Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2004.(II.5.) rendelete
Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. /1/ bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §. /1/ Az államháztartási törvény 67.§. /3/ bekezdése alapján a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg./2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön –a 2. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. /3/ a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások, valamint az igazgatási kiadás a 3. számú melléklet szerinti felsorolás szerint külön-külön alcímet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. /1/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és intézmények együttes 2004. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 781.000 ezer Ft-ban állapítja meg./2/ Működési célú hitel bevétel összege 63.361 ezer Ft. /3/ A működési költségvetés 63.361 ezer Ft forráshiánya miatt – a Magyar  Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 6. számú mellékletének előírásai alapján – pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. /4/ Felhatalmazza a polgármestert a /3/ bekezdés szerint pályázat előkészítésére, valamint a kiegészítő támogatások terhére történő előleg igénylésre.

4. §. /1/ A képviselő-testület az 781.000 ezer Ft bevételi főösszegből
 • felhalmozási célú bevételt 292.105 ezer Ft-ban
 • a működési célú bevételt 488.627 ezer Ft-ban állapítja meg.
/2/ Az /1/ bekezdés szerinti bevételi főösszegből a működési célú hitel összegét 63.361 eFt-ban, a fejlesztési célú hitel összegét 85.000 eFt-ban állapítja meg. /3/ A 781.000 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg.

1000 Ft-ban

Kiadás megnevezése Polg. Hivatatal Műv.Közp. Összesen
Intézmények felhalmozási kiadása 8 050 275 8 325
Beruházás 19 251   19 251
Szennyvízprogram beruházás 220 119   220 119
Felújítás 39 910 2 500 42 410
Lakásszerzési támogatás 2 000   2 000
Fejlesztési kiadás mindösszesen 289 330 2 775 292105
Személyi jellegű kiadás 235 595 18 551 254 146
Munkaadót terhelő járulékok 77 678 6 405 84 083
Dologi kiadások 110 654 21 578 132 232
Szociális ellátások 5 879   5 879
Pénzeszköz átadás 12 431   12 431
Működési célú tartalék 124   124
Működési kiadás mindösszesen  442 361 46 534 488 895
Kiadások mindösszesen 731 691 49 309 781 000

/4/ Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét 128,7 főben állapítja meg, míg a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 12 fő, a közcélú foglalkoztatottak létszáma 4 fő. A létszám intézményenkénti és szakfeladatonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. §. A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzata:1000 Ft-ban

Kiadás megnevezése
Kisebbségi önkormányzat
  Cigány Szlovák Összesen
Személyi jellegű kiadás 10   10
Dologi kiadás 180 216 396
Pénzeszköz átadás 400 498 898
Tartalék 124   124
Kisebbségi önkormányzatok összesen 714 714 1 428

Az önkormányzat bevételei

6. §. A képviselő-testület a 4.§-ban megállapított bevételi főösszeg
 • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 2., 6., 7. és 9. számú,
 • intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú,
 • működési és fejlesztési célú megoszlását az 1. számú,
 • központi támogatást a 4. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 • Az önkormányzat kiadásai
  7. §. A képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg
  • önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait az 1., 1/A., 3., 6., 7. és 9. számú,
  • működési és fejlesztési célú kiadásait az 1., 1/A. számú,
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait, ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
  8. §. A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kiadások előirányzatát feladatonként, címenként az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

  9. §. Az önkormányzati ingatlanok karbantartását a 10. számú melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

  10. §. A 2004-2006. évek várható költségvetési bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

  Költségvetési tartalék

  11. §. Cigány kisebbségi önkormányzatok tartaléka 124 ezer Ft.

   Költségvetés végrehajtásának szabályai

  12. §. /1/ A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a képviselő-testület a költségvetést évközben módosítja./2/ A feladatok és címek közötti átcsoportosítás joga a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

  13. §. A képviselő-testület a 8.-9. §-ban meghatározott felújítási, fejlesztési és karbantartási feladatok lebonyolításával a polgármesteri hivatalt bízza meg.

  14. §. A költségvetés 5. és 10. számú melléklete szerint jóváhagyott karbantartási és fejlesztési feladatok végrehajtását csak a képviselő-testület erre vonatkozó külön döntése alapján lehet megkezdeni.

  15. §. Az éves költségvetés várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tartalmazó előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

  16. §. Az önállóan gazdálkodó Művelődési Központ és Könyvtár nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni, csak a felhalmozási kiadás teljesítése esetén lehet.

  17. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően, 33.000 Ft-ban állapítja meg.

  18. §. A szervezetek támogatására tervezett 150.000 Ft felhasználásáról a polgármester önállóan dönt. A keret felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell.

  19. §. A 200.000 Ft kulturális alap valamint a nyári ifjúsági programok támogatására tervezett 200.000 Ft felhasználásáról a képviselő-testület által létrehozott kuratórium pályázat alapján dönt. A keretek felosztásáról a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolóban tájékoztatni kell.

  20. §. Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében az ÖNHIKI-s kiegészítő támogatási pályázatának elbírálásáig csak az alapfeladatok ellátásához és intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők.

  Záró rendelkezés

  21. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

  Mezőfi Zoltán
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-