Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25. számú JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2007. szeptember 13. napján megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, az a szerkesztő megjegyzése. Jelen vannak: 8 fő. képviselő a csatolt jelenléti ív alapján. Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző, Erdélyi Mária jegyzőkönyvvezető. 

Mezőfi Zoltán polgármester köszönti a megjelent képviselőket és vendégeket. Megállapítja hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Két napirendi pontot javasol megtárgyalni. Elsőként tolmácsi orvosi rendelő akadálymentesítési pályázat benyújtása. Másodikként az Általános Iskola felújítási pályázatra pályázatíró ajánlatok elbírálása. 
Jávorka János képviselő: Lenne egy javaslatom. Az elmúlt testületi ülés egyikén hoztunk egy határozatot, mely szerint most már dönteni kell végérvényesen. Egy olyan irányba, ahol alapvetően reális lehetőségekkel vehetünk részt ebben a programban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Jávorka János harmadik napirendi pont javaslatát, melyet a képviselőtestület nyolc egyöntetű igennel elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

Napirend Előterjesztő 
1./ Tolmács Orvosi Rendelő akadálymentesítési pályázat beadása. Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Általános Iskola felújítási pályázatra pályázatíró ajánlatok elbírálása. Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Leader akciócsoporthoz történő csatlakozás Mezőfi Zoltán polgármester 

1./ Tolmács Orvosi Rendelő akadálymentesítési pályázat beadása. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Mezőfi Zoltán polgármester: A tolmácsi orvosi rendelőnek a fenntartója a Rétsági Önkormányzat, az épület tulajdonosa a Tolmácsi Önkormányzat. Miután a kiírás úgy szól, hogy a fenntartó adhatja be a pályázatot, nekünk kell beadni a pályázatot. Tolmács Önkormányzata pedig vállalja az ezzel kapcsolatos adminisztratív munkát, illetve a pályázat elkészítését, és az összes vonatkozó költséget. Erről nyilatkozunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Tolmácsi Orvosi Rendelő akadálymentesítési pályázatának beadását, melyet a képviselőtestület nyolc egyhangú igennel elfogadott és meghozta az alábbi határozatát. 
126/2007.(IX.13.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tolmácsi orvosi rendelő fenntartójaként részt vesz az ÉMOP 4.2.2 kódszámú akadálymentesítési pályázaton. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a pályázat benyújtására.
A pályázat elkészítése és az összes felmerülő költség Tolmács Község Önkormányzatát terheli.
Határidő: azonnal Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

2./ Általános Iskola felújítási pályázatra pályázatíró ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Két pályázatíró cégtől érkezett konkrét ajánlat, mindkettő miskolci székhelyű. Volt egy harmadik írásos ajánlat is, ami nem került bele az előterjesztésbe, tekintettel arra, hogy átalánydíjat ajánl az Önkormányzatnak. Azonban ez most konkrétan az iskolapályázat megírásáról szól. Mindkettő cég kellően felkészült, azonban az egyik referenciákat is csatolt az ajánlat mellé. A másiktól nem kaptunk ilyeneket. A kettő között az összegszerű különbség, hogy a NORDTENDER KFT cég összesen 12% sikerdíjra tesz ajánlatot, a másik cég pedig 8%ra. Javaslom, hogy a közbeszerzési referenst vegyük külön. A törvény nem tiltja, de sokkal szerencsésebb volna, ha nem ugyanaz a cég írná a pályázatot és nem ugyanaz a cég lenne a pénügyi elszámoló is. Jogilag ugyan nem, de etikailag esetleg felvethetődnek aggályok.. Amennyiben a képviselőtestület ezt az ajánlatot elfogadja, akkor a közbeszerzési referens nélkül, így tehát nem 8%, hanem 7%al. Ez a konkrét javaslatom. Volt már itt jó néhány képviselő, Majnik László elnöke volt a csatornás közbeszerzési bizottságnak, ahol szintén nem volt összemosva a pályázatíró meg a bonyolító és a műszaki ellenőr. Nem szerencsés. A közbeszerzési referensre külön kérünk ajánlatokat. Akkor javaslom ezt, amikor megnyertük a pályázatot, mert addig felesleges. Előzetesen természetesen kérhetünk be ajánlatokat, hogy legyen előttünk előkészítve. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Januárban a testület a költségvetés vitájánál 20.000.000 Ft önrésszel tervezett, előre gondolván az iskola pályázat önrészére. Ez szerepel a költségvetésben. A legutóbbi testületi ülésen, augusztusban, megbízást adtunk Kramlik Kornéliának testületi döntéssel, hogy kezdődjön meg a műszaki dokumentáció előkészítése, amely elengedhetetlen feltétele a pályázatnak. Szeptember 3án konkrétan kiírásra került a pályázat. A testület úgy döntött legutóbb, hogy akár soron kívüli testületi ülésen is a bekért pályázatírók ajánlatairól döntsön. Itt tartunk ma. Nincs kapkodás, a képviselőtestület annakidején elfogadta a javaslatot, hiszen nem tudtuk pontosan, hogy melyik napon jelenik meg a kiírás. Azonban azt tudjuk, hogy egy hónapon belül be kell adni a pályázatot. A pályázat két fordulós, aminek első fordulóját nevezzük előminősítésnek. A pályázatírók azt mondják, hogy akik átcsúsznak az első szűrőn, azok nagy eséllyel bent is maradnak. Valamennyi pályázatíró ajánlata arról szól, hogy amennyiben nem nyerünk, az Önkormányzat zsebét semmiféle kötelezettség nem terheli, ami nagyon fontos. Abban a pillanatban, hogy nyerünk, abban a pillanatban keletkeznek a különbségek a két pályázatíró konstrukciói között. Az egyik tehát az én javaslatommal 7%os lenne, a másik pedig 12%os. Ezek a költségek egy ügyes pályázatírással elszámolhatók. 
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető: Szerepel a feltételek között, hogy elszámolható valamennyi költség. 
Hegedűs Ferenc képviselő: egy gondom van a bizottság szempontjából. Azért választottunk meg külsős szakembereket, akik valóban ebben érdemlegesen tudnának ebben állást foglalni, akár építésügyi, akár pénzügyi tekintetben. Ha ezeknek nem adjuk meg a lehetőséget, hogy hozzászóljanak, valahogy oka fogyottá válik a bizottság munkája, én úgy érzékelem. Ez ettől sokkal komolyabb dolog, hiszen azért lettek beválasztva külső szakemberek, hogy ilyenben segítségüket adják az Önkormányzatnak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A külső szakemberek ismerik a pályázatíró cégeket, tekintettel arra, hogy jelen pillanatban a KRODA kapta a megbízást a legutoljára megszavazott akadálymentesítési pályázat elkészítésére is. Ismerik az iskola pályázat kiírási feltételeit, hiszen Kramlik Kornélia a tervezője ennek a munkának. Értem Hegedűs Ferenc felvetését. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Legalább most itt kellett volna lenni, érdemleges hozzászólás miatt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jelen pillanatban arról kell döntenünk, hogy pályázatírók közül válasszunk, hogy egy 12%os, vagy 78%os sikerdíjast válasszunk ki. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Hegedűs Ferenc véleményével egyetértek. Nem szeretnék két pályázatíró cég közül választani, hiszen nem sürget bennünket annyira az idő. Várjuk meg több pályázatíró cég ajánlatát. Ezt szakemberekkel kellene megbeszélnünk, hiszen azért vannak a bizottságok, hogy ilyen komoly dolgokat előkészítsenek. Javaslom, hogy most ne döntsünk. két ajánlat közül ne válasszunk. Lehet hogy jön egy harmadik, vagy negyedik, ami sokkal jobb, méghozzá azzal az alátámasztással, amit szakember el fog nekem magyarázni. Ennyi idő alatt én ezt nem tudom át tanulmányozni. 
Huszár Zoltán jegyző: Dr. Tóth Mária képviselő asszony és Hegedűs Ferenc képviselő felvetésére válaszolva, felmerült bennünk az a gondolat, amikor az előterjesztést készítettük ma, hogy felvetődhetnek ilyen jellegű képviselői észrevételek. A határozati javaslat B változata tartalmazza, hogy amennyiben most a képviselőtestület nem dönt, felhatalmazza a polgármestert újabb ajánlatok bekérésére. A beérkezett ajánlatokról a szeptember 28i rendes ülésen dönt a testület, azaz bizottságokon is keresztül fog így menni. A polgármester úr megteheti, hogy a határozati javaslat B változatát teszi fel elsőnek szavazásra, képviselői indítványra. 
Fodor László képviselő: Véleménye megegyezik az előtte szólókkal. Szépen hangzik ez így, rengeteget leírtak, hogy mennyi pályázatot nyertek, pontosan milyen összegben, ami biztos úgy is van. De hogy ennek utána tudjunk nézni, felelősséggel tudjunk dönteni, egy bizottsági ülésre lesz szükség. Utána érdeklődünk, van egy hetünk, hogy mi is felkeressünk pályázókat. Ne egy és két pályázatíró cég ajánlata közül válasszunk. A „B” változatot javaslom, hogy bocsássuk szavazásra. 
Jávorka János képviselő: Maximálisan egyetértek az előttem szólókkal ebben a témában, hiszen 
230.000.000 Ftnak sorsáról van szó, amit jó lenne elnyerni, ha már így döntöttünk. Örülök neki, hogy a két ajánlattevő közül, konkrétan bennem ez a ÉMOP 20074.3.1/2F jelü kódszámú iskola felújítási, korszerűsítési pályázatnak lehetősége. Visszautalnák a legutolsó testületi ülésre, amikor ezzel foglalkoztunk, én mondtam, hogy nem úgy van a határidő, ahogy akkor mondtuk. Nem október 19ig, hanem január 2ig van lehetőségünk az első fordulóban ezt rendeznünk. Úgy látom, hogy nehéz megítélni, hogy a két javaslat közül melyik a jobb. A közbeszerzési kérdés sem egy utolsó szempont. Nehéz ezt véleményeztetni. Most jelentkezik az a dolog, hogy nem a pályáztatási rendszert alkalmazzuk, hanem ajánlatokat kérünk be rövid határidővel. Többször elhangzott már a képviselőtestület tagjai közül, hogy miért nem szélesebb körben tárgyaljuk meg a különböző dolgokat. Én is azt mondom, hogy be kellene vonni a bizottságokat, valamint a településen élő ehhez értő embereket is meg lehetne hívni ezekre a megbeszélésekre. A szakemberek el tudnák nekünk mondani, hogy melyek azok a bukkanók, melyek később problémát jelentenének nekünk. Javaslom, hogy a „B” változat kerüljön elfogadásra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az eredeti kiírásról megemlítve, nem én találtam ki, hogy az első fordulót októberben be kell adni. Itt az anyag, melyben szerepel, hogy az első forduló 2008. január 2. A pályázatírók úgy tudták, hogy október 16 az első forduló. Akkor most mi az igaz? 
Vargáné Fodor Rita: Az előzetes pályázatban szerepelt az az 2007 október 19i dátum. Amikor megszületett a tényleges kiírás, a valós anyag, akkor már 2008. január 2. volt. Mi még 3án, amikor néztük az előzetes anyagot, akkor még októberi időpont volt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nekem még tegnap is azt mondta különkülön, hogy az első fordulót nagyon gyorsan be kellene adni. 
Jávorka János képviselő: Kiegészítésként megjegyzem, hogy nagyon jól át kellene gondolnunk. Átnéztem a pályázati kiírásnak a konkrét tartalmát, amiben szerepel sok különböző dokumentum, amit a pályázatírónak majd el kell készítenünk. Lesz benne olyan is szerintem, amivel a testületnek majd külön kell foglalkoznia. Ha október közepét célozzuk meg, akkor van rá egy hónapunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Testületi döntést igényel? 
Jávorka János képviselő: Legalább 30 okmány van. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én azt nagyon jól tudom. Száz oldalas okmány ez. 
Jávorka János képviselő: Több száz oldalas nagyságrendű anyag ez összességében. Véleményem szerint lesz benne olyan is, amit a testületi ülésen meg kell beszélnünk külön. Célszerű lenne ezeknek utána nézni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen majd a képviselőtestület fog dönteni. Nem véletlenül találtam ki ezt a mai testületi ülést, pontosan a múltkori testületi döntésnek volt egy ilyen mondata, hogy akár rendkívüli ülésen. Akkor még ez az információ állt rendelkezésre, hogy október 19. Valamennyien tudjuk, hogy időnként, akár naponként változtathatnak pályázati kiírásokat. Azt gondolom, hogy kérhetünk még pályázati ajánlatokat, természetesen. Egyik céget sem ismerem, csak ezt a KRODÁT, mert ők kapták az akadálymentesítést. Látszódik a különbség közöttük. Jó lenne minél előbb dönteni, mert ez egy rendkívül sürgős kérdés. A tervezői munka nagyobbik része készen van, innentől a pályázatíró feladata lesz a nagyobbik rész. Javaslom, hogy döntsünk a két beérkezett ajánlatról. Természetesen nekem is van egy szavazatom. 
Majnik László képviselő: Csatlakozom az előttem szólókhoz, én is a B változatot támogatom, mert szerintem előbbi dátum úgysem lesz. A január 2i dátum még későbbre is módosulhat, valamint semmilyen sürgősség nem indokolja azt, hogy elkapkodjuk a döntésünket. Ez még ebbe az időbe belefér. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A tegnap előtti nappal még október 19 volt. 
Majnik László képviselő: A tájékoztató alapján igen. 
Gál Gábor képviselő: A kiírás számít. Az előző rendkívüli ülésen is hangsúlyoztam, és nagyon örülök, hogy ebben egyetértés van, hogy a bizottságoknak előkészítő munkájukra szükség van. 
Fodor László képviselő: Javaslom, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy januárban hátha eltolódik későbbre, hanem abban gondolkodjunk, hogy a legrosszabb helyzethez kell alkalmazkodni, és ahhoz hívtuk most össze az ülést, amit én nem is bánok, hiszen ez komoly téma. Jó lenne tervszerűséget vinni a munkába. Meg kell kérdezni a pályázatírót, hogy mennyi időre van szüksége, hogy elkészítsen egy ilyen pályázatot. Vissza kell számolnunk majd, hogy egy héttel a határidő előtt be tudjuk adni a pályázatot. Számoljunk vissza, hogy mikor kell a pályázatírónak a munkát elkezdeni, valamint számolnunk kell azokkal a döntésekkel is, amit Jávorka János megemlített, mely szerint többször össze kell majd ülnünk, hogy megbeszéljük. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Döntések alatt Jávorka János lehet, hogy azt értette, hogy közbeszerzés lesz menetben, tehát közbeszerzési referenst kell választani. 
Fodor László képviselő: De ezt írjuk le, csak hogy legyen valami tervszerűség, hogy mit szeretnénk. 
Huszár Zoltán jegyző: Van benne. 
Fodor László képviselő: Lenne egy ilyen kérés, hogy a bizottsági ülésre, és testületi ülésre legyen egy ilyen felépített elképzelésünk, hogy mikor döntünk a pályázat író személyében, ő elkezdi a munkát ekkor, és miféle lépések kellenek még közben, valamint mikor érünk célba. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Holnaptól utána nézek, hogy mennyi időbe kerül a pályázat elkészítése. Két hét, egy hónap, biztos, hogy irtózatos munka, akár az első fordulóé is. Én megadnám magunknak azt a lehetőséget, hogy kérünk még további ajánlatokat. De ha szűkös lesz az idő szeptember 28ig, akkor is össze fogom hívni a képviselőtestületet, előtte természetesen a bizottsággal együtt. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Fodor László képviselőt kiegészítve, kérem a két vezetőt, hogy szíveskedjenek teljesen felkészülni a rendkívüli, akár soron kívüli ülésre. Ne úgy tessenek felkészülni, hogy "talán", nekem úgy tessenek majd megmondani, hogy mi a valós helyzet. Azt az egy dátumot fogom kérni, hogy mihez kössük a pályázatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem árt tudni, hogy mindkettő pályázat író cég képviselőjével beszéltem telefonon, valamint személyesen is. Mind a kettő cég jelentős számú iskolafelújítási pályázatra kapott már megbízást. Kezdjünk el attól is félni, hogy azt fogják mondani egy idő után, hogy van már nekik elég. 
Jávorka János képviselő: azt kérem a polgármester úrtól, és jegyző úrtól, hogy nézessék meg szakemberrel. Én úgy értelmezem a tájékoztatót, hogy lesz olyan dolog, amit mellékelni kell a pályázathoz, de lehet hogy mi nem rendelkezünk vele. Véleményezésem szerint ez az iskolát érinti első sorban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megmondhatnád, mert szerintem te tudod, hogy mi ez. 
Jávorka János képviselő: Ha tudnám, megmondanám, de ahhoz meg kellene néznem, hogy mi az a konkrétum. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Akkor légy szíves nézd meg! 
Jávorka János képviselő: Van vagy húsz felsorolás, ami x oldalas terveket tartalmaz. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Eleve a pályázatírónak a kiválasztása, hogy azonnal jöjjön el, és sorolja, hogy milyen döntés kell, valamint tervek. 
Jávorka János képviselő: Igen, de lehet, hogy a pályázatíró feltételezi rólunk, hogy mi rendelkezünk ezekkel a tervekkel, akár az iskola. Nem tudom pontosan, hogy milyen oktatási tervnek van írva. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azzal rendelkezünk. Közoktatás esélyegyenlőségre gondolsz? 
Jávorka János képviselő: Számtalan sok dolog van. Csak az alsó mondatot idézem: "Testületnek kell szakmai egyeztetés után jóváhagyni." Ilyennel szerintem nem rendelkezünk, tehát ezt el kell készíttetnünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a „B” változat szeptember 28i testületi ülés döntését, melyet a képviselőtestület 7 igen, egy ellen szavazattal elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
127/2007.(IX.13.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az ÉMOP 4.3.1/2F kódszámú Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat megírására érkezett árajánlatokról készített előterjesztést. A Képviselőtestület a benyújtott ajánlatokról – jelen ülésen – nem dönt. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert további ajánlatok bekérésére. 
A Képviselőtestület a benyújtott ajánlatokról a szeptember 27i ülésen dönt. 
Határidő: szöveg szerint Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

3./ LEADER akciócsoporthoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Jávorka János képviselő: Alapvetően elindult ennek a LEADER) programnak a szervezése, folyik a regisztrációs tevékenység. Gyakorlatilag Rétság Kistérségi körzetében két helyi kezdeményezés indult. Az egyik a szügyi, a másik Vác és térsége részéről Penc székhellyel alakult meg. Az egyik kötődik, a másik tegnap előtt. Korábbi testületi ülésen hoztunk egy olyan döntést, hogy ha lehet, akkor a szügyi kezdeményezéshez kellene csatlakoznunk. Kialakult egy olyan álláspont, amelyben azt lehet vázolni, hogy a Szügyiek kiszámolták a lehetséges vázlatot. Ez most náluk per pillanat ötven települést érint, közel hatvanezer főt, és nem kívánják tovább bővíteni a LEADER csoport település létszámát. Lépni kellett, hogy ne maradjunk ki a dologból. Gyakorlatilag a Szügyiek kilenctizenegy településsel számolnak a Rétsági huszonötből. A másik tizennégy kimaradt volna, vagy önálló közösség létrehozását kezdhette volna, aminek kicsi az esélye. Megkerestük a Váci illetőségű szervezetet, akik nagy szeretettel fogadnak bennünket. Senkit nem akarnak kizárni. Két csoport között látok különbséget, természetesen a Váciak javára, mert sokkal jobb feltételekkel rendelkeznek, mint a Szügyiek. Azt javaslom, hogy vonjuk vissza a múltkori határozatunkat, és csatlakozzunk a Váci kezdeményezésű közösséghez. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Két dologról fogunk szavazni, egy visszavonással kapcsolatosan, valamint egy újabb kapcsolódással kapcsolatosan. 
Huszár Zoltán jegyző: Nem szükséges kétszer szavaztatni, egy határozati javaslatban is meg lehet fogalmazni, hogy a képviselő testület a váci székhelyű LEADER csoporthoz csatlakozik, és egyúttal visszavonja a szügyiekhez való kapcsolódásról szóló határozatát. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Polgármestertől kérdezem, hiszen a polgármester úr mondta, hogy tájékozódni kíván, amit én nem egészen kezdeményezően fogadtam annak idején. Azon a bizonyos testületi ülésen, ha jól emlékszem azt mondta, tájékozódni kíván a többi polgármester társak körül is. Akkor mégse történt meg a tájékozódás, ezt nem tudhattuk előre? Nem mintha nekem nehezemre esne most ezt a határozati javaslatot megszavazni. A másik kérdésem pedig hogy a megyehatárok nem akadályok? 
Jávorka János képviselő: Nincs határ, semmilyen határ nincs. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Jávorka János kedvezőnek tartod ezt? 
Jávorka János képviselő: Igen. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Miért nem mondtátok előbb? 
Jávorka János képviselő: Akkor még nem tudtuk, ez most egy új helyzet. Nincs település határ, egy feltétel van, hogy két településnek közigazgatásilag érintkeznie kell egymással. Amikor ez az egész dolog elindult, a Szügyiek kezdeményezték, hogy a Balassagyarmati Kistérség Rétsággal és Szécsénnyel együtt alkosson egy ilyen közösséget. Amikor elkezdtek osztani, szorozni, hogy ez hány települést fog ez érinteni, akkor eljutottak odáig, hogy Rétságról csak tizenegy települést vontak be ebbe a területbe. Augusztus 13án Szügyben egy megbeszélésen azt az állásfoglalást hozták ők, hogy a tizenegy települést beszámolva Nagyoroszitól Alsópetényig terjedően, ezt még szeretnék megtartani, de a többit már nem, mert az emelkedő létszámot nehezen lehet kezelni. Ezért léptünk mi Vác irányába, mert ők nem akarnak határokat szabni. Bárkit befogadnak, hiszen szélesíteni akarják ezt a dolgot. Van egy Területfejlesztési KFT, aki hét éve tevékenykedik Vác és térségben, sőt országos viszonylatban, amely jó referenciákkal rendelkezik. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rövidítsük le, értjük egyébként! 
Jávorka János képviselő: Minden polgármesterrel beszéltünk, és a lényeg az, hogy, nincs elveszve a többiektől se a dolog, mert felvetődött a kistérség részéről, hogy miért nem marad a kistérség társulás, a huszonöt település egyben. Ez teljesen jogos az Önkormányzatok vezetői részéről, hogy jó lenne egyben maradni, amit én is így látok. Ma este megyek Borsosberénybe. Előzetes információ alapján ők sem kívánnak kapcsolódni Szűgyhöz, sokkal inkább Váchoz. 
Fodor László képviselő: Csak a mi kis térségünk, teljesen külön nem alakíthat egy csoportot? Valamint van valami információnk arról, hogy ha egy másik csoporthoz kapcsolódunk, mennyire tudjuk a saját érdekeinket érvényesíteni? Vagy csak "lélekszámnak" leszünk jó? Amit mi nyerünk pénzt, azt mi kapjuk? 
Jávorka János képviselő: Jogos a kérdés az aggály részedről. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Létszámfüggő. Huszonötezren vagyunk, elég a kistérséghez. 
Jávorka János képviselő: Tízezertől százezerig lehet ilyen csoportot létrehozni. Az elvárás az, hogy ötvenhatvan ezer fős legyen. Legyen százötven ilyen az országban. A fele fog nyerni, nyilvánvaló, hogy a váci igen. A nagyobbakat fogják preferálni. Ezért törekszik mindenki a magas létszámra, mert azzal lát esélyt, ami Vácnak meglesz. Alulról jövő kezdeményezés, hármas szereplői kör vesz ebben részt, a cégek, önkormányzatok, illetve a vállalkozói szféra. A 93/2007es törvény rendeletben szerepel, hogy 40% lehet az önkormányzat, és minimum 60% vállalkozók és cégek szférája. Amikor majd megalakulnak a közösségek a második húsz napos regisztrációs időig, akkor olyan alapelveket kell majd lefektetni és elfogadni, hogy ne sértsük egymás fennhatóságát. Ebben a Váciaknak látok egy pozitív dolgot, amit még nem láttam a Szügyiek esetében. Ott az az álláspont, hogy ahány kistérség részt vesz, Vác és Rétság, amihez lehet csatlakozni fog ehhez Szob is tizenháromezer főt prezentál, amivel muszáj lesz lépni ez irányban. Az az elképzelése a Váciaknak, hogy minden Kistérségben a pályázat elbíráló bizottságot, amit a Kistérség közszereplőiből kerülnek megválasztásra, azok döntenek majd azokban is. A pályázatokat is majd ezek a csoportok fogják kiírni, egy elkészített program alapján. Olyan programot fognak kapni, amire pályázatot tudunk majd kiírni. Saját maga fogja elbírálni, odaítélni, megvalósítani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azonnal tájékozódtam, amikor megszületett a testületi döntés, de tulajdonképpen felesleges, mert volt egy döntése a testületnek. Ezzel együtt azonnal egykét nappal később kiderült, hogy tizennégy település, nyugat Nógrád déli csücske kimaradt ebből. Ez a mai helyzet. Én annak idején kértem a testületi ülést, hogy hagyjanak egykét nap tájékozódást, de ez lett a végeredmény. De ezen túl vagyunk. Javaslom, hogy fogadjuk ezt el, ugyanis állandóan arról beszélünk, hogy mi vagyunk a "mostoha gyerekei" az észak magyarországi régiónak, régen csak Nógrád megyének voltunk. Ez miután átnyúlik, hivatalosan régió határmódosítási lehetőséget nem jelent. Azonban a lehetőség azt engedi, hogy egyel több "köldökzsinórral" csatlakozzunk Pest megyéhez, vagy a Központi Régióhoz, Váci kistérség egy részével, ami nem baj. A váci polgármester az elnöke a Váci Kistérségnek, és nem utolsó sorban Országgyűlési képviselőként az Önkormányzati Bizottság elnöke a Parlamentben. Ez egy életszagú gondolat, és javaslom, hogy fogadjuk el, és bátran szavazzuk meg ezt a határozati javaslatot, amit a jegyző úr mondott, hogy csatlakozunk Penc székhelyéhez. 
Jávorka János képviselő: DIPO DunaIpoly Határmenti Együttműködések Helyi Közösségéhez, melynek székhelye Pencen van. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, mely szerint csatlakozunk Penchez, és egyúttal visszavonjuk a Szűgyhöz való csatlakozást. A határozati javaslatot a képviselő testület nyolc egy döntető igennel elfogadta és meghozta alábbi határozatát. 

128/2007.(IX.13.) számú határozat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Duna Ipoly Határmenti Együttműködések
Helyi Közösséghez történő csatlakozásról elhangzott előterjesztést, azt támogatja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot aláírja.
A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 98/2007 (VII.26.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester


Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nem lévén a 2007 szeptember 13-i rendkívüli képviselőtestületi ülést bezárja.
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-