Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006.október 12. napján megtartott képviselő-testületi alakuló ülésen

Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Szabó Klára HVB elnöke, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 16 fő vendég

dr. Tóth Mária korelnök: Köszöntöm a megjelent képviselőket, polgármestert és vendégeket. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéig és illetményének megállapításáig, mint korelnök Én vezetem az ülést. 
Megállapítom, hogy a megválasztott polgármester és 9 fő képviselő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Felkérem Szabó Klárát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse az október 1-i önkormányzati választás eredményét. 
Szabó Klára HVB elnöke: Az október 1-i önkormányzati választáson a 2.383 fő választójogosult 66,05 %-a, 1574 fő vett részt, és választotta meg a polgármestert és képviselő-testület tagjait. 
A négy polgármester jelöltre leadott 1565 érvényes szavazat 51,76 %-ával, 810 szavazattal Mezőfi Zoltánt választották meg Rétság város polgármesterének
A 36 képviselő-jelöltre 1535 érvényes szavazólapon 11.918 szavazatot adtak le. A választópolgárok átlagosan 9 jelölt helyett csak 8 jelöltre szavaztak. A mandátumot szerzett 9 fő közül 8 fő független jelöltként, míg 1 fő MSZP jelöltként került a testületbe.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény 19. §-a alapján a települési képviselőknek az alakuló ülésen esküt kell tennie. Felkérem a képviselőket, hogy az esküt tegyék le.

A képviselők a következő a következő szövegű esküt tették le:
“Én ……………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Rétság város javát szolgálom. (Az esküt tevő meggyőződése szerint): Isten engem úgy segéljen.

Szabó Klára HVB. elnök: valamennyi képviselőnek átadja megbízó levelét. 
A választójogosultak 66,05 %-os részvételi aránya meghaladja az országos átlagot, ami azt mutatja, hogy Rétság város választóit érdekli, kik képviselik őket négy éven keresztül. Ne feledkezzenek a képviselők arról, hogy a lakosság bizalmából jutottak be a testületbe. Aktív, felelősségteljes képviselői munka, a választók, a település érdekében hozott felelősségteljes döntések szükségesek. Közszolgálatot vállaltak a képviselők, melyhez erőt, kitartást és sok sikert kívánok a magam és a választási bizottság nevében. 
dr. Tóth Mária korelnök: A meghívó szerinti napirendek tárgyalását javasolom. Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyal.
 

 
Napirend
Előterjesztő
1./ Polgármester eskütétele Szabó Klára HVB Elnöke
2./ Polgármester illetményének megállapítása dr. Tóth Mária korelnök
3./ Alpolgármester megválasztása Mezőfi Zoltán polgármester
4./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása Mezőfi Zoltán polgármester


1.  Polgármester eskütétele.
dr. Tóth Mária korelnök: Az önkormányzati törvény 32. §-a alapján a polgármesternek a képviselő-testület előtt esküt kell tenni. Felkérem Mezőfi Zoltán polgármester urat az eskü letételére.

“ Én Mezőfi Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Rétság város javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”

dr. Tóth Mária korelnök: Köszönöm szépen, gratulálok. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt korelnök asszony, tisztelt képviselő-testület, kedves vendégeink. Elöljáróban szeretném megköszönni feleségemnek, és Zsófi lányomnak, hogy az elmúlt négy évet kibírták mellettem, nem utolsó sorban azt a néhány hónapot, ami a választásokat megelőzte. Nem kis tehertételt jelentettem a számukra. Mindazonáltal szeretném megköszönni mind a Helyi Választási Bizottság elnökének és tagjainak azt a korrekt, törvénytisztelő munkát, amit végeztek. Szeretném megköszönni a szavazatszámláló bizottságokban dolgozó valamennyi delegált személynek a munkáját. Nem kis erőfeszítés volt, sokszor embert próbáló erőfeszítés volt, több mint 24 órán keresztül voltak talpon. Megkülönböztetett tisztelettel szeretném megköszönni Fiam Pálné asszonynak, és Fiam Pál úrnak a két szavazatszámláló bizottsági elnöknek a munkáját, és irányítását. Szeretném megköszönni jegyző asszonynak azt a munkát, hogy résen volt, hisz segítsége nélkül nem zajlottak volna le ilyen békésen a választások a városban. Valamennyi rétsági polgárnak szeretném megköszönni a törvénytisztelő magatartását a választások alatt. Itt köszönöm meg azon választók bizalmát, akik megtiszteltek szavazatukkal, és lehetővé tették, hogy a következő négy évre Rétság város polgármestere lehetek. Legjobb tudásommal igyekszem ezt a bizalmat megszolgálni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nagyon sokan nem szavaztak rám, és ez teljesen normális egy polgári demokráciában. A megválasztott polgármesternek törekednie kell arra, hogy a következő időszakban jó munkával, ezen választók bizalmát is megnyerje. Gratulálok a megválasztott képviselőknek. Amikor október másodikán hajnalban kezembe kaptam a megválasztott képviselők névsorát, akkor biztos voltam benne, és azóta is ugyanez a véleményem, hogy működni és együttműködni képes önkormányzat alakult Rétság városában. Ismerve a képviselők programját, közösen látjuk a feladatokat. Mind a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztését, mind az utak, közparkok, járdák folyamatos fejlesztését, mind a tűzvédelem fejlesztését, mind a sport és civil szervezetekkel történő együttműködés további szélesítését, mind az otthonteremtés, családtámogatás új alapokra helyezését, mind a játszóterek felújításának fontosságát, akár az iskola felújítását, a középiskola fejlesztését, az idősek, betegek biztonsága érdekében szociális és egészségügyi centrum kialakítását, de mondhatnám a panel lakások felújításának fontosságát is. A pályázatok hatékonyabb felhasználását, a közösségi rendezvények támogatását, a munkahelyteremtés további generálását, a helyi vállalkozások beemelését a fejlesztésekbe, és nem utolsó sorban a korrekt tájékoztatást a lakosság irányába. Egy gondolatot engedjenek meg a polgármester hitvallásából. Tisztelt képviselők, tisztelt jelenlévő vendégek. Megismerve a leadott szavazatok magas számát, senki ne kábítsa, ne áltassa magát, hogy ez az elvégzett munkának szól. Ez egy megelőlegezett bizalom. Éppen ezért kellő mértéktartást, és szerénységet várok el elsősorban magamtól, és a megválasztott képviselőktől. A rétsági polgárok ugyanis a munkára, az együttműködésre, és az eredményekre szavaztak. Ha bankos lennék, azt kellene mondanom, hogy ez egy hitel, amit magas kamattal illik megszolgálni, a megválasztott képviselőknek. Nehéz év előtt állunk, nehéz év előtt állnak az emberek, és nehéz év előtt állnak az önkormányzatok. Eddig is azt mondtam, és ma is vállalom, hogy csakis magunkra számíthatunk. Ebben a helyzetben tehát a széthúzás, a parttalan vita megfizethetetlen luxus. Már most mondom, az állam és az önkormányzat helyettünk, nekünk nem fog semmit megoldani. Mindenkinek dolgoznia kell a maga posztján. A polgármesternek pedig nem elég jó programokat kezdeményezni, hanem azok élére is oda kell állni, azokat segítenie kell. Úgy szeretnék Önökkel együtt leülni, hogy csak is előre tekintünk, és csak is együtt. Ehhez a közös együttműködéshez kívánok valamennyiünknek jó munkát, kitartást és egészséget. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 


2./ Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Tóth Mária korelnök
dr. Tóth Mária korelnök: A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. tv. 3. §. (1) bekezdése alapján a polgármester illetményéről a képviselő-testület az alakuló ülésen dönt. A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap és a település lakosság számától, illetőleg az ellátott feladattól függő szorzószám szorzataként állapítja meg. A körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetében a szorzószám 12,5-13,5 között lehet. A havi bruttó illetmény a jelenlegi 36.800 Ft-os illetményalap figyelembe vételével 460.000 Ft és 496.800 Ft között állapítható meg. A megválasztott polgármester illetménye nem lehet kevesebb a megválasztását megelőző polgármesteri illetménynél. Eddigi az illetmény a kötelező minimum szorzószámmal került megállapításra, mely szerint a havi illetmény 460.000 Ft volt. A polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségét meg kell téríteni, mely költségátalány formájában is megállapítható. A költségátalány mértéke a polgármesteri illetmény 20-30 %-ának megfelelő összeg. Eddig a költségátalány 20 %-a volt. Javaslom a polgármester illetményét 12,5 szorzóval, 460.000 Ft-ban, a költségátalányt 20 %-ban megállapítani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: bejelentem, hogy személyes érintettségem miatt a szavazásban nem veszek részt. 
dr. Tóth Mária korelnök: Szavazásra bocsátom a polgármester havi 460.000 Ft, és 20 %-os költségátalány megállapítását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, a polgármester havi illetményét 460.000 Ft-ban, költségátalányát illetményének 20 %-ában elfogadta.  79/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. tv. 3. § (1) és (2) bekezdése valamint 18. § (2) bekezdése alapján - Mezőfi Zoltán polgármester illetményét 2006. október 1. napjától a köztisztviselői illetményalap 12,5-szörös szorzatában, havi bruttó 460.000 Ft-ban , költségátalányát illetményének 20 %-ában állapítja meg. 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé intézkedni kell.
Határidő: október 10.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
dr. Tóth Mária korelnök: Átadom az ülés vezetését Mezőfi Zoltán polgármester úrnak. 

3./ Alpolgármester megválasztása, és tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Az önkormányzati törvény 34. §-a alapján a képviselő-testület saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással alpolgármestert választ. dr. Katona Ernőt javaslom alpolgármesternek megválasztani, aki az előző ciklusban is ellátta ezt a tisztséget. 
A titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjaira a következő javaslatot teszem azzal, hogy a megválasztásra kerülő bizottság mandátuma a ciklus végéig tartson, és Ők lássák el a későbbiek folyamán szükségessé váló titkos szavazás lebonyolítását is. Bizottság elnökének Majnik László képviselő urat, tagjainak dr. Tóth Mária és Gál Gábor képviselőket javaslom.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta, és megválasztotta a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait. 
  80/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára megválasztotta - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében rögzített - titkos szavazások lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottságot. 
A bizottság elnöke: Majnik László, tagjai: Gál Gábor, dr. Tóth Mária 
Határidő: azonnal
Majnik László szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját. 
Dr. Katona Ernő képviselő: bejelentem, hogy érintettség okán, a titkos szavazásban nem veszek részt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A titkos szavazás időtartamára szünetet rendelek el. 
Titkos szavazás után.
Majnik László Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: dr. Katona Ernő érintettségére hivatkozva tartózkodott a szavazástól. A képviselő-testület 9 tagja szavazatott. Az urnában lévő mind a 9 szavazólap érvényes volt. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal dr. Katona Ernő képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Gratulálok a megválasztott alpolgármester úrnak. A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. tv. 4. §. (2) bekezdése alapján a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, melynek mértéke Rétság esetében (az illetményalap 4,5-6,5 szorzata) 165.600 Ft – 239.200 Ft lehet. A képviselő-testület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére mellőzheti, illetve alacsonyabb összegben is megállapíthatja a tiszteletdíjat. A költségátalány mértéke az alpolgármesteri tiszteletdíj 10-20 %-ának megfelelő összeg lehet. Eddig az alpolgármester tiszteletdíja havi bruttó 55.000 Ft volt, a költségátalány 10 % volt. Az alpolgármester úr tiszteletdíját 55.000 Ft-ban, a költségátalányát tiszteletdíjának 10 %-ában javaslom továbbra is megállapítani. 
Szavazásra bocsátom az alpolgármester havi bruttó 55.000 Ft tiszteletdíját, és 10 %-os költségátalányát. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 55.000 Ft-ban, költségátalányát tiszteletdíjának 10 %-ában elfogadta.  81/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára dr. Katona Ernőt alpolgármesternek megválasztotta. 
Az alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 55.000 Ft-ban, költségátalányát tiszteletdíjának 10 %-ában állapította meg. 
Határidő: azonnal 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm körünkben az ülés közben megérkezett Balla Mihály országgyűlési képviselő urat.
4./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait, illetve a bizottságok elnökeit. A Pénzügyi Bizottság megválasztása kötelező, míg egyéb bizottságok létrehozásáról a testület szabadon dönthet. A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell választani. Alpolgármester, települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet bizottság elnöke, vagy tagja.
     A bizottságok – feladatkörükben – előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. A képviselő-testület döntési jogot is adhat bizottságainak. Eddig négy bizottság működött. A képviselőkkel történt egyeztetés alapján három bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési, Egészségügyi- Szociális és Környezetvédelmi, valamint Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság létrehozását javaslom 9-9 fővel azzal, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egyidejűleg a bizottságokra vonatkozó módosítást is át kell vezetni.
     Egyenként szavazásra bocsátom a bizottságokat:
     Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot 9 fővel, 10 igen szavazattal,
     Egészségügyi-, Szociális és Környezetvédelmi Bizottságot 9 fővel, 10 igen szavazattal,
     Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot 9 fővel, 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület. 
     Egyeztetés, és konszenzus volt a bizottság tagjainak és elnökeinek megválasztása terén. Ennek megfelelően teszek javaslatot a bizottságok elnökeire, és megválasztott képviselő tagjaira azzal, hogy a kültagok megválasztására a bizottságok képviselőinek javaslatát figyelembe véve a következő ülésen kerül sor. Kérem a testület döntését, hogy a bizottságok elnökéről és tagjairól külön-külön, vagy bizottságonként együtt kívánnak szavazni. 
     Először azt fel szavazásra, hogy bizottságonként az elnök és tagok személyéről együtt kívánnak-e dönteni?
     A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy bizottságonként együtt szavaz az elnök és tagok személyéről. 
     Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének Hegedűs Ferenc urat, tagjainak Gál Gábor urat, Kotroczóné Somosi Éva képviselő asszonyt, Majnik László urat, és dr. Tóth Mária képviselő asszonyt javaslom. 
     A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
     Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnökének dr. Tóth Mária képviselő asszonyt, tagjainak dr. Dobos Attila urat, Hegedűs Ferenc urat, Jávorka János urat és Majnik László urat javaslom.
     A képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
     Harmadikként a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnökének javasolom Gál Gábor urat, tagjainak dr. Dobos Attila képviselő urat, Fodor László képviselő urat, Jávorka János képviselő urat, és dr. Tóth Mária képviselő asszonyt. 
     A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 82/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságait, a bizottságok elnökeit és képviselő tagjait az alábbiak szerint megválasztotta.
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:
elnök: Hegedűs Ferenc, tagok: Gál Gábor, Kotroczóné Somosi Éva, Majnik László, dr. Tóth Mária 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság:
elnök: dr. Tóth Mária, tagok: dr. Dobos Attila, Hegedűs Ferenc, Jávorka János, Majnik László
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság:
elnök: Gál Gábor, tagok: dr. Dobos Attila, Fodor László, Jávorka János, dr. Tóth Mária 
A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztására bizottsági javaslatra a következő testületi ülésen kerül sor.
A Szervezeti és Működési szabályzat módosításakor a bizottságokra vonatkozó rendelkezést a határozat szerint kell átvezetni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : bizottságok elnökei
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem Jakus Tímea művésznőt, hogy végszóként egy verssel ajándékozzon meg bennünket. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-