Rétság Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
8/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete 
a 2010. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 
6/2010. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2011.04.19
-
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2010. évi költségvetés módosításáról, a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint átadott pénzeszköz előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
-
1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget: 0 Ft-tal módosítja és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 951.691 Ft-ban  állapítja meg. 
(2) A 0 ezer Ft bevételei előirányzat változásból
-
központi támogatás
-1.338 ezer Ft
működési bevétel
0 ezer Ft
működési célú pénzeszköz átvétel
0 ezer Ft
helyi adó
1.338 ezer Ft
átengedett adó
0 ezer Ft
működési hitel felvét
0 ezer Ft
fejlesztési célú bevétel
0 ezer Ft
fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
0 ezer Ft
fejlesztési hitel felvét
0 ezer Ft
-
(3) Az előirányzat módosítást követen a 951.691 ezer Ft bevételi előirányzatból
-
Működési bevétel
52.056 ezer Ft
Egyéb bevétel
474 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel
76.371 ezer Ft
Helyi adó
265.538 ezer Ft
Átengedett adó
55.511 ezer Ft
Működési hitel
21.507 ezer Ft
Központi támogatás
243.252 ezer Ft
Fejlesztési célú bevétel
61.434 ezer Ft
Fejlesztési hitel
147.617 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz
15.642 ezer Ft
Pénzmaradvány
12.289 ezer Ft
-
2. § (1) A 2010. évi költségvetés kiadási előirányzata 0 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.
-
Megnevezés
Önkormányzat összesen:
Fejlesztési célú kiadás összesen
0 ezer Ft
Előzőből: felújítás
0 ezer Ft
Intézményi felhalmozás
0 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
0 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
0 ezer Ft
Előzőből:  
személyi jellegű juttatás
0 ezer Ft
munkaadó terhelő járulékok
0 ezer Ft
dologi kiadás
0 ezer Ft
szociális ellátás
0 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
92 ezer Ft
Működési tartalék
-92 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen
0 ezer Ft
-
Az előirányzat módosítást követen a 951.691 ezer Ft kiadási előirányzatból
-
Megnevezés
Önkormányzat összesen:
Személyi jellegű kiadás
313.639 ezer Ft
Munkaadói járulék
76.537 ezer Ft
Dologi kiadás
216.045 ezer Ft
Pénzbeni ellátás
63.854 ezer Ft
Pénzeszköz átadás
35.338 ezer Ft
Működési tartalék
9.004 ezer Ft
Likvid hitel visszafizetés
27.352 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés
10.000 ezer Ft
Fejlesztési tartalék
0 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás
54.070 ezer Ft
Fejlesztési kiadás
145.652 ezer Ft
-
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat  forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. számú, intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
-
4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. számú, költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
-
5. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
-
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Fejes Zsolt sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 18.
-

-------
Fejes Zsolt sk.
jegyző
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-