáshoz szakemberek letelepítése is szükséges, ehhez kell a lakás. Javaslatát fenntartja, hogy kerüljön be a tervbe, hogy 2005-2006-ban épüljön 2-3 bérlakás. 
dr.Tóth Mária képviselő: Nem ehhez a napirendhez tartozik a bérlakás építés. Ilyen kötelezettséget nem vállalhatnak most fel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jövőképet vázolhatnak fel. 
Girasek Károly képviselő: Ha megfogalmazásra kerül a bérlakás építés, akkor azt kötelező is végrehajtani, ha nem írják bele, attól még lehet építeni. Szakos ellátás 95 %-ban biztosítva van. Szakos ellátásnak nem feltétele a szolgálati lakás. A bérlakás építést kötelezően most nem vállalhatják fel. Ez a terv ciklusprogramba való. A polgármester módosító indítványát nem támogatja.
dr.Szájbely Ernő képviselő: A bizottsági ülésen is elhangzott ez a javaslat, de a fent megfogalmazott okok miatt nem került itt a képviselő-testületi ülésen szóba részükről. Nem a fontosságát vitatják, de nem ennek az anyagnak a része. 
Mocsári Gergely képviselő: Úgy kellene megfogalmazni a bérlakás kérdését, hogy két éven belül garancia van a biztosítására. Cél lehet a tovább- és átképzésekre is az iskola tekintetében.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha minimum elvi szinten nem kerül be ebbe a tervbe a bérlakás építés, akkor máshova is nehezen fog belekerülni. Ez a település fogy, ez a település fejlődni akar. Konkrét indítványa, hogy 2006-ig kerüljön kialakításra 2-4 bérlakás, a biztonságos közoktatási feladatellátás érdekében. Hosszú távon az orvosi ellátással is gond lesz. Mindenképpen indokolt, hogy szolgálati lakásokat építsenek. 
Majnik László képviselő: Mindenki tudja, hogy kell bérlakás Rétságon, de nem ide tartozik ehhez az anyaghoz. 
Kapecska Ferencné jegyző: A többcélú társulás erre vonatkozó megállapodását fontosnak tartja. Pl. a fizika tantárgynál nem az a gond, hogy nem lehetne fizika tanárt találni, hanem a lecsökkent óraszámok miatt egy iskola nem tudja kiadni a kötelező órát. Manapság az állásokat nem lakással hirdetik. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel indítványt, miszerint a tervbe kerüljön be, hogy 2006-ig megépül 2-4 bérlakás. A javaslatot a képviselő- testület az indítványt 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el.
Szavazásra teszi fel továbbá a Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervre vonatkozó kiegészített előterjesztést, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
101/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a - 67/2000. /VIII. 30./ számú határozattal - elfogadott közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési terv felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, azt elfogadja. 
Az önkormányzat képviselő-testülete a törvényben meghatározott kötelező közoktatási feladatait a várható gyermek és tanulólétszám figyelembe vételével továbbra is a meglévő intézményrendszer, a Napközi-otthonos Óvoda és 8. évfolyamos Általános Iskola működtetésével látja el. Intézmény átszervezést, megszüntetést nem tervez.
Bánk és Tolmács Község Önkormányzatával közösen létrehozott Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja az ott lakó tanulók általános iskolai oktatását, nevelését.
Személyi és tárgyi feltételek megléte esetén a más településen állandó lakóhellyel rendelkező tanköteles korúak oktatását, nevelését is vállalhatja. 
Az igényeknek megfelelően a napközis és tanulószobai ellátást biztosítja. A szervezett intézményi étkeztetés az Általános Iskola kezelésében működő konyhával megoldott. 
Valamennyi tárgy szakos ellátása érdekében, a kevés óraszámú / fizika, kémia, rajz stb./ tantárgyak vonatkozásában ki kell használni a Rétság Kistérség Többcélú Társulás megállapodásában az oktatási és nevelési feladatok közös ellátására vonatkozó, utazó pedagógus alkalmazásának lehetőségét. 
Különleges gondozás keretében, az intézmények alapító okiratában megfogalmazottak szerint továbbra is biztosítani kell a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felkészítését, az arra rászorulók gyógytestnevelését és logopédiai ellátását. A személyi feltételek tartós biztosítása érdekében ki kell használni Rétság Kistérség Többcélú Társulás megállapodásában a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek közös ellátására vonatkozó kezdeményezést. 
Az oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzék szerinti biztosítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az eszközök pótlása, új tantárgyak bevezetése miatt szükséges eszközök beszerzését a pályázati lehetőségek figyelembe vételével a költségvetésben ütemezni kell. 
A 69/2004. /VIII. 26./ számú határozattal jóváhagyott nevelési programban, valamint 68/2004. /VIII.26./ számú határozattal elfogadott pedagógiai programban meghatározott feladatok színvonalas végrehajtását a képviselő-testület folyamatosan figyelemmel kíséri. 
Kölcsönösségi alapon megkötendő megállapodás alapján továbbra is helyet biztosít a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola és Bérczi Károly Dolgozók Középiskolája kihelyezett tagozatainak működésére. Keresni kell a további művészeti oktatás kiterjesztésének lehetőségeit. 
Középfokú oktatási önkormányzati intézmény létrehozását a következő években nem tartja indokoltnak a továbbtanulási lehetőségek elérhető közelségben, Vácott és Balassagyarmaton biztosítottak. 
Az oktatási intézmények épületeinek felújítását, rekonstrukcióját a pályázati és az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek függvényében biztosítja. 
A közoktatási feladat-ellátási tervben foglaltakat 2006. évben felül kell vizsgálni. 
Határidő: folyamatos, és 2006.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Sztruhár Istvánné óvoda vezető
Holman Ferenc iskola igazgató

5./ Beszámoló a közterület-felügyeleti feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hajnis Imre közterület-felügyelő


Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Évente visszatérő témáról van szó, széleskörű vita folyt a bizottsági ülésen. Az alábbi kérdések hangzottak el. Közhasznú dolgozók száma, várható száma? Ebek befogása, kilövése hogyan zajlik? Veszélyes hulladék gyűjtése, elszállítása? Elégedett – e a közterület-felügyelő a 2OO4. évi feladatainak elvégzésével? Válaszként elhangzott, hogy évente, de havonta is változik a közhasznú dolgozók száma. Nem a hivatal dönti el, hogy mikor hány ember dolgozzék. Várható létszám nem ismert. Munkaköri leírás alapján végzi munkáját. A kóbor ebeken kívül patkányok és róka is van a településen. Nehéz kezelni az ebek befogásának kérdését, a végső megoldás a kilövés. A veszélyes hulladék gyűjtés és elszállítás nem megoldott. Ő elégedett, de elégedetlen is. Város központ képe javult, de a külső területek állapota nem megnyugtató. Nagyrészt jól megoldott a munka ellátása, de van olyan terület, amire nem tud kellően figyelni, és a lehetőségek sem adottak mindig. A bizottság véleménye, hogy sokat tesz a közterület-felügyelő a városért. A lomtalanítás jól működik. Néhány területre büszkék lehetnek. Sajnos a Művelődési Központ előtti terület elég elhanyagolt. Sajnos a lakossági hozzáállás nem a legjobb. A feladat a változó számú munkaerővel nem oldható meg. A bizottság javaslata, hogy legyen 3-4 önkormányzat által foglalkoztatott munkaerő folyamatosan. Ugyanakkor közhasznú dolgozókat is kell alkalmazni. Éves tervet kellene készíteni, amiben ütemezni lehetne a feladatokat. A beszámoló elfogadását javasolja a bizottság. 
Dr.Szabó Mariann képviselő: Nyárfa utcában annyi fenyőt kellene csak kivágni, amit pótolni is tudnak. 
Girasek Károly képviselő: A fakivágásokkal kapcsolatban az a véleménye, hogy nem szükségszerű, hogy mindet kivágják, metszeni is lehetne. Van-e erre metszési terv? Van-e kertépítési terv? A kivágott fát milyen alapon lehetett értékesíteni, testületi döntés nélkül? Az az önkormányzat vagyona. Milyen terv van a fatelepítésre? 40 szignalizációt alkalmazott a felügyelő szóban. Írásban, iktatva, számon kérhetően kell intézkedni. Az El Paso előtti kerítés kilóg, szabálytalan. Intézkedés történt-e?
Kapecska Ferencné jegyző: Kertépítési terv nincs, ehhez szakember sem áll rendelkezésre. Lehet hogy érdemes lenne vele foglalkozni, hogy szakszerűbben menjen a dolog, hogy hova mit célszerű ültetni. Fa kivágás, illetve értékesítéssel kapcsolatban: tavaly is és az idén is van a költségvetésben tervezve ere előirányzat. Idén 500 eFt kiadás és 200 eFt bevétel. A tavaly kivágott nagy fa számla ellenében lett értékesítve, szakember bevonásával került az ár megállapításra. Ugyanez az elképzelés a sportpálya, illetve a Nyárfa úton kivágandó fák esetében is. Már a költségvetésben is bevételként van ütemezve. Amit eladni nem lehetett, azok kerültek szétosztásra. Ő is fa párti, de sajnos egy idő után a fák olyan nagyok lesznek, hogy a lakhatási körülményeket úgymond zavarják. A lakosok részéről sokszor jön kérelem fakivágási ügyen. Saját ügyben nem járhatunk el, eljáró közigazgatási szervet kell kijelöltetni. Engedély alapján végezhető csak el a fakivágás. Valamennyi engedélyben a pótlás elő van írva. 
Hajnis Imre közterület-felügyelő: A Nyárfa utcában penészednek a falak, a lakók kérték, hogy az összes fát vágják ki. Engedély már van rá. Ami ipari faként nem használható, a rászorulóknak szétosztják. A fákat ritkítják. A csatornázás lebonyolítását meg kellett várni új fák ültetésével. Sajnos nem mindig van arra ideje, hogy minden bejelentést leírjon. 
Girasek Károly képviselő: Nem megnyugtató a válasz. Vannak kételyei. Véleménye szerint a sportolókat meg kell kérdezni, hogy a kivágandó fát nem tudnák-e hasznosítani, esetleg ülő alkalmatosságnak. Attól függetlenül, hogy bevételként tervezték a költségvetésben a fa értékesítést, nem jelenti azt, hogy testületi döntés nélkül el lehessen azt adni. A természettel szemben súlyos hiba, hogy állandóan “rögtönöznek”, és abból áll a dolog, hogy kivágják a fákat. Már hat éve mondta, hogy vesz egy madzagos nyesőt, és levágja a hosszú ágakat. Metszeni kell, nem rögtön kivágni a fát. Ahhoz, hogy feltérképezzék a terepet, nem kell szakember. Az a tapasztalata, hogy nem minden esetben telepítenek a kivágott fa helyére. 
A Nyárfa utcában két nagy nyárfa lett 4-5 éve kivágva, nem lett helyette telepítve. A rönk még mindig ott van. Súlyos ellentmondás van. Minden évben kérik a beszámolót a közterületi munkáról. Azt látják, amit Hajnis úr ellát, az két feladatkör. Kinevezése köztisztviselő, és közterület-felügyelő. Köztisztviselőnek az iratkezelés szabályait, a szignalizációt be kell tartani. Köztisztviselőnek sok mindenben kötelezettségei vannak. Viszont ahhoz nem kell köztisztviselőnek lenni, hogy megmutassa, hogy kaparják az árkot, vagy hova ültessenek virágot. Ez nem köztisztviselői feladat. Itt súlyos hibák vannak. Hozzáteszi, hogy Hajnis úr szorgalmas ember, és rendkívül sokat dolgozik, és jól. Nem biztos hogy az ő hibája, de kétségtelen, hogy ez így nincs jól. Nem arról van szó, hogy az önkormányzat ne alkalmazza Hajnis urat. Semmiképpen nem tartható, hogy köztisztviselőként olyan munkát végez, ami nem köztisztviselői feladat. Ennél nagyobb baj, hogy a köztisztviselői, közterület-felügyelői feladatainak nem tesz eleget. Az elvárás rendszerben is hiba van. Közröhej tárgya, hogy jelvény nélkül büntet. Álrendőrnek fogják tartani. Nincs közterület-felügyelői egyenruhája. A formai szabályokat is be kell tartani. A Művelődési Központnál történt rongálás során sajnos bűnjeleket is eltakaríttatott, pedig neki kellett volna a helyszínt vigyázni. Asszisztált egy kutya kivégzésénél bent a városban. A városban lőfegyvert tilos használni. Segített felállni egy autónak szabálytalanul a járdára. Intézkedések maradnak el. Tudomásul kell venni, hogy tilos a bejárati ajtón keresztül áruval feltölteni a kenyérboltot. Ezt nem ő találja ki. Indítványozta, hogy a megmaradt virágládákat hogyan helyezzék el, erre balesetveszélyesen lettek elhelyezve. El kell dönteni, mindamellett, hogy elismerik Hajnis úr tevékenységét, szorgalmát, hogy kell–e közterület-felügyelő, vagy nem? Nem Hajnis úr elbocsátására gondol, hanem megfelelő beosztásban alkalmazni. Foglalkozzon városgazdálkodással. Ez így részére is tisztességesebb lenne. Nem beszélve arról, hogy köztisztviselő nem végezhet politikai tevékenységet, márpedig a TV egyenesben mutatta, hogy Hajnis úr tüntetésen vett részt. Indítványozza, hogy gondolja át a testület ezt a felvetését. Döntsék el, hogy Hajnis úr a műszaki csoport tagjaként, vagy önálló városgazdálkodóként lássa el városgazdálkodási feladatát, a bére megtartásával, és ne legyen közterület-felügyelő, mert nem tudnak neki ruhát venni, stb. Javasolja, ha mégis kell közterület-felügyelő, írja le a munkaköri leírásának egyes pontjaiban, hogy milyen feladatokat határoz meg magának a következő évre. Legyen egy feladatterve. Ne a parkgondozással kapcsolatos, hanem a szabálytalan parkolás, építési törmelék lerakás tennivalókról készítsen feladattervet. Kéri javaslata megfontolását, és ennek tükrében dönteni. Maradjon az önkormányzat állományában, vagy önálló városgazdálkodó, és ne legyen köztisztviselő közterület-felügyelő. Ha nem nyer az indítványa, akkor a közterület-felügyelői munkájáról készítsen feladattervet, és a decemberi ülésen tárgyalják azt. 
Mocsári Gergely képviselő: Van-e az önkormányzatnak a megkettőzésre tárgyi, anyagi feltétele? Ő úgy értelmezi, hogy fele ennyit dolgozzon Hajnis úr? 
Girasek Károly képviselő: Nem erről van szó, jelenleg 10 %-ot tesz ki a közterület-felügyeleti munka. 
dr.Tóth Mária képviselő: Nem tudja értelmezni Girasek úr hozzászólását. Ezt írásban kellett volna beterjeszteni. Így ez a javaslat nem tárgyalható. Kérte már többször a városháza előtti fenyők ritkítását, vagy kivágását, mert ez nem szanatórium, amit el kell keríteni. Nem kell eltakarni a hivatal épületét.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Kényszerű helyzet van. Hajnis Imre jól végzi a munkáját, mindkét feladatában helytáll. Őt is többször figyelmeztette már jogosan. Ha lehetőség van rá, legyen köztisztviselő. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Hajnis úr feladatköre kettős. Hosszú évek óta visszatérő téma. A munkaköri leírása tartalmazza a közterület-felügyeleti feladatokat. Időközben “ráragadt” a közhasznú dolgozók irányítása. Az évek során ennek a kettős feladatnak Hajnis úr igyekezett is eleget tenni. De ő is egy ember. Csökken a közhasznú alkalmazottak száma, így mód nyílik a másik feladat elvégzésére. Ebben kellene megoldást találni, hogy a lecsökkent létszám miatt a közterület-felügyelői munkáját erősítheti. Azzal nem ért egyet, hogy ne legyen Hajnis úr közterület-felügyelő. Azonosulni tud azzal a megoldással, hogy a közterület-felügyeleti feladatokról legyen egy olyan munkaterv, ami számon kérhető, mert ilyennel nem rendelkeztek eddig. 
Jávorka János képviselő: Hajnis úr sokat dolgozik. Feladat rangsorolásra van szükség. Túl jó szívű, következetesebben kell a munkáját végeznie. A kóbor ebekkel kapcsolatos utolsó feladat nem túl jól sikerült. Vadász sem lőhet ki a településen kóbor ebet. Rossz példát mutattak. Hasonló esetben körültekintőbben kell eljárni. Lomtalanítás után az utolsó simításokat el kell a jövőben végezni.
Havas Vilmosné képviselő: A virágtartókat a gyalogosok védelmében rakatta a felső utcarészre, hogy ott az autók ne tudjanak bemenni. Előrelátó volt. Feladattervre szükség van. 
Kapecska Ferencné jegyző: A munkaköri leírásban szerepel a közterület-felügyelői feladat, és szerepel és a közterület fenntartási feladat irányítása is. Meglehetősen kis település Rétság, egyértelmű, hogy a közterület-felügyeleti munkakör ellátása 8 órát nem igényel. Praktikus okokból lett a két munkakör összerakva. Törvény szerint a közterület-felügyelő köztisztviselő. Nem írja elő törvény, ha valaki közterület-felügyeleti munkát végez, mást nem végezhet. Ezen az alapon mondható lenne, hogy pl. az anyakönyvvezető nem végezhet más feladatot. Minden dolgozónak összevont feladatköre van. El kell ismerni, hogy nincs könnyű helyzetben egy közterület-felügyelő. Saját településen intézkedni nem mindig kedvező dolog. Valóban nagyobb gondot kell fordítani a közterület-felügyeleti munkára, a rendeletek végrehajtásának tükrében. Ingatlantulajdonosok helyett nem kellene közhasznú munkásokkal elvégeztetni feladatokat, hanem intézkedések formájában megoldani. Jó ötletnek tartja egy feladatterv felvázolásának, ennek végrehajtásának számonkérését. Bár részletesen ezt nem lehet megtenni. Nem látja megoldhatatlannak a két feladat egy személy általi ellátásának.
Girasek Károly képviselő: Készüljön egy feladatterv ebben az évben, a költségvetés készítése előtt még. Ha elfogadja a testület, a költségvetésben tervezzék meg az egyenruháját, kapjon jelvényt, és legyen felszerelve a tárgyi eszközökkel, ami egy közterület-felügyeleti munkához szükséges. Előző javaslatát felfüggeszti, úgy látja úgysem kap többséget. 
Mocsári Gergely képviselő: Tudnia kell, ahhoz hogy tervet tudjon készíteni, hogy mivel számolhat, emberek létszáma, pénz, stb. 3-4 saját embert alkalmazzon az önkormányzat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét indítvány hangzott el, miszerint Hajnis Imre készítsen feladattervet a közterület-felügyeleti munkával kapcsolatban, és ez a decemberi ülésen legyen tárgyalva. Az indítványt a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A TK bizottság javaslatát, miszerint saját alkalmazásában foglalkoztassanak munkásokat, és ezt tárgyalják a költségvetési vitánál, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodással elfogadta. Szavazásra teszi fel a közterület – felügyeleti feladatok ellátásáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

102/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület-felügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolót, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy a közterület-felügyeleti és a közterület fenntartási feladatok ellátásának feltételei összességében biztosítottak. Kiemeltebben kell kezelni a közterület-használati, környezetvédelmi önkormányzati rendeletek végrehajtásának biztosítását, a közterület-felügyeleti feladatok hatékonyabb ellátását.
A közterület-felügyeleti feladatok hatékonyabb és következetesebb ellátása érdekében a decemberi testületi ülésen elő kell terjeszteni a 2005. évi közterület-felügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladattervet. 
A közterület fenntartási feladatok egész városra kiterjedő folyamatos ellátása érdekében figyelembe véve a közhasznú foglalkoztatási lehetőségek csökkenését, meg kell vizsgálni 2-3 fő hatékonyabban dolgozó állandó alkalmazásának pénzügyi kihatását, melyet a 2005. évi költségvetési javaslat tárgyalásakor elő kell terjeszteni. 
Határidő: feladatterv elkészítésre decemberi testületi ülés költségvetési koncepció készítés
Felelős : Hajnis Imre közterület-felügyelő
Kapecska Ferencné jegyző 

6./ Termőföld bérbeadási kérelem
Előterjesztő: Makrai Piroska aljegyző
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A terület Nőtincshez van közelebb. 10 évre szeretnék bérbe venni, úgy hogy az ötödik év végéig egyoldalúan felmondásra ne legyen lehetősége. A bérleti díj ugyan kevés, de nem kell a terület gondozására semmit fordítanunk Más célú hasznosításra lehetőség nincs, csak a haszonbér jöhet szóba. A bizottság nagy többséggel az “A” változatot javasolja elfogadásra azzal, hogy az 5. év végéig kölcsönös megegyezéssel, azt követően egyoldalúan is felmondható legyen a bérlet. 
Girasek Károly képviselő: Fenntartja indítványát, hogy természetesen adják bérbe, de ne engedjék azt, hogy 5 évig ne lehessen felmondani, bár nem szándéka az önkormányzatnak. Indokolt esetben öt év előtt is fel lehessen mondani a megállapodást. 
Mocsári Gergely TK. Bizottság Elnöke: A bérlő csak ilyen feltételek mellett kívánja a földet bérbe venni, egyébként nem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a termőföld bérbeadási kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat “A” változatát a kiegészítéssel, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
103/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő 058/10 hrsz-ú, szántó művelési ágú 6.815 m2 nagyságú terület bérletére vonatkozó kérelmet, azt támogatja.
A mezőgazdasági művelés érdekében hozzájárul, hogy a 058/10 hrsz-ú, 6815 m2 nagyságú, 17,79 AK értékű szántó művelési ágú terület 10 év határozott időre az Agroméra Mezőgazdasági Rt. Érsekvadkert részére bérbeadásra kerüljön, legkevesebb 17 kg búza/AK bérleti díjért. A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérlet 6 hónapos felmondási idővel az 5. év végéig kölcsönös megegyezéssel, azt követően egyoldalúan is felmondható.
Határidő. értesítésre november 5.
Felelős : Makrai Piroska aljegyző

7./ Vízelvezető árok és villanyoszlop áthelyezési kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen részt vett Hegedűs Ferenc vállalkozó, a kérelmező, aki ismertette elképzeléseit és érveit a kért megoldással kapcsolatban. A bizottsági ülésen hosszú vita alakult ki a kérdésről. Ennek fő oka az volt, hogy az ÁRT szerint a kért út nem adható el, a jelenlegi szabályozási szélességbe esik, és ez a helyzet az áthelyezések után sem változik meg. Ebben az a vélemény kapott többséget, hogy az ÁRT-t emiatt ne módosítsák. Az ebben a vonalban tervezett belső elkerülő útra szükség lesz, ehhez ragaszkodni kell, mert máshol nem valósítható meg. Mivel a jelzett és kért útrész, tulajdonlástól függetlenül, megépíthető és használható, nem lehet akadálya ez a megvalósításnak. Elhangzott, hogy a vállalkozó jobban szeretné, ha a tulajdonába kerülne. Ezzel a megoldással városnak is adni akar, meg a saját célját is meg akarja valósítani. Egységes vélemény alakult ki abban, hogy a felvázolt megoldás jó, a település számára hasznos, közlekedési gondokat szabályozottá tesz. Nem bántja senki érdekeit, jószándékú és támogatandó. A vita során kialakult az a “C” variáns javaslat, tulajdonképpen az “A” javaslat kiegészítve, amelyet a pénzügyi bizottság egyhangúlag a testület elé terjeszt, hogy az önkormányzat a kért területet adja tartós használatba, november 30-ig készüljön el a megállapodás a vállalkozóval, és az elkészülő tervek alapján elkészített költségvetés után az önkormányzat 50 %-ban vegyen részt a megvalósításban. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Hegedűs úr elfogadja a Pénzügyi Bizottság javaslatát. A TK bizottság nem foglalt állást abban, hogy az önkormányzat a feladatban 50 %-ban vegyen részt. A hídon túli részre is megoldást kell találni. 
Girasek Károly képviselő: Támogatja a vállalkozó törekvését. Azt viszont nem támogatja, hogy a rendezési tervet egyedi kérésekre változtassák. Javasolja, hogy november végéig jöjjön létre a megállapodás, utána a vállalkozó készítsen költségvetést, és azután tud a testület nyilatkozni, milyen mértékben vesz részt az önkormányzat a feladatban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a vízelvezető árok és villanyoszlop áthelyezési kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat A változatát a Pénzügyi Bizottság kiegészítő javaslatával együtt, miszerint a kért területet a vállalkozó tartós használatába adja, és november 30-ig kerüljön megkötésre a megállapodás, illetőleg a testület a költségek ismeretében dönt majd arról, hogy a kiépítés költségeihez hozzájárul-e. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta alábbi határozatát.
104/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hegedűs Ferenc rétsági vállalkozó vízelvezető árok és villanyoszlop áthelyezésére, illetve terület tulajdonjog átadására vonatkozó kérelmét.
A település rendezési terv előírásait figyelembe véve, nem járul hozzá a 186 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan megosztásához, és abból 128 m2 magántulajdonba történő átadásához, de a terület tartós használatát biztosítja. 
A Műszeres vizsgálóállomás biztonságosabb gépkocsi forgalmának megteremtése érdekében a képviselő-testület hozzájárul, hogy a 186 hrsz-ú ingatlanon lévő vízelvezető árok a kérelmező költségére, az arra jogosult tervező által készített kiviteli terve alapján a 188/3 hrsz-ú ingatlanhoz közelebb kerüljön áthelyezésre. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Zrínyi út és 186 hrsz-ú ingatlan kereszteződésében lévő villanyoszlop az ÉMÁSZ Rt. engedélye alapján a kérelmező költségére az áthelyezett árok nyomvonalához igazodva kerüljön elhelyezésre.
Hozzájárul, hogy a 186 hrsz-ú út Zrínyi utcától a Műszeres Vizsgálóállomás bejáratáig terjedő szakaszát az erre jogosult tervező által készített kiviteli terv és engedély alapján a vállalkozó szilárd burkolattal kiépítse.
A vízelvezető árok és villanyoszlop áthelyezés, valamint szilárd burkolatú út építés engedélyeztetési terv szerinti kivitelezésének saját költségén történő vállalására vonatkozó megállapodást a kérelmezővel november 30-ig meg kell kötni. 
A költségek ismeretében a képviselő-testület később dönt arról, hogy a kivitelezés költségeihez biztosít-e hozzájárulást.
Határidő: megállapodás megkötésére november 30.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

8./ Belterületbe vonási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Szakemberek véleménye szerint előnyös a városnak. “C” változatot tudnának elképzelni, hogy ne csak a Hegedűs féle terület, hanem a Vízmű, a Camping, és a temető együtt, egy eljárással kerüljön belterületbe. 
Havas Vilmosné képviselő: Ha a volt Camping nem állja a költségeket, azt az önkormányzatnak kell állnia?
Kapecska Ferencné jegyző: Akkor azt az önkormányzatnak kell állnia.
Patterman Józsefné képviselő: Mi érdeke fűződik az önkormányzatnak ahhoz, hogy belterület legyen az EUROMETÁL? Ha a Vízmű nem fizet, olyan jól áll az önkormányzat, hogy azt is fizeti?
dr. Szájbely Ernő képviselő: A TK bizottsági ülésen jelen voltak szakemberek, az ő megítélésük szerint előnyös a városnak, ha a terület belterületbe lesz vonva. Miért előnyös ez a városnak? Ha a kiterjesztett belterületbe vonásban gondolkoznak, anyagi vonzata kb. mennyi? Nem mindegy mennyiről beszélnek.
Kapecska Ferencné jegyző: A TK Bizottságon véleménye szerint úgy hangzott el, hogy a város szempontjából mindegy, hogy az a terület belterület, vagy külterület. Az infrastruktúra meghatározza a terület értékét, de biztosan értékesebb, ha belterület. A belterületbe vonás költsége nem ismert. A munkarészeket el kell készíttetni. Kis területet megosztása is ma már 50-60 eFt körül van. Minél több ingatlant, minél nagyobb területet érint, annál drágább. Pontos összeget nem tud. A település rendezési tervet is módosítani kell, ez is pénzbe kerül.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslata, hogy a közös belterületbe vonás költségeinek ismeretében kerüljön vissza testület elé az előterjesztés. Az eredeti kérelemmel kapcsolatos költségeket a kérelmező fizeti természetesen. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Hegedűs úr a kérelmében előadta, hogy minden költséget vállal. A bizottsági ülésen merült fel, hogy előnyös lenne a Vízmű, temető és volt Camping területét is belterületbe vonatni, mert részben a város tulajdonát is képezi, kivétel az Eurometál. Így együtt költségkímélőbb lenne, mint külön-külön. 
Bulejka András csoportvezető: Érdemes megfontolni, ha amúgy is hozzányúlnak a rendezési tervhez, akkor egységesen a megjelölt területek is kerüljenek belterületbe. Vannak olyan pályázatok, ahol előnyt jelent, ha az ingatlan belterületben van.
dr. Tóth Mária képviselő: Nem javasolja az Eurometál belterületbe vonását, és a temetőjét sem. Lehet, hogy egyszer az önkormányzat fogja megvenni a területeket. Igenis van különbség a bel- és külterületi ingatlanok ára között. 
Jávorka János képviselő: Hátrány nem származhat, előny viszont származhat abból, ha belterületbe lesznek vonva a területek. 
Girasek Károly képviselő: A kérés indokát nem látja. Tartózkodik a szavazástól. A rendezési tervhez nem kell nyúlni. Hegedűs úr ugyanúgy használhatja a területet, mint eddig. Az az állítás, hogy a banki műveleteket nehezíti, hogy nem belterület, ez valószínű, hogy nem felel meg a valóságnak. Az hogy több helyrajzi számon van, azt nehezíti, hogy a hatóságoknál külön-külön át kell vezetni stb. Olyan információk voltak, hogy a terület értékét nem változtatja meg, hogy belterület, vagy sem. Az kérdés marad, hogy növeli-e az értéket? Mert ha igen, akkor ez jelent valamit. Esetleg azért akarja a kérelmező belterületbe vonni, mert nagyobb lesz az értéke? Nem kell a döntést elhamarkodni, mert úgy tűnik, nincsenek pontos adatok. Semmiben nem gátolja a kérelmezőt, hogy külterület. Ugyanúgy működtetheti tevékenységét, se több, se kevesebb adót nem fizet. Ha mégis módosítjuk a rendezési tervet, akkor viszont egyszerre kell az említett területet belterületbe vonni. Hátrányt is jelenthet, ha belterület lesz pl. a Vízmű, ugyanis akár járdát is követelhet az önkormányzattól. A temető jobb lenne talán, ha belterület lenne. Ha már módosítják a rendezési tervet, két kérése van. Ez konkrét javaslata is. Ha módosítják, akkor egyben kell a területeket belterületbe vonatni. Úgy olcsóbb. Kimérési díjról kell egy kalkuláció. Szerződésbe bele kell venni, hogy indokolatlan gazdagodás lehetősége ne merüljön fel, pl. 5 éven belül ne értékesíthesse a vállalkozó a területet, ha igen, akkor egy bizonyos összeg illesse meg az önkormányzatot. A körülményeket, összegeket tisztázni kell, jelenleg információ hiány van, térjenek rá vissza. 
Havas Vilmosné képviselő: Két részre kell választani a témát. El kell dönteni, hogy kívánják-e belterületbe vonni a területeket. Amennyiben igen, akkor várjanak a döntéssel, hogy együtt legyen az egész. Akkor a rendezési terv módosítást is egyben kell csinálni.
Patterman Józsefné képviselő: Nem vonna párhuzamot az Eurometál és Hegedűs Ferenc vállalkozó között. Emlékezzenek vissza, amikor a vállalkozó megvette az igen gazos, elhanyagolt területet, amin egy jó színvonalú lakossági szolgáltatást végez, sok embernek kenyeret ad, és igényesen kialakította környezetét. Erre büszkék lehetnek, példát statuál. Ha ezt a területet nem veszi meg, egy nagy fát már régen az önkormányzatnak kellett volna kivágatni, nehogy balesetet okozzon. Hegedűs Ferenc nagyon sok anyagi támogatást nyújtott a városnak, és különböző intézményeinek. Ez a vállalkozó megérdemelné, hogy a kérelmét támogassák, úgy, hogy az önkormányzatnak ez egy fillérjébe sem kerül. A Vízmű nem kérte a belterületbe vonást, Eurometál és temető belterületbe vonását nem támogatja. 
dr. Tóth Mária képviselő: Soha nem értette, hogy van egy olyan képviselő a testületben, akit mindig zavar, ha egy vállalkozó jól jár. Miért lenne az baj, ha Hegedűs Ferencnek ez jó, mikor az önkormányzatnak sem hátrány. Eurometál kivételével a többi terület belterületbe-vonást javasolja. Abból a megfontolásból ez a javaslata, hátha valamikor nekik kell az Eurometál területét megvásárolni. Fenntartja, hogyha valami belterület, annak az értéke magasabb, mint a külterületé.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja válasszák külön Hegedűs Ferenc kérelmét, és az egyéb más belterületbe vonandó terület kérdését. Azt tudni kell, hogy a rendezési tervből még nem épül se üzem, se út. 
Girasek Károly képviselő: Polgármesterhez méltatlan az a kijelentés, hogy a rendezési tervből nem lehet várost építeni. A rendezési terv nekik egy törvény, amit tiszteletben kell tartani. Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy a kressz betartásával nem lehet közlekedni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ezeket a törvényeket mi alkottuk, jogunk van azt megváltoztatni. A lehetőséggel élni kell.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kívánja-e a képviselő-testület a következő területek belterületbe vonását, Vízmű, Temető, és Hegedűs Ferenc vállalkozó által kérelmezett területeket? A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
105/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hegedűs Ferenc rétsági vállalkozó 0/24, 09/26, 09/27 hrsz-ú ingatlanainak belterületbe-vonási kérelmét, azt támogatja. 
Hozzájárul a vállalkozó telephelyének részét képező, 09/24, 09/26, 09/27 hrsz-ú ingatlanok belterületbe-vonásához. A belterületbe-vonási eljárás lebonyolításának teljes költsége, - belterületbe csatolási munkarész rendezési terv módosítás – a kérelmezőt terheli.
A kérelmező tulajdonát képező területek belterületbe vonásával együtt elő kell készíteni a temető, és vízmű telephelyének belterületbe vonását is. 
A belterületbe-csatolási eljárás akkor indítható meg, ha annak előzetes költségbecslés szerinti összegét a kérelmező megállapodásban vállalja, és azt az önkormányzat számlájára befizeti.
Határidő: kérelmező értesítésére november 10.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

9./ Optikai kábel vezetéshez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyöntetűen javasolja a hozzájárulás megadását. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Földkábelről van szó, a bizottság egyöntetűen támogatja a kérelmet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az optikai kábel vezetéshez tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó határozati javaslatot, amit a bizottságok javaslatával egyezően a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
106/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az optikai kábel fektetéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmet, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a Wnet Internet Kft. részére tervezett optikai kábelt az önkormányzati tulajdonú 143/1 hrsz-ú, Mikszáth utca, a 183 és 193 hrsz-ú Zrínyi utca padkájában a csatolt nyomvonalrajz szerint, úttest átvágása nélkül megvalósítsák.
A tulajdonosi hozzájárulás megadása nem mentesíti a kérelmezőt a kivitelezés előtti közterület-használati engedély megkérése alól.
Határidő: tulajdonosi hozzájárulás megküldésére: november 5.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

10./ Alapfokú oktatási intézmények felújítási pályázat elkészítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában kialakult az az álláspont, hogy fontos feladat, de az előterjesztés nem ad ehhez elegendő információt. Ahhoz, hogy pályázhassanak, el kell indítani egy olyan folyamatot, amelyből világosan látszik, hogy milyen koncepció, tervek alapján mire tudnak pályázni. Széleskörű lehetőség, amellyel élni kell, de hiba lenne kellő megalapozottság nélkül beleugrani. Magát a pályázati kiírást is hozzáférhetővé kell tenni. A sikerdíjas megoldást a bizottságból nem mindenki tartja elfogadhatónak, de most csak arról tudnak dönteni, hogy induljanak el ebben az irányban, maga a pályázat megírása egy későbbi döntés következménye lehet. Addig koncepciót kell kialakítani arról, hogy az iskola és az óvoda mint létesítmények, hogyan képzelik el a jövőbeni működési körülményeiket. Dönteni kell a fejlesztés irányairól, terveztetni kell, és utána jöhet a pályázat. Nyilvánvalóan minden részletében csakis az intézmények és szakemberek bevonásával lehet ezeket a feladatokat elvégezni. Erre pedig november 30-i határidőt lehet csak adni, hogy időben legyenek és a jövő évi költségvetési koncepcióban ezeket a feladatokat meg tudják jeleníteni. A Pénzügyi Bizottság javaslata: 2004. november 30-ig készüljön el az alapfokú oktatási intézmények (iskola, óvoda és hozzátartozó létesítmények, pl. konyha) jövőbeni működéséről, ennek fejlesztéséről szóló koncepció a pályázati lehetőségek kialakítása érdekében. 
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A műszaki tervezés költségeire árajánlatok kérése korai, először az intézményeknek kell átgondolniuk, hogy a jövőt illetően miben gondolkodnak, melyik épületre számítanak, azokon milyen külső, vagy belső átalakítást tartanak szükségesnek, terveznek-e egyáltalán átalakításokat stb. Iskola miben gondolkodik, pl. a konyha, az étkezde tekintetében, akarnak-e más fejlesztést, óvoda terve a tetőtérrel kapcsolatban, stb. Az EMOS Bizottság egyetért azzal, hogy ez a munka induljon meg, de az első lépésben az intézmények terveit kell elkészíteni, utána lehet szakemberekkel terveztetni, költségvetést készíteni és pályázni. Javaslat, hogy legkésőbb decemberre az intézmények a terveiket készítsék el. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A pályázatok indulnak, fel kell gyorsítani a folyamatot. A szándék komoly. Egy hónapnak elégnek kell lennie arra, hogy az intézmények a terveiket benyújtsák. Műszaki szakember bevonása szükséges, oktatási szakember egyedül nem tudja megoldani. Legalább szellemileg legyen mellette műszaki szakember. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez mindenki számára egyértelmű, hiszen a tanári kartól nem várható el, hogy műszaki dolgokban véleményt mondjon. Az iskola azt határozza meg mielőbb, hogy milyen iskolát szeretnének. A műszaki ember, természetesen a költségek tükrében pedig dolgozza ki, hogyan lehet azt megvalósítani operatívan. Rengeteg kérdés merül fel, akár a menza áthelyezésének kérdése is. 
Egybehangzó bizottsági ajánlás hangzott el, “C” változatként, hogy legkésőbb a decemberi testületi ülésre kerüljön ide az intézmények koncepciója, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
107/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási intézmények felújítási pályázatának előkészítésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Az oktatási intézmények felújításának előkészítése érdekében az intézményvezetők dolgozzák ki oktató, nevelő munka színvonalasabb ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére vonatkozó hosszú távú koncepciójukat. 
A képviselő-testület az intézményvezetők által leadott koncepció figyelembe vételével határozza meg a megvalósításra kerülő felújítási és fejlesztési feladatokat, és rendeli meg ezek műszaki dokumentációját.
Határidő. intézményvezetői javaslatok elkészítése: december 15.
Felelős : Sztruhár Istvánné óvodavezető
Holman Ferenc iskolaigazgató

11./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A legutóbbi képviselő-testületi ülésen arról volt szó, hogy a szennyvízcsatorna kivitelezés beruházás befejeztével ünnepség lesz, a polgármester szervezésében, ennek nem látja nyomát. Október 12-től nem folynak már munkálatok, az átadás tudomása szerint folyamatban van. Számadatok jók. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Még folynak a helyreállítási munkálatok. Még mindenki elfoglalt. Nem hiszi, hogy most határozatba kellene foglalni az ünnepség időpontját. Össze kell egyeztetni az érintettekkel az időpontot. 
Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vett.


12./ Egyebek
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A vagyongazdálkodással kapcsolatos rendeletet az elmúlt ülésen fogadták el, amiben szerepel, hogy az intézményvezetőnek tájékoztatni kell a testületet, amennyiben helyiséget ad bérbe. Ennek a feladatnak eleget téve tájékoztatja a képviselőket, hogy a gyógytornász, mint vállalkozó, vásárolt egy csontsűrűség mérő készüléket, és kérte, hogy helyiséget biztosítson hozzá. Heti egy alkalommal, keddi napokon 16- és 18 óra közötti időpontban végez méréseket a gyógytorna helyiségben, ÁNTSZ-től a működési engedélyt megkapta. Kéri tájékoztatásának tudomásulvételét.
Girasek Károly képviselő: A jegyzőkönyv sajnos nem mindig azt tartalmazza, ami elhangzik az ülésen. Nem az a gond, hogy tömörítve tartalmazza az elhangzottakat, hanem pl. a sportkérdéssel kapcsolatban súlyos állítások nem kerültek be. Nincs leírva, hogy a sportelnök mire válaszolt. Néveri Tibor elmondta, hogy az adója ellenében neki jár a pályahasználat, meg hogy megnézhetik magukat a választáson. Ez mindkettő súlyos állítás. A napirend előttiben nem volt benn, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy a sajtószabadság az, hogy mindenki azt ír amit akar, de az Ő reagálása viszont benne volt, hogy csak törvényes kereteken belül lehet értelmezni a sajtószabadságot. Vagy mindkettő állítás maradt volna ki, vagy egyik sem. Az esetek 99 %-ában jó a tömörítés. Kéri, hogy a szöveghűségre jobban figyeljenek, akár fél mondatos utalás is lehet tenni az érthetőség kedvéért. 
Patterman Józsefné képviselő: Régi téma, de visszatérő, hogy a Mező utcában a buszmegállót miért nem lehet megvalósítani. Teljesen kiépült az a lakóterület már. A beteg emberek igényelnék leginkább. Legalább leszállni tudnának ott a Balassagyarmatról érkező buszról.
Mezőfi Zoltán polgármester: Most folyik a 2-es főút útburkolat erősítési terveztetése, most folyik a CBA áruháznak a terveztetése. A buszmegálló kialakítása nagyon szigorú feltételekhez kötött. Súlyos 10 milliós költségeket vonz. Viszont egy lehetőség elképzelhető, gondolkodnak azon a szakemberek, hogy hogyan tudnák így a CBA építkezés kapcsán elhelyezni, valamilyen, mindenki számára kezelhető helyen a buszmegállót. Mindenféleképpen indokolt a kérés, de mivel azon a területen még forgalomkorlátozó szigetek is be vannak tervezve, ez további fejtörést okoz a szakembereknek. Múlt héten volt is egy egyeztetés. 
Patterman Józsefné képviselő: Tudomásul veszi a választ, de kéri, a Hangadóban jelenjen meg ez a válasz. Nem elégíti ki az embereket ez a válasz.
dr. Tóth Mária képviselő: Műmark Kft. elbocsátja a dolgozóit. Felszámolásról is beszélnek. Kéri a polgármestert, érdeklődjön a cég felől. Megkérdezi, miért nem jelent meg az Október 6-i megemlékezésről műsorközlés a Hangadóban? Október 23-i ünnepség időpontja miért esett egybe a katolikus szentmisével? Erre a jövőben figyelni kell. A szentmisén vett részt, ugyanis Őt közelről érintő személyért volt szentmise. A templom zsúfolásig volt, mivel másnap volt a bérmálkozás. Kritikán aluli kinézetű buszváró fogadja Rétságon a Budapest felől érkezők. Ez az az úgynevezett “tolmácsi buszmegálló”. Kéri egyeztessenek a tolmácsiakkal, és valami megoldást kell erre találni. A környező falukban szép, fából készült buszmegállókat látni. Ha saját költségen is, de meg kell oldani ezt a problémát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az a buszmegálló Rétság szerint Tolmácsé, Tolmács szerint viszont Rétságé. Közös felépítést javasol Tolmács polgármestere. Testületi döntés ebben az ügyben még nem volt, ha a testület elfogadja, ennek mentén tárgyalhatnak Tolmáccsal. 
Girasek Károly képviselő: Hangadóban az október 6-i rendezvény benne volt. 15 éve az október 23-i ünnepség 23-án este 6 órakor kezdődik. Jó másfél hónappal előbb az időpont ki volt hirdetve. Ha valakinek tudomása volt arról, hogy ütközik az időpont, vagy itt, vagy a templomban jeleznie kellett volna. Ebben a Művelődési Központ vezetője nem hibás, nem okolható. A későbbiekben egyeztetni lehet.
dr. Tóth Mária képviselő: Nem az intézmény vezetőjéhez intézte a kérdést. Különösen nem Girasek Károlyhoz. Ő milyen minőségben válaszol a kérdésre? A Hangadóban nem az intézmény vezetője jelenteti meg a hirdetéseket, hanem a szerkesztőség. Ön beletartozik a Hangadó szerkesztőségébe? Nem tartozik bele. Ő a polgármester úrhoz intézte kérdéseit. Ön különben se oktasson ki. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A jövőben össze lesz egyeztetve az időpont. 
Girasek Károly képviselő: Mint aki olvassa a Hangadót, abban a minőségben válaszolt. 
Végh József Művelődési Központ igazgatója: A Hangadó SZMSZ-e alapján, amit a képviselő-testület fogadott el, minden hó 20-án van lapzárta, így az október 6-i rendezvény nem kerülhetett bele.
dr. Tóth Mária képviselő: Van, amikor az előzetesben a következő hónap 25-i program is szerepel. Nem volt benne a Hangadóban az előzetes, hogy október 6-án mikor lesz a műsor. 
Végh József Művelődési Központ igazgató: Az éves műsorfüzetben benne van a program, a képviselő-testület tagjainak ebből adtak.

Gresina István Rétság Város Díszpolgára: Köszöni, hogy lehetőséget kap arra, hogy Díszpolgári joga adta kötelezettségével, illetve felelősségével élve tájékoztathatja a jelenlévőket, a fontos, közérdekű, várost és a kistérséget érintő néhány gazdasági kérdésben. A Spektíva 2000 Kft. 112 millió Ft támogatásban részesült idetelepülése után. A második ütemben 60 MFt támogatásban kaptak. Fontosnak tartotta az akkori városvezetés a gazdasági egységeket, a velük fenntartott, gyümölcsöző kapcsolatokat. Cél volt, hogy minél magasabb foglalkoztatás jöjjön létre. Cél volt, minél többet kereshessenek az ott dolgozók. Ez ment egészen a múlt esztendőig, amikor Walter Smidt negyedmagával eljött ide. A német vezérigazgató elmondott egy sor dolgot, hat témát említett. Ő is jelen volt ezen a megbeszélésen, tudta, hogy fontos a velük való jó kapcsolat megtartása. Büszke volt a német vezérigazgató, hogy Ő itt egy potenciális befektető, a legtöbb iparűzési adót fizetik, növekvő és jelentős a foglalkoztatottak száma üzemükben, háromszori fejlesztést hajtottak végre, míg más cégek a leépítésekben gondolkodnak. Joggal várja el, hogy az Ő gondjaira, problémáira felelősségteljesen, tisztelettudóan , kölcsönös érdekeknek megfelelően álljon hozzá Rétság Város Önkormányzata. Innen kezdve kezdett lemerevedni a kapcsolat, számtalanszor telefonon, levélben próbáltak üzenni. Közben felmerültek olyan jellegű problémáik, amikben jó kapcsolatokon alapuló közreműködést kértek, de nem kaptak segítséget. Lehetőségein belül ő működött közre ezen problémák lerendezésébe. Személyes közreműködéssel sikerült a problémát elintézni. Az önkormányzat és Kft. között köttetett 2000-ben egy megállapodás, miszerint 5 éven keresztül, évi 6 millió forintot intézménynek, sportegyesületeknek közvetlenül támogatásként átadnak. A teljesítés a ridegülő kapcsolat hatására veszélybe került. A végén odasikerült elérni, hogy felkérték, ha sikerül kimenni a kereskedelmi és ipari vásárra, akkor tárgyalhatnak, csak vigyen magával egy tolmácsot. Tolmácsnak felkérte dr. Dóra József urat, aki a Spektívának volt ügyvezetője. Így ketten mentek ki Németországba. A vezérigazgató 6 személy jelenlétében adta át azt a levelet, hogy a képviselő-testületnek adja át. (Átadja a levelet Mezőfi Zoltán polgármesternek). Ígéretet kapott, hogy amire hazaér Magyarországra, a 8 millió Ft a számlán lesz. Gratulál az intézményeknek, tudtával meg is kapták már a támogatási összeget. Kilátásba helyezték, ha kölcsönös érdekeken alapuló, gyümölcsöző együttműködés lesz a polgármester részéről, akkor 2005. júliusban visszatérhetnek újabb tárgyalásokhoz. Összeget nem mondott. Tisztelettel ajánlja, hogy ezen a kapcsolaton dolgozzon az önkormányzat, tényszerűen, konkrétan. 
     Ugyanilyen helyzet állt elő a Ten Cate Enbi Kft. vonatkozásában is. Nagy beruházásról van szó. A kialakult helyzet igen sok nagy és összetett feszültséget okozott. Ez azt jelentette, ha nem tudnak közbelépni, a feszültségek hatására akár leépítésre is sor kerülhet. Ők is megkeresték. Kérték, érdemibb, hatékonyabb, szakszerűbb együttműködésre az önkormányzatot. Sikerült 19 millió forintos támogatást intézni, munkaerő piaci alapból. Nógrád megyében hárman kaptak ilyet. Nagy dolognak tartja. Négy hónap alatt kapják a támogatást, + 4 hónapot felvállalni, hogy a jelenlegi létszámmal dolgozik tovább. Sajnálattal veszik észre, hogy az Ipari Parkban az elmúlt két esztendőben nem előre mennek, hanem a korábbi létszámnál, 1.700 főnél kevesebben dolgoznak, 1000 fő. Ebből az következik, hogy leépülnek, elköltöznek. Rossz a hangulat, rossz a közérzet. Ez Rétságnak és a kistérségnek sem jó. Foglalkozni kellene a Glóbusz nyomda, Hidromechanika, Eurometál, Mümark kérdésével is. Itt komoly gond van, Rétság város kisugárzó szerepe csökken. Ma volt a Nógrád megyei Területfejlesztési Tanács ülése, itt hangzott el, hogy most indul a 3 éves Szociális Program előkészítése. Több százmillió forintot lehet ezen a programon nyerni. A testület figyelmébe ajánlja a programot, a határidők is adott. Ez kistérségi program. Köszöni a jegyző asszony, és Nagyoroszi jegyzőjének munkáját, amit kifejtettek abban, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás létrejöhetett. Köszöni, hogy a képviselők meghallgatták.
dr.  Szájbely Ernő képviselő: Másfél évig nem juthattak az intézmények a 8 millió forinthoz: Nagyon jó dolog, hogy azt átutalták. Az egészségügynek ez másfél millió forintot jelent. Köszöni Gresina úr közreműködéség, segítségét. A másik érdekes dolog, ha azt a dolgot fogadja el a testület, ami szóba került (buszforduló kialakítása Spetkívánál), a 8 millió forinttól elestek volna. Ez elgondolkoztató tény. Nem érti, hogy kinek volt az érdeke, hogy a támogatás átutalását a buszforduló kialakításához kösse. Most szó nincs a buszfordulóról. Ha ez így történt, akkor bebizonyosodik, hogy néha a “csőlátás” is lehet hasznos, mert előfordul, hogy a cső végén is látni a megoldást. Örül, hogy így alakult, mert a város intézményeinek, és minden civil szervezetnek, akik ebből a pénzből kapnak, ez a támogatás nagyon jól jött, 8 millió forintról van szó. Már nemigen bíztak ebben a támogatásban, azt hitték elveszik. Még egyszer azt tudja mondani, hogy az intézmény és intézményeik nevében köszönet a közreműködőnek. Utolsó pillanatban sikerült ezt a pénzt visszahozni. Abban is bízik, hogy jövőre is sikerül ezzel a céggel, és más cégekkel is a jó viszonyt megteremteni, ami hasznára válik az intézményeknek és a településnek. A szándék Smidt úrban megvan, talán sikerül olyan megállapodást kötni velük, ami előnyt jelent a városnak. Megfelelő együttműködésre kell törekedni.
Girasek Károly képviselő: Örömmel üdvözli Rétság díszpolgárát az ülésen, jó lenne, ha minden ülést meg tudna látogatni, itt a helye közöttünk, és mindig kap is meghívót. Megdöbbentette, amit Gresina úr elmondott. Hogy néhány baráti szóval el lehetett intézni azt, amiről hónapokon keresztül, félrevezető tájékoztatást kaptak, és a végén kiderült, hogy csak a vezetés közötti jó, korrekt, gyors válasz adó kapcsolat volt a feltétele a pénz átutalásának. Ez drámai. Ha a polgármester megfelelő kapcsolatot ápol ezzel a céggel, már régen itt lett volna a pénz. Köszöni Gresina úrnak, hogy érezte a felelősséget a város és intézményei iránt, és amit a testület nem tudott elintézni, ő elintézte. Különféle anyagok kerültek a testület elé, szinte “zsarolás” szinten, nem megfelelő információk kerültek hozzájuk. A tanulságai levonandók, 8 millió forint óriási pénz. A város nem tud intézményeinek, és civil szervezeteinek ennyi pénzt adni. Köszönet annak, aki ebben tett, mindenki aki érintett, vonja le a következtetést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretné ő is megköszönni, de azért azt hozzá kell tennie, hogy szelektív a hallása Girasek úrnak. Mindenki jól tudja, hogy Gresina István Rétság kistérség képviselője a Nógrád megyei Területfejlesztési Tanácsban, immáron hosszú évek óta. Ebben a minőségében, hiszen ez egy hivatalos minőség, sikerült a jó kapcsolatokra építve segítséget nyújtani. Úgy mondta Girasek úr, hogy néhány mondattal el lehetett ezt az ügyet intézni. A Tredegar is támogatja az alapítványokat, 1,1 millió forinttal. Ez sem arra utal, hogy rossz a viszony a település és az Ipari Parkban lévő üzemek között.
Mocsári Gergely képviselő: Sok rosszízű megjegyzés volt már, hogy minek kellettek az üzemek a városnak, pedig ha csak 1000 embert foglalkoztatnak az üzemek, már az is jó. A Spektíva kapta a legkevesebb kedvezményt, adómentességben sem részesült. Példamutató ilyen megközelítésben a hozzáállásuk. Nem a minisztériumok támogatják mostanában az intézményeket, ha anyagiakat lehet nyerni, annak csak az a módja, ha üzemekkel megállapodást tud kötni az önkormányzat. Szerencsés helyzetben van Rétság ilyen téren. 
Jávorka János képviselő: A vállalkozók és magánszemélyek támogatását köszöni. Jelentős összegeket az intézmények az üzemekkel kötött megállapodások alapján várhatnak. Ez a jövő útja is.

dr. Szájbely Ernő képviselő: EMOS Bizottsági ülésen az Egyebek napirendben egy levelet olvasott fel Horváthné Moldvay Ilona, amit a pedagógusok nyújtottak be, a Város Szolgálatáért Cím odaítélésével kapcsolatban. A képviselő-testületi ülésen kérik ennek ismertetését. Felolvassa a levelet. (Csatolva jegyzőkönyvhöz).
Girasek Károly képviselő: Szomorúan hallgatta ezt a levelet. Tipikus esete annak, ha a testület adni akar, elismerni akar, ezt az acsarkodó feszültséget váltja ki. Ez a kitüntetés lebecsülése, meggyalázása. Itt politikai csatározás nincs. Titkos szavazás van, nem is lehet tudni, ki kire szavaz. Minden előterjesztett személyről az volt a vélemény, hogy méltó a kitüntetésre. Tehát ezen vita sem volt. Nem lehet tudni, hogy kinek a szavazása miatt nem kapta meg az illető a címet. A testületet nem lehet számon kérni ilyenért. Nem lehet ilyen hangulatot szítani a tantestület, és a képviselő-testület között. Nem volt helyes az igazgatónak az a szándéka, hogy az ő jelölési jogát demokratikusan megossza a tantestülettel. Ugyanis a rendelet értelmében egyértelmű, hogy a jelölés joga az igazgatót illeti meg. Az iskola és óvoda az az intézményt, ami jó szándékkal megkérdezi a testületét, kit javasolnának. Személyi feszültséget szül. Az önkormányzat az iskola munkáját folyamatosan elismerte, elismeri. Segítő támogatással ismeri el. Az iskola háromszor kapott kitüntetést, míg más intézmények kétszer. Bár ez nem kilóra megy természetesen. De egyik intézménynek sem jutott eszébe reklamálni, hogy ez politikai csatározások eredménye. Kinek a politikai csatározásáról beszélnek, kivel szemben, amikor azt sem tudni, ki kire szavazott. Szó nincs ilyenről, mégha vannak is nézetkülönbségek a testületben, mindenki egyetértett abban, hogy minden jelölt érdemesült a díjra. A titkos szavazás során ez az arány alakult ki. Kérdezi, mit kellett volna tenni, új szavazást kiírni, azt nem lehet. Kétségtelen, hogy az idén egy arra méltó személy nem kapta meg a kitüntetést. Lehet, hogy javasolni fogja jövőre, ha nem kell ez a fajta elismerés az intézményeknek, akkor szüntessék meg. A kitüntetésnek ilyen visszakövetelése nagyon rossz szájízt okozott azoknak is, akik megérdemelten megkapták azt. Ne haragudjanak, olyat nyilvánosságra hozni a településen, hogy az iskola sérelmezi, hogy a jelöltjük nem kapta meg a kitüntetést, miközben ez meg az megkapta. Az egyik díjazottól az is elhangzott sírógörcsök közepette, hogy viszi és odaadja a kitüntetését annak, aki nem kapta meg. Erre törvényes lehetőség sincs. A tantestületnek lehet véleménye, és el is juttathatja a képviselő-testületnek, nem kell ehhez aláírást gyűjteni. Oktalan, sértő, alaptalan és méltatlan.
Dr. Tóth Mária képviselő: Megnézhetné a levelet? Un intelligens módon szeretné megkérdezni, hogy “mi van”?! Visszautasítja. Nem tudják a jelenlévők, ő hogyan szavazott, de ha valaki kíváncsi, meg is mondja. Néhány kedves arcot lát itt a tanárok, tanítók közül, akik tanították a gyermekeit. Önök intelligens emberek. Hogy képzelték ezt? Nem érdekli kinek az agyából jött ki. Fel van háborodva. Megkérdezi, tud-e az iskolaigazgató a levélről?
Holman Ferenc iskolaigazgató: Igen, ő is aláírta.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ez külön felháborító. Ön így kezdi itt a ténykedését?! Megosztja a tantestületet és szembeállítja a képviselő-testületettel? Felháborítónak tartja. Erről nem tudott, de valaki mondta, hogy a településen már közszájon forog a téma. Mit gondolnak erről a tantestületről, ahova az emberek a gyerekeiket járatják iskolába? A kitüntetés senkinek nem kötelező, nem követelhető ki. Nem csak önmagukat járatták le, és az önkormányzatot, hanem Sztavrovnét is lejáratták. Nem úgy ismeri őt, hogy őneki erre szüksége lehet. Szégyen! 
Jávorka János képviselő: Tisztelt tanári kar, 2 éve képviselő. A gyermekei itt jártak iskolába. Szeretné elmondani, hogy ő senkitől nem befolyásolva, meggyőzve tette az X-et oda, ahova tette.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Szomorú ez az eset. Abszolút jó szándékú kezdeményezés volt a díj megalapítása. A cél az volt, hogy az itt dolgozó embereknek, akik az önkormányzat alkalmazásában, akár mint közalkalmazottak, akár mint köztisztviselők dolgoznak, megteremtsék azt a lehetőséget, - mivel a jutalom igen kevés volt minden évben- hogy egy-egy személy illetve minden évben összesen 3 személy ebben a kitüntetésben részesülhessen. Titkos szavazás volt, nem tudni ki kire szavaz, hoztak egy döntést. Azt, hogy ezzel ki ért egyet, és ki nem ért egyet, teljesen szubjektív. Ő egy szavazó, szavaznak tizenhárman, kialakul egy vélemény, ami a testület véleménye, és nem egy emberé. Valahol azt kellene csinálni, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. Jómaga is intézményvezető, tiszteletben is tartja a demokrácia bizonyos előírásait. De ez pontosan egy eklatáns példája annak, hogy fordul visszájára egy jó kezdeményezés. Javaslatát amikor megteszi, nem szokott az intézmény dolgozóival konzultálni róla. Mert senkit nem akar kellemetlen helyzetbe hozni. Már az is dicsőség, ha valakit jelölnek erre a díjra. Javasolja, hogy az intézményvezető javasoljon elismerésre. Így elkerülhető, hogy a javasolt dolgozó, - ha nem ő kapja meg a kitüntetést – csalódott legyen. Akkor nem történik semmi, hárman örülnek a díjnak, és a másik háromnak sincs rossz szájíze. Talán így megelőzhetőek a hasonló esetek, és nem hoznak senkit nagyon kellemetlen helyzetbe. Akit a címre felterjesztettek, az büszke lehet, hogy itt a szavazás hogyan alakul, az már egy másik dolog. 
Havas Vilmosné képviselő: Az iskola mindig is szíves csücske volt, nagy pofont kaptak. 13 ember hozta a döntést. A három kitüntetettet sértette a legjobban ez a levél. Kikéri mindannyiuk nevében, hogy azok az emberek, akik mindent megtesznek azért, hogy az intézmények úgy működjenek, működhessenek, sokszor anyagilag is megerőltető módon, és keményen kiállnak az intézmények mellett, ilyen pofont kapjanak. 10 éves képviselői munkájának legnagyobb pofonja ez volt. Soha nem várt köszönetet, de ez a pofon nagyon megalázta. 
Majnik László képviselő: Mindenki véleményét tiszteletben tartja, akkor is ha nem ért vele egyet. Az utóbbi időben egyre többet találkozik azzal, hogy “politikai alapon, meg politikai csatározás révén”. Végre szemtől szembe el kellene mondani, ki mit ért ezen. Őt lehet azonosítani egy politikai oldallal, fel is vállalja, de büszke arra, hogy úgy tud együttműködni az emberekkel, hogy a pártot nem érinti. Ez a testület sem politikai alapon közelíti meg a dolgokat. Ahhoz, hogy tisztán nézhessenek egymás szemébe, tisztázzák ezeket a kérdéseket. 
Mocsári Gergely képviselő: Nem egy ember döntötte el, ki kapja a kitüntetést. Az utcán beszélik, kik voltak a szavazásnál a “főben járó bűnösök”, a politikai csatározók. 
Belovai Gabriella pedagógus: Amikor a múltban egy pedagógusuk úgyszintén nem kapta meg a kitüntetést, az azért történt, mert szakszervezeti múltja volt. Pedig akkor csak 2 kitüntetett volt, harmadikként megkaphatta volna. 40 éves pedagógiai munkája volt. Nagyon sokan, az érintett is úgy érezte, hogy szakszervezeti múltja miatt nem kapta meg a címet. Ez a második visszautasítás. Márcsak a létszámuk okán sem lehet a pedagógust kihagyni. Akkor is és most is nagyon sértve érezték, és érzik magukat. Nem a jelölt személyéről van szó, és nem a másik három kitüntetettről. Arról van szó, hogy úgy érzik, hogy pedagógust kihagyni ebből, már csak a létszám okán sem lehet. Többen vannak, mint az összes többi intézmény együttvéve. Egyébként az eredeti levél – ismerik az ő vehemenciáját – keményebb volt.
Holman Ferenc iskolaigazgató: A levelet ő nem befolyásolta. Egy változatát ismerte, kérte legyen finomabb. A vélemények után most is aláírná a levelet. Mivel most került ide az iskolába, kérte a tantestület véleményét. Ő eredetileg is Sztavrovné kitüntetését javasolta volna, de a tantestület ebben meg is erősítette. Az iskolába a politikát nem engedi be. A levelet tegnap este írta alá, a bizottsági ülés előtt. A tantestület választotta őt meg, kiállt mellette. Ez a levél nem számonkérés. A tantestület bízik benne, a tantestület egységessé kovácsolódik. Reméli a képviselő-testület is egységgé kovácsolódik. Néhány hónapja tapasztalja, mi van itt. Nem akar senkivel vitatkozni, a jó indulatú tanácsokat megfogadja. Nem személyekről szól ez a levél, és nem személy szerint a testület ellen szól. Hisz titkos szavazás volt, nem tudni, ki kire szavazott. Tudomásul veszik. Ha hibát követett el, vállalja a felelősséget. Bizonyos fokig egyetért a levéllel, bár van benne olyan, amivel nem ért egyet. Akkor is vállalja velük a közösséget. Kéri bízzanak bennük, dolgozni fognak. 
Girasek Károly képviselő: Vannak itt súlyos tévedések, ha azt hiszik, hogy ez politikai csatározás volt Gyuriczáné kitüntetésével kapcsolatban. Az más testület volt, más politikai összetétellel. Nem az iskola tüntet ki, az iskola javasol. Az hangzott el a 6 jelölttel kapcsolatban, hogy mindenki megérdemli, a 6 főből csak 3 személy kaphatja meg. Az igaz, hogy mindenki mellett lobbiztak, sok támogatója volt a jelölteknek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Lát az arcokon egyfajta megnyugvást. Az biztos, hogy a képviselő-testületnek, településnek, tantestületnek együtt kell dolgozni, együtt kell jól dolgozni. Kedden reggel a hivatali gépkocsi 7-kor indul a honvédségi területek megvásárlása ügyében Budapestre, akik szeretnének jönni, jelezzék holnap délelőttig. 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a részvételt, az ülést bezárta. 

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-