Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2006. (II.24.) rendelete
A 2005. évi költségvetésről szóló - 8/2005. (IV.29.), 10/2005. (VII.4. és 14/2005. (X.7.) , 19/2005. (XII.23.) önkormányzati rendelettel- módosított 1/2005. (II. 7. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2005. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel és testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.   1. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 7.382.000 Ft -tal csökkenti
és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 574.058.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 7.382 ezer Ft bevételei előirányzat csökkenésből 

- felhalmozási célú bevétel növekedés 136 ezer Ft 
- működési célú bevétel csökkenés 7.382 ezer Ft  
(3) A működési célú hitel előirányzata 21.694 ezer Ft-tal csökken és 8.622 ezer Ft-ra módosul.    2. § (1) Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 8.757 ezer Ft-tal csökken, a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzata 1.375 ezer Ft-tal emelkedik.
 
 
Polgármesteri
Hivatal
Műv. Központ
és Könyvtár
Önkormányzat
összesen
Fejlesztési célú kiadás összesen
-3.680 ezer Ft
-
-3.680 ezer Ft
előzőből: egyéb beruházás
-2.838 ezer Ft 
-
-2.838 ezer Ft
fejlesztési célú átadás
-842 ezer Ft
-
-842 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
- 5.077 ezer Ft
1.375 ezer Ft
-3.702 ezer Ft
előzőből: 
-
-
-
- személyi jellegű juttatás
157 ezer Ft
-
157 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulékok 
939 ezer Ft
-
939 ezer Ft
- dologi kiadás
-5888 ezer Ft
1.375 ezer Ft
-4.513 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
295 ezer Ft
-
295 ezer Ft
- szociális ellátás
-580 ezer Ft
-
-580 ezer Ft 
Költségvetési kiadások mindösszesen
- 8.757 ezer Ft
1.375 ezer Ft 
-7.382 ezer Ft

(2) A tartalék előirányzata 7.022 eFt, melyből 6.960 eFt államháztartási tartalék, 32 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat, 30 eFt a polgári védelem tartaléka. 

  3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.


4. § Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 

  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú,
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és költségeit, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza 


5. § Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ az 6. számú melléklet tartalmazza. 

     
6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2006. február  24.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-