Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2008. (IV.10.) rendelete
A 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 

-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2007. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
 

1.§ (1) A képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtását

601.586 eFt bevételi főösszeggel
601.684 eFt kiadási főösszeggel
- 2.689 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az átfutó bevétel összege 1.082 eFt, az átfutó kiadás összege 1.890 eFt. 

2.§ A 2007. évi költségvetési bevételek teljesítésének 

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1. és 1/A., 7. és 8. számú, 
- kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú,
- szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
- központi támogatások elszámolását a 5. számú,
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú 
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.

3.§. A2007. éviköltségvetési kiadások teljesítésének 

-kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodóköltségvetési szervenkénti megoszlását az1. és 1/A.,és 8. számú,

-kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú,

-szakfeladatonkéntiés kiemelt előirányzatonkéntimegoszlásátaz 3. és 4.számú,

-részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú

-felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számúmelléklet 

részletezésénekmegfelelően jóváhagyja.

4.§. (1) A költségvetési kiadások601.684 eFt-os főösszegéből :

1000 Ft-ban
 

Polgármesteri
Művelődési
Összesen
Hivatal
Központ
Működésicélú kiadás: 
-Személyi jellegű juttatás
256.359
21.187
277.546
-Munkaadót terhelő járulék
82.569
6.959
89.528
-Dologi kiadás
130.171
15.573
145.744
- Szociálpolitikai juttatás
38.776
-
38.776
-Működési célú pénzeszköz átadások
8.895
-
8.895
Működési hitel visszafizetése
9.860
9.860
Működési jellegű kiadás összesen
526.630
43.719
570.349
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
713
713
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
1.115
1.115
Fejlesztési célú kiadás
- Intézmények felhalmozási kiadása
-Beruházás
3.541
267
3.808
-Felújítás
984
984
-Felhalmozási célú pénzeszk.átadás
556
-
556
- felhalmozási hitel törlesztés
25.987
25.987
Fejlesztési célú kiadás összesen
31.068
267
31.335
Kiadás összesen
557.698
43.986
601.684

(2) Az önkormányzat intézményeinek2007. évi tényleges átlaglétszámát a 9. számú melléklet szerintelfogadja. 

5. § Az önkormányzatmérleg szerinti vagyonának 2.585.142 eFt -os nettó értékéta 10. számú melléklet,valaminta vagyonleltárt a 11. számú mellékletszerinti részletezésselelfogadja.

6.§Az önkormányzat2007. évi

-egyszerűsítettmérlegét a 12. számú,

-egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 13. számú, 

-egyszerűsítettpénzmaradvány-kimutatását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A 2007. évi pénzmaradvány elszámolást-2689 eFt-tal, a 14 és 15. számú melléklet szerint jóváhagyja. Apénzmaradványbóla Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa50 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 35 eFt.

8.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézményekműködtetése,a módosított költségvetésbenütemezett fejlesztésifeladatok megvalósítása, a folyamatos pénzügyi egyensúlybiztosított volt.

9. §  Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.-
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
-
A rendelet kihirdetésének napja: 2008. február 26.
-------
Huszár Zoltán
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-