Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2004.(X.28.)  rendelete
A  2004. évi költségvetésről szóló 
módosított  1/2004. (II. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §./1/ bekezdése alapján, a 2004. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz és pénzmaradvány elszámolás   előirányzatának  átvezetéséről -  az alábbi  rendeletet alkotja.

1. §. /1/ A képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatal és az  intézmények együttes 2004. évi  költségvetésének  bevételi és kiadási főösszegét:                    16.169.000 Ft -tal
      emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát  823.805.000 Ft-ban 
      állapítja meg. 
/2/  A 16.169  ezer Ft bevételei előirányzat    növekedésből 
      - felhalmozási célú bevétel  növekedés     7.434 ezer Ft 
      - működési célú bevétel  növekedés          8.735 ezer Ft
2. §. /1/  Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási  előirányzata  16.169  ezer  Ft-tal, az alábbiak szerint módosul.

 
Polgármesteri Hivatal
Művelődési
Központ
Önkorm.
összesen
Felhalmozási kiadás összesen
- 184 ezer Ft
 .
- 184 ezer Ft
előzőből:    .  
- egyéb beruházás
-17.275 ezer Ft
 .
- 17.275 ezer Ft
- felújítás
-17.302 ezer Ft
 .
- 17.302 ezer Ft 
-szennyvízcsatorna rekonstrukció
- 6517 ezer Ft
 .
- 6.517 ezer Ft
- felhalm. célú pénzeszköz átad. 
135 ezer Ft
 .
135 ezer Ft
- tartalék 
42.275 ezer Ft
 .
42.275 ezer Ft
- lakászerzési támogatás
- 1.500 ezer Ft 
 .
- 1.500 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
13.891 ezer Ft
897 ezer Ft
14.788 ezer Ft
előzőből:   . .  .
- személyi jellegű kiadás
1.938 ezer Ft
760 ezer Ft
1.938 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
54 ezer Ft
243 ezer Ft
297 ezer Ft
- dologi kiadás
9.445 ezer Ft
97 ezer Ft
9.542 ezer Ft
- szociálpolitikai juttatás
4.802 ezer Ft
 .
4.802 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
- 226 ezer Ft
 .
- 226 ezer Ft
Kiadások mindösszesen
15.253 ezer Ft 
1.100 ezer Ft
16.353 ezer Ft

/2/ A fejlesztési célú tartalék előirányzata 42275 eFt-tal  növekszik 49.366 eFt-ra módosul. A működési célú  330 eFt-os tartalékból  238 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat, 92 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka. 

3. §. Az 1. §-ban  megállapított  bevételi előirányzat  változás és módosított  előirányzat
  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási  bevételek  megoszlását az  1.  és 1/A.  számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet
  • a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. számú melléklet tartalmazza. 
4. §. Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 
  • önállóan  gazdálkodó költségvetési szervenkénti  megoszlását, valamint működési és    felhalmozási célú kiadások megoszlását   az 1. és 1/A. számú, 
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és ezen belül  kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet  tartalmazza 
5. §. Felhalmozási  kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát  feladatonként /címenként/  az 5. számú melléklet tartalmazza. 

6. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
Kihirdetési záradék.
A rendelet 2004. október  29-én  kihirdetésre került.
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-