Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. július 19. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 10 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Jávorka János és Dr. Szabó Marianna képviselők előzetesen bejelentették, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt a mai ülésen Nbem tudnak részt venni. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Egyetlen napirendi javaslatom van, a Választási bizottságok megválasztása.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

 
Napirend
Előterjesztő
1./ Választási Bizottságok megválasztása Kapecska Ferencné jegyző

1./ Választási Bizottságok megválasztása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a választási bizottságokra tett javaslatot. Felvetődött, hogy kisebbségi szavazóköri szavazatszámláló bizottságba célszerű lenne kisebbségi tagot is szerepeltetni. Elhangzott, hogy jelölt csak az lehet, aki regisztrálva van, és csak az szavazhat is. Nem előírás, hogy kisebbségi személynek képviseltetnie kell magát a szavazatszámláló bizottságban. 1-2 személlyel kapcsolatban nem volt teljes az egyetértés, végül is a bizottság egyenként szavazott, és többségi szavazással a határozati javaslatban szereplő jelölteket javasolja megválasztani.
Mocsári Gergely képviselő: Nem a személyekkel kapcsolatban, hanem a kisebbségi választással kapcsolatos regisztrációval kapcsolatban kérdezném, lehet-e tudni, melyik kisebbségbe hányan regisztráltatták magukat? 
Kapecska Ferencné jegyző: A választói jegyzékben szereplők száma nyilvános adat, az kihirdetésre is került, a honlapon is szerepel. . Negyvenegy személyt lehetett a cigány választói jegyzékbe felvenni, de 49 fő volt a jelentkezők száma. ( fő felvételét el kellett utasítani, mivel a jogszabályban rögzített feltételeknek nem feletek meg. A Szlovák kisebbségi választói jegyzékbe 76-an kérték felvételüket, és 69-et vettünk fel. A német kisebbségi választói jegyzékbe pedig ketten kérték felvételüket. Tekintettel arra, hogy a cigány és szlovák kisebbségbe jelentkezők száma érte csak el a 30-at, így ez a két kisebbségi önkormányzat választható meg. A szavazásban csak azok vehetnek részt, akik a a választói jegyzékben szerepelnek. Jelölt is csak az lehet, aki valahol kisebbségi választói jegyzékben szerepel. Előfordulhat, hogy valaki Diósjenőn szerepel a választói jegyzékben, de Rétságon indul, ezt minden további nélkül megteheti, csak igazolást kell hoznia az adott településről, ahol regisztrálva van. Kisebbségnél csak jelölő szervezet állíthat jelöltet. 
dr. Tóth Mária képviselő: Szabó Klára annak idején lemondott a képviselői mandátumáról, jó oka volt rá. Alkalmatlannak tartom egy ilyen komoly funkció ellátására. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több vélemény, javaslom a Pénzügyi Bizottsággal megegyezően személyenként, egyenként szavazzunk a jelöltekre. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
Szabó Beatrixot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Szabó Klárát 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással, Vitézné Tóth Editet 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a helyi választási bizottság tagjának. Póttagként Rauscher Gyulánét 11 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület. Fábián Jánost póttagnak 11 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület. 

A kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjának Laczkó Máriát 11 igen szavazattal, Miklián Enikőt 11 igen szavazattal, Pelle Margitot 11 igen szavazattal, Varga Attilát 11 igen szavazattal, Varga Istvánnét 11 igen szavazattal a képviselő-testület megválasztotta. Póttagnak Haváné Bakos Leonórát 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Szakál Katalint 11 igen szavazattal elfogadta a testület. 

63/2006. számú képviselő-testületi határozat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló, 1997. évi C. törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a 115/D. § és 115/I. § (3) bekezdését - a következő általános önkormányzati választásra létrehozott választási bizottság alakuló ülésig - a helyi választási bizottság, valamint kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja. Helyi választási bizottság 
Tagok: 
Szabó Beatrix Radnóti u. 8. fsz. 1. 
Szabó Klára Korányi u. 1/A.2. em. 6 ajtó
Vitézné Tóth Edit Takarék u. 29.
Póttagok: 
Rauscher Gyuláné Nyárfa u. 8. II. em. 1 ajtó 
Fábián János Nógrádi u. 11.

Kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottság
Tagok: Laczkó Mária Ady u. 13.
Miklián Enikő Mikszáth u. 21. 
Pelle Margit Nyárfa u. 9.fsz. 2.
Varga Attila Rákóczi út 52.
Varga Istvánné Mező u. 5.
Póttagok: 
Haváné Bakos Leonóra Hunyadi sor 3.
Szakál Katalin Zrínyi u. 10. 
Határidő: azonnal

Mezőfi Zoltán polgármester: Az EGÚT Rt. megkeresésben tájékoztatott, hogy július 25- és 27. közötti időszakban - a beruházás gyorsabb lezajlása érdekében - éjjel-nappal szeretnének a belterületen dolgozni, váltott műszakban. Ehhez külön engedély kell a jegyző asszonytól. Kértem a balassagyarmati rendőrkapitányságtól egy rövid tájékoztatást arról, hogy mi az oka a balesetnek, ami a városunkban történt. Komoly anomáliákat vetett fel ez a baleset. Remélem hamarosan megkapom a leiratot.Több tárgy nem lévén megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom


kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-