Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. számú JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. február 14-i Kt-i ülésen

2011.03.10.
-
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester, Girasek Károly képviselő, Hegedűs Ferenc képviselő, Jávorka János képviselő, Majnik László képviselő, dr. Szájbely Ernő képviselő, Bulejka András bizottsági tag, Szabó Klára bizottsági tag, Horváthné Moldvay Ilona bizottsági tag, Hatvani Gábor pályázatíró, Kovács Miklós tervező, Fejes Zsolt jegyző, Hutter Jánosné jegyzőkönyvvezető, lakosság részéről 2 fő
˙
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-i ülése
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, meghívott bizottsági tagokat, vendégeket. A képviselő-testület ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem Majnik László és dr.Szájbely Ernő képviselő urakat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek Majnik László képviselő urat és dr. Szájbely Ernő képviselő urat jelöli ki. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Napirendi pontként a meghívóban is szereplő egyetlen egy napirendet javaslom a Városközpont rehabilitációs pályázat II.fordulójával kapcsolatos döntés címmel. Mást nem javaslok. Aki egyetért a napirenddel, kérem, szavazzon! 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal a napirendi pontra tett javaslatot elfogadja:
Városközpont rehabilitációs pályázat II.fordulójával kapcsolatos döntés


Városközpont rehabilitációs pályázat II.fordulójával kapcsolatos döntés
˙
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! Rengeteg anyag ment ki, elnézést kérek, de a szakhatósági vélemények beérkezése miatt csúszott a kiküldés. Így is van még, ami hiányzik, de ezek nem veszélyeztetik a pályázat beadását. Nem a pályázat beadásáról van szó, hanem az akció területi terv és a megelőző dokumentumok, engedélyes tervek, kiviteli tervek megtekintéséről, Ezeket nem tudtuk kiküldeni. Továbbá egy költségvetés táblázatba foglalva többszöri egyeztetés után szombaton került kiküldésre. Javaslom, tegyük fel a kérdéseket! Valamennyi érintett szakember itt van közöttünk.

Girasek Károly képviselő: Nem lesz könnyű, és felmentést kell kérni a 6 perces hozzászólástól. A kapott anyagok viszont indokolják a kifejtést. Véleményem, hogy kifogásolom, hogy a testület összehívásának ez a módja teljesen jogsértő. Elfogadtunk egy SZMSZ-t és az Ötv. is rendelkezik sokféle dologról. Testületi ülést előterjesztéssel jegyzői láttamozással és tanácsnoki és bizottsági véleményezéssel lehet 6 nappal előbb, és az önkormányzat honlapján közzétenni a lakosság értesítése mellett. Nincs előterjesztés, nem tudom, miről kell határoznunk. Kihez lehet itt bármilyen kérdést is intézni. Egymás közt el tudunk beszélgetni, de nincsenek leírva az előzmények, mik miért vannak csatolva, le vannak írva a döntési alternatívák. Ez nem diktátum. Az iratokat kötelező közzétenni a város internetes honlapján. Ehhez képest semmi sincs. Úgy tudom arról sem ment értesítés, hogy a héten az ülés el lesz halasztva. Az SzMSz szerint az szükséges anyagokat mellékelni kell, megállapodás tervezeteket, meg ami szükséges mindent. Persze ez nagy tétel, de nincs semmi mellékelve. Hivatkozik egy anyag az IVS irányelveire. Hol van ez az IVS? Fogalmam sincs, hogy ez mi? Hol van a pályázati kiírás? Sehol nincs meg! Úgy tudom városfejlesztési társaságot kell alapítani? Szólt erről valaki? Hol vannak ezek a dokumentumok?

Nem vagyunk törvényesen testület jelenleg. Ha nem érvényesen hívjuk össze, akkor ez érvénytelen. Ez az előző időszak gyakorlata volt, kérem nem követni. Ez nem egy rendkívüli eset, nem egy rendkívüli ülés! Azt, hogy ezen a projekten dolgozni kell, lehetet tudni már egy évvel ezelőtt is. Nehezen kiderült, hogy itt van útvonalterv, amin vannak mérföldkövek. Ezt senki nem mondta, nekünk kellett kinyomozni. Itt nem a pályázatról döntünk. Most be kellene adni a tulajdonviszonyokat, az ATT-t, amit maga a testület vállalt. Hogy mikor szavazta meg, azt nem tudom, lehet, hogy még az előző testület, de akkor ezt illet volna átelemeztetni annak idején. Itt a tulajdonviszonyokban igenis kérem, hogy a leírásokat mutassák be, a tulajdoni lap másolatot. Bemondásra szavazzunk megint? Ezt látnunk kellene, minden olyan iratot, amit a polgármester aláír a pályázatban. Nekem nem kell hiteles példány, de a beadáshoz igen, azt meg lehetett volna mutatni! Vannak konzorciumi partnerek. Hol vannak a konzorciumi a szerződések? Miket tartalmaznak ezek? Vannak egyáltalán? Itt valami európai külsejű festékboltunk lesz! Erről nem láttunk még semmit! Lesz kérdésem később, azokat később teszem fel. Köszönöm!

Mezőfi Zoltán polgármester: Jogos a felvetése képviselő úrnak, de itt vannak a pályázatban a becsatolt egyes területekre vonatkozó tulajdonviszonyok rendezettségére utaló dokumentumok.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ahogy említette Girasek úr, ez egy hosszabb folyamat. Ez egy két lépcsős pályázat. Első fordulóban be lett nyújtva a pályázat azzal, hogy a város kapjon megbízást, illetve felhatalmazást arra hogy különböző feladatokat ellásson a kitűzött céloknak megfelelően. Elkezdődött egy tervezői munka mi az IVS kidolgozását tartalmazta, az előzetes ATT kidolgozását. Ezek a munkák a honlapon fenn voltak. A retsag.hu-n.

Girasek Károly képviselő: Nincs fent, se az újon, se a régin!

Hatvani Gábor pályázatíró: Ön többször is kritizálta az IVS-t tehát látta!

Girasek Károly képviselő: Igen, még a nagykőrösit!

Hatvani Gábor pályázatíró: Nem, a nagykőrösi utánit is látta, hiszen ezt a képviselő-testület fogadta el, arról határozat született. Abban is, és most is szerepelnek olyan helyrajzi számok, amelyek a különböző fejlesztéssel érintett területek száma, amikor a Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2010.03.23-án tájékoztatta a hivatal arról, hogy támogatásra érdemesnek minősítette a pályázatát, akkor különböző feladatokat írt ki. Ezek között szerepelt a tulajdonviszonyok rendezése. Ez egy útvonalterv szerint folyt, és az útvonal terv megalkotása a tavalyi évben megtörtént, illetve 2010, október 15-én is erről az útvonal tervről egyeztettünk. Gyakorlatilag ez ismert volt már akkor is. Ebbe új dolgok nem kerültek bele. A II. fordulós pályázat feltétele a rendezett tulajdonviszonyok, a projektfejlesztés céljai kellően kidolgozottak legyenek műszaki és pénzügyi szempontból. Felálljon egy konzorciumi megállapodás, az elsőt az első fordulós pályázat benyújtására. Ezt megkötötte a z önkormányzat a Paletta Kft-vel és a Lomen Kft-vel, illetve 2010.13.23-át követően még egy konzorciumi megállapodást kellet megkötni, ez is meg lett kötve ez a második forduló benyújtásának feltétele, mert ez már a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás. Ez is be lett nyújtva a NORDA-nak. A TAKARNET-es tulajdonlapok megvannak, kellett a tervezéshez is, második fordulóhoz is kell, gyakorlatilag ezek is rendelkezésre állnak. Nelli készített egy átnézeti helyszínrajzot, ahol minden fejlesztési területhez mögé vannak írva a helyrajzi számok.

Girasek Károly képviselő: Ezt mind értem, de miért nem kapott a testület ezekből, se a rajzból, se a konzorciumi megállapodásból semmit? Miről fogunk szavazni? Beszélgetésre, vagy bemondásra? A papírt most körbeadva?

Bulejka András bizottsági tag: Én csak abból az anyagbók tudtam felkészülni, amit megkaptunk. Valamelyest a műszaki megoldásokat figyelemmel tudtam kísérni, tervező kollegával egyeztetések folytak, lelkiismeretesen és pontosan, részletekben átbeszéltünk sok mindent. Nellivel is többször találkoztunk. Nelli ebben nagyon magára lett hagyva, nem biztos, hogy minden információval rendlelkezett, és nem kellett volna ennyire egyedül hagyni ebben a feladatban. A Szerződéseket nem ő írta alá, a részleteket nem ő dolgozta ki, de ő küzdött minden részlettel. Ennek nyomai meg is mutatkoznak abban, ahogy most mi itt állunk. Ahhoz képest, hogy 2010. december 05-én kellett volna benyújtani a pályázatot, sajnos a mai napig nem rendelkezünk komplett benyújtható pályázati anyaggal. Ma sem mondhatjuk el, hogy mindent megtett a város annak érdekében, hogy ezt a közel 367,5 milliós összberuházási összeget bizton elnyerhesse, hogy a feltételeknek eleget tesz. Módosított határidő 2011.február 15-e. Ezt kaptuk bizottsági és testületi ülésen. 2011.február 15-ig kell elkészülni a pályázatnak. Nem mérföldkövekről volt szó, hanem arról, hogy a második fordulót eddig kell benyújtani. Megjegyzem, hogy a táblázatot, mely az összegeket összesítve és %-osan is tartalmazza, végül is a hétvégén kaptuk meg. Az egyik legfontosabb anyag. Rengeteg olyan anyagot kaptunk, ami nem is releváns ebben a mai napi kérdésben. A legfontosabbakat vagy nem vagy csak nagyon későn kaptuk meg. Ez a pályázati útmutató a mai napig is él? Vagy módosult?

Hatvani Gábor pályázatíró: Azt hiszem, igen!

Bulejka András bizottsági tag: Ebben minden pontosan le van írva, kinek mi a feladata. A pályázati útmutató meghatározza azokat a szempontokat, amiket a II. fordulóban be kell nyújtani. Ezeket két csoportra osztja. Nem hiány pótolható anyagok, ezek között szerepelnek, mint projekt adatlap, stb. A második csoportba vannak azok, amelyek pótolhatóak. Ha az első fordulóban benyújtott anyagokban változás történik, akkor ezeket módosítva újra be kell nyújtani, komplett. Valószínű, hogy mi ehhez a csoporthoz tartozunk, mert voltak változások, ha jól tudom az eredetiben kicsit feljebb volt a buszpályaudvar, azóta lejjebb csúszott, értelemszerű, hogy az első fordulóban benyújtott pályázat így nem stimmelhet, a helyszín sem azonos, ezért a második fordulóban az első fordulóban benyújtott anyagot szintén átdolgozva be kell nyújtani. Benne van fehéren feketén. Ha olyan dokumentum hiányzik a pályázatból, ami nem hiánypótolható, akkor értelemszerűen kizárnak a pályázat további részéből. Azt gondolom, hogy az egy katasztrófa lenne, mert ezt a beruházást, ezt a pályázatot meg kell nyerni a városnak, mert már nagyon sokat fordított rá, meg nagyon rá is fér arra a területre ez a beruházás, amelyet érint. A II. fordulóban a pályázat hiánypótlására ha 15 napon belül nem teljesít a pályázó, akkor kizárhatja a közreműködő szervezet.

Ettől írásban adhat eltérést, de azt is kérni kell. Viszont a 15 napot mindenképpen tartani kell. Tartalmi értékelésre csak komplett befogadott pályázatok után kerül sor. Magyarul tartalmi értékelése egy ilyen pályázatnak, ha egyenként adogatjuk, még nem is kezdődik el, hanem adnak egy nyilatkozatot, ha minden anyag bekerült, hogy bekerültek a pályázatok és tartalmi értékelés csak azután kezdődik el. Szakmai értékelésnél már mindent vizsgálnak, pl. a fejlesztés összhangban van-e a település rendezési tervével, helyi építési szabályzattal, rendelkezik-e a pályázó a szükséges építési engedélyekkel, terv dokumentációkkal, önerővel, az első fordulóban a bíráló bizottság által előírt feltételeket teljesítette-e a város? Nem tudom, az első fordulóban volt-e valami, amit a bíráló bizottság által előírt, mert erről nincs információnk. A II. fordulóban be kell nyújtani az engedélyezési terveket, műszaki leíráson, költségvetésen felül a kiviteli terveket is és ezeket még nem is láttuk mi, a kiviteli terveket. Ha jól értem, ezek most itt vannak. Ezeknek a dokumentumoknak olyannak kell lenni, hogy a közbeszerzési eljárás is ez alapján fog indulni, és ezek alapján lehessen lefolytatni. A SZOFT programok teljes kidolgozással kell kerüljenek be a benyújtás előtt, és ezt a pályázatba be is kell építeni, természetesen úgy, hogy ez az összeg jól hasznosuljon. Ne haragudjon a világ, ez 8 millió Ft ebben a pályázatban, azt használjuk pozitívan a város hasznára. Ne az legyen, hogy kipipáljuk ezt a feladatot és a 8 millió elfolyik valamire, máshol meg 50.000 Ft-on görcsölünk. Én megítélésem szerint ugyanolyan fontos kezelni, mint hogy jól alapozzuk le az épületet. Számunkra megküldött anyagból nem derül ki, hogy az egyéb költségek önrészét milyen arányban osszuk meg az önkormányzat és a konzorcium tagjai között. Nem tűnik ki, hogy ennek a pályázatnak a teljes költségét az önkormányzat vállalta magára, vagy hozzájárulnak a partnerek is, és vannak számtalan olyan közös költségek, amelyek egy pályázatként kezeli a másik két partner feladatát is. Nem tudom, hogy ez megosztódik-e és ha igen, milyen arányban. Ezt is előtte kell tisztázni, nem utána. Műszaki költségvetésben nem található viszont a Zrínyi út szélesítésének a csapadékvíz lefedése, a gyaloghíd és a hozzá vezető járda. Volt olyan terv, amin már megmutatkozott, viszont itt nincs a költségvetésben megjelenítve. A gyalogoshíd a hozzávezető járdával együtt természetesen. Azért gondolom, hogy ezt fontos megvitatni és ebben az ügyben lépni, mert ha ez nem lesz a pályázatban megjelenítve, nem futott, akkor a későbbiekben ez már pótmunkaként fog megjelenni a kivitelezőnél és ennek a költségét nem lehet elszámolni a pályázatra, ez az önkormányzatot fogja terhelni. Egyébként az eddig bemutatott engedélyeztetési tervet jónak ítélem meg, jó lett az épület, magának a buszpályaudvarnak a belső része meghatározza a buszforduló sugarát. Egy takarékos épület a lehetőségeken belül, egy kicsit magasak az egységárak, de ez a pályáztatásnál majd kiderül, hogy csak az én véleményem, vagy nyerünk rajta valamit. Amennyiben a pályázó valamely mellékletet nem csatol, vagy nem felel meg az előírásoknak, akkor a pályázót kizárólag írásban egyszeri alkalommal megfelelő, de maximum 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlási határidő meghosszabbítására van lehetőség. Késedelem okán, ha a 15 napot túlhaladta, akkor elutasíthatják a pályázatot. Ezt a 15 napot vis maior esetén lehet meghosszabbítani megfelelő igazolásokkal. Ennyi idő után, nem erre kellene fordítani, erre rájátszani. Végül is az önkormányzat igaz, hogy a II.fordulót nem nyújtotta be, de tanulva ebből, hogy tavaly október óta az önkormányzat részéről nagy előrehaladás nem volt, a jövőre való tekintettel pontos ütemtervet kell készíteni, hogy mikor milyen feladatok lesznek, ki annak a felelőse, és azt keményen és következetesen be kell hajtani. Ha sikerül benyújtani a II. fordulós pályázatot és értesítést kap az önkormányzat, hogy megnyerte, attól számított 60 napon belül vissza kell küldeni az aláírt szerződést, és annak mellékleteit. A mellékletekben benne van az is, hogy a közbeszerzést le kell folytatni. Ez időhöz is kötött és folyamatában végig kell vinni ezt a részt, akár meg is támadhatják, akkor időcsúszás van. Ezt értelemszerűen, részleteiben tovább kell gombolyítani. Annyit még, hogy ez a pályázat kétfordulós, de az első fordulóban versenyezett más pályázatokkal szemben. II. fordulóban már csak önmagával versenyez. Ez azt jelenti, hogy most már csak rajtunk múlik, hogy ez a forrás Rétságra kerül vagy sem. Ha a kiírásnak megfelelünk, ha olyan anyagot nyújtunk be, nem kerülhet elutasításra, mert ennek a forrását már biztosították. Viszont meg kell felelni a pályázati kiírásnak és a határidők betartásának. Egyelőre köszönöm, ennyi.

Mezőfi Zoltán polgármester: Mielőtt megadom a szót, egy dologra szeretnék válaszolni. Lehet, hogy nem került kiküldésre, de a regionális főépítésznek volt kérdése, hogy egyezik-e a rendezési tervvel? Megvan a nyilatkozata, ami releváns a főépítésztől,, hogy a pályázat tartalma az akcióterület és a rendezési terv, azok egyeznek.

Girasek Károly képviselő: Miért látta valaki a rendezési tervet? Ne nevettess! Nincs egységes szerkezetű rendezési terv! Már bocsánat!

Bulejka András bizottsági tag: Lesz egy szakmai bizottság, akihez a pályázat eljut. A felügyelő szerv megvizsgálja ezeket. A pályázati útmutatóban minden tételesen benne van, mik a feltételek, milyen szempontok alapján pontoznak.

Mezőfi Zoltán polgármester: Örülök, hogy rávilágítottál Kramlik Kornélia az áldozatos munkájára, a munkaköri leírásában hatósági munka szerepel és nem a pályázatok. Én is szeretném megköszönni a munkáját. Hatvan i úrnak megadom a szót

Hatvani Gábor pályázatíró: Az útmutatóban foglaltak szerint jártunk el, ezek teljesültek,az I.fordulót is aszerint készítettük el, itt is aszerint járunk el, az abban foglaltakkal teljes mértékben tisztába vagyunk, illetve a NORDA utasítása szerint készül el a pályázat. Ahogy a február 8-i levélben is tájékoztatta a testületet a polgármester úr, február 15-ig, ami a feladata az önkormányzatnak, annak eleget is tud tenni. Benyújtsuk a tulajdonlapokat, az engedélyes terveket, engedély nélkül végezhető tevékenységekről szóló igazolásokat, kiviteli terveket, engedélyes terveket nyújtunk be, illetve az ATT-t, és a NORDA miután ezeket megnézi, erre két hete van. Megvizsgálja, hogy minden megfelel-e amit az útvonal terv szerint vállalt az önkormányzat, gyakorlatilag ez után, illetve alatt konzultálni fog velünk és felkéri az önkormányzatot, hogy a projekt adatlapot nyújtsa be-. Ez egy 114 oldalas anyag, - konzultáltunk polgármester úrral, hogy hozzuk-e vagy nem - abban állapodtunk meg nem tartalmaz egyebet, mint ami az ATT-ben van, de sok olyan nyilatkozat van, ami szerintem felesleges kinyomtatni. A pályázati adatlap a költségvetés kivételével készen van. A NORDA kifejezetten felhívta a figyelmünket, hogy a pályázati adatlap kitöltéséhez ne kezdjünk hozzá, ezt csak az értesítésük után lehet megtenni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kell most hosszabbítást kérni?

Hatvani Gábor pályázatíró: Nem kell!

Girasek Károly képviselő: Kérem tudomásul venni, hogy az önkormányzat pályázik, nem Ön és nem a polgármester. Olyan anyagot, amit a testület nem kapott meg időben és nem nézte meg, senki be ne merjen nyújtani. Csak olyan anyagot, amit az önkormányzat látott és megszavazott. A műszaki tartalom készen van! Hol van? Mikor fogjuk tudni elolvasni? Olyan műszaki tartalmat, amiről az önkormányzatnak nem adtak ki, nem olvasta el,nem szavazott, nehogy valaki be merjen adni. Nyilvánvalóvá kell tennem a magam részéről, hogy a pályázatban eredetileg tervezett önrészen túl az önkormányzat egy fillért nem fog tudni erre a pályázatra költeni. Amennyiben bármilyen plusz költség elem jelenik meg, az az egész projektet veszélyeztetné. Márpedig egy csomó költség nincs kalkulálva. Vannak a táblázatba olyan összegek, amik viszik a város 10 millióit, és nem érdemi munkára, csak azért, mert a pályázati keret megengedi. Mivel a pályázati keret kötött azt gondolom, hogy ezeket a pénteket a fejlesztésre kell felhasználni, és nem mindenféle egyéb kiadásokra. A városnak nem lesz pénze semmiféle plusz kötelezettségre, még egy telefonvonalra sem. Egy csomó plusz költsége fog jelentkezni a városnak, a leírt anyagok alapján ez tisztán látható, ami 20-30-40-50 milliót igényelne, pedig a városnak erre pénze nincs. A pályázatból világosan ki kellene derülni, hogy mi az a plusz kötelezettség, ami jelentkezik, milyen összegből és mikor? Azt gondolom, hogy ez az ATT, amit kaptunk, ez egy nulla. Ez nem megszavazható! Ki fognak minket röhögni! Felújítjuk a Rákóczi út 30.sz. alatti iskolát, ami már nem is iskola. Benne van, hogy a napelem gyár milyen támogatást fog nyújtani! Nincs is napelem gyár! A művelődési központ felújításra kerül az I. akció időszakban. Nem kerül felújításra! Jelentős zöldövezet felújítás van! Kérdezem, Hol? Nincs! Lehet, hogy a prioritásokkal is gondunk lesz, mivel a testülettel nem volt folyamatos és normális konzultáció, ezt most kell elmondani. Nincs zöldterület rehabilitáció! Se fejlesztés, se semmi. Ami azon a rajzon be van rajzolva, az nem igaz. Parkoló fejlesztés is csak egy magánembernél van, az iskolánál és máshol nincs. Tartalmaz egy csomó olyan tévedést, hogy nem jól vannak meghatározva a számadatok, ellentmondásosak. Ki tudja melyik az igaz? SZOFT elemek ügyében nagyon szép hogy a művelődési házunk kaphat ebben feladatot.Le vannak oda írva olyan feladatok, amiről neki fogalma sincs. Megdöbbenve látom, mi van oda tervezve. Egy konnektor nincs, hogy hangosítani tudjon, de csináljon 8 milliós rendezvényt, de ez nincsen a munkatervében, nincs a költségvetésében. Senki nem mondta neki. Nem a pályázatírónak a dolga! Olyan hülyeségeket beírni, ami nem igaz! Ságok napja valószínűleg nem lesz! 100 millió Ft mellett lehet, hogy összevont ünnep lesz, más pénzügyi kondíciókkal. Amíg nincs költségvetésünk, nem tudni. Nyilvánosságot mennyire nagyon tájékoztatták? Milyen fórumok voltak összehívva. Én ott voltam, nem kéne hazudni! Egy volt, ami a művelődési ház felújítását majd lebontását irányozta elő, azon röhögtünk! Volt itt a tanácskozóban 6 emberrel, amin néhány állampolgár volt jelen, ahol még szóba sem volt a buszpályaudvar. Pontosabban ott vetődött fel és másnap már a testület erről szavazott. Más nyilvánosság nem volt, az iratok nem elérhetőek! Akármit mond a főépítész, amíg el nem olvassa a rendezési tervet, addig nem nyilatkozhat erről. A városnak nincs ilyen. A Sipos üzlet beleesik a védőtávolságba. Nem felel meg a rendezési tervnek ennek a felújítása. A rendezési tervben a városközpont területén új építésnél, felújításnál, csak földalatti kábel vezetése szerepel. A piactéren össze-vissza mennek ezek a drótok,szó nincs arról, hogy ezekkel mi történik. Plusz pénzbe fog kerülni. Ez nem felel meg a rendezési tervnek például. Ezen a területen jelenleg nincs közvilágítás. Nincs is betervezve! Ez átgondolatlan! Ezt meg lehetet volna tárgyalni az igazgatóval. 8 milliós elemként nem csak őt, hanem minden más partnert is meg kellett volna kérdezni, egyeztetni, konzultálni kellett volna. Ez az ATT használhatatlan és megszavazhatatlan! Akadálymentesítés kötelező előírás. Hol, látjuk ezt? Nem láttuk a Sipos bolt terveit! Hogyan fog akadálymentesen bemenni bárki. Nem fog! Lehet hogy a NORDA túlmegy rajta, de ellenőrzés után visszafizettetnek egy csomó pénz. Oda európai szintű járda volt tervezve. Most viakolorozott járda és lépcső van tervezve. Hol van ennek az átalakítása európai színvonalú kereskedelemi egységgé. Nincs betervezve a kishíd, és a műszaki tartalom, ami ezek szerint fontos lenne, nincs kiosztva. Polgármester úr, amíg ezt nem olvassuk el, addig erről nehogy szavazás legyen és amíg nincs szavazás, nehogy addig be legyen küldve, amiről nem szavaztunk. Ha most ez be van küldve, elment a hajó és utána csak mutogatás lesz! Kaptunk egy táblát, ebben elképesztő dolgok vannak. Ki van hozva az összes költség 367 millióra, ezzel nincsen gondom. Erre az ATT-re 7 millió Ft van betervezve. Hol élünk? Ez a 60 oldalas anyag nulla. Ne haragudjanak! Ilyen féle pontatlansággal,félrevezető szövegekkel, nem megfelelő épület megjelöléssel, nem sorolom fel, legalább 100 hibás dolog van benne. Fél éve volt a városnak. A pályázatíró azt írja be, ami adatot kap.

Hatvani Gábor pályázatíró: Azegész problémát rám zúdítja!

Girasek Károly képviselő: Teljesen igaza van. Ezt valakinek felelősen fel kellett volna vállalni, ha pályázunk, akkor dolgozik rajta. Ha ehhez nem kaptak adatot, és rossz az ATT akkor ez nem jóváhagyható, mondom, mert kötelező. Az ez ATT majdnem 7,4 millióba került nekünk. Mi van még belebújtatva, arról nem árulkodik senki. Itt vannak bújtatott költségek, elmondom a jegyzőkönyvbe. Nem kötik az orrunkra, csak szavazzuk meg az összegeket, hogy a Nagy-ferenci Kft-nek valami korábbi ígérvényt , tartozást ebbe kell elsütni. A város költségvetésébe ilyen ne legyen, akkor beszéljünk nyíltan, hogy mitől 7 millió forint ez a 60 oldal, hibásan, elfogadhatatlanul. Vannak olyan költségek, amit a pályázati dokumentum megenged, de nem tesz kötelezővé. Nagyon fontos dolog. Építési %-okat nem részletezem. Ilyen, hogy projektmenedzsment 6 millió Ft. Ki ez? Ha ezt betervezzük, akkor erre kell költeni. Ma el kell dönteni! Ha ez így megy be! Ez része a teljes programnak, maga az ATT is tartalmaz ilyen költségelemeket. Ki ez? Mikor pályáztattuk meg? Hogy csinálja? Ezt lényegesen olcsóbban is meg lehet oldani, és megvan a híd ára. Meg a másik járda ára. Ezt a testületnek kell eldönteni, nem valaki beírja és annyi. Műszaki ellenőr 4,3 millió Ft., szerintem az is lényegesen több, mint amit ez a feladat igényel. Műszaki ellenőr kell, kötelező, fizetni is kell, de ez erősen túlzó. Régen a műszaki ellenőrzést elvégezték szennyvízcsatornánál sokkal olcsóbban. Könyvvizsgálat 1,5 millió Ft kimerítve 0,5 %-ot, mert ennyit enged meg a pályázat maximum. Ez azt jelenti, hogy ennél többet akkor sem fizet ki a NORDA ha 2 milliót fizetünk neki. Nem azt jelenti, hogy ezt el kell költeni. Ettől válik a lakosság a város, a képviselők szemében is álságossá ezt a dolog, hogy 40 %-nyi pénz megy ki építés helyett, holott ezt le lehet redukálni 20 %-ra. Építész, műszak, jogszolgáltatás 9,7 millió. Nem tudom az építész, műszak mi, ezt is soknak tartom. Jogszolgáltatás 1,5 millió Ft, erre is 5 %-ot enged meg, de nem kötelező kifizetni. Nyilvánosság 3 millió Ft, ezt is soknak tartom. Elő van írva, milyen nyilvánosság kell. Tartalékképzést fontosnak tartom. SZOFT elemekről szóltam, nagyon jó lenne, de a művelődési ház nem tud róla. Befejező gondolatom ebben a körben, hogy itt az utóbb felsorolt összegeket legalább 50 %-kal osztani kellene, de ehhez anyag kell korrekt, időben kiküldött anyag. Nézzük meg mit tartalmaz, kinek a dolga, benne van-e a menedzsmentbe? Annak alapján akarom levenni, nem fűnyíró elven. Azt látom, hogy van kb. 30 millió Ft, amiből 15-20-at arra a hiányzó elemekre lehet költve, és a valós tartalomra legyen fordítva. Ezt holnapra nem lehet elkészíteni meggyőződésem, és az ATT-t sem lehet holnapra aktualizálni. Nincs a partnerekkel megbeszélve egy csomó dolog. Például, hogy az üzletek száma növekedni fog. Érdekes, hogy a monitoring mutatók mindenhol nulla. Nem fog nőni az üzletek száma. Csökkenni fog mert öt faházas boltot le kell bontani. Azok a megállapodások, amit az épített butiksorosok járdafelújításához elengedhetetlenül szükséges. Az ő területük 1 m az úszótelken, az ő járdájuk lesz felújítva. Nincs. erről rögzített megállapodás kellene a felekkel. Nem látom a költségvetésben, hogy a buszpályaudvartól a városig vezessen fel egy járda. Tervező megértette egy vázrajzon rajta van, de nem látom a költségvetésbe. Ki kell sajátítani a lépcsőt, közepére egy korlátot, lépcsővel megoldani, hogy ne csússzon el senki, és meghagyni a közlekedési lehetőség a mozgáskorlátozottaknak. Ez a rész nincs megtervezve, gondolom 3-4 millió. Itt elmondtam a fedezetét. Köszönöm a türelmet. Én nem tudom megszavazni sem a költségvetést, sem az ATT-t. Holnap, ha egy jobbat kapok és el tudom olvasni esetleg megszavazom. Ez erre alkalmatlan. Köszönöm!

Hatvani Gábor pályázatíró: A NORDA amikor be lett nyújtva a terv feltétel volt, hogy legalább 80 %-ot elérjen, hogy be lehessen nyújtani a pályázatot. Ha nem akkor nem is lett volna II.forduló. Szakmailag a NORDA előírásainak megfelel. Nem vitatom, lehet benne pontatlanság. Készült egy IVS (integrált városfejlesztési stratégia) aminek a része az ATT (akció területi terv) és az összeg ezzel együtt értendő, és akkor az már 160 oldalas anyag, ami készül két éve, voltak olyan állapotai ami készületlen volt, ez korrigálva lett. Hibák, amik jelezve lettek ki lettek javítva. Ha konstruktívak akarunk lenni, akkor bizonyos dolgokon túl kell lépni, hogy szülessen egy olyan pályázat, amit jó eséllyel megnyerhet az önkormányzat. Ez egy csapatmunka, tervezői dolgok is vannak benne. Nem én terveztem, a műszaki leírásban illetve azok a dolgok amik a fejlesztési célok, azok alapján dolgoztam össze, ami adatokat kaptam. Vannak olyan kérdések, amire nem tudok válaszolni ez okból.

Kovács Miklós tervező: Műszaki tartalomról. A járda, ami levezet a piactérre. Ezt járdafelújításban költségeztük. Részletes terv nem készült, de szerepel a piactér felújítási munkáiba. A piactéren a faházak elbontásával a légvezetékek eltűnnek, de nem tekintettük feladatunknak, hogy rendezzük a piactér teljes közmű hálózatát. Azokkal a közművekkel foglakozik a terv, ahol a tervezett építési munkák érintik. Például a butik sor előtt van egy oszlop, azt elviszi az új utunk ennek az áthelyezésére kértünk a telefontársaságtól ajánlatot. az általuk adott költséget beterveztük a villamos külső közművek fejezetébe, és ez tartalmazza a földkábeles elvezetés. Az elektromos energia ellátás költségeit is beterveztük. Ez is a villamos külső közművek fejezetébe található. Egyéb földalatti közműveknél, ahol útépítési munkák vannak tervezve piactér, buszpályaudvar, ott csapadék, csatorna, elvezetést tervezünk, részben felhasználjuk a jelenlegi hálózatot csatlakozásra, és részben egy új olajfogóval a patakba, mint befogadóba vezetjük el a csapadékvizet. Az épületnél az elbontandó ház a Kossuth utcán közműcsatlakozásokkal rendelkezik. Ezeket a csatlakozási pontokat használjuk fel. Természetesen a szakági költségvetések a csatlakozási ponttól a házig való eljutást tartalmazza. Külön költségelem, hogy az autóbusz behajtó miatt a vízmű kéri az áthalód víz kiváltását, védőcsőbe helyezését ennek előirányzata az útépítésben benne van. A híd előirányzat költségvetése a buszforduló építész csomagjában szerepel. Ezt képtelenség volt külön munkarészbe bontani. Elkészítettük a tervet, ezt csatoltuk a mi építész terveinkhez, és abban a költségvetésben egy költségszámmal szerepel. Nincs hozzá út, ez tény, tudatosan nem terveztük, a helyét megjelöltük, de ez egy későbbi tárgyalás eredménye lesz. A hídszerkezetet tartalmazza a mélyépítés költségvetése. A Zrínyi utca kapcsán az útszélesítés a Mikszáth útig tartalmazzák az engedélyes tervek. A Mikszáth úton a járdát viakolorral felújítunk. Amit nem tettünk be a tervbe és nem is költségeltünk, a zöld sáv lefedése, zárt csapadékcsatorna készítése. Annyira kifeszültünk a költségeinkbe, nem tudtuk belekalkulálni. A 6 m-es szélesítésnél is van egy csapadékvíz elvezetési probléma, azt az út szélesítéssel megoldottuk. A szegély mellett elvezést biztosítjuk. A csapadékvíz elvezetés érdekes gond a Kossuth utcánál. AZ úttervezők megnézték, a mi javaslatunk, amit költségeltünk, az nem az, hogy víznyelőkkel egy zárt csatornát tegyünk, mert ennek kell egy befogadó. Az az árok nem tudná ezt fogadni. Útszegély elemekből kiépítenénk egy felszíni folyókát, ez biztosítaná az elvezetést is.

Bulejka András bizottsági tag: Szétteríti a vizet és lehetetlen állapotot hoz a gépkocsi beállásra. Nem jó!

Kovács Miklós tervező: A költség és munka tekintetébe ezek nem elhanyagolhatók, de ezeken lehet változtatni, lehet kérni egy új alternatívát, kérdés, hogy ez belefér-e a költségkeretbe. Lehet, hogy túlzónak tűnnek a költségek, de amikor ezt beáraztuk ez úgy ki lett feszítve, hogy ebbe egy gyufaszál nem fér bele. Nyilván lesznek dolgok, amik kimaradtak, nem tudunk hibátlan munkát készíteni, de az biztos, hogy ebbe a költségkeretbe több műszaki tartalmat nem tudunk beletenni. Ez a maximum. Azt a helyszínt, ahova tervezzük a buszpályaudvart, jelentősen át kell dolgozni. Van egy réti talaj, amit el kell távolítani, teherhordóvá tenni, épületalapozási munkák sem a tipikus sáv alap. Komolyabb mérnöki építményeket kell elhelyezni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Azokból az elemekből, amit felsorolt a humánelemekből..kérdés, hogy amennyiben az illetékesek nem merítik ki, vagy alacsonyabb ajánlatot adnak be ezek átcsoportosíthatók?

Hatvani Gábor pályázatíró: Bizonyos százalékig átcsoportosítható.

Girasek Károly képviselő: Beadás előtt igen, beadás után kötött!

Hatvani Gábor pályázatíró: Az önkormányzatnak van egy beszerzési szabályzata, a Kbt is vonatkozik rá, ezek azok a keretösszegek,amikre ajánlatot lehet kéri. Ha kevesebb, akkor azt tartalék keretbe lehet csoportosítani, és annak felhasználására ..

Bulejka András bizottsági tag: A tartalékkeretet most kellene megemelni!

Hatvani Gábor pályázatíró: A műszaki tartalomhoz kellett nekünk mindet hozzáigazítani, igyekeztünk, hogyha később ilyenek felmerülnek, akkor a tartalék keret terhére lehessen visszavenni. Ez erre a bevett gyakorlat. Nem a gombhoz keresünk kabátot!

Girasek Károly képviselő: Amit tervező úr elmondott korrekt, és megértettem, ezt kellett volna előterjesztésben leírni és beterjeszteni. A 280 millió kötött. Az a nem kötött, hogy le kell húzni azokat az elemeket, és jusson a pataklefedésre és nem a jogi tanácsadásra.

Bulejka András bizottsági tag: Ilyen előkészítetlen pályázattal még nem találkoztam. Ennek a pályázatnak készen kellene lenni! 

Jávorka János képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Lehet ezt ragozni, onnan indulnák ki, hogy 2009.november 13-án tárgyalta a képviselő-testület a pályázatbeadást. Sajnos a gyerekbetegséget nem tudjuk kinőni, hiszen ott sem kapott a testület anyagot a témáról, hanem ott kaptunk egy pár oldalas valamit. Onnan kellett volna kezdeni a munkát ezen a pályázaton az illetékeseknek. Jó dolog, de úgy látom, hogy konkrét felelősen nincs, nem volt megjelölve, kijelölve és nem volt rátaksálva senkire a hivatalban. Eltelt két év, voltak határidők. 2010.december 05. semmi nem volt. Jött a megnyugtatás, hogy 2011.március 15-ig lehet kérni, és elég lesz az idő az anyagok elkészítésére. Most az újabb időpont a holnapi nap. Múltkor a bizottsági ülésen vitattuk, hogy mit is kell beadni. A pályázati kiírásnak van egy E.3.pontja és fel van sorolva törzsdokumentum a pályázathoz benyújtandó 1.fordulóra, 2.fordulóra és a szerződés. Itt kapcsolódom vissza ahhoz az ATT-hez, amit megküldtek részünkre. Abban rengeteg hiba van. Holnap 23.00 óráig, ki fogja ezt kijavítani úgy, hogy szinkronba legyenek a KOVATERV által elmondottakkal? Vannak hibák, pl. 5.oldal. 2.1.1. ez felsorol kb. 20 rublikát, amiből tudjuk, hogy a fele sem igaz. Azért mert ezek már nincsenek benne. Akkor ezt pontosítani kell, vagy el fogják fogadni így? Megváltoztak helyrajzi számok, vannak táblázatok, 9.oldalon benne van a rétsági volt laktanya területe akcióterület, vannak számok, amik szerintem nem igazak. Ezek jó adatok, vagy rossz adatok? Lehet, hogy a NORDÁ-nál átlapozzák! Számtalan ilyen téma van benne, pl a napelme gyár és folytathatnám. Ami készült a KOVATERV költségvetésnél van egy tétel. Felsorolja Paletta Trade Kft, általános iskola, a tervezett teljes költségvetés összege 8 millió Ft, elszámolható költségarány 8 millió Ft, támogatás 6,8 millió Ft, támogatás aránya 85 %, biztosított saját forrás 1,2 eFt ez összesen kijön 8 millió forintra.

Hatvani Gábor pályázatíró: ezen változtattunk.

Kramlik Kornélia előadó: A levélben is benne volt, hogy a költségek ez alapján lesznek frissítve.

Jávorka János képviselő: Most 21.25. óra van. Mindjárt éjfél. Holnap ki fogja kijavítani és megszavazni? Utolsó pillanatban pif-puf, mert holnap postára kell adni. Én azokra haragszom, akiknek ez a felelősségük lett volna. Ha ezt megkaptuk volna így, kiosztod nekünk így, már nem is tudom, miről beszélünk! Én átolvastam ezt a 30 oldalt és a számok nem stimmelnek. 

Hegedűs Ferenc képviselő visszatér az ülésre, a képviselő-testület 6 fővel határozatképes

Visszatérve én csak azt tudom elmondani, hogy amit megkaptam anyagokat, azokon mi van. Iskola költségvetés három számadat van. Mit kell ezen nézni?

Bulejka András bizottsági tag: Anyag és munkadíj.

Jávorka János képviselő: Én azt kérem hogy a tervezők részéről készült számok legyenek arányban a költséggel. Vannak nyitott kérdések, mint a faházak kérdése. Engem megkeresett egy tulajdonos. Újra beadták a négy aláírásos levelet. Érdeklődtek a pályázat író cégektől és azt a választ kapták, hogy lehetséges a tervek módosítása. Lehet, de ha lehet annak költségei fognak keletkezni. Ki fogja fizetni a révészt? Mivel ez ma kerül terítékre, szinte kizárt, hogy ezen változtatni lehessen. Elhangzottak vélemények, hogy nem fogja érinteni stb. szembesültek egy hónapja, hogy az öt faház el fog onnan kerülni. Volt egy megbeszélés, amit polgármester úr vezetett január 04-én, én is részt vettem, voltak alternatívák nem születet döntés, abban maradtak, hogy visszatérnek rá. Úgy tudom, nem került erre sor. Volt olyan vélemény is, hogy állítólag az önkormányzat valahogy kompenzálni fogja őket. Én őszintén mondtam, hogy ebben ne reménykedjenek, pályázati pénzből egy fillért nem adhat, önkormányzat saját költségből nem tud adni, de hogy milyen megoldás lehet, nem tudom. Ez a kérdés nem került rendezésre megnyugtatóan. Nem lenne jó, ha a NORDÁ-hoz hetente küldözgetnénk papírokat. Itt a pályázatírónak is meg van a jól felfogott felelőssége, próbálták rendezni,de abból az adatból dolgoznak, amit kapnak. Visszakanyarodva a pénzekhez ez a menedzsment fogalma nagyon zavar. A Járóbeteg központnál 1 milliárdból 80 milliót elvitt a projekt­menedzsment és nem csináltak érte semmit. Egy papírt nem hagynak itt, úgy hogy a menedzsmentről ennyit. Megint beleeshetünk abba a csapdába, hogy nem mi választjuk meg a menedzsmentet, hanem a pályázatíró beleerőszakolta a pályázatba, Ha van rá lehetőség, akkor ezeket a pénzeket korrekten csökkenteni kell, és a közösségi érdekek szolgálatára kell áttenni. Jó lenne, ha a következő pályázatokat úgy készítenénk, ütemezve, felelősökkel stb. ahogy a pályázati útmutatóban miden le van írva.

Hatvani Gábor pályázatíró: A pályázat 2009. november 16-án lett beadva. 2009.december 14-.én jött egy levél a hiányosságokra azokat visszaküldtük és 2010.március 26-án küldte a NORDA a levelet a forrás megítéléséről, illetve jogosultságot kapott az önkormányzat hogy elkezdheti a II.forduló kidolgozását. A pályázatnál voltak pontosítandó dolgok, zajlottak itt a munkák, olyan feladatokat kell végezni, amiben Nelli volt a segítségünk pl. telekalakításokat, stb. A holnapi nap nem a pályázat benyújtási határideje. Holnapra be kell nyújtani azt, ami itt van, kiviteli tervek, tulajdoni lapok és ATT, a többi be van nyújtva az útvonalterv szerint. A NORDA átnézi, megvizsgálja, és szól, hogy mikor kell benyújtani a mellékleteket. A költségvetés elkészítése attól függ, hogy az önkormányzat nyújt-e be pályázatot, vagy nem. Ha nem nyújt be, akkor majd két héttel a pályázat benyújtása előtt az adatlap 99 %-ban van kész. Nem hoztam el, mert arról volt szó, hogy most az útvonaltervnek feleljünk meg. Az ATT-hez visszatérve, kérem, hogy amit hallottam átvezetem, de kérem, hogy emlékeztessenek. Az akcióterület felöleli a város bizonyos részét és van az ÉMOP-ROPOS pályázat, amiben a projektben vannak fejlesztési célok. Van egy olyan táblázat, amiben a fejlesztési célok és beruházások vannak leírva, hogy ebben a programozási időszakban mik szerepelnek benne. Itt van a Kossuth utca, Zrínyi utca városközpont zöldterületi fejlesztése, iskola, a piac, az autóbusz forduló Paletta Trade Kft és a Lomen Kft-nek a fejlesztési. Ennek van egy összesítése és a 4.1.1. fejezet, az ÉMOP pályázat tartalmáról.

Girasek Károly képviselő: Azt felejtsük el, hogy kinek ki mit mondott, dokumentumokról beszéljünk.

Hatvani Gábor pályázatíró: Itt vannak felsorolva azok a program elemek, amik a mostani pályázatban szerepelni fognak. Visszatérve a táblázatra, az a táblázat alján szerepel, hogy a 2001.évi népszámlálás adatai, ezt az önkormányzatnak adatszolgáltatás gyanánt 300.000 Ft-ért kellet a KSH-tól megvenni. Ez nem friss, de ez volt az előírás, a pályázati útmutatóban ez szerepel.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ezek a fejlesztési célok voltak egy 2009 évi lakossági fórumon, ezek hangzottak el. Az egy más dolog, hogy mi szerepel a pályázatban.

Girasek Károly képviselő: Erről nekem hangfelvételem van, nem így hangzott el. 

Jávorka János képviselő: Örülök, ha a problémák ki vannak javítva a beadandó változatban, de jó lett volna, ha ezt látjuk is, Minden ellenkező híresztelés ellenére ez a képviselő-testület legfontosabb feladata, hogy ez a pályázat nyertes legyen. Én azon vagyok, hogy ez a pályázat nyerjen. Az önkormányzatnak ebbe közel 40 millió ft-ja benne van, ha nem nyerünk, akkor ezt a pénzt elbuktuk. Igen, ott az a terület valahogy rendbe lesz hozva, és 20 évig nem kell vele foglalkozni. Nem is lesz lehetőség ezzel foglalkozni. Ettől jobban ezt csavarni már nem lehet, ezért én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében figyelembe véve a várost érintő egyéb költségvetési tételeket, hogy ez a beruházás megvalósuljon.

dr.Szájbely Ernő képviselő: Annak idején december 5-ig lett volna az első beadási határidő, addigra készen kellett volna lenni. Februárig volt idő, hogy elkészüljenek az anyagok, amiket be kell nyújtani. Annak idején volt olyan kérése a testületnek, hogy február 04-ig kapja meg az anyagokat, hogy legyen időnk átnézni. Lett volna miről tárgyalni. Ez a február 04-i időpont miért tolódott a mai napra? Itt mindenki pénzért dolgozik! Mi volt az oka?

Mezőfi: A tervezőtől azt a választ kaptam, hogy az érintett szakhatóságok.

Kovács Miklós tervező: Nyilván ez nem egy egyszemélyes dolog, mi is csapatként dolgozunk, de én örülök, hogy mostanra el tudtunk készülni. Döntöttünk december elején, hogy ezt akarjuk, de nekünk is benne van az év vége. Elismerve azt az igényt, hogy egy nap, egy este nem elegendő a dokumentumok megismeréséhez, ezt mi rövidebb idő alatt, ebben a mechanizmusban, nem tudtuk volna megcsinálni.

dr.Szájbely Ernő képviselő: Hallottunk különböző mérföldkövekről. Hány ilyen mérföldkő van és melyek ezek?

Hatvani Gábor pályázatíró: Nyolc ilyen mérföldkő van. Felsorolom: 1.) partnerek konzorciumi megállapodás véglegesítése; 2) tulajdonviszonyok rendezése; 3.) projekt­menedzsment feltétel rendszerének kialakítása; 4.) műszaki tartalom véglegesítése; 5.) projekt tartalom véglegesítése, 6.) részletes projekt dokumentáció összeállítása. és benyújtása; 7.) kiviteli tervek elkészítése, közbeszerzési eljárás.

Girasek Károly képviselő: Kérhetem, hogy a 7.) pontot végig olvassa fel, ne csak ezt az egy mondatot?

Hatvani Gábor pályázatíró: Részletes kivitelezési szintű tervdokumentáció, mely közbeszerzési kiírására alkalmas dokumentációt tartalmaz 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet,162./2004,(V.21.)Korm. rendelet szerint amennyiben releváns.

Girasek Károly képviselő: Ez volt november 05-i határidős

dr. Szájbely Ernő képviselő: Ebből most ha beadásra kerül a pályázat, akkor hol tartunk?

Hatvani Gábor pályázatíró: Az összes be lesz adva.

dr. Szájbely Ernő képviselő: Mert Néhány dolgot az ATT-vel kapcsolatosan kérdeznék: 18.oldalon táblázat, amely tartalmazza a teljes akcióterületen a tervezett fejlesztések összesítését. Ezen dátumok vannak. Általános iskolával kapcsolatosan 2011.07.01. befejezés 2011.dcember 31. Ez mennyire köti az önkormányzatot, ha így adja be, mert vannak kétségeim, hogyha ez beindulna az iskola munkáját hogyan befolyásolja. Elég-e a két hónap, hogy ne zavarja az iskola munkáját, Nem lenne célszerű másik befejezési időpontot adni?

Ludányi Ákos tervező: Ezeket a dátumokat én is csak olvastam. Ablakcsere csak tanítási időn kívül történhet.

dr. Szájbely Ernő képviselő: Ha ez a dátum le van írva, köti-e az önkormányzatot a befejezésre? Köt-e befejezési határidő?

Hatvani Gábor pályázatíró: Nyilvánvaló úgy határoztuk meg az időpontot, hogy a munkák jellegéhez adódóan ősszel lehet parkosítani, ez elegendő. Lehet módosítani.

Bulejka András bizottsági tag: Ha most módosítjuk, és úgy adjuk be. Ha a későbbiek folyamán az adott időpont nem elég, akkor módosítást kell kérni, azaz bonyolítjuk az életet.

dr. Szájbely Ernő képviselő: Akkor ezt most kell módosítani a végső határidőre. A 32. oldalon szakmai indikátorok. Ami itt le van írva, azt a későbbiekben nézi e valaki, köti-e ez az önkormányzatot, van –e valami szankciója? PL. 7 vállalkozással kel bővülni.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ezt úgy értelmeztem, hogy ez azok, akik részt vesznek ebben. A támogatási szerződés melléklete az indikátorok jegyzéke, ezt teljesíteni kell.

dr. Szájbely Ernő képviselő: 48.odlalon konzorciumi partnerek bemutatása. Önkormányzatnál nincs beírva önerő, itt nincs végleges adat?

Hatvani Gábor pályázatíró: A most kiosztott elfektetett táblázatban van benne.

dr. Szájbely Ernő képviselő: Mérföldkövek. Én is beszéltem a NORDÁ-nál Szabó Beátával, ő azt mondta, hogy mindenképpen ha most de mellékelni kell az önkormányzat olyan levelét, hogy melyik mérföldköveket nem tudja teljesíteni, ezeket meg kell indokolni és írásban kell kérni az útvonalterv módosítását. A végső beadási határidő március 10. Március 15. a legeslegvégső. Most elég beadni az ATT-t engedélyes terveket, költségszámítást stb. mikor minden megvan, akkor fogják értesíteni az önkormányzatot, illetve, ha hiánypótlás kell, és ha minden együtt van akkor lehet a részletes adatlapot kiküldeni ez lehet hogy csak áprilisban lesz meg

Akkor ezt nyilván Ön is így tudja. Ha ez a levél holnap beadásra kerül, meg lesz-e indokolva, és hogy az útvonalterv módosítását kéri-e az önkormányzat?

Hatvani Gábor pályázatíró: Ha mindent beadunk, akkor nem kell.

Bulejka András bizottsági tag: Nem tudsz mindent beadni!

Kramlik Kornélia előadó: Van ott egy olyan pont, hogy a projekt adatlap is az útvonalterv része, nem tudjuk most beadni.

Hatvani Gábor pályázatíró: Nekem is azt mondta Beáta.

Kramlik Kornélia előadó: Az útvonal tervben szerepel.

Hatvani Gábor pályázatíró: Ha megvan a költségvetés, bele lehet tenni.

Girasek Károly képviselő: A rétság.net adatbázisában megvan ez az útvonalterv. Sajnos hogy a képviselőknek nem lett kiadva. Át vagyunk verve! Itt hazugságok mennek. Van egy hatos pontja, aminek a 7-essel együtt november 15 volt a határideje, Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester. Erre már egyszer kértünk halasztást. A NORDÁ-nál nincs két alkalommal halasztáskérés. Erre kaptuk a február 15-öt. Azt tudni kell, hogy a NORDÁ-nál bármelyik hölgy szigorúan pályázatvesztés terhe mellett nem tárgyalhat a konkrét ügyről, csak általánosságban beszélhet. Mi van 6-os mérföldkőbe, amit november 15-re be kellett volna nyújtani? A testület erről nem szavazott, nehogy valaki azt mondja, hogy ez be lett nyújtva, mert nem lett benyújtva. Ebben az van, hogy részletes projekt dokumentációk összeállítása és benyújtása valamennyi kötelezően benyújtandó mellékletettel. Ezen már túl vagyunk? Erre is kértünk halasztást! Ne tessék azt hazudni, hogy lehet még olyan amit nem adtunk be! Egyedül a közbeszerzés lehet hátra. Kétfordulós projekt adatlap és kötelező mellékletei. Ez van leírva, amire holnapra kaptunk halasztást. Kinek a felelőssége, hogy most nem kell beadni a projekt adatlapot? Egyszer kaptunk halasztást, ha nem vis maior még egyszer nem kapunk. Hetedik mérföldkő: részletes, ha már mindent beadtunk- kivitelezési szintű dokumentáció vagy a közbeszerzés kiírására alkalmas dokumentáció, ez is november 15. Most csak a 7-esről akarnak velünk tárgyalni, holott a 6-os sem készült el. Mind a kettőnek november 15 volt a határideje, mind a kettőről remélem mind a kettőre kértünk halasztást. Mindent be kell adni holnap, kivéve a közbeszerzés elindítása. Minden olyat be kell adni, amivel a közbeszerzést meg tudnánk indítani. Képtelenség! Ezek szerint nem véletlenül nem osztanak ki a képviselőknek, hogy ne tudjanak róla. Nézzük meg, hogy a 6-osből mi teljesült, és igenis holnap be kell adni a teljes kidolgozott dokumentációt összes mellékletével részletesen közbeszerzésre alkalmas állapotban. Hol tartunk ehhez? Nem tudjuk beadni, de ezt vállalta a város, egyszer már módosított a z útvonalterven a város? Ezt nem egy hét alatt kellett volna csinálni, hanem 10.01-től. Ez van az útvonaltervben. Erről nem lehet szavazni. Még egyszer nem kapunk halasztást. Ha igen, akkor hol van az a levél, amit meg kell szavazni a testületnek? Ugyanarra a mérföldkőre nem kaphatunk kétszer.

Mezőfi Zoltán polgármester: Le van egyeztetve a levél tartalma. Nincs kiosztva.

Girasek Károly képviselő: Ezt a testületnek kell látni! Ezt a testület hagyhatja jóvá! Te fogsz beadni valamit, amit nem láttunk, ma, amikor már minden hamis? A testület pályázik, a testület kérhet halasztást! Olyat nem lehet elküldeni, amit nem láttunk!

Kovács Miklós tervező: A műszaki dokumentumokkal kapcsolatosan, amit a KOVATERV tervezett az a kiviteli terv, ebből fakadóan közbeszerzésre alkalmasak. Műszaki tervek műszaki leírásokkal, mennyiségi kimutatásokkal. Meg van határozva, hogy hány centiméter a híd fakorlátja.

Girasek Károly képviselő: Ezeket kellett volna látni!

Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid szünetet rendelek el!

SZÜNET
(21:10 - 21:30) 

Mezőfi Zoltán polgármester: Folytassuk, ezek a dokumentumok megfelelnek a közbeszerzésnek!

Hatvani Gábor pályázatíró: Holnapi nap folyamán azokat a dolgokat kell beadni, amiről szó volt, ezt követően kell a pályázati adatlapot beadni, nem kell határidő módosítást kérni. Megkérdeztük hárman, és nem is szükséges ezt tovább vitatni. Ez a pályázati előkészítési szakasz, ezzel az önkormányzat egy tanácsadót is nyert Szabó Beáta személyében, akinek konkrét kérdéseket lehet feltenni és konkrét válaszokat is adhat, mint szaktanácsadó ad tanácsot, mivel részleteiben ismeri a pályázat történetét.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Konkretizáljuk a dolgot. Menjünk végig a pályázaton a költségek vonatkozásában. A pályázatíró cég képviselője konkrétan mondja el, hogy holnap milyen dokumentumok lennének benyújtva! Mik azok, amiket mi nem tudtunk megnézni? Ezek mikor érhetőek el? Ha jól értettem ez készen van, csak polgármester mondta, hogy nem kell még idehozni. Ez a bizonyos 180 oldalas anyag. Én ragaszkodom ahhoz, hogy csak olyan adatok és anyagok kerülhetnek benyújtásra a holnapi nap folyamán, amit volt módunk látni és rábólintott a testület, és minden további anyag csak úgy kerülhet benyújtásra a NORDA felé, ha látta a testület és elfogadta.Mert akkor így egy teljesen biankó csekket állítunk ki. Mindannyian azon vagyunk, hogy ez a pályázat sikeres legyen. Ez a város életében egy jelentős fejlődést eredményezne. Senki nem akarja meghiúsítani, viszont a Járógeteg megvalósítása egy elrettentő példa. Ott olyan dolgok történtek, amiről messze nem volt tudomása az akkori testületnek. Mi ezt már készen örököltük. Nem szeretnénk még egyszer egy olyan zsákutcába belefutni. Ezért indítványozom! Hatvani úr mondja meg, mit nyújt be holnap, ezeket mi ha láttuk, akkor a magam részéről áldást lehet erre adni. Minden további dokumentum viszont csak akkor nyújtható be, ha a képviselő-testületnek időben lehetősége van megnézni, hogy mit nyújt be. Ebben Girasek úrnak igaza van, a város pályázik, nem a pályázatíró, hanem egy közösség. Ez a két javaslatom van.

Hatvani Gábor pályázatíró: A NORDA részére benyújtásra kerül a tulajdonviszonyok rendezésének igazolása, a megvásárolt ingatlanok tulajdonjog bejegyzésének megtörténte, az ingatlan szerzés földhivatali határozatával és a tulajdoni lap másolatának csatolásával. Műszaki tartalom véglegesítése, engedélyes tervek, igazolások, engedélyezési eljárások megindításáról illetve igazolás az engedély nélkül végezhető tevékenységekről kiviteli tervek iskola kiviteli terv dokumentáció, piac, buszforduló, Zrínyi utca, Kossuth utca, projekt tartalom véglegesítése, akció területi terv. Ezeket fogjuk benyújtani holnap.

Girasek Károly képviselő: Iskola terveit nem is láttuk még! Ha jól tudom, az akcióterületi tervet rendelettel kellene elfogadni, városfejlesztési tanácsot kellene létrehozni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid tanácskozási szünetet rendelek el, nézzük meg a terveket

Tanácskozási szünet
(21:35 - 22:20)

Mezőfi Zoltán polgármester: Folytassuk a tanácskozást! Főorvos úrnál a szó!

dr. SZájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: ATT-vel kapcsolatosan üzemeltetési és működtetési terv, arról van szó hogy ki végzi a parkoló rendben tartását. Ezt hogy kell érteni? Ez a maszek parkolóra nem vonatkozik?

Hatvani Gábor pályázatíró: Készül parkoló az iskolánál is és az autóbusz fordulónál is. Magánparkolóra nem vonatkozik.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Amik át lettek nézve, arra a műszaki emberek rábólintottak mindegyikre, ezek beadhatók lennének. Az ATT pár helyen át van dolgozva. Mi lenne a következő beadandó dolog, és mikorra kell leadni? MI a következő fázis?

Hatvani Gábor pályázatíró: Következő fázis már a projektlapok lesznek, ill. ha a NORDA pontosítást kér. A projekt adatlapot már 04-én átküldtem azzal, hogy a számok hiányoznak belőle, de ennek a számoknak a kijavítását a költségvetés végegesítését követően tudjuk átküldeni, a héten. Elöljáróba, ez a költségvetés, ez egy olyan táblázat, hogyha belejavítunk ide-oda, akkor borul az egész. Azt kérem, hogy ami korábban elhangzott, hogy az önkormányzat illetve a Kbt. előírja, hogy három ajánlatból kell kiválasztani a legkedvezőbbet, ezek az összegek a plafon, ehhez képest csak kisebb ajánlatot lehet befogadni. A megmaradt különbség a tartalék terhére átcsoportosítható. Ami összeg nem kerül felhasználásra, azt vissza kell fizetni!

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Minél előbb kapjuk meg.

Girasek Károly képviselő: A műszaki tartalom most lett rögzítve, újabbat most nem teszünk bele.

Bulejka András bizottsági tag: Fölfelé nem korrigálunk, lefelé viszont lehet. Magát a műszaki tartalmat bízzuk a tervező költségbecslésére, bízom benne, hogy sokkal kedvezőbb kivitelezőket fogunk találni. Az általános iskola, buszpályaudvar – ez egy rettenetes drága pályaudvar lesz a helyszín miatt -, a Kossuth utcánál és Zrínyi utcánál takarékos az összeg, ezen csökkenteni nem lehet, a megvásárolt telkeknél sem, a piactérnél minőségi változás történik, ha ezt így sikerül megvalósítani. Ez egy viszonylag magasabb összeget takar, de itt vannak a díszburkolatok. Végül is a vállalkozókkal nem kell különösebben foglalkozni, de egyéb költségeknél ezen kellene változtatni. Pont a tartalékba helyeznék többet. Még most nagyon alacsony %-on vagyunk, ha ezt az egyéb költséget mind odatennénk, akkor sem érnénk el a tartalékképzés %-os arányát.

Hatvani Gábor pályázatíró: Felesleges dologról beszélünk! 

Bulejka András bizottsági tag: Az önkormányzatnak joga van ezen módosítani. Azt gondolom, hogy a műszaki ellenőrtől én nem csökkentenék pénzt, kell az útépítésre, buszpályaudvarra, elektromosságra, kertépítésre, stb, ha jó műszaki ellenőrt választunk, az megszolgálja a város érdekét. A minőséget megköveteli nem fogad be pótszámlát, ő lesz a beruházás kulcsszereplője. A beruházás1,5 %-át szokták erre fordítani. Én soknak ítélem meg a projektmenedzser beállított költségét, a könyvvizsgálat költsége magas, a közbeszerzés az is sok, viszont a jogi szolgáltatás ez esetben mit takar? Mit takar az el nem számolható rész?

Hatvani Gábor pályázatíró: Megfelelő minőségű szolgáltatást kell igénybe venni! Nem érdemes szabálytalanságok és hozzá nem értés miatt a pályázatot veszélyeztetni.

Girasek Károly képviselő: A város pénze, a város beruházni akar!

Kramlik Kornélia előadó: Első fordulónál be lettek tervezve költségek, ez most kevesebb, most ezzel a 3 millióval lenne több a támogatás.

Bulejka András bizottsági tag: Ami innen áthelyezésre kerül, az kerüljön be a tartalékalapba, és ha kell, onnan ki lehet mozdítani a költséget. Projektmenedzser 3,5 milliónál ne tegyünk ide többet nettóba.

Girasek Károly képviselő: Bruttóba se!

Bulejka András bizottsági tag: 800.000 Ft nettó a könyvvizsgálatra bőven elég. Közbeszerzésnél meghagynánk, de csak teljes lebonyolítással. Építésznek nem tudom,hogy vegyünk-e le. Hol lép fel jogi szolgáltatás? Erre nettó 500.000 nettót javasolok. 

Hatvani Gábor pályázatíró: Itt piaci árak vannak. Jogi szolgáltatás fellép a támogatási szerződés megkötésénél.

Girasek Károly képviselő: Nyilvánosságból is le lehetne venni!

Mezőfi Zoltán polgármester: További kiegészítés más javaslat! Nincs! Kialakult az egyetértés, szavazzunk! Aki egyetért ezekkel a módosításokkal, támogatja a táblázat módosítást, kérem, szavazzon!

Rétság Város Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

20./2011.(II.14.) kt.határozat

Rétság Város Képviselő-testülete Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázat II. forduló benyújtásáról történő egyeztetés során a pályázati költségeket megvitatta és a következő módosításokkal a tervezett költségvetést elfogadja: 
könyvvizsgálat nettó 800.000 Ft 
jogi szolgáltatás nettó 500.000 Ft 
projektmenedzsment nettó 3.500.000 Ft 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011.február 15.

Hegedűs Ferenc képviselő: Én első perctől támogatom, nekem az a lényeg, hogy megvalósuljon. Nem tudom, hogy lettek rendezve a faházasok, az a kérésem, hogy a legjobb szájízzel záruljon le. Kik dolgoztak ebben, hogy idáig eljutottunk, én meg akarom köszönni nekik.

dr. Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: Meddig szól a szerződésük?

Fejes Zsolt jegyző: Fél évre!

Mezőfi Zoltán polgármester: Felvázoltuk a választási lehetőséget, kétszer adták be és kétszer vonták vissza. Alpolgármester úrhoz is fordultak. Két jó javaslatot tettünk, és azt mondták keresnek még továbbiakat, egyeztetnek.

Jávorka János képviselő: Faházas anomáliák. Polgármester összehívta az öt érintett tulajdonost január 04-én, nem történt megegyezés semmiben. Felajánlotta azt az építményt, amelyet megvett az önkormányzat, amely felújítással szóba kerülhetnének ennek a tevékenységnek a megoldására, illetve új helyen létesíthetnek ilyen egységeket. Abban állapodtak meg, hogy átbeszélik és jelentkeznek az önkormányzatnál, hogy mire jutottak. Adtak be egy beadványt, amit később visszavontak. Ezt a beadványt hozták el hozzám, hogy nem látják megnyugtatónak ennek a problémának a rendezését. Ezzel megkeresték Katona doktort is, és a pályázat írókat is. Ott olyan választ kaptak, hogy a későbbiek folyamán lehetséges az adott terület módosítása. Én azt mondtam tegnap a tulajdonosnak, hogy kizárt dolognak tartom, hogyha ma a testület dönt a kérdésről, azt később módosítani lehessen. Ha mégis lehet annak különböző anyagi vonzatai lehetnek, Elhangzott még részükről, hogy az önkormányzat hogyan tudná őket segíteni valamilyen formában, akár anyagi formában is, Jegyző úr és polgármester úr is elmondta, hogy erre a pályázati pénzből nincs lehetőség. Véleményem, hogy ők a területet bérlik az önkormányzattól. Ha úgy adódik, a faházakat le kell bontani. Két lehetőségük adódik, vagy felépítenek egy új létesítményt azon a területen ahol lehetőség lesz rá, vagy befejezik a vállalkozásukat. Ezek az alternatívák vannak.

dr.Szájbely Ernő képviselő, PVB elnöke: A közösségi térnek máshova való áthelyezése nem járható út, ezen túl vagyunk. A megoldást úgy kell megkeresni, hogy az mindenki számára megnyugtató legyen. Ilyen helyzetbe többet nem igazán szeretnék kerülni, és gondolom a testület sem, hogy ilyen kényszerhelyzetben kelljen döntést hozni. Viszont a várossal nem tehetjük meg azt, hogy néhány mulasztás miatt kizárjuk ebből a lehetőségből. Ne felejtsük el azt, hogy közel 40 milliónk már fekszik ebben a pályázatban. Igaz, hogy egy része ingatlanban, ami ugyanazt már nem éri, amiért megvásárolta az önkormányzat, de ha csak a tervezői díjakat nézzük, igazán azzal már nem tudnánk mit kezdeni. Én a magam részéről javaslom, hogy a határozati javaslatba tételszerűen kerüljön bele, hogy mi az, ami holnap benyújtásra kerül, és rögzítsük, hogy minden további kiegészítés és beadvány csak úgy kerülhet a NORDÁ-hoz, ha előtte a képviselő-testület időben megtekintett és támogatott. Időben, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen ezen meditálnunk. Egyszerűen ez egy olyan lehetőség, amit különböző okok miatt nem tehetjük meg, hogy a pályázat benyújtását elutasítjuk.

Girasek Károly képviselő: Így nem szabad sem pályáztatni, sem várost vezetni. Nem azért nem szavazom meg, mert a várost nem akarom előbbre juttatni, de meggyőződésem, hogy ez ugrás a sötétbe és nem a fénybe. Ha elutasítják a hiányok miatt, az nem a mi felelősségünk, de mégis az, mert előkészítetlenül nem lehet ilyet behozni. Hiszen most is itt kell fogalmazni a javaslatot, nincs írásban benyújtva. Ezt nem lehet működtetni, nincsenek betartva a szabályok. Remélem a következő testületi ülés anyagát megkapjuk időben.

Mezőfi Zoltán polgármester: Pénteken ki kell menni a következő ülés anyagának én javaslom, hogy erre az ülésre már a projekt adatlapról beszélünk. Sorolom azt, ami elhangzott, ez lesz a határozati javaslat, tehát az alábbi dokumentumok benyújtását célozza meg a képviselő-testület a tulajdonviszonyok rendezéséről szóló igazolást földhivatali határozattal és tulajdoni lapok másolatának csatolásával végleges műszaki tartalom engedélyes tervek és igazolások az engedélyezési eljárások megindításáról igazolás az engedély nélkül végezhető tevékenységekről kiviteli tervek vonatkozóan az iskolára, piac tér, buszforduló engedélyes terveivel együtt a Zrínyi utca, Kossuth utca felújításának kiviteli tervével csatolva továbbá az akció területi tervet is benyújtja a képviselő-testület. felhatalmazza a polgármestert ezen dokumentumok benyújtására. Felelős: polgármester. Határidő. febr.15.

Girasek Károly képviselő: Akció területi tervnek melyik változatát?

Hatvani Gábor pályázatíró: A legutolsót.

Girasek Károly képviselő: Nem vitaanyagot kérek, hanem akció területi tervet kérnek. Én az akcióterületi tervet elfogadhatatlannak tartom, ellene vagyok. A többit el tudtam volna fogadni, de mivel egyben lett feltéve szavazásra, nem tehettem mást. Ez a mondatom szerepeljen a jegyzőkönyvben.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon!

Rétság Város Képviselő-testülete 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21./2011.(II.14.) kt.határozat
A képviselő-testület Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázat II. fordulójának benyújtása kapcsán a rendelkezésére álló dokumentumokat megvizsgálta, és 2011.február 15-i határnappal az alábbi dokumentumok NORDA-hoz történő benyújtásához hozzájárul:
a tulajdonviszonyok rendezéséről szóló igazolást földhivatali határozattal és tulajdoni lapok másolatának csatolásával
végleges műszaki tartalom
engedélyes tervek és igazolások az engedélyezési eljárások megindításáról 
igazolás az engedély nélkül végezhető tevékenységekről
kiviteli tervek ( iskola, piactér, buszforduló) 
a Zrínyi utca, Kossuth utca felújításának kiviteli terve
akció területi terv
Felhatalmazza a polgármestert fenti dokumentációk önkormányzat nevében történő aláírására és benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.február 15.
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkaptuk a levelet a Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelőségtől, amely szakhatósága az engedélyeztetési folyamatnak. Elkészült a dokumentum, kaptunk levelet az eljárás díja 699.430 ezer forint, amely eljárási költséget be kell fizetni, amit kötelezően beszed. Ehhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását.
Rétság Város Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22./2011.(II.14.) kt.határozat
A képviselő-testület a Városrehabilitációs pályázat II. fordulójának benyújtása kapcsán a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség által kivetett 699.430 forint, eljárási költség befizetési kötelezettséget tudomásul veszi, és az eljárási díj fenti összegét fejlesztési hitel kerete terhére biztosítja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a munkát, az ülést 23 óra 12 perckor bezárom
˙
Kmf.
Mezőfi Zoltán 
polgármester sk.
Fejes Zsolt
jegyző sk.
Majnik László
jegyzőkönyvi hitelesítő
dr.Szájbely Ernő
jegyzőkönyvi hitelesítő
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-