Rétság Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
9/2011 (IV.18.) rendelete 
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 

2011.04.18
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2010. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
-
1. § (1) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtását
750.803 eFt bevételi főösszeggel
735.320 eFt kiadási főösszeggel
- 16.481. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 
(2) Az átfutó bevétel összege 5.386 eFt, az átfutó kiadás összege 19.074 eFt. 
-
2. § A 2010. évi költségvetési bevételek teljesítésének forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. és a 11. számú, kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú, szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, központi támogatások elszámolását a 5. számú, önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 
-
3. § A 2010. évi költségvetési kiadások teljesítésének kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., és a 7. számú, kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú, szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3.számú, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú, felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
-
4. § (1) A költségvetési kiadások 735.320 eFt-os főösszegéből:
1000 Ft-ban
-
 
Összesen
Működési célú kiadás: 
 
-Személyi jellegű juttatás
290.521
-Munkaadót terhelő járulék
70.740
-Dologi és egyéb kiadás
175.939
- Szociálpolitikai juttatás
61.323
-Működési célú pénzeszköz átadások
17.580
Működési jellegű kiadás összesen
616.103
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
645
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
1.548
Fejlesztési célú kiadás
 
-Intézmények felhalmozási kiadása
 
-Beruházás
11.440
-Felújítás
58.250
-Felhalmozási célú pénzeszk.átadás
39.397
- Fejlesztési célú hiel törlesztés
10.000
- Tárgyi eszköz áfa befizetés
0
Fejlesztési célú kiadás összesen
119.217
Kiadás összesen
735.320
-
(2) Az önkormányzat intézményeinek 2010. évi tényleges átlaglétszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja. 
-
5. § Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.499.791 eFt -os nettó értékét a 12. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 13. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 
-
6. § Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 10. számú, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 9. számú, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
-
7. § A 2010. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 48.228 eFt-tal együtt, - 16.481 eFt-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
-
8. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, folyószámla hitel igénybevételével biztosított volt.
-
9. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
-
Rétság, 2011.április 15.
-
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 18.
-
------- Fejes Zsolt sk.
jegyző
-
www.retsag.net ©Copyright E-mail Webmester <vissza ^fel-