Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2011. június 10-i képviselő-testületi ülésen

2011.07.10.
-
 -
Jelen vannak:    Mezőfi Zoltán polgármester, Girasek Károly képviselő, Hegedűs Ferenc képviselő, Majnik László képviselő, dr. Szájbely Ernő képviselő, Jávorka János képviselő, Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető, Hutter Jánosné jegyzőkönyvvezető, Lichtenberger Edit jkv.vez., lakosság részéről 1 fő

Mezőfi Zoltán polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, meghívott bizottsági tagokat, vendégeket. A képviselő-testület ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 fő jelenlétével határozatképes. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem Hegedűs Ferenc és Jávorka János képviselő urakat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon!

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek Hegedűs Ferenc és Jávorka János képviselő urat jelöli ki. 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság javasolja levenni napirendről a meghívón szereplő 3. sz. „Kistérségi autóbusz használatának tapasztalatai, a működés szabályozása című napirendet. A PVB az előterjesztés átdolgozását tartja szükségesnek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a PVB javaslatát.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Javasolja a bizottság az alábbi napirendek felvételét: Temetői előtető és urnafal átterveztetése, Bérleti szerződések engedélyezése, ÁPV Rt. kártérítési ügye, Nagyferenczi Kft-vel kötött szerződés módosítása.

Mezőfi Zoltán polgármester: Rét-Invest-tel kapcsolatban nem emlékszem olyan határozatra, amelyben döntöttünk volna arról, hogy a szerződést fel kell bontani.

Girasek Károly képviselő: A Temetői előtető és urnafal átterveztetése című napirend keretén belül kell erről dönteni. Javasolom továbbá, hogy a következő testületi ülés időpontját napirend keretén belül tárgyaljuk meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendek felvételére történt javaslatokat, és az alábbiak szerint tárgyal: 
 

Napirend
1) Céltartalék feloldása
2) Folyószámla és munkabér hitelkeret
3) Nyilvános telefonfülke áthelyezése
4) Temetői előtető és urnafal átterveztetése
5) Bérleti szerződések engedélyezése
6) ÁPV Rt.  kártérítési ügye
7) Nagyferenczi Kft-vel kötött szerződés módosítás
8) Testületi ülés időpontjának egyeztetése
9) Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
1) Személyi kérdéssel összefüggő döntés1) számú napirend
Céltartalék feloldása
 (16:13)

Mezőfi Zoltán polgármester: Pénzügyi bizottság tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökének!

dr.Szájbely Ernő PVB elnöke: A tegnapi nap folyamán ülésezett a PVB, 8 fővel határozatképesek voltunk. Céltartalék feloldásánál arról van szó, hogy a Kft. annak idején leadott egy likviditási tervet, amelyben szerepelt a májusra esedékes 7.014.500 Ft önkormányzati támogatás, ezt kérik folyósítani. A bizottsági ülésen az alábbi kérdések hangzottak el ezzel kapcsolatban: Mikor várható a projekt végleges lezárása, - ezzel kapcsolatos választ, hogy pontosan nem tudni mikor történik meg a zárás. Néhány kérdés a közreműködő szervezettel még tisztázásra vár. A 7 milliós utalással nincs gond, hisz ez jelzett összeg, viszont  azt is hozzá kell tenni, hogy ez a 38 millió forint várhatóan növekedni fog, tehát az önkormányzati támogatás növekedni fog. A beteg kihasználtság mértékének év végére el kellene érnie a 100 %-ot, ahhoz, hogy ez a terv teljesüljön. A másik meg, hogy az a bizonyos nappali ellátás nem tudott beindulni, erre szerződést nem tudott kötni az intézmény az OEP-el, ezt jelezték az Egészségügyi Államtitkárság felé. Válasz, hogy foglalkoznak az üggyel, de a döntésig a szerződés nem köthető meg, ez is kiesést jelent a Kft-nek. 

Az anyagban szerepel, hogy 6 millió Ft-ról nincsenek meg a számlák, ezzel az összeggel a Kft nem tudott elszámolni, ez elszámolatlan előleg, amelyről vagy el kell számolni, vagy vissza kell fizetni. Kft. könyvelőjét, illetve könyvvizsgálóját megkeresték, és azt mondták nincsenek már olyan számlák amivel ezt fedezni tudnák. Így vissza kell fizetni ezt az összeget. Felmerült ,hogy akkor hova lett ez az összeg, Gyanítható, hogy működésre lett felhasználva. Másik függő tétel a 7 mFt-ot meghaladó kamat, ami szintén visszafizetésre kell kerüljön, erről az illetékesek tudtak, de ez a pénz sincs meg. Feltételezzük, hogy a  működésre fordítódott, ez így együtt már 13 mFt-os tétel, amiről nincs elszámolás.

Az is elhangzott, hogy az előző ügyvezető saját szakállára kötött bizonyos szerződéseket, amikor a projekt ezt már nem fedezte, erre a kft-nek nincsen fedezete, de önkormányzatot nem kérdezte meg, hogy fedezi-e vagy nem. Ezek olyan mulasztások amiket valamiféle formában rendezni szükséges. Elhangzott, hogy a FB kapott egy olyan feladatot a Kft taggyűlésétől. hogy készítsen részletes jelentést a beruházás egész lefolytatásáról, a felhasznált pénzeket mire költötték. A helyzetet tovább árnyalja az ESZA leirata, amely újabb 2,400 eFt-os büntetésről szól, szabálytalan közbeszerzés miatt. Ezt még nem volt időnk áttekinteni, de arról van szó, hogy annak idején az önkormányzat mulasztása volt, amikor megkötötték a közbeszerzési eljárás kapcsán a Szinapszis Zrt-vel a szerződést, ott szabálytalanságok történtek és emiatt kaptuk a büntetést. Lehet fellebbezni 10 napon belül, de hogy ennek lesz-e foganatja nem lehet tudni. Erre is figyelni kellett volna annak idején, mert itt az eredménye.

Ezt tegnap nem tárgyaltuk, mert ma érkezett, meglátjuk, pontosan mit tartalmaz. A céltartalék feloldása kapcsán a bizottság 8 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat részét amit az előterjesztés tartalmaz, miszerint a 7.014.500 Ft legyen átutalva a Kft. számlájára. Továbbá a PVB javasolja a képviselő-testületnek, hogy a számlával nem fedezett, 6.108.948 Ft, valamint a 7.000.000 forintot meghaladó kamat, és 2010. év decemberében fejlesztési célra átutalt 24 millió forint felhasználásáról egy részletes tájékoztatást kérjen a Kft. Felügyelő Bizottságától, illetve az illetékes pénzügyi dolgozóktól. Határidőként a következő testületi ülést, felelősként a polgármester urat kérjük megjelölni.   Mindkét javaslatot 8 egyöntetű igennel támogatta a bizottság.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? 

Girasek Károly képviselő: Ma nem tudjuk tárgyalni a ma kézhez kapott anyagot, de egy-két kérdésem lenne. A 140 millió forintba került 0 forintos beruházás hány ilyen váratlan dolgot tartogat még? Többféle szabálytalanság is történt. Egyértelműen le van írva, hogy a pályázatnál kötelező volt a közbeszerzés. Ezt az akkori képviselő-testület figyelmen kívül hagyta. Törvénytelenül döntött, ennek lehetnek jogi vonatkozásai. Ez a testület nem tud fizetni, mert nincs miből. Aki a hibát elkövette, fizesse ki a bírságot. Hízik a hiány, nem győzzük kapkodni a fejünket, mert amikor kimondunk egy bizonyos hiány összeget, már növekszik is. Gyanítom, hogy teljes egészében nincs lezárva az ESZA részéről sem a dolog. 

Jávorka János képviselő: Az idő engem igazol, számtalan esetben reklamáltam a törvényes eljárás hiányát, nagy kérdőjelet tennék erre, ilyet a jövőben nem szabad elkövetni. Helyesen javasolja a bizottság a Járóbeteg elszámolása legyen áttekinthető. Mi van elszámolva, mi nincs, és hova lettek a pénzek. Köszönöm.

Mezőfi Zoltán polgármester: Érdemes foglalkozni a 10 napon belül történő fellebbezés kérdésével, szakembereket kellene felkérni, mondják meg, van-e esély? 

Girasek Károly képviselő: Most nem tudunk ebben a kérdésben szavazni. Vizsgálni kell, hogy eséllyel fellebbezünk-e, mert ennek anyagi vonzata is van. Ha úgy látod polgármester úr, hogy esélyes a fellebbezés, testület nélkül is meg kell tenni. Én egyébként nem látom esélyesnek, mert a szabálytalanság el lett követve. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy szavazzunk. Ne teremtődjön olyan helyzet, hogy nem szavazzuk meg a fellebbezést, mivel szavazni sem tudunk benne.

Jávorka János képviselő: Felesleges a fellebbezés, esélyünk sincs rá, voltak ellenőrizni a dokumentumokat, egyet tudott az önkormányzat bemutatni, mikor másodszor voltak akkor sem tudtak többet bemutatni. Leírják az összefüggéseket, esélyt sem látok a fellebbezés pozitív eredményére.

Mezőfi Zoltán polgármester: Annak idején be lettek nyújtva az ajánlatok, többször kezdeményezték, és a STRAPI-nál meg voltak. Most ismét vizsgálták, és nincs az önkormányzatnál.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Zárjuk le a vitát, át kell tanulmányozni az iratot. Ha van esély lehet fellebbezni, ha nincs, akkor meg nem érdemes. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kétszer fogunk szavazni, aki egyetért a kiosztott határozati javaslatban foglaltakkal, kérem szavazzon.
Rétság város Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

152/2011. (VI.01.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit.
A Képviselő-testület az május havi működési hiány összegével, 7.014.500  Ft-tal támogatni kívánja az intézményt. A 2011. évi működési kiadások támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselő-testület a támogatások céljaként a személyi jellegű kifizetéseket (alkalmazotti bérszámfejtés és vállalkozók számlái alapján, együttesen), azok járulékait jelöli meg az intézmény havi működési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig. 
A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.
Határidő: megállapodás megkötésére azonnal, támogatás átutalására június 2.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester


Rétság város Önkormányzat képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

153/2011. (VI.01.) kt. határozat
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a számlával nem fedezhető 6.108.948 Ft és a 7 millió Ft-ot meghaladó kamat, valamint a 2010.decemberében fejlesztési célra átutalt 24 mFt-ból működési célra  felhasznált összegekről részletes tájékoztatást kérjen a Felügyelő Bizottságtól, illetve a Kft pénzügyi területén dolgozóktól. 
Határidő: következő kt.ülés
Felelős: polgármester, aljegyző


2)    számú napirend
Folyószámla és munkabér hitelkeret
(16:31)

Mezőfi Zoltán polgármester: A PVB bizottság tárgyalta a napirendet, átadom a szót elnök úrnak.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Folyószámla-hitelkeretünk 2011. június 15. napon lejár. A 60.000.000 Ft összegű folyószámlahitel felvételét a PVB 8 igen, egyöntetű szavazattal javasolja. A munkabérhitel 2011/2012. évi felvételével kapcsolatos előterjesztést 8 igen szavazattal, egyöntetűen javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a PVB.

Mezőfi Zoltán polgármester: további vélemény? Nincs! kétszer szavazunk. Aki egyetért a folyószámla hitel meghosszabbításával, kérem szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és meghozta alábbi határozatát:

154/2011. (VI.01.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a folyószámla-hitel 2011/2012 évi meghosszabbítása érdekében készített előterjesztést, azt támogatja.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási problémáinak áthidalása céljából 60.000.000 Ft azaz  hatvan-millió forint összegű folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési bevételeit ajánlja fel, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester
Hutter Jánosné aljegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából 2011. évben havonta maximum 24.043.000 Ft összegű munkabérhitel felvételével, most szavazzon.
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
155/2011. (VI.01.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a munkabérhitel 2011/2012 évi felvételéről készített előterjesztést, azt támogatja. A bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából 2011. évben havonta maximum 24.043.000 Ft azaz huszonnégymillió-negyvenháromezer forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. Kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével  határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti. Felhatalmazza a polgármestert (és a jegyzőt) a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester
Hutter Jánosné aljegyző


3)    számú napirend
 Nyilvános telefonfülke áthelyezése
(16:34)

Mezőfi Zoltán polgármester: átadom a szót a PVB bizottság elnökének.

Dr. Szájbely Ernő: Ebben a kérdésben a testület már egyszer döntött. Csak egy db telefonfülke áthelyezéséről lenne szó. 2 db bírósági ítélet rendelkezésre áll, ami igazat adott a cégnek, akik a telefonfülkét el akarják helyezni. Nem kell közterületi díjat fizetni ebben az esetben. A bizottság  különösebb vita nélkül 8 egyöntetű igen szavazattal támogatta az 1.sz.határozati javaslatot, illetve a 2 sz. határozati javaslatot, ami a közterület használati díj rendelet felülvizsgálatára irányul. .

Mezőfi Zoltán polgármester Kétszer fogunk szavazni. Kérdés? Vélemény? Nincs!
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a nyilvános telefonfülke áthelyezésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.

156/2011. (VI.01.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 290./2010. (XI.25.) kt. határozatát a következők szerint módosítja:
A Képviselő-testület a Go-Max Kft (Székhelye: 2044 Budaörs, Szabadság út 44., T-Partner) részére a tulajdonában lévő Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közterületből a Rétság, Rákóczi út 24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhelyezése céljára 1,0 m2 területet biztosít, a telefonfülke elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja. 
Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a telefonfülke elhelyezésével kapcsolatban szükséges közmű egyeztetések illetve más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közterület használatára vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot: 
157/2011. (VI.01.) kt. határozat
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a közterület használatára vonatkozó helyi rendelet felülvizsgálatára és képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: aljegyző
Határidő: 2011. augusztus 10.


4)    számú napirend
Temetői előtető és urnafal áttervezése
(16:37)

Mezőfi Zoltán polgármester: Átadom a szót az elnök úrnak.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke:Bizottsági ülésen elhangzott, hogy sürgősen kell lépni az ügyben, kevés a rendelkezésre álló idő. Amikor le lett állítva az építkezés,  műszaki ellenőr véleménye és állásfoglalása alapján a vállalkozó  munkadíja, az oszlop elbontás díja illetve a beszerzett anyagok díja is rendezésre került.  Most az a helyzet, hogy az anyagok egy része nincs meg, gerendák vannak a laktanyában, a 96 db urnafülke a pilisvörösvári gyárban található.  A gyártól kapott információ  alapján ezek ki vannak fizetve és elszállításra várnak. Vita volt, hogy az eredeti vállalkozói szerződésben az ideszállítás a vállalkozó feladata lett volna vagy nem. Többek szerint a vállalt összegben minden benne volt. Nincs meg a fűrészelt faáru tekintélyes mennyisége, amiről a vállalkozó először úgy nyilatkozott, hogy nála van, aztán azt nyilatkozta, hogy nincs, most a rendőrség nyomoz, hogy hova tűnt a faáru. 

Ami munka elkészült és ami felhasználásra került az rendezve lett. Ez a szerződés annak idején mégsem került felbontásra, viszont ez fontos lenne. Elhangzott, hogy le kellene zárni ezt a részét a dolognak a szerződés felmondásával, és sürgősen gondoskodni kell a 96 db urnafülke beszállításáról Rétságra. Újabb vita a vállalkozóval csak húzná az időt. A gyárnak nyilván vannak szállító eszközei, be kell szállíttatni. Nagyon rövid az idő, csak 5 hónap van hátra, ezért fontos, hogy ebben határozott és gyors lépések történjenek. Tavaly év végén volt egy egyeztetés a hivatalban, ahol a terveket annak idején elkészítő Tömösvárinéval történt egyeztetés alkalmával elhangzott, hogy még egy oszlop kivétele szükséges, amihez statikusával beszélnie kell, véleményét kell kérnie. Ha ez megtörténik, lehet folytatni a tárgyalásokat. Erre igen sokáig vártunk, ez a mai napig nem történt meg. Az idő megy, erre tovább várni nem lehet. Javaslat úgy szólt, hogy vegyük fel a kapcsolatot a KOVATERV-vel, akik jó munkát végeztek a városközpont rehabilitációja során. Tudomásunk van arról, hogy hasonló ravatalozót, urnafalat terveztek már a megyében több helyen is.  Bízzuk meg a látványtervek elkészítésével, építési engedély folyamatának meggyorsítására is mindent meg kell tenni.

Célszerű lenne a meglevő ravatalozó épületével is kezdeni valamit, ott is repedezik a fal, javítások szükségesek, ha már ez a beruházás megvalósul, akkor ezt is vonjuk be.

A bizottság három határozati javaslatot javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. 

A PVB javasolja a képviselő-testületnek, hogy felelős és határidő megjelölésével, hogy Kiss István vállalkozóval a temető előtető és urnafal munkálataira kötött szerződés felbontásra kerüljön. Határidő: június 08-a, felelős polgármester úr.  A javaslatot 8 igen szavazattal támogatta a bizottság. 

Második határozati javaslata a PVB-nek, hogy a képviselő-testület rendelje el az urnafülkék azonnali Rétságra történő szállítását, fontos, hogy átvételkor a sérülésmentességet ellenőrizni kell. 8 igen szavazattal döntött a bizottság. 

A PVB javasolja továbbá a képviselő-testületnek, hogy a temető előtető és urnafal kivitelezésének mielőbbi határideje érdekében keresse meg a KOVATERV képviselőjét egy közös bejárásra, Jávorka János tanácsnok és Bulejka András bizottsági tag részvételével. Bejárást követően vázlattervet kell kérni, és intézkedni kell a soron kívüli engedélyeztetésre. Ezt a javaslatot a PVB 7 igen, és 1 tartózkodással támogatta. 

Girasek Károly képviselő: kaptunk egy papírt amit furcsállok, mert ezt bizottsági ülésre kellett volna behozni, ebben Tömösváriné nyilatkozik.  Ez nem elfogadható. Ez a szerkezet három oszloppal statikai véleménnyel sem megépíthető. Az esetben is engedélyezési eljárást kell lefolytatni a módosításról is. Tömösvárinénak másféle hozzájárulása is kellett. Erről nem kaptunk nyilatkozatot. Erről nem tudunk dönteni.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Bízzuk a tervet az illetékes szakemberre. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A PVB javaslatait fogadja el a testület és nem az eredeti tervező javaslatát abban az esetben viszont újabb építési engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Jávorka János képviselő: Engem is meglepett ez a feljegyzés. Eltelt 6 hónap és nem történt az ügyben semmi. A fa január elején ki lett vágva. Amennyiben középen lenne egy oszlop, oldalt 4-4, ez újabb problémákat fog okozni.  Új tervet kell készíteni, fel kell használni azokat az anyagokat, amik az eredeti terv alapján meg lettek rendelve.

Hegedűs Ferenc képviselő: Jó dolog, hogy egyben a halottas ház felújítása is napirendre kerül, és egyben lesz kezelve a másik feladatokkal. Viszont teljesen értelmetlennek tartom a 30 lépcsőt. Szakemberek javaslatát el kell fogadni. Kiss István épített a terv szerint, nem ő tehet arról, hogy le kellett állítani az építkezést. Szép kőfallal meg lehetne oldani, hogy ne a levegőben lógjanak a sírok. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kiss István tervvel a kezében dolgozott, nem az ő esetleges nem jó munkája miatt állt le a munka. Egyébként Kiss István szerződése, így is, úgy is lejárt. Lehet, hogy bohócot csinálunk magunkból, hogy aláíratunk vele egy szerződés bontó papírt, miközben a szerződése amúgy is lejárt. 

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kiss úr munkájáról itt senki nem mondott véleményt, csak arról van szó, hogy volt egy határidő, amit nem tudott tartani. Továbbiakban is van lehetősége pályázni. 

Rétság város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:

158  / 2011 (06.01) számú kt. határozat
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolja képviselő-testületnek, hogy felelős és határidő megnevezésével rendelkezzen Kiss István vállalkozóval a temető előtető és urnafal kivitelezési munkálataira kötött szerződés felbontásáról.
Határidő: 2011.06.08 
Felelős:polgármester
Rétság város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
159 / 2011 (06.01) számú kt.  határozat
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolja képviselő-testületnek, hogy rendelje el az urnafülkék azonnali beszállítását. Átvételkor a sérülés mentességet ellenőrizni kell.
Határidő:2011.06.15. 
Felelős: aljegyző
Rétság város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
160  / 2011 (06.01) számú kt. határozat
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a temető előtető és urnafal beruházás mielőbbi lebonyolítása érdekében keresse meg a KOVATERV képviselőjét egy közös bejárásra, Jávorka János városüzemeltetési tanácsnok és Bulejka András bizottsági tag részvételével. A bejárást követően vázlattervet kell kérni, és intézkedni kell a soron kívüli engedélyeztetésre.
Határidő: június 15.
Felelős: aljegyző


5)    számú napirend
Bérleti szerződések engedélyezése

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke:  A bizottsági ülésen megjelent Mocsári Gergely a gimnázium tagozatvezetője, és beterjesztett két bérleti szerződés kérelmet, ugyanis a módosított vagyonrendelet értelmében a bérleti szerződések jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Zajlik egy fakitermelő tanfolyam, ami két részből áll, elméleti, és digitális részből. Egyik esetben a helyiség bér 700 Ft/óra, a másikban 900 Ft/óra. Bevételt jelent a bérbeadás, nyáron valósul meg. Mocsári úr jelezte, hogy egy számítástechnikai tanfolyam is kilátásban van, ez újabb bevételt jelent.  Vonzóak a körülmények, ezért a tanfolyamokat előszeretettel szervezik itt. A tanfolyam az iskola rendjéhez illeszkedik. Elhangzott az ülésen, hogy ez jó gyakorlat, hisz bevételeket hoz az iskola számára. A bizottság egyhangúlag támogatta a két bérleti szerződés beterjesztett formában történő megkötését. 

Kérdés, vélemény nincs!

Rétság város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

161 / 2011 (06.01) kt. határozat
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Mocsári Gergely tagozatvezető által előterjesztett szerződéstervezeteket megismerte, és javasolja a képviselő-testület a Rétság Rákóczi u.32. sz. alatti vegyes használatú épület tantermeinek bérbeadását a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület részére fakitermelő tanfolyam elméleti oktatása, és informatikai tanfolyam céljára a csatolt szerződések alapján. Felhatalmazza a polgármestert a csatolt szerződések megkötésre.
Határidő: 2011.június 10.
Felelős: polgármester


6)    számú napirend
APV RT-vel kapcsolatos (laktanya kárigény)

Mezőfi Zoltán polgármester: Tegnap este a bizottság azt javasolta,  hogy szerezzem be a dokumentumokat melyekből dr. Szabó Sándor dolgozott, ma rendezésre kerültek, vaskos csomagról van szó. Holnap beszállítjuk a pénzügyi csoporthoz. Megadom a szót az elnök úrnak

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 5-6 éve húzódó témáról van szó, ebben az előző ciklusban érdemi lépés nem történt, bár ügyvéd úr kapott erre megbízást a testülettől. Most novemberben visszaadta a megbízást, mert irreálisnak tartotta a benne szereplő számokat és másik új idők új szelei miatt visszalépett a dologtól. Itt van elévülési idő, úgy tűnik, hogy időben vagyunk.  Mindenképpen meg kell indítani, mert komoly esélyünk van a kártérítés realizálására. Viszont nagy anyagról van szó, ha valaki átveszi ezt az ügyet, lesz elég sok dolga. Bizottság javaslata, hogy mindenképpen meg kell indítani a pert, hiszen komoly esély van arra, hogy valamilyen összeget ebben a kártérítési perben sikerül realizálni. Ki lett fizetve a megvételre kerülő terület ára, viszont nem került birtokba. A pénznek a kamata biztosan megítélhető. A birtokba adási jegyzőkönyvet meg kell keresni, annak ismeretében a testület majd dönt.

Girasek Károly képviselő: A birtokba adási jegyzőkönyvet két perc alatt elő kellene venni, két éven belüli anyag, ott kellene lennie az iktatóban, fontos kiemelt anyagnak számít. Egyáltalán van, vagy nincs. Ha van, mi a tartalma. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság javaslatát, meghozta alábbi határozatát.
 

162/2011. (VI.01.) számú Kt. határozat:
A képviselő-testület felkéri dr.Szabó Sándor ügyvéd urat, hogy tényvázlatban adjon tájékoztatást a tárgyban végzett munkájáról, valamint az APV Zrt felé benyújtásra tervezett kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó megbízás visszaadásának okáról. A birtokba adási jegyzőkönyvet a képviselő-testület elé kell tárni, melynek ismeretében a képviselő-testület dönt a további lépésekről. 
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: polgármester


7) számú napirend
Nagy-ferenczi Kft szerződésével kapcsolatos döntés
 (17:13)

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Polgármester úr azért kapott írásbeli figyelmeztetést, mert nem lépte meg  azt, amit a testület döntött, miszerint a szerződés módosítását el kell végezni. Mai napig a szerződésmódosítás nem történt meg. A bizottság a következő testületi ülésre kéri a módosított szerződés bemutatását a testület határozatának megfelelően. Amennyiben ez nem történik meg, súlyos szankciói lehetnek. 

Hegedűs Ferenc képviselő: van még ennek valami vonzata? Nem értem ezt a dolgot, azért kérdezem.

Mezőfi Zoltán polgármester: Határozat van a szerződés 2 pontban történő módosításáról. Itt volt a pályázatíró képviselője, aki aznap este megkapta a határozatokat. A beadott dokumentációban ezekkel a határozatokkal van becsatolva. A pályázatíró akkor ezt átvette, semmiféle észrevételt nem tett, 40 nap eltelt. A pályázatba beillesztette, és határidőre beadta a pályázatot. Futhatok ebben még egy kört, de tudomásul vette.

Majnik László képviselő: Ha így marad a helyzet további jogi viták következhetnek be. Le kell zárni, hogy innen nincs semmiféle követelésünk egymással szemben

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke:  A lényeg, hogy van két élő szerződés a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Egyik a Nagy-ferenczi Kft-vel, a másik a Márkus és Társával. Mindkettő él. Amit polgármester úr mond, hogy eltelt 40 nap és mivel nem szólalt fel úgy tűnik, elfogadta. Ilyen szabály nem lelhető fel. Ezeket a határozatok nem a kft vette át, hanem az alvállalkozója. Nagy-ferenczi mondhatja, hogy az alvállalkozó nem továbbította. Megnyugtatóan akkor van rendezve, ha ez aláírásra kerül, aláírja Mezőfi Zoltán polgármester, és a Nagy-ferenczi Kft.

Girasek Károly képviselő: Nem teljes terjedelmében, de átnéztem az anyagot, feltűnt, hogy a tanácskozáson elhangzott több dolog sincs átvezetve. A projekt táblával kapcsolatban, ezt konkrétan megnéztem, „B” típusra vagyunk kötelezve, ami leadásra került „A” típus, 1 millió forinttal több, és Polgármester úr te azt írtad alá. Gyakorlatilag nem az szerepel a pályázatban, amiről mi döntöttünk. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Egyébként a CD-n az szerepel, ami papír alapon meg van. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta alábbi határozatát:

163/2011. /VI.01./ számú kt. határozat:
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nagy-ferenczi Kft-vel a képviselő-testület határozata szerint módosított szerződést a következő képviselő-testületi ülésen mutassa be,
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
164/2011./VI.01./ számú kt. határozat:
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság felkéri a polgármestert, hogy haladéktalanul intézkedjék a Város rehabilitációs pályázat teljes pályázati anyagának CD-n való megküldésére. 
Határidő: 5 nap
Felelős: polgármester


8)    számú napirend
testületi ülés időpontjával kapcsolatos döntés
(17:23)

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Javasolja, hogy a június 17. napjára kitűzött testületi ülést a képviselő-testület halassza későbbi időpontra. 

A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

165/2011. (VI.01.) számú kt. határozat:
A képviselő-testület a 2011.évi munkatervben szereplő június 17-re tervezett képviselő-testületi ülés napját határozatlan időre elnapolja.
Az ülés pontos idejének meghatározása későbbi egyeztetések függvénye.

Egyebek

Girasek Károly képviselő: A Megyeri bolt mögött a piactéren  nagy gaztenger van, korábbi kérés volt már, hogy nézzük meg a státuszát, a kezelőjét fel kell szólítani, hogy rendezze a kialakult helyzetet.

17:25-kor vége 
Kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester sk.
.
Hutter Jánosné
aljegyző sk.
.
Hegedűs Ferenc  
jegyzőkönyvi hitelesítő
Jávorka János 
jegyzőkönyvi hitelesítő
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-