Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2000. (X.28.)  rendelete
A temetőről és temetkezés rendjéről

Rétság Város 6nkormányzat Képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1 / bekezdésének felhatalmazása. alapján, a temetôkrôl és temetkezésrôl szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.l.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a temetôrôl és temetkezés rendjérôl az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévô köztemetôre, annak fenntartására és a temetésekkel kapesolatos tevékenységre terjed ki.

2. §. /1/  Működô köztemetô: Zrínyi utca végén: 05/7 hrsz. alatti temetô. 
/2/ Lezárt temetô: Pusztaszántón lévô temetô.

3. §. /1/ Rétság Város közigazgatási területén köztemetô létesítése és bôvítése az önkormányzat feladata.
/2/ A köztemetôk és létesítményeinek fenntartásáról, üzemeltetésérôl az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és alkalinazott temetô gondnok (továbbiakban együtt: üzemeltetô) közreműködésével gondoskodik.
/3/ A temetô és létesítményeinek fenntartásához szükséges költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

4. §. /1/ Temetôben temetkezési szolgáltatást csak az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához személyzettel rendelkezik.
/2/ Az eltemettetésrôl gondoskodó személy köteles igénybe venni az engedéllyel rendelkezô temetkezési vállalkozó szolgáltatásait.

Temetkezési szolgáltatások

5. §. /1/ Temetkezési szolgáltatást az üzemeltetô nem végez. A temetôben kizárólagos temetkezési szolgáltatási jogot egyetlen vállalkozásnak sem biztosit.
/2/ A teljes körű temetkezési szolgáltatást - temetésfelvétel, halottszállítás, az elhunyt temetésre való elôkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, ravatalozás, búcsúztatás, sírba helyezés, urnaelhelyezés, sírnyitás, exhumálás és újratemetés- vagy egyes temetési szolgáltatást a temetésrôl gondoskodni köteles személy bármelv engedéllyel rendelkezô temetkezési vállalkozónál megrendelheti.
/3/ A temetkezési-szolgáltató a tevékenység ellátása során, a kegyeleti jogok betartása mellett köteles az eltemettetônek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezéseit tiszteletben tartani.
/4/ A halottszállítás legalább kettô, a ravatalozást és a sirgödörbe való koporsó elhelyezést legalább négy fónek kell elvégezni. Az urnaravatalozást és umaelhelyezést egy fó is elvégezheti.
/5/ A szolgáltatásban közreműködôk kötelesek méltó magatanási tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelô öltözetben megjelenni.
/6/ A temetésí szoIgáltatást végzôknek temetésenként, a rendelet mellékletében meghatározott temetô-fenntartási hozzájárulási díjat és hűtôkamra igénybevétele esetén hűtési díjat kell fizetni.
6. §. /1/ Az üzemeltetô biztosítja a ravatalozó, és felszerelési tárgyai, boncoló-helyiség és ezek technikai berendezéseit, hűtô valamint a temetô egyéb közcélú létesítményei - út, vízvételi lehetôség - karbantartását és működtetését.
/2/ Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, sikosságmentesítését és a hóeltakarítást.
/3/ A kijelölt hulladéktárolókból rendszeresen elszállítja a hulladékot. 
/4/ Összehangolja a temetéseket.
/5/ Beszedi a mellékletben meghatározott díjakat.
/6/ Az eltemetésrôI gondoskodó személy, vagy az általa megbízott temetkezési vállalkozó részére átadja a ravatalozó, ilIetve hűtô helyíség kulcsát. Temetést követôen gondoskodik a helyiségek takarításáról.
/7/ Alkalmazott temetôgondnok nevét, címét, elérhetôségét a temetô bejáratánál ki függeszti.

Temetési helyek

7. §. /1/ A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetôben létesített temetési helyen szabad.
/2/ Temetkezni - a /3/ bekezdésben foglalt kivétellel - csak az üzemeltetô megbízottja által kijeltilt sírhelyre lehet. Sírhely kijelölését és elhelyezését a temetôre készített parcellázási terv szerint folyamatosan kell elvégezni.
/3/ A Városi Önkormányzat azon elhunyt személyek részére, akik a város közéletében kiemelkedó teljesítményt nyújtottak, örôkös díszsírhelyet adományozhat.
A díszsírhely kialakításáról, a parcellázási terv módosításáról az üzemeltetô gondoskodík.
/3/ A temetôrôl készített részletes térképet a bejáratnál ki keil függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.
8. §. /1/ Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a melléklet tartalmazza.
/2/ Az egyszeri megváltás idátartama:
           a.) sírhely esetén 25 év 
           b.) urnasírhely esetén 10 év
/3/ Az üzemeltetá a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történô megváltását is engedélyezheti.
/4/ A megváltási idő eltelte után a temetési helyek feletti rendelkezési jog - külön tiltó rendelkezés hiányában - a /2/ bekezdés szerinti idôtartamra ismételten meghosszabbítható.
/5 / Ha a megváltási idô leteltét követô 3 éven belül a temetkezési helyet felszólítást követôen sem váltják meg, azt az üzemeltetô jogosult minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
/6/ Elôre megváltani csak kettes sírhelyet lehet abban az esetben, ha az odatemetkezôk közül az egyik személy elhunyt.
9. §. /1/ Temetôben lévô sírhelyek méretei: 
           a.) felnôtt sírhely: 2,10 m hosszú 2 m mély 0,90 m széles 
           b.) gyermek sírhely: 1,30 m hosszú 1,80 m mély 0,60 m széles
           c.) urna földbe temetésnél: 0,80 m hosszú 1.00 m mély 0,60 m széles
/2 / A sírok egymástól való oldaltávolságának 1 m-nek, a gyermek síroknál pedig 60 cm-nek kell lenni.
/3/ Mélyített felnôtt sírhelybe (2,40 m) tisztiorvosi engedély alapján - a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében - még egy koporsó elhelyezhetô.
/4/ Az elhalálozástól számított öt éven belül sír felnyitására engedély hamvasztás, más temetôbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésre adható.
/6/ Sírgödröt az üzemeltetô hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet.
10. §. /1/ Temetési hely megelölésére sírjel hasnálható, illetôleg létesíthetô.
/2/ Síremléket szilárd alapra kell elhelyezni, mely a sírhelynél nagyobb helyet nem foglalhat el.
/3/ A síremlék és tartozékai tervét a temetô üzemeltetôjének az elhelyezés elôtt be kell mutatni, és be kell jelenteni ezen munkálatok végzésének idôpontját és várható idôtartamát.
11. §. /1/ A temetkezési hely birtokosa által végezhetô munkák:
           a.) egynyári, vagy évelô lágyszárú dísznövények ültetése, ápoIása 
           b.) cserepes, vágott és művirág koszoník elhelyezése,
           c.) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kífejlett állapotban sem érík el 
                a 2 m-es magasságot.

/2/ A sírhely birtokosa köteles a sírhely és közvetlen kórnyezetének gondozását, gyomtalanítást folyamatosan elvégezni.

Temetôi munkák

12. §. /1/ A temetôben végzendô minden munkát - kivéve a hozzátartozó részérôl t6rténô sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temetó űzemeItetôjének be kell jelenteni.
/2/ Munka úgy végezhetô, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
/3/ Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

Temetô rendje

13. § A temetô állandóan nyitvatart.
14. §. /1/ A temetôben míndenkí a hely csendjének, a kegyeIetnek megfelelô magatartást köteles tanúsítani.
/2/ A kegyeleti tárgyakat, fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
/3/ A sírhelyek gondozása során keletkezô hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a kijelölt hulladéktárolóban kell elhelyemi.
/4/ A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.
15. §. /1/ A temetô területére állatot bevinni (beengedni), állatokat legeltetni nem lehet.
/2/ Gyertyát, mécsest égetni, vagy felügyelet nélkül a síron hagyni csak a tűzbiztonsági elôírások betartásával lehet.
/3/ A temetôben gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral közlekedni a mozgáskorlátozottak, és engedéllyel munkát végzôk kivételével nem szabad.
16. §. A temetô területén, az erre a célra kijel6lt hely kivételével - tilos temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám és hirdetô tábla elhelyezése.
17. §. /1/ Az üzemeltetô hozzájárulása szükséges építôanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási murikák elvégzéséhez.
/2/ A temetá területérôl sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temetô üzemeltetôjének történt elôzetes bejelentés után szabad kivinni.

Nyilvántartások vezetése

18. §. /1 / Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megôrzésérôl az üzemeltetô gondoskodik.
/2/ Nyilvántartó kónyvbe minden temetést (urna elhelyezést) idôrend szerint a következó adatokat kell bejegyezni, folyószám, a temetés napja, elhalt neve, születési ideje, anyja neve, utolsó állandó lakóhelyének címe, foglalkozása, elhalálozás idôpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, megváltás idôtartama, valamint az eltemettetô neve, lakcíme, és síremlékre vonatkozó bejegyzések.
/3/ A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését és a nyilvántartókönyv folyószámát tartalmazza. A nyilvántartásnak tartahnazni kell a megváltásrajogosult személy nevét és címét.
/4/ A temetôtérképet a temetô-nyilvántartó könywel összhangban kell vezeti.
/5/ A nyilvántartó könyvbe az eltemettetô és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
/6/ Nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés idôpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

Vegyes ás hatályba léptetô rendelkezések

20. §. Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható az, aki e rendeletben elôírt korlátozásokat megszegi.
21. §. A jelen rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a köztemetôk használatának rendjérôl szóló 2/1988. /VI.30./ számú tanácsrendelet hatályát veszti.
 

Gresina István sk.
polgármester
Kapecska Ferencné sk.
jegyző


Rétság Város Önkormányzat Képviselô-testülete
A temetöröl és temetkezés rendjéröl szóló 16/2000. (X.30.) 
ônkormányzati rendeletének
Melléklete

l./ Sírhelyek megváltási díja:
          Egyes sírhely: 5.000 Ft
          Kettes sírhely 10.000 Ft
          Gyermek sírhely 2.000 Ft
          Urna sírhely 2.000 Ft

2./ Sírhelyek újra váltási díja: megegyezik a mindenkori sírhelyek használati díjával és idejével
3./ A megállapított sírhelydíjon felül 50 % pótdíjat kell fizetni annak, aki mélyített felnôtt sírba tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván temetni.
4./ Temetkezési vállalkozó által fizetendô: 
          Temetöfenntartási hozzájárulás: 1.000 Ft/elhalt 
          Hűtési díj: 1000 Ftlnap
5./ Boncoló-helyiség használat: 2.000 Ft/nap

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-