Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. július 18. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, az a szerkesztő megjegyzése. A jegyzőkönyv a kapcsolódó anyagokkal  utólagos kommentárral, hamarosan kiegészítésre kerül!
-Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Jelen vannak: 5 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző, Végh József Művelődési Központ igazgatója, Zacharné Vince Tünde hivatal ügyintézője, 1 fő vendég 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket és vendéget. Dr. Dobos Attila, Majnik László, Kotroczóné Somosi Éva, és Jávorka János jelezték távollétüket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Szavazásra teszi fel a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

- Napirend Előterjesztő
1./ Tájékoztató a volt laktanya területén lévő épületek bontási munkáinak elvégzésére benyújtott pályázatokról Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Botlik Anna és születendő gyermekének anyaotthoni elhelyezésének lehetősége Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény vezetőjének a könyvtár nyitva tartási idejére vonatkozó kérelme Mezőfi Zoltán polgármester
4./ Helyi adótartozások munkavállalással történő rendezésének lehetősége Mezőfi Zoltán polgármester
5./ FŐNIX ASE 2007. évi támogatás átcsoportosítási kérelme Gál Gábor MOS Bizottság Elnöke

1./ Tájékoztató a volt laktanya területén lévő épületek bontási munkáinak elvégzésére benyújtott pályázatokról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Huszár Zoltán jegyző: A kiküldött testületi anyagban mellékeltük a pályázati felhívást, melyet közzétettünk. A pályázati feltételeknek az ajánlatok egyike sem felelt meg tartalmi és formai hibák okán ezért a határozati javaslatot javaslom elfogadásra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egészen pontosan újra kerüljön kiírásra.
Fodor László képviselő: Ezzel kapcsolatban lehet tudni, hogy kik adtak be pályázatot, és milyen hibák voltak benne? 
Huszár Zoltán jegyző:  Természetesen.
Fodor László képviselő: Szeretném tudni, hogy konkrétan miben tértek el a benyújtott pályázatok a kiírástól. 
Huszár Zoltán jegyző: Teljesen egyszerű dologról van szó. A pályázatokat zárt borítékban kértük a Polgármesteri Hivatal titkárságára leadni. Mind a négy pályázat különböző időpontban és nyitott borítékban érkezett. Innentől kezdve, ha a képviselő-testület valamelyik pályázatot kihozná
nyertesnek, akkor érhetne minket az a vád, hogy a negyedikként beérkezett pályázat benyújtásakor az azt benyújtó értesítve volt az első háromnak az összegéről. 
Fodor László képviselő: Ezen kívül más volt-e?
Huszár Zoltán jegyző: Annyi hiba volt benne, hogy kértük a munkálatok várható kezdési, és befejezési időpontját tüntessék fel minden pályázaton és egyik pályázatban sem szerepelt. Kértük még, hogy az általunk kiírt feltételek elfogadását is tartalmazza a pályázatuk. Ezek nem
szerepeltek egyikben sem. Ezért kérem a testületet, hogy tekintse érvénytelennek, és járuljon hozzá a pályázat ismételt kiírásához, miután az idő sürget.
Fodor László képviselő: Értesítsék a pályázókat, hogy miért nem lett elfogadva az ajánlatuk, és mi volt benne a hiba. 
Huszár Zoltán jegyző: Az jánlatot benyújtó pályázók a holnapi nap folyamán írásban értesítve lesznek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Tájékoztató a volt laktanya területén lévő épületek bontási munkáinak elvégzésére benyújtott pályázatokról szóló napirend határozati javaslatát, amit a képviselő-testület  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi
határozatát.
90/2007.(VII.18.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi objektum területén lévő 3 db épület bontási munkáira kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat. 
A Képviselő-testület – mivel a beérkezett ajánlatok közül egyik sem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek – a pályázatot érvénytelennek minősíti. Egyúttal úgy dönt, hogy a 3 db önkormányzati tulajdonú épület lebontására a pályázatot ismételten ki kell írni a 62/2007 (V.31.) számú határozatában foglalt feltételekkel.
A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület a következő ülésén dönt.
A pályázatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Határidő: a pályázati felhívás elkészítésére és közzétételére július 24.
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

2./ Botlik Anna és születendő gyermekének anyaotthoni elhelyezésének lehetősége 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Fodor László képviselő: Gondolom, szakemberek vizsgálták, hogy a kismama alkalmas-e egyáltalán a gyermeknevelésre? Az előterjesztésben olvastam, hogy a családsegítőbe fogja nevelni a gyerekét felügyelet alatt. Ilyenformában alkalmas erre? 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szoros kontrollal meg tudják oldani. 
Fodor László képviselő: De ha kiderül, hogy mégsem?
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az alkalmassága a gyermek megszületése után az anyaotthoni elhelyezés ideje alatt ki fog derülni, miután bizonyos elvárásoknak meg kell felelnie. Ezt követően kiderül, mi lesz a gyermek sorsa. Ez a 2x9500 Ft egy külön keretből, vagy a Szociális
Bizottság segély keretéből kerül elvonásra? 
Mezőfi Zoltán polgármester: A költségvetés terhére. 
Huszár Zoltán jegyző: A működési keret terhére.
Dr. Tóth Mária képviselő: Én úgy láttam, hogy az anyagban benne van az, hogy a költségvetésünket módosítani kell ennek érdekében. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Láttam csak melyik keretet? 
Dr. Tóth Mária képviselő: Megkérdezem Zacharné Vincze Tünde ügyintézőt, beszélt-e a kismamával arról, hogy komolyan be akar-e vonulni az anyaotthonba? 
Zacharné Vincze Tünde ügyintéző: Igen, beszéltem vele,  és minél előbb szeretne menni miután 2,5 hónap van hátra a szülésig. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Ismerve a család előéletét úgy gondolom szükség van rá valóban. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság Elnök: Szeretném megkérdezni Dr. Katona Ernő képviselőt, hogy mint orvos mit javasol nekünk.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérelmező szociális helyzete és egyéb körülményei az anyaotthoni elhelyezést indokolja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Botlik Anna és születendő gyermekének anyaotthoni elhelyezésének lehetőségéről szóló előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi
határozatát. 
91/2007.(VII.18.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Botlik Anna és születendő gyermekének anyaotthoni elhelyezéséről készített előterjesztést, azt támogatja. A 2007. évi és a 2008. évi költségvetésben az átmeneti gondozásra fizetendő összeget a működési hitel terhére biztosítja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az elhelyezéshez szükséges megállapodást - az anya által megadott időponttól kezdődően - a Reménysugár Otthonnal aláírja.
Határidő:  szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Zacharné Vincze Tünde ügyintéző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

3./ Város Művelődési Központ és Könyvtár intézmény vezetőjének a könyvtár nyitva tartási idejére vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Egy kérdésem lenne az igazgató úrhoz. A könyvtárnak az igénybevétele hogy néz ki heti elosztásban vagy esetleg napszaki elosztásban. Erről biztos vannak tapasztalatok.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: A város lakosságának igényeihez alkalmazkodik a módosított nyitva tartás? 
Végh József igazgató: Ez a javaslat a legutóbbi testületi döntést követően született. A megváltozott feltételekkel és létszámmal igyekeztünk olyan időpontot kialakítani, ami a legmegfelelőbb. Igyekeztünk arra is tekintettel lenni, hogy akik dél előtt, és akik délután látogatják a könyvtárat,
azok is lehetőséget kapjanak. Most a nyári szünetben is folyamatos a könyvtár látogatottsága a szünidős gyerekek és az üdülős vendégek számára. Ez a javaslat azokat az időpontokat tartalmazza, amit az igénybevétel kér. 
Fodor László képviselő: Az előző testületi ülés után is pár szóban elmondtam, nem arról van szó, hogy valaki nem szereti a kultúrát. Egyesek próbálják úgy értelmezni, hogy nem szeretik a könyveket. Szó sincs erről. Ez a kis település 2956 lakosával nem képes már annyit eltartani, még
ha bármennyire fáj is.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Az intézményvezetőnek a dolga azért intézményvezető, hogy képes legyen megoldani a városi könyvtár dolgát. Nem a testületnek kellene ilyennel foglalkozni, neki van x személy embere, oldja meg. Szabad-e a városban fontossági sorrendben ennyi pénzt költeni erre, nem a könyvtárról van szó hanem az intézmény működéséről. A bevételeit próbálná növelni, és utána lehetne bővíteni a személyeken. El kellene menni vállalkozókhoz, megnézni, mit kell helyesen tenni. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Csatlakozom az előttem szólókhoz. El kellene menni a vállalkozókhoz tapasztalat cserére. Oda is el lehet menni természetesen. Úgy kellene nekünk gazdálkodni, mint egy jó vállalkozó gazdálkodik. El kellene menni, egy másik 3000 fős várost nem is mondok,
hanem egy  községbe, ott meg kellene nézni, hogy a Városi Művelődési Intézmények milyen költségvetéssel, hány fővel működnek. Megértem, hogy kellene még egy könyvtáros, de vegyék figyelembe még nincs törvénybe rögzítve azok a kormányzati hírek, amiket a sajtón keresztül is
lehet hallani. Jövőre 25000 fővel csökkenteni kívánják a közigazgatási dolgozók létszámát. Ami azt jelenti, hogy nem fognak hozzá pénzt adni. Arra is kell gondolnunk, ha lesz létszámcsökkentés mit fogunk kezdeni a dolgozókkal, akik itt vannak nálunk 20-25 éve, és jól dolgoznak csak
éppen helyük nem lesz. Gondoskodnunk kell arról, hogy egy másik területen, egy-egy intézményben el tudjuk helyezni. Tisztelem a könyvtárosok munkáját minden szakmát, ha valaki jól végzi. Nem kell kifejezetten magas képzettségű személy, hogy a könyveket kiadják a kölcsönzés során.
Tekintettel kell lenni nincs rá pénzünk, és nagy valószínűséggel kell gondoskodnunk régi közigazgatási dolgozók munkába helyezéséről is. Ennek ellenére azt javaslom, hogy egy fiatal középfokú könyvtárosi végzettségű személyt 6 órában alkalmazhasson a Művelődési Ház. Az igazgató
felesége itt helyettesített a könyvtárban tudtommal nem könyvtári végzettséggel és szakmával. Ha ő ezt megtudta tanulni, hogy kitudta adni a könyveket, bízom benne más is megtudná tanulni, akinek nincs szakirányú végzettsége. 6 órában javaslok egy fiatal kezdő rétsági lakost felvenni
a könyvtárba. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az igazgató úrnak vagy az elnök úrnak van-e valamilyen tudomása, hogy a Kistérségben a művelődést vagy a művelődés ügyét milyen módon, milyen lehetőségek és milyen módon támogatják? Ha vannak, akkor ezek mik, és ezt hogy lehet igénybe
venni? Honnan tudunk forrásokat bevonni, egyáltalán valamilyen szándék történik-e ez ügyben? Beszéltünk már róla, hogy nem kell ilyen Művelődési Otthon, de kistérség vagyunk. Ezt a kistérségi központ szerepünket, hogy meg tudjuk oldani, a kistérségnek hozzá kellene járulni. 
Gál Gábor MOS Bizottság elnök: Természetesen utána fogunk nézni. Kistérséggel kapcsolatban csak annyi megjegyzésem van, hogy az én észrevételem az, hogy eléggé zártan működik. Az információ az önkormányzathoz eléggé nehézkesen ér vissza, illetve támogatások tekintetében
sem vagy a pályázatok tekintetében sem úgy járnak el ahogy kellene. Ennek ellenére utána fogunk nézni. A Fodor Képviselő véleményével teljes mértékben egyet értek a testület részéről vagy akár a bizottság részéről. Teljes mértékben visszautasítom, hogy kultúra ellenesek lennénk Dr.
Tóth Mária véleményében osztozom, hogy amennyiben mód és lehetőség van rá, 6 órában javaslok egy rétsági szakirányú végzettséggel felvételre. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A képviselő asszony azt mondta, hogy nem kell szakirányú csak középfokú.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szakirányú feldolgozó könyvtáros az, szakirányú végzettség. 
Fodor László képviselő: Kérdésem lenne a Művelődési Ház igazgatójához. Az intézményében hányan dolgoznak és milyen beosztásban? A négyórástól kezdve a takarítóig. 
Végh József igazgató: 1 népművelő, 1 adminisztrátor, 1 gazdaságvezető, 1 gondnok, 1 technikus. A könyvtárban 1 fő könyvtáros, 2 fő közmunkás 8 órások, 1 takarító 8 órás a Művelődési Központban és 1 fő 6 órás takarító a könyvtárban.
Fodor László képviselő:  Mióta vannak közmunkások?
Végh József igazgató: Több éve
dr. Katona Ernő alpolgármester: Folyamatosan voltak közmunkások?
Végh József igazgató: Nem folyamatosan, megszakításokkal. 1-2 hónap kimarad majd, másokat alkalmaznak, mert az előző személyt már nem lehet felvenni. 
Fodor László képviselő: Milyen végzettséggel rendelkeznek a közmunkások?
Végh József igazgató: Valaki felsőfokú végzettséggel és valaki középfokú végzettséggel, de nem könyvtárosi végzettséggel.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: 11 fő.
Dr. Tóth Mária képviselő: Szeretném azt a kérdést feltenni: és mit csinálnak ennyien? Van-e olyan személy, aki nyugdíjba vonul a közeljövőben.
Végh József igazgató: A közeljövőben nem, a jövő év során.
Dr. Tóth Mária képviselő: A jövő év az - miután most július közepe van - kb. egy félév. Csak ilyen távlatokban gondolkodunk. Melyik beosztásból megy nyugdíjba valaki? 
Végh József igazgató:  A pénztáros.
Fodor László képviselő: Lenne egy javaslatom ezek után. Én nem értek egyet, hogy 11 fő mellé fel vegyünk még egy főt. Nem akarom minősíteni a dolgokat voltam már sok helyen vezető. Kezdtük 8-10 fővel majd 3 főre csökkentették a létszámot, és megcsináltuk becsülettel a dolgunkat. Miért kell 2 takarító külön a Művelődési Házba és külön a könyvtárba? Én nem támogatom a felvételt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A határozati javaslat „A” változatában hozzájárul vagy nem járul hozzá a képviselő-testület ahhoz, hogy a nyitvatartási idő változzon. A „B” változatnál arról lesz szó, hogy hozzájárul 1 + munkaerő felvételéhez. Dr. Tóth Mária kitöltötte tartalommal neki
konkrét javaslata volt ez nem módosítás, hanem egy konkrét javaslat. 1 fő 6 órás feldolgozó könyvtáros szakképzett középfokú végzettséggel. A „C” változatban nem támogatja a képviselő-testület, utasítja az intézmény vezetőjét, hogy oldja meg. Kötelességem, hogy sorba menjünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény vezetőjének a könyvtár nyitva tartási idejére vonatkozó kérelem határozati javaslatának „A” változatát, amit a képviselő-testület 5 ellen szavazattal 1 tartózkodással nem fogadtott el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény vezetőjének a könyvtár nyitva tartási idejére vonatkozó kérelem határozati javaslatának „B” változatát, amit a képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 ellen szavazattal elfogadtott, és
meghozta alábbi határozatát. 
92/2007.(VII.18.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtár nyitva tartási idejének módosításáról szóló előterjesztést, azt nem támogatja. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a könyvtár szakfeladaton 0.75 fő feldolgozó könyvtáros státusz zárolása 2007. augusztus 1. naptól feloldásra kerüljön. 
Határidő: értesítésre július 24., munkavállaló felvételére szöveg szerint
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Végh József igazgató
Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

4./ Helyi adótartozások munkavállalással történő rendezésének lehetősége
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Tóth Mária Képviselő: A jegyző úrtól kérdezem, hogy a jogszabályi háttér megfelelő-e ehhez a döntésünkhöz.
Huszár Zoltán jegyző Igen természetesen.
Dr. Tóth Mária képviselő: Lehetséges. Nincs semmiféle akadálya ennek. 
Fodor László képviselő: Természetesen mindent meg kell tenni törvényes eszközökkel az iparűzési adó behajtására, de ha ez eredménytelen, akkor lehetővé kell tenni az adótartozások munkavállalással történő rendezését.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Helyi adótartozások munkavállalással történő rendezésének lehetősége című napirend határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
93/2007.(VII.18.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az adóhátralékok munkavégzéssel történő rendezésére vonatkozó előterjesztést, azt az alábbi szempontok figyelembevételével támogatja:
- minden esetben ügyvéd által készített megállapodást kell kötni a vállalkozóval,
- a vállalkozói árnak a piaci árnál alacsonyabbnak, vagy azzal egyezőnek kell lenni,
- a felajánlott munkának minden esetben a város lakosságának érdekét kell szolgálnia,
- a munkavégzésről a Képviselő-testületet zárt ülésen tájékoztatni kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

5./ FŐNIX ASE 2007. évi támogatás átcsoportosítási kérelme
Előterjesztő: Gál Gábor MOS Bizottság Elnöke
Gál Gábor MOS Bizottság Elnöke: Arra kérem a képviselő-testületet, hogy támogassák ezt az átcsoportosítási kérelmet. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Támogatni fogom, bár jó lett volna, ha láttuk volna hol csúszott el ez a dolog. Benne van, hogy a nevezési díjak meg egyebek, de egy kicsit számszerűsítve kellett volna a tájékoztatást megadni. Legközelebb, ha ilyesmit terjesztenek elő, akkor ezt kérjük 
Fodor László képviselő: Nem ismerem a körülményeket. Mivel én is vezetek egy nagy létszámú klubbot, tudom, hogy vannak dolgok, amit előre, egy évre teljesen lehetetlen kiszámolni. Támogatni kell az átcsoportosítást.
Dr. Tóth Mária képviselő: Azzal kezdem, amit Fodor képviselő úr mondott. Nem több pénzről van szó, hanem átcsoportosításról. Szerintem nincs semmi akadálya. 
Gál Gábor MOS Bizottság Elnök: A Városi Sport Egyesületnek a kérelme is példa volt erre.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a FŐNIX ASE 2007.évi támogatás átcsoportosítási kérelmére vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
94/2007.(VII.18.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a FŐNIX ASE 2007. évi támogatás felhasználásának átcsoportosításra vonatkozó kérelmét, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a sportegyesület a 15/2007. (II.15.) számú határozattal megállapított 500.000 Ft támogatást a következő kiadások fedezetére használja fel:
- tanterem bérleti díj és takarításra 80.000 Ft
- 2 db új joola asztal és paravánok beszerzésére 180.000 Ft
- utazási költségekre 240.000 Ft.
A támogatás átcsoportosítása miatt a 217-12/2007. számú megállapodás - felhasználásra vonatkozó - 1. pontját módosítani kell.
Határidő: értesítésre július 31, megállapodás módosításra augusztus 15.
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta.


Kmf.
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző
--
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-