Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. április 13. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, 
az a szerkesztő megjegyzése.
-
Jelen vannak: 8 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester
Huszár Zoltán jegyző

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, Kotroczóné Somosi Éva jelezte távollétét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. Égy napirendi javaslatot javasolnék az előző testületi döntés szerint előirányzott munkatervben is meghatározott 2007. április 26-i testületi ülésnek 2007. május 3-ára történő elhalasztása. Különös tekintettel arra, hogy a laktanya hirdetmény, illetve a megosztási vázrajz ez időtájban fog elkészülni. A korrekt, konkrét hirdetményt ebben az időszakban tudjuk csak a képviselő-testülettel tárgyalni.
A napirendi pontot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Soron következő testületi ülésidőpont elhalasztása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Jávorka János képviselő: Fogalmazzuk bele még a jegyzőkönvvbe, figyelembe véve, hogy a múltkori testületi ülésen, három témában április 15-ét határoztuk eteti. Ezt is tegyük át, ennek a menetét tegyük át a testületi ülésbe, ha belefér, ha nem, akkor inkább azt is toljuk hátrább. Legyen előkészítve a téma.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr javaslatával kiegészítve, hogy az április 15-i tesriileti ülést, illetve a munkaterv szerint április 26.-án tartandó ülést 2007. május 3.- ára kívánjuk áttenni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a soron következő testületi ülés időpont elhalasztást. A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta következő határozatát.

39/2007.(IV.13.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a soron következő testületi ülés időpontjárak módosítását.
Az április 15.-re tervezett és a munkatervben április 26.-ra ütemezett ülést május 3-án tartja a Képviselő-testület. A május 3-i ülés keretében kerül megtárgyalásra a volt honvédségi épületek értékesítésére kiírandó pályázat és a volt honvédségi terület rendezési tervének előkészítése.
Határidő: előkészítésre április 27. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kmf.
Mezőfi Zoltán 
polgármester
 Kapecska Ferencné
jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
   Mint arra cikünkben rámutattunk, a demokrácia és a törvényesség megcsúfolása, amit a polgármester rendez egyes összejövetelek "ülésnek" nyilvánításával, és döntések zárt ajtók melletti kierőszakolásával.
    Egyrészt a képviselők nem kaptak értesítést arról, hogy testületi lés lesz. Un. "informális", tehát baráti beszélgetésre, legjobb esetben munkamegbeszélésre szólt a meghívás, ami nem is kötelező. Tehát a testület minden tagja nem lett értesítve, hogy milyen témában is lesz rendkívüli ülés. Az "infromális összejövetelről" - nagy felháborodással övezve - már néhány nappal előbb városszerte lehetett hallani. Azt - ha már ténylegesen testületi ülés lett volna - ki lehetett volna függeszteni a hirdetőtáblán és más módon is közzétenni. Ez a törvények és az SzMSz szerint kötelező.
    Felettébb érdekes, hogy az ülésen nincs jegyzőkönyvvezető. Ez is kötelező formai kellék, hiszen akkor az kerül bele a jegyzőkönyvbe, amit akarnak. Pontosabban az marad ki, amit nem akarnak. Mert ha már testületi ülés volt, úgy értesültünk, hogy az egyik pusztaszántói befektetővel folyt megbeszélés. Érdekes módon az elhangzottakat nem tartalmazza a jegyzőkönyv. Ráadásul az érintett személy a következő rendes testületi ülésre sem kapott meghívót, tehát álláspontját csak ezen alkalommal lehetett volna a nyilvánosság előtt előadni, illetve jegyzőkönyvbe venni. Ezek a részek mégis kimaradtak a jegyzőkönyvből.
    Polgármesterünk úgy látszik egy bármilyen összejövetelről egyszer csak kijelenti, hogy 6 képviselő jelen van - mint a következő ugyancsak furcsa körülmények között megtartott (10-es számú jegyzőkönyv) ülésen, és akkor átmegyünk testületi ülésbe. Egyértelműen kijelenthető, hogy ilyet nem engednek meg a törvények! És azt különösen nem, hogy a minimálisan biztosítható nyilvánosságot is kizárva azt írnak a jegyzőkönyvbe, amit ő úgy gondol, hogy nem megosztja a lakossággal. A semmit! Ami pedig ténylegesen elhangzott, azt úgy gondolja, hogy az nem az ülés "oszt jónapot". 
   Nézzük csak érdemben: Miért is kellett az áprilisi ülést elhalasztani?
   Elmondása szerint azért, hogy a laktanya eladási hirdetményt a következő ülésen kidolgozva meg lehessen tárgyalni és közzé lehessen tenni. Akkor hát hol van a hirdetmény? A halasztásra okot adó munka elkészült vajon? Nem! Tehát nem felelt meg a valóságnak amiért halasztottak, nem készült el a hirdetmény szövege, és a rendezési terv előkészítése sem. (Csak annyi, hogy kell! Ezt meg addig is tudták.)
   Tulajdonképpen így az "ülés" felesleges volt, határozata nem lett végrehajtva, a "soronkívüli" ülés oka hamis, és felesleges.
   Mert az is igaz, hogy a testületnek munkaterv szerint kötelessége dolgozni, a polgármester kötelezi ez a menetrend. Ugyanakkor az is szabály, hogy a polgármester ettől eltérően is összehívhat testületi ülést. De ezt rendesen meg kell hirdetni, elő kell készíteni. Rendkívülit is lehet tartani, akár 1-2 nappal a tényleges tanácskozás előtt - de - már megbocsássanak - abban mi a rendkívüli, hogy a határidőre előírt feladatot a hivatal és a polgármester nem készítette elő? Semmi! Ez nem ok semmiféle soronkívüliségre. Ha már ezt a tényt kell hivatalosság magaslatába emelni, szabályosan 8 nappal előbb ki lehetett volna függeszteni, szabályosan megtartani. Nem így történt.
    Ez az ülés tehát szabálytalan, ennek következtében határozata érvénytelen is. Biztosan maguk is így gondolják, azért nem hajtották végre...
    Akkor meg mivégre ez a zárt ajtók mögé bújdokló titkolózás?
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-