Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2000. (XII.29.) rendelete 
Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 1.§. (6) bekezdés a. pontja, valamint a Magyar Körtársaság kitüntetéséiről szóló 1999. évi XXXI. törvény 7.§ -ában kapott felhatalmazás alapján - attól a céltól ve-zérelve, hogy helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfclelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és utókor elé, RÉTSÁG VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍMET, PRO URBE EMLÉKÉRMET valamint VÁLLALKOZÓK A VÁROSÉRT kitüntetést alapít, s ezen elismerések adumányozásának feltételeit és eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza.

I. A díszpolgári cím

1.§.(1) „Rétság Vírus Díszpolgára" cím adományozható annak a köztiszteletben álló ma-gyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a város fej-lődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Jelentős munkájával, vagy egész ételművével általános elismerést szerzett.
(2) Díszpolgári cím évente egy adományozható, melyet városi ünnepségek keretében, első-sorban a március 15-i városi rendezvényen kell átadni.
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlék-plakett jár. 

2.§. (1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, vala-mint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megille-tik.
(2) A város díszpolgára:
a./  tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
b./  az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint eze-ken megkülönböztetett hely illeti meg,
e./ díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményének valamennyi ren-dezvényét.

II. Pro Urbe Emlékérem

3.§. (1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek cso-portjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fej-lesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, ma-radandó eredményeket értek el.
(2) A Pro Urbc Emlékérem évente legfeljebb három adornányozható, melyet ünnepélyes keretek között, elsősorban a március 15-i városi rendezvényen kell átadni.
(3) Abban az évben, melyet megelőző évben nem került kiadásra a Pro Urhc Emlékérem, legfeljebb öt adományozható.
(3) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár.

III. Vállalkozók a Városért

4.§.(1) Vállalkozók a Városért elismerés adományozható annak az egyéni vagy társas vál-lalkozásnak, akik az önkormányzat fejlesztési és intézmény működtelésí feladatainak ellátásához jelentős mértékben hozzájárultak.
(2) Vállalkozók a Városért elismerés évente legfeljebb három egyéni és három társas vál-lalkozás részére adományozható.
(3) A „Vállalkozók a Városért" címmel külön erre a célra készített emlék-plakett és okle-vél jár.
(4) Az elismerést az augusztus 20-i városi rendezvényen kell átadni.
(5) Három éven belül ugyanannak a vállalkozásnak az elismerés nem adományozható.

IV. Elismerések adományozásának és visszavonásának rendje 

5.§.(1) A „Vállalkozók a Városért" elismerés adományozására írásban javaslatot tehet:
- képviseld-testület tagjai) 
- képviselő-testület bizottságai 
- önkormányzati intézmények 
- önkormányzati és intézményi alapítványok kuratóriuma
(2) A Díszpolgári cím és Pro-urbe elismerés adományozását az (1) bekezdésben foglalta-kon túl,
- állampolgárok
- civil szervezete)` is javaslatot tehetnek.
(3) Az elismerések adományozására vonatkozó javaslatot a Településfejlesztési, Lakossá-gi és Vállalkozói Kapcsolatok Bizottság, valamint az Egészségügyi, Művelődési, Ok-tatási és Sport Bizottság véleményezi és terjeszti a képviselő-testület elé.
(4) A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt. 

Az elismerés visszavonása

6.§. (1) A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik
(2) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltil-tott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonás módjára a 5.§. (3)-(4) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkal-mazni kell.

V. Vegyes rendelkezések

7.§. (1) Az elismerésben részesített személyekről, szervezéteről és vállalkozásokról a Pol-gármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§. (2) bekezdésben foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell bizto-sítani.

8. §. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg 3/1999. (II.19.) rendelettel módosított 7/1997. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 

Gresina István sk.
polgármester
Kapecska Ferencné sk.
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-