Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18 ./2011. (IX.30.) rendelete
A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL
2011.10.02

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 1.) felhatalmazása alapján, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott 145./1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a temetőről és temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre, annak fenntartására és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.

2.§ (1) Működő köztemető: Zrínyi utca végén: 0/7.hrsz. alatti temető

(2) Lezárt temető: Pusztaszántón lévő temető

3. § (1) Rétság Város közigazgatási területén köztemető létesítése és bővítése az önkormányzat feladata.

(2) A köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, a városgondnok és a temetőgondnok (továbbiakban együtt: üzemeltető) közreműködésével gondoskodik.

(3) A temető és létesítményeinek fenntartásához szükséges költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

4. § (1) Temetőben temetkezési szolgáltatást csak az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatóra vonatkozó törvényi feltételeknek. 

(2) Az eltemettetésről gondoskodó személy köteles igénybe venni az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozó szolgáltatásait.

Temetkezési szolgáltatások

5. § (1) Temetkezési szolgáltatást az üzemeltető nem végez. A temetőben kizárólagos temetkezési szolgáltatási jogot egyetlen vállalkozásnak sem biztosít.

(2) A teljes körű temetkezési szolgáltatást – temetésfelvétel, halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, ravatalozás, búcsúztatás, sírba helyezés, urnaelhelyezés, sírnyitás, exhumálás és újratemetés - vagy egyes temetési szolgáltatást a temetésről gondoskodni köteles személy bármely engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozónál megrendelheti.

(3) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során, a kegyeleti jogok betartása mellett köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezéseit tiszteletben tartani.

(4) A halott szállítást legalább kettő, a ravatalozást és a sírgödörbe való koporsó elhelyezést legalább négy főnek kell elvégezni. Az urnaravatalozást és urnaelhelyezést egy fő is elvégezheti.

(5) A szolgáltatásban közreműködők kötelesek méltó magatartást tanúsítani, a kegyeleti igényeknek megfelelő öltözetben megjelenni.

(6) A temetési szolgáltatást végzőknek temetésenként, a rendelet 2.sz. mellékletében meghatározott temető-fenntartási és temető létesítmény igénybevételi díjat kell fizetni. A díjakat a temetést megelőzően a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni. 

6. § (1) Az üzemeltető biztosítja a ravatalozó, a felszerelési tárgyai, boncoló-helyiség és ezek technikai berendezéseit, hűtő valamint a temető egyéb közcélú létesítményei – út, vízvételi lehetőség – karbantartását és működtetését.

(2) Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és hó eltakarítását.

(3) A kijelölt hulladéktárolókból rendszeresen elszállítja a hulladékot.

(4) Összehangolja a temetéseket.

(5) Beszedi a mellékletben meghatározott díjakat

(6) A temetőgondnok az eltemettetésről gondoskodó személy, vagy az általa megbízott temetkezési vállalkozó részére átadja a ravatalozó, illetve a hűtő helyiség kulcsát. 

(7) A temetőgondnok nevét, címét, elérhetőségét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

Temetési helyek

7. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) Temetkezni – a rátemetés és a 3.) bekezdésben foglalt kivétellel – csak a parcellázási terv szerint kimért sírhelyre lehet. Sírhely kijelölését és elhelyezését a temetőre készített parcellázási terv szerint folyamatosan kell elvégezni. A temetési helyek nyilvántartásra való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sorokat és a temetési helyeket számozni kell. Az eltemettetésről gondoskodó személy minden esetben köteles a temetőgondnokkal egyeztetni a sírhely kialakításáról. Az urnafalba történő urnaelhelyezés esetén az urnafal számszerinti sorrendjét kell követni.

(3) A Városi Önkormányzat azon elhunyt személyek részére, akik a város közéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, örökös díszsírhelyet adományozhat. A díszsírhely kialakításáról, a parcellázási terv módosításáról az üzemeltető gondoskodik. A temetőről készített részletes térképet a a temetőben ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.

(4) A felállítandó síremlék tervét (vázrajzát) a Polgármesteri Hivatal városgondnoknál be kell mutatni. Szabálytalan, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(5) A megváltási idő letelte előtt 1 évvel a megváltási idő leteltéről Rétság város honlapján, a temetőben kihelyezett hirdetőtáblán, valamint az érintett sírhelyen fel kell hívni a hozzátartozók figyelmét. A hirdetményt 12 hónapig ki kell függeszteni.

8. § (1) Az egyes temetkezési helyekért – a díszsírhely kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a Rendelet 1.sz. melléklet tartalmazza. A temetkezési hely feletti rendelkezési jog magában foglalja a síremlék állítási jogosultságot.

(2) Temetési hely feletti rendelkezési jog - egyszeri megváltás időtartama:

a.) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év 
b.) Urnasírhely esetén 15 év 
c.) Urnafülke esetén: 15 év

(3) A megváltási idő letelte után a temetési helyek feletti rendelkezési jog – külön tiltó rendelkezés hiányában – a 2.) bekezdés szerinti időtartamra ismételten meghosszabbítható. A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni.

(4) A meg nem váltott sírhelyek, síremlékek, márvány síremlékek az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A sírhely 6 hónap kivárása után újraértékesíthető. A síremlékek emlékparkban elhelyezhetők.

(5) Ha a megváltási idő leteltét követő 6 hónapon belül a temetkezési helyet nem váltják meg, azt az üzemeltető jogosult minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

(6) Előre megváltani csak kettes sírhelyeket lehet abban az esetben, ha az odatemetkezők közül az egyik személy elhunyt.

9. § (1) Temetőben lévő sírhelyek méretei:

a.) Felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú,2,00 m mély, 0,90 m széles;
Kettős sírhely:   2,10 m hosszú, 2,00m  mély,1,90 m széles
b.) Gyermek sírhely: 1,30 m hosszú, 2,00 m mély, 0,60 m széles
c.)  Urna földbe temetésnél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának a parcellázási terv által meghatározottnak kell lenni.

(3) Mélyített felnőtt sírhelybe (2,40 m) tisztiorvosi engedély alapján – a rendelet mellékletében meghatározott pótdíj fizetése ellenében – még egy koporsó elhelyezhető.

(4) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

(5) Sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes –a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

10. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.

(2) Síremléket szilárd alapra kell elhelyezni, mely a sírhelynél nagyobb helyet nem foglalhat el.

11. § (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

a.)  egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása
b.)  cserepes, vágott és művirág koszorúk elhelyezése,
c.)  fás szárú növények ültetése nem engedélyezett

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely és közvetlen környezetének gondozását, gyomtalanítását folyamatosan elvégezni. Amennyiben ezen kötelezettségének felszólításra nem tesz eleget a városgondnok a munkálatokat elvégezteti és a birtokos részére kiszámlázza

Temetői munkák

12. § (1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozó részéről történő 11 § szerinti sírgondozást,– a temetőgondnoknál a munka megkezdése előtt 15 nappal be kell jelenteni.

(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni

(3) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(4) Az 1.bekezdésben felsorolt munkákat ünnepnap és vasárnap tilos végezni. Munkanapokon és munkaszüneti napon a munkavégzés kizárólag reggel 8 órától  18 óráig végezhető.

(5) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a rendelet 2.sz.mellékletében meghatározott  temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni. A befizetés hiányában a munkálatok nem kezdhetők meg.

Temető rendje

13. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(2) A kegyeleti tárgyakat, fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a kijelölt hulladéktárolóban kell elhelyezni. A temetőben gazt , hulladékot és egyéb szemetet a kijelölt lerakóhely kivételével lerakni , eldobni tilos. A temetőben keletkezett hulladék összegyűjtésére szolgáló helyet a városgondnok jelöli ki. A hulladéklerakó helyet a temető szélén olyan helyen kell kijelölni, hogy az a temető képét ne rontsa. A szemét összegyűjtésére szolgáló helyet táblával kell megjelölni. A temetőben összegyűlt hulladék elszállításáról a temetőgondnok jelzése alapján a városüzemeltetési csoport gondoskodik.

(4) A sírok kerítéssel nem határolhatóak.

(5) A temető nyitva tartása: reggel 06-tól 22-.ig.

14. § (1) A temető területére állatot bevinni (beengedni), állatokat legeltetni nem lehet.

(2) Gyertyát, mécsest égetni, vagy felügyelet nélkül a síron hagyni csak a tűzbiztonsági előírások betartásával lehet.

(3) A temetőben gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral közlekedni a mozgáskorlátozottak és engedéllyel munkát végzők kivételével nem szabad.

15. § A temető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.

16. § (1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetőben munkát végzők a munkavégzés során keletkezett építési, bontási hulladékot, kötelesek a temető területéről saját költségükön elszállítani, és igazolni, hogy azt az építési törmelék lerakására alkalmas és engedélyezett helyen helyezték el.

Nyilvántartások vezetése

17. § (1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) Nyilvántartókönyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, elhalt neve, születési ideje, anyja neve, utolsó állandó lakóhelyének címe, foglalkozása, elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, megváltás időtartama, valamint az eltemettető neve, lakcíme és síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(3) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését és a nyilvántartókönyv folyószámát tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.

(4) A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban kell vezetni.

(5) A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

(6) Nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendeletben előírt korlátozásokat megszegi.

(2) Jelen rendelet 2011.november 01- én napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a köztemetők használatának rendjéről szóló 16./2000.(X.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Rétság, 2011. szeptember 30.
-

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Hutter Jánosné sk.
jegyző
-
A rendelet 2011. szeptember 30-án kihirdetésre került:
-
-------
Hutter Jánosné sk.
jegyző
-


INDOKLÁS

A temetőkről és a  temetkezés rendjéről szóló helyi rendeletünket 2000.októberében alkotta meg a Tisztelt Képviselő-testület. A rendelet módosítására utoljára 2005-ben a 16./2005.(X.28.) rendelettel került sor. 

Az azóta eltelt közel 6 év alatt a köztemető területén történő változások és jelenleg is folyó fejlesztések átvezetése miatt szükségessé vált az alaprendelet felülvizsgálata.

A  helyi rendelet megalkotására felhatalmazást adó 1999. évi XLIII. törvény  a temetőkről és a temetkezésről 40. §.  bekezdése szerint „(2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díját, 
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni”

Hutter Jánosné
jegyző


1.sz.melléklet


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18./2011.(IX.30.)  rendeletéhez

(1) Temetési helyek díja:

Egyes sírhely első megváltása esetén:                           5.000 Ft
                 újra megváltás esetén:                                5.000 Ft
Kettes sírhely első megváltása esetén:                          10.000 Ft
                 újra megváltás esetén:                               10.000 Ft
Gyermek sírhely első megváltása:                                  3.000 Ft
                 újra megváltás esetén:                                3.000 Ft
Urna sírhely első megváltása:                                        2.000 Ft

                 újra megváltás esetén:                                2.000 Ft
Urnafülke első megváltása                                           25.000 Ft
                 újra megváltás esetén:                              25.000 Ft

A temetési helyek megváltási és újraváltási díját a temetés előtt a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni.

(2) Az 1.) pontban megállapított díjon felül 50 % pótdíjat kell fizetni annak, aki mélyített felnőtt sírba tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván temetni.


2.sz.melléklet


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18./2011.(IX.30.)  rendeletéhez

(1)  Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás mértéke.

- sírkőkészítő vállalkozók által végzett síremlék elhelyezés, felújítás során génybe vett elektromos áram és vízvétel díja   2.500 Ft/ sírhely

(2)  Temetkezési vállalkozó által a temető létesítményeinek igénybevételéért fizetendő:

- temető-fenntartási hozzájárulás:  1.000  Ft/elhalt
- Hűtési díj:                                     1.000  Ft/nap
- Boncoló helyiség használat          2.000  Ft/nap
- Ravatalozó használata                 7.000  Ft/nap

A díjakat minden esetben a munkálatok megkezdését valamint a szolgáltatást megelőzően a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni. 
 
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-