RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. június 1. napján megtartott rendkívüli testületi ülésen
Jelen vannak:
10 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján
Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Lichtenberger Edit jkv.vezető
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, dr. Szabó Marianna és Majnik László képviselő előre jelezte távolmaradását. Az ülés határozatképes azt megnyitja.

Ismerteti, hogy a lakóterület bővítéshez szükséges terület elővásárlási jogának bejegyzéséhez szükséges rendelet megalkotása miatt került sor a rendkívüli testületi ülés összehívására. Egyetlen napirendként a rendelet tervezet megtárgyalását javasolja.

A napirendi pontot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint tárgyal.

Napirend Előterjesztő
1./ Elővásárlási jog megállapítása Kapecska Ferencné jegyző


1./ Elővásárlási jog megállapítása
Előterjesztő:
Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A lakóterület bővítése érdekében a Földhivatalhoz az elővásárlási jog bejegyzéshez szükséges kérelmet beadtuk a településrendezési terv szerkezeti tervével együtt, mely a volt honvédségi gyakorlópálya területének igénybevételével jelöli a város lakóterületének bővítését.
Azonban a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003.(VI.30.) önkormányzati rendelet nem tartalmazza erre a területre az önkormányzat elővásárlási jogának megállapítását, így ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartásba az elővásárlási jog nem jegyezhető be.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25.§-a alapján a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott  településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanok esetében. A települési önkormányzat rendeletében elővásárlási jogot állapíthat meg a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében a beépítetlen telekre, illetőleg az olyan területre, ahol településrendezési intézkedéseket tervez és a rendezett településfejlődés biztosítása azt megkívánja. A rendeltben meg kell jelölni azt a célt, amelyre a területet az önkormányzat fel kívánja használni. A rendelettel megállapított elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Az így bejegyzett elővásárlási jog megelőzi egyes eseteket kivéve a más jogszabályokon, vagy szerződéseken alapuló elővásárlási jogot. Ha az önkormányzat az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos megkereséstől számított 60 napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan eladható. Az elővásárlási jog nem csak a településrendezési tervvel együtt, hanem külön önkormányzati rendeletben is megállapítható.
A lakóterület bővítéséhez nélkülözhetetlen 0148/1-6 hrsz.-ú ingatlanok jelenleg a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében vannak. Közel két év alatt sem tudtunk előre lépni a terület tulajdonjogának megszerzésében. A terület értékesítésre történő meghirdetése esetén mindenképpen garanciát jelentene a tulajdonjog megszerzéséhez, ha elővásárlási jogunk bejegyzésre kerülne.
A kiadott rendelet tervezet tartalmazza a terület felhasználásának célját, a lakóterület bővítését, telkek kialakítását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az elővásárlási jog megállapításával kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Az egyik testületi ülésen felvetődött, hogy a rendezési tervet szeretnék átnézni, a kiegészítő példányokkal. Úgy gondolja, hogy lesz még olyan terület, amire szintén érdemes lesz az elővásárlási jogot megszerezni. Javasolja, a következő testületi ülésen erre térjenek vissza.

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nem lévén, megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-