Tájékoztató a lakásfenntartási támogatás változásáról
2011.09.28.

A sajtóból és televízióból sokszor hallottunk már arról, hogy új lakástámogatási rendszer kerül bevezetésre. Ugyanakkor a médiában megjelenő hírek sokszor félrevezetőek, pontatlanok. Eleve a gázártámogatási rendszer kiváltásáról beszélnek, ami csak részben igaz. Másrészt sorozatosan elhangzik, hogy a "gázártámogatást" most már a polgármesteri hivatal utalja, csak be kell adni a papírt... 
     A helyzet azért nem ennyire egyszerű. Egyértelmű hogy lakástámogatási rendszerről és eljárásról van szó, a megszűnő gázártámoghatás mellett. Azonban a lebonyolítás lényegesen eltér a korábbíikatól is, és más az igénylés módja is. Például akinek eddig is meg volt állapítva a lakástámogatás nem kap többet azáltal, hogy a gázszámlája növekszik. A média több helyen hozta, hogy a megállapított támogatást természetben is lehet biztosítani, egészen pontosan a közműszolgáltatóknak való utalással. Ugyanakkor ennek rendszere teljesen kidolgozatlan, és az induláskor még sok-sok bizonytalanság van aabban, hogyan lehet egyáltalán lebonyolítani és a közműszámlafizető miként kap igazolást arról, hogy számára befizetés érkezett. Ezért az tűnik a biztosabb megoldásnak, hogy postai utalással kérik a pénzt azok, akik arra jogosultak.
     Mert azt is tudni kell, hogy a jogosultság jelentősen változott. A jövedelemhatár feljebb tolódott, többen lesznek e tekintetben jogoslutak, ugyanakkor lényegesen több igazolást kell csatolni az igényléshez, a lakásról, az ott életvitelszerűen élőkről, a jövedelemről, a család tagjainak vagyonáról, és más krédésekről.
     Mindezekről adott ki tájékoztatót a polgármesteri hivatal jegyzője, amit itt alább közzéteszünk, a letölthető nyomtatvánnyal együtt. Azt is jó tudni, hogy a benyújtás hónapjától lehet megállapítani a juttatást, tehát aki szeptember 30-ig benyújtja (postán vagy ügyfélfogadási időben) annak szeptember 1-jétől ját, ha a jogosultság egyéb feltétételei biztosítottak. Aki okóber bármely napján annak okt 1-től, és aki a későbbiekben azon hónap elsejétől, egy esztendőn keresztül ahogy a kérelem beérkezett.


Tájékoztató Lakástámogatási rendszer változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú gázár- és távhő ártámogatás, ezzel összefüggésben 2011. szeptember 1-jétől átalakul a lakásfenntartási támogatás rendszere.

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a módosította. 

Az átalakítás főbb elemei:

A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában (71.250 Ft) határozza meg a korábbi 150 % helyett, így a szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás rendszerébe. 

A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre került a lakásfenntartás elismert költségének jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás, amelynek eltörlésével tovább bővül a jogosultak köre.

Az új szabályok szerint a jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz.

A módosítás további intézkedésként bevezette az igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatát

Az új szabályokat a 2011. augusztus 31-ét követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. 

A lakásfenntartási támogatás iránti igényeket a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. 

Aki már eddig is jogosult volt a lakásfenntartási támogatásra, annak nem kell új igényt benyújtania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul megkapja. 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

A havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét tartalmazó igazolást. 
 • a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, 
 • nyugdíjról szóló igazolás, 
 • GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről a folyósító szerv igazolása,
 • gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági ítélet másolata, illetve a gyermektartási díj    összegéről a szülők között (peren kívül) létrejött megállapodás másolata,
 • az emeltösszegű családi pótlék jogerős megállapító határozatát
 • a fogyatékossági támogatás jogerős megállapító határozatát
 • az árvaellátást megállapító jogerős határozat másolata,
 • nyugdíjat- öregségi, özvegyi, rokkantsági- megállapító jogerős határozat másolata,
 • egyéni vállalkozók esetén a jövedelem igazolására az NAV által kiadott igazolás, 
 • a táppénzfolyósító szerv igazolása,
 • a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló szerződés, vagy a bérleti díjat tartalmazó megállapodás,
 • az ösztöndíjat folyósító szerv által kiállított igazolás,
 • valamint minden olyan egyéb igazolás, amely alkalmas a tényleges jövedelem megállapítására  (álláskeresési járadék megállapítását igazoló határozat, stb.)
Egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy évre visszamenőlegesen az 1 havi átlag nettó jövedelmet tartalmazó, az érintett által büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozatot. (amennyiben 1 évre visszamenőleg egyáltalán nem rendelkezett jövedelemmel, kérjük úgy erről is nyilatkozzék !)
  • 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást
  • lakásbérleti illetve albérleti szerződés másolatát
  • lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészleténél a pénzintézet igazolását
  • a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását 
  • (tulajdoni lap másolat, adás - vételi szerződés, közjegyzői okirat, stb.)
  • 3 havi közüzemi számla másolatát (gáz-, távhő-, villanyszámla, víz- és csatornadíjról szóló számla, szemétszállítás díja)
  • háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlát
Rétság, 2011. szeptember 28.
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-