HANGADÓ
2004. DECEMBER ..

Az évszázad beruházása

Talán furcsának tűnik a cím egy új évszázad első éveiben, de tény az, hogy sok település életében – s igaz ez Rétság elmúlt száz évét tekintve is - egy évszázadnyi időszak alatt nemigen történik több hasonló nagyságrendű beruházás.
     Ennek a több éve elindult folyamatnak lezárásaként történt meg az a ritka pillanat, hogy egy asztalnál ült tervező, bonyolító, megrendelő és kivitelező egyaránt.
     Mezőfi Zoltán János, Rétság város polgármestere azzal az ünnepélyes bejelentéssel kezdte köszöntőjét, hogy a megadott határidőnek megfelelően Rétság város teljes körű csatornázása és a meglévő hálózat rekonstrukciója befejeződött.
     A források megteremtése már a megelőző önkormányzatok idején megkezdődött, volt polgármester kollégám Gresina István vezetésével.- hangsúlyozta Mezőfi Zoltán, majd így folytatta: Itt szeretném megköszönni az előző testület munkáját is. Ez az előzmény fontos része a megvalósulásnak. Az események 2003. tavaszán felgyorsultak: megkezdődött a közbeszerzési eljárás, ezzel egy időben a hiányzó források, pályázati pénzek elnyerése, a konkrét munkálatok lefolytatása. Köszönöm a közbeszerzési bizottság önkéntes, társadalmi munkáját. Rendkívül nehéz volt. Figyelembe véve a környező településeken végzett munkálatok tapasztalatait, nagyon sok ember összehangolt munkája eredményeként kijelenthetem, hogy összességében zökkenőmentes volt a kivitelezés.
     Köszönöm a rétsági polgárok türelmét, megértését. Köszönöm a Penta Kft. vezetőinek és dolgozóinak figyelmes, minőségi, az összlakosság türelmével nem visszaélő, az egyes emberek kéréseire odafigyelő munkáját.
     Egy gondolat az elkövetkező időszakról: Immáron eljött az ideje, hogy a sok bontással járó csatornázás befejeztével városszépészeti és intézmény felújítási programot valósítsunk meg. Büszkék akarunk lenni a városunkra.
     Nem mindennapi beruházás egy 3 ezres településen 600 millió forint. Példaértékűnek gondolom valamennyi szereplő együttműködő, felelősségteljes munkáját.

A tervező

Bózvári József  vízellátás-csatornázási mérnök, a COMPUTERV GM. Kft ügyvezető igazgatója:
     Már 1997-ben elindult a tervezési folyamat. Már akkor körvonalazódott a cél, hogy minden lakásban lehetővé váljon a mai kor környezetvédelmi elvárásainak is megfelelő szennyvízcsatorna bekötése. Ehhez járult a másik feladat, hogy a meglévő részleges csatornarendszert és tisztítóművet olyan szintre újítsuk fel, mely után alkalmassá válik arra, hogy kapcsolódjon az új beruházáshoz. Mindezt olyan színvonalon kellett megoldanunk, hogy hosszú távon – húsz-harminc évre – biztosítsa Rétság város ellátását, s vegye figyelembe a fejlődés lehetőségét is. Az ipari park megjelenése is fontossá tette a kérdés napirendre tűzését.
     A tervek 1998-ban készültek el. Három egymást követő évben is pályáztunk támogatásra, melyek során nem jártunk sikerrel. 2002-ben nyertük el azt az állami céltámogatást, mely a beruházás ötven százalékát fedezte. Azt követően vált ez lehetővé, hogy az egyes források feletti döntés jogköre a térségbe került át. Ennek hiányában már okafogyottá vált volna minden más forrás megpályázása, mely újabb öt-tíz százalékát tették ki a költségeknek. 
     Én készítettem az engedélyezési terveket, és segítőként közreműködhettem a pályázatok elkészítésében. A beruházás elindulása előtt pedig elkészítettem a kivitelezési terveket is. A régi csatornát csak úgy volt hajlandó átvenni a Nyugat-Nógrádi Vízmű, ha készül egy tényfeltáró anyag arról, hogy milyen állapotban van a vezeték a föld alatt. Egy kamerával feltérképeztük a csatorna állapotát, meghatároztuk a teendőket. Volt, ahol ki kellett bélelni a csatornát, voltak szakaszok, ahol beszivárgott a csapadékvíz, s a kettes út alatt például szinte teljesen elhasználódott a betoncsatorna. A régi, a felújítás után az újjal együtt megfelelt annak a szigorú minőségbiztosítási rendszernek, amely nélkül ma már nem kaphatna működési engedélyt. 
     Mikor a tervezések kezdetén elkezdtük a munkát, minden lehetőséget végigelemeztünk. Mi lesz, ha nyerünk a pályázaton, s mi lesz a következő teendő ha nem nyerünk, s így tovább lépésről-lépésre. Megelégedésemre szolgál, hogy utólag visszagondolva úgy ítélhetjük meg, hogy minden lehetséges lépést átbeszéltünk már az elején.

A lebonyolító

Márkus Pál, a Márkus és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. üzletvezetője:
     Már a szervezés és a pályázatírás szakaszában bekapcsolódtunk a munkába. Elsőként arra vállalkoztunk, hogy lefolytatunk egy olyan versenyeljárást, amely megfelel minden törvényi feltételnek, s amely alapján az elvárható legjobb minőségű munkát tudja megvalósítani valamelyik vállalkozó. Szakértőként vettünk részt abban a munkában, mely során a döntéseket Rétság város bizottságai, önkormányzata hozták meg. A közbeszerzési eljárás során sikerült olyan korrekt és szigorú feltételeket kialakítanunk, melynek eredménye az volt, hogy az egész beruházás során nem kellett változtatni. Sem összegében, sem tartalmában. 
     Az eredményhirdetés után láttunk hozzá munkánk második részének, mely a műszaki ellenőrzés teendőit rótta ránk. A kiviteli tervek keretein belül koordináltuk a munkát együtt a kivitelezővel és az önkormányzattal. Itt vontuk be új szereplőként az üzemeltetőt, a Nyugat-Nógrádi Vízmű Kft. képviselőjét is, akik velünk együtt ellenőrizték folyamatosan a munkát. Az egész eljárásban egy nagyon sajátos tényező is szerepet kapott, nevezetesen, hogy Rétság város önkormányzata Bulejka Andrást bízta meg azzal, hogy kiemelt feladataként kezelje, felügyelje az egész beruházást. Ő  valóban megfelelő szakértelemmel, kellő emberi hozzáállással végezte el ezt a munkát. Mint helybeli, aki az önkormányzat és a lakosság érdekeit is képviseli olykor sokkal szigorúbb követelményeket állított elénk, mint általában a beruházások során. Nagyban hozzájárult ezzel, hogy határidő előtt be tudtuk fejezni a munkálatokat. 

A kivitelező

Nagy Gábor, a PENTA Általános Építőipari Kft. ügyvezető igazgatója:
     A társaságunk életében is fontos munka volt ez, hisz végeztünk már más Nógrád megyei településeken is hasonló csatorna-építést, de Rétság valahogy kimaradt ebből. Megörültünk a lehetőségnek, mikor megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. Öten maradtunk az előminősítés után, s a második fordulóban nyertük el a munkát egy jó ajánlattal. Azért is fontos volt számunkra, mert közel volt gödi telephelyünkhöz, ahol van saját aszfaltkeverő-üzemünk, gépműhelyünk, ahonnan könnyű volt felvonulni. Így vált lehetővé, hogy a legelőnyösebb ajánlattal állhassunk elő.
     A nyár végi felvonulásunk után már az elmúlt évben elvégeztük a munkálatok legnagyobb részét, s megkezdhettük a szennyvíztisztító hatásfoknövelő rekonstrukcióját is. Két-három hónapi téli leállás után folytatva fejezhettük be a beruházást határidő előtt.
     A rétsági partnerekről csak a legjobbakat mondhatom. A kezdet kezdetétől rendkívül pozitív hozzáállást tapasztaltunk, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a beruházás határidőben, első osztályú minőségben, a lakosság megelégedésére valósuljon meg. Sokat köszönhetünk Bulejka András projektmenedzsernek. Még nem dolgoztam egyetlen beruházás során sem hozzá hasonló jó partnerrel. Műszakilag mindig azt követelték meg, ami ésszerű és fontos volt. Soha nem voltak viták közöttünk. Egy nagyon jó referencia számunkra a rétsági munka a további munkavállalásainkhoz is. Minden beruházáshoz azt kívánhatnánk, hogy annak befejeztével úgy tudjon egy asztalhoz leülni a folyamat valamennyi képviselője, hogy emberi mivoltukban is barátként köszönthessék egymást.
     Úgy gondolom, hogy egy kivitelező akkor jár el helyesen, ha azt a bizalmat, mely alapján reá bízzák a feladatot, csak jó színvonalú munkavégzéssel köszönheti meg. Különösen igaz ez egy  olyan létesítménynél, mely aztán évtizedeken keresztül kell, hogy szolgálja a megrendelőt.

V.J.

Szennyvízprogram megvalósítás a számok tükrében:

csatorna és tisztító bővítés
557.473.000 Ft
rekonstrukció
23.500.000 Ft
teljes költség:
580.973.000 Ft
   
Pályázati támogatások:/céltámogatás
437.784.000 Ft
VICE, KAC, TEKI/  
   
Önkormányzati forrás
143.189.000 Ft
előzőből: lakossági befizetés  
50.000 Ft X 190 lakás
-9.500.000 Ft
   
Önkormányzati pénzeszköz összesen:
133.689.000 Ft
   
Bővítéssel érintett ingatlanok száma: 
569 db
1 lakásra jutó fajlagos költség
979.742 Ft
1 lakásra megállapított közműfejlesztési hozzájárulás
50.000 Ft
1 lakásra jutó támogatás:
929.742 Ft
lakások száma összesen:
1.121 db
rekonstrukcióval érintett lakások száma
577 db
1 lakásra jutó fajlagos költség/rekonstrukció
40.728 Ft
1 lakásra jutó teljes fajlagos költség
518.263 Ft
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-