Rétság Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
10/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a helyi környezetvédelméről szóló 7/2003. (III.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2011.04.18
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi környezet védelméről szóló 7/2003. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

-
1. § A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
12. § (2) Belterületen növényi hulladékot égetni kizárólag hétfőn, 8 órától 20 óráig lehet. 
Növényi hulladékot más időpontban égetni tilos. 
2. § Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszi a rendelet 6. § (1), (3) és (4) bekezdése. 
-
Rétság, 2011. április 15.
-
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 18.
-
-------
Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-