Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésen.
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, 
az a szerkesztő megjegyzése.
-
Jelen vannak:  Jelen  vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 8 fő képviselő a csatolt jelenléti ív szerint
Kapecska Ferencné jegyző 1 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Fodor László képviselő jelezte, hogy a mai rendkívüli ülésen nem tud részt venni. Dr. Dobos Attila és Dr. Katona Ernő  később érkezik.  Megállapítom, hogy a képviselő-testület  7 tagja jelen van. Az  ülés határozatképes, azt megnyitom.

A mai rendkívüli ülés napirendjeként a  körjegyzőségi megállapodásra vonatkozó  határozat visszavonását, valamint a jegyzői kinevezésre vonatkozó határozat módosítását javaslom. 

A képviselő-testület a  napirendi javaslatot  7 igen  szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.


1.) Körjegyzőségi megállapodásra vonatkozó határozat visszavonása 
Előterjesztő:   Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Bánk és Tolmács település önkormányzata  a körjegyzőségi megállapodás felbontását kezdeményezte. Felkérem jegyző asszonyt,  ismertesse beadványukat.
Kapecska Ferencné  jegyző:  A képviselő-testület  Bánk és Tolmács települések önkormányzatának kezdeményezésére 4/2007. (I.15.) számú határozatával  fogadta el az április 1. napjával létrehozandó  körjegyzőségre vonatkozó megállapodást.  Bánk  és Tolmács községek  képviselő-testületei március 30-án  rendkívüli ülést  tartottak és kinyilvánították, hogy nem kívánják a körjegyzőséget létrehozni. Bánk Községi Önkormányzat  /2007. (III.30.)  számú határozatával, Tolmács Községi Önkormányzat  /2007. (III. 30.) számú határozatával a  körjegyzőség létrehozására vonatkozó határozatát visszavonta. Mindkét település polgármestere  a tegnapi nap folyamán  átadta a képviselő-testületek körjegyzőségre vonatkozó döntést visszavonó határozatot. Tekintettel arra, hogy  mindkét kezdeményező település  kinyilvánította, hogy még sem kíván Rétsággal  körjegyzőséget létrehozni,  nekünk is vissza kell vonni, az erre vonatkozó 4/2007. (I.15.) számú határozatot. 
Gál Gábor képviselő: Miért vonták vissza  a körjegyzőségre vonatkozó határozatot? Lehet  tudni ennek az okát?
Kapecska Ferencné jegyző: Az okát nem közölték, de gyanítom hogy miért. A körjegyzőség április 1-től lépett volna hatályba, a  hatályba lépés előtt a visszavonást még megtehették.  Április 1. után erre már nem lett volna lehetőség csak hat hónapos felmondással, az évvégével. 
Jávorka János képviselő: A bánkiak feltehetőleg  azért vonták vissza a határozatot, mert Torma Andrea kinevezése nélkül a teljes hivatali apparátus  jogviszonya megszűnt volna, mindenki utcára kerül. Tolmács  is feltehetőleg ez miatt, mivel  ők is  Torma Andrea kinevezését várták, ő segítette  munkájukat.   A visszalépés miatt a körjegyzőség  nem jön létre. Presztis veszteség ért minket.
Majnik László képviselő: Az önkormányzatoknak  joguk, hogy a hatályba lépés előtt indoklás nélkül  visszavonják  a körjegyzőségre vonatkozó döntésüket. Az más kérdés, hogy a közigazgatás reformja keretében a kistelepüléseket  körjegyzőségek létrehozására ösztönzik,  amit előbb-utóbb meg kell lépniük. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A két település  önkormányzata  egymással létrehozhatja a körjegyzőséget. 
Dr. Tóth Mária képviselő:  Rétság város ettől nem fog összedőlni, hogy nem jött létre a körjegyzőség. Ők így döntöttek, nincs ezzel semmi gond.  Mehet minden  tovább. Veszteség nem ért minket,  ez nem érinti Rétság  fejlődését. 
Mezőfi Zoltán polgármester:  szavazásra bocsátom a körjegyzőség létrehozására vonatkozó határozat visszavonását,  melyet  képviselő-testület  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta következő határozatát. 
37/2007. számú képviselő-testületi  határozat: 
Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Bánk és Tolmács Községi Önkormányzatok körjegyzőség alakítás visszavonására vonatkozó döntése alapján a  körjegyzőség létrehozására vonatkozó  4/2007. (I.15.)  számú határozatát  visszavonja. 
Határidő:   azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Dobos Attila képviselő megérkezett.

2.)  Körzetközponti jegyzői kinevezés módosítása 
Előterjesztő:  Kapecska Ferencné jegyző 
Kapecska Ferencné jegyző:  A második napirend az  elsőből következik. A március 29-i ülésen a képviselő-testület kinevezte a körzetközponti jegyzőt azzal, hogy  ellátja Bánk és Tolmács települések vonatkozásában a  körjegyzői feladatot is. Tekintettel arra, hogy  a két település visszalépése miatt  nem jön létre a körjegyzőség, a határozatot is  ennek megfelelően módosítani  kell. A körjegyzői feladat ellátásra vonatkozó részt és a körjegyzői pótlékot ki kell hagyni. 
Dr. Dobos Attila képviselő: A tegnapi nap folyamán  beszéltem a bánki polgármesterre, megkérdeztem a visszalépés okát.  Elmondta, hogy az előkészítés során  kérték, hogy Andrea  legyen a körjegyző, és Ő hivatal két dolgozóját hozta volna  magával az apparátusba. Az előzetes megegyezésről, az erre vonatkozó ígéretről  polgármester úr elfelejtetted tájékoztatni a képviselő-testületet. A megállapodás tárgyalásakor kellett volna minket tájékoztatni arról, hogy Bánknak ez  az elvárása, számítanak arra, hogy Andrea lesz a jegyző és két dolgozót  hoz magával. Ha ezt az elvárást tudja a testület,   ennek  figyelembe vételével dönt  a körjegyzőségről,  és szavaz a jegyzőről. Arra kérlek polgármester úr, ha máskor tárgyalsz valamelyik település  polgármesterével, annak eredményéről, feltételeiről pontosan tájékoztasd a testületet, és elkerülhetők az ilyen döntések. 
Gál Gábor képviselő: Direkt módon nem lehet  befolyásolni a  képviselő-testületet. Nem lehet cél, hogy  feltételeket szabjon Bánk és  Tolmács. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Nem diktátumokról van szó.  Ara gondolok, hogy már a körjegyzőségi megállapodás  megkötése előtt kellett volna minket erről az elvárásról tájékoztatni. Ennek ismeretében  döntöttünk volna  a körjegyzőségről. Nem kerültünk volna ilyen helyzetbe. 

/Dr. Katona Ernő megérkezett /

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott az a kérés, hogy  Andrea legyen a jegyző. Kiállt a két település mellett.  Megkaptam azt is, hogy a polgármester már előre eldöntötte, ki lesz a  jegyző. Az is elhangzott, hogy  ne Bánk és Tolmács, hanem Rétság érdekeit tekintsem elsődlegesnek. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Nem a választás előkészítésekor, hanem  a körjegyzőségi megállapodás  tárgyalásakor kellett volna  tájékoztatni erről a kérésről a testületet. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Igaza van az Attilának,  erről az elvárásról  akkor kellett volna  minket tájékoztatni. A Pénzügyi Bizottsági ülésen, és utána  is ment már a győzködés, már terhes is volt.  Többen azt mondták, hogy  már előre el van döntve, ki lesz a jegyző.  Le kell vonni az eset  tanulságait.
Jávorka János képviselő:  Biztos, hogy  azért vonták vissza a körjegyzőségre vonatkozó határozatot, mert nem  úgy alakult a választás, ahogy az ígéret volt.   A polgármester út próbált a  bánki jegyzőasszony mellett érvelni.  A pályázati anyaga is jó volt. A bánkiaktól is érdeklődtem, jó véleménnyel voltak  a munkájáról, ezért is érveltem mellette.  Itt vagyunk egymás mellett, ismeri a bánki, tolmácsi és rétsági helyzetet is.  Azért érvelt mellette.  Meggyőződésem  hogy Rétságot    veszteség érte ezzel a döntéssel. 
Dr. Tóth Mária képvielő: A Pénzügyi Bizottság ülésén részt vettem. A  bizottság 5-2 arányban  javasolt más.  A választási eredmény nem presztis veszteség,  így döntött a testület. Nem tudjuk és nem is kell tudni, ki hogyan szavazott.  Többszöri szavazás során  változtak  a vélemények.  Nem várhatták el a tolmácsiak és bánkiak,  hogy feltétlenül csak egy pályázóra szavazunk.  Most még nem tudjuk, hogy   a  kinevezett jegyző, de bármelyik pályáz  milyen jegyző lesz
Kotroczóné Somosi Éva képviselő:  A Pénzügyi Bizottság  ülésén 5 : 2 arányban  más javasoltak. Utána  volt még idő gondolkodni.  Nagyon sokat foglalkoztam a kérdéssel, ki lenne a legjobb jegyzőnek.  Átértékeltem és gondolom más is átértékelte  a bizottsági  ülésen  kialakult véleményét.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A mostani döntésnél nem vettünk figyelembe egy korábbi döntést. A körjegyzőségi megállapodás jóváhagyásánál  nem volt ismert ez az elvárás, így  a mostanival  semmissé tettük korábbi döntésünket.  A tanulságot le kell vonni. 
Mezőfi Zoltán  polgármester: a  vitát lezárom. Szavazásra bocsátom a  jegyzőasszony által ismertetett határozati javaslatot,  amit a képviselő-testület  9 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 

38/2007.  ( III. 31.)  számú  határozat
Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bánk és Tolmács Községi Önkormányzatok körjegyzőség alakítás visszavonására vonatkozó döntése alapján, a körzetközponti  jegyzői kinevezésre vonatkozó  36/2007. (III.29.) számú határozatát  módosítja. 
A képviselő-testület 2007. április 1. napjától  határozatlan időre  Huszár Zoltán, Budapest, Dorozsmai u. 206. szám alatti  lakost   kinevezi  Rétság  Város  jegyzőjének.
Havi bruttó illetményét  a köztisztviselők jogállásáról szóló  1992. évi  XXIII. tv. 45. § (1) bekezdés d) pontja valamint 46. §  (3) bekezdés d) pontja   alapján  az  alábbiak szerint állapítja meg. 
     -  alapilletmény (illetményalap  8,25-szorosa) 303.600 Ft, 
     -  vezetői pótlékát ( alapilletmény 40 %-a)      121.440 Ft 
         összes havi bruttó illetmény:                     425.040 Ft
Felkéri a polgármestert  a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő:   szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester
 Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-