Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2006. (IV.28.) rendelete
A 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 10. ) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2006. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz és pénzmaradvány elszámolás előirányzatának átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 5.823.000 Ft -tal
emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 585.952.000 Ft-ban állapítja meg. 

  (2) Az 5.823 ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből 
- 2005. évi pénzmaradvány és kötelezettségvállalás elszámolás: - 13.861 ezer Ft 
- hitel növekedés 14.694 ezer Ft
- központi támogatás növekedés: 4.495 ezer Ft
- átvett pénzeszköz: 495 ezer Ft


2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 5.823 ezer Ft-tal, az alábbiak szerint módosul. 
 

Felhalmozási kiadás összesen
347 ezer Ft
előzőből:  
- beruházás
347 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
5.476 ezer Ft
előzőből:   
- munkaadót terhelő járulék
21 ezer Ft
- dologi kiadás
516 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
250 ezer Ft
- kisebbségi önkormányzatok tartaléka
312 ezer Ft
Kiadások mindösszesen
5.823 ezer Ft 

(2) A tartalék előirányzata 312 eFt-tal növekszik és 2.705 eF-ra módosul. A tartalékból 2.393 eFt államháztartási tartalék, 116 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat, 196 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka. 

3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.


4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 

  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza 
  •  
5. § A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzat változását és módosított előirányzatát az 1/B melléklet tartalmazza. 

6. § Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 5. számú melléklet tartalmazza. 

     
7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. április 28.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-