Nyugat-Nógrád  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Mi a gyermekjóléti szolgáltatás célja?

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülő vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyet-tesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes szolgáltatást nyújtó gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás és hatósági intézkedések biztosítják.
A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez
Ellátott települések:
BÁNK, BERKENYE, BORSOSBERÉNY, DEJTÁR, DRÉGELYPALÁNK, ÉRSEKVADKERT, HONT, HORPÁCS, IPOLYVECE, KISECSET, KESZEG, KÉTBODONY, NAGYOROSZI, NÓGRÁD, NÓGRÁDSÁP, LEGÉND, PATAK, PUSZTABERKI, RÉTSÁG, ROMHÁNY, SZÁTOK, TERESKE, TOLMÁCS
A gyermekjóléti alapellátás feladata:
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges lépést
 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás elősegítése (1 melléklet)
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, ill. káros szenvedélyek megelőzését szolgáló tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése
 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása
 • szabadidős programok szervezése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, mely segít az okok feltárásában, felismerésében. Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek: 
  • a) életkörülményeit és szociális helyzetét
   b) gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét,
   c) gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét
A Jelzőrendszer tagjai:
 1. az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a védőnői szolgálat, háziorvos, a házi gyermekorvos,
 2. a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,  így a családsegítő szolgálat, családsegítő központ,
 3. a közoktatási intézmények, nevelési-oktatási intézmények, a nevelési tanácsadó,
 4. a rendőrség
 5. az ügyészség
 6. a bíróság
 7. a menekülteket befogadó állomás , a menekültek átmeneti szállása,
 8. a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
Kötelesek: 
 1. igazolható módon _írásban -jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
 2. hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.
 • Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.
 • a jelzőrendszer tagjai a  megelőzés és megszűntetés érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
 • az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy hatósági intézkedésre tehet javaslatot az illetékes jegyzőnél vagy gyámhatóságnál: a gyermek védelembe vételére 
 • elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét, melyet minden érintettnek a határidők betartásával teljesítenie kell,
 • a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz, segít a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok    megszűntetésében, a család választása szerint,
 • védelembe vétel sikertelensége esetén esetben javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelésére
 • családgondozást végez,
 • családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás estén
 • felkérésre környezettanulmányt készít
 • szervezi a helyettes szülői hálózatot
 • egészségügyi, szociális ellátás, ill. hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • családgondozás keretében segíteni a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtésében, javításában, a szülő és gyermek kapcsolatának helyreállításában - a szakszolgálattal együttműködve
 • utógondozás biztosítása a gyermek családba történő visszailleszkedéséhez

 • A gyermekjóléti szolgálat igénybevétele ingyenes.


Mi a családsegítés?

A családsegítés célja a településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése. A probléma megszüntetése érdekében

 • tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási, és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségéről.
 • tanácsadással segít
 • családgondozással elősegíti a probléma megoldását

 • A családsegítő szolgálat igénybevétele ingyenes.


Hogyan jött létre a szolgálat?

A gyermekek védelméről szóló törvényt sokéves munka és előkészítés előzte meg. Alapjául szolgált az 1989-ben elfogadott ENSZ Gyermekjogi Egyezmény. 
Magyarországon az Országgyűlés 1997.április 22-én fogadta el a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényt (Gyvt.) Ez a törvény tette kötelező feladattá a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálatok létrehozását, mindkét szolgálat egyaránt végezhet családgondozást.
A fent említett törvény  hatálybalépése után alapították meg 1999.január 1-én négy község belépésével a Nagyoroszi _Horpács _Borsosberény -Pusztaberki Gyer-mekjóléti Szolgálati Társulást. A jelenlegi Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat elnevezésű intézmény 18 község belépésével 2000.június 01.-én alakult. Eleinte egy, később három, majd öt főre emelkedett  családgondozóink száma, ahogy nőtt az ellátandó terület. Jelenleg hét családgondozó lát el 23 települést.

Központ: 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1. Pf.: 34. 
Telefon/fax: 35/374-119 

Mikor van ügyfélfogadás?

A családgondozók minden településen ügyfélfogadást tartanak, fogadják és meghallgatják a megjelenő klienseket. Az ügyfélfogadás rendje, ill. a családgondozók illetékességi területei a következők:

Ruzsin Lászlóné: Telefon: 06/35/340-001 06/70/313-97-28
Érsekvadkert:  Kedd  8-10, Csütörtök  8-10
Dejtár: Szerda 13-14
Szátok: Szerda  8-10
Bagyinszki Erika: Telefon: 06/70-45-83-854
Romhány: Kedd 10-12
Bánk: Szerda 8-10
Kisecset: Szerda 13-14
Tereske: Csütörtök 8-10
Vigné Kardos Krisztina: Telefon: 06/70-45-83-855 
Hont: Szerda  8-10
Drégelypalánk: Csütörtök 8-10
Ipolyvece: Kedd  8-10
Tuskó Ilona:  Telefon: 06/70/313-97-29
Rétság:  Kedd: 13-16 
Tolmács: Kedd  8-10
Berkenye: Szerda      10-12
Nógrád: Csütörtök   8-10
Berkiné Gál Zsuzsanna: Telefon/fax: 06/35/374-119 
vagy 06/70/313-97-30
Nagyoroszi: Szerda 8-12, Csütörtök  8-10
Horpács: Kedd 13-14
Patak: Kedd 8-10
Hemző Viktória: Telefon: 70/45-83-857
Kétbodony: Hétfő 10-12
Legénd: Kedd 10-12
Nógrádsáp: Kedd 13-15
Keszeg: Csütörtök  9-11
Uskert Krisztina: Telefon: 70/45-83-856
Patak: Kedd 8-10
Pusztaberki: Kedd 13-14
Szátok: Szerda 8-10
Borsosberény: Csütörtök 8-10

Gyermekekhez fűződő támogatások

1./ Nevelési ellátások
        - Családi pótlék (1998. évi LXXXIV. Törvény)
        - Egyszeri támogatás - pénzbeli támogatás

2./ Gyermekgondozási támogatás
        - Gyermekgondozási segély (Gyes) (1998. évi LXXXIV. Törvény)
        - Gyermeknevelési támogatás (Gyet) (1998. évi LXXXIV. Törvény)

3./ Anyasági támogatás  (1998.évi LXXXIV. törvény)

4./ Biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások
         - Terhességi-gyermekágyi segély
         - Gyermekápolási táppénz
         - Gyermekgondozási díj (Gyed) (1998. évi LXXXIV. Törvény)
         - Gyermek után járó szabadság (Fizetés nélküli- és pótszabadság)
         - Családi adókedvezmény

5./ Egyéb kedvezmények:
         - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
         - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
         - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
         - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
         - Gyermektartásdíj megelőlegezése
         - Árvaellátás
         - Otthonteremtési támogatás
         - Ingyenes tankönyv, étkezési térítési díjkedvez.
 

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-