Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. május 26. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, Sztruhár Istvánné vezető óvónő, Tuskó Ilon családgondozó, 3 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket. dr. Katona Ernő alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Napirend előtt:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismerteti az időközben megérkezett, Balla Mihály országgyűlési képviselő által benyújtott interpellációra adott illetékes vagyonkezelői szervezeteknek a rövid válaszait. Egyetlen egy említésre méltó jelzés van benne, Gráf József földművelésügyi miniszter javaslata, mely szerint rövid időn belül, (időpont megjelölése nélkül) kezdeményezni fogja a soron kívüli rendezést a honvédségi ingatlanok ügyében. Ő fogja az önkormányzatoknál a kapcsolat felvételt kezdeményezni. 
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A Szociális bizottság május 25-én ülésezett, így tegnapi döntései még nem szerepelnek még az anyagban.
Mocsári Gergely képviselő: A művészeti iskola beindításával kapcsolatban két mondatot nem értek. A 32/2005. számú határozatban az van írva, hogy a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagozat bővítésre vonatkozó ajánlata még nem került leadásra. A másik megjegyzésben az került megfogalmazásra, hogy az intézmény vezetője konkrétan jelölje meg az oktatni kívánt művészeti ágakat. Kinek a feladata ez, nem teljesen világos számomra. Ezt tisztázni kellene.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyértelműen az intézményvezető feladata. Összegezze a Rétságon felmerülő igényeket, és ennek tükrében tegyen ajánlatot. Ha ezt nem teszik meg, az ő ajánlatuk nélkül fogjuk tárgyalni a művészeti iskolák kérdését. 
Girasek Károly képviselő: Kételyeim vannak. A dolog fordítva van. A Rózsavölgyi Márk iskola bejelentette, hogy minden kérést ki tud elégíteni. Valahol itt helyben elakadtak a dolgok. Ember Csaba úr megmondta, hogy minden tagozatra jogosult, és szívesen dolgozik. Ettől más ajánlatot nem tudnak tenni. A képviselő-testület megtette azokat a lépéseket, hogy egy hónappal előre is hozták a téma tárgyalását, hogy ne veszítsenek időt, most valaki más, vagy mások miatt veszítünk időt ebben a kérdésben, mert ha júniusban tárgyaljuk, az már későn lesz. Mostanra anyagot kellett volna ezzel kapcsolatban készíteni. Nem meglepődve olvasom a 39/2005. sz. határozatunkkal kapcsolatos ide leírt jogegységi magyarázatot, ami szerint az arra jogosult szakemberek megerősítették, hogy Majnik László jelölése nem jogsértő, a Közbiztonsági Alapítvány Felügyelő Bizottságába. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert elég nagy vita kerekedett a múlt havi ülésen ebből. A jegyző magyarázata volt a jó, nem a kétkedőké.
dr. Tóth Mária képviselő: A 39/2005. sz. határozattal kapcsolatban köszönöm, hogy a jegyző tájékozódott. Ettől függetlenül nem értek egyet, továbbra is fenntartom a múltkori ülésen elmondott álláspontomat. A művészeti alapiskolával kapcsolatban az a véleményem, hogy amikor az intézmény vezetőjét említik, senki másról nincs szó, mint a helyi iskola vezetőjéről. Nem a többi szereplőről van szó, hanem a helyi iskoláról. 
Kapecska Ferencné jegyző: A művészeti iskolával kapcsolatban nem érzek ellentmondást, tekintettel arra, hogy a múltkori bizottsági ülésen, amikor Ember Csaba úr is részt vett, azt mondta, hogy ő nem tehet ajánlatot a feltételekkel kapcsolatban, azt a fenntartó megyei önkormányzat teheti meg. Polgármester úr ebben a témában járt el Zsolnai úrnál, a közoktatási referensnél. Azt a tájékoztatást adta, hogy a művészeti alapiskola jogosult arra, hogy a feltételeket közölje. Az természetes dolog, hogy a rétsági iskolának kell megjelölni, hogy milyen tagozatok vonatkozásában kérik az ajánlatot, de ezt követően a művészeti iskolának kell közölni a tagozat indításának feltételeit. 
Mocsári Gergely képviselő: Szülői felmérések voltak, érdeklődés van a tagozat bővítésre. Nincs ebben semmi új, hisz a zeneiskola jelen pillanatban is működik. Egyéb művészeti ágakban is hasonlóan működhetnének. A feltétel rendszer is nagyjából hasonló. Reális igényeket elégíthetnénk ki az iskola beindításával. Még ez mindig megoldható szeptember előtt. 
Havas Vilmosné képviselő: A szülőket is tájékoztatni kell, hogy azok akik jelentkeztek egy művészeti ágra, és zeneiskolába is járnak, tudomásul kell venni, hogy csak az egyik részről jár a fejkvóta. A másik választott tagozatért fizetni kell. Lehet, hogy csökkenni fog a létszám amiatt, hogy nem tudják kifizetni a 30 eFt-os tandíjat. Egy fejkvóta van csak, fontos lenne tudatosítani a szülőkkel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az iskolák ajánlatai között az árakat tekintve lényeges különbségek vannak. A következő testületi ülésre visszakerül a téma.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.

2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Havas Vilmosné képviselő: Május 1-től új megbízott rendőrkapitány van Rétságon, van-e arra lehetőség, hogy bemutassák őt a képviselő-testületnek? 
dr. Szabó Mariann képviselő: A DÜFA Kft-vel kapcsolatos lenne a kérdésem, hogy amennyiben megszületik a döntés, akkor ott azon a kicsi területen hogy tudják a csarnokot megépíteni? Az nagyon kicsi terület.
Mocsári Gergely képviselő: A csapadékos idő is sürgetővé teszi, és kiemelt feladattá, az EU-s és kormányzati hitel konstrukciók megvizsgálását. Szeretném pontosítani az időpontot, hogy tényleg mielőbb intézkedés történhessen. 
dr. Tóth Mária képviselő: A polgármester úr konkrétan kinek javasolja, hogy a hitelkonstrukciót mihamarabb vizsgálja meg? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én leszek az előterjesztője. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ha már megvizsgálták, minket arról tájékoztassanak, utána tudunk erről beszélni, addig nem.
Girasek Károly képviselő: Szerintem törvény is kötelezi a rendőrséget arra, hogy a képviselő-testület véleményezze a rendőrkapitány kinevezését. A kérdés, mikor kerül ez napirendre, mert ha jól tudom az erről szóló anyag már itt vannak a hivatalban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Május 2-án az új rendőrkapitányt bemutatták Rétságon. Valóban készült előterjesztés, de a megyei rendőrkapitány kérésére még nem került testület elé. Fél év áll rendelkezésre, hogy a megbízott rendőrkapitányt a 25 érintett településen bemutassák. Lehetőség lesz arra, hogy a képviselők kérdéseket tegyenek fel. A 25 település véleményezése nyomán nevezik ki kb. fél év múlva a rétsági kapitányság vezetőjét. DÜFA-val kapcsolatos kérdésre válaszom, hogy kb. 8000 m2-es az építési telek. Erre 2000 m2-es, mintegy 20 további munkahellyel bővülő csarnokot építenének fel. Ezzel egyidőben a zárványos épület elbontásra kerül. Az érintettek és az építési hatóság ez ügyben már egyeztetett. A hitelkonstrukcióval kapcsolatban tegnap történt egyeztetés az OTP-vel, illetve a Magyar Fejlesztési Bank képviselőivel, az útépítés lehetséges hitel konstrukciójáról. Éppen ezért nem kerülhetett még ide az anyag. 5-10-15- és 20 éves futamidőre dolgoztak ki alternatívákat. Út és vízelvezetéssel kapcsolatos hitelkonstrukcióról van szó. A 2005. évi karbantartási és felújítási koncepciójának egyes számú támogatottja, a Jászteleki utca út- és vízelvezetéssel együtt kezelt rekonstrukciója. Ez kiemelt feladat. A közeljövőben megismerkedhetnek a képviselők a hitel konstrukcióval. Konkrétan útépítésre pályázat nincs. 
Girasek Károly képviselő: Furcsállom a tájékoztató címét is. Merthogy az előző testületi ülésen a testület döntött ennek az anyagnak a tartalmáról, és címéről. Szó szerint le van írva, hogy a polgármester adjon tájékoztatást a település érdekében tett tárgyalásairól, azok eredményéről. Ami néhány dolog fel van sorolva, az bejelentés, és az egyebekben kellene rá kitérni. Kérem polgármester urat, legyen szíves megnézni az SZMSZ-t, és elolvasni a címet, és annak megfelelő anyagot terjeszteni a testület elé. Ez az anyag sem címében, sem tartalmában nem felel meg annak a kötelezettségnek, amit a testület a polgármesternek meghatározott. Üdvözlöm a DÜFA építési szándékát. Elég jelentős cég, országos hálózattal rendelkeznek. Kétségtelen, hogy a rendőrkapitány kinevezése nem a mi jogkörünk. Véleményem szerint nem kell a bemutatással fél évet várni. Most is meg lehetett volna őt hallgatni ezen az ülésen, meg van az anyag is hozzá. Bár az anyagot nem láttam. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az előterjesztés készen van, de megkértek rá, hogy még ne vigyük be testület elé. 
Girasek Károly képviselő: Megint fordítva ülünk a lovon. Elküldtek egy anyagot véleményezésre, itt van a hivatalban. A képviselők egy hónapja nem tudnak róla, hogy itt van egy fontos irat. Pedig ez a testületre tartozik. A polgármester úr jelen volt a MÁV egyeztetésen, az áteresz ügyében. Azt látom, nemcsak az áteresszel van probléma. A vasút kötelessége 5-5 méterre a járdát kialakítani az úton. Nincs gyalogjárda ugyanis. Nem tudom ebbéli igényünket jeleztük-e feléjük? Erre a törvény kötelezi a vasutat. Március 17-én Zsolnai úrral a Megyei Közgyűlés referensével tárgyalt a polgármester úr, az iskolával kapcsolatban. Arra utasította a polgármestert a képviselő-testület, hogy a Megyei Közgyűlés Elnökével tárgyaljon erről a témáról, aki ajánlatot tehet. Az az ember, akivel a polgármester úr tárgyalt, nem képviseli a fenntartót. Nem a megfelelő személlyel tárgyalt a polgármester úr. Az, hogy záporeső hullott Rétságra, az egyebekbe tartozna. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez az egyik legfontosabb feladat.
Girasek Károly képviselő: Ha ez a legfontosabb feladat, akkor szülessen róla írásos előterjesztés. Tennivaló ebben már régen lett volna. Most sem napirendként tárgyaljuk, határozatot sem hozhatunk semmiről. Ez a fajta tájékoztatás az idegek borzolása, és a feladat elkerülése, mert semmiben nem döntünk. Én is tudom, hogy záporeső hullott Rétságra, és súlyos gondok vannak. Több ezer pályázat van az országban, van pályázat erre is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem a képviselő urat, egy erre vonatkozó pályázatot hozzon ide, mutasson. 
Girasek Károly képviselő: Ha nem erre van pályázat, hanem útfelújításra, az sincs előttünk. A Nógrádban útfelújítás címen pályázatok jelentek meg. Ha jól gondolom erre a Vis major keretből is lehetne pénzt igényelni, mert ez elég súlyos gond. Valamit tenni kell. Azzal, hogy a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy gond van, semmivel nem tudunk előbbre jutni. Készüljön egy előterjesztés pénzügyi elemzésekkel. Tanuszodára olyan gyorsan fel tudnának nagy összegű hitelt venni, erre meg nem. Kérem, hogy ez az anyag ezentúl feleljen meg az SZMSZ-nek, és az egyéb bejelenteni való kerüljön az egyebekbe.
Jávorka János képviselő: Két témában szeretnék szólni. A május 1-i rendezvény bizonyította, hogy a széles társadalmi összefogás jó eredményt tud hozni. Külön köszönöm az Árpád sportlövők és íjászok, valamint a polgárőrség munkáját. A rendőrkapitány kinevezését az önkormányzat jogosult véleményezni, a megyei rendőrfőkapitány joga, hogy mikor nevezi ki őt. Mindemellett célszerű lett volna a mai ülésre meghívni a megbízott rendőrkapitányt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkérem Girasek urat, ne fordítsa el a tényeket, és ha lehet, hozza ide a pályázati kiírásokat, amiről beszélt. Ha ez nem sikerül, kérem vonja vissza állítását a képviselő úr. Vis major keretet triplán elvitte a mátrakeresztesi súlyos probléma. 
dr. Tóth Mária képviselő: A Jászteleki utca nem az utolsó két és fél évben került ilyen állapotba.
Kapecska Ferencné jegyző. Az új rendőrkapitányt 2005. május 2-ától bízták meg. Kétségtelen, hogy az erre vonatkozó előterjesztés elkészült, a megyei rendőrkapitány kérte, hogy a testületi véleményezésre ne kerüljön sor, amíg a környező településeken nem tudják bemutatni a rendőrkapitányt. A Védelmi Bizottság ülésén, ahol valamennyi polgármester jelen volt, a rendőrkapitány bemutatkozott. A júniusi ülésre mindenképpen be lehet hozni az előterjesztést. A képviselő-testületeknek véleményezni kell a kinevezést, de ez nem köti a megyei rendőrkapitányt. A testületek eltérő véleménye ellenére is megtörténhet a kinevezés, de ilyen esetben a megyei rendőrkapitánynak azt meg kell indokolnia. 
Mocsári Gergely képviselő: Jászteleki út problémája régi, mindig csak beszélünk róla. Kérem, hogy konkrétan jelölje meg a képviselő-testület azt az időpontot, amikorra valóban előterjesztés készül a témáról. A képviselő-testület nem készítheti el az anyagot. Amíg nem kerül írottan a testület elé, addig érdemben tárgyalni nem tudnak. A megoldásokat akkor tudjuk keresni, ha előttünk az anyag. Ami le van írva, felelősséget tudunk benne vállalni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha születik ebben most határozat, ha nem, a következő testületi ülésen itt lesz az anyag. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Egyik az, hogy most már kezdem nem érteni a művészeti iskola kérdését. Ugyanis a múltkori EMOS Bizottsági ülésen személyesen jelen volt Ember Csaba úr, aki régi vezető, nem hiszem el, hogy ő ne tudná, ha joga van nyilatkozni, hogy nem tenné meg. Egyértelműen arról tájékoztatott minket az ülésen, hogy neki sajnos nem áll jogában ajánlatot tenni a rétsági általános iskola elképzeléseivel kapcsolatosan, csak ha a fenntartójával egyeztet, illetve kérte, hogy a rétsági képviselő-testület megbízásával polgármester úr járjon el az ő munkáltatójánál, aki a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke. Számomra sem megnyugtató ez a tájékoztatás, hogy Zsolnai Béla, aki az oktatási referens ebben a kérdésben valóban kompetens lenne. Jó lenne tisztán látni ebben a kérdésben. Az általános iskola azért kérte, hogy hozzuk előre a napirendet, hogy ne fussunk ki az időből. Nem tudom, hol akadt el ez a dolog, de jó lenne rövidre zárni, és az érintett felekkel tárgyalni. Azért is, hogy tiszta képet kaphassunk arról, hogy milyen feltételekkel lehetne megvalósítani az elképzelést, és a legjobbat kiválaszthatnák az ajánlatokból. A másik téma a Jászteleki út helyzete. Nem új keletű dologról van szó. Legnagyobb hiba véleményem szerint így utólag, hogy egyáltalán engedélyezve lettek a telkek kimérése és az építkezés úgy, hogy csapadékvíz elvezetésről nem gondoskodtak. Ez a nyolcvanas évek végén történt. Ez alaphiba volt. Itt a legsürgetőbb feladat a csapadékvíz elvezetés, nem vitatva, hogy jó lenne a szilárd burkolatú út megvalósítása is. Ebben a vonatkozásban tervünk is van. A lehetőségeket körbe kell nézni, akár a megyei területfejlesztési tanács, regionális tanács, vagy egyéb más vissza nem térítendő támogatást jó lenne szerezni. Ha ez nem megy, akkor jöhetne szóba előnyösebb hitelkonstrukció, amivel ezt a kérdést meg tudnánk oldani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A szolgálati sorrendet betartottam a művészeti alapiskola tekintetében. Zsolnai Béla úr felügyeli a megyei fenntartású oktatási intézményeket. Ő a szakember. Az illetékességi körök teljes mértékben a helyükön vannak. A múltkori határozat szellemében jártam el. Az útépítés, vízelvezetés kapcsán egy szakembert kérdeztem meg. Kérhetünk külön szakvéleményeket. Pontosan az ütemezés miatt is. De nem lehet a víz és út kérdését külön választani, együtt kell kezelni, ez egy munka. 
Girasek Károly képviselő kér szót. 
A polgármester nem adta meg a szót a képviselőnek.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevételem van. Kérem az SZMSZ-t betartani. Nincs jogod polgármester úr a jelentkező képviselőtől egy percben második alkalommal megtagadni a hozzászólást, mert az SZMSZ-ben az van, hogy a második hozzászólását két percre korlátozhatja. Semmi olyan jogod nincs, hogy engem leints polgármester úr. Elnézést, jelentkeztem. Sorozatosan ezt csinálja a polgármester, fontos mondanivalók felett elsiklanak emiatt.
Mezőfi Zoltán polgármester: A meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását javaslom. Az óvoda vezetői pályázat elbírálása nyilvános ülésen történik, mivel az érintett pályázó nem kért zárt tárgyalása. A napirendi javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalta. 
 

  Napirend
Előterjesztő
1./ Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja Kapecska Ferencné jegyző
2./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Kapecska Ferencné jegyző
Tuskó Ilona családgondozó
3./  Óvoda vezetői pályázat elbírálása Kapecska Ferencné jegyző
4./  Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vásárlási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
5./  Támogatási kérelmek Kapecska Ferencné jegyző
6./  Ingatlan értékbecslés megrendelés Kapecska Ferencné jegyző
7./  Volt laktanya területén fémhulladék begyűjtése Mezőfi Zoltán polgármester
8./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
9./  Egyebek Mezőfi Zoltán polgármester

1./ Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
-
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztés kapcsán a következő kérdések merültek fel:
  • A Liget BT jelenleg is foglalja-e a helyet a laktanyában és fizet-e bérleti díjat? Válasz: A Liget BT jelenleg foglalja a területét, használaton kívüli épület ott van, elbontásáról nem történt intézkedés. A választ a kérdező (Dr. Tóth Mária képviselő asszony) nem fogadta el, kéri, hogy a jegyző vizsgáltassa meg az ügyet.
  • Mi indokolja, hogy a földszinti és az emeleti bérlemények díja között ekkora különbség van? Válasz: A földszinti irodák pályáztatás útján, nagyobb kezdő bérleti díjról indultak, az emeleten régebbi szerződéseken alapuló irodák vannak bérbe adva.
  • Szavazhat-e az, aki érintett bizonyos bérleményeknél? Ez egyedi esetekben és csoportra vonatkozóan hogyan áll fenn? Válasz: A képviselő érintettségét maga a képviselő vagy akár másik képviselő is bejelentheti, a testület dönthet arról, hogy szavazhat-e vagy sem ilyen esetekben, erre volt is példa. Csoportra vonatkozó esetekben, tehát amikor nem csak a képviselő, esetleg több képviselő is részben érintett lehet, nem áll fenn az érintettség, pl. ilyen alapon a tiszteletdíj sem lenne megszavazható, mert minden képviselő érintett. Ennek értelmezése körül rövid vita alakult ki.
Az előterjesztés vitájában elhangzott, hogy az inflációkövető emelés lenne az indokolt, és ennek a “B” változat felel meg. Elhangzott az is, hogy az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, kötelessége a fenntartásról is gondoskodni. Girasek képviselő úr felvetette, hogy a rendőrségi lakások eladhatósága ügyében – a megyei és a városi rendőrkapitányság vezetésében történt változások nyomán újra el kellene járni. Ennek kapcsán a jegyző asszony elmondta, hogy beszélt a megyei rendőrkapitányság gazdasági igazgatójával és nem zárkóznak el az eladástól. Feltétele az, hogy a lakó is meg akarja venni, és bizonyos százalékban a rendőrség is részesül az eladási árból.
Technikai probléma, hogy egyes helyeken havi, máshol éves díj van jelölve, amely esetenként zavaró. Felvetődött, hogy a földszinti és az emeleti irodák bérleti díja között nagy a különbség és ezt egy szintre kellene hozni, valamint a nem szolgálati lakásokhoz tartozó garázsokat piaci alapon kellene bérbe adni. Erre biztosan lehetne megoldás, akár szerződésmódosítással is meg lehetne oldani. Bíznak abban, hogy nem az egyéni érdekek fognak érvényesülni.
A garázsok piaci bérbeadásával kapcsolatban rövid vita alakult ki; elhangzott, hogy azzal egyet lehet érteni, ha új szerződéseknél így járunk el, de a régieket ez alapján nem kellene felmondani. Elhangzott az is, hogy az áfa megszűnése miatt tavaly igazából 36,4%-os volt ezeknél a garázsoknál a díjemelés mértéke. Módosítani csak közös megegyezéssel lehet a szerződéseket, egyoldalú emelés esetén a bérlő bírósághoz fordulhat.
Az előterjesztés vitájában két módosító javaslat hangzott el, mindkettő dr. Tóth Mária képviselő asszony részéről: A nem szolgálati lakásokhoz tartozó garázsok bérleti díját piaci alapon, de legalább 4500 Ft/hó összegben határozzuk meg. A bizottság tagjai 1 igen, 4 ellene és 1 tartózkodással nem fogadták el a javaslatot.
A földszinti és az emeleti irodák bérleti díja egységesen legyenek megállapítva. A bizottság tagjai 1 igen és 5 ellene szavazattal a javaslatot nem támogatták.
A bizottság a rendelet elfogadását és a határozati javaslat “B” változatának elfogadását 5 igen és 1 ellenszavazattal támogatja.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A gondolatok ugyanabban a körben forogtak, mint a Pénzügyi Bizottságon. A felvetett kérdések, és módosító javaslatok megegyeznek. Csak azt emelné ki, ami a Pénzügyi Bizottság ülésén nem került szóba. Kérdésként hangzott el, hogy a lakbér fedezi-e a karbantartási költségeket? Felvetődött kérdésként, hogy az emelet- földszinti bérleményeknél miért ilyen nagy a különbség. Az előterjesztő jegyző asszony válaszában elmondta, hogy a lakbér nem fedezi a bérbeadó karbantartási kötelezettségét. Léteznek olyan bérlemények, amelyek már tartósak, régen kötött szerződések, és vannak újabb keletűek is. Az új szerződések már díjai már a piaci árakat elérik. A nagy arányú emelés jogvitákat eredményezhetne. A bizottság a módosító javaslatot, - miszerint a garázsok 4.500 Ft/hó díjon legyenek bérbe adva, vagy adják el őket, - nem fogadta el. Az építmények olyan nagy terhet rónak a bérbeadóra, hogy nem is lehet reálisan elvárni, hogy ebben az önkormányzat a karbantartásokat biztosítani tudja. Törekedni kell arra, hogy megfelelő előkészítés után váljanak meg ezektől az építményektől. A kiegészítő javaslat azt fogalmazta meg, hogy a lakások és garázsok esetében az értékesítés lehetőségét vizsgálják meg. Bizottságunk a lakások lakbérére előterjesztett 6 %-os emelést támogatja. Míg a nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság véleményével egyhangúlag egyetértünk, és a “B” változatot javasoljuk elfogadásra. A határozati javaslat kiegészítését a következők szerint javasoljuk: “A szennyvízprogram megvalósulásra felvett hitel fedezeteként felajánlott ingatlanok figyelembe vételével meg kell vizsgálni a szolgálati lakások és ehhez kapcsolódó garázsok kivételével az önkormányzati lakások és garázsok értékesítésének lehetőségét. Az értékesítési lehetőségekről a képviselő-testületet a szeptemberi ülésen kell tájékoztatni.” 
Kapecska Ferencné jegyző: A Liget Bt-vel megkötésre került a bérleti szerződés. Gyakorlatilag 1993-ban megépített, a honvédség megszűnése óta üresen és használaton kívül álló építmény által elfoglalt 56 m2 –re vonatkozóan, 540 Ft/m2 bérleti díjjal a szerződés aláírásra került.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a lakbérekre vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta alábbi rendeletét.  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára határozati javaslatban szereplő bizottságok által is támogatott “B” változatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta.
A TK Bizottság által javasolt kiegészítő javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
2./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Tuskó Ilona családgondozó
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Május 24-i ülésén tárgyalta a bizottság a napirendi pontot. Az ülésen 10 bizottsági tag vett részt, így az ülés határozatképes volt. Mindkét előterjesztő jelen volt. Két kérdés volt, az egyik, hogy beváltotta-e a gyermekjóléti szolgálati tevékenység társulásos formában történő működéséhez fűzött reményeket? A másik pedig a gyámhatósági munkához kapcsolódóan hangzott el, a 3. gyámügyi ügyintéző beállítása indokolt volt –e az eltelt időszak tapasztalata szerint? A válaszok alapján a társulásos forma mindenképpen előnyös, hiszen ezen formához kapcsolódik a központi állami támogatás. Ezt jól mutatja a mellékelt táblázat is. Véleményként hangzott el, hogy a gyermekjóléti szolgálat jól működik. Működési feltételei biztosítottak. A családgondozó együttműködése jó a társszervekkel. Elhangzott, hogy Rétságon viszonylag jó a helyzet, az ügyek számát tekintve, más településekhez viszonyítva is. Az egyik hozzászóló felhívta a gondozó figyelmét arra a lehetőségre, hogy a város internetes honlapján módja van a szolgálatnak bővebb információk, illetve tájékoztatók közzétételére. A bizottság mindkét beszámolót elfogadásra javasolja. 
Havas Vilmosné képviselő: A cukorbeteg gyerekek részére méltányosságból került megállapításra a gyermekvédelmi támogatás, ami teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. Igaz, hogy ez a beszámoló a kiskorúakról szól, de én úgy gondolom, hogy említést érdemel a felnőtt korúaknak, illetve a főiskolai, egyetemi hallgatóknak az egyszeri támogatása is, amit szeptemberben kapnak. Ezen felül már második éve decemberben a bizottság 5.000 Ft/fő egyszeri támogatást is megállapított. Úgy gondolom, ezt valamilyen módon még tovább is kellene fejleszteni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A vélemények szerint az előterjesztők jó munkát végeztek. Szavazásra teszi fel a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
45/2005. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, azt elfogadja.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

3./ Óvoda vezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az óvodavezetői pályázatra egy pályázat érkezett. Sztruhár Istvánné jelenlegi óvodavezető nyújtotta be pályázatát. A kiírásban megjelölt feltételeknek mindenben megfelel a pályázó. Előzetesen a nevelő-testület, az alkalmazotti értekezlet, a szülői munkaközösség , a cigány és szlovák kisebbségi önkormányzat egyaránt támogatta a pályázat elfogadását, ezzel együtt Sztruhár Istvánné újabb 5 évre szóló kinevezését. A pályázó hozzájárult a napirend nyílt tárgyalásához. Elhangzott kérdésként, hogyan ítéli meg az intézmény jelenlegi személyi és tárgyi feltételeit? A másik kérdés, hogy a csökkenő gyereklétszámmal összefüggésben tervezi-e a minőségi munka további előtérbe helyezését? A gyermekek értékelésével kapcsolatosan milyen új módszer bevezetését tervezi? A válaszokból megtudtuk, hogy a vezető szerint a személyi és tárgyi feltételek egyaránt jók, ez köszönhető egyrészt a fenntartó önkormányzatnak, másrészt ők maguk is keresik mindazon lehetőségeket, amivel a feltételek javíthatók. Főleg a pályázatok benyújtása történik meg időről, időre, és az alapítvány is segít ebben. A csökkenő gyerek létszám adta lehetőségben még jobban előtérbe kívánják helyezni a külön fejlesztésre szoruló gyermekek ellátását, velük való foglalkozást. Törekszenek térségi szerepük erősítésére is. Az 5. csoportszobát nevelői szobává alakítják át, ez is javíthat munkájuk minőségén, és a munkakörülményeken. Nagyon fontosnak tartják az óvodában a gyerekek testi és szellemi fejlődésének nyomon követését, értelmi, érzelmi és mozgásképességét, valamint szocializáltságuk figyelemmel kísérését. A gyermekek viselkedését elsősorban játék közben figyelik. Erről megfelelő dokumentációt vezetnek. Előnye a pályázónak a helyismeret, tapasztalat. A pályázat, a szakmai program megfelel az elvárásoknak. Többen azt mondták, hogy a pályázat meggyőző. Kollektív munka van mögötte. A belső gondozói rendszer bevezetése jó cél. A vezető jelölt kellő háttere meg van, jó a közösség, jó a csapatmunka, ami nagyon fontos a jövőt illetően. Az elmúlt 10 év alatt végzett munka a pályázatban leírtaknál is fontosabb. Ez garancia lehet a jövőre nézve is. Az EMOS bizottság titkos szavazással egyhangúlag támogatja Sztruhár Istvánné kinevezését a határozati javaslatban meghatározottak szerint. 
Havas Vilmosné képviselő: Nem egy általános pályázatot olvashattunk, hanem ez a pályázat Rétságról szól. A jelenlegi vezető ismeri az óvoda helyzetét, így a pályázatban meghatározott feladatok reálisak. Figyelembe veszi a gyermek létszámot, az óvónői összetételt, az önkormányzati elvárásokat, a családokkal való együttműködést, és a továbbképzések fontosságát. Kölcsönös bizalomra épülő pályázat, melyről kiolvasható, hogy a nevelő testülettel nagyon jó a kapcsolata. Épít az eddig elért eredményekre, és megfogalmazza a további feladatokat, melyek jól illeszkednek az óvoda szakmai tovább fejlesztéséhez. A pályázat szakmai része, a vezetői program tartalmazza azokat az elvárásokat, amiket megfogalmaz a szülői munkaközösség, nevelő közösség, és a képviselő-testület. A pályázó eddigi munkája, empátia készsége, szakmai felkészültsége, gyermek szeretete, garancia arra, hogy megválasztása esetén folytatódik a magas szintű szakmai munka, ami az óvodát a körzet egyik legfelkészültebb óvodájává teszi. Megválasztása esetén kérek minden szülőt, hogy segítsék a munkát, mert a megfogalmazott célok, feladatok csak közösen, egymást segítve valósulhatnak meg. A pályázat elfogadását támogatom.
Patterman Józsefné képviselő: Úgy a pedagógiai, mint a vezetői programot tekintve az a megállapításom, hogy a rétsági óvodában nagyon komoly pedagógiai munka folyik. Az óvoda munkájáról, és a minőségirányítási program indításáról nagyon részletes beszámolót kapott a testület az elmúlt esztendőben. A szülők pozitívan értékelik az óvoda munkáját. Megnyugtató, hogy a gyerekek szeretik az óvónőket. Sztruhár Istvánné városunk közkedvelt személyisége. Évek óta bizonyít. Szakmailag és emberileg alkalmas arra, hogy ezt a fontos vezetői szerepet ellássa. Jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel, a munkaközösséggel. Természetesen munkájában segítségére vannak a szintén lelkes, szakmailag képzett kollégák, akik egyöntetűen támogatták a pályázatot. A pályázatot elfogadom, Sztruhár Istvánné kinevezését támogatom.
Jávorka János képviselő: Az óvodavezetés, és a dolgozók tevékenysége jó Rétságon. Az óvodavezető kapcsolata mindenkivel jó. Magam részéről támogatom a pályázó kinevezését. 
Mocsári Gergely képviselő: Könnyű helyzetben vagyunk. Csak megerősíteni kell a döntést, amit a közösségek pozitívan hoztak. Olyan folyamat zajlik az óvodában, amit eddig is pozitívan értékeltünk. Minőségi munka folyik. A pályázati tevékenységük is kiemelendő. A létszám csökkenés miatt nagyobb energiát tudnak fordítani a minőségre, amit eddig is megtettek. Támogatom a pályázó kinevezését. 
dr. Tóth Mária képviselő: Tudomásom szerint eddig is jól végezte munkáját az óvodavezető, miért is cserélnénk le. Szereti a gyerekeket, és a gyerekeknek, szülőknek ez a lényeg. Támogatom kinevezését. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A rétsági óvoda I. helyezést ért el (az RTL Klub is közvetítette) az Újpesti Torna Egyesület által kiírt rajz pályázaton. Mintegy 40 óvoda vett részt a pályázaton. Így lehetőségük nyílt, hogy megadhatták a kezdő lövést a Rába-Eto - Újpest mérkőzésen. A gyerekek külön-külön is ajándékot kaptak, az óvoda pedig 150 Ft értékű játékvásárlási lehetőséget. Korábbi döntés alapján személyi ügyekben titkos szavazást tartunk, most is ezt javaslom. 
A javaslatot a testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem a szavazatszámláló bizottság tagjait a feladat elvégzésére. A szavazás időtartamára szünetet rendelek el. 
Titkos szavazás lebonyolítása után.
dr. Szájbely Ernő képviselő, SzSzB. elnöke: 13 érvényes szavazat volt, ebből 12 igen szavazat, 1 db nem szavazat. A szavazással a képviselő-testület Sztruhár Istvánné 5 éves időtartamra történő kinevezését elfogadta. Gratulálok. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület Sztruhár Istvánnét az óvoda vezetőjének 5 éves időtartamra kinevezte. 
46/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 124/2004. /XII.22./ határozatával kiírt óvodavezetői megbízásra benyújtott pályázatot.
A képviselő-testület 2005. augusztus 1. napjától 2010. július 31. napjáig terjedő öt éves időtartamra Sztruhár Istvánnét a Napközi-otthonos Óvoda Vezetőjének kinevezi.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, az iskolai végzettségének, szakképzettségének és közalkalmazotti jogviszony időtartamának megfelelő fizetési fokozat szerint (176.800 Ft), vezetői pótlékát a pótlékalap 230 %-ában ( 43.470 Ft) állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy az óvodavezetői kinevezést fentiek szerint készítse el.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

4./ Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek vásárlási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Botos József és felesége, Rétság, Jókai út 19. sz. alatti lakosok kérelmet nyújtottak be a szülők részére tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelek megvásárlására. Ezen a telken 2 db önálló lakás van, újabb nem építhető, csak bővítés lehetséges. Az egyik lakás a kérelmezők, a mások lakás Botos József és 5 személy közös tulajdonában van. A többi tulajdonos nyilatkozott arról, hogy nem kívánják a területet megvásárolni. A lakáshoz kapcsolódó használati jog nem változik.
A bizottsági vitában egységesen az az álláspont alakult ki, hogy a lakótelek megvásárlását támogatjuk, és az eladási árat a korábbi gyakorlatunknak megfelelően, attól nem eltérően, 200 Ft/négyzetméter + áfa összegben javasoljuk megállapítani, tehát az “A” változat elfogadását javasoljuk.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A 70-es években mintegy 20 ilyen ingyenesen juttatott telket mértek ki. 1 ilyen telekre épített ingatlan van még. Felvetődött a vitában, hogy az 5 örökös közül ki fogja bővíteni a lakást, stb. Egyértelmű, hogy a használati joga mindenkinek biztosítva van. Javaslatunk megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával. 
Patterman Józsefné képviselő: Nem lehetne értesíteni a többi, ingyenesen juttatott lakótelekre épített lakástulajdonost, hogy van lehetőség megvásárolni a telket? Akkor fontos, hogy az ő tulajdona legyen a telek, amikor lakásbővítésre, vagy ingatlan értékesítésre kerül a sor. Az inatlan értékes is jobb, ha egyértelmű tulajdon viszonyok vannak. 
Kapecska Ferencné jegyző: Minden további nélkül kiértesíthető mindenki, de előbb kell egy kialakult ár. Az a véleményem, hogy nem tudja mindenki megvásárolni a telket, de meg lehet próbálni. Az árat kell előbb meghatározni.
Jávorka János képviselő: Szerintem a 200 Ft/m2 árral kellene kiértesíteni a lakástulajdonosokat.
Mocsári Gergely képviselő: Tudatosítani kell, hogy az ő érdeküket képviseli az önkormányzat. Aki később él a lehetőséggel, számoljon azzal, hogy esetleg nagyobb összegért jut a telekhez. Ösztönözni kell a tulajdonosokat. 
Girasek Károly képviselő: Egyetértek az elhangzottakkal. Pár éve az én javaslatomra értesítve is lettek a tulajdonosok, hogy éljenek a lehetőséggel. Meg kell mondanunk, hogy ezt az árat fél évig, vagy egy évig tudjuk tartani, utána esetleg magasabb összegért tudnák megvenni a telket, amin a házuk áll. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Ez a 200 Ft-os ár öt éve lett megállapítva, méltányosnak tartom. Az áfa nem az önkormányzat bevétele. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Tisztelendő és becsülendő dolognak tartom, hogy a Botos házaspár saját erőből kívánja lakás helyzetét megoldani. Ezért támogatom is kérelmüket, és egyetértek az előttem szólókkal, hogy a lehetőséget a többieknek is felajánljuk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat Pénzügyi Bizottság által támogatott 200 Ft/m2 + áfa áron történő értékesítést, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel az érintettek kiértesítésére vonatkozó javaslatot, miszerint a tartós használtra ingyen juttatott telken épített családi házak tulajdonosai legyenek tájékoztatva, hogy a területet 200 Ft/m2 áron megvásárolhatják. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta alábbi határozatát.
47/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Botos József és felesége, Rétság, Jókai u. 19. szám alatti lakosok tartós használatra juttatott 462 hrsz-ú beépített terület megvásárlására vonatkozó kérelmét, azt támogatja. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a tartós használatba ingyen juttatott 462 hrsz-ú, 1257 m2 nagyságú, a 462/A és 462/B hrsz-ú ingatlanokat illető földhasználati joggal terhelt beépített terület 200 Ft/m2 + 25 % áfa áron a 462/B hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Botos József és felesége részére értékesítésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést megkösse.
A jogelőd tanács által tartós használatra ingyen juttatott telkeken megépült lakások tulajdonosait tájékoztatni kell, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, tartós használattal juttatott telket 200 Ft/m2+áfa áron megvásárolhatják. 
Határidő: értesítésre 2005. június 1.
tájékoztatásra: június 5.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet a július 20-26 közötti Militari és Bűnmegelőző tábor megrendezéséhez, amely mintegy 50-60 fő serdülő korú 12-18 éves fiatalok számára szerveznek, 150000 Ft támogatást kér.
A bizottság a 173 ezer Ft rendelkezésre álló kulturális alapból, illetve nyári programok támogatására tervezett keretből 50 ezer Ft támogatást egyöntetűen, valamint a képviselői keretből további 30 ezer Ft támogatást 4 igen, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javasol megadni.
Mocsári Gergely képviselő: Hagyománya van a militari tábornak, igen tartalmas a mellékelt program, nevelés is folyik a táborban. Példamutató a tevékenységük. Jó lenne, ha más kérelmezők is legalább ilyen részletesen írnának programjaikról.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a javasolt 50 eFt támogatást, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel továbbá a képviselői keret terhére javasolt 30 eFt támogatást, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Római Katolikus Plébánia Hivatal az augusztus 8-12 közötti, 42 fő részvételével tervezett győri hittantábor költségeihez kér 50 ezer Ft önkormányzati támogatást.
A bizottság egyöntetűen az 50 ezer Ft támogatás elfogadását javasolja.
Patterman Józsefné képviselő: Örömmel tölt el, hogy a Pénzügyi Bizottság helyt adott a Római Katolikus Plébánia Hivatal kérelmének. Jómagam is támogatom. Sajnos az előző években ez nem így történt. Az a képviselő társam, aki régen még azért a helyiségért is bérleti díjat kért volna, ahol hittan oktatás folyt, mára felismerte az egyház szerepét, és fontosságát. Bízom benne, hogy az idei hittan tábor is gazdag programot kínál. Remélem tele élménnyel, és boldogan térnek haza. 
Girasek Károly képviselő: A Katolikus Egyházat előző években is támogattuk. Többük javaslatára jött létre a kulturális alap, abból is részesültek. Hangadóban meg is köszönték. Mindenféle közösség teremtő megmozdulást támogatni kell. Jelentős igény van a táborok szervezésére. Nemcsak, hogy támogatom, ösztönzöm is az ilyen típusú táboroztatást. 
Kapecska Ferencné jegyző: Nyilvántartásom alapján tavaly a polgármesteri keretből kaptak egy bizonyos összeget a táborra. Az evangélikus egyház által szervezett tábort támogatta a testület, és az egyházzenei kórus is kapott némi támogatást.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a Római Katolikus Plébánia Hivatal által szervezett hittantábor 50 eFt-os támogatását, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja a József Attila év keretében tervezett balatonszárszói kiránduláshoz kér támogatást. A pénzügyi bizottság a képviselői keretből egyöntetűen 50 ezer Ft támogatást javasol.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Pontosítást szeretnék tenni. Nem ők fordultak kérelemmel a képviselő-testülethez, ebben az esetben a képviselői keretet létrehozók ajánlottak fel a klubnak támogatást a kiránduláshoz, 50 eFt összegben.
Mocsári Gergely képviselő: Így, hogy a képviselői keretből is adunk támogatást, marad még összeg, mások támogatására is. Ha még lesz ilyen kérelem, támogatni kell. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ez az összeg, amit a Hunyadi klub kap, ez külön keretből megy, amit 8 képviselő hozott létre. Az ÁSZ vizsgálat értelmében erről ők külön nem dönthetnek, kötelező behozni testület elé, azért kell nekünk ötünknek is szavazni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére képviselői keretből javasolt 50 eFt támogatást, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
48/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári programok és kulturális rendezvények támogatására vonatkozó kérelmekben az alábbiak szerint döntött.
1.) Az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet által 50-60 fő részvételével, július 20-26 között megrendezésre kerülő Történelmi Militari és Bűnmegelőzési Tábor költségeihez 50 eFt, a képviselői keret terhére 30 eFt, összesen 80 eFt támogatást állapít meg. A támogatás a gyermekek utaztatására, lőszer, nyílvessző és strandbelépő vásárlásra használható fel. 
2.) A Római Katolikus Plébánia Hivatal által szervezett, 42 fő részvételével augusztus 8-12 között Győrben megrendezésre kerülő hittantábor szállítási és szállás költségeihez 50 eFt támogatást biztosít. 
3.) A képviselői keret terhére, a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére, a balatonszárszói kirándulás szállítási költségeihez 50 eFt támogatást biztosít.
A megállapított támogatások felhasználásra és elszámolására vonatkozó megállapodásokat meg kell kötni.
Határidő: értesítésre június 1. megállapodás megkötésére június 10.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

6./ Ingatlan értékbecslés megrendelés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elöljáróban ismertetem, hogy 4 pályázat érkezett, erről az összefoglaló táblázat adatai szólnak. A bizottsági ülésen táblázatos összesítést készítettek, amelyben objektív szempontokat igyekeztek figyelembe venni. A lényege, hogy több tényező alapján, pl. igazságügyi szakértő, az év műszaki szakértője, ISO minősítés, a Pannon-Forrás ajánlatát tartották a legjobbnak. Lényegében a bizottsági vitában a legtöbb vélemény is ezt a javaslatot támogatta. Felvetődött, hogy nem elsősorban az ár, hanem a szempont fontos, hogy korrekt, minél támadhatatlanabb megoldás mellett döntsünk. 
Vita folyt akörül, hogy rétsági pályázót részesítsünk előnyben. Ha eleve külső, függetlent akartunk volna megbízni, akkor úgy kellett volna kiírni a pályázatot, hogy rétsági nem vehet rajta részt. 
A bizottság végül 5 igen és 1 ellenszavazattal a Pannon-Forrás Térinformatikai és Mérnöki Szolgáltató Kft. megbízását javasolja a testületnek. 
Mocsári Gergely képviselő: A vállalási érték nem egyértelmű az egyik pályázó esetében, ezreléket jelöl meg. 
Patterman Józsefné képviselő: Miért bíznak meg egy salgótarjáni pályázóban, és miért kételkednek egy rétsági vállalkozó objektivitásában? 
dr. Tóth Mária képviselő: Pénzügyi bizottsági ülésen az enyém volt az egyetlen ellenszavazat. Felháborítónak tartom az egyik képviselő társam azon véleményét, hogy rétságinak ne adjuk a munkát. Én mondtam azt, hogy a négy pályázóból kettő rétsági, legyünk azon, hogy helyi vállalkozó vihesse ezt az ügyet. Attól, hogy valaki igazságügyi szakértő, nem biztos, hogy jobb, mint a többi három. Ez nem jelent figyelembe vehető körülményt. Nagyjából ki lehet számítani, ki mennyiért vállalja a munkát. Az ezrelékben meghatározott összeg semmivel nem magasabb, mint a többi megjelölt vállalási díj, sőt talán alatta is van. Lomen Pál pályázatából kiderül, hogy ő a referenciák egy részét, sőt mindet, összegszerűen is megjelölte. Meglehetősen magas összegek ezek. Végezetül a Pénzügyi Bizottság döntéséből arra kell következtetnem, hogy rétsági jó szokás szerint, természetesen a legmagasabb vállalási összegű pályázatot támogatták.
Girasek Károly képviselő: Minden pályázat megfelelt a feltételeknek. Ilyen értelemben bármelyik rétsági pályázó is nyerhet. A konkrétan megjelölt összegek közül a legolcsóbbat a Regionál Kft. salgótarjáni cég adta. Fontos, hogy az önkormányzat biztos jogi garanciával tudja értékesíteni a telkeket. Se kevesebbet, se többet ne becsüljenek. A legjobban dokumentált, legrészletesebb munkát kell megvenni. A belső tartalmat kell megnézni. A cégforma is fontos. Nem lehet 3 nap alatt ezt a munkát elvégezni. Úgy jelöli, hogy a felmérést követő három nap a munka elvégzésének ideje, de azt nem írja, mikor történik a felmérés. dr. Tóth Mária nem pontosan idézte amit mondtam, hogy amennyiben rétsági vállalkozó pályázik, akkor a későbbiek során nehezebb helyzetbe kerülhet, mert a pályázati kiírás értelmében is, ezeken a projekteken nem dolgozhat. Itt nem lehet vásárló, nem lehet tervező, nem lehet beruházó, és egyéb. A Pénzügyi Bizottság véleményét maximálisan elfogadom, és támogatom. 
Jávorka János képviselő: Az önkormányzatot hátrány nem éri, a vételárba be lehet építeni, amennyivel többe kerül az értékbecslés. Fontos, hogy precíz, részletes, és pontos legyen az értékbecslés. 
Havas Vilmosné képviselő: Mivel most kaptuk meg az anyagot, sok idő nem volt az utánajárásra. Szabó Klára is rétsági vállalkozó, és nem hiszem, hogy a többi rétsági vállalkozó ellensége lenne. Ő utánajárt a témának, megbízom a véleményében. 
Kapecska Ferencné jegyző: A pályázók tisztában vannak azzal, amennyiben az értékbecslés ők készítik, utána nem vásárolhatnak, nem beruházhatnak. Kicsit lesarkítása a dolgoknak, ha azt mondjuk, hogy kellemetlen helyzetbe hozzuk a vállalkozókat, ha ők nyernék a pályázatot. Lomen Pál már végzett értékbecslést az önkormányzatnak, a Video-Klub Kft. esetében. A többi pályázó részére még megbízást nem adtunk, korábban az OTP Ingatlan Rt-vel végeztettük el az egyéb értékbecslési feladatokat. Nem feltétlenül a legmagasabb áron dolgozó vállalkozó fogja a precízebb, részletesebb értékbecslést készíteni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem hiszem, hogy a rétsági vállalkozókat nekünk kellene megvédeni önmaguktól. Tisztában vannak azzal, mit tehetnek, és mit nem tehetnek, ha az értékbecslést ők végzik el. Jó rétsági szokás szerint a legdrágább vállalkozót választják. Már el van döntve, ki nyeri a pályázatot. 
Mocsári Gergely képviselő: Aki ilyet elvállal, az tudja, hogy amit letesz az asztalra, meg kell feleljen az elvárásoknak. Lomen Pál már dolgozott az önkormányzatnak. Rendkívül bizonytalan vagyok, mert a minősítés azért jelzi a szakemberek tudását is. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A téma hétfőn a Pénzügyi Bizottság ülésén szerepelt, de anélkül, hogy láttuk volna a pályázatokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy a mai ülés előtt rendkívüli bizottsági ülést tartunk, hogy a pályázatokat megismerhessük. Volt, aki a csatorna beruházás esetéhez hasonlóan, pontrendszert állított össze, és objektív képet kíván elénk tárni. Ami nagyon fontos az önkormányzat számára, hogy alapos, helytálló értékbecsléssel rendelkezzünk, arról a vagyonról, ami jelenleg a kezünkben van. A két salgótarjáni kft. megnevezte a szakértőjét, aki az értékbecslést el fogja végezni. A Pannon-Forrás szakértőjeként Lukács urat nevezték meg, (bár személyesen nem ismerem) 2005. januárjában a Nógrád Megyei Mérnöki Kamarától az év szakértője címet nyerte el. A Kft. ISO minősítéssel rendelkezik. Pontrendszer alapján döntöttünk, nincs okom a szakmai háttérben kételkedni. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A Pannon-Forrás Kft. munkáját a csatornaépítés lebonyolítása során ismerhettük meg. Akkor igen elégedettek voltunk tevékenységükkel. Zökkenőmentesen bonyolították a feladatot, ismerjük őket. Nem kis értékről van szó, pontos, precíz munkára lesz szükség. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jegyző asszony kitűnően védte az önkormányzat kasszáját. Igenis fontos az árkülönbség. Érvényes pályázatok érkeztek. Továbbra is a rétsági vállalkozók felett törtek pálcát. Ráadásul olcsóbbak is lennének. Jávorka úrral vitatkoznék abban, hogy érvényesíteni lehet a magasabb értékbecslési árat, a majdani eladásoknál. A rétsági polgárokkal fogjuk megfizettetni a magasabb értékbecslési árat. 100 eFt-os különbségek is vannak az ajánlatoknál. Ebből már a kressz parkban új játékok, padok vásárolhatók. Jó magam nem támogatom a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Jávorka János képviselő: A közművek kiépítése fogja az árakat befolyásolni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az értékbecslés pályázatával kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági javaslatot, miszerint az értékbecslésre vonatkozó szerződés a Pannon-Forrás Kft-vel 200 eFt +áfa vállalási díjon megköthető. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát.
49/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 38/2005. (IV.28.) testületi határozattal kiírt, volt honvédségi ingatlanok értékbecslésére vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott ajánlatokat. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 356/ 27 - 356/37 hrsz-ú, 10 db összközműves lakótelek kialakítására alkalmas terület, illetve garázs és udvar megjelölésű, valamint 356/13 hrsz-ú lakóház megjelölésű ingatlan értékbecslésének elkészítésére vonatkozó szerződés a PANNON-FORRÁS Térinformatikai és Mérnöki Szolgáltató Kft-vel – Salgótarján, Május 1. út 64 - az ajánlatban megjelölt 200.000 Ft + áfa vállalkozói díjjal megkötésre kerüljön. 
Az ingatlanok értékbecslését a testület június 30-i ülésén kell előterjeszteni. 
Határidő: szerződés kötésre június 5.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

7./ Volt laktanya területén fémhulladék begyűjtése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után egyöntetűen a Szignó Kft. megbízását javasolja a testületnek. 
Girasek Károly képviselő: Ez most pontosan az az eset, amikor látható, hogy helyi pályázó nyer. Támogatja a Kft. megbízását, testre szabott ajánlatot tett. Arra figyelni kell, hogy ellenőrzött körülmények között történjék a bontás. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a volt laktanya területén fémhulladék begyűjtéssel kapcsolatos határozati javaslatot azzal, hogy a szerződés a Szignó Kft-vel köthető meg, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
50/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanyában található fémhulladék begyűjtésére vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott ajánlatokat.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a volt laktanyában lévő használhatatlan központi kazánok, 3 db őrtorony, valamint a volt vízi bázisban és hidroforházban lévő fémhulladék elbontására az ajánlatban szereplő feltételekkel a SZIGNÓ Karbantartó és Szolgáltató Kft-vel a szerződés megkötésre kerüljön.
Határidő: szerződés kötésre május 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Miklián Attila műszaki csoportvezető

8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Május 5-én az ad-hoc bizottság ülésezett a honvédségi ingatlan hasznosítással kapcsolatban. A bizottság 6 tagjából 3 fő volt jelen. Az ad-hoc bizottságokra is vonatkozik az SZMSZ előírása, hogy megfelelő módon, időben kell értesíteni és tájékoztatni a tagokat. Nem tudom mi az oka, hogy nem volt határozatképes a bizottság. Egyeztetni kell, hogy minden bizottsági tag meg tudjon jelenni az ülésen. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az ad-hoc bizottsággal kapcsolatban szeretnék szólni. Két alkalommal is volt már ülés, mindkettőn három fő jelent csak meg, ugyanazok a személyek. Én teljesen feleslegesnek tartom, hogy ebben részt vegyek, mert nincs miben részt vennem. Csodálkozom azon, hogy képviselő társnőm sem jelent meg az ülésen, pedig ő kérte, hogy a bizottság munkájában részt vehessen. Ez kicsit szokatlan. Az pedig elfogadhatatlan, hogy hármunkon kívül senki nem jelent meg. Kilátástalannak tartom így a bizottság működését, abban a továbbiakban nem kívánok részt venni. Ad-hoc bizottsági tagságomról lemondok. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Tehetetlen vagyok. Könnyű kritizálni. Úgy mondanak véleményt, hogy nem tudnak a dolgokról. Amikor az ad-hoc bizottságra javaslatot tettem, és belekerültem, akkor is tudtam, hogy nem csak véleményezni akarok, hanem utána járni dolgoknak. Próbálok minden olyan információt megszerezni, ami segíthetné, hogy lépjünk egyről a kettőre. Nemcsak ebben a bizottságban gondolom így, hanem minden egyéb témában. Ha nem járok utána dolgoknak, nem kritizálok, mert nem lenne erkölcsi alapom erre. Én nem mondok le a bizottsági tagságról, amit tudok, ezek után is megteszem. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Nem magyarázkodni szeretnék, de elmondom, mert megszólítottak. Sajnos olyan időpontra hívták össze az ad-hoc bizottsági ülést, amikor nem értem rá elmenni, mert édesanyámat kellett orvoshoz vinnem. Akinek idős szülője van, annak kötelezettségei is vannak. Ezért nem tudtam részt venni az ülésen. 
Majnik László képviselő: Én nem akarok magyarázkodni, de jeleztem, hogy nem jó az időpont, mégsem kaptam új időpontot. Azt hiányolom, ha elfoglaltak vagyunk, más időpontot kaphassunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen a képviselők időbeosztása felett én nem rendelkezem. 2 alkalommal volt ülés, időben megtörtént a kiértesítés. Az első alkalommal közvetlenül az ülés előtt mondta két képviselő, hogy nem tud részt venni. Kértem, mintegy egy héttel ezelőtt a bizottság tagjait, hogy írásban adják le kérdéseiket, véleményeiket. dr. Tóth Mária és dr. Katona Ernő adott le véleményt. A másik három képviselő nem adott le.
Jávorka János képviselő: Mindkét alkalommal jeleztem, hogy nem érek rá, mert dolgoztam. A véleményemet azért nem adtam be, mert kb. Papp Ferenc úr témájához tudnám hasonlítani az anyagot, így nem volt miről véleményt adni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ezt a véleményt nem most kellett volna elmondani. Egyébként az ad-hoc bizottság attól ad-hoc bizottság, hogy nem 10 nappal előtte van meghirdetve az ülés. És nem attól ad-hoc bizottság, hogy minden alkalommal írásos anyag készül előtte. Vannak dolgok, amiket szóban meg lehet beszélni. Utána pedig lehet írásba foglalni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Személyesen már megosztottam Girasek úrral az örömömet, hogy a legutóbbi testületi ülésen általa felvetett irányhoz szereztem egy befektetői ajánlatot. Mégpedig a laktanyában filmforgatási stúdió építéshez lehetőséget sikerült találni. Számítok a későbbiekben Girasek úr szakmai javaslatára. Konkrét előterjesztésben a képviselő-testület elé fog kerülni. 
Mocsári Gergely képviselő: A TK Bizottság - dr. Tóth Mária képviselő felvetésére - javasolja, hogy a laktanya hasznosítással kapcsolatban kiajánlás történjen a történelmi egyházak felé is. 
Girasek Károly képviselő: Egyetértek a javaslattal. Két éve fent van a honlapon is. Mindenkinek ki van ajánlva. Nemcsak az egyházaknak, hanem mindenkit megkeresni, aki lehetséges partnernek számíthat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kb. 1 éve jártam a Váci Püspök úrnál, akkor ő azt mondta, nincs erre lehetőségük. Akkoriban költözött a zsámbéki főiskola Vácra, minden energiájukat, pénzüket lekötötte. 
dr. Tóth Mária képviselő: Zsidó felekezeteket is javasolom megkeresni. 
dr. Szabó Mariann képviselő elhagyta a tanácskozó termet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a volt laktanya kiajánlásával kapcsolatos javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
51/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a volt laktanya hasznosítási lehetősége a történelmi egyházak részére is kiajánlásra kerüljön. 
Felkéri a polgármestert, hogy a volt laktanya meglévő adottságairól, hasznosítási lehetőségeiről a történelmi egyházakat tájékoztassa.
Határidő: június 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

dr.Szabó Mariann képviselő visszaérkezett az ülésre.

9./ Egyebek

Kapecska Ferencné jegyző: Büki László főtanácsos szeptember óta tartós betegállományban van. Egyeztetést követően, írásban bejelentette, hogy közszolgálati jogviszonyának megszüntetését kéri, augusztus 31-el. Helyettesi feladatokat eddig részmunkaidőben ellátó Kramlik Kornélia már nem vállalta tovább a feladatot. A tegnapi naptól Applné Harmatos Tünde rétsági lakost neveztem ki egyenlőre határozott időre, aki korábban a váci építésihatóságnál látta el ezt a munkakört. Iskolai végzettsége megfelelő, közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. Csak részmunkaidős, heti 20 órás s foglalkoztatást vállalt. 
Jávorka János képviselő: A rétsági televízióban megjelent egy hirdetés, építési telkek kiajánlásával kapcsolatban. Honvédségi telkekről van szó, a gond az, hogy semmilyen közművel nem rendelkeznek a telkek. Mi lesz akkor, ha jönnek a hivatalba építési engedélyt kérni, és kiderül, hogy nem kaphatnak, a közművek hiánya miatt. Se villany, se víz nem áll rendelkezésre. Megoldást kellene találni, hogy építési telek legyen a telkekből. A lakosságot erről tájékoztatni kell. A HM megkereste ez ügyben az önkormányzatot, vagy nekünk kell megkeresni a HM-et?
Kapecska Ferencné jegyző: A HM nem kereste meg az önkormányzatot, hanem az értékbecsléssel megbízott cég képviselője volt. . Ő olyan szempontból érdeklődött csak, hogy a rendezési terv szerint az a terület milyen besorolásban van. Falusias beépítési lehetőséggel rendelkezik a terület, de semmilyen közmű ellátottsága nincs. Építési engedély kiadásához az alapközművek megléte szükséges. 
Girasek Károly képviselő: Beépíthető terület, és építési telek között óriási különbség van. Ez nem építési telek. A hirdetőnek is fel kell erre hívni a figyelmét. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A HM és az önkormányzat között egyeztetés nem történt a telkekkel kapcsolatosan. 
Havas Vilmosné képviselő: Sokunk örömére szolgál a rétsági televízió, a kisebb-nagyobb kezdeti hibák ellenére. Azt szeretném kérdezni, hogy a továbbiakban a személyi és a tárgyi feltételek hogyan fognak alakulni. Csak azt látni, hogy zűr-zavar van, hogy van eszköz, nincs eszköz, van ember a feladatra, nincs ember a feladatra. A kezdeményezés jó, de a folytatásnak is jónak kellene lenni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Komoly felvetésről van szó, le kell írni. 
Girasek Károly képviselő: Le van írva polgármester úr. Tárgyalni kell róla. 
dr. Tóth Mária képviselő: Mi a gond ezzel kapcsolatban?
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az alapfeltételek meg lettek teremtve. Itt sok ember lelkes plusz munkája van benne. Erre számítunk a jövőben is. Ugyanakkor megszületett egy elképzelés arról, hogy lehetne fejleszteni a dolgot, mik a szükségletek, és milyen ütemezéssel. Az a feladat, hogy az ütemezés szerint próbálják végrehajtani a feladatot. Itt sok teher fog hárulni az önkormányzatra, és igenis számítunk azokra, akiknek lehetőségük van, hogy segítsen. Minden pénzt hasznosan tudnának elkölteni, mert alapokat raknak le. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Erre most pénzt ne kérjetek. 
Girasek Károly képviselő: Ismerem a pénzügyi helyzetünket. A képviselő-testület döntött arról, hogy megbízza a művelődési központot egy feladattal. Ehhez a feladathoz az önkormányzat eddig egy fillért nem adott. Egy kamera van, 2-3-szor már megmakacsolta magát, nem könnyű vele dolgozni. Kölcsön kamerával dolgozunk, 6-8 fős lelkes csapat végzi a feladatot díjmentesen. Ezt továbbra is így szeretnénk, de a művelődési házba kell arra ember, akinek a munkaköre erre a munkára vonatkozik. Én a munkámat társadalmi munkában ajánlom fel, de eszközök azok kellenek. Én türelemre intem az intézmény munkatársait, de remélem, hogy a következő költségvetés módosításnál figyelembe vesszük ezt a gondot. 
dr. Tóth Mária képviselő: Úgy tudom, hogy a művelődési ház jelenlévő dolgozói díjazásban részesülnek. Továbbá úgy tudom, Girasek úr különböző jogcímeken kap juttatást az önkormányzattól, és a művelődési háztól. Örömmel értesültem a faluban, hogy a szellemi diákolimpián a rétsági csapat országosan első helyezést ért el. Ez óriási dolog. A gyerekeknek, a gyerekek szüleinek és Tömösvári Sándornak megköszönöm a munkáját. Annál is inkább, mert a rétsági iskola nemigen jeleskedik. Bár néha olvasni helyezettekről, nekik is köszönöm. Ennek kellene nagyobb nyilvánosságot adni, róluk kellene szólni a televíziónak, újságoknak, és minden helyi forrásnak. 
Patterman Józsefné képviselő: Pusztaszántó elágazónál az autóbusz váró felújítással kapcsolatban hol tartunk, tudunk –e előrelépni. Nem mindenki tudja, aki ott jár, hogy nem a rétsági önkormányzat feladata lenne a helyreállítás. A rozsda keret szörnyű látvány. 
Kapecska Ferencné jegyző: Nem tudtunk közös nevezőre jutni a kérdésben kinek a területén van a lepusztult buszváró. Szerintünk Tolmács közigazgatási területén van, a tolmácsiak szerint Rétsághoz tartozik. Viszont a terület kimérés meglehetősen drága lenne, így egyezséget kötöttünk. Tolmács önkormányzata biztosította a faanyagot, a műszaki csoport pedig megcsinálja a buszvárót. A műszaki csoport már a gyalulásokat végzi, rövid időn belül elkészülhet az új buszváró. 
Mocsári Gergely képviselő: Az iskolának vannak eredményei. Nyilvánvaló, jó lenne ha erről számot is adnának. A tanév végén az iskolavezetés majd egy csokorban tájékoztat bennünket ezekről. A TK bizottsági ülésen kérdésként felmerült a CBA ügye. Mi várható?
Girasek Károly képviselő: CBA kérdésében olyan szerződést kellett volna írni, ami határidőt is jelez. A rétsági honlapon fórum alakult meg. Komoly észrevételek is jelezve vannak (városban pad, hinta, játszótér egyéb). Kérdések is hangzanak el, pl. mit tesz az önkormányzat, és a rendőrség a területen robogó 2-4 kerekű motorok ügyében? Balesetveszélyes, és zavarják a lakosságot. Mást nem tudok tenni, csak megosztom a véleményt. A buszváró kérdésében üdvözlöm Tolmáccsal az összefogást. Május 1. kapcsán, ahol nagyon sok ember jól szórakozott, azt mondom, hogy pártpolitikától mentes rendezvényt sikerült rendezni. Bár egy párt külön sátrat állított fel, de ez már megtörtént. De lesz egy következő rendezvény, a városi gyereknap. A rendező a művelődési ház. Közterületen lesz a rendezvény, de ez nem azt jelenti, hogy oda bárki odamehet. Arra vigyázni kell, nehogy pártpolitikai sátor legyen. Nyomatékosan kérem a rendezőt, hogy ezt ne engedje meg. Gyermek rendezvényen mindenféle politikát tiltsunk be. 
dr. Tóth Mária képviselő: Már nem döbbenek meg semmin. De külön megdöbbentem az előző bejelentésen, hogy nem akárki jöhet el erre a rendezvényre. Ehhez nem tudok kommentárt fűzni, ez egyszerűen nevetséges. Közterületen van, nem zártkörű rendezvény, oda bárki bemehet. Milyen akadálya lehet?
Girasek Károly képviselő: Bárki bemehet, ott lehet, de politikai propaganda tevékenységet nem folytathat senki. Többen jeleztek felháborodva, hogy nem viszik oda a gyerekeiket, ha pártoskodás lesz.
Mezőfi Zoltán polgármester: A CBA kb. 1 éve megvásárolta a területet, a szerződést aláírták, innentől saját tulajdonában van a terület. A szerződés olyan kötelezvényt nem tartalmaz, mikorra kell felépíteni az áruházat. A szerződésben az áll, hogy előreláthatólag október 31-ig megépítik az áruházat. Viszont semmi olyan nyilatkozat nem érkezett a CBA részéről, hogy nem kíván építkezni. Legnagyobb problémájuk az útépítés kapcsán van. Zajlanak az egyeztetések. Nem tudok arról, hogy a CBA nem akar Rétságon építeni. 
Mégy egy rövid bejelentésem lenne. Tegnapi napon egy rövid egyeztetés volt Selmeczi Zoltán, Halaj Árpád balassagyarmati oktatási szakemberekkel, és Mocsári Gergely rétsági levelező tagozat vezetőjével. A középiskola lehetőségét tekintettük át a számok tükrében. A számok jövő héten kerülnek papírra, amit a balassagyarmati képviselő-testület és a rétsági testület is meg fog kapni. Közös álláspont rajzolódott ki. 2006-tól van lehetőség egy közgazdasági és informatikai középiskola beindítására, a számok tükrében. Rövid időn belül a tájékoztatás idekerül a testület elé.
Sztruhár Istvánné óvodavezető: Köszönöm a képviselő-testület bizalmát. Jóleső érzés volt hallani, ami elhangzott óvodánk működésével kapcsolatban. 1979. óta dolgozom az óvodában. Ez az óvoda már akkor is kiemelkedő sikereket ért el, a megye egyik legelismertebb bázis óvodája volt. Abban az időben Havasné Marika volt a szakmai közösség vezetője. Olyan hagyományokat és szakmai értékeket teremtettek meg az akkori dolgozók és vezető az óvodában, amelyek a mai munkákban is látszanak. Tulajdonképpen kedvező helyzetben voltam, amikor ezt a pályázatot megírtam, mert nagyon jó alapokat kaptam. Még egyszer köszönöm a támogatást, és a bizalmat. Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-