Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2008. (III.11.) rendelete
A 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ ( 1) bekezdése alapján a 2007.évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.
 
1.§ ( 1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007.évi 
Költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét: 48.643.000 Ft-tal csökkenti és 
a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 613.037.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 48.643 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenéséből

 
- központi támogatás
-9.888 ezer Ft
- normatív módon elosztott szja. növekedés
15.326 ezer Ft
- gépjármű adó és szja. növekedés
1.176 ezer Ft
- helyi adó csökkenés 
- 11.223 ezer Ft 
- működési bevétel növekedés
2.442 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel csökkenés
- 781 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
1.097 ezer Ft
- fejlesztési célú visszatérülés
-242 ezer Ft
- Egyéb különféle bevételcsökkenés
- 26 ezer Ft
- Működési hitel csökkenés 
-46.524 ezer Ft

2.§ ( l ) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 45.626 ezer Ft-tal, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 3.017 ezer Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

ezer Ft-ban

-
Polgármesteri
Hivatal
Műv.Központ
és Könyvtár
Önkormányzat
összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
- 35.123
267
- 34.856
Előzőből: intézményi felhalmozás
1.547
267
1.814
felújítás
-20.000
-
- 20.000
fejlesztési tartalék
-16.670
-
- 16.670
Működési célú kiadás összesen
-10.503
-3.284
-13.787
Előzőből: személyi jellegű kiadás
-9.072
- 27
-9.099
járulék
-1.830
27
-1.803
Dologi kiadás
-4.670
-1.074
-5.744
Szociális ellátás
9.443
-
9.443
Pénzeszköz átadás
-800
-
-800
Működési tartalék
-3.574
-2.210
-5.784
Költségvetési kiadások mindösszesen
-45.626
-3.017
-48.643

3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az l és l/A számú
- intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.§ Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat

- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú
- költségvetési szervenkénti /címenkénti kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3.számú melléklet tartalmazza.

5.§ A Cigány és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok módosított mérlegét az 1/B.számú melléklet tartalmazza.

6.§ Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza.
 

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Huszár Zoltán
jegyző
-
A rendelet kihirdetésének napja: 2008. március ....
-------
Huszár Zoltán
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-