RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. február 4. napján megtartott testületi ülésen

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján

                          Mezőfi Zoltán polgármester

                          Kapecska Ferencné jegyző

                         Büki László vezető főtanácsos

                         Lichtenberger Edit jkv. vezető

                         2 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Mocsári Gergely képviselő, és Dr.Katona Ernő alpolgármester később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 Napirend előtt

                             1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

                                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: A konyhai létszámmal kapcsolatban egyik bizottság sem mondta azt ki, hogy hány fő dolgozzanak. Az átlaglétszám eggyel történő csökkenését határozták meg, ami a munkaidő csökkentéssel is megoldható. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy bárkit el kellene bocsátani. Az átlaglétszám csökkenés módjának meghatározása a munkáltató feladata. Garázsokra, egyelőre nincs jelentkező, javasolja, hirdessék meg újra a Hangadóban.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

                       2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről

                             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Havas Vilmosné képviselő: Hány vállalkozó van Rétságon? Az Újévköszöntő még mindig úgynevezett vállalkozói köszöntő-e? Milyen elv szerint történt a meghívás?

Girasek Károly képviselő: Az anyag négy pontot tartalmaz, ezen kívül mi egyebet tett a polgármester? Ebből a 4 pontból egy, esetleg kettő nevezhető intézkedésnek. 

Jávorka János képviselő: Van-e remény a Spektiva támogatásra?

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottság elnökének odaadta a Spektívából érkezett faxot, melyben nem csak a buszforduló területét, hanem annak kialakítását is kéri cserében a Kft. Durván 3 millió forintba kerülne a megvalósítás. 8,5 millió forint a támogatás összege, ebből kellene a 3 milliót a buszforduló kialakítására  fordítani. Rövid időn belül kell ebben a témában dönteni. 

Dr. Szájbely Ernő képviselő: 5 éve a Spektívával együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat. A Kft-nél vezetőváltás volt. Gesztus volt a Kft. részéről a támogatás, de aláírt megállapodás után már nem gesztus  kérdése. „Zsarolás” íze van a dolognak. Először a polgármester a buszforduló kialakítás bekerülési költségét 1 millió forintban közölte, most más 3 millióról van szó? Műszaki szakemberek konkrét felmérésére van szükség. Mi a garancia, ha a buszfordulót az önkormányzat megcsinálja, átutalja a Kft. a támogatást?

Mocsári Gergely képviselő megérkezett az ülésre.

Girasek Károly képviselő: Külön napirendet érdemelne a téma. Nem egyszerű a kérdés. Volt már rá precedens, hogy vállalkozók pályázati pénzen építettek maguknak utat. Ez az ő érdekük. Furcsállja ezt a magatartást. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A magyarországi ügyvezető együttműködne, a német főnöke kérése fogalmazódott meg. A németek megkötött szerződéseket nem rúgnak fel, hanem szóban próbálnak „kényszeríteni”. Szeptemberben lejár a támogatási szerződés, a következő testületin térjenek vissza a témára. 

Az Újévköszöntőre 220 meghívó ment ki, ebből 150 ténylegesen működő vállalkozás. Minden legalább 10 eFt adót fizető vállalkozó kapott meghívást. Az intézmények dolgozói, az apparátus is kapott meghívást. Kb. 130 fő vett részt a köszöntőn. Az üzemek vezetői maguk helyett küldtek képviselőt, ha akadályoztatva voltak. Nem volt rosszul szervezett rendezvény. A jövőben a helyszínt kellene meghatározni, úgy tűnik a dísztermet kinőtte a rendezvény. A kiemelt feladatok tájékoztatóba került át több feladat, amit elvégzett az egy hónap alatt.

Girasek Károly képviselő: Az Újévköszöntőre a PRO-URBE kitüntetettek nem kaptak meghívást, pedig ez rendeletben rögzített joguk. Egy bizonyos „kör” nem vett részt a rendezvényen. De volt itt, aki nem is fizet adót. Nem voltak jelen a nagy üzemek vezetői sem. Ez önkormányzati rendezvény, ezért javasolja, a jövőben a meghívottak listájának előkészítésében a képviselő-testület is vehessen részt.

Balla Mihály országgyűlési képviselő fogadó órájáról az értesítés mikor került kifüggesztésre? Jó lenne, ha a jövőben időben kerülne erre sor. Hangadóban is közzé kell tenni az időpontot. A január aktívabb hónap lehetett volna intézkedések terén.

Mezőfi Zoltán polgármester: Sajnos későn jutott tudomásra az országgyűlési képviselő fogadóórájának időpontja. Kb. 30 plakát került kifüggesztésre. Sértőnek érzi a meghívást elfogadók nevében a „kör” megjegyzést. Semmi akadálya, hogy a jövőben a képviselő-testület, vagy valamelyik bizottsága állítsa össze a meghívandók listáját. Spektiva kérdésében 57 m a bevezető út, kb. 1000 m2 szilárd burkolat építéséről lenne szó.

Havas Vilmosné képviselő: Sem minőségében, sem mennyiségében az újévköszöntő nem ütötte meg az eddigi mércét. Látott itt olyan vállalkozót is, aki semmit sem fizet. Javasolja, hogy ezentúl az országgyűlési képviselő fogadóórájának időpontjáról egy körtelefont eszközöljön a hivatal a képviselők felé.

Girasek Károly képviselő: Balla Mihály választott tisztségviselő, kötelező rendelkezésre állnia, és időben tudatni a fogadóóra időpontját.

A képviselő-testület a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: a meghívón szereplő napirendek tárgyalását javasolja.

Majnik László Pü. Bizottság elnöke: A meghívón szereplő napirendeken túl javasolja zárt ülésen tárgyalni a „Címzetes főjegyzői cím” adományozás kezdeményezését, melyet a bizottság tárgyalt.

A kiegészített napirendeket a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.

Napirend
Előterjesztő
1.
2004. évi költségvetés
Mezőfi Zoltán polgármester
2.
Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2004. évi költségvetése
Mezőfi Zoltán polgármester
3.
Művelődési Központ és Könyvtár 2004. évi munka és rendezvény terve, a 2003. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
Végh József igazgató
4.
Közoktatási intézmények minőségirányítási rendszere
Mezőfi Zoltán polgármester
5.
Terrain Flat 2002. Kft. területvásárlási kérelme
Büki László vezető főtanácsos
6.
Garázshely kialakítására vonatkozó kérelem
Büki László vezető főtanácsos
7.Hevesi Mónika lakás biztosítási kérelme
Kapecska Ferencné jegyző
8.
Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Mezőfi Zoltán polgármester
9.
Egyebek
Zárt ülésen:
1.
Címzetes főjegyzői cím adományozás kezdeményezése
Majnik László PÜ.Biz. elnöke

                                                       1./ 2004 évi költségvetés

                                                            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző: A bizottsági javaslatoknak megfelelően a költségvetési tervezet táblái átdolgozásra kerültek, melyek kiosztása megtörtént. A pontosítások és javaslatok figyelembe vételével a költségvetés színvonala  781 millió Ft-ra módosul, a  működési hiány összege 63.361 eFt. A csatorna rekonstrukció becsült költsége 30 millió Ft, mely fedezetét csak hitelből lehet biztosítani. Összeállításra került az 1/A tábla is, amit az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételét összevontan tartalmazza, és a rendelet tervezetben a mellékletekre történő hivatkozásnál, ahol az 1. sz. tábla szerepel, ott az 1/A is feltüntetésre kerül. A 4. számú tábla módosítása csak arra irányul, hogy a központi támogatáson belül kiemelésre kerül a normatív állami hozzájárulás és az szja. normatív módon elosztott összege is, de az együttes összeg változatlan.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az EMOS Bizottság január 20-i ülésén fogalmazódott meg először az a javaslat, amelyet azután minden bizottság megerősített és a költségvetés további alakulásában alapelv lett, hogy a fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítása – noha jogosságukat senki nem vitatja – egy felállított rangsor alapján történjen csak meg, tehát minden ilyen jellegű tervezett feladatot együtt, egy alapban kezeljenek. A pénzügyi bizottság ülésén erre az a konkrét javaslat született, miszerint a négy bizottság elnöke, Bulejka András és Miklián Attila a márciusi testületi ülésig mérje fel a fejlesztési, felújítási feladatokat az önkormányzatnál, intézményeinél és a felmérés alapján rangsoroltan terjessze a testület elé ezen feladatokat.

Az EMOS bizottság vitája meglehetősen hosszadalmas és szerteágazó volt, ebből azokat az elemeket próbálja összefoglalni, amelyek a költségvetés lényeges elemeit érintik, illetőleg utal arra is, ha valamely elem a többi bizottságnál is megerősítést nyert és általános vélemény, illetve javaslat volt.

Ilyen általános vélemény volt az, hogy 2004-ben két olyan terület van, amely a költségvetést alapvetően meghatározza: működést tekintve az alapfeladatok legalább azonos szintű ellátása és az önkormányzat intézményeinek legalább kialakult színvonalú működtetése, a fejlesztés területén pedig minden más feladatot megelőz, és teljes prioritást élvez a szennyvízberuházás befejezése és a hálózat átadása. Javaslat ezzel kapcsolatban, amely minden bizottságnál megerősítést nyert, hogy – a szükséges rekonstrukció megvalósítására, amely az üzembe helyezés szempontjából elengedhetetlenül fontos, a költségvetésben 30 millió forintot állítsanak be. Ez ugyan még nem pontos összeg, tehát módosulhat, ha a felmérések elkészülnek, de a tervezés szempontjából feltétlenül szerepeltetni kell.

 

A költségvetés tervezésekor figyelembe kellett venni a következőket: sajnos folytatódik az a tendencia, hogy újabb feladatok és terhek jelentkeznek, amelyeket a központi költségvetés esetleg, részben, vagy egyáltalán részben sem fedez, tehát a pénzügyi feltételeket itt kell előteremteni – pl. és elsősorban a bérek, javadalmazások területén, de más területeken is. Ez évben is működési hiánnyal kell számolni és az ÖNHIKI pályázat szempontjait is messzemenően figyelembe kellett venni az egyes tételek megtervezésénél.  Mindebből következik, hogy ugyancsak szigorú, takarékos gazdasági, pénzügyi munkára lesz szükség 2004-ben, de ezt a korábbi években már megszokhatták és gyakorolhatták.

Valamennyi bizottság foglalkozott a Hivatal létszámbővítési elképzeléseivel és valamennyi bizottság úgy foglalt állást, hogy ezek a létszámbővítések szükségesek, indokoltak. A gyámhivatal jelenlegi 4 órás álláshelyét 8 órásra javasolja bővíteni (központi fedezet biztosított). Az építésügy jelenlegi 4 órás munkakörét ugyancsak 8 órásra javasolja bővíteni. Mindkét esetben március 1-től érvényesek a bővítések. Megerősítést nyert az ülések hangosítása, telefonvonalak, Internet, számítógép hálózat fejlesztése. Vezetői jutalmazási keret legyen megtervezve. A reprezentációs költségek tartalmára vonatkozó tájékoztatást kérnek, ami alapján dönthetnek arról, hogy szükséges-e vagy csökkenthető-e. Az EMOS 1 ellenszavazattal a 300 eFt elfogadását javasolja, 50 eFt-ot május 1-i rendezvényre javasol átcsoportosítani. Óvodánál a kazáncsere feltétlenül szükséges, maradjon a költségvetésében. A terasz felújítási kerüljön a rangsorolt feladatokhoz. Az iskolánál az informatikai pályázat eredménye még nem ismert, ha azon nyernek, akkor ahhoz több mint 4 millió forint saját erőt kell biztosítani. Iskolánál a számítástechnikai fejlesztés, könyvtáros tanár beállítása, valamint a terembérleti díjak és a termek kihasználása körül folyt kisebb vita annak kapcsán, hogy a hit gyülekezete kért termet a rendezvényeihez, nem javasolják, a CISZ inkább szóba jöhet. Az osztályfőnöki pótlék növelését valamennyi bizottság a tervezett mértékben javasolja. 

Az egészségügyi szolgálattal kapcsolatban az OEP finanszírozás – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – még nem ismert, így a költségvetés ezen része nem végleges, egyes eszközbeszerzéseket alapítványi forrásokból terveznek beszerezni. A háziorvosi privatizáció az OEP szerződéssel lép életbe, addig „kettős” költségvetés van. Az éves, előre fizetendő díjakat valamilyen formában – utólag – rendezni kell.

A napközi konyha helyzete és létszámhelyzete valamennyi bizottsági ülésen külön figyelmet kapott, általános vélemény volt, hogy létszámcsökkentésre van szükség, amely konkrétan 1 db 8 órás munkahely megszüntetését jelenti, amely nem feltétlenül 1 dolgozó elküldése, mert pl. 4, illetve 6 órás foglalkoztatás is megoldható lehetne egyes munkakörökben, elhangzottak jó ötletek, javaslatok a munka egyszerűsítésére is, pl. dupla edénymennyiség stb.

A Művelődési Központ költségvetése körül alakult ki hosszabb vita, voltak, akik egyenesen túlzónak és fölöslegesnek tartották a művelődési ház ilyen méretű finanszírozását. Ugyanakkor több felnőtt rendezvény, élénkebb tevékenység igényét vetették fel. A honvédség mint tulajdonos és részfinanszírozó szerepe éles kritikát kapott, bár ezen mindenfajta törekvés ellenére sem sikerült javítani. A volt bérlemény felújítása szükséges, hogy a Művelődési ház különböző feladatokhoz használatba tudja venni, de ettől talán fontosabb az elektromos hálózat rendbetétele, mert életveszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

Szót kapott ezenkívül a hangtechnika fejlesztése, a helyi televíziózás eszközeinek fejlesztése, a színpad padlózatának felújítása, honlap üzemeltetése, tanfolyamok, különféle rendezvények, a CISZ második termének parkett felújítása, a vizesblokk felújítása, a kémény javítása. Igény merült fel arra vonatkozóan, hogy jó lenne látni számszerűen az egyes rendezvények látogatottságát, hatását is. Az EMOS bizottság a művelődési ház költségvetését a munkaterv tárgyalásával összekötötte (később külön napirend), ennek tükrében javasolja elfogadni a művelődési ház költségvetését.

A bizottság az intézmények költségvetését a fentiek figyelembe vételével elfogadásra javasolja.

A Pénzügyi Bizottság ülésén számos kérdés merült fel a költségvetés egyes tételeivel kapcsolatban, amelyek nagy része tisztázó és értelmező jellegű volt. Másrészt több tételre már utalt, amelyeket a Pénzügyi Bizottság is pl. az EMOS bizottsággal egyezően ítélt meg és a javaslatok összecsengtek. Ezért csak azokat emeli ki, amelyek ezen felül kerültek szóba.

A működési kiadások mindössze 2,4 %-kal nőnek, amely az inflációt tekintve visszaesés. Közterület használati díjként tervezett összeg kevés. A 34 hektáros területre nincs költségvetési tervezés. A biztonsági őr beállítása nem kapott többséget. Elhangzottak mellette érvek, de sokan úgy vélik, hogy csak látszatmegoldás lenne, más megoldásokat kellene keresni (több személyes iroda, pult beállítása, stb.). Másrészt viszont ugyanúgy más intézmények is jogosan kérhetnék egy-egy biztonsági őr beállítását, amit meg is tennének és ezt már nem tudnák finanszírozni a jelenlegi helyzetben. Megfelelő gépesítéssel, átcsoportosítással jobban lehetne szervezni a Hivatal munkáját, átvilágításra itt is szükség lenne ugyanúgy, mint más intézmények esetében megtörtént (abbamaradt). Az innovatív fejlesztéseket az ÖNHIKI-től függetlenül meg kell tenni. A 11. sz. táblázat már felillantja az alagút végét. Talán bízhatnak benne, hogy az idei az utolsó nagyon „szűk” esztendő, és ez egyértelműen az Ipari Parknak köszönhető és válasz azoknak, akik ellenezték és lebecsülték ennek jelentőségét a város életében. A bizottságban javaslat hangzott el a sporttámogatás jelentősebb emelésére annak tükrében is, hogy a Spektiva további támogatására nemigen számíthatnak, emellett érvként más önkormányzatok támogatásainak mértékéről is képet kaphattunk. Rövid vita után a bizottság 3 millió Ft sporttámogatást javasol beállítani a költségvetésben. A bizottság az étkezési hozzájárulás tervezett mértékét támogatja. Újból felvetődött a szoborfelújítás kérdése, legalább a karbantartására figyeljenek oda. Felvetődött, hogy a sportegyesületi faház állapota rendkívül rossz, ki fogja állni a felújítását. Erre válasz nem volt, meg kell vizsgálni a kérdést. A közúti jelzőtáblák cseréjére szánt összeg semmire sem elég, növelési indokolt lenne. Az urnafal építése fontos, de a rendelettel összhangba kell hozni. Javaslat hangzott el a közbiztonsági alapítvány támogatásának 100 eFt-os megemelésére, hogy ezen keresztül a polgárőrség is több lehetőséghez jusson. A laktanya területén a telekkialakításokat remélhetőleg meg tudják csinálni és értékesíteni is tudják őket.

Összesítve a költségvetés reális számokat és teljesíthető tételeket tartalmaz. Sajnos működési hiánnyal kell számolni, de ha az eddigi gondos, pontos, lelkiismeretes munkát folytatják, akkor a korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan ez a hiány lényegesen csökkenthető lehet. Sajnos, az egyéb helyekről származó és a korábbi években megszerezhetőnek bizonyult támogatások forrásai kiapadóban vannak, ami tovább nehezíti az egyéb, nem kötelező alapfeladatok ellátását. A Pénzügyi Bizottság az említett javaslatok figyelembe vételével a költségvetés elfogadását javasolja.

Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.

Jávorka János TK Bizottság elnökhelyettese: Bizottságuk 8 fővel, határozatképesen ülésezett. A jegyző asszony elmondta, hogy a szennyvíz program megvalósítása folyamán a meglévő csatornahálózat kijavítására is szükség van, melynek átvizsgálása és rendezése részben megtörtént, illetve a hátralévő rész átvizsgálása és rendezése meg fog történni. Ennek várható költségkihatása becslés alapján kb. 30 millió forint, amelyet várhatóan hitelből kell fedezni.

Kérdésként hangzott el, hogy kik kaphatnak étkezési hozzájárulást? Mi indokolta a polgármesteri keret 50 eFt-tal való csökkentését? A bekövetkezett sajnálatos két incidens kapcsán történt-e valami az ügyben? A HCCP rendszer bevezetéséhez elégséges-e a betervezett 375.000 Ft? A Művelődési ház hűtőszekrény vásárlását mi indokolja?

Válaszként elhangzott, hogy a polgármesteri keret csökkentésével több támogatás jut a nyugdíjas kluboknak. A bekövetkezett két incidens során feljelentést tett a hivatal a helyi rendőrkapitányságon. A HCCP rendszer bevezetésére és kialakítására a 375.000 Ft-hoz más tételen is szerepel támogatás. 1.100.000 Ft összegben, ami elégséges is lesz. A Művelődési ház hűtőszekrény vásárlása az EMOS bizottság szerint vállalható.

Véleményként hangzott el, hogy egyre több dolgot kell az önkormányzatnak önállóan megoldani. Legfontosabb az intézményeknek a működtetése. Kevés a fejlesztésre fordítható összeg, az önkormányzat nem tudja behozni a felhalmozott hátrányokat. Pozitívum, hogy a 11. sz. táblázat szerint a következő években jobb lesz a helyzet. A Művelődési Központ költségvetése a hiányhoz képest százalékos arányban meghaladja az elmúlt évi összeget. Képes-e a város ezt magával vinni? Sajnálatos, hogy bérfejlesztésre nem tud az önkormányzat fordítani. Pozitívum, hogy jutalmazásra van külön keret betervezve, amely ösztönzőleg hat a dolgozókra. Az 5. sz. táblázatban szerepelő fejlesztések, felújítások szükségesek. A javasolt biztonsági őr szolgálat bevezetését a hivatalban javasolja.

A gyámügyhöz és az építési hatósághoz javasolt 1-1 fő 8 órás munkaügyi viszonyát javasolják. Kérés, ha lehet rétsági lakossal töltsék be az álláshelyet. A költségvetés bevételi oldalához kevésnek ítélték meg a %-os emeléseket, pl. a garázsokra vonatkozóan. A bevételnél bizonyos összegek vannak, ahol különbözőek a szorzók – miért havonta, negyedévente, vagy évente szerepelnek ezek, és miért egységesen? A polgármesteri hivatal épületben lévő bérlemények vonatkozásában kevésnek ítélik meg a 3 %-os emelést. A kettős mércével való mérést elfogadhatatlannak tartja a hozzászóló. A művelődési ház költségvetését a város nem tudja eltartani. Botrányosnak ítéli meg pl. a Tűzzománc Kör működését. Véleménye szerint a Művelődési Központ bevételei felül vannak tervezve. A hozzászóló hibás lépésnek minősíti, hogy a CISZ házban tartott ballagási ünnepségre bérleti díjat kértek. Véleménye szerint egyes bizottsági tagok, de képviselők is érdekeltek abban, hogy a művelődési háznak ilyen költségvetése van. A javasolt biztonsági őrt nem tartja szükségesnek. Soknak ítéli meg az üzemanyag mennyiségét a fűnyíráshoz.

 

Kérdésként hangzott el továbbá, hogy miért van különbség az orvosi szemétszállítási díjak között? Miért nincsen kiírva a teljes orvosi szolgálat bére? A vezetői jutalom miért ott van tervezve? Hogyan jön ki az egészségügyi létszám? A kérdésekre a választ a jegyző asszony megadta.

Elhangzott továbbá, hogy a szennyvíz program megvalósítása során sajnos elengedhetetlen, hogy a már meglévő szennyvíz csatorna rendszer felülvizsgálatát és lehetőség szerinti rendezését kikerüljék, mivel a beruházás befejezése során ennek elmaradása üzembe helyezési problémát jelenthet. ezek átvizsgálása és rendezése részben már megtörtént, a hátralévő résznek is meg kell történnie. Ennek elsőbbséget kell adni. Javasolják, hogy a testület állítson fel egy bizottságot a műszaki szakemberek bevonásával, akik egy bizonyos határidőig szemlézzék le ezeket az objektumokat és tegyenek javaslatot a kivitelezés sorrendjére.

Az bizottság az étkezési hozzájárulás mértékét, a körzeti igazgatási létszám fejlesztését, az osztályfőnöki pótlék bevezetését, a karbantartási feladatok felmérésére bizottság létrehozását javasolja.

Nem javasolják biztonsági őr beállítását, és a konyha létszámcsökkentésében nem döntött a bizottság.

A költségvetési tervezetet a kiegészítésekkel elfogadásra javasolta a bizottság.

Girasek Károly képviselő: Véleménye, hogy a TK bizottság azoknak a kérdéseknek adott hangsúlyt, amiknek nem kellett volna. Úgy gondolja, hogy a TK bizottság ülésén nem a Művelődési Központtal kell foglalkozni, van illetékes bizottság. Szakmailag gondosan összeállított költségvetés tervezet készült. Intézmények működtetése biztosított. A csatorna rekonstrukció és beruházás üzembe helyezés pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben. 60 millió forint a működési hiány. Az ÖNHIKI kis remény a hiány ellentételezésére. A költségvetés a polgármester bérének fedezetét nem tartalmazza. Az állam nem ad, hanem elvesz 10 millió Ft-ot. A költségtérítés kérdésében a polgármester mértéktartó lehetett volna. Az előző költségvetések plusz forrásokat is tartalmaztak, amiket az előző vezetés az üzemektől „szerzett”. Most ilyen források nem szerepelnek, erre lehetőséget sem lát. A megkötött szerződéseket sem tudják behajtani. Átgondolt, takarékos, bár nem szűkmarkú a költségvetés, amit elfogadásra javasol.

Havas Vilmosné képviselő: Jól összeállított, korrekt költségvetés készült. Elfogadásra javasolja. Külön köszöni, hogy a szociális kiadások fedezete nem csökkent, sőt emelkedett.

Mocsári Gergely képviselő: A közalkalmazottak 6 %-os béremelésével is számolni kell. Ha év közben kijön a törvény, legyen fedezet.

Dr. Tóth Mária képviselő: Véleménye szerint nem „túl elegáns”, hogy olyanok döntenek az intézmény költségvetéséről, akik függnek az intézménytől. Tűzzománc kiscsoportos tevékenységnél 3 főről van szó, havi 30 eFt-ot adnak a szakkörvezetőnek, plusz anyagköltség is van. Ilyen helyzet mellett eltúlzottnak tartja a dolgot. Ő hallotta úgy, (és ezt felháborítónak tartja) hogy rétsági 8. osztályosoktól az igazgató a rendezvényük megtartásáért a CISZ – házban bérleti díjat fogadott el. A Pénzügyi bizottság ülésén javaslat hangzott el, hogy a sport támogatás összegét emeljék fel, mert más településeken is nagyobb önkormányzati hozzájárulás van. 3-4 adatot kellene még ismerni ahhoz, hogy reálisan dönthessen. Ismerni kellene, hogy más településen mennyit költenek kultúrára. A segély keret kevés a kultúra támogatáshoz mérten.

Patterman Józsefné képviselő: A nyugdíjas klubok ne egyenlően kapjanak támogatást. Nevesítsék a költségvetésben, hogy melyik mennyit kapjon. A kisebb létszámú klub kapjon 50 eFt-ot, az a klub, amelyik több tagot számlál, 90 eFt-ot. Ez konkrét javaslat részéről.

Dr.Katona Ernő alpolgármester: 2002-ben sok pénzt kaptak az üzemektől. Ma már nemet mondanak. Nem érdekük, hogy adjanak. A TDK-ban 300 fő dolgozik, küzdenek a fennmaradásért. A TEN Cate Enbi esetében a fele megrendelést lemondták.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Ez a költségvetés minden fontos feladatra biztosítja a forrásokat. Átgondolt, megalapozott a költségvetés, és teljesíthető is. Külön érdeme, hogy az intézményi területen a prioritásoknak is eleget tesz. A költségvetés elsődlegesen biztosítja a csatorna beruházás kivitelezését. Elfogadásra javasolja a költségvetési tervezetet.

Végh József igazgató: Nem érti a képviselő felháborodását, ugyanis nem kértek semmiféle bérleti díjat a 8. osztályos rétsági tanulóktól. Megkeresték őt, hogy bankettet szeretnének tartani. Neki az volt a kérése, hogy egy felnőtt, akár szülő, akár pedagógus jöjjön el a gyerekekkel, akinek a kért pohár, tányér stb. mennyiséget átadhatja. Ez nem történt meg, így nem volt bankett a CISZ házban.

Dr. Tóth Mária képviselő: Joga van felháborodni, amíg ebben a székben ül, amíg képviselő. Ezért az igazgató ne kritizálja őt.

 

Végh József igazgató: A tűzzománc szakkörben már többen vannak. A bizottságban egy dolgozója valóban külsős tag.

Girasek Károly képviselő: A nyugdíjas klubok esetében nem ért egyet a javaslattal, miszerint nevesítve legyen, ki mennyi támogatást kap. A Kulturális Kuratórium hatáskörébe utalják át a döntést, pályázzanak a klubok. A tevékenység is fontos, nemcsak a taglétszám.

Kapecska Ferencné jegyző: Egyetért a nevesítéssel a Nyugdíjas klubok tekintetében. Eddig a polgármesteri keretből kompenzálták a taglétszám miatti különbséget.

Mocsári Gergely képviselő: Javasolja, hogy a február végi ülésen térjenek a témára vissza.

Kapecska Ferencné jegyző: Az együttes bizottsági ülésen elhangzottak alapján került a költségvetés a képviselő-testület kezébe. Nem néznek könnyű évnek elébe. A 11-es tábla tartalmazza az önkormányzat következő két évre vonatkozó gazdálkodását is. Ha minden így marad, jövőre könnyebb lesz, az azutáni év pedig talán még kedvezőbb. A költségvetésben kitűzött célokat átgondolt gazdálkodás mellett lehet csak biztosítani. Meg kell fogalmazni a kiadások visszafogását. A bizottságok által megszavazott módosításokat már tartalmazzák a táblák.

Mezőfi Zoltán polgármester: Elfogadásra javasolja a költségvetést, és egyben köszöni a jegyző és közreműködők munkáját.

Szavazásra teszi fel a bizottság javaslatát, miszerint a négy bizottság elnöke, Bulejka András, és Miklián Attila csoportvezetők a márciusi ülésig mérjék fel a fejlesztési, felújítási feladatokat az önkormányzatnál, intézményeinél és a felmérés alapján terjessze a rangsorolást a testület elé, a képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A Nyugdíjas Klub 140.000 Ft-os támogatási keretének következő ülésen történő felosztására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta.

 

1/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetésben tervezett felhalmozási, felújítási és karbantartási feladatok ütemezésének előkészítésére bizottságot hoz létre.

A bizottság tagjai: Bulejka András, Miklián Attila hivatali dolgozók, Havas Vilmosné, Majnik László, Mocsári Gergely és Dr. Szájbely Ernő bizottsági elnökök.

A bizottság az intézmények helyszíni ellenőrzésének tapasztalatait is figyelembe véve a márciusi testületi ülésen  terjessze elő a tervezett felhalmozási, felújítási és karbantartási feladatok megvalósításának rangsorára és ütemére vonatkozó javaslatát.

A nyugdíjas klubok költségvetésben tervezett 140.000 Ft-os támogatási keretének felosztásáról a nyugdíjas klubok működésére vonatkozó adatok alapján a képviselő-testület februári ülésén dönt.

Határidő: szöveg szerint

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel hogy a szennyvízberuházás befejezése és a hálózat átadásával kapcsolatban a szükséges rekonstrukció megvalósítására, amely elengedhetetlenül fontos, a költségvetésben 30 millió forintot állítsanak be, aminek fedezete fejlesztési célú hitel. A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A javaslatot, miszerint a gyámhivatal és építési hatóság jelenlegi 4 órás álláshelyét 8 órásra bővítik március egy napjával, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A sporttámogatás 3 millió Ft-os összegére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

A Közbiztonsági Alap támogatás 200 eFt-os összegét a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta.

A vezetői jutalomkeret 2004. évi javasolt 400 eFt-os összegét a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta.

Az osztályfőnöki pótlék 30 %-ra történő emelését – szeptember 1-től – a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A napközis konyha létszámának április 1-től 1 fővel történő csökkentését a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.

A biztonsági őr beállításával kapcsolatos javaslatot a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 10 tartózkodással nem fogadta el.

Az étkezési hozzájárulás 3.500 Ft-os összegét a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Szavazásra teszi fel az elfogadott módosító javaslatokkal együtt a 2004. évi költségvetésre vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

            2./ Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2004. évi költségvetése

                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után elfogadásra javasolja az intézményfenntartás társulás 2004. évi költségvetését.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság a költségvetést egyhangú szavazással elfogadásra javasolja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2004. évi költségvetéséről szóló napirend határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

 

2/2004. számú képviselő-testületi határozat:

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2004. évi költségvetését 148.890 ezer Ft kiadási főösszeggel az alábbiak szerint jóváhagyja.

1000 Ft-ban

Ált.

Isk.

Fogy.

isk.

Isk.int.

vagy.

Napközi
Gyer.

étk.

Összesen:
Személyi juttatás
58.695
6.828
6.495
8.691
-
80.709
Munkaad.terh.járul.
19.285
2.249
2.246
2.899
801
26.679
Dologi kiadás
7.142
406
8.555
158
-
17.062
Közvetlen kiad.össz.:
85.122
9.484
17.296
11.748
801
124.450
Közvetett kiadás
-
-
1.209
-
13.241
14.450
Műk.kiad. összesen
85.122
9.483
18.505
11.748
14.042
138.900
Felhalmozási kiadás
4.900
-
3.750
-
1.338
9.988
Kiadás mindösszesen
90.022
9.483
22.255
11.748
15.380
148.888

Az intézményfenntartó társuláshoz tartozó Bánk és Tolmács településekről bejáró tanulókra eső különbözet kimutatására és elszámolására a 2004. évi költségvetési beszámoló keretében, a tényleges feladatmutatók és intézményi költségek figyelembe vételével kerül sor.

Határidő. folyamatos

             3./ Művelődési Központ és Könyvtár 2004. évi munka és rendezvény terve, a 2003. évi 

                  munka és rendezvényterv végrehajtása

                  Előterjesztő: Végh József igazgató

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Részletes, jól összeállított a beszámoló, amely sokszínű, igen gazdag tevékenységről ad számot, elemző és részletes leírás. Bírálatként elhangzott, hogy nincs számszerűsített, statisztikai kimutatás a látogatottságról, az egyes rendezvényeken megjelentek számáról, az egyes rendezvények bevételeiről, kiadásairól, a kiscsoportos foglalkozások számáról, az azokon részt vettek számáról. Internet felületet meg kell újítani. Törekedni kell a folyamatosságra, egységes sorozatos indítására. Kevés a színházi előadások száma. A kommunikációs, marketing tevékenységen javítani való van, több és jobb reklám kell. Ifjúsági, közösségi programok száma kevés. A kulturális igényeket fel kell kelteni, folyamatokat el kell indítani. Hiányzik egy önálló technológus a házból.

Dicséretes az a munka, ami a művelődési központban, illetve a könyvtárban folyik, van aki úgy fogalmazott egyszerűen, hogy „le a kalappal”. Hozzáértés, jó akarat, jó színvonalú tevékenység jellemzi a Művelődési Központ és Könyvtár munkáját. Kiemelendő a sok jó közül a 2003-as évet illetően az igazi zenei csemegét jelentő Sebestyén János, Gyöngyössy Zoltán, illetve a Liszt Ferenc Vegyeskar estjei, és Steve Taylor Szabó művész fellépése. Nagyon színvonalas sorozat volt a Honismereti akadémia előadássorozat, ezt többen is dicsérték. Jó kezdeményezés volt a Glaser Lajos illetve Fényes Szabolcs emléktáblák elhelyezése. Dicséretet kapott a sok és színvonalas kiállítás megrendezése, illetve a sokszínű kiscsoportos tevékenység, ami a házban folyik. Nagyon dicséretes a sok és eredményes pályázat, mely jelentős bevételt hozott a Ház számára. Sok dicséretet kapott a könyvtár munkája, színvonalas tevékenysége, a kiemelkedő könyvállomány és látogatottság. Elhangzott, hogy sikerült megmozgatni a fiatalokat is (zenei klub, Spangár kör, könyvheti rendezvények stb.) Jó kezdeményezés a szakdolgozat-gyűjtemény elindítása. Sokszínű, egyre több rendezvénynek helyet adó részlegévé vált a CISZ Ház a Művelődési Központnak azonkívül, hogy állandó kiállításnak is helyet ad és itt valósulhat meg a honvédség hat évtizedes rétsági életének bemutatása is. Külön kiemelt dicséret illeti meg Végh urat, hogy az MTV műsorára felkerült a Rétságot és környékét bemutató sorozat a Főtér című műsorokban.

Az idei munkatervvel kapcsolatban elhangzott, hogy abban új kezdeményezések is szerepelnek, gazdagnak ígérkezik az idei kínálat is, valamennyi eddig is már bevált formában, valamint a választék bővítésében egyaránt. Elhangzott az is, hogy a nagy rendezvények túl drágák, sok kis rendezvény viszont életet visz a Házba és ez nagyon fontos. A felszabaduló és helyreállítás alatt lévő helyiségek segíteni fognak az eddigi teremgondok megoldásában, így a tevékenység is tovább színesedhet. Elhangzott még az is, hogy ez a Művelődési Központ túl nagy egy ekkora településnek, hiszen ez valamikor járási feladatok ellátására épült, valamint az is, hogy a CISZ Ház működtetése felesleges és értelmetlen, illetve hogy a honvédséggel már régen rendezni kellett volna a tulajdonviszonyokat és nekik is hozzá kellett volna járulniuk a Ház működtetéséhez, hiba volt, hogy ez elmaradt.

Végezetül elhangzott olyan vélemény, hogy a város büszke lehet arra, hogy ellentétben más településekkel, nem zárta be, nem építette le a művelődési központját, és remélhetőleg az önkormányzat anyagi helyzetének javulásával igazi kulturális centrumává válhat nemcsak Rétságnak, hanem a környékbeli településeknek is. Ugyancsak jó kezdeményezés volt és beváltotta a hozzá fűzött reményeket a CISZ ház is.

Javaslatként elhangzott egyrészt a reklámtevékenység további javítása, illetve volt olyan javaslat is, hogy a nyári rendezvények vonatkozásában készítsen a Ház részletes programot.

A Bizottság a beszámolót és a munkatervet is elfogadásra ajánlja a Testületnek.

Girasek Károly képviselő: A ház kiváló eredményeket tud felmutatni, és városhoz méltó rendezvényeket is. Fontos a jövőben az ifjúsági, közösségi munka fejlesztése. Rendszeressé kell tenni a felnőtt programokat. A kommunikáció kihasználása fontos, a Hangadó terjesztésének szabályozása szükséges. A sokszínűséghez gratulál. Elfogadásra javasolja a beszámolót.

Dr. Tóth Mária képviselő: Tűzzománc szakkör felháborító. Állandó gondot jelent a Hangadó terjesztése. Elegen vannak a házban, hogy ezt megoldják. Ő felvállalja a Hangadó kihordását, nyugdíjas, ráér. Az utcán gyakran találkozik művelődési központ dolgozóval, akinek nincs a kezében semmi.

Girasek Károly képviselő: Az a helyzet, amikor a művelődési ház terjesztette a lapot, nem volt ekkora a gond. Mindenki hozzájutott.

Végh József igazgató: Kérték, hogy ők terjeszthessék a lapot. A tervezet óta a 2004. évi rendezvény színesedett tovább. A Magyar Rádió Terepjáró című műsorában Rétság és környéke szerepelni. A május 1-i ünnepség helyszínében kérné a testület állásfoglalását. Hamarosan pályázat is megjelenik. Az augusztus 20-i kenyéráldás helyszínéről is dönteni kell.

Mezőfi Zoltán polgármester: Találkozott az atyával, aki úgy döntött, hogy a templom kertben tartja idén a kenyérszentelést, ha az idő engedi. Javasolja, hogy a május 1-i ünnepség helyének megvitatása a január végén tartandó ülésen történjen.

Szavazásra teszi fel a Művelődési Központ és Könyvtár 2003. évi munka és rendezvényterv végrehajtásról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.

A 2004. munka- és rendezvénytervet a kiegészítésekkel együtt a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.

 

3/2004. számú képviselő-testületi határozat:

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési Központ és Könyvtár 2003. évi munka és rendezvény tervének végrehajtásáról szóló beszámolót, azt elfogadja.

A Művelődési Központ és Könyvtár - jegyzőkönyv mellékletét képező - 2004. évi munka és rendezvény tervét jóváhagyja.

A munkatervben és rendezvénytervben szereplő feladatok végrehajtását biztosítani kell.

Határidő: folyamatos, majd 2004. december 31.

Felelős: Végh József igazgató

                                      4./ Közoktatási intézmények minőségirányítási rendszere

                                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző: A közoktatási tv.-ben meghatározottakat tartalmazza a program, miszerint a fenntartónak kell meghatároznia az elvárásokat. A fenntartóval szembeni elvárásokat is fogalmazhatók, de nem ebben a programban. A bizottsági javaslat alapján néhány pontosítás szükséges. Az intézményeknek június 30-ig és nem április 30-ig kell elkészíteniük saját minőségirányítási programjukat. A „fogyatékos” kifejezés helyett sajátos nevelési igényű gyermek megfogalmazás szükséges. Az idegennyelv oktatás kiemelt kezelésénél az angol kiemelése kimarad.

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Sajnálták, hogy a polgármester úr, mint előterjesztő nem volt jelen a bizottsági ülésen. Annál is inkább, hiszen mint pedagógusnak, kíváncsiak lettek volna a véleményére.

A Programmal kapcsolatban elhangzott vélemények röviden a következők voltak: Sok féle program született e tárgykörben országszerte, van ennél lényegesen hosszabb is, de az előttünk lévőnek pont az az erénye, hogy viszonylag rövid, tömör, áttekinthető és számonkérhető. Erénye továbbá, hogy az eddigi tapasztalatokra épít, azok alapján lett megfogalmazva és segítséget ad az intézmények számára. Elhangzott az is, hogy tulajdonképpen az itt leírtak szerint dolgoztak az oktatási intézmények 20-30 éve is, de most össze vannak szedve és le vannak írva, egységbe foglalva a gyakorlatot. Világosan felépített a szerkezete és meghatározza a fenntartói elvárásokat, a kitűzött célokat, az intézmények ezzel kapcsolatos feladatait, az ellenőrzési és értékelési rendszert.

Módosító, illetve pontosító javaslatok is elhangzottak. Az április 30. helyett június 30-ig készíthessék el az intézmények saját programjaikat (különös tekintettel az iskolánál az igazgatói pályázatra.) A képviselő-testület legkésőbb az augusztusi ülésén tárgyalja a benyújtott intézményi programokat és augusztus 31-ig megküldi az intézmények számára a fenntartói jóváhagyást igazoló dokumentumot. Az egyéb pontosításokat, módosításokat a jegyző asszony ismertette. (angol, fogyatékos helyett sajátos nevelési igényű, Rózsavölgyi Márk kimarad, iskolai eü-i ellátás, hibák kijavítása).

A Bizottság a Program elfogadását javasolja a Testületnek.

Dr. Tóth Mária képviselő: Ez szakmai dolog, nem ért hozzá. Véleménye, hogy Hatályba lépése: 2004. szeptember 1. Érvényessége 2008. június 30-ig megfogalmazás kerüljön be.

Havas Vilmosné képviselő: Köszöni a jegyző asszony munkáját, más önkormányzat megrendelte a programot, így fizetni Rétságnak nem kellett érte.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel dr. Tóth Mária módosító indítványát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

A módosító javaslatokkal együtt a képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal elfogadta a Közoktatási intézmények minőségirányítási rendszerére vonatkozó előterjesztést, és meghozta alábbi határozatát.

 

4/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási intézmények Önkormányzati Minőségirányítási Programját, azt jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott Önkormányzati Minőségirányítási Programot a Napközi-otthonos Óvoda Vezetőjének, valamint az Általános Iskola Igazgatójának küldje meg.

Határidő: február 5.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

                        5./ Terrain Flat 2002 Kft. területvásárlási kérelme

                              Előterjesztő: Büki László vezető főtanácsos

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Több kérdés mellett elhangzott, hogy előkészítetlen, sőt komolytalan az anyag. Addig, amíg a tulajdonosokkal nem tudnak megállapodni, nem tudnak foglalkozni az eladással. Fontos, hogy a rendezési tervvel összhangban lévő elképzelések legyenek, kezeljék a környezetet, és erről egy látványterv, pontosabb elképzelés szükséges, valamint az is fontos, nehogy telekspekuláció legyen belőle, hogy valamilyen módon legyen garancia a beépítésre, pl. ha nem valósul meg, az önkormányzat visszavásárolja az eredeti áron. Elképzelhető lenne akár egy trend kiírása erre a területre. „D” változatot javasolnak, amely a „C” változat kiegészítése azzal, hogy a rendezési tervnek megfelelő látványtervet benyújtva, valamint a tervezett lakásépítés megvalósításának garanciája biztosított.

Jávorka János TK Bizottság elnökhelyettese: A feltett kérdések a következők voltak. A magántulajdonban lévő területek tulajdonosaival tárgyaltak-e, mivel azok szervesen illeszkednek az önkormányzati tulajdonú területekhez? Hány db. lakás építéséről lenne szó? A Lottózóra milyen kötelezettségek vannak az önkormányzat a bérleti szerződésben? Volt-e megbeszélés a faházak tulajdonosai által bérelt területek képviselőivel?

A Kft. válaszai között elhangzott, hogy megkeresték a magánterületek tulajdonosait, akik a megkeresés kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy nem zárkóznak el a vásárlás- illetve eladás kérdésben. A tervek szerint kb. 60 lakás felépítéséről lenne szó, a térségből lenne is igény ennyi lakásra. Szoros üzleti kapcsolatban vannak az OTP-vel. A faházak tulajdonosait nem keresték meg, de szándékukban áll, mivel az építendő épület földszintjén üzlethelyiségeket szeretnének kialakítani. A Lottózóra vonatkozó kérdésre a jegyző asszony azt a választ adta, hogy 30 napos felmondási idő van, egyéb kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

A vélemények között elhangzott, hogy a rendezési terv szerint adja az igényelt terület a lakás és üzlethelyiség építési igényeket és lehetőségeket. Már a korábbiakban is felvetődött, hogy ezzel a piactéri területtel tenni kellene valamint. Volt olyan vélemény is, ami komolytalannak tartja ezt az elképzelést, mert ennyi db lakást rövid időn belül nem lehet Rétságon eladni. A beadvány mellé be kellett volna adni, pl. az OTP Rt. garanciáját, a magántulajdonosok nyilatkozatait. Amennyiben létrejön az adás-vétel, garanciaként be kell építeni a szerződésbe, hogy amennyiben x időn belül nem valósul meg a beépítés, akkor az önkormányzat visszavásárolhassa a területet. A Kft. készíttessen egy olyan látványtervet, amelyen jól látható legyen az építendő létesítmény. A határozati javaslatban szerepelő A, B, C változathoz viszonyítva D változatként olyan javaslat született, hogy a testület elvileg támogassa a C változatban szereplő 203/3 és a 200 hrsz-ú területek eladását, de csak akkor járul hozzá az eladáshoz, ha a kérelmező megszerzi a magántulajdonban lévő területek tulajdonjogát és a vevő elfogadja a szerződésben azt a garanciát, hogyha x időn belül nem kerül sor a terület beépítésére, azt az önkormányzat visszavásárolja. A Kft. készíttessen a leendő épületről látványtervet és azt bocsássa a testület, illetve a város rendelkezésére.

Girasek Károly képviselő: A 60 lakás megvalósíthatatlannak tűnik.

Dr. Tóth Mária képviselő: A TK bizottsági ülésen szakemberek is voltak, akik szakmai tudását nem vonja kétségbe.

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A határozati javaslat C pontját az alábbiakkal kiegészítve javasolják elfogadni. A határozatban szerepeljen, hogy a rendezési tervnek megfelelő látványtervet, valamint a tervezett lakásépítés megvalósításának garanciáját is nyújtsa be a kérelmező.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatával módosított határozati javaslat C változatát, miszerint a kérelem elvi támogatása mellett, a terület eladásáról akkor dönt, ha a magántulajdonban lévő területek tulajdonjogát a kérelmező már megszerezte, a látványtervet, vázlattervet bemutatta, valamint a lakásépítés megvalósításának garanciája biztosított. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:

 

5/2004. számú képviselő-testületi határozat:

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Terrain Flat 2002 Kft. területvásárlási kérelmét. A Képviselő-testület elvileg támogatja a lakásépítéshez kapcsolódó területvásárlási kérelmet. A 203/3 és a 200 hrsz-ú területek eladásáról akkor dönt, ha tervezett lakás építéshez szükséges, magántulajdonban levő területek tulajdonjogát a kérelmező megszerezte, és a  rendezési tervnek megfelelő látványtervet és beépítési vázlattervet benyújtotta, valamint a tervezett lakásépítés megvalósításának garanciája biztosított.

Határidő: értesítésre: február 10.

Felelős: Büki László vezető főtanácsos

                                    6./ Garázshely kialakítására vonatkozó kérelem

                                          Előterjesztő: Büki László vezető főtanácsos

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után támogatja a kérés teljesítését.

Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: Egyetértenek a Pénzügyi Bizottság véleményével, pluszban kérik a határozatba beleírni, hogy a terveknek megfelelően valósuljon meg a kivitelezés.

A képviselő-testület a kérelmet a kiegészítéssel 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

 

6/2004. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a garázshely kialakításra és megvásárlására vonatkozó kérelmet.

Balla Gábor és Dobsonyi Róbert Rétság, Rákóczi út 49. szám alatti lakosok garázshely kialakítására vonatkozó kérelmét támogatja. Hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 134/31 hrsz. közterület megosztásával a Rákóczi út 49. szám alatti társasházhoz közvetlenül kapcsolódva – a társasház iskola oldalán – 32 m2 –es garázshely kerüljön kialakításra. A kialakított garázshely 1.200 Ft/m2 áron a kérelmezők részére értékesíthető. A vételáron felül a vevőket terheli a megosztás teljes költsége.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést fentiek szerint megkösse.

Határidő: értesítésre február 10.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

                                         7./ Hevesi Mónika lakás biztosítási kérelme

                                              Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után azt javasolja, hogy az életveszély legyen elhárítva, a kémény legyen rendbe hozva, a számlát fizesse az önkormányzat. Nem lenne szerencsés olyan helyzetbe kerülni, hogy a szükséglakásból nem fogják tudni kiköltöztetni, vagy a megüresedett 16 m2-be újabb megoldandó kérdés alakulna ki.

Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A véleményük egyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával.

Havas Vilmosné képviselő: A gyerekek érdekében meg kell oldani a problémát, de a szükséglakás más célt szolgál.

Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja a két bizottság javaslatát, miszerint a lakásbiztosítási kérelmet a testület nem támogatja, de  a kiskorú gyermekekre tekintettel, a magántulajdonban lévő épület kémény javításának költségét az önkormányzat biztosítja. A javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát.

 

7/2004. számú képviselő-testületi határozat:

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Hevesi Mónika lakásigénylésre vonatkozó kérelmét, azt bérbe adható önkormányzati lakás hiányában nem támogatja.

Kérelmező háztartásában nevelt kiskorú gyermekeket figyelembe véve, hozzájárul, hogy a magántulajdonban lévő épület kéményének javításában a hivatal műszaki csoportja közreműködjön, és a javítás költségét az önkormányzat biztosítsa.

Határidő: értesítésre: február 10.

Felelős: értesítésért  Kapecska Ferencné jegyző

              kémény javítás koordinálása: Miklián Attila műszaki csoportvezető

                                                          8./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról

                                                               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán polgármester: A laktanya hasznosítással kapcsolatos PEA pályázaton sajnos nem nyertünk. A pályázat szakmailag megfelelő volt, de a rendelkezésre álló keret miatt az támogatni nem tudták. A laktanya kérdéssel Csongrád, Nagykanizsa hasonló helyzetben van, mint Rétság.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: A Művelődési Központ, Radnóti úti telkek ez évben átadásra kerülnek az önkormányzat részére, de a 34 ha-os terület átadása még nem egyértelmű. A HM érdeke is az átadás.

 

Girasek Károly képviselő: A tájékoztatóban van előrelépés, több mint az előző havi.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a kiemelt feladatok végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

 

8/2004. számú képviselő-testületi határozat

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, azt elfogadja.

A szennyvízprogram határidőre történő megvalósítása, a lakóterület bővítéshez szükséges terület tulajdonjogának megszerzése, valamint a laktanya hasznosítás érdekében tett intézkedésekről a testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

                          9./ Egyebek

Havas Vilmosné képviselő: A hó eltakarítással kapcsolatban sok panasz merült fel. Leginkább a Körtefa és Szőlő utcai lakosok részéről. Se sózás, se kotrás nem történt. A nagyparkolóban is ez volt a helyzet, legalább sózni kellett volna.

Girasek Károly képviselő: Az első hó letúrásnál a keresztező utcákba betúrták a havat, utána azt úgy kellett átugrálni. A parkolóban gyalogos közlekedés is van, jobban kellene figyelni rá. A kábel TV szolgáltatással folyamatosan gond van. A Hangadó terjesztését a régi módszer szerint a Művelődési Háznak kellene megoldania.

Kapecska Ferencné jegyző: A hókotrást több megkeresés után csak a Bédi Bt. vállalta. Az URÁNUSZ sem vállalta, és a több megkeresett vállalkozó sem. Sajnos először nem rétsági lakos volt a gépkocsivezető, nem volt helyismerete, ezért főleg az első nagyobb havazásnál merültek fel gondok. Ezt követően rétsági lakos került a gépre, így a második alkalommal már időben megtörtént a takarítás.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Július 3-án Ultrakönnyű repülős találkozó lesz ismét. A HM illetékesével a kapcsolatot felvette. Pályázatokat kell beadni. Jó rendezvénynek bizonyult tavaly is. Több alkalommal felvetődött, hogy egyéni érdekek fogalmazódnak meg bizonyos témákban. Pl. tanfolyamokat vezetők személye. Ők a településen lakók, itt élnek, itt dolgoznak, nincs is ezzel gond, de ezt fel kell vállalni. Azok jussanak ilyen munkalehetőséghez, akik itt élnek. Mindenkinek ugyanannyi joga van.

 

Dr. Tóth Mária képviselő: Fenntartja az álláspontját, hogy bizonyos témákban érdekeltek ne szavazzanak, mert objektivitás nem várható el tőlük. Ez nem illő, de lehet, hogy törvénytelen is.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Hangadó közmunkásokkal történő kihordásával többen nem értenek egyet, mivel nem jut el minden lakáshoz. Javaslatként elhangzott, hogy a Művelődési Központ vállalja fel a terjesztést, a frekventált helyeken történő elhelyezést. Szavazásra bocsátja a konkrét indítványt, miszerint a Hangadó terjesztését a Művelődési Központ végezze a jövőben. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

 

9/2004. számú képviselő-testületi határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a város havonta ingyenesen megjelenő Hangadó újságjának terjesztését a Városi Művelődési Központ és Könyvtár végezze.

A terjesztés során biztosítani kell, hogy a képviselők, Pro-urbe díjasok és mozgáskorlátozott személyek az újságot rendszeresen megkapják.

Határidő: folyamatos

Felelős: Végh József igazgató

Dr. Szájbely Ernő képviselő: A decemberi ülésen a beszámolója nyomán 1-2 nyitott kérdés maradt, szeretné azokat megválaszolni. Kérdésként merült fel, hogy lehet, hogy 15 terhesből 623-an jelentek meg a terhes tanácsadáson. Ez a 15 fő a MEP szerződésből véletlenül került az adatok közé, ami pillanatnyi állapotot jelentett. Ez valós szám is volt, meg nem is. 2002-ben összesen 73 terhes nő vett részt a tanácsadásokon. A terhesek kéthetente egy alkalommal járnak tanácsadásra. Ez így 486-ot tesz ki, az orvosi tanácsadáson pedig 137 fő vett részt, ami összevetve pontosan 623. Elhangzott a területen kívüli betegek kérdése. Ez kötelezettsége az orvosoknak, hogy ellássák őket. Külön ambuláns napló van, amibe vezetni kell őket, és havonta jelenteni. A pénzt megkapják utánuk. A másik kérdés, hogy lehet a gondozottak száma nagyobb, mint a körzetben élők száma. A gondozottak számát úgy számolják, hogy a gondozott betegségek, és nem a gondozott főt számolják. Vannak, akiknek 4-5 féle betegsége is van. A folyamatos ellátás kérdésének megválaszolását kéri dr. Szabó Mariann képviselőtől.

Dr. Szabó Mariann képviselő: A folyamatos ellátás azt jelenti, ha egy beteghez többször vissza kell menni. Sok az idős beteg Rétságon, és Tolmácson is. Képtelenek sokan bejönni a rendelőbe. Az orvos folyamatában végigkíséri a betegséget. A két körnél innen adódik a nagy eltérés, az életkor behatároló.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Mi a helyzet a rongálás ügyében, mi a rendőrség álláspontja?

Végh József igazgató: Lezárták az ügyet.

Patterman Józsefné képviselő: Hány jelentkező van a háziorvosi körre?

Dr. Szájbely Ernő képviselő: 3 fő számításba jöhető jelentkező van.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést bezárta.


 

 

kmft.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné

                   polgármester                                 jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-